ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. <Sfo, 7568 Woensdag 13 Februari 1924 64e Jaargang. Bekendmaking. HmTnTuTN p. Bekendmaking. BEXCNDMAKING. DIENSTPLICHT. Uitspraak inzake vrijstelling FBUILLETOy. De vrouw van den Zeeschuimer. y I I t n a m u. TWEEDE KAMER. Vergadering van Dinsdag. De algemeene beschouwtngen over de staatsbegrooting van 1924 vangejn aan. Bijna alle ministers zijn aanwezig. De heter Braat (P. B.) de eerstn spreker critiseert de dure polit|iek van; a® regeenng, die ook belastingverhooging blijft voortzetifen. Er mioest eigenlijk ten extra-parlementair kabinet zijn. Dus moe- ten wij meent spr. tcrug op 19!4 13) (Vervolg.) Toormg antwoordd® bij: Sire, vijftig ja- ren van mijn leven heb tk in den dienst U'wer Majtlsteij gestaan; eI|ko dag dier vijftig jaren, gedurende welke ik al mijne krachten aan mijn vaderland heb gewijd, b®wijst hoe onwaar de verwijten zijn, die Uwe Majijsteit me zooeven deed. Met trouwe opoffering heb ik arm en hart aan vaderland gewijd, gelijk eenmaal de waldemar's en Knud Vonved het hadden geaaan; Uwe Majesteit wil van geene ge nade weten ter wille van haren ouden die- naar, uit achting voor de igrij'ze haren van haren generaal, misschienziult ge eer gencijgd zijn, genade voor hot recht te fa.-en geld-en ter wille van een ongelukkige vrouw. van een onschuldig kind. En terwijl hij alle etiquette, alien eerbied jegens zijn koninklijkeri meester uit het oog verloor, keerde de generaal zich om en ijlde de deur, die hij achter zich open- Bet, uit naar het voorvertjrek1; de Koning was bijna buit'en Zichzelf van toorn en met moeite weerhield hij Zich om de lijf- wacht te roepen, ten einde den generaal de deur te wijzen. Doch voor Fredeirilk nog tot een recht besef van den tjoestfcind was gekomen. verscheen de generaal weer im het .vejrtrek dos Komings, terwijl hij aan zijn rechterhand eene jonge sciioone en alle dure staatsbemoeiiing stopzetlten. Spr. bepleit voortis sdjopizet/ting van dt; wachtgel'den en pe'nsioenen, waardoor er perspectief in de begrooting komt De kin- derbijslag moet aan de- land'bouwers en m«t aan de ambtenaren worden gegeven. Productive werkvcrschaffing is noodig, dVienaJs verlagang van de salarissen van ministers en kamerleden. Zeven ministers zijn voor ons land voldoende. Voorts w®nscht spr. samenvoegmg van oorlog en marine, kolonien en buitenland- sche zaken, en opheffing van arbeid. Wan- neer de regeenng stad en plattjeland wil tevreden stellen, zal hij meewerken. VAN VRIJHEIDSBOND TOT LIBERALE STAATSPARTIJ. De oommissie uit den Vrijheidsbond tot lit ontwerpen van een wijziging der sta- tuten, heeft ztch m. a. s. vereenigd met de verandering van den naain van den Vrij heidsbond in diqn van Liberals 'Staats- i partij. Het hoofdbestuur acht aan een wijzi- gtng van den naam thans groote nadeelen verbonden en wil dien term Liberale Staats- partij gebruiiktjn al's ondertitel voor den Vrijheidsbond. Ook met de door de commtssie ontwor- pen wijziging van het beginsel-programma kan het hoofd'oestuur zich niet vereenigen. j HET BELGISCH LOODSWEZEN TE VLISSINQEN. In verband met de gernchten over ver- plaatsing van een deel van het Belgisch loodswezen van Vhssingen, meldt dt Ant- werpsche Matin, dat (Jaar van nog nietsi vast staat, hefc Zou voigens 'het blad ook groote bezwaren met zich brengen. Wei moeten er onderhandehngen gaande zijn tusschen de Nederlandsche en Belgtsche