ALGEMEEN NiEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANPEREN. No. 7539 Woensdag 5 December 1923. 63e Jaargaiip. bTTiTTiTurNPr" BIN N E N L A N D. Bakkersnachtarbeid. DE KABINETSCRISIS Het Centrum meant de twee, hoofdpun- ton van d door de anti revolutionairen aan de R. K. Kamerclub gestelde doch afge- Wezen ejschen als volgt te kunnen formu- leeren 1e. dat het l ekende bezuinigjngsplan in de miilioeiiennota ontwikkeid werd aanvaard. Daarvan zou alleem kunnen wor den afgev\ eken, wanneer daaromtrent in de dvi "ejhtsche fracties overeenstemming werd verkregen; 2e. dat inzake defensie een zoodanige nap ling zou woi-den getroffen, dat ten min- de vlootsterkte van het verworpen ont- we-rp Vlootwet werd verkregen, en zoo- wel lie St©rkto als de financien wfetteiijk werd n vastg*legd. NI i >E RL A N DSCH E W ELD A D1QH E! DS- VERLi NlOlNG KLEeDINGWERK TE ANTWERPEN. Ter gelegenheid van de uiti'eiking van winterkli eren aan behoeftige landgenoo- ten door bovengenoemd© vereeniging, deb- bein Vrijdag de consul-genevaal den Ne- derland il, de heer Ruys, on zijn echtge- noole ee.i noenmaa! aangeboden aan den jgezdiit di r N®d. ilaution te Biiussel en, m< ouw van Vredenburch, on do dames- Men van het bestuur dr wcldadigheids- efr e liging Kleeditigwerk. Na afloop daarvan had in eon ersi<rd lok.ial een aangename, gezellige samen- koinst piaats mot de bedeeiden en hun Itinderen, waarbij verschillende versnape- ringeii met ruime hand werden rondge- diend. En ien tombola zonder nieten to acht voor velen een extra verrassing te voor- schijn. i i i 1 De consul-generaal dankte in een toe- spraak den toer en mevrouw Van Vre denburch voor hun belangstelling in dit w©rk, mevrouw Van Vredenburch in het bijzonder, die als moeder van de Ned; i> landsche kolonie in Belgie zelf veel tijd) besi edt aan het eigenhandig vervaardi- gen van khedingstukken. Verder h.rin- nerd hij aan het jubileum van onze Ko- ningin. Hierop zongen de aanwezigen het Wil- helmus Bij de uitgedeelde kleeren werd als extra-gift ien flinke hoeveelhoid levens- midd ien gevoegd. AFVLOEIi'NG BIJ DE POSTERtJEN. Naar de Tel. \erneemt,( is aan eon 400tal ambtenaren bij posterijon en telegrafie, be- hooronde tot de oudsten in leeft;ijd met minstens 30 voor pensioen geldende dimst- jaren, rervol ontslag aangczegd tegen 1 Maart a.s. met recht op wachl|g©ld of pensioen. De betrokkenen zoudon alien behooren lot de lagere en middelbare persorieeigrcK'- pen. DE BREUKE IN DE COALITIE. Het Volk meldt: Uit betrouwbare ingewijde bron zendt men ons de volgende eischen, door d>' A. R. Partij aan de R. K. StaatspadJij! ge steld, aan 'welke eischen voldaan moest worden ter berejking van do politieke sa- menwerking tusschen deze bcide lichamen: le. De vepdediging van Indie in den geest als voorgestaan door de A.R. parhij. 2e. De bezuiniging volgens de plannen van Colijn. 3e. Erkenning van schuld door de R.K. Staatspartij in verband met, de fcreuke, tusschen haar en de A. R. partij. Deze punfen zijn en bloc met groofc meerdeiheid in de R.K. Kamerclub ver worpen. DE TOESTAND. ,,Wellicht" zullen. schrijft de N. R. Crt., Amerikaansche \ertegenwoordigers „offi- eieus" dtelnemen aan het onderzoek van de twee commissies van onderzoek, aan welke de commissie van berstel spoedig het aanzijn zal geven zoo is onSl een Reuterbei icht uit Washingtjon komen ver- tellen maar „officie.l" w*il Amerika niet meedoen „aan het beperkte ondei zoek, Selijk dit omschreven is in het plan voor e twie commissies." Djt brengt de vraag aan de orde, of dit ondeizoek inderdaad wel beperkt zai zijn. gelijk Washington sehijnt aan te nemen. Wij brengen de geschiedonis van hetgeen er over de kwestie van beperking aan