ALGESIEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANPEREN. b i m nTTTl a k dT Woensdag 9 Januari 1924 64 J aargaug E tfo 7553 BEKENDMAK1NG. BUITENLAND. HET MINISTERIE. Naar aanleidjng vajh vragen van ver- schillende zlijdc g'ustel'd, otntrent het; al dan niet aanblijven van enkiele injnistcrs, meent het N®d. Corr. Bureau tic kunnen me- dedeelen, dat het kabinet zijn werkzaam- heden zal blijven voortzetten in de sainen- stelling zpoals d<e was op het tijdstip waar- op het on th effing van zijn ambt, had ver- zocht. HONOAARSCH HULDEBLIJK. Neerlandia geeft een afbeeldinig en een beschrijving van het gedenkraam, dat de vorige maand, als huldt blijk der Honga- ren i^ian de Koningin, is aangebracht in de beeldenzaal van het paleis. De glasschildering werd naar het ont- werp van den kunistschilder Alexander Nagy in het atelier van den heer M. Roth te Boedapest vervaardigd. De hoofdfiguur van het beschilderde raam is Koningin Wilhelmina, In natio- naal costuum op haar troon zitlgnd <en vriendelijk op een schare Hongaarsche kin- deren ziende, dija haar hulde branlgeti, In het midden van de glasschildering staat een gedeelte van het gedicht Het Holland- sche hart, van den Hongaarschen dichter Andor Kozma, luidend: Gij Hollanders, overwinnaars der zee, Die land maaktet en land kont behouden, Gij zijt it root, niet in getal, maar van hart. Gij zijt helden ter land en ter zee, Trouw en sterk van hart en gemoed, En wij, op wie uw goedheid afistraalt, Wij begroeten u en huldigen u. Wij arrne, beroofde, gekwelde Hongaren. In hot midden van het onderste gedeel te der schilderjng is het Hongaarsche wa- pem afgebeeld; links on rechts hjiervan staan twee voorstellingen uit! de geschie- denis der HollandschHongaarsche be- trekkingen: admjraal Michiel Adriaansz. de Ruijter, de door den Oostenrijkschen kei- zer tot de galeien veroordeelde Hongaar sche predikanten bevrijdcnid te Messjina op 11 Februari 1676, en Frans Rakoczi II, de Nederlandsche afgegantqn in 1704 te Nagyszombat ontvangend. DE TOESTAND. De afloop van de verkiezingen voor den Franschen Se|naat heeft geen bijzondem veranderingem in de samenstelling van dat. lichaam gebracht. Voor Elzas en Lotharingen aan Frank- rijk teruggeven waren, telde de senaat 300 leden. Thans bedraagt dit aajntj 314. In 1876 werd bepaald dat ongeveer een derfde van de senatoren om de negen jaar Zlou aftreden. Bij loting werd en de departemen- ten in drie groepen verdeeld: groe.p A van 96, groep B van 111 en groep C van 107 senatoren. Ditmaal gold het de herkiezing van 111 senatoren die in alfabetische volg- orde de departementen van de Haute Ga ronne tot de Oise vertegenwoordigden, en voorts de koloniale departementen Cori- stantine (Algerie) en Martinique. T®ge- Iijk moesten vier zetels van overleden s - natoren in de departementen Drome, Eure en Sarthe en een z.ctel voor 'net Navv van Calais wegens het aftreden van een senator om gezoridheidsredenen bezet wor ded. In het geheel werden dus 116 zettij betwist, welke totdusver als volgt verdeeld waren: democratische ljnkerzijde 55, re- publikeinsche unie 34, republikeinsche lin kerzijde 15, rechterzijde 9, onafhankelijken 13. Men behoeft z;ich echter niet al tje sterk te verdiepen in de verschilleride par- tijschakeeringen voor de beoordeeling van den uitslag. Kort samengevat is deze dat Poincare, met wdhaast algemeene stem- men in het Maas-departem'ent herkozen is esn dat aile andere herkozen of