ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANPEREN. JIThYWiThu Vrijdag 14 December 1923 63e Jaargaug. ¥1Tn"wT^Fl"T1<¥." Weerloosheid. jMo 7543 IE3 fflBST-Ei BIjA-3D. Burgemeester en Weihouders der Geraeente aanbesteden: BUITENLAND. FBEDIKBEXJBTEl. C L N G E zullen op Zaterdatf 29 Decem ber 1923, des middags te twaali urc ten gemeentehuize het vsrharden door keibestra Ing van de CLINliSCtiE MOLEN en ROSKAMSTRAAT ter lcngte van 2080 M. Aanwijzing op den dag der besteding. Samenkomsl des voormiddags te t i e n ure aan de Roskams'raat te Kapellebrug. Met bestek ligt vanaf 15 dezer terlezing op de gemeentehuizen te Hulst, Axel, Neuzen, Goes, Middelburg, Zierikzee, Hon- tenisse, Vlissingen. Oostburg en Hoek en is verkrijgbaar ter gemeentesecretarie te Clinge tegen betaling of toezending per postwissel van f 1.— per exemplaar. Clinge, 7 December 1923. Burgemeester en Wethouders voornoemd, C. F. DE DECKERE, Burgemeester. M. VAN DER BOM, Secretaris. De weerloosheid is die opvatting van de diDgen in deze wereld, waarbij men met wil hooren of weten van de groote, zelfs enorme samengesteldheid van dit wereldgeheel, maar waarbij men gelooft, dat h*-t goede tot zegepraal zal komen, enkel en alleen door de eigen overwinningskracht van het goede en door de onmacht van het kwa <e. De weerloozen zijn, zoo geen dappere menschen, dan toch menschen van geloof, van geloof in de macht van het got-de en van ongeloot in de macht van het kwade. Een weerlooze is dus eigen lijk (althans op dit punt) een optimist. De weerlooze, degene, die het beginsel der weerloosheid predikt en in toepassmg brengt of tracht te brengen, vindt het daarom dan ook oi noodig weerstand te bieden aan het kwade, ja, hij vindt dat weerstand-bieden gevaarlijk en beslist verkeerd, omdat degene. die wecr-tand zou willen bierlen aan het kwade, de deur moet. openzetten voor een ander kwaad, dat te bulp wordt geroepeu om dat andere, vorige kwaad te onderdrukken. En omdat dit weerstand-bieden nu tegelijk een botsing veroorzaakt met de eischen der naastenliefde, verbiedt de weerloosheid ge heel en al om tegenstand te bieden en verwerpt zij elk gebruik maken van geweld. Immers, zij geloott, dat het goede uit-zich- zelf zal zegepralen. De weerloosheid heeft riet alleen een negatieven kant dus, en wel deze dat men geen geweld (en alles wat daarmede samen- hangt) behoort te gebruiken, doch zij heeft ook wel degelijk een positieven kantzij gelooft in de mogelijkheid van de realiseering van het goede alleen door de kracht die in het goede zelf steelt, zonder een te hulp roepen van machtsmiddelen, die op hun beurt weer aanleiding zouden kunnen geven tot het gebruik maken van geweld. '/.oo is de weerloosheid meer dan wat zij op het eerste gezicht schijnt te zijn. Men denkt allicht, als men van weerloosheid hoort alleen aan een zekere lijdelijkheid, aan groot geduld en slapte van houding zelfs En inderdaad heeft de weerloosheid een sterke neiging om tot ljjdelijkheid te brengen en te bewegen. Daarom kant de weerlooze zich ook tegen alles in de wereld, wat de weerloosheid schijnt tegen te honden. Allerlei dingen, die misschien schijnbaar goed en zelfs deugdelijk en onmisbaar zijn, worden door den weerlooze als verkeerd en zondig aan de kaak gesteld. En zoo wordt de weerlooze dan vooral in hevige mate anti 8t«atsgezind. Zelfs lijk' de weerloosheid zoodoende heel sterk op de anarchistische levensleer. En in die tedaante (van anar- chisten of anabaptisten) zijn de weerloozen onder ons het meest bekend en soms wel berucht, als de menschen. die geen wapens wi len dragen en geen overheid willen er kerinen Toch doet men de weerloosheid onrecht, indien men achter of naast haar negatief karakter ook niet het reeds door ons ge- noemde positief karakter wil