de band is gewcest, nog even in her inn'ring. Bij de gcdachtenwisseling tusschen Frank- rijk en Amerika in October had de Fran- sche gezant ingevolge opdracht van zijn i regiering erop gestaan,. dat de oinvang I van het ond< rzoek naar Duitschland's be- taalkracht zich bepalen zou tot de tegen- I woordige capacitejt. Het einde was daf de i Ver e iigde Staten wegens deze voorwaarde ervoor bedankte.i zich door de geallioerden te laten uitnoodigen en de onderhanldilin- gen afgt'brokeri werden. Na dien tijd is Frankrijk cchter, ook on der den invloicd van de houding vaii Italie- en Delgie,. hoe langir hoe meer water in zijn wijn gaan doen en, too ver men weet, heeft Barthou ten slottje niet meer op de Fran- schc voorwaarde gestaan. Anders had En- geland er stehig ook nog wel oen en audi r tegernRigebracnf. orndat zijn posiujr, zooals wij in vroeg'ne beschouwingeii uiteieii beb- ben gizet, door d n»steun der and re bor d genooten gaaiideweg zoo e d strrk r is ge- worden, dat het tegenover Frankrijk niet; meer I.e. standpunt behoefde innemen, dat het met elk onderzoek ved wilde neinen, als het maar ien onderzoek was. Opmerkelijk is, dat de dip'oniatieke me- dewerkei- van de Observer verklaart dat Washington, v a ineer de uitnoodiging tot deelr.eming aan het ond rzoek het bercikt, gewaar zal worden dat Amerika niet voor beperking behoeft te vreez-n. Hij voegt hieraai toe: „De Fransche regea-rLng heeft zich thans vcrbonden tot een deskundig oiiderzoik naar de Duitsche hulpbronnen en de Duitsche betaa:kracht zond'r beper king .Wat den omvang crvan betveft. In officie'le krjngen hier is m;*n de opvat- ting toegedaan dat d© stap tot ecnig con- structief work zal kunnen leiden, ofschoon niemand tege.iwoord g zoo v nnetel zal zijn om de huid te verkoopen voor de beer geschoten is, vooral wanneer het schieten ten dicle van Frankrijk afhangt. Naar Britsche opvatting zal veel afhangen van Amerika's mi e jerking". Het zou tegenover dezr s'.ellige beweringen van Engelsche zij- de over de onbeporktheid van het onder zoek, belangv.ekkend zijn te verm men, hoc men er te Washington toe gckomen is, het tcge.idcel aan te nemen. De tekst van de definitjeve uitnoodiging der geallir-er- den zal op dit nog onduidrlijke punt klaar- heid moeten brengen. In de Italiaansche Kamer is Zaterdag het wetsont'-erp tot goedkeuring van het besluit tot inwerkingstielling van de voor- loopige ov< re.mkomst van 1921 tusschen Italie* en Sowj- t-Rudand aan ,enoraen. Op het oogenblik onderhanddt te Rome een, Sowjet-Russische missie tot uitbrciding van de betr©kkingen tusschen de twee landen 4in een definjtief handelstractaat. In verband met diz© ond rhandelingen heeft Mussolini Vrijdag in de Kamer een opzienbarende rede ae'nouden, waarin hij verklaarde, dat Italie bereid was, indien het van Sowjet- Rusland t^n gcej handdstractaat en con- cessics krecg voor grondstoffen waaraan Italie groote behoefte heeft, de regeering te Moskou niet allecn de facto, maar ook de jure t© erkennen. De fascistische hoofd- man k\va:n er rond voor uit, dat hij: enkel met de handelsbelangen van Italie rekening zou houden en herinnerde er ook aan, dat de oenige pers in Europa, die zich na de dagen van Korfoe met sympathie roor Ita lie had geuit, de Moskousch© pers was gewe©st. Italie zou dus onder de gi-oote geailieer- de mogendheden de ©erste wci|d,5i, die aan het vtirige verlangen van de Sowjet- regc©jing naar een erkenning de jure tege- moet kwam. Men fcan erop rekenen dat de Sowjet-i-egeeiing, door dit odelmocdg gebaar verrast, van haar kant berejd zal! zijn, te werk te gaan volgens den rogd: voor wat hood wat. Dan is het ijs voor de diplomatieke erkcnnjng van Sowjet-Rus- land in Europa gebroken ©n zullen andere uiogendheden bij Italie vermoedelijk ach- 5 tirblijven. Toch blijft het alleszins me/k- j v. aardig dat de stoot tot erkenning van Sowjet-Rusland gekomen is van een fas- j cistische regeerjng, die ge.sprot.