nieuw. ge- kozen senatoren, op twee na, aanhangers Zijn van zijn buitenlandsche staatkunde. Men kan dus in den afloop van de sena- toriale verkiezingen een grooten persoon- lijken zegepraal voor zijn beleid zien. Ook het feit, dat dit den laatsten tijd een, meer verzoen ingsgez[nde richting is gaan in- slaan, heeft Poincare, naar bij deze ver- kiezing opnieuw gebleken is, geen kwaad gedaan, Waaruit dan te besTuiten valt, dat vrijwel de geheele openbare meemng in Frankrijk onder den drang dec omstan- digheden den weg der gematjgdheid gaat verkiezen. Een bericht uit Ween en noemt den Noor Erik Kolban, voorzitter van de commissie voor de minderheden vanwege den Vol- kenbond, als aanstaand commissaris van diem bond voor de gezondmaking van de Hongaarsche financien. Dit is een aanvvij- zing, schrijft de N. R. Crt., dat alles voor- bereid is voor de financieele bevoogding,. maar tegelijk redding van Hongarije naar het voorbeeld van Oostenrijk. De finan cieele deskundigen van den Volkenbond hebben den toestand in Hongarij al onder- zocht en sterk aangeraden hetj stelsel van uitvoerrechten en van bepcrking van den invoer af te schaffen. Het Hongaarsche ka binet heeft nu inderdaad beslotjen tot <af- schaffing van dit stelsel, dat ten doel had de kosten van het leven laag te houden, de handelsbalans in evenwicht te krijgen en de daling van de kroon tegen te gaan. In dit keursiijf van dwangmaatregelen kwa- men handel en bedrijf zoozeer in verdruk- king, dat dc welvaart ernstjig leed. Even wicht in de handelsbalans was er misschien wel, maar dan met een minimum van han del. Nu zullen handel en nijverheid spoedig wicr vrij zijn en met benuip van een in- ternationale leening onder tioezicht van den Volkenbond zal de eerste stap gezet kun nen worden op den weg van het financieel herstel en een werkelijke stabiljsatie va*n de kroon. Voor den Volkenbond een nieu- we verdienste. De redding van Hongarije zal hem nauwelijks meer kosten dan die van Oostenrijk. Want ofschoon de tus- schenkomst van den Volkenbond Oosten rijk hielp aan een leening van 26 millioen Ed. st., neeft het reddingswerk den Volken- ond zelf maar 6000 pd. st. gekost, waar- toe bij voorbeeld een groot land als Enge- land plechtls: 6j00 pd. st. bijdroeg. Als men in aanmerking neemt welke zegenrijke gevolgen zulke actios hebben voor he J oeconomisch herstel van Centraal Europa en de opJc/jsifng van: .de iin tier national's vraagstukken van malaise en werkloosheid, staat men verbaasd over het feit, hoeveej goedkooper het komt om naties te behou den dan ze met oorlogsmidd|elen te ver- nietigen. Volgeus ien bericht uit Smyrna aan de Parijsche Matin, is er een aanslag gepleegd op Moestafa Kemal pasja, den president van de Turksche republrek. I>e scherven van de handgranaat die voor hem bestemd heette, boffen echter niet Kemal, maar zijn echtgenoote. Men herinnert zich, dat die echtgenoote, mevroum Latife, de in Westr Europa gevormde leidster is van de nieuwe vrouwenbeweging in de Islamietische vve- reld, welke beweging den sluier voor de Mohammedaansche vrouw wil afschaffen en haar zelve uit haar onwaardige Onder worpenheid opheffen. Het zou daarom te betreuren zijn, indjen de verwonding van deZe jonge, kranige vrouw errlstig was. Moestafa Kemal pasja zelf kan natuurlijk elk oogenblik de wraak van de conserva- tieve e.einenten in de Muz 'lmansche wereld duchten. Zijn gevaarliikste politick is tot dusver gew-est, dat hij de geestelijke