zien. De weerlooze wil niet alleen afbreken, hij wenscht ok op te houwen. Of hem dit nu gelukt en goed gelukt. is een tweede. Maar wij mogen toch ook tegenover deze menscheii niet onhillijk zijn en zullen goed doen, er op te letten of oog voor te krijgen, dat zjj ook iets wel willen. De weerlooze heeft heel veel aanmerkingen op het be staande, zeker. Gij kunt. als gij met 'n weer looze piaat,, zelf maar temauwernnod aan het woord komen zoo vol aanmerkinten zit zoo'n mensch, en zooveel heeft hij af te breken. Maar hij is toch heter dan hij misschien lijkt vis de weerlooze bijvoor- beeld alle patriotisme zoo sterk veroordeelt. als een »valschelijk tot deugd gestempelde ondeugd" en aUeen naastenliefdeschijnende eigenlietde", dan predikt hij tegelijkertijd het hurgerschap der internationale mens' h heid als het eenige, ware burger-chap. En als de weerlooze de orde en den vrede, die het behooren tot een staat of tot een kerk- genootschap meebreDgen en eischen, ver werpt als een voortdurenden strijd (omdat immers altijd sommigen - ver de grenzen worden gehouden of gebracht of gebannenl, dan wenscht die weerlooze tegelijkemjd fe prediken den eeuwigen vrede van de nieuwe menschheid, waar geen strijd meer mogelijk is, omdat daar heerschtde algemeene broederschap. f e weerlooze stapt en glijdt zoo heel makke'ijk heen over he' prohleem van het kwaad in deze were d Zijn gezond verstand zegt hem, dat muu elk oogenblik het goede of het kwade kan doen al naar men verkiest. 'Dat het i l(jven op een of andere historische 'ijn het blijven loopen op de rads der historie, zooals wij het zouden willen noemen ook een zedelijke noodzakelijkheid voor u of mij kan wezen, verwerpt de weerlooze van meet af aan. Een weerlooze leeft in den kinderlpken waan, dat al die menschen van vroeger het mis bebhen gehad en niet zuiver genoeg hebben gedacht of niet rein genoeg hebben gepoogd. Missch en dat juist daar de aan- trekkingskracht schuilt van de weerloos heid, die voor weinig geschoolde en weinig historisch of philosofisch aangelegde naturen en karakters ireens een theorie geeft die men zonder eenige verdere kennis kan aan- vaarden, Bolsjewisme (met andere woorden) zal altijd zich voordoen na iedi-re eenigszins belangrijke revolutie. En als wij de weerloosheid nu in het bijzonder eens even van theologischen kant mogen zien, zal het duidelijk worden, hoe cok en vooral daar de aantrekkelijkheid, de aantrekkingskracht van de leer der weerloosheid al bijzonder sterk is. Weer loosheid is waar lijk niet alleen maar een verschunsel of systeem, dat men alleen aantreft op cbristelijken bodem. Het idee van de weerloosheid was al beel lang ge- leden in Indie inheemsch. Alleen is er misschien dit verschil tns- sehen het Indische en het meer Christelijk getmte weerloosheidstype. dat men in Indie vooral nastreeft en tracht te bereiken den vrede met zichzelf en daarom met de wereld, terwijl de Christen vooral nder wat rich ting ook) zoekt den vrede met God en daarom met zichzelf en de wereld Het goede is voor den Indier meer de vrede en voor den Christen meer de liefde. De Indier is dus spoedigei klaarhoe meer hij zich onthoudt en zichzelf weet te hrengen tot een soort gebeelonthouding op alle ter- j rein, hoe volmaakter weerloos hij is. De j Christen is niet zoo spoedig gereed, zijn omgeving is veelsoortiger, zij ri werkzaam heid uitgestrekter, zijn doel ook rijker en samengestelder. Want, ook al zijn en Indier en Christen het er over eens, dat het goede tot zegepraal moef en zal komen, toch zal ieder Christen vragen of hij voor God meer moet laten begaan, of dat mis schien op hem ook de roeping rust mede te werken Waar en hoe moet dan dit goede echter worden opgericht Zal - ziedaar een vraag die voor den weerloos- aangelegden Christen