ALGEMEEM NIEUWS- EN ADVERTENTSEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Vrijdag 4 Januari 1924 64e Jaargaug. 7551. SEMEN80L BERICiiTEN. HHEEASTE] IBJL^JD BINHEWLAHD. BUITENLAND. PBKDIKBEURTEI SPORT. - Sv- Wi«| |»- ^oivrnRN MED*3"' TNG NIEUW MOTORPASSAGIERSSCH1P VOOR DE ST. MIJ. NEDERLAND BESTELD IN FRANKRIJK. Hct Hbl. vemeemt, dat. ©en zeer groor prijsverschil de directie van) de 'St. Mij. Nederland heeft genoopt haar nieuwste mailboot buitenslands te besitteU©n. Hct schip zal 14000 bruto regjsterton meten (540 ft. maal 67.'9 maal 38'6) hct zal gedrcven word en door tweet acht-cylinider 4000 P.K. Sulzer ruw-olie-motoren (twee- takt) en zal worden gebouwd door dc Ateliers et Chantjers d©i la Loire) et So. Nazaire (Frankrijk.) Het is zeker zeer jammer, voegt het blad hieraan toe, dat; in deze tijden etn zooveel werk brengende bestelling niet in Nederland geplaatst is. Men mag hopen, dat de directi© der St. Mij. Nederland crn- stig rekenjng zal hebbtin gehouden met de belangcn onzer national© industrie en dat alleen een zeer groot prijsverschil haar zal hebben genoopt te breketi met haar traditje de passagiersschepen in Nederland te Iaten bouwen. DANKBAARHEID VAN JAPAN. ontwerpen in het Lagerhujs mo©st laten wegduwen, maar de regeering desondanks voortzetten. Ook daarmee zal Asquith, dc man van het motto ,,wait and see'' (dat thans wc- gens zijn afgezaagdheid gemoderniscerd is in „abide and perceive") vrede kunnen hebben. Het kan voor de liberalen niets aanlokkends hebben, om van de arbeiders- partij een ondankbare erfenis al te gauw over te nemen, wapt, d© liberate partij lis even goed in de mjnderheid in het Lager- liuis wis Cie twee anaere partijen. Drjjft z'ij reeds spoedig de arbt'iders van hct be- wind, door met de conservatieven samen een rechtetreeks votum van wantrouvven tegen de nieuw© regeering aan te nemen, dan staat zij zelf' voor de rege©rtaak e,n kan zij het voor positieven wetgevenden arbeid niet stellen zonder de hulp van de conservatieven, waarvoor de liberale partij dan allicht den prijfe zou hebben te be ta] en van het verwateren van hare begin- selen en het verzwakkcp van hare positie tegenover de kiezens. Wacht de liberale artij daarentegen voorloopig af, in de enijdenswaardige positie van de partij die tusschen rechts en links, midden op die wip Zit, dan heeft zij ©en gofede kails, dat de arbeiderspartij zich vanzelf aan h©t bewind overleeft ©n er een njeuwe verkie- zing moet uitgeschreven worden, waarbij de vooruitzichten der liberalen in vergelij- nog veel algemc©n©r ini Spanje. De groot© j len. Voor Goeyens, den Belg, die ervan b chemische fabrjekeu, die in! den Iaatsten schuldigd wordt in nauwe r'elatie te staa tijd te Barcelona zijn opgericht, zyjn in wer- kelijkheid in handen van Duitschers. Tenslotte moet wet afspaan, van t©rrci nen en de industriotle exploitaties in sowJ- jet-Rusland worden bescnouwd als een De president van de Vere©nigde Kamers I inf vroeger verbetcrd kutuien zijn. m Koophandel van Japan heeft onzen f>e.v, yberalen ook dan gee.n meer- izant te Tokio schriftelijk dank gez©e"d derheid behaien, zou her echter pas hct van gezant te Tokio schriftelijk dank gez'egd voor de warme sympathi© en d© spoedige hulp der Japan(sche natid door de jnz" betoond bij gelegenheid varf de aardfoe- ving en de ramp, die e©h tot nu toe ange- kende verwoesting van Tdkirai ©n haar b«- volking