-n is uit een i in haar wezen anti-bolsjewieksche bewe- ging. Het is e©n drastjsche illustratie van j do vroeger in Engeland wel gehoorde leus, I dat men, wanneer dit voordcelig! is, met kannibalon handel kan drijven, zonder op te houden het kannibalisme t© verafschu- wen. TER NEUZEN, 5 Dec. 1923. TARIEF Z. VL. TRAM. Wij vestigen de aandacht van belang- hebbmden op de verlaging der tarieven van goedi r©!ivrrvoer per Zeeuwsch-Vlaam- sche tram, aangekondigd in het nummer van heden. VOORDRACHTAVOND VAN ALBERT VOGEL. Wij vestigen de aandacht onzer lezers op achterstaande advCi-tentie, betreffende den door den heer Albert Vogel alhier tc geven voordi-achtavond. D©ze voordracht- kunstenaar is ook bij ons gi©n onbekende. Reeds meermalen hebben wij hem kunnen bewonderen hoe hij met zijn begaafde. stem ons de sprekend ingevoei-de porsoncn, zelfs als het ware tafr© Ien voor oogen toovert. De herinnenng hjeraan zal zeker velen aan- spOren om van deze zeldzjatne gelegen heid te profiteeren en voor hen die den iheer Vogel nog riiet hoonden, zal een kennismaking zeker meevallen. STAATSPEnSIOEN. De Bond voor Staats pension rearing, afd. Ter Neuz©n geeft,. blijkens achterstaande advertentie, wederom een paar uitvoeringen ten bate van verschille.ndc oude menschen. Gaarne vestigen wij daarop nog eens de aandacht. Doorgaans zijn de avonden van den Bond goed bezochtj in da ©erste piaats natuurlijk om het symp/ithi< ke doel, maar ook omdat eenig© tooneelliefhebbers bij die ge'egenheden geWOOn zijn hun beste beentje voor te zetten. Moge ook ditmaal de uitslag aan de vcr- wachtingen bi antwoorden. ON DER WIJS. Ctoor b. en w. is benoemd tot tijdelijk onderwijzer aan school A de heer I. J. de Bert, van Aardenburg. AXLE. D.'z< i dagen w< 'd vie buurtschap Spui een wiUe spreeuw geschoten. Zijn staart is lichtbruin met dito v eeen in zijn vleu- gels. Do vog©l zal worden opgezet. BOSCHKAPELLL Op uitnoodiging van den Raad der g«- meont© heeft de heer Evei-wijn, ingenieur, een© uiteenzetting gegeven over de elec- trificatje, welke men voornemens is alhier te installeeren. Na introductie dooi' den burgemeester, begon sprekee met de petroLeumverlichting en gaf de nadeclen op hieraan vcrbonden, nl. le het varieej-en van kwalitejt en prijs van petroleum, vooral d©ze faatst©, die naar willekeue bepaald wordt door de maatschappijen; 2e i.et grootere brandgc- vaar met petroleumlampen; 3e met h-tl oog op de hygiene: een petroleumlamp verbruikt zuurstof en v©rwekt koolzuur, waardoor het verblijf, vooral in ©en kleine ruimte, z<©e nadeelig is voor de gezond- heid; 4e het onderhoud dezer lampten ver- eischt mi©r moeite en kosten, wegens poet'- sen, aanstek©n, breken, enz. A1 deze on- gemakken komen bij 't electrisch licht niet voor. Het brandgevaar is tot een minimum beperkt, waaeom dan ode de brandverzeke- ringsmaatschappijen de pjenies verlagen. Gevaar voor de gezondheid bestaat geens- zins, wijl zich gcen schadelijke gassen ont- wikkelen ©n geen zuurstof wordt ver bruikt. De bediening is zoer eenvoudig en lampen kan men. in allerlei steEkte be komen. Voor een gewone woning is eene lamp met iene lichtsterkte van 32 normaal- kaarsen voldoend©, zij kan 25 uur bran- den, wat ongc\e_'i 6l» cent kost, terwijl een gewone Phiiipslamp sechts 1 gld. a 1.50 fId. kost. Voor den meter moet men huur etalen, deze bedraagt omtrent 40 cent per m. and; natuurfijt- i<t~ r erscrdlfend© soorten van meters verkrijgbaar. De gemeent© kan