macht van den Sultan-Chalief als hoofd van den Islam heeft aangerast. De verbannen Sul tan heeft kortgeieden nog een vlammend protest aan de Muzelmansche wercid ge- richt wegens de verkortjng der rechten van den afstammelijng van den Profeet door de Jong-Turken. Nu wij toch over Turkije schrijveji, moge vermeld worden dat de Turken, ondanks dtiideiijke wenken van Engeland, nog altijd geen haast maken miet hn hebnieuwen van de onderhandelingen over Mosoel, de eenige kwestie die te Lausann-' onafgedaan is gelaten. Jussuf Kemal-bei, die benoemd is tot Turksch gezant te Londcn, heeft op zij t doorreis door Konstantinopel naar zijn nieuwen post aan den Britschen zaakge- lastigde verklaard, dat hij geen opdracht had om die onderhandelingen voort te zet- ten. Aan Enigelsche zijde vindt men dit verwonderlijk, omdat Engeland een week geleden een nieuw bewijls" heeft ge- geven „van bereidwilligheid om de on derhandelingen te openen" door den Tur ken mede te deelen, wien het als onder- handelaar had aangewez(en en ook alle tegemoetkoming aan den dag had geiegd vvat de plaats van samenkomst betreft. Het ongeduld aan Erigelsche zijde is begrijpelijjc, maar ev®nzeer het talmen aan de andere. De kwestie van Mosoel was er ongetwijfeld een, die Lord CurZon nog gaarne afgedaan zou hebben voor zijn af treden. Daar kan nu niets meer van komen. Als de ondcrliandelingen hervat worden, zal de arbeiderspartij in Engeland aan het bewind zij l. Ongetwijfeld een voordeel van Turksch standpunt beschouwd. In het eig. ste geval leiden echter de onderhand lingeii ook met de nieuwe Engelsche regeerjng tot niets. Maar dan wordt, na een bepaalden termijn, volgens de afspraak die te Lau sanne gemaakt is, de tusschenkomst van den Volkenbond ingeroepen. Als de Tur ken kwaad mochten willen, zulien zij, wan- neer zij de beslissing van den Volkenbond niet gunstig achten, haar niet erkennen. Zij staan dan niet meer rechtstreeks tegen- over Engeland, maar tegenover een li chaam dat geen soldaten heeft om zijn wil door te zetten. Reeds in het Oosten van Europa is de eerbied voor beslissingen van den Volkenbond niet groot gebleken; hoe kan men dan eigenlijj. ibeter verwachten in Azie? In den grond is het geschil over Mosoel een strijd om petroleumvelden en het is van den beginne af aan uit dc hou- ding van de regeering te Angora duidelijk geweest, dat zij haar aanspraken daarop niet zoo maar zou opgeven. In elk geval hangt lief talmen van de Turken op dit oogenb'^ samen met de verwachtingen die zij bouwen op het op- treden van een nieuwen Britschen minister van buitenlandsche zaken uit de arbeiders partij. HET DRANKVLRBOD IN NOORWEGEN. Het Noorsche Storting begint zijn nieu we zittjng op 12 Januari te midden van een groote opwindting, daar verwacht wordt, dat de regeering onmiddellijk zal voorstellen het drankveibod op te heffen. De toestand in Noorwegen ten opzichte van het drankverbod is ernstiger dan ooit. Het is jjj het geheel niet moeilijk stierke- drank te verkrijfen, daa. er op gvcob schaal gesmokkeld wordi, vooral uit Duitschland. Te ^elijkertijd doet de Staat enorme uit- gaven voor het bestrijden van den smok- kelhandel en derft groote inkomstien door den ongecontroleerden handel. Daar het drankveg^od in werkelijkheid slechts op papier bestaat, wordt het zelfs door de vroegere vOorstanders er van noodiu (*eacht< dit af te wjaffen. Verwacht wordt, dat de dschaffing den Staat onmiddellijk een bedrag van dertig