heeft veroorzaakt. Dez© gevoe- lcns zoo luidf het schrijven worden van ganscher harte door ons op prij's ge- steld en wij zijn; overtuigd dat de darik- baarheid, daardoor gewekt steeds in het hart van de geheel© bevolking zal1 blijvep voortleven. De Vereenigd© Kamers van Koophandel in Japan, saaingekomen in buitengewone vergadering te Nagoya op 2 November 1923. hebben eenstemmig een resolutje aan- genomen, waarbij hartelijke dankbaarheid aan onzcp gezant zoiovvcj ajs aan zijn Regeering en het Nederlandsche volk wordt uitgesproken. Zij verzoeken de|n gezant deze gevoelens wel te wile'n vertolken. DE TOESTAND. De storm, dien dc Northeliffe-pers heeft tracnten te verwekfcen t'-'gep he! aan' hlet bewind brengcp van een arbeidersregee- ring in Epgeland, heeft niet zulk ©en wind- snelheid kunfn'cn krijgen, schrijft de N. R. Crt., dat hij een voldoend aantal vre©s- achtige liberalen in het cooiservatiev© katnp heeft gedrcven. Men ka;n Zelfs zeggen, dat, zoo het al een stornf is gew©est, hij alleen gewoed heeft inj eqn glas water. De ultra-conservatieve Morning Post geeft dui- delijk te kennen, dat zij niets van een fusie wil weten en komt op voor het) smettl'loos houden van de coptservatiev© beginselen. De Times, dje nog aitijd de rol van ,©cn Jupiter op den pers-Olympus vervult, heeft de wilde plannen Cadclijk afgeWimpeld en ervoor gepleit dat men( d© arbeiderspartij haar kans moet iaten, blijkbaar volgens de redeneering dat het nog vroeg genoegi is voor het overwegen van fugi©- eni coalii- tieplannen, wanneer d© nieuwie arbeiders regeering zich metteHaad onmogelijk ge- maakt mocnt hebben. De liberale pers ein- delijk die voor het) sl.gen van, den, vejd- tocht van de Daily A^il en |de Evenirc- News den doorslag had e geven. he,-ft he lemaal niets willen wetn( van het lokaas waarmee de Northcliffeprs en een aaniai conservatieve financiers ft d© City de li beralen mee wilden krijgn. Geen enkel libe.raal blad heeft eenig- neiging toond om tcrug te komeA van' Asjquitb verklaring, dat de liberale ,artij m'et t|i>,- schenbeide moest kom©n j, het natuur- lijke proces volgens hetw©A de Komng, wanneer het ministeri© versW^nf is, dim leider van de tweede partij i het Lager- huis bij zich ontbiedt. Dat (e liberalen stevig aan dit beginsel vasthuden, kan hun later, wanneer men hen vq een con- stitutioneel eerstgeboorterecht )U willen berooven, slechts te stad© komen Del heele vruchteloosheid van het pogen \n zekere conservatieve zijde wordt het bq uitjgr- drukt in de formule: Liberalism ni©t te koop", die de Westminster Cjazettttals op- schrift boven een hoofdartikel, plast. Gelijk Lloyd George zich vroeg naar zijn geboortcplaats in Wales terug-)lacht te trekken, wanlneer hij over gewhtjge beslissingen wilde nadenken, heeft (am- say Mac Donald de eenzaamheid vaj^ijn Schotsche geboortedorp Lossiemouth0p. gezocht, om de samenstelling van ijn nieuwe kabinet voor te b©reidcn. Z.r. dag zal hij met de lijst in z,ijn zak te K,. den terug komen qnj d© Daily Chrony, weet reeds mede te1 deelen dat somtnij namen erop de menSchen die voorspelli gen hebben gemaakt, ,,in verbazlng" zu len brengqn. Dit is zeer dubbelzjnnig uit| gedrukt. Waarover zal men zich nu hebben daar begintme"n te verbazen; over Mac Donald's omzich- van |K(t. tighejd of over zijn durf in het kiez©n van ?t>n de nieuw© bewindslieden Wat hetjzelfde blad aan zijn voorspellin'gen toevoegt over