ook stroom leveren voor motoren bij smeden, wagenmakers en andere bedrijvendit zal voor d-' gemeente voordeel opl©veien. Bedoc'de vaklui mo- gen dan evenwel den stroom riiet gebeui- ken in de avonduren. Verder wijst spieker er op, dat men voor- zichtig djent te wezen met afgesprongen draden, dez© mag men niet aanvatten, doch dadelijk een monteur waarschuwen. Hij drukt ouders en o.erheidspersonen op 't hart de kindei-en te beletten vliegers op te laten in de nabijheid der deaden, en andere roekelooslieden te bedrijven. Naar aanleiding van gedane vragen geeft spieker te kennen, dat de insjallatie van een lichtpunt, 't welk voldoende is voor een gewone woonkamer, op 10 gld. komt zonder lamp; dez© laatste kan men naar eigen goedvmden aanschaffen, dat deze kosten evenwel op ongeveer 15 gld. komen voor den aanleg in stallen en voch- tigeruimten; dat men voor 12 gid. een pit van 32 kaarsen lichtsterkte geaurende 500 uur kan laten branden. Ook voor strijken en 't ontwikkelen van electrische warmbe kan men instailteren, doch dan zijn de meters duurder. De heer J. Dekker informeert of de aanleg ook buiten de kom geschiedt, waiit hij zou 't betreuien, indien 't me^ het electrisch licht mocht ioopen evenals met! de waterieiding, n.l. dat de landbouwers in de polders uitgesloten werden, hij zou dat als boerenbedi og moeten kwalificeeren. De heer Evei-wijn stelt den heer Dek ker hierin evenwel gerust, door hem te verzekeren, dat zijne hofstee gunstig ge- legen is ©n er geen bezwaren zullen zijn tot aansluiting over de Sassing. Spieker dringt nogmaals aan op het stellen van vragen, doch niemand me r maakt van deze uitnoodiging genruik, wel een bewijs dat zijne uiteenzetting, die uitmurute in klaarheid en duideiijknejd, ieder had vol daan. Uaarna sprak de burgemeester een woord van dank tot den hi©r Everwijn voor diens heldere en bevattelijke voor dracht en tot het publiek, dat door zijne talrijke opkomst blijk nceft gegeven van zijn belangstelling. Hij \ertrouwt dan ook, dat de gemeentenaren liet nut en gemak der electrische verlichting zullen inzien en door tainjke aansluitingen blijk willen ge ven, dat ze d© bemoeiingen van't gemeen- tebestuur, dat zijne voile medewerking in dezen toezegt, weten te waardecren. Daarna was er gelegenheid zich op te geven waarvan een 4Utal aanwezigen ge- bruik maakten en veider werd medege deeld, dat daarto© de heele week do ge- legentieid openstaat. OOSTBURG. Voor het kantongererfit airier heeft gister terecht gestaan J. C. uit Leiden, beklaagd van het onbevoegd uttoefenen der genees- kunde. Hij heeft aan versohililemle personen ZEEUWSCH-VLAAMSCHE LEID1NG. WATER- m Zeeu wscn-Viaanderen een geneesmiddel verkocht tetgen den hoesit, dat bij deskundig onderzoek niets anders bleek te zijn dat urine. Het O. M. eisohte /30 boete, subsidiiair 30 dagen hechtenis. Oo Dinsdag 20 Novembei vetgaderde in het j.Hotel des Pays-Bas" te Ter Neuzen het z. g. ,,Breede Zeeuwsdh-Vlaatnische Waterlei- di ng-Comtte. Negcntien gemeenten waren vertegenwoordigd, terwijl de Directeur van het Rijksfoureau voor Drinkwatervoorziening, de heer W. F. J. M. K-rul, vergezeld van lr. Car- riere, eveneens aanwezig waren. Oim elf uur opende de voorzitter van het Comite, de .heer J. Huiziniga, burgemeester van Ter Neuzen de vergadering met een kori wel- komstwoord. Na vaststellliinig der notulen van de vorige vergadering, deed de secretaris, de heer Mr. P. Diieleman, mededeeiing van verschillende in- gekomen stukken, waaronder een brief van den Commissaris der Koningin, in houdende, dat de Commiissaris tot zijn leedwezen verhinderd was deze vergadering bij te wonen. De voorzitter gaf hierop een overzicht der door het Dagelijksch Bestuur