ALGEMEEN NIEUWS- EN ADYERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. to' Woensdag 28 November 1923 63e JaarguuF HINDERWET. Bekendmahing. BEKENDMAKING. FETJILLETON. B IN N EN L AN D. B U I T EN L AND. Zitting centraal stembureau verkiezing gemeenteraad. Burgemeester en Wethouders van ZAAMSLAG vestigen de aandaeht van be langhebbenden op de door hen vastgestelde Instailatievoorschriften, bedoeld in de verordening, regelende de voorwaarden waarop door het Gemeente- Electriciteitsbedrijf te Zsamslag leveringen worden gedaan en werkzaamheden worden verricht, ten behoeve van de op haar leiding- net aangeslotenen en maken bekend dat gemelde voorschriften voor een ieder te secretarie der gemeente ter inzage zijn nedergelegd. Zaamslag, den 26sten Nov. 1923. JOHs. DE FHJTER, Burgemeester J. STOLK Lzn Secretaris. Roman van Nederland gedurende den oorlog, door CHARLES HUYGENS. Het was laat, heel laat in den avond, ja eigenlijk reeds in den uacht, toen Carla in het kleine Thuringsche stadje aankwam. in welks onmiddellijke nabijheid het kas- tfteltje van haar vadcr lag. Haar vader was zelf met den jachtwagen aan den trein. Zwijgend, maar met krachtigeri griep druk- te hij haar hand. Niet versagen, kind- lief, het is nu het oogenblik te toonen, dat men Duitsche. is. Het vaderland \®r- keert in grooter gevaar dan het ooit v*t- ke<>rd heeft. Zij hebben het verraden aan den vijand; de sociaal-democraten hebben den Kiizer in den rug aangevallen, zij kennen alleen hun Internationale; wat ge ven zij om het vaderland. Carla had hem weinig geantwoord. Zij was te moe, physiek en psychisch. Maar to en zij, saamgezeten in het werkvertrek van den ouden heer, opnieuw dit onder- werp aanroerden, was het*als kwam Carla's geheele wezen in opstand tegen zijn spre- ken. Neen, papa, niet de sociaal-dcmocra- ten, niet de Internationa® hebben DuiKsch- land in de ellcnde gebracht. U en do uwen die beweerden het vaderland lief te hebben vn die niets anders lief hadden dan wat DE POSTCHEQUE- EN QiRODlENST. Het Vaderl. meldt, dai een aamal van de dure machines, voor de niechanisatie van den postcheque- en girodtenst aangeschaft, buiten gebruik staat en vermoedeiijk van de hand zal worden gedaan. JOOST VAN VOLLENHOVEN if. Maaudagavond is te Amsterdam plot- seling, na een ongesteldheid die zich pajs des avonds vooraeed, op bijna 5/-jarig®n leeftijd ovtrieden de beer Joost van Volien- hoven, een der directeui'efl van de Neder- laudsche Bank en commissaris van de Hol- landsche Stoombootmaatschappij. De overledene werd 13 December 186b gedoren en bezocht de H. B. S. met 3-jari- gen cursus te Rotterdam. Hij was daarna werkzaam op de tnchine- fabriek „Feyenoord"' en in de Uoutkooperij van zijn vader. In 1889 trok Van Vollen- hoven naar Indie als assistent van de Deli Maatschappij; van 1902 tot 1909 was hij hoofdadmiuistrateur van diz-1 maatschappij en van 1910 tot 1913 commissaris. In dit jaar werd de heer Van Vollen- hoven, die aangesloien was bij den bond van Vrije Libei alen, gekozen tot lid van de Tweede Kamer voor net district Rotterdam IV. Bij de Kamervei-kiezingen in 1918 stelde nij zich evenwel niet meer voor een candidatuur beschikbaar. Bekend is Van Vollenhov ©n's werkzaam- heid als hoofdbestuurslid van de N.O.T., de bekende controle-organisatie die in vcr- band met den oorlog we id opgericht. Van Vollenhoven maakte deel uit van de Nederlandsche delegate, die in 1917 ter behartiging van de economische be- langen van Nederiand in ae Ver. Staten vertoefde. Voorts voeijde hij als lid der betreffende commissie economuscue bespre- king en met de geassocieerde mogendheden te Londen. Qp 30 Mei 1917 werd de heer Joost van Vollennoven gekozen tot directum- van de Nederlandscne bank, een funciie die hij dus ruim, 6 jaar heeft vervuld. Van Vollennoven was een ijverig en th- kwaam man, die in