zich dadelijk zal stellen al haar ernst zal het goede, dat hier op aarde zich wil vestigen, zich bedienen van den Staat en de Kerk, die er nu eenmaal zijn, of gaat al het wer- kelijk goede buiten staat en kerk om Of wjj noemen een andere vraag Gesteld, dat het goede tot zegepraal komen zal, hoe moet de Christen nu doen, als eens een tijdlang het kwade tot zege praal schijnt of lijkt te komen Moet en mag men dan weerstand bieden En als men weerstand bieden mag en moet, zal men dat dan moeten doen op de gewone historische wijze. blijvend op de historische lijn, of zal men alleen maar mogen han delen op eigen gezag e-' eigen geweten Het eerste is zoo gevaarlijk want dan zullen vaak beslissingen moeten worden genomen, die ns in conflict brengen met datgene wat naar onze diepste en heiligste overtuiging verkeerd is en ontoelaatbaar. Het tweede is echter ook weer zeer moei lijk, want dan komt men telkens en telkens alleen te staan, dan zal men ieder oogen blik zelf een keus moeten doen en van dag tot dag leven in een lang en bang verzet tegen heel de samenleving en de heele openbare meening Hovendien dan plukt men weinig of geen vruchten en behaalt men nagenoeg geen resultaten. Immers: men doet alles dan vrijwel op eigen geleu<-nheid, en alleen eendracht maakt macht Wij hebben deze dingen maar eens hier neergeschreven om daar" ede dit duidelijk te maken, dat tet vraagstuk der weerloos heid samengestelder en dus moeilijker is, dan men wel eens zegt of denkt of vermoedt Zeker, het is wel makkelijk gezegd en bevolen Geen wapens dragen. en u niet verdedigen Maar tegelijk hebben wij deze dingen neergeschreven om zoodoende te laten zien, dat wij voorzichtig zullen moeten zijn met een afkeurend oordeel zonder meer te vellen over die mannen en vronwen. die (waarlijk niet altijd voor hun voord-el of gemak) de vaan der weerloo-heid meenen te moeten ontplooien. Want weerloosheid moge gevaarlijkzijn, en vooral gevaarlijk zijn als spee goed voor ongeschoolde en naieve geesteu en volkeren na dagen van verwarring en in tijden van honger en nood zij is evenzeer een leer, waarin toch iets goddelijks en groots schuilt Het moge gevaarlijk en zelfs dwaas zijn om de middelen te willen verwerpen waar door, en de wegen wairlangs men komen kan tot verkrijging der heilsgoederen, wij weten toch ook wel, dat er mSnsi hen zijn, die maar altijd op weg bliiven, en die dit op-weg-b ijven naar de heilsstad, haast schijnen tc beschouwenials het leven en als de z'aligheid. I aarnaast blijft het weer o zoo gevaarlijk, eu kan het zelfs noodlottig worden, indien men maatschappij of staat zou blootstellen aan allerlei d*aze en ijdele proefnemingen, die voortkomen uit fantas- tische invallen. Daarom verdienen de weerloozen met hun beginselen en idealen onder ons in ieder geval eenige waardeering. Maar waar- deering heeft twee kanten Waardeering wordt bij en voor velen altespo-dig: dat men zich gewonnen geeft en dan oog en hart verliest vo r ieder ander of voor al het andere. Waardeering moet waardeering blijven. Niet langs den weg dergoedkoope, al te gemakkelijke verwerping van al het aardsche. niet door verwerping van alle wereldsche middelen zal men komen tot verkrijging van het ware en echte. Toch en dat te erkennen is de beste waardeering, die men den weerloozen schen- ken kan toch leeren de e weerloozen ons iets heel groots en schoons. Zij ge- looven in ieder geval in de mogelijkheid van de overwinning van het goede en ware in dez" weivld. Hun weg moge te ge makkelijk, of 'eggen wij liever te eenvoudig zijn, hun doel is goed en waar en schoon Wij ook gelooven in de overwinning van het goede, maar door het lijd-n e» door het conflict heen. En waar wij strijden en streven, jagen en zwoegen, willen wij (niet vergeten, door deze