regeeringen om te komen tot een gemeen- schappelijke regaling, die dan voor beide partijen tevens bezuiniging zou beteekenen. hun verstrdkte Nederlandsche visum ver- schuldigd, bedraagt: a. voor Duitscii onderdanen: voor een vasnm geldig godujende ten hoogste 1 maand 6 gld-; voor een visum gelaig ge- dntendc ten hoogste 3 maanden 10 gld.; voor een visum geldfg gedurende ten hoog ste 6 maanden 18 gld.; voor een visum geldig gedurende ten hoogste 1 jaar (isK'cl} ts na een verblijf van 6 maanden in Nederland) 24 gld.; b. voor Roemeensche onderdanen, on- geacht den dmir 10 gld.; c. voor Amenkaansche onderdanen on- geacnt den duur 24 gild.; d. voor PoolscbT onderdanen voor een doorreisvisum 1 glu voor een visum gel dig gedurende ten hodgste 3 maanden 6 gld.; voor een visunt geldig g hoogste 6 maanden 12 gld.; HET ZEVEN DE LEERJAAR. Naar het Vad. verneemt, is het wess on twerp om tot 1930 af te zien van de invoering van het 7de leerjaar op de la- gere scitoljen en van de uitibreiding van de Lderpli,chtwet, in de afdeelingen van de Tweede Kamer ongunstig ontvangen. NEDERL. ZEELIEDEN BIJ DEN PALIS. De Rom. correspondent van De Tijd sdnt aan zijn blad: Een aantal Nederlandsche zeelieden van de kruisers Tromp en Heemskerck, welke te Napels zijn bmnengeloopen, hebben on- der leiding van Vlootaalrmoezenier Alirtk een bezoek gebracht aan Rome en zijn zij daar door kardinaal W. van Rossum in audientie ontvangen en sprak de kardinaal hen toe. Later heeft Z. H. de Paus aan alle Ka- thol.Pken van de bemanning der Neder landsche oorlogsbodems een audientie \er- lleend. HERLEVING DER NIEUvVE RATH PARTIJ. Naar de N. R. Crt. verneemt, is Zater- dag te Utrecht een vergaderung gehouden, waarin besloten is, nu de R. K. Staats- partij zic'n niet met de voorstellen van de commissie-Barge vereenigd heeft, de Nieu- we Kathohe'ke Partij, die nog voor do laatst gehouden Kamerverkiezingen hare acti had gestaakt, defimtiief te con- stitueeren. Een voorlpopig bestuur is ge- kozen en binnenkort zijn nadere mededee- hngen te verwachten. VISUMT ARIEVEN. Aangezien gebleken is, dat vele in ons land verbiijvende vreemdelmgen, alsmede tal v an Nederlanders, die bij dit verblijf betrokken zijn, nog steeds onbekend zijn met de tegenwoordtg van kracht zijnde vi- snmtaneven voor verleinging van verblijf in Nederland, wordt ter kennis van belang- i.ebfee.nden gebracht, dat het! recht door vreemdehngen voor het verlengen van het blet>ke vrouw in rouwgewaad geleidde en zijn® lmkerhand reikte aan een aardig knaapje. Dit is het cenig kind van Orvig, die voor den Koning van Denemarken stierf, en hier is zijn klleimzoon; de vrouw sincckt genade voor haar man, het kind voor zijn vader, sprak de generaal. Amalia sloeg haren zwarten sluier op en viel de Koning te voet. De tranen ston- j den haar in de oogen, hare wangen waren j bleek, ze had de hart den gevouwen. Genade, Sire! riep zij met trillende deer- niswaardige stem. Genade voor mijn man, genade voor den vader van mijn kind. De Koning zag met onverbiddelijk gelaat naar de vrouw, tnaar geen geluid kwam hem over de lippen. Kniel neder, Willem; smeek den Koning om het leven van uwen vader! ging zij voort, terwijl zij zich tot haar kind wendde. De kleine scheen geen Inst te gevoelen gehoor te geven aan de woorden zijner moeder en iiaar voorbeeld te volgen; nu ®ens staarde hij den Koning dan weer zijn knielende moeder aan. Het kind is wijzer dan