sedert de laatste vergadering verriahte werkzaamheden. Hoofd- zakel'ijik 'bestonden deze in het wekken van warmte en belangstelling voor het plan van ihet comite om over te gaan tot het vormen van een naamilooze vennootschap, ton doel hebben- de het stichten en exiploiteeren eener water ieiding in Zeeuwsch-Vlaanderen, overeenkom- stig het door het Rijksbureau voor Drinkwater- voonzienting uiitgebrachte rapport. Hiertoe werden met de gemeentebesturen verschillende vergaderingen gehouden. In sommige plaatsen is de zaak ook nog eens voor het publiek uit- eentgezet. Tot toetreding hebben besloten 16 gemeen ten met in totaal rond 44.000 inwoners, n.l. Axel, Biervlaet, Boschkapelie, Clinge, Graauw, Heogsbdijk, Hulist, Koewacht, Oostburg, Over- silag, Philippine, Slluis, Ter Neuzen, Water landkerkje, ljzendijke en Zuiddorpe. Toetreding geweigerd hebben 13 gemeen ten met in totaal rond 21.000 inwoners, n. Aardenburg, Cadzand, Eede, Groede, Hoek, Hoofdplaat, St. Jansteen, St. Kruis, Nieuw vliet, Retianchenient, Schoondijke, Stoppetdijk, en Zuidzande, terwijl 6 gemeenten met in to taal rond 16.000 inwoners nog geen beslissing hebben genomen, te weten: Breskens, Honte- nisse, Ossenisse, Sas van Gent, Westdorpe en Zaainslag. Van de gemeenten, die weigerden toe te treden hebben Aardenburg, Hoofdplaat, St. Jansteen, Schoondijke en Zuidzande, vanwege het waterle.id'ing-corrite voorliichtiftg ontvan- gen; de overige 8 gemeeenten weigerden zelfs de aangeboden voorlichting. Spreker drukto over dit laatste den spijt van het Dagelijkseh Bestuur uit, te meer, waar het heeft vernomen, dat sommige dier gemeente- besturen de meening waren toegedaan. dat het comite eenmaal tin de raadsvergadering aanweziig den raad tot deelname zou over- reden, hetgeen niet pleit voor de degelijkheid der motieven waarop het Ibesluit tot niet- toetreding berust. Uit courantenverslagen bhjkt bovendien, dat zooals te Hoek en Stoppeldijk, de zaak in het geheel niet begrepen is en de weigering een gevolg is van misverstand. TengevoLge (der omstandigheia, dat niet alle gemeenten tot deelname besloten, rees nu in de laatste bestuursvergadering de vraag, ot desondanks de waterieiding nog kon worden gesticht. Het antwoord hierop iuidde bevesti- gend. Een onderzoek van het Rijiksbuieau heeft uitgewezen, dat het stichten eener water ieiding voor de thans toegetreden gemeenten op dezelfde grondslagen, e'n met dezelfde ren- tabiliteit, mogelijk is, wanneer tenminste de aan te leggen werken overeenkomstig het ge- ringer aantal verbruikers worden verkleind. De gemeenten, die reeds toetraden vertegen- woordigen meer dan de helft van het aantal inwoners van Zeeuwsch-Vlaandeien, en zijn ten opzichto van het buizennet gunstig gele- gen. Derhalve zal met de werkzaamheden voor het tot stand brengen eener waterieiding wor den voortgegaan, ook al doen niet alle ge meenten mee. Getracht zal echter worden de besturen der nog niet toegetreden gemeenten alsnog voor het plan te winnen. Wellicht wordt nog iets bereikt. Doch dit wordt dan in hootd- zaak gedaan in het belang der betrokken ge meenten zelve. Resumeerende, kon de voorzitter, zeggen, dat hij de vergadering kon gelukwenschen met hetgeen reeds is bereikt. Hij wilde thans overgaan tot het bespreken en daarna voorloopi'g vaststellen van het „Concept der Statuten der Naainlooze Ven nootschap Zeeuwsch-Vlaamsche Waterleidmg- Maatsdiappij", waarvoor deze vergadering voornamelijik is uitgeschreven. Deze concept- statuten zijn reeds behandeld in de vergade ring van het Dagelijksch Comite, gehouden op 20 October j.f.; bierna worden zij zoowel naar de raden der toegetreden, als naar die der niet-toegetreden gemeenten gezonden; naar