menschen der weerloos heid het ons telkens en telkens te laten toeroepen onze wandel en handel moet in overeenstemmiug 'ijn met on e overtuiging en met ons geloof H ..kwa'e mag ons nimmer de baas worden, doch wij moeten het kwade overwinnen door het goede. IN DE KATHOLIEKE PARTIJ. Door, de N. K. P. is een. schriiven gevicht aan het b. stuur der Rl K. Staartjs- partij betreffende het Algernon Kiesre- gleme.nt. Uit engezet wordt hoe de Ver- kiez'.ngsraad die.it te worden samenge- |steld en de wenschelijkheid van h.t, in- voei-en van vrije lijsfen. De b^. K. P. verklaart jhet belang eener hercemging zoo groot te achfen, dat zij to.t groote /tege- moetkoming bereid is. DE KABINETSCRISIS. Volgens de Tel. zijn Woensdagmiddag in |het gebouw der Tweede Kam r b spre- kingen begonnen tusschen ve'tegenwoor- digei^s der A. RJ. en Rj.' K. fractie. Ook de groep der 10 R.K. Vlootwetbestri'd rs waren erbij verfegenwoordigd. OUD-MIN1STER P. W. v. d. SLEIJDLN. t Te 's-Gravenhage is in den ouderdom van 81 iaar oveneden de heer P. W. v. d. sieijde.i, oud-minister van Waterstaat, Handel en Nijverhejd. Hij vervulde dit ambt in het kabinec Roell-v. Houten (1894 —1897). Ook is hij hoofdingenieur in Gel- dcrland geweest. HET SCHOENENWETJE IN DE EERSTE KAMER. Naar iwij verr.emen, zal in de a.s. D ns- dagavond Idoor de fe s.e Earner te hot d ,1 vci-gadering door den voorz'.iter wcrden voorges.e d om Woensdhgrnorgei 19 cezer het /deze week door de Tw de, Kamer aan- genorr.e.i in'.tiati f-wetsvocrstel-rleskens tot vriienging van de duur v an net z.g. Schoei.e.ivvetje met 5 maa.id-n in de af- dieiingen (e doen ondc, zOek n. DE TOESTAND. In de polftjeke crisis in Engeland is een element van d>anatiscne spann ng ge- komen, schrijft de N. R. Crf. door "het besluit van de ai-beiderspartij, om de) re- gcei'ing van Baldwin zoo spoedig mogelijk in het Lagerhuis uit den zadet te lichten en dan zeif de voi-ming van een regeering ter hand te nemen. Zoo spoedLg mogelijk beteekent natuurlijk: met een amendement op Ihet adres van antwoord op de troon- rede. Daar de arbeideTspartij dit als min- derheid niet uit eigen macht kan door- zetten, zal het amendement zoo opgesteld moeten worden dat ook de liberalen niet anders kunnen doen dan ervoor stemmen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn, indien !het een afkeuring bevatte van de door Baldwin doorgedreven ontbinding van het Lagerhuis. Onthouding van den kant der „.e ii.er.e^e.u- u..in^ «ant zij 'hebi.e.i in den vei k'.ezirtgsstrijd het land van den ernen kant tot den andci en doch daveiei va.i hun afkeuriimg van d ,,on- noodige" \«i k'.ezing. D1 arbeiJt rspardj is dan waar zij weze.i wil. De kon ,n)l (zlal Ramsey Maedonald ontLieien en i.e.n met de vorming van een mi[i^jsterie bedash n. pe kcers dien de Dajily Herald^ 'het or- gaan van de arbeiderspartij, al dfdjslijk in (haar door ons als jpmerkeiijk; gesig- nakei de rioofdariikel aan wees, wordt dus gesdHend. Die-naangaande is het ofrier el* besluit Igevalien in de Woensdag gehouden vi/gadering van het bestuur van de arbei derspartij. Daar is echter nog een tweede besluit jge.iomen, dat inzjcht in de politieke tockomst 'verschaffen kan. Wij bedoelen het besluit tot onverwijlde mobiiisatie van alle krachten der partij voor een nieuwe alge meene verkiez'.ng, welke gezien de onzje- keie parlementaire constellatie noodig zou kunnen woiden. Dit is een aanwij'zmg, dunkt ons, dat de arbeid rspartij eenmaal aan ihet bewind, niet voorniemens is, voor het pariement te verschijnen met een pro gram dat nocii vkesch noch \risch .s, maar |dat de conientieusc punten an naar ,.platfcrm"ibevat. Zij zoekt geen verdere rnedewerking Van de liberale partij dan om de conservative regeering van Baldwin ten Val te brengen. Trouweiras 't