ALGEMEEN NIEUWS- Ell AOVERTENTSEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. jSfo 7538 Maandag 3 December 1923 aargun# binnenland. B U I T E wTT¥d~ 8EMEHBDE 8ERICHTEN, Jzgrsn - n—fr,~ ..aaKaagfasre&fci *xiarmstt(*immsHilsmBMaBKBai K SK - [)E KABINETSCRIS1S. De Avondpost" verneemt, dat ook de heer Beelaerts van Blokland niet *al slagen in de samenstelling van een nieuw kabinet. Tegen opname van liberalen in het ka binet bestaan bij enkele rechtsche partijen om begrijpelijke redenen, ernstige bezwaren. Bovendien schynt de grootste der rechtsche partijen niet geneigd zich aan de leiding van den heer Beelaerts te onderwerpen. En men vvaagt zich af, wat dan zal geschieden. Niet onwaarschijnlijk wordt het in par- lementaire kringen geacht, dat alsnog in bovenbedoeld geval, aan den heer Colijn de opdracht tot kabinetsformatie zal worden verstrekt. Naar ,/de Tijd" uit parlementaire kringen verneemt, schijnen de tegeuwoordige poli- tieke moeilijkheden geenszins te zullen wor den opgelost met het optreden van een extra - parlementair kabinet. De mogelijkhUd is geenszins uitgesloten, dat een zoodanig kabinet niet op den steun van de Eerste Kamer zal kunnen rekenen. De Vlootwet de oorzaak der moeilijk heden zou door de rechterzjjde in de Eerste Kamer zoo niet met algemeene stemmen dan toch met een groote meerder- heid zijn aangenomen, omdat de aanneming daarvan als urgent werd beschouwd. Van meer gewicht is echter, aldus ;/de Tijd", dat ter rechterzijde van de Eerste Kamer het voortbestaan der coalitie van primordiaal belang voor het land wordt ge- ach> en dat bij een verhouding van 3/5 rechts en ®/i links in de beide Kamers der Staten- Generaal er niet aan gedacht mag worden om den plicht tot regeeren uit handen te geven DE G1RO-ST1LSTAND. Door den procureur van den gedaagde (den staat der Nederlanden), mr. A. F. Telders. is conclusie gen men in zake het door mr. R. C. Bakhuizen van den Brink alhier bij de rechtbank te 's-Gravenhage aan ban gig gemaakte proces tegen den post-cheque- en giro dienst. Eischer zou een tegoed hebben van ten minste f 17,5<K). Mr. Telders merkt op dat de sluiting van den dienst gewettigd was en dat deze door den minister van Waterstaat op be- hoorlijke wijze aan het publiek is mede- gedeeld Aangezien eischer zelf in zijn dagvaarding te kennen geeft, dat er on- zekerheid bestaat over het bedrag van zijn tegoed en de staat niet geldelijk aanspra- kelijk is voor vertragingen in den dienst en storingen in het bedrijf, concludeert mr. Telders tot niet ontvankelijkverklaring en ontzegging der vordering. DE VOORGESCHIEDENIS VAN DE VLOOTWETVERWERPING. De verwerping van de Vlootwet is, naar aan het ffDev. Dagblad" wordt gemeld, voor de regeering een schier ongelooflijke verrassing geweest. Geen oogenblik heeft ze aan de verwerping gedacht Indien ze het 13de regiment intanterie te Maastricht, die op vrije voeten was gesteld en weder j/erehabiliteerd was heeft zich thans plot seling bij den garnizoenscommandant ge- meld, met de meuedeeling, dat hij wel degelijk stukken van geheimen aard aah den sergeant-majoor T., op wach'geld ge steld, verkocht heeff. Bij kon dit niet langer onder zich houlen. Hp is daarop in het Huis van Bewaring in arrest gesteld. DR. VERVGERS EN BET EPISCOPAAT. Namens het Nederlandsch Episcopaat heeft Mgr. A. F. Diepen, bisschop van "s Hertogenbosch aldus melden de kath. b la