Mac Donald's plannen nopens stoelvast- heid lijkt een weerklanR van hetgeen dc Daily Herald .reeds eerder heeft bepKeit: dat namelijk een arbeidersregeering zich niet door het verwerpen van haar wefis- gocde orogenblik zijn, om' over het herstel van samenwerking met de conservatieven of een heel nieuwe coaljtie met derf gema- tigden vleugel der arbeiderspartij te gaan pratcn. DUITSCHLANDS GEVLUCHTE GOUD". Het meerendeel der Entente-deskundi- gen, dat de beide sub-corn missies van de Commissje van Herstel zal vormen, bevindt zich reeds, te Parijs. Ofticieej beginnen de vergaderingen ovefr 2 efni-3 weken. De pers levert aannoudend comrnentaren over de werklijsten der commissies "en vooral II trekt de aandacht: zij( dan zal trachtk'n een schema te ontw©rpe(n,f hoe h'et naar het buitenland gevluchte goud naar Duitschland terug te krijgen. Makkelijk gaat dat niet, meent de Arae- rikaansche pers, doch met vriend©!ijkc overreding komt men mjsschieji een heel eind, voorai als men d-- Duitschers er op wijst dat het teruggeke©ide goud een mooie waarborg zal zijn voor het oriontbeerlijke bedrijfskapitaal, waarover de Duitsche in dustrieen enz. beschtfdcen mo©ten„ wilKn zij de schadeloosstellingsverpljchtingtn dm regeering kunnen steunen. Ook de Fransche pers commentariseert: Reeds voor den oorlog voerd© Duitsch land zijn kapitalejn naar het buitenland uiv. Zijn financieele deelnemingt aan bui- tenlandsche ondernemingen kon niet wor den vergeleken met die van Frankrijlk, maar zij is steeds belangrijker geworden en in 1914 koni het Dqitscne kapitaal in het buitenland op 16 milliard goudmark worden geschat. De oorlog heeft de finan cieele banden verbrokein welke Duitsch land aan andere landen bond. De nedei- laag heeft de onteigening van bezittingen in vijandelijke landen tengevolge gehad. In de neutral© landen zag Duitschland, w©lks kapitaal verminderde, zich genoodzaakt zijn ondernemingen te verkoopen of ten miitste samen te smelten met buitenlandsche con cerns. i Eenige industrieelen hebben getracht, zich onafhankelijk te maken van het Fran sche ijzererts en vastjen voet te krijlgen in tie Zweedsche en Spaansche ijzermijnen. Het resultaat was niet loonend. Sfhines en Thijssen waren gelukkiger in Brazilie, waar zij er in, slaagden, in- het bekk©n an de Minas Geracs uitgestrekte terreinen aan te koopen, die honderclen millioenen ,lun b.vatieii. Zij probeerden evenecqs ijsu.i voet te krijgei? ,n Argentiinie n Chilj, aanvankelijk zonder groot sucees aangezien het alleen Fhijssen g-luktv een kleine smelterij op te rich ten aan d- oevers van de Riachuelo. Deze vlucht van de Duitsche kapitalen naar het buitenland kreeg ©en gansch an- der karakter toen de papfvr-maifk haar waarde ging verljezen ©n de miiliarden, aoor de Roerindustrie ten biehoeve vaoi het lijdelijk verzet ontvangen, spoedig in buitenlandsche deviezen werden omge- \fisseld of in het buitenland beliegd. Dit voorbeeld der Roer-industriieden vond na- volging. De wijze waarop de kapitalen wor den uitgevoerd, is bijna aitijd dezelfde; Men sticht in het buitenland een eigen in stelling, men neemt d©el aan solide, reeds bestaande banken. Frankrijk volgt aandachtig dezt-n loop van zaken, dio zijn standpunt: „Duitsch- land kan betalen" ondersteunt. Maar zon der zich hierom in^'het minlsti te bekom meren, strekken d© Duitschel industrie magnaten hun handen steeds v©rder uit. Gedurende