moge waar zijn, iwat de Daily News verkondigt, dat een groot aantal libralen op samenwei'king met de arbeiderspartij aansturen, voor net sluiten Van een modus vivendi dienaan- gaande zijn er twee noodig in nog aityjd luidt ihet paiool van de arbeidrrsle'd rs, dat -men elke coalitie met de ljb.ral.ii dient at fe iwijzen, omdat daardoor het arbeidrrs- program verwa.eren en dit den steun van ve.e kiezers verliezen zou. De parlementaire taktiek wordt echter andei's dan de Daily Hera'd, na de vorming van een ministerje uit de arbeiderspartij, had aanbevolen. Men zal zich herinneren dat dit blad het wenschelijk ha(di geacht, dat een arbndersregc^ring zou aanblijven, ook ai werden hare voornaamste wetsont- werpen geketst en slechts zou wijken voor een rechtstreeksch votum van wantrouwen van de gezamenlijk tegen haar stemmende conservatieven en liberalen. Het partijbe- stuur houdt daarentegen blijldemst de red^s be\olen toeber-eidselen rekening met een spoedi&e nieuwe algemeene vci Kiezing. Het wil blijkbaar alles op haren en snaren zet- ten, ten ejnde de kiez. rs om tr kfijgen. iDan zet zij ook alles Of 1 dezp kaaril en wordt het de kwestie van overwinnon of snevea. Sneeft de arbeiderspartij, dan is men juist even vier als op dit oogenblik wat wil zeggen dat er een regeering zonder meerderheid op den sebppstoel zt. iC-k middels zou echfer de tijd er rijp voor gi'- woiden zijn. dat de conservatieven en li beralen zicil ernstig gingen bedenken over het herstel van een samenhang of een coa litie lin den cen of andcren vorm. Misschien zou dit samengaan zich zelfs eerder kun nen mate/ ialiseeren, wanneL-r de arbeiders partij ina beide partijen met hare) wetgeven- de maaLiegeien uitgedaagd te hebben, de nieuwe veiklezjng uiischrijft. Een conser- vatief-Lhe; aal verkiezi.igsbondgenootscnap kan immers verhinderen, dat het weer tot een groot aantal driehoeksverkiezingen komt, weike de kansen op winst voor de arbeiderspartij zouden begunsfigen. TER NEUZEN, 14 DEC. 1923. CONCERT VAN TER NEUZENS MANNENKOOR. Het conceit dat gisteravoud door Ter Neuzens Manrnnkoor, directeur de heer C. A. van Fraaijenno\e werd gegeven, was weder een groot succes. Behalve da leden met hun introducee's toonden ook tail van inge.e.enen door hun opkomst beiang I-' steden in iiet weik derl veroenigllng,) zoodat de aiime gymnast,ekzajil der kop- sciiool geheel bezel was, hetge'n geziellig stemde. Bij de uitvoering van het programma blcek, dat het koor den tijdl verioo,pen sinds het vorig wint(&rseizoen niet onge- bruikt heeit laten" voorbijgaan, en de toe- Avijding van 'den d.iectaur en dc( ujver der lejen een goed.n vooruitgajijg d den constatceren. Dit meenden we vooral te kunnen af.ejden uit enkele nummus die we ook 't voj'ig se.zoen hoorden, en vnu vcel be ter voldeden. In 't Geuz^.ivendel op den Thuismarsch was nog eenige onzekerheid waar tei ne men, doch Ave Maria van Witf, E«re zij God, van Haapimanu, vo.de.^en goe4„ en bovenal, doer ce kracht waarmode hetj weed gezongen, Les Martyrs aux Arenes, van Rille. Het applaus dat het koor ten, deel viel, was zeker verdiend, en het zali iker ,uitj- lokken tot een bezoek van het binnrnkort te geven voiksconcert met rnedewerking der orkestvereeniging Crescendo. Als naar gewoon,e had mej. L. Clep- ker.s veel succes met de doc/ haar ge- zongen solo's, vooral met Air dus Byoux uit Faust. Zij ontving onder algemeenen bijval een bloemenhulde. Ook bij mej. Clep- keus b.e k goed resultaat van voorige- zette studie. Ten slotte noemen wij de hecrem van het instill menta,e gedeelte, de heer Ach. Bax, viool, Raph. Hendrix, violoncelen Emi- le Ve, wi.s., piano. Het bestuur bleek met het engageeren van dit trio voor opluis- tej-ing van het concert een gelukkige greep te i.ejben gedaan. Het was