den de volgende verklaring gepu- bliceerd ffHetDoorluchtigNederlandsch Epis copaat acht zich verplicht te verkla- ren, dat het weekblad Katholieke Staatskunde", door dr. Verviers te Oisterwijk uitgeyeven herhaaldelpk staatkundige denkbeelden verkondigt, die met de Katholieke staatkunde ge- heel strijdig zijn en ontzegt daaiom aan dr Verviers het recht zijn week blad den litel van Katholieke" Staat kunde te geven." DE TOESTAND. Schrijvende over de toenadering tusschen Italie en Spanje, hebben wij, schrijft de R. Crt., de mogelijkheid \ermeld, dat de nicuwe constellate die zich in hot West- 11 van de Middellandsche Zee Twgint af te teckenen, de Engelsche politick wc r zou kunnen drijven in de rich ting van een her'- stel van de Entente met Frankrijk. De ver houding tusschen beide landen is in het laatste. jaar aan veluvej schomrmliugen on- derhevig geweest, maar ondeij ta! van schokken is de kameraadschap toch nog nooif geheel verloren gegaan. (n den laat- sten tijd was de verhouding echter steeds meer het kritieke punt genaderd. Dit punt scheen zelfs bereikt te zijn, toen Engcland In den Gezantenraad bij het debat oyer de twee laatste nota's aan Duiischland (in- zake bet toezjcht op de Duitjsche wap-e- ning en den terugkeer van den gewezen Kroonprins) tegenovi r een afzonderlijke ac- tie van Frankrijk tot het nemen van sanc- ties dreigde met terugt'iekking van zijn vertegenwoordigers uit allc gea'lieerde li- chamen. De gebeurtenissen gaan zoo snel- en worden wter zoo spoedig vergeten, dat het d moe(e waard lijkt in herinnering te brengen, dat Engeland dit ultimatum op 1Q November stelde. Poincare zwichtte ervoor, toen niet alleen Italic, maar zelfs Belgie Engeland leek bij t vallen. Wij spraken na dit voorval van e n nauwelijks nog gepleisterde bre.uk in de ntente. Omi nous scheen het cr daarna o <k uit te zien \oor de over, e.istemming tusschen Enge land en Frankrijk in de cormnissie van her- stel, waarin beslist zou worden aver de instelling van twee commissies van deskun- digen, de terie om de iniddelen na tc; gaan om de Duilsche begrooting in evenwicht te brengen en het Duitsche ruilmiddel te stabiliseeren. de andere tot ber. kening van de waarde van het geemigreerde Duitsche kapitaal en beraming van de middeien om over zijn ontwapehing bad uitgevc-erd. Er t stonden dingen in, die zoo uit Franschen koker gekotnen leken, b.v. ,,Het is bc- kend, dat de oefening van manschappen voortdurer.d plaats heeft, iierwijl pogingen om Duitschland crtoe t bie.igeu rekruflee- ringscijfers in te zenden zondcq succes kijn geblev-en. Voor lipt oveiigo gielooft men in kringen welke §ped met de positk- van Duitschland bekend zijn, dat dit land thans niet bij machte zai zijn, de grootte aantallen manschappen, welke zijn geoe- fend, te wapenen met voldoende geschut, daar de Franschen het voonnaamste in- duslriegcbied bezct h "%len. Intusschen is het ook bekend, da. Jauwej relaties tus schen Krupp met Rusland en ook Zweden bestaan. Men gelooft fevens, dad de ge- weerproductie in Thur irgeu krachtig voort- gaat. Dit alles wordt niet -.afs een drei- gend, maar als een tnogelijk .gevaar be schouwd." Dit communique, waarin met zooveel j woorden toegegeven werd,' dat de be- zetting van het Roergebied door Frank rijk tcrloops ook do beteakenis heeft van de bezetting van het bruggehoofd van de j Duitsche oorlogsindustrie en dat de Duit- schers