milljoen kronen zal opleveren. Bij opheffing van het drankverbod zal de handel in liclite en zware wijnen, welke het vorige jaar Staatsmonopolie is gewor- den, worden voortgezet. EEN AARDBEVINO IN TURKESTAN. In het district Samarkand (Russ. Turke stan) zijn ten gevolge van een aardschok 400 huizen verwoest. Naar gemeld wordt, zijn er ruim 80 slachtoffers. GEEN TUNNEL TE ANtWERPEN. De Belgilsche regeering neeft besloten het denkbeeld van een tunnel als oeverver- bindjng te Antwerpen te laten varen en de veerdiensten te verbetlerein volgens de plannen door de oommissie Groot-Ant werpen ontworpen. GEWELDIGE KOUDE IN AMERIKA. Buitengewoon streng wjnterweer wordt uit geheel het Noordoosten Van Amerika gemeld. In verschillende deelen van dc, staten Minnesota, Nebraska, Iowa en Zuid- en Noord-Dakota daalde de temperatuur Zaterdag tot 20 en meer graden onder nul. In de stad Virginia werd zelfs een tempe ratuur van 39 graden onder nul opgetee- kend. In »lle Noordelijke en centrale staten van de republiek is de koude heviger dan sedert jaren is waargenomen. Uit de ver schillende koude gebieden zijn tot dus- verre 12 sterfgevallen door koude ge meld. Te Chicago heerscht een tempe ratuur van 16 graden ben den nul. Z,es personen zijn r van koud gestorver., tc St. Louis drie. Ook voor New York wordt vriezend weer voorspeld; de thermometer is er ge- daald van 15 tot 10 graden boven het vriespunt. Duizenden negers, die in de fabrieken en andere bedrijven te New York werk- z|aam zijn, ontviieden de hevige koude door naar het warmere Zuiden te ver- trekken. MEXICO. Behalve Obregon's regeering wil ook Huerta, het hoofd van den opstatnd, wa- pens in Amerika aankoopen. De la Huerta heeft zijn agenten order ge- geven, groote hoeveelheden geweren, ma- chinegeweren en munitie te koopen; zulks ingevolge te Washington ingewonnen ad- vies, dat zegt, dat er geenerlei bezwaar te gen bestaat, dat in Amerika door derden wapenen worden aangekocht, tenzij mocht blijkem, dat deze moeten dienen voor een samenzwering, welke op die wijze zou ma ken, dat de Vereenigde Statjen als basis worden gebruikt voor operates tegen be- vriende mogendheden. Huerta heeft dringend behoefte aan 5000 geweren, 10 machinegewerein en 10 mil lioen geweerpatronen. De Britsche ljchte kruiser Capetown is uit Vera Cruz naar Tampico vertrokken. De rebellen hebben met een stoomschip troepen naar Tampico overgebracht ter voorbereiding van den aanval op die stad. Een bericht uit Tampico mcldt, dat al- daar 5000 man regeeringstroepen zij s aan- gekornen onder aanvoering van generaal Cordova. Deze troepen zullen de rebellen in de streek bij Tuxpan aa,n.vallen. Naar Reuter verneemt, bevestigt de re geering te MexycoHstad, dat| de rebellen Tuxpan, de haven van het gehjknamige pe- troleumgebied, hebben bezet. Het Mexicaansche gezantschap te Was hington decide mede, dat de regeerings troepen gereed staan over te gaan tot een beslissende aanval op de rebellen. De telegrafische verbinding tusschen New Orleanfs en Vera CruZ is op last van de Mexicaansche regeerjng verbroken. EEN RUSSISCH PROCEDe TOT VER- BETERING VAN KOLEN. Men schrijft aan het Hbl.: Prof. Moesjketow, de directeur van de mijnbouw-hoogeschool, heeft aan een me- dewerker van de ,Jzw©stia" de volgende mededeeling gedaan over een procede, door prof. Koesnetsow na proefnemingen, die twee jaar lang geduurd hebben, aangege- ven, dat Rusland in staat zal sfiellen atle Russische