gij met u beiden, zei de Koning met een bitteren gljmlach; hij knielt niet en verlangt geen vergiffenis. AlEiKem, mijn kind; kniel neder! Smeek dat de Koning uwen vader niet laat doo- den. Bij deze woorden had Amalia dein knaap gegrepen en hem naast zich doen knielen. D® kleine 2lag den Koning aan, vouwde de handjes on srneekte: Koning Frederik, sthenic mij.ier, vader vergiffenis! Laat hem in het leven blijven e. voor alle overige vreemdelingen, die ®en visum in hun paspoort moeten hebben, cmgeacht den duur van de verlenging 6 gulden. VERLOFSREGEL1NG ONDERWIJZER; Met mtrekking van het vorige besluit is ee'n meuw Kon. besluit afgekondigd be- treffende de verlofisregelen van onderwij- z®rs. D® voornaamste veranderingen zijn: bij ZiCkteverlof vol salaris gedurende zes maanden, mplaats van twaalf maanden; verlenging van ziekteverlof mogelijk voor zes en een maand, inplaats van twaalf en twe|e; 1 bij bevaliing van een ondcrwifzeres een v®rlof van hoogstetns vier en ten minstje drie maanden daarvoor, en hoogstens twee en ten mmste eert maand daarna (nu vier er voor en de twee er na); met de ha1|ve jaarwedde (nu de voile); is zij na twee maanden nog niet in staat haar werkzaamheden op school te hervat- t®n, dan kan haar zes maanden ziektever- to? worden verleend met voile jaarwedde en daarna zes maanden met halve jaar wedde; daarna geen jaarwedde meer, ten- zij d® Minister een andere regeling treft; voor dienstplichtigen bij eerste oefening g«en jaarwedden (nu drie tiende); bij her- halingsoefening voile jaarwedde; bij dienst in buitengewone oi pstandigheden voile vvedde voor een mat rid, (nu zes weken). Bij v®rlof langer lan 7 dagen om an dere reden geen uvkeering. DM TOESTAND. Een oorspronkelijk als plaatselijk te be- schouw®n vraagstuk van binnenlandscihe politick kan voor de nieuwe Britsche re- geering een beteekenis krij.gen buiten de grenzen van de eigenlijke kwestie, schrijft d® N. R. Crt. De zaaic i<omt, zeer in het kort op het volgiepde neer. In de Lon- densche borough Poplar, een volksbuurt m®t een sociahstisdh gemeente- en arm- bestuur, was toen tie vorige regeenng aan het be,wind was, een steunregel,ing ont- worpen, volgejns welke een op de vijf bewoners uitkeering wegens werkloosheid kreit)g en op een zoodanijge schaajj,, dat vooiz.en werd in de totale kosten van het ipvensonderhoud. Dit leidde ertoe «dat daarvoor 100.000 pond sterling uit het geld van tie gCmeentelijke belastiingbelfa- lers meer wqrd uitgegeven dan voigens de wet geoorioofd is. De vorige minister van volksgf'zondheid onder wiens depar- teinUnt de zaak v(ety verbood het ovfer- schrijderi van de wettelijke grens en de armvoogden moesten het hoofd in den schoot leggeti. Nauwelijks ts echter de meuwe minister van voiksgezondheid Wheatley, lid van de arbeiderspartij aan het bewind gekojmen, of hij heeft het ver- bod iierroeperi en de gewraakte steunrege- hng is van kracht gewordctn. Dit heeft ®an paniiek verwekt onder de gemeente- belastingbetalers in Poplar en in het alge- m®e,n de vreeS, dat andere soctalistische gemeente en armbesturen er door aange- wakkerd zuljui worden, eveneens buiten O Sire, snikte Amalia; verhoor ons. Be- toon genade; de heinel zal uwe grootmoe- digheid vergelden. en ik beloof u eeuwige trouw uit den naam van mijn gade, altijd trouwe toewijdmg uit naam van mijnen zoon. Trouw? ri®p de Koning. terwijl hij toor- nig met den voet op den gronu stapt^ de Waluemar's zijn al geslach^en na gesladh- ten trouwelooze verraders geweest, en de laatst® van zijne familie is erger dan een verrader, hij is een laaghartig misdadiger; ®en zeeroover en moordenaar. H®t doorgaans bleek gelaat van den Ko ning vlamde van toorn; doch nauwelijks had hij d® laatsto woorden gesprokien, to®n de kleine Willem uit zijne knielende houding opsprong, tot vlak voor d®n Ko ning nad®rde en, terwijl hij hem toornig aanzag. h®m toeriep: Het is niet waar Ko ning Fredqrik! Mijn vader is geen zjee- roover en geen moordenaar! Mijn vader is ®en prins. en Mads Nielsen neeft ge- zfegd, dat hij eigenlijk Koning moest zijn ®n niet gij. D® indruk dien dezx/ woorden van een kind op d®n Koning. den generaal en zijne mo®der maakten was onbeschrijfel'ijk, in 't ®erste oogenblik staarden ze alle drie den knaap aan, zond®r een woora te spreken. Die Koning w,a,s de eerste, die van zijn v®rbazing bekwam, welke aanstonds plaats maakt® voor een blinde woede. E®n echter Waldemar, riep hij uit. Op- ro®rmakers, opmiers reeds van kindsbeen. Dat was dus uw cjo®l en daartoe verleen- d® generaal Gam zijne hulp, mij in mijn hun bo®kje te gaan. De Weekly Dispatch. h®t Zondagsblad van de Rothcrmcre-per^ di® op de bres staat bij het verweer tegen socialistisch® offensi®ven, haait twee spre- k®nde gevallen uit Poplar aan. Een gehuwd nlan m®t 7 kmderen in Poplar zou, voigens d® socialistische steunregeijug, het dubbele krijg®n van hetgeen hij met werken in een w®ek tijds zou verdienen. Een ander man, ongehnwd, die een legerpensioen van 12 sh. h®eft, krijgt e®n uitkeering van, 81 sh. ®rbij, ofschoon het gezin van Gjf personen waarvan hij d®el uitmaakt, een tosial we- k®lijks inkomen van 8 pd. st. 18 sh. 2 st. dus van ruim honderd gulden heeft. Maw dit t®rloops. Icdereen die niet uiferst links staat, is vrijw®l overtuigd dat de bekrachtji- ging van d® socialistische pra'ktijken in Poplar van regeenngswege tot onmogelijke to®standen daar en elders moet leiden. H®t blijkt intusschen dat ministjer Wheat- ley zondqr overlcg met d® andere leden van h®t kabinet heeft gehandeld. De vraag ite nu, of de overige regeering hem znl st®unen. Men neemt reeds aan dat een aantal gematigde bewindslieden Wheatley's pohtiek afkeuren. Maar indferf de regeering in haar geheel Wheatley verlooehende, zou er ongetwijfefd een rebelli*; onder den linkervleugel van hare rechtstreeksche aan- hangers uitbrdken. De keus tusschen het af- en goedkeuren van Wheatley's politiek is echter !te vermijden, indi,en de zaak ter bojshissing aan het Lagerhuis wordt voorgelegd en, zoo dit den maatregel ver- w®rpt, (en daar is alle kans op; aangezien de hberalen moeielijk de deur kunnen open zCtten voor officieel gewaarmerkte lijntrek- k®rij met verzekermg van het voile loon, en de conservatieVen dezte politiek ten eenen- mal® verwerpen) dit niet als 'n bevvijs van wantrouw®n in de regeering wordt opge- vat. Dan zou in het ergste geval alleen Wheatley overboord gaan. Het bekleeden van het ministerschap van voiksgezondheid j(s in Engeland bekend ongezond. Ook onder de coalitieregeering en de conser- vatieve regeering is de man die dat Idepar- tement bestnurde, dikwijls afgelost. De ne- telfgiste kwesties ressortteeren eronder; de stennregeling, de volkshuisvesting en an dere social® kwesties. Maar eenige veeren laat d® meuwe regeering toch licht bij d® afwikkeling van d® Zaak, hetzij haar ®igen partij