de vele functies die hij bckieedde, o.a. als commissaris van verschillende maatschappijen, zooals de Roiterdamsche baukvi leeuiging en de Ned. Koi. Petroleum Maatschappij, door breed zakeninzicht uitmuntte. In de N. O. 1-lending vooral heeft bij een zeer werkzaam aandeel genomen. Niet alleen deed nij zich daarbij kerrnon als een man van zaken-ervaiing, maar) ook als een scherpzinnig man een eigensctiap die hem in die inoeilijke jaren uitstekeud te stade kwam. De overledene was ridden in de or de- van den Ned. Leeuw, otticier in de orde van Oranje-Nassau en honorary Knight- commander of the most excellent order of the- British Empire. DE RlJWIELBELASiTNG. Binne-nkort is de indjening te \erwachten van de reeds in uitzicht gest®lde rijwjiel- belasting. Per rijwiel zal drie gulden per jaar moete-n worden betaaid, waarvoor tne-n, ten bewijze, dat de betaling geschied is, een plaatje a^rn diet tfiets bevetsbkid krijgt. Ambtenareii van de belasting zuitcn gerechtigd zijn, wielrijders, wlens fiets niet van zulk een plaatje voorzieu is, aan te houden en het verschuldigde direct bij den ontvanger te laten vol doen. Rijwielen in gebruik bij oponbai-e dien- sten als posterijen, politie, enz. zijn van belasting vrijgesteld. Ook zal ge©n belas ting worden geheven van kinderfietsen, welke als speelgoed kunnen worden aan- gem<?rkt. Minister Colijn berekent, dat ongeveer een millioen rijwielen onder deze belasting 1111 en vallen, zoodat een opbrengst van drie millioen gulden verwacht wordt. uwe gedachtrn van dat vaderland hebben gemaakt. LIw Duitschland was voorbee dig in alles, uw Duitschland mcH'$t ontzien worden, doch behoefde niets te ontzien. In dat ldeaal, dat de tegenwoordig® tijd geen ideaal meer noemt, hebt u mij, hefoben de uwen hun kinderen groot gebracht, hun geluk geofferd. Hun geluk, Carla, ik heFken je niet me<r. ik begrijp niet wat je bedoelt. U zult het nooit begrijpen, papa. Vraag mij niet m<?er. Ik heb, omdat ik uw doch- ter was in d ze oorlogsjaren mijn plicht gedaan, maar ik heb er mijn geluk mcde verspeeld. Dat was het noodlot, mijn kind. Niet h<>t noodlot Carta gilde het me<>r dan dat zij sprak niet net nood lot, papa. Maar veFkeerd inzicht in de dingen, Verkecrde opvoeding, een begrip van vaderlandsliefde, dat niet meer is van dezen tijd is en het nooit meer zal worden. Alleen bleef de oude heer achter. In het verhvk gaf alleen lief vuur van dm haard nog e<.n rossigeu wierschijn. Voor zijn oogeu Werd het donker, donker voor hem en voor zijn vaderland. En daarboven, in hetzelfde vertrek, dat haar als meisje zoo- vele gelukkige uren had geschonken, lag Carla, in tranen badend termer, zich af- vragend wat zij verloren had; wat de toe- komst haar nog brengen zou. HOOFDSTUK XIV. Nog eens: Hou Zee. De dokter had het Frank niet verheeld, dat zijn gezondh, id alles te v enschen over- liet. Ongc-vraagd, mjjnheer Van Ooster- zee, zoo had hij geziegd, wii ik rnijl niet vacatieoeld; n. Men schrijft aan h-t „Huisgezin": Den 13t>n Novemb r 1923 is door de Ministers van Financien en Ondervvijs de beschikking genomen, dat ambtenaren in rijksdienst geen aanspraak op vaca- tie-gelden kunnen maken i n zuiks met; ingang vaa 1 Januari 1922. De ambt. naren, die vacat!e-geid n ten- gcvolge van het geidend b sluit ontvangen hebb-n, moeten die tmigstorfen, aangezien zij die, naar de Ministers aan de ambte naren schrijven, ten omechte genot. n heb ben. DE TOESTAND. Het is anet politi* kc vooruitzichtvn in het Duitsche rijk ongewer als met de notee- ring van de mark, schrijft de N. R. Crt.: er valt altijd maar voor een oogenblik peil op te trekken en men kan den dag; niet loven, voor de avond er is. Maandagoch- tend had Duitschland cen nleuwen rijks- kanselier, naar het scheen, en 's avonds was hij alweer door een partij-combinatie ten doode opgeschrevrn. Het is, alsof de