zonder deze bezjetting al wecr bezig zouden zijn met het gi«teo van verboden kanonnen voor hun ter sluiks geoefende manschapsmateriaal, is te Parijs aan Bald- j win tocgeschrcven. Maar Baldwin zit mid- den ill zijn ver'kiezingsveldtoc'nt en heeft vermoedelijk geen tijd om zich met zulke speciale onderdeelen van de algemeene po- litiek bezig te houdc i. Men. zou veeleei4 i geneigd zijn den oorsprong te zoeken on- j der de die-hardistische elementen van het I Britsche kabinet bijvoorbeeid bij Mc Neill, den onderminister van buitenland- J sche zaken of bij Lord" Derby, den ster-k Fransch-gezinden minister van ocrlog. Als Baldwin er de auctor intellectualis Brielkaarten Buitenland. Delruysere Duinkcrique. Q. Beennett Newyork. NOT A. Aanbevolen wordt om het adies van den afzender op de (stukken te vei - melden, opdat deze bij onbestelbaarheid kunnen worden tilUggegevcn. Vocrts is het gewenscht alie per post tie venzenden stukken steeds van een volledig adres straatnaam en huisnummer te vocrzjen. AANOEHOUDEN. Naar het huis van bewaring te Middel- burg is overgefartacht de 56jarige D. v. >D. te Utrecht, vroeoer directeur van het bijkantoor der Bnusselsche Bank te Ber gen op Zoom. SLUISKIL. Als een bijzonderheid kan gemeld wor den, dat dezer dagen bij de heer Faas te Sluiskil een paar ti'opische vischjes (Qerardinus Januarius) afkomstig uit West Iindie, 15 levende jongen ter wereld ge- bracht hebben in ten aquarium. ZAAMSLAO. Door den heer C. J. van Vessem is il. Vrijdag een wilde zwaan geschoten, bekend onder de naam van Hoelzwaan. Buiten dien zijn nog een 12tal van deze dieren alhier opgemcrkt. De vogel zal worden opgezet. AXEL in het cafe van den heer F. Dieleman alhier werd Zatirdag aanbestecd, door de EEN FAM1LIEDRAMA In ..Tali 1918 werd te Sleen (Dr.) zekere J. M., oud 50 jaar, vermist Het gelukte niet, eenig spoor van hem te vinden Thans, ruim 5 jaar later, is aan het licht gekomen, dat deze M. door zijn zwager om het leven is gebracht Op zekeren dag in Jnii 1918 had M. met zijn zwager, den thans 56- jarigen J. W. oneenigheid Het k warn tot een twist, waartij W. zijn zwager met een mestvork heeft doodgeslagenhij en de vrouw van den verslagene, de ong^veer 50-jarige Aleida W., hebben h--t lijk toen 1 in het huis van W. gesleept. 's Avonds laat hebben zij op het erf van W. een kuil gegraven en daarin het lijk begraven In verband met geruchten, die de laatste wefen liepen, heeft de rijksvehiwachter Dolving, later bijgestaan door den rijks- veldwacht>-r Overbeek en den gemeente- veldwachter Oosting, een nieuw onderzoek ingesteld Dit heeft celeid tot het arrestee- ren van J. W. en diens zu-ter Aleida W. De arrestatie heeft plaats gehad en de aangehoudenen hebben in de mare- i chausee kazerne te Zwe-loo een volledige bekentenis afgelegd. Zij 'ijn ter beschik- king van den officier van justitie Assen gesteld. Het lflk van J. M. zal worden architecten Galle en Hcnnink, het bouwen opgegraven. j van een woonhuis te Sluiskil. Hiervoor werd als volgt ingeschreven lste perctei Metsclwerk. Gebr. Nieuwelink te Ter Neuzen, voor 2640 gld.; A. Mo ens te Hot'k voor 2550 gld.; P. M. Oostdijk te Driew^gen voor 2498 gld.; P. J. Kaas te Sas vanV Gent voor 2490 gld.; Lambert-Vaal te Bosch- van geweest ware, zou het nauwelijks mo- i kapelle voor 2095 gld. gelijk geweest zijn, dat er een nndedeo- ling op gevolgd was, rechtstrceks