dez© laatste maanden hebben Stinnes c.s. liun positie, in Argentini(e en Noord-Amerika bdangrijk versterkt. De Duitsche kapitalen zijn thans zelfs daar doorgedrongen waar het hun voor den oorlog bijna onmogelijk was. Hier en voor dc onafhankelijk- atjoftiali^ industrie fje vn-tv 3 explc bescnoi Duitsche kapitaalsvlucht. Maar wat dit laatste betreft, hebben overwegingen van niet uitsluitend financieelen aard hi|t>r een rol gespeeld. Als Duitschland zjet, hoe wij alles we ten, valt het door de mand en, kan Ber- lijn medewerken, d.at de rijke magnaten de Duitsche rege©-ingsverp 1 ichtingen on dersteunen. DE 1NBESLAGNEMING VAN DEN „ZEEHOND". De New-Yorksche .correspondent van het Hblid. te New-York schrijft d.d. 21 Dec.: f~ Aangespoord door de verklarinigen van president Cookdge, the zich opemlijk heeft voorgenoinen om de Vostead-wet stipt uit te voeren, en die zra juist twinfig millio-en dollar aan het Congres heeft gevraagd om de vloot van rumjagers gedu-cht te verster- ken-, treedt de acohol-ipolitie steeds strenger en eigenidunkeliijker ®p, tegen eigen natio nal-en even, goed als -tegen den smokkelen- Lden vreamdelimg. Viet het intermationale recht en internatior lie zede en gebruiken wordt zoo min mogei j-k rekening gehouden, hetigee-n trouwens bij de quaestie van alico- hiO'l op bona fide vr^emde schepen steeds het geval was. Het ilgem-een aangenomen beginsel van de drie-4 nijis-zone wordt in de praktijk reeds door de Amerikaans-che al- cohohpoMe terzijd-e - ;esc,hoven, al heeft het State Department h-el bestaan ervain erkend door met Engeiamd or derhandehngen aan te knoopen over uit-br id.ing der territoriale waterstrook tot ee i afsta-md van „one hour's sailing". Maa terwij-1. de onderhan- ce. rgen nog gaande zijn pakken de ruim- jagers, omder bevoei| ih-eid van- het Minis- term van Fi,,;,ancien va-arbij de „droogl;eg- is omid-erigebralht) en but ten weten staan met bekande Amerikaansche bootleggers' werd 25.000 dollar borg geeischt, met het gevoig dat hij de scheepsb©mannin,g in I ^Raymond Street gezelschap houdt. Wat het geding zal opleveren moet wor den afgewacht. De prima facie bewijzen i der Amerikaansche overheid schijnen van i dien aard te zijn dat de Ned©rla,ndsche Le- gatie in Washington hct onmogelijk of on- wenschelijk heeft geacht te prot'esleeren tegen de inbeslagn'emjng van een Neder- landsch schip buiten de drie-mijls-zone. Aan j den eenen kant is dit verklaarbaar. De Nederlandsche regeering kan zich bezwaar- lijk opwerpen tot bescherm©r van Neder landsche smokkelaars, aangenomen dat ©r hier werkelijk van smokki-larij spra'k© is, Anderzijds komt het vreemd voor, dat de negatie van het drie-mijls-beginsel "door d"e Amerikaansche overheid eenvoudig en zonaer meer door on|s zou worden aan- vaard. Te meer aangezien er, volgens be- richten in de Amerikaansche pers, sprake van was dat de Amerikaansche gezant in Den Haag opdracht zou hebben gekregen om met ons ininjsterie van buitenlandsche zaken besprekingen in te leiden over een verdrag van gelijken aard als het Britsch Amerikaansche on twerp waarvan wij hier- boven melding inaakten. Wel is waar is het Amerikaansche ministerie van finanden niet van zins om zich, verdrag of geen verdrag aan de drie mijl te houden, ©n wordt er in Amerikaansche krjngen gesproken van net z-g- ..hovering statute" in de Amerikaan- stne jurisprudence, krachtens hetwelk elk „verdacht" schip