partijen win- invloed Albert zich tot taak had gestcld, door het vormen van een extra parlementaiie regeering of een zaken- kabinet, opzij te schuivtn, daardoor tot opstand zijn geprikkeld en zich nu dubbel hebben laten geiden. in een o^deronsje \an de Duitsch-nationalen, de volkspartij, het centrum en de Ben rsche volkjspai/tij is Maandagavond uitgemaakt, dat de door den rijkspresident gewenschte oplossing van de crisis geen voortgang inocht heb ben en dat de oplossing gevonden zou moeten worden door het bijeenbrengen van een kabinet dat uit hun eigen gelederen gevormd was. Tot Maandag leelc zulk een oplossing volslagm onmogelijk van- wege de bekende desiderata van de Duitsch nationalen. Om haar mogelijk te maken, hebben dozen echter water in hun wijn gedaan. De uitorste rechtcrzijde heeft name- lijk haren eisch, dat Duitschland het trac- taat van Versailles zou opzeggen, laten vallen en er ver der in toegestemd, dat in Pruisen de groote coaiitie (voikspaitijj centrum, democraten m sociaal-democra- ten) aan het bewind b'ijft. Uit de minisile- rieeje crisis) ontstaan, ant-£b®rt was de man geweest, die Albert met de vorming van het nieuwe kabinet had belast. Het was echter inmiddels vast kom«n te staan, datj het kabinet an Albert in den Rijksdag geen meerdcrheid zou hebben, want behalve de bovengenoemde partijen wilden ook de democraten cr niet aan en al deze partijen te zamen beschikken over 266 stemmen in den 459 leden tellenden Rijksdag. Wij ge- looven echter niet, dat Ebert er de man naar is, alles op haren en snarten tei zetten, omdat de meerderheid niet van zijn oplos sing gediend is. Het eenige m'iddel van verweer voor hem zou nog de ontbinding van den Rijksdag zijn, maar de leus voor ot tegen ten kaDinet-Albert zpu den kiezci's al heel weinig zeggen. Bovendien is er in de politit&e constellatie heel wat veran- derd, nu de Duitsch-natkmalen afstand gedaan hebben van hun eisch tot op- zegging van het tractaat van Versailles en de linkerzijde dus niet meer tegen hen kan uitspelen, dat zij het rijk in rechtsireeksche botsing met Frankrijk willen brengen. Wii ook de rechtcrzijde meewerken aan toena- dering tot Frankrijk, waarvan lets in de lucht schijnt te hangen? Aan den andoren kant dient men in het oog te houden dat de partij-combinatie die zichzelf nu aanbiedt, om eon regee ring te vormen, oyenmin nog ten me rder- heid heeft, omdat tie democraten niet aan hun conciaaf deel hebben genomen. Zij tellen te zamen 227 koppenj en voor het vormen van een meerderheid in den Rijks dag zijn de 39 democraten onmjsbaar. met uwe huiselijke aangelegenheden bc- moeien. Maar het wii mij uit ailes voor- komen, dat uw zenuwgestel in den laat- sten tijd gtduchte scbokkon heeft door- staan, ine. r en sterker dan good voce u waren. Als u liier blijft zitten, gaat het! mis. U tnoe.t er ust, liefst voor ie.i ge- l-uimen tijd, U moogt d - kinderen mede nemen, maar u moet wig uit deze omge- ving uit oude herinneringen. U moet een tijdlang in een gehiei nieuw millieu leven. Frank had met zijn vader overleg ge- ple-egd. Zeker, de maatschappij kon thans alle krachten best gibruiken, maar ge- zondheid ging voor alles. Ik voel het papa, dat de dokter gelijk hieft; a's ik nog lang hier blijf, gaat hot jnderdaad mis. Ik kan niet meer; de !aats[e jaren, vooral de laatste maanden hebbe.i me opgemaakt. Er werd besloten, dat Frank met de kinderen het overschietende deel van den winter en het voor jaar in Zwitserland zou doorbrengen. Zij zouden verloopig in een hotel te Bern verblijf houden, en daar zou Frank uitzien, naar een inter per- manente woning. Als hij die gehuurd had, zou het misschien de moeile loonen om meubelen en andere zaken te doen over- komen; voorloopig reisden zij met het oog op de bezwaariijke verbindingen, slechts niet weinig bagage. Dank zij Frank's relaties had men, hoe- wel niet zonder inoeite, passen gekregen voor de r eis door Belgie en Frankrijk, aan welke Frank de voorkeur gaf boven de reis door het, dank zij de Sparcatisten wel bui- tengetvoon roerige Duitschland. Hun eer- ste oponthoud was in Brussel. Het toeva! wilde dat Frank een onderkomen vond in hetzelfde hotel Cosmopolite, waar hij tij- Gaan dczen met hen mee/ dan staat een Oppositic van sociaal-democraten en Deutsch-volkischen van 193 man tcgenover hen. De toestand is dus opeens zoo gewij zigd, dat de democraten in de benijdens- j waardige machtpositie zijn gekon.en van midden Opi de wip te zitten. Zij zijn zoedoende Let nieuwe centrum ge- worden en het oude centrum is naar rechts opgeschoven. De Duitsch-nationalen hebben deze positie ree4s erkeud door het meest extremistische st!uk van hun par- tij-program af te happen. Dit geschedde weliswaar ingevolge een eisch van het katholieke centrum, maar als dit het niei! gesteld had, zou het democratische cen trum hem dien beteekend hebben. Zoo Waren dan de voomitzichten gis- terochtend: het lot van de nieuwe regee ring die in wording was, lag ,.op de knie- en'' der democraten. Met een v nwijzing naar wat wij in den aanhef zeiden, zullen wij ons niet wagen aan profetien, die licht te niet gedaan zouden kunnen wor den. GENT. Te Gent werd Zondag in het bijzijn van Waalsche en Franskiljonsche professoren en studenten het institluut des hautes etudes ingewijd, waar de colleges, die aan de gedeeltelijk vervlaamschte universiteit in hetf Nederlandsch zullen worden gedoccerd in de Fransche taal zullen worden herhaald. Aldus zal de vroeger geheel Fransche uni- versiteit, althans naar de oprichters van het instituut meenen, feijfclijk geheel zijn hersteld. In den Minard-schouwburg hidden de franskiljons en Walen een anti-Vlaamsche bijeenkomst, waar Alexis Gallier, voorzitter van het nieuwe instituut, de professoren Dauge en Bordet alsmede Pierre Daycy vooorzitter van de Linge, poui- la defense de l'universite de Gand, alien Walen, het woord voerden. Aan den anti-Vlaamschen prof. Eemann, die ontslag nam als rector van de Qentsche universiteit om de w®t-Nolf niet te moeten toepassen. werd een adres van hulde over- handigid. 's Avonds hielden de Waalsche en franskiljonsche studenten een fakkelop- tocht. Zij stelden zich echter zoo driest aan, dat het tot botsingen kwam met de Vlaam- sche studenten, waarbij zich ook een aan- tal burgers hadden aangesloien. De po< ~Jtti'-. mm-sl hrrii i urgee. scheidene pcrsotien IfFpen venvondingef op. Het vaandi-1 van de Luiksche studenten bleef in de hanjden der Vlamingen. De gendarmerie patrouil'.e rde door de stad, i waar het tot laat in den avond vrij woelig bleef. Dizelfde Waalsche studenten, die de relk-ties te Qent uitlokjen en van vvie er verscneidene door de politie moestcn worden grarri s'.e rd, hadden reeds 's och- tends bij hun aankomst in het noorder- station te Brussel, waar zij moesten over- stappen. oud-minister Poulht en het Viaam- sche Kamerlid van Dievoet, die zjch toe- vallig ook in het station bevonden, om- ringd en langdurig uitgejouwd. TER nEUZEN, 28 NOV. 1923. KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABR1EKEN VOOR ZEEUWSCH- VLAANDEREN. Bij de gisteren gehouden p-eriodieke ver kiezing van aoht leden der Kamer van Koopliandel en Faibrieken voor Zeeuwsch- Vlaanderen, wegens periodieke aftreding, weiden candidaat gesteld: voor de afdee ling grootbedrijfde heeren L. de Feijter te Ter Neuzen, R. G. E. Nolson te Ter Neuzen, J. A. van Rompu te Ter Neuzen en 1. A. Risseeuw Jobnz. te Oostburg, alien aftre- dend, welke werden verkozen verklaard. Voor de afdeeling kleimbedrijf: de heeren J. At. Oggel te Axel, aftr., P. F. Voet te Homtenisse, A. de Vrieze te Ter Neuzen, aftr., A. A. van de Walle te Hulst, iftr., en dens zijn verblijf in Belgie, in oorlogs- tijd had vertoyfd. Hij kon niet nalaten om de gt-legenheid aan te grijpen om een beaoc-k aan de nu bijkans verlaten ijzor te brengen. Een auto was wel weer te vin- den. zij het ook voor grot geld, en, na de kinderen veilig jn het hotel te hebben achtergelaten ging Frank over Aalst naar Gent, van Gent naar Kprtrijk nogmaals dien treurigen weg naar Meenen, naar Ype- ren, naar Dixmuide-n. Het Belgie in oor- iogstijd, dat hij destijds b. reisd had, hek hem vroolijk, h-vendig bij het Belgie van thans. Het wasl een groote akclige lerge vervvoisting die hij aanschouwde, en het weinig opgewekte winterweer droeg daar- toe niet weinig bij. Aan den Yzer sciieen het als waren de loopgravun zoo juist ver laten, als kon elk oogenblik de bezetting van Duitsche of Belgische militairen op nieuw worden verwacht. Het was er won- derlijk stii en verlaten slechts een enkelen keer trot Frank posten, die hem nieuws- gierig aanzagen zonder hem intusschen las- tig te vallen. Over Parijs, over Lyon en over C®neve werd de reis naar Bern vocrt^ezet. Frank was waakzaam om te zorgen dat de kinde ren op dezen tocht door ien land van el lende weinig te z'.en zouden krijgen. Geen station dat men voorbij ging of men liep er de kans transport™ te zien van voor hun leven vermii kten. N elfegenstaande Frank rijk overwonnen had, ovcrwonnen op een wijze als het zelf niet had mogelijk geacht in den aanvang heerschte or naar Frank's oordeel aithaas, een weinig feestelijke stem ming. O, ja, waimeer ecu trein met sol- daten terugkeerde, scha'de het bravo's eit ontbrak het niet aan vaderlandslicvende &eaert ae rentenmark, het nieuwe W—mmMmMpm PMPi rf devaste geld, zijn mtree deed, wordt alles prijzen: van wet ueuen® ewone opcent ""I'T'nde Naar aanleiding vaH Tr^~m™eiii'eim van Ged. Staten over het ond rzoek naar A. J. WijffeLs te Aardenlburg; vcor 4 fe ver- vullen. zetels. De stemming voor de afdeeling Kleinbc- drijf is topaald op Woensdag 19 Decem ber 1923, waarvoor stembureaux zittifyg zut- Ien houden te Ter Neuzen Axel, Hulst, He rtenlsse, Sas van Gent, IJzendijke, Oost burg en Breskeus. RIJKS GED. HOEFSMID. Heden s'.aagde aan de Rijks Veeartsentj- hoogeschool te Utrecht met goed succes Jacob Willemsen te Zaamslag a's Rijks igediptomeerd hoefsmid. HERDENKfNQ VAN DEN DAG, WAAR OP VOOR 350 JAAR M1DDELBURG VAN HET SPAANSCHE JUK WERD VERLOST. Door een voorloopig comite was Zat r- dagmiddag te Middelburg iene openbarr vergadering bdegd met het doal te konren tot plannen voor eene feestelijke herdenking van den dag, waarop Middelburg voor 350 jaar verlost werd van het Spaansche juk. De goed bezocht® vergadering w rd voorgezeten door den heer mix J. H. van Bel, vice-president van de rechtbank, die o.a. zeide dat als waar is wat geflifis- terd wordt, dat H. Ml. de Koningin het feest zal bijwonen, dit bijzond©re Luister er aan zal geven. Ook deelde de voorzitter mede dat de commissaris der Koningiai en de burgemeester zich reeds be- reid verklaard hebben lid te wodden van het ecre-comite. De datum deb overgav® van de stad, 22 Februari, leent zich minder tot feegt- vieren en het voorloopig comite meant;, dat dien dag1 alleen een of met>r groot* vergaderingen moecen worden gehouden, waarin de betiokenis van den dag uifcen wordt gezet. Reeds is in deze verbinding gezocht met de professoren Kerhkamp en Brugmans. Verder denkt het comite zidi een twcetal tentoonst«llingen, een van hi- storische platen uit den tijd van b®ieg en overgave van de stad en een van Zeeuvv- sche kleederdrachten, als schakel tusscheH den eigenlijken herinneringsdatum en den dag der openbare feestviering in Mei of Juni, op welken dag een openluchtspel als hoofdnummer is gedacht. Natuurlijk zullen voor het een en ander geiden bijeen moe ten worden gebracht. Door enkele heo,-en uit de v; igadenng Jwrkingen gemaakt in antwod d e voorzitter zeide, dat het ide« van een historischen optocht, waartp® de gebeurtenissen van 1574 veel stof geven, ook kan worden overwogen. Verder" dat over den acteur van het eventueel te geven openluchtspel nog niet is gesproken, dat het ook de vraag is of dit ten spiolspel of een kijkspel zou moeten zijn, in het eer- ste geval is het zeker gewi-nscht dat het| door artisten vertolkt wordt. Zoowel door den voorzitter als uit de vergadering werd er opgewezen, dat de overgave van Middelburg niet alleen voor die stad, maar ook voor de provincie, ja zelfs voor heel het vaderland van groot belang was, daar anders de geschiedenis Wel eens een anderan loop zou hebben kunnen nemen. Het voorloopig comite werd bij acclamatie als definitfef comite aangewezen, dat het recht heeft zich an dere personen en bestui\n van v.reenigin- gen te assumieren. Binnenkort zal weder een ve gad ring van de ingizetenen worden gehouden, waarin vaste plannen zullen worden Tocr- gelegd. Intusschen zal met het inzam®- Jen van geld™ worden begonnen. VERKEERSKLACHTEN VAN MOTOR- RIJDERS. Vrijdagavond 23 Nov. vergaderde te Goes in Hotel „CentraaI" de motorclub „ZeeIand". De voorzitter, de heer Maas. opende op de gebruikelijke wijze de/.e ver gadering. Medegedeeld werd, dat de nog zeer jonge ontboezemingrn, maar daarmed r! eld r- de nun niet de gezicht™, worden niot de gefcogen gestaltcn opgericht, verdwenen niet van de strat™ de kreupelen, de biin- d™, de Imlpbehoevend™, die schande voor het vaderland er zelfs invest™ be- delen. In Bern wachtte Frank en de kinderen een verrassing. Frank had tijdig kam besteld in het Berner Hot, waar hij bij voorkeur vertoefde om het mooie uitzicht op het da!, waarin Bern ligt, en de groot- sche sneeuwbers®.i daarteg™o\er. Op d n drempel van het hotel kwam hun niet, gelijk Frank verwacht had, de gerant van het hotel tegemoet, maar Gil. [ter van Tnotha. Hij zag er beter uit dan toen Frank hem in Brussel ontmoette, maar hij dr^eg den arm in e™ verband. Jij hier, Ounther? Indien dtz® nog g. - twijfeld had aan de aangmame verrassing, die hij teweeg bracht, dan zeide Frank's stem voldoende hoe groot die was. De kinderen kenden oom Gunther gelijk zij hem noeinden, nog slechts uit de ver- halen. Oom wa9 in den oorlog gew est, zoo vertelde Frank hun, to™ zij nieuvvsgie- rig naar zijn vcrbonden arm ktkea. Zij hoorden aan zijn spraak direct dat hij een vreemdeling was, en Frank legde hun uit, dat hij Duitscher was, en voor dr Duitschers had gevochten. Hij is dus net als mama) zei de kleine Bob voor zich heen starend. Snel wisselden Frank en Qunther e. n blik. Na Brussel haddan zij niet m er van elkander vernomen. Zij waren niet de evni- gen, die elkander in h®f oorlogsgewoel had den verloren. (Slot volgt.) yjpx-. \^xaK^ys^sissawrm^wsKmsm»^tmBiBMtm9uiiiit'miss3S'^sit/mgii^msiswcea^m ZENSCHE COURANT Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter openbare kennis, dat ter gemeente- secretarie ter inzage ligt een verzoek met liijlagei van de Mij. tot Detailverkoop van Petroleum „DE AUTOMAAT" te Rotterdam, om VKROUyNING tot het oprichten van eene ondergrondsche benzine bewaarplaats met aftapinriihting op het perceel kadastraal bekeml in sectie K, No. 260. Op Maandag 10 December a s. des namiddags drie unr, zal in het gemeentehuis gelegenheid bestaan om beiwaren tegen de inwilliging van dit verzoek in te brengen en doze mondeling en schriftelijk toi te lichter. Zoowel de verzoeker, als zij, die bezwaren hebben. Lunnea gedurende drie dagen, vobr het bovenge rrelde tijdstip, ter secretarie der gemeente kennis nemen van de ter zake ingekomcn schrifturen. De aandaeht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd zijn, zij, die niet overeen- komstig art 7. der Hinderwet op den bovenbepaalden dag voor het gemeentebestuur zijn verschenen, ten einde hun bezwaren mondeling toe te lichten. Ter