uit- gaande van het departement van buii|,n- landsche zaken, dus van Lord Curzon, welke strekte om aan Reuter's commu nique elke ,,officieele waarde" te ontzeg- gen. Met dat al is het een communique geweest, dat een interressant kijkje gaf op het gemis aan homogenitejt in hef tegen- woordige Britsche kabinet. Nog altijd is in zijn boezem cen sterke drang merkbaar om de Entente, cordi-a't.xuidanks alles te handhaven en die schijnt voorloopig al- thans weer de bovenhand te hebben ge- kregen. Dit kan te.n decle ook in verband staan met de stemming d'e de rege- rings- candidaten in de kjesdistric'.en hebben aan getroffen. Lloyd George heeft de hatelijk- heden tegen Frankrijk, die hij in Amcrjka nog zoo ruimschools debitee.de, bij zijn verkiezingsveldtocht voor de liberalen in zijn hart gesmooid. Vele liber^fe candi- daten oefenen bittere ki'iqiek op Cuitzon's beleid onder drie regeering riy dat Eng.- IJzsr- en loodgiej- 2de perctei timmer terswerk. H. van Luijk te Axel voor 2780 gld.; Kr. Dieleman te Zaamslag voor 2700 gld.; P. Hamelink te Hoe'k voor 2593 gld. A. P. Butler te Axel voor 2557 gld.;- D. Galje te Zaamslag voor 2373 gld.; j A. van 't Hoff te Axel voor 2225 gld. 3de perctei schilderwetlk. Corn. Kaijse.- te Zaamslag voor 617 gld.; C. Mo ens te Hoek voor 600 gld.; C. Dees te Zaamslag voor 497 gld.; D. R. Riemens te Zaamslag voor 548 gld.; P. de Pauw-Klaassen te Sluiskil voor 485 gld.; .M. W. Vissclier te Axel voor 460 gld.; H. P. Goethals te Driewegen voor 317 gld. AARDENBURG Toen Donderdagmorgen de kostcr in de R. K. Kerk te Aardenburg zijn werk- zaarnheden wilde beginnen, kwam hij tot de ontdekking dat inbrekecs een bezoe'ki aan de kerk gebracht hadden en de offer- blokken van hun inhoud beroofd hadden. SpDren van inbraak werfden r.ergens be- SCHIP VERGAAN. Van het Duitsche stoomschip Pauline Hanbuss dat 16 Novembr uit Cuxhaven naar Rotterdam vertrokken is, is sedert dien niets meer gehonrd Men vreest dat het op de een of andere manier is ver- gaan en dat de geheele bemanning, die uit 14 koppen, alien te Stettin woonachtig, bestond, is omgekomen Negen leden van de bemanning wareri gehuwd. DOODGESCHOTEN. In de genu en te Herzogenrath, bij Kcrk- j rade, heeft de gehuwde vrouw S., moedir j van drie kinderrn, haar vader, met wien zij twist had, met een rovolver doodgeschokn. land en Frankrijk steeds meer uit eixaar j speurd, alle deuren wai'en zooals alitijd heeft gedreven -en wijzen ddi liberalen 1 gesloten. Het schijnt dat' dc dieven zich Lord Grey, a ls den man aan, die als mi- Woensdagavond hebben laten insluiten. nister van buitenlandsche zaken de oude haar ook maar eenigszinshad kunnen voor- (hd naar Duitschland terug tie briengen. zien. zou /e ongetwijfeld aan het voorge- stelde plan niet zoo hardmkkig hebben Toen de vergadering van deze commissic in het begin der vorige week uitgesteld vastgehouden, maar het zoodanig hebben moest worden, omdat Bradbury te Londen gewqzigd dat er een meerderheid voor te nadcr overleg moest houd_en- .h'.eld mcn vinden was geweest Toen in den minister- raad op wijziging of uitstel werd gezinspeeld, was het de minister-president zelf die de behandeling wenschte door te zetten en de stellige verwachting uitsprak, dat het ont- werp zou worden aangenomen, omdat hij niet gt-loofde, dat de Katholieke fractie een crisis you veroorzaken To op den laatsten dag, sterker nog tot in de