steenkoollagen, hoe mager zij ook zijn, voor industrieele doeleinden te gebruiken. De behandeljng, die de kolen ondergaan, komt in het kort hierop neer, dat de kolen i'ijngcmaakt, van de onnoodige bestanddeelen gezuiverd en daarna geperst worden. Zoo kunnen de slechtste quali- teiten van Tsjeljabinsche kolen, die nu 36 pet. asch geven, in een product worden veranderd met een aschgehalte van slechts 6 pet. Het volgens het procede-Koesnetzjow ver- kregen stookinateriaal is vrij van de gebre- ken, die Zich bij het stoken met briketjten en stofkolen vertoonen. Door het bijeoegen van minimale hoeveelheden minerale olien worden de fijngemaakte kolen, na zuive- ring, verwarmd tot 450 graden waarna een kooisoort verkregen wordt van uitgestVekte qualitejt. Bij de bewerking kan men) aan de stukken de gewenschte groottle en vorm geven. Men kan daarbij' uit iedere soort steenkool een stookproduct verkrijgen voor de gewenschte doeleinden: door modificatie van de behandeling kan men uit dezelfde massa kool bereiden voor huisbrand, in- dustrie, transport. Uit dezelfde massa kan men ook cokes bereiden, die volkomen ge- schikt is voor alle industrie-doeleinden, ook voor de metaalgieferijen. Rusland bezit veel steenkool van minder- waardige qualjteit, die tot. nu toe onge- bruikt bleef, nu zal men deze kolen kunnun benutten. Tot nu toe werden uitgestrekte ebieden, die rijke ertslagen bezittnn, in :un ontwikkeljng vertraagd door gebrek tec plaatse aan goedkoope stookmaterialen, ter- wijl de aangevoerde cokes het product te duur maakte. Het nieuwe precede zal hjerin een volkomen omwenteling teweegbrengen en zal zelfs in het Oeral-gebied, waar tot nu toe hout als stookmatbriaal in alle fabrie- kein gebruikt wordt, hetj stojken driemaal goedkooper maken. DE IMMIGRATIE IN AMERIKA. De Amerikaansche minister van arbeid heeft aan het Congres voorst|ellert doen toekomen tot wijziging der immigratiewet- ten. De beslissjng over de .quota'' hpt aantal d'er uit een bepaald land afkom- stige vreemdeljngen, dat binnen Amerika kan worden toegelaten wordt daarbij aan het Congres gelajen, terwijl de minis ter heeft afgezien van zijn plan inzake de registratie der vreemdelingen. Wel wordt voorgesteld in de haven van vertrek een nauwkeurig geneeskundig on- derzioek in te stellen. Voorts zal aan de quota'' een uitlbrei- ding kunnen worden gegeven, indien er een tekort aan arbeiders is, terwijl bijt werkloosheid de immigratie geheel kan wor den stopgeziet. Ten slotte zullen de .quota'' voor alle naties zoo worden vastgesteld, dat! maan- delijks niet meer dan een twaalfde deel !mag worden toegelaten. De huidige immigratie-wetten gelden tot 30 Juni. wannecr het Congri's maatrege- len zal moeten nemen. GEEN PIJPEN EN SlGAREN MEER IN BULGARIJE. Volgens een Reuterbericht uit Sofia, zul len de rookers in Bulgarij zich voortaajn alleen met sigarett'eii tevreden moeten stel len. daar pijpen em sigaren vterboden zijn. Deze maatregel der Bulgaarsche regeering staat in verband met» de ttilrijke overtre- dingen van de bepaljngen betreffendc den tabaksbouw. Hierdoor zijn de inkomsten van den staat aanmerkelijk teruggeloopen. De fabricatfe en verkoop van pijptabak en van sigaren is daarom vain 1 Januari af verboden. Bulgarije zal door dezen maatregel wel het eenige land zijn, waar alleen Sigaretten worden gerookt. DE ENGELSCHE CRISIS. Het nieuw gekozen Lagerhuis zal Dins- dag a.s. voor het eerst zittjing houden. De eerste taak van het