of anderen die uit haar aan- vankelijk zoo fraai glanzende pluimage trekken. Alj3 eerste toets voor dc ?T aard en ae do®ltreffendheid van de liberale controle op de arbeidersregeering, zal de vvijze waar- op d®ze zaak opgelost wordt, een bepaalde waard® hebben. De wedren in het erkennen van Sowjjet- Rusland word! voortg®zet. Na Engeland en Itahe, is nu d® benrt aan Noorvvegen dat over het herstel van gewonie betrekkingen onderhandelt. Dat ®lke regeenng goed overwegen moet dat bij regeling met Sowjet-Ruslanc! pre- cedenten geschapen kunnen worden, waar- op anderen Zich later tot hsar nadeel kun nen beroepen, toont een incident bij on derhandehngen tusschen Engeland en Me xico over de erkenning van de regeering van president Obregon. Nu de Engelsche regeering begonnen is, met Sowjet-Rusland te erkennen en de regiehng van de kwes ties van schulden enz. aan latere onderhan dehngen heeft overgelaten, verlangt de Me- xikaansche regeering, blijkbaar teeecht dat Engeland ook haar eerst zal erkennen en daarna pas d® regeling van Engelsche vor- deringen op Mexico ter hand zal nemen. In dit geval wenscht Engeland echter eerst d® vorderingen geregelid te hebben en pas daarna tot erkenning over te gaan. Het zal mo®ilijk gaan Mexico te overtuigen dat de cene zaak anders gesteld is dan de an dere. De Mexiikaanscne regeering is na- tuurlijk niPt bol.sjewieksch, maar dit zou toch eer -een aanbevehng zijn om haar ai- vast te erkennen. Eindelijk zijn er Fran- sche blladep geweest, die uit de manier waarop Engeland Sowjet-Rusland behan- INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. deld heeft, optimistische verwachtingen hebben geput ten aanzien van een clemente behaudehng van Frankrijk als schuldenaar van Engeland. DE BETOOG1NG VAN DR. BORMS. Over de betooging, j.l. Zondag te Leu- ven gehouden ten gunste van Dr. Borms, meldt het Hibld. het vol-gende: In het Acht-uren Huis were! eene meeting gehouden, waar beurteliings mej. Martens, Dr. Jacob, Herman Vos, Rosa de Guchte- naere, het oud-Kamerlid Maes, Verbrugge en Viinne het woord voerden om amnestic voor Borms te eisChen. In de stad Leuven was de staat van beleg uitgeroepen. Alle samenschoiliinigen van meer dan vijf perso- nien waren verboden. Een aarazienlijke madht van gendarmen en troepen was op- geroepen,. De pnmiddeiilijke omgeving van de staaitsgevangenis op de Thiensche Vest was door prikkeldraadversperringen af- gesloten. Ten einde toch de mogelijkheid te hebben voor de gevamgenis te mamifesteeren, wisten de 2000 aanwezigen op de amnestie-mee- ting liarags omwegen op het gebied -der ge meente Heevelde tot een vijftig meter af- sitand van de gevangenis te naderen. Z?j knield-en a-lden nieer op het zand van een heuvel aan den dverkant der Thiensche Vest. Een Roomsche priester las het Onze Vader, dat door de 2000 aanwezigen werd beanrtwoord. Het was een aangrijpend oogenibliik. Uit de schare traden de twee dochtertjes van Dr. Borms met nog twee andere meisjes naar voren met bloemea die zij girige-n neerleggen voor de deur van de gevangenis. Zij werden door gendarmes verpticht die bloemen weg te nemen en daar zij weigerden, werd tegen haar proces-ver- baal opgemaakt. Tengevolge van dit in cident ontstond er woe-l-ing onder de man-i- festanten en er moest door de gewapen-de rnach't gechargeerd worden. Enkele perso nen werden in-gerekend. Voordat de mani- festanten d-e n-abijheid van de gevangenis verlieten werd door allien het Wi'lielmnj gezonge-n. HET CONFLICT IN DE ENGELSCHE HAVENS. Het conflict in de Engelsche haven: de dokwetlkersstaking, die a.s. Vrijdag in zou gaan, w-ord-t steeds d-reig-ender. Werl.gevers en havenartbeid-ers hebben gecon-fereerd zonder resultaat. De eersten waren bereid Bper een shilling toe te staan, de iaabsten hi el den vast aan twee shilling;blijkbaar w-ilde geen van beide partijen daar iets op- of af-doen, want de -onderhandelirigen zijn mislukt. En blijkbaar zoo, dat niet eens de zithing werd uitgesteld. Nu is er dan nog een algemeene raad van h-et vakvereenigingscon-gres, die nu ook weer bemiddel-end op zal treden, geliij-k hij het ged-aan heeft b-ij de spoorwegstaking, die daardoor zeer kort duurde, zonder dat Ramsay MacDomald zich met iets had te bem-oeien. Gisteren zouden d-an ook de besprek-ingen plaats hebben. eigien vertix-'k, mij; een Koning; in zijn eigen slot te laten beschimpen? Doclh wacht Hij gr®ep de schel en de oude kamer- dienaar trad binnen. Haal de lijiwacht om d®ze samenzweerders in hechtenis te ne men, riep Frcdrik zijn die naar toe. D®ze wist niet of nij goed gehoord had ®n zag o-nthutst, aarzel'end en angst;i|g nu ®e.ns den generaal, dan weer den Vorst aan. Koniing Frederik! riep de generaal, en op zijn gelaat Wigselde doodelijke bleek- heid met 't hoogrood af, gij hebt mij sa- menzfweerde'r genoemd, 't is de eerste smaad, dien generaal Gam in zijn gansche l®veri heeft moeten hooren. Bij d®ze woorden rukte de generaal zijn degt-n uit d® schede, boog hem al's een veer over zijne knjeen en twee stukken vi(elen voor de voeten van den Koning n®er; daarna haalde hij uit den borstzak van zijn rok ®en papier, zijne aanstelling te voorschijn, vqrsc(ieurde het en wieip de stukken op den grond. N®em u in acht Otto Gram, sprak de Koning van woede triliend, anders kost h®t uw tioofd. N®e'm het, het is in uwen dienst ver- grijsd. Hij keerde zich om en verliet met Ama lia en den knaap het vertrek, zonder dat d® Koning of zijn kameirdienaar, die d,it tooneel had bijgewoond, z,ich eene sphrede verplaatsten. Ofsch-oon aldus de poging van generaal Gam geheel mislukte, v erkreeg Amalia toch door zijne bekendheid met den minister \erlof om haar man in de gevangenis te bezjocken en natnurl'ijk maakte zij zoo spo-edig mogelijk van deze vergunning ge bruik. To®n zij op de citadel kwam, werd zij terstond voor detn overste gebracht; die met groote verbazjng 's Konlngs toe- stemming doorlas; hoe ongelooflijx hem echter de zaak ook voorkwam, .er kon ni®t gctwijfeld worden aan de eeht'heid van h®t stuk, eji al deed hij het met tr- gCnzin, toch gaf de overste bevel om de jonge vrouw onmiddellijk bij den gc- vangene toe te laten. De officier van de wacht belastte zich met de uilvot ring v an dit bevel en vergezelde Amalia door de verschillende gangen, de. versChillende traj> pen op en af, tot voor de deur der eel waarin Lars Vonved was opgesloten. G® hebt twee uur tijd, zeide de officier; om half acht kom ik u w®er haien. Hij liet door den cipier, die hem lge- volgd was, de deur openen. Amalia meen- d® dat hare krachten haar begavein, tjoen de zware ijzeren bouten van de deur wer den weggeschovon en dezie op hare ver- roeste h-eng.C-U knarste; 't was haar als- of een dichte neVel haar belette te zien ®n het scheelde "weinig of ze was neer- geval/len. Toen z(e echter de omtrekken van Vonved bespeurde, die op zijne har- d® legerstede uitgestrekt lag er. eerst op sprong toen hij do bezpekster herkende. vloog ze hem met een luiden krect tege- moet en sloeg haar armen pn> zijn hals Hi t was welhcht de eerste maal in zij l levm dat hij schreide -en snikte al's n kind. G®en woord kwam over beider lippen. (Wordt vervolgd.; BESS Burgemeester en Wetliouders vnn TER NEUZEN inaken bekend dat bij hen, van een ouhekende. is ingekomen een bedrag van DRIE HONDERD l-.N ZESTIG GULDEN (/360,voor teweinig betaalde gemeentebelasting. Ter Neuzen, den 12 Februari 1924. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ,F. J. HE IAGER, Lo. Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter algemeene kennis, dat een uitspraak op aanvrage om vriistelling van den dienstplicht, ter seeretarie dezer gemeente, voor een ieder ter inzage is gelegd. Tegen deze uitspraak kan binnen TIEN DAGEN na den dag van deze bekendmaking in beroep warden gekornen A. door den ingeschrevene wien de uitspraak geldt of door diens wettigen vertegenwoordiger; B. door elk der overige voor deze gemeente voor dezelfde lichting ingeschreven personen of door diens wettigen vertegenwoordiger; Het verzoekschrift moet met redenen omkleed zijn Het behoeft niet gezegeld te zijn. Het moet worden gericht aan de Koningin, doch worden ingediend by den burgemeester, ter seeretarie dezer gemeente. De Burgemeester zorgt voor de doorzending. Voor zooveel betreft uit-praken door Gedeputeerde Staten gedaan, kan bovendien de Commissaris der Koningin, binnen denzelfden termijn bij de Koningin in beroep komen. Ter Neuzen, den 13 Februari 1924. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ingevolge artikel 2, eerste lid der Drank- wet, ter openbare kennis, dat bij ben is ingekomen een verzoek van FRANCISCUS LAURET te Ter Nenzen, om vergunning voor den verkoop van sterken drank in het klein, voor gebruik ter plaatse van vefkoop in de beneden voorlokalen van het perceel, plaat.se- lijk gemerkt, Nieuwstraat No. 5/7 Dat binnen twee weken, nadat deze bekendmaking is geschied, door ieder tegen het verleenen van bedoelde vergunning schriftelijk bezwaren kunnen worden ingehracht. Ter Nenzen, 12 Februari 1924. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen, ingevolge artikel 12, eerste lid derDrank- wet, ter openbare kennis, dat bij hen is ingekomen eeu verzoek van ISAAC CORNEL1S BLIEK te Ter Neuzen, om vergunning voor den verkoop van sterken drank in het klein, voor gebruik ter plaatse van verkoop in de benedenvoorlokaliieit van het perceel plaatselijk gemerkt de Feijterstraat No. 43 Dat binnen twee weken, nadatdeze bekendmaking is geschied, door ieder tegen het verleenen van de bedoelde vergunning schriftelijk bezwaren kunnen worden ingebracht. Ter Neuzen, den 12 Februari 1924 Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA. Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. B«_i T f* Pij n in Uw rug, lendanen of spieren. Pijn door nheumatiek, jicht, podagra, ischias, stramheld, stijvan nek en rheumatische zennwpijnen. Probeer eena Akker's Kloosterbalsem. Hij maakt uw spieren lenig, geneest alle onge- makkein en lijden, die door bovefigenoemde ziekten onitsitaan. Neem heden eens een proef. Morgen zijt gij verbaasd en tevreden over de uitwerking er van. Kloosterbalsem verkrijgbaar bij Firma A. van OverbeekeLeunis te Ter Neuzen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1924 | | pagina 1