allerlaatste minuu geloofde de re geering dan ook, dat het ontwerp er zou komen. Vlak voor de stemming werd zij in deze opvatting versterkt door een bekend en invloed ijk lid der Katholieke fractie, die den minister kwam meedeelen, dat de zaak in orde was De neuzen waren geteld het ontwerp zou worden aangenomen, zij het dan ook slechts met 1 stem meerder- j Rocrbezettlng. Het 51ijfl Ci;n held Het cuiieuze feit deed zich echter verrassende omk© r, die voorbcreid is in voor, dat bli]kb-nar nog tqdens de stemming cen gcspr©k, dat Barihou, de voorzittl-r een afg^vaardigde van meening is veranderd en geheel onverwachte tegen stemde heelemaal zijn hart vast. Tcgelijk verga- d rdc om dien tijd te Londen een commis si.' van deskundigen uit de Britsche de-, p .rtemcnten over dc wetfigheid van dc Roerbezetting en de kwfestie hoc Enge'- i.id zich zou gedragen tegenover de. Fransch-Belgische invordn-jngen in het Roergebied waarvan een deel ook zou rekken tot best'rijding van dc bezettings- kosten in die strcek. Hoe jnoest hel! nu wel toegaan, vroegen buitenstaandcrs zich at, in de tot vorige week Zaterdag uitj- gestelde xergadei'ing van de commissie van herstel? Het kan verkeeden. Want Zaterdag heeft de Cormnissie met algemee ne stemmen het bcsluit ge.nomen fat in stelling van de twee commissies en teg.'- lijk verluidt uit Parijs, dat Londen tjhans geen capti-s wi'l make.i over de opbreng- sten uit het Rot rbekken of over dc vveitig- vertrouwelijke vei-houding ten bate van j Engeland zou weten te herstellen. Zoo beschouwd zou men dan echter slechts met een zwca'king van de Engelsche po- litick te maken hebben, dje pas door eon uitslag van de verkieZing in denzelfden geest in t en vasten koers z 11 .omgezet j kunnen worden. Dat is hetgeen waarovee pas deze week uitsluitsel kan brengen. Het Duitsche kabinet van Marx zif j thans in elkaar en nu zijn sami retelling j bekend is, is er geen reden om ons oor- j deel dat het ongeveer de oude wijn in nienwe zakken is, te wijzigen. Gelijk dat j van Stresema.m, zal hot slechts voort kun- j nen bestaan, indien de sociaal-democra- 1 ten het in dni Rijksdag niet in de minder- j heid brengen. Ook al wil men het als een meer naar rechts gerichte nieuwe uitgaaf van Stresemann's kabinet z'e.n, juist die afhankelijkheid van de linkerzijde is do reden waa.om dit ptfJrtisch geen betee- kenis kan hebben. De vrouw is gearresteerd. GEEN VOORDEELIGE KLANT. De directeur het hotel Weimaj, aan de Spaanschekade fe Rotterdam, heeft aangifte gedaan, dat ten Amerikaan, zich noemende A. W. 5, een cheque, groot 30 pond sterling, op de Londen Country and Midland Bank te Londen in betaling heeft gegeven, welke cheque waaraeloos is. Hij heeft eenige dagen in het hot; f gelogeerd. IDEALE FAM1LIEVERHOUDING. Reeds geruimen tijd moeten de leden \an i de familie Panw te Katwoude op gespan- i nen voet met elkaar leven. Voi-igx- week is het tot een ui Darsting gekomen. De 1 vader heeft, gehol'pen door een diirtal vrienden, zijn zoon P. Pauw en diens vrouw ernstig toegetakeld. D ruzie liep ten slotte zoo hoog, dat1 de hulp van de rijkspolitie te Volendam nicest worden in- j geroepen. Nader is geblcken, dat J. Pauw, die bij zijn zoon Piet inwoont, een familiestuk aan s zekeren W. H. had verkocln. Aiaandag- avond zou deze zijn eigendom komen ha- len, doch Wertegen verzette de vrouw van j J. P. zich. Haar man had hier