eerstgenoemde om ook door haar te worden besproken in den zin als hier zal geschieden en naar laatstgenoemde om deze gemeenten alsnog tot toetreding te bewegen. Later wordt dan nog eens een vergadering gehouden van vertegenwoordigers der gemeenten, welke tot die te sitichten vennootschap toetraden, ten- einde die vertegenwoordigers gelegenheid te geven de stem hunner gemeente uit te brengen. Als deze statuten aldus definitief zijn vast- gesteld, zal daarop de Korrinklijke goedkeu ring worden gevraagd. Air. Dieleman merkt op, dat er door Dr WaMIen te Breskens eenige vragen aan Gede- puteerde Sfaten zijn gesteld naar aanleiding van het feit, dat diverse gemeenten nog niet tot toetreding hebben besloten. Hoewel Gede- puteerde Stpten hierop waarsehijnlijk een offici&el antwoord zullen geven, achtte hij het todh wenschelijk alvorens tot be sp re king ■tor concep't-statuten over te gaan deze be zwaren thans eens onder de oogen te zien. Het leek spreker rniet ondienstig eerst de aanwezi gen in de gelegenheid te stellen evenlneele bezwaren en vragen thans naar voren te bren gen, teneinde ize te kunnen weerleggen. De heer Dalmijn, secretaris dt gimcente Graauw, vroeg of de gemeenten wefke tot deel name in de vennootschap besloten hebben, ook garant moeten zijn voor het kapitaai, hetwelk de niet-deelnemende gemeenten hacdcii moe- te leenen, indien zij waren toegeiieueij. De heer De Deckere, burgemeester van Clinge, wilde nog een ititlegging over de strek- ■king der „verpliichte aansluiting", omd ;t hier- tegen zoo velen zijn gekant, terwijl hij tevens opmerkte, dat het kamertarief erg wordt be- criitlseerd. De heer Krul, beantwoordde eerst de vraag, wat er zal moeten gebeuren, als de wateriei ding tot stand komt, voor een beperkt aantal gemeenten. Hierop kwam immers de vraag van den heer Dalmijn neer. Spreker gaf te kennen, dat het natuurlijk beter zou zijn, dat alle gemeenten meedoen. Dit is ook de oorspronkeiij.ke bedoeImp;. Er is dan veel meer kans op toekenning van de risico-garantie door het rijk en de provincie. Maar indien enkele gemeenten onvt-ihoopt blijven weigeren om toe te treden is het /.eer goed mogelijk, dat de reeds toegetreden ge meenten besluiten den bouw van een beknop- ter plan door te zetten. De grondslagen van het rapport moeten ook bij beperkte deelname dezeltde blijven; even eens mag de rentabiliteit niet minder worden. En het bedrag waarvoor de gemeenten garant inoeten blijven, mag vanzelfsprekend oox niet hooger worden. Indien aan deze laatste vmir- waarde niet zou worden voldaan, zou vanzell door rijk en provincie geen risico-garantie worden verstrekt. En daarmee zouden alle toetredi-ngsbesluiten van onwaarde worden. Immers, deze gemeenten hebben besioten toe te treden, op voorwaarde dat de risico- garantie er komt. Wordt dus deze met toege- kend, dan zijn deze gemeenten ook niet lon ger aan hun besluit gebonden. Bovendien in datzelfde toetredingsbesluit is een maximum garanitiebedrag genoemd, waaruit voegt dat de eene (rijke) gemeente nooit voor een an dere in de bres zal moeten springen. Dit zou bovendien niet kunnen, als zijnde in strijd met het Wetboek van Koophandel. De heer Stubbe, wethouder van Sas van Gent, merkt op, dat de heer Krul in ue ver gadering van den gemeenteraad van Sas van Genit, dd. 23 October over de aansprake R- heiu van de eene gemeente jegens oe ar.uere toch heeft gesproken. De heer Krul ontkende dit. Doch hij zeide te begrijipen, hoe dit misverstand in de wereld is gekomen. In de genoemde raadsvergadering heeft hij namelijk gezegd, dat er gemeenten zijn, die door hun bouw (b.v. Hulst, Ter neu zen enz.) dadelijk een hoog percentage aan- :slluitingen zuaien krijgen, terwijl meer uit eikaar gebouwde gemeenten (Koewacht, enz.) in de eerste jaren een betrekkelijk laag aansiui- tingspercentage zullen bereiken. Het genu .