binnen twaalf mijlen kust- water zou kunnen worden aangehouden, maar het beginsel behoorde voor ons, zee- varende natie, de moeite van een diploma- tieke bespreking waarcl te wezen. Amerika, we zejden het reeds, neemt een krachtig standpunt in, ook t|egen eigen nationalen. Zoo jui^stj heeft hefi fe- derale distrjetshof besloten dat een Amc- INGEZONDEN MEDEDEELEVGEN. i Geheel INEDERLANDJ ROOW degoedkoope en besh ^Overal oerKryqbaai? ©mij H-—. —o van (het State Depaftmonit, een Britsohen I rikaansch schip dat levensmiddek'n Ter schoener, de .„Tomaka" buiten, d© drie- strekt aan smokkelaars, ook buiten de drie mijls-zone, wegens Aangezien d-e Duitsche financiers en m- ustrieelen wele-ens schjpbreuk lijden, op 't wantrouwen van hef buitenland, ne- .m zij hun toevlucht tot camouflage. Zoo Maat er in Zwitserland e«n aantal onder- rjingen, waarvan de werkeiijke geldschie- e Duitschers zijn. Djt verschijnsel is zoo- Iuidt de aan- kustw En uiLWas- ©rband hiermede ge- volgens welke „het ministerie van finanTien van meeni(ng is, dat inbeslagneminjgei buiten de drie-mijls zone kuumn plaats vinden wafmeer ler bewijzen zijn (van smokkelhandelingen of de bedoeling tot zulke handelingen), die door de regeering voldoende worden ge- _acht om tot vervolging over t© gaan". Het jongste slachtoffer van dez'en staat van zdken is de Nederlandsche schoener s,Zeehond", die op 8, December j.l. in de buurt van het Fire Island-vuurschip buiten de drie-mijls-zone door den politiekotter Seminole" werd aangehouden en naar New-York opgebracht, onder beschuldiging een deel der lading, bestaande uit whiskey en champagne, te hebben gelost met be stemming naar het Amerikaansche vast© land. De j.Zeehond" is e©n kleine schoener van 105 ton, eigendom, van den reeder G. Rompu uit Ter Neuzan, met ©en beman- ning van acbt koppen onder commando van kap. H. Kra,ri|S. De lading bestond uit 2183 kisten wijn en, whiskey, gede.-ltdijk toebehoorende aan den Belg' E. J. Goey ens, die eveneenis aan boord was en gecon- signeerd aan de Canadian Bank of Com merce te Halifax (Canada). De haven van inlading was Zeebrugge, vanwaar het schip op 17 October was vertrokken. Totdat deze zaak in openlijk geding za! worden behandeld (de datum is vastgestcld op 2 Januari 1924) valt het moejlijk om met zekerheid de wettige of onwettige positie van schip en bemaifningj vast te stellen. De voorloopige rechtsprocedure geeft daarom trent slechts weinjg aanwijzingen. D© scheepspapieren werden, ondanks het pro test van den Nederlandschen consul-gem- raal te New York, onmiddellijk door de autoriteiten in beslag genomen zonder de verdedigjng in ©erst© instantie gelogenheRl tot inzagc te geven. Tot du;sv©r kunnT-n wij dus slechts afgaan op de verklaringen van kapite;n Krans, die volhoudt dat hij zich met zijn logboek zou kunnen staven. Volgens den kapitejn werd de Zeehond op 3.8 mijl buiten de kust gepakt, terwijl hij op weg was naar New York om versch water in te nemqn, en zijn z;eilen en hulp- motor, die onklaar geraakt war-en geduren de den langen overtocht, t© hrrstell- n. Een quaestie van noodhaven dus, die door de Amerikaansche regeering als uitzonderings- geval op het verbod om alcohol binnen d© territoriale wateren te brengen, wondl, er kend. Voorts houdt de kapitejn vol dat; de bestemming van schip en lading Halifax was, volkomen wettig en ge.oorloofd diu. Vesti'-nncr en dat de Amerikaansche