bewond. imk- waard, de wijze waarop deze heeren ieder voor zich hun instrumenten konden laten zingen en de ademiooze suite, waaron er ze hun nummers konden uitvoeren, be- ■wees wel dat ze de voile, aa. Iflncht d. r opgekome.ien hadden, d.e hen beloondsn met wann applaus. Serenata van Mosz- kowsky moest wci ce i gebiseerd. Zoowel de solo's voor viool en violoncel, als de vei Swi.ife .de nummers voor net tr.o, wer- INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. HANDHAVEN den zeer accuraat uitgevoerd. Odder de laatsten was de Tanhauscr Fantaisie niet van de minste. SCHIR GEBROKEN. In den Hedwigjrolder (Z. Vlaard'-Tein) is nabij de Belgische grens gebrokerf en gezonken het 500 ton groote schip ^Cito", geladen met suikerbieten, eigenaar firma Dolk te Dordrecht. DE AANHOUDING VAN DE ZEEHOND". Naar de Tel. uit New Yor!( verneemt, is er weinig hoop, dajt cent protlest van den Nedcrlandschen gezant, den heer De Graaf, tegen de gevangenhoudirtg van den kapitein en do bemanning van den Hollaiidschen schoener Zeenond resultaat zal hebben. Tot op dit oogenblik^ was pr jiiog geen Nederlandsch protest op hit Staatsdepariement, noch op het depart ment van Finaricien te Washington ont- vangen. AXEL. Gisteien slaagden te 's Gravenhage voor het examen als costumiere de dames C. van 't Hoff en K. van 't Hoff, lecrlingen van de mode-vakschool te Ter Neuzen. BOSCHKAPELLE. Bij gelegenheid van het 50jarig bestaan der Congregatie der jonge dochters is er Doncerdagavond ten Tridium begonnen geleid door den Zeere^rw. Zeer Geleerden heer pater Bemelmans, uit Leujven. Bij deze gelegenheid zal ook het nieuwe vaan- cfel der Congreganisttn gewijd wofdtn. Door de ieden der propagandaciub zal 10 en 17 dezer de eerste wintteruft- voering gegeven worden van tooneel- en zangstukken onder hiding van den heer P. de Maat. Qcspeeld zal worden: Uitgeboet, drama in drie bedrijven, uit den tij?cV dir'Rruis- tochten. Een kluchtspel, Janus de Won- derdokter, in twee b. drijven. Voorts nog een paar leuke ensembl.stukken en een viertal fraale zangnummers. Aangezien de uitvoeringen en voor- drachten dezer club gerenommeehd zijn als keurig, is het te verwachten, dat ;de belangsteiling van het publ ek, zoowel van hier als van elders, weer bijzonder, groot zal zijn. Zondag 16 Dec. 1923. Loop der bevolking van Ter Neuzen in VERKRU5CN Ned. Herv. Kerk. Ter Neuzen. u. en 2 u., Lis. A. Timmerman. Sluiskil. 94 11. en 2 u., dhr. I.. Dek. Hoek. 9 u. en 2 u., Ds. E. Raams. Zaamslag. 9 u. en 2 u., Ds. G van Dis. Maandagavond. Lezing door Prof. Dr. A. van Veldhuizen van Uroningen. Axel. 94 u., leeskerk en 2 u Ds. Maas. SasvanGent. 94 u., Ds. H. Akersloot van Houtea Roos. Philippine. 2 u., Ds. H. Akersloot van Houten Roos. Gereformeerde Kerk. Hoek. 94 u., Ds. W. Moene van Oostburg, Bediening H. Avondmaal eu 2 u„ Ds Moene, Dankzegging. Ckr. Gereformeerde Kerk Zaamslag 9 u. en 2 u., leesdienst. Gereformeerde Gemeente. Vlooswij kstraat Ter Neuzen. 9 u., 2 u. en Oj u., leeskerk. Ood-Gereformeerde Gemeente. (Vlooswijkstraat). Ter Neuzen. 9 u., 2 11 en 54 u., leeskerk. Axel. Gereformeerde Gemeente. (Weststraat). 9 u., 2 u. en 6 11., Ds. Neerbos van Ter Neuzen. Lokaal ..Eben-Haeaer". tkerkboflaaa) Ter Neuzen. 54 u EvaDgelisatie. R. K. Kerkdienaten te Ter Nenaen. Zondag zijn de H. H. Diensten om 7, 84 en 10 nur Naimddags 0111 half drie Luf In de afgeloopen week hebben zich in deze gemeente gevestigd C. Ver(jzer, electricien, Kerkhoflaan 9, van Hulst. E. Van Hijfte, fabrieksarbeider, P 113, van Hoek. L. B. Rijkaert, zonder, Vlooswijkstraat 20, van Hoedekenskerke. S. M. de Masier, zonder, Zandstraat 14, van Breskens. W. J. van Gelderen, dienstbode, Van Steen- bergenlaan 36, van Den Haag.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1923 | | pagina 1