echt<r op gerektnd, en drjc vrienden in egrnomen, die gewapend met stukken bout en ijzer er flink op los sloe gen. Vrouw P. Pauw kreeg ten slag tegen het voorhoofd, warena zij ineenzakte. Ook haar man werd duch- tig bewedtt. Hij liep bloedendhoofdwon- den op. Toen de politic ter plaatse kwam, waren J. P. met zijn helden verdwenen, j Tegen hen is later procesveiibacl opge- maakt. OL1E ONTDEKT? Eenige wt.ken geleden werd i. M,T- J. M. Potters, zonder, Nooi'idstraaf 22, j bourne opzien gewekt door het bcivcht Te E e d e heeft denzelfden nacht een zelfde feit plaats gehad. Waarschijnlijk jheeft men hier met een b-mde inbrtkegs te doen. Hoeveel vermist wordt, kan niet inagegaan worden) daar de blokken in langen tijd niet geledigd waren. MIDDELBURG. in de heden gehouden algemeene verga dering der Zceuwsche Landbouw Maat- schappij werd de door het Hoofdbestuur vastgestelde begrooting voor 1924 ongewij- zigd aangenomen, evenals de voorgesleld.- contributie-regeljng. Leop der devolving van Ter Neuzen, In de afgeloopen week hebben zich in deze gemeente gevestigd: W, 't Qilde, werkman O 173, van Aintrs- foort. H. W. Balfoort, loodscommissans, Axel- schestraat 19, van Vlieland. Vertrokken. TER NEUZEN, 3 Dec. TELEFONIE. 1923. In enkele bladen is er «>p aa gedrongen, dat minister Van Karnebeek in elk geval zou aanblijven maar het lid der regeering dat op behandelmg en aanneming der Vloot wet het meest prijs stelde, whs de minister van buitenlandsche zaken. Verwacht wordt, dat het k abinet Bee laerts van Blokland, wanneer dit tot stand komt, ook aanstonds credieten voor vloot- bouw zal aanvragen, maar op beperkte schaal en voor korten termij", volgens een j method*, d e den Staten-Generaal te alien tijde gelegenhe d geeft tot een nieuwe en afwjjkende beslissing, dezelfde methode, die het kabinet-Ruys zou hebben gevolgd, indien het den loop van zaken had kunnen voorzien. DE SP10NNAGEZAAK. De sergeant-majoor-administrateur S. van van dc commissie van h,rs.ej, met Brad bury, den Engelscfun gedeleget rde daarin, had. Waren er echter niet reeds eenige gun- stigc voorteckerien van Engelschen kant geweest, die er op wezen, dat men tegen over Frankrijk ging inbmden? Wij in- e- uen van- wel. in de eerste plaats een geruststellend communique uit Louden, dat men die vergadenng van de commis sie uit de deparlementen niet al te tra- gisch moest opvatten. In de tweede plaats een brief van Baldwin, van 28 dezer ge- dagteekend, waarin hij een van de kiezers geruststelde, dat hem er alUds aqn ge- 1 legen was, censgezind met Frankrijk sa- men te werken en waarvan de kern was, dat hij als eerste-ministCr natuudijk eerst pro-Britsch was, maar daarna pro-Fransch. Eindelijk een \e.-lbe,Cekenend communique van Reuter, waarin de meening van ,.goed ingelichte kringen" werd weoUgegevon over de onbeviedigende wijze waai-op Duitschland de bepalingen van Versailles Aan de telefoniste 2de klasse mej. J. M. Piotter te Ttr Neuzen is op liaar verzock met ingang van 1 December e- r- vol ontslag verleend. TRAMVERBINDING MET BELGIe. Naar Zelandia uit betrouwbare broil verneemt, is er goede kans, dat te begin nen met Januari a.s. de stoomtram van de Z. V. T. M. driemaal per dag tusschen Drie Schouwen en Mcerbeke (Waes) loo- pen zal, heen en terug. RIJKS WATERSTAAT. De rijkswaterstaat heeft het uitvoeren van bestratingswerken op de rijkswegen, behoorendc tot de werken