wet in geen enkel nP]1(lnrfpn opzicht werd overtreden. Daanegenover staan evenwel de positjev,- verklaringen der alcoholpolitie die. zich beroepend op de scheepspapieren en op ooggetuigen (die in eerste instantie echter niiet) openlijk 'zijn vertoond of gehoord) beweert dat een deel der lading binnen de drie-mijls-zone in smokkelscheepjes werd gelost en dat van den beginjn© af aan de bedoeljngj bostond om de lading, geheel of gjeded'telijk on Amenkaansch' eDied af te zetten. Op grond van deze voorloopig© aanklacht werd het schip onder b.'waking gestjeld eri de bemanning in voorloopige hechtenis geno men en naar de Raymond Street gevange- nis in Brooklyn overgebracht, waar ^zij nu de Kerstdagen e,n oud en nieuw hebben moeten slijten, orndat er niemand kon wor den gevonden- om den hoogen borg van 10.000 dollar voor den kapite-in en° 5001 dollar voor elk lid der bemanning te beta- mijls-zone, onderhevig is aan, inbeslagne- ming en verbeurdverklarmg. Maaie dit is ten slotte een zaiik van Amerikaansche rechtspleging voor en door Amerika. In het geval van den Zeehond" spelen fac- toren van internationalen aard' een rol. En dat behoorde het Wezeh van het geding in sommige opzjchten te verandercn. liiTiUsscine-n z.-.i de bamanning, waaronder een paar jongens van 16 en 18 jaar, te bronriimeni. En de vraag rijst of daar eig-en- Jijik geen onrecht geschiedt. In hoeverre kan -de bemanning biliijkheid-shalve mede-ver- antwo-'/'rdelijk worden gesteld voor een daad d.-e imdruisdi't tegen de wetgeving van een vrcem-d land? wordt zij geacht die vreemde wetgeving te kennen? Gesteid dat het juist is wat een „insider" die beweerde de s ieep-sipapieren te hebben gezie-n, ons ver- teilde, en dat in de instructies stond, dat een deel der lading niet in Halifax maar op de i zee zou worden gelost, dra-agt de be manning die eenvoudig is aangemonsterd voor een reis van Zeebrugge naar Halifax en terug op een N-ed-erlands-che haven daar- van dan kennis? En zoo niet, beho-ort het dan niet tot de taak der N-eder-landsche re- geeningsvertegenwoordigers -in den vreemde om te zo-rgen, dat die onwiilens en wellilcht onwet-ens in het n.auw geraakte Nederlan- ders behoor-lijk worden verdedii-gd. In het onderhavige geval liet die verde-dliging veel te wensch-em. Pro deo is niet veel waard in Amerika en van den betaalden advocaat die voor den eigenaar en de oonsignes optrad en wiens eerste zorg dus mr. Goeyens en dc lading geldt, en die t-o-t du-sver vriendelijk- hvidishiailve ook een woordje voor de beman ning deed, 'kan niet al te veel verwacht worden. in het erg-ste geval kunnen de leden de -bemanning voor twee jaar achter Got en grand©! worden gezet en met 10.000 pe boord worden beboet. Zoo ver zal het ech ter wel n et komen. Het geval is, juist orn dat het drieHm-ij-ls-be-ginse! erbij te pas komt, een ,,test case", en het is niet onmogelijk, dat de vervol-giing eer tegen schip, lading en eigenaar zal gaan dan tegen de beman ning. Maar het komt ons voor, dat men zich in Den Haag wat erg weiniig van de zaak aantrekt, en dat men het den Amerikaan- sciiqn offioier van Jnstitie a! heel gemak-kc- lijk m,aakt. Geboren 46 m., 38 vr„ totaal 84. Gevestigd 69 m., 67 vr., totaal 136. Overleden 19 m., 21 vr.. totaal 40. Vertrokken 109 m„ 98 vr., totaal 207. Bevolk. op 31 Dec. 1922 1755 1824 3579 n 1 Jan. 1924 1742 1810 3552 alzoo verminderd met 27 personen. Voltrokken