- delde percentage over alle gemeenten zal dan ong veer overeenkomen met het in het beRnop- te lapport vermelde (60 in het eerste be.irijfs- jaar enz.). In dat verband heeft spreker dan ook ge zegd: de dichter bebouwde kommen maken de waterieiding voor het geheele gewest be- staanbaar. De fiinanoieele aantsprakeijjkheid der toegetreden gemeenten gaat echter niet verder dan het door hen genomen besluit. l ot zoover zijn zij gebonden, maar verder ook niet. De heer Stubbe vroeg vervoigens inlichtin- gen onitrent de risico-garantie. De heer Krul maakte duid'elijk, dat wan neer later op grond van de te vragen risico- garantie rentelooze voorschotten zouden wor den ontvangen, deze moeten worden he- schouwd alls een schulld van de vennootschap aan rijk en provincie; maar niet als een ge wone schuld; de vennootschap moet deze pas aflossen als zij er heelemaal bovenop is, en in staat, om aan a! haar verplichtingen te voldoen. Zou de vennootsohap het niet zoover bi en- gen dan behoeven de voorschotten ook niet te worden terugbetaald. De gemeenten siaan htier dus buiten. De heer De Beieir, wethouder der gemee re Westdorpe, vroeg of de 5 ton van het funds toch begrepen waren in de f 70 -i- woner, waarop door den heer Krul bev. gem! geantwoord werd. De heer Hoefnagels, burgemeester van l is van Gent, stelde de heer Krul de vraag, of deze niet met eenige zekeiheid kon verkla- ren, dat de Kamers tot het verstrekken van risicongarantie zullen bereid gevonden worden, nu eenige gemeenten zich van deelname heb ben oath ou den. Hierop gaf de heer Krul te kennen, dat het uiiiterst moeiiijk is over de meening der Kamers te oordeelen, zoodat hij hieromtrent niets met zekerheid kon zeggen. De heer Hoefnagels zou het toch got -chi ton al's men daaromtrent iets wist; dat zou een aan'sporing zijn voor de nog niet toegetreden gemeenten. De heer Krul merkte op, dat van de de der gemeenten maar steeds wordt uitgezien naar steun van rijkswege. Doch spreker moest er op wij,zen, dat omgekeerd het rijk en terecht belangstelling en medewer- kirjg vraagt der geiiteer.fen in Zeeuwrdi- Vlaartderen. Hij rled aan, daar eens goed otn te idenken; eerst belangstelling te toonen, en mede te werken door toe te treden. Want dan is de steun van het rijk in den vorm van risico- garantie zoo goed als verzekerd^ en behoeft er omtrent toelkenning hiervan minder twijfel te bestaan. Toetieding is voo-r de gemeenten doenlijk, omdat zij niet het minste gevaar loo- pen, doordat het besluit van toetreding als voorwaarde imhoudt: toekenning van risico- garantie en een rendabelen opzet >1" het i. Dr Ilin J or van TER NEUZEN rnaakt be- tend, dal "ter genieente-secretarie ter inzage ligt een aanvraag van I1ENDRIK VERHAGE, om v e r- g a n n i n g tot hot verrichten van bakkersnacht arbeid tn«sehen 8 unr des namiddags en 6 uur des vaormiddag. in het perceel Van Bovenstraat 20. ©p Woensdag 2 Januari a. a., des voormiddags tien uur, .al in het raadhuis gelegenheid bestaan om ten ovautaan vai: den Burgemeester bezwaren tegen de aanviaag In te brengen. Baarbii warden zoowel de aanvrager ala zij. die beiw i i rei'gen, in de gelegenheid gesteld zich eaar aanleiding van de bezwaren mondeling en sehrifteliik te verklaren. He am rager als zij, die bezwaren inbrengen, anm n in nde acht da gen voor het boven- gemeld lijdstip, ter secretarie der gemeente, van de ter zake ingekomen schrifturen kennia n e m e n. Ter Neuzenden 3 December 1923. De Burgemeester voornoemd, J. MUIZINGA.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1923 | | pagina 1