van het kanaal van Ter Neuzen met bijkomende werken, raming 17.900 gld., bij onderhandsche op dracht gegund aan den heer J. A. Meer- tens te Hoek voor 15.880 gld. L1JST VAN ONBESTELBARE BRIEVEN EN BRIEFKAARTEN, ran Welke de afzenders onbekend zijn) terugontvangen in de 2£ helft der maand naar Vlissingen. H. v. d. Stelt, opzichter Q 202, naar Almkerk. J. Steffens, advocaat, P 3Sd, naar Am sterdam. J. C. M. de Hoogh, klerk D. B., Lange Kerkstraat 8a, naar Kruiningen. C. Bakker, veipleegster, Q 176, naar Berkel. L. de Koeijer, veidarbeider, P 133, naar Westdorpe. P. van Puffelen, leerf. verpleegstcr, Axel- schestraat 50, naar Den Haag. RECHTSZAKEN. Politierechter te Middelburg. Zitting van 30 Nov. De volgende teklaagde was gedagvaard. C. P. F., oud 24 j., werkman td Phi lippine, werd btklaagd dat hij op 14 Oct. 1923 te Philippine opzettelijk E. S. van Hurk heeft beleedigd. Eisch 10 gld. boece of 10 dagen hecht. Uiispraak idem. Buiten vervolging gesteld met last tot zijne invrijlieidstdling H. J. B., oud 137 j., fabrikant te Nieuw Namen, gedeti- ;neerd geweest terzake van brand in zijn fabriek. Rechtsingang, gevangenhouding en i, 6 f r "T tKecntsingang, gevangennouaing -en i Novemoer, ten posUantoie te Ter Neuzen. j verwijzing naar de teuechtzitfing veneend j Brieven binnenland. tenen M. W.. oud 32 i.. schiDDer oo het Brieven binnenland. Jan Vos Maasdijk. Brieven buitenland. Bestuur Zusterschool Antwerp-en I tegen M. W., oud 32 j., schipper op het scnip „Hassia" ljggende te Walsoorden. gedetinierd terzake van diefstal van sfi eji- kolen van zijn lading. dat aan den oever van een meer in West- Australie olie zou zijn ontdekt. Twee z.g. exploranten too-nden kieine fleschjcs nv olie, die, naar zij beweerden, uit brounen bij het meer afkomstig was. Een syndicaat voor de expioiiatie dezer oliefaronnen zou worden gevormd, doch de regeering van West Australie adhtti" h-t ge radon enjsi een onderzoek ter plaatse in it- s Jk n. Hh bij (oleik, dat op de plaats van de zooge- naamde oliebronnen e.-n tank met een in houd van bijnai 300 H.L. olie ben- vens zes vaten met verschillende olien in den grond waren vn-borgen, door een pijp ver- bonden met- het 'boorgat, zoodai ae olie uit die ondergrondsche tank nasi' bo\en spoot. Tegen de exploranten, die specr- loos verdwenen zijn, is een bevel tot arre statie uitgevaardigd EEN RIJKE BEDELAAR Dezer dagen werd door de marechaussee te Mttz ten pcrsoon opgepakt wegons be- delarij. Toen echter de mannen der wet hem fouilleerden, bevonden zij, dat de b- - delaar in dc voering van zijn kl-ecren v--n bedrag van eenige duizemden francs bij zich droeg, terwijl zelfs zijn sokken als brandkast dienst deden. Toen de politic deze vrtemde ontdekking had gedaan, werd een nader onderzoek ingesteld, w aa i li.u t bleek, dat de bedelaar eigenaa-' van di'ie huizen in Metz was en hij aan los geld nog o.a. 20.000 francs bezat. DE JUSTITIE IN BELGIe. Wij hebben onlangs gemeld dat een majoor die zijn voouvv koeiblocdg had fsedert de rentenmark, het nie-iw-wwr- devaste geld, zijn intree deed, wordt alles prijzen Naar aanleidin^var^i^^ineaeaeciing van Ged. Staten over het or.d rzoek naar jjj.; -*<{ewone opcenli^ vcrUlcr,„g i U VoorsteJ. en de zaak as COURANT - dM? a^ss-yL i r rt M rtn t v f-\ m C i ,,m 1-A k W vM befren* V L 4 lit:- iZRS

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1923 | | pagina 1