huwelijken 24. Levenloos aangegeven 1 m. Zondag 6 Jan. 1924. RECHTSZAKEN. Arrondissements-Reehtbank te -Widiielbi- Zitt^ng van 4 Januari 1924. Veroordeeld wegens oplichting -n ver- duistering (gcplecgd in Z. VI.): j. d© Kj.j oud 26 j., monteur te Middelburg en aldaar gedetineerd tot 1 jaar gevangenisstraf met aftrek van het voorarreist. Tegen C. S., oud 29 j. schaapherder te Ertveld-e (B.), gedetineerd te Middel burg, is reghts in gang met gevangenhou- ding verleend, wegens paging tat moord op den marechaussee B. (de Meijer to Kloosterzande op 27 December jl. B1LJARTEN. Mej. Schricr uit Damburg lit ft tc Me- chelen een biljartwedst,rijd van 500 puuten gespeeld tegea d.-ri Bclgischen speler Wil ly de Mulder. Zij had oorfdjr- id d lei- ding en haalde d.' 500 toe)i haar n gvn- stander op 451 punten stond. Loop der bevolking over 1923 TER NEUZEN. De loop der bevolking in deze gemeente over 1923 was als volgt 230 135 v. 287 96 Vertrokken Overleden. Vermindering Vermeerdering Vermindering Op 1 Jan. '23 5015 Af 2 Op 31 Dec. '23 5013 Voltrokken huweljjken 76. ZAAMSLAG. De loop der bevolking in deze gemeente over 1923 was als volgt 365 383 303 335 64 60 367 395 367 395 365 383 2 12 4994 totaal 10009 12 4982 totaal 9995 EEN DRAADLOOZE WELDOENER. Colonel Green in New Bedford (Mass.) is een Amerjkaansch radia-maniak, die met zijn geld geen raad weet ©n( het derhalve den aether maar intrilt op een wiyzje, tfie de oim\ anenden ten zeerst.- weten te waar- deeren. Colonel Green b.zi; ten naar u. laatste jeischen u igerust Radio-Omr.e-p- Statian op zijn fann-, D;(nk zij een over- eenkomst met de American Telephone and Telegraph Company in New York Cil\ ontvangt hij iederan a vond langs een spe- ciale telefoorilijn de uitgelezen radio-pro- gramma's van het station WEAF. D aldus ontvangen muziek is sterk genoeg am h©t zendstation van den kalonel te do-en w©r- ken, juist als waren de artisten in de bi- bliotheek op Round Hills aanwez;ig. Op et n watertoren in het veid hceft koto- nel Green een groot aantal luidsprek-nde telefoons gemontyerd, die de ontvangen muziek op dusdanig lujde wijze weerg©\ -n, dat zij tot ver in den omtrek te boon n is! Talrijke omwonenden begeven zich d.s avonds naar den Estate om aan den voet van den zingenden watertoren de concer- ten bij te vvoncji) die op' het tjsroemde New Yorksche geven. omroepstation word niej I a ••••sm&fr" in. vr. totaal Ned. Herv. Kerk. 94 u., Ds. A. Tim merman, Bevestigirig der Kerkeraadsleden en 2 u., Ds. A. Timmerman, Voorbereiding van het H. Avondmaal. 94 u. en 2 u., dhr. L. Dek. 9 u. en 2 u., Ds. E. Raams. 9 u. en 2 u Ds. G van Dis. 94 u., Ds. H. Akersloot van Houten Roos. 9i u., leeskerk en 2 u., Ds. H. Akersloot van Houten Roos. Ter Neuzen. Sluiskil. Hoek. Zaamslag. Sasvan Gent. Axel. Hoek. Zaamslag Gerefo-rmeerde Kerk. 94 u. en 2 u., leesdienst. Chr. Gereformeerde Kerk. 9 u. en 2 u., leesdienst. Gereformeerde Gemeente. (Vlooswijkstraat). Ter Neuzen. 9 u., 2 u. en 54 u., Ds. Neerbos. Oud-Gereformeerde Gemeente. (Vlooswijkstraat). Ter Neuzen. 9 u., 2 u. en 54 u., leeskerk. Axel. Gereformeerde Gemeente. (Weststraat). 9 u. en 2 u., leeskerk. Lokaal „Eben-Haezer". (Kerkhoflaan.) Ter Neuzen. 54 u Evangelisatie. R. K. Kerkdiensten te Ter Neuzea. Zondag zijn de H. H. Diensten om 7, 84 en 10 uur Namiddags om half drie Lof. M, t

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1924 | | pagina 1