Huis zal zijn het kiezen van een voorzitter. Er bestaat geen twijfel of alle partij-in zullen eenstemmig Whit ley herkiezen. Het afleggen van den gc- bruikelijken eed zal eenjgen tijd in bus lag nemen. De belangrijke werkzaamheden van het Lagerhuis zullen eerst op 15 januari a.s. aanvangqn, na de plechtige opening door den konirtg. Het wordt mogelijk geacht daf de hui dige regeering ten vai gebracht zal worden door een samengaan van de liberalen met de Labourparty, door middel van een mo- tie van wantrouwen, djc Ramsat MacDo- nald de volgende week gedurenid de de- batten over het adres van antwoord op de troonrede, zou kunnen indienen. De mo- gelijkheid dat Labour aan het bewind zal komen wordt breedvoerig in de pers be- sproken, doch het vooruitz'icht van eon arbeidersregeering wekt nergen's verontrus ting. Een merkwaardige houding neemt de conservatieve Sunday Times aan. Labour, zegt dit blad, kan aanspraak maken op de voorrechten van haar positie als tweede partij in het parlement, tfcn einde te too- nen wat zij kan als regeenngspartij. Zelfs indjen de Labourparty de gansche macht zlou hebben in het Lagerhuis, dan nog zou het contact met de werkelijkheid van de regeeringszaken, haar tot een matige politjek dwingen. Doch zij zal een regeering zijn, die slechts steunen zal op minder dan ongeveer het derde gedeelte van het Lagerhuis en ongeveer het vijfde deel der gezamenlijke kiezers, en "het is niet alleen mogelijk doch zeker dat zij het onderspit zal delven indien zij maatregelen zal ne men in strijd met de economische principes van de conservatieveln en de liberalen. Maar afgezien van de dwingende invloeden in hun parlementaire positie, zullen de La- bourleiclers er goed aan doen het volk te toonen dat zij voor alles Britten zijn, dat zij grond wet eerbiedigen, dat zij in geen ankel opzicht verpoljtiekt zijn en dat ver- ondersteld mag worden dat zij die mate van vaderlandslievendhejd en politiek in- zicht bezitten, die het! eigendom zijn van het grootste gedeielt,e van het Britsqhe. volk. Het bovenstaande is daarom interessant omdat het geschreven is door een fell en tegenstander van de Labourparty. 115 in 1923 222 4 3 6 4 12 5 10 2 14 8 20 1 158 Totaal "270 itschappen 11 in 1923 54 2 36 30 17 17 30 9 50 114 38 44 1 1 5 19 26 20 6 1 23F Totaal 301 TER NEUZEN, 9 JANUARI 1923. GE YEENTELIJKE- EN DISTRICTS A R 1 EIDSTICKS, TEJt NEUZEN^ Bij de Arbeidsbeurs alhier stonden op 1 Januari 1924 als werkloos ingeschreven Transport en losse arbeiders F abrieksarbeiders Timmerlieden Metselaavs Opperlieden Schilders Zeelieden Bouwvakk. Opzichters Totaal 3ij de Correspondei Axel Biervliet Boschkapelle Clinge en N. Namen Hoek Hulst Graauw St Jansteen Stoppeldijk Westdorpe Zaamslag Zuiddorpe T otaal VARKENSVERZEKERING TER NEUZEN (KOM). Bij de jl. Zaterdag in het logemen/ 's Lands Welvaren alhier gehouden verga- dering van Eigen Hulp, vereeniging tot verzekering van verlies wegens sterfte van varkens, bleek uit de rekening van den penningmeester dat gedurende het jaar 1923 was ontvangen 109.98 gld. en was uit- gegeven 26.80 gld., zoodat er een batig slot was van 83.18 gld. Waar het slot d«*r vorige jaarrekening 310.625 bedroeg, be staat de bezfiHing del' vereeniging tlhan^ uit een bedrag van 393.795 gld. Als bijzon- derheid kan worden gemeld^ dat gedu rende het afgeloopen jaar geen enkele uit- keering heeft moeten plaats hebben. D' bestaande contributie, alsmede de uitkee- ringen werden gehandhaafd. Als bestuurs- Leden werden herkozen de heeren J. Wil- lemsen en G. Buijze. CHR. MANNENVEREENIGING. De leden van de Mannenvereeniging Math. 18 20 in haar lokaal „Eben-Haezer alhier, wemsohen een danktoon te doen hooren aan leden en begunstigers. Betoonde belaingsteWing lis moedeevend. en dit is vele malen en ruim ondervonden door collecten en giften van hier en uit de omgeviinig, maar oak uit Viisaingen. Am sterdam, Vlieland enz. Ook geschiedt alles wat voor de vereeniging wordt gedaan be- 1 angetoO'S. Al blijft het ledental gering, toch. durtt men, waar de voor-vergadering nog door een 30tal personen bezocht werd, dit werk wat nu reeds ruim 20 jaar bestaat niet op-, geven, en hoopt de vereeniging (begonnen miet een schuild van 2000, die nu is ge- daald tot f 100, het tijdstip te beleven, dat d'e settidd geheel zal zijn afgelost. Nu is de vraag, wat met het gebouw zal igeschieden, wan neer dit geheel '.ou zijn aflgeliost en het werk uit gebrek aan be- langstellinig zou moeten worden opgeheven, BelangsteMenden kan worden bericht, dat i dan door de leden over de eigenommen zal woren besohikt overeenlkosm'sfig bestaande regelen, dat wil zeggen, dat dan eerst moet i worden gezorgd voor afbetaling der sehu!- den en het restant dan zal worden bestemd voor zaken of instellingen, die het meest met het doel der vereeniging overeenkemen. Het bestuiur is alien, die dezen arbeid steunden zeer dankbaar, met eerb'edigen dan'k aan dien Gever, Die rijkbedodden. in staat stelde met de hun geschoniken gaven anderen te dienen, waardoor inrichtingen j ook op chriisteljjik gebied in stand kunnen blijven. Psalm 33 20. ELECTRISCHE VERLICHTING. De vreemdeling, die Sas van Gent anger tijd niet bezocht, zal thans bij zijn bezoek j aangenaam getroffen worden door de wijze waarop nu in de verlidhtinig der gemeente voorzien is. De oude petroleumlampen als straatver- j lichtinig hebben afgedaan. Ook bij de mees- te partieuilier-en en de winkels is de moderne j lamp ingevoerd. Het zal nfiet lang meer dmren of overal waar zulks berdikbaar was, zal men zicii verhieugen in het nieuwe licht, waar Sas van Gent steeds met zoo vurig verlangen op gewacht heeft. Zelfs zal men bij evewtueele kermissen het nieuwe verliidhtimgs-proees kunnen toe- passen bij kraimen en spelien, die de plaats bezoeken. Een vooruitstrevenid imwoner heett den stroom zelfs reeds bemut om zijn draaiorgel met electromatorische kracht te doen speler. Vorufitgang duis op alle gebied. Maar wij leven ook in de eeuiw der electriciteit. NED. HERV. KERK. Aangenomqn het beroep naar Axel ("toez.) door ds. G. P. A. Ruysch van Dugteren, em. pred. te Leiderdorp. POST EN TELEGRAFIE. Dc oponstelling vati het met) ingang van 16 Januari a.s. open te stellen fele- graaf-telefoonstatiion tie Nieuwvliet is be paald als volgt: op werkdagen 8.30—12.30 ep 2—4.30 en 6—7.30. Op Zon- en feestdagen geen dienst. TER De Burgemeester van TER NEUZEN niaakt be- kend. dat bij zijn besluit van heden aan HENDRIK VERHAGE, broodbakker, wonende te Ter Neuzen, Van Bovenstraat No. 20, vergunnin g is ver- leend tot het verrichten van bakkersnacntarbeid tusschen 8 uur des namiddags en 6 uur des voor- middags, zullende deze vergunning geldig zijn voor den tijd van DR1E jaren. Ter Neuzen, den 7 Januari "1924 De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. n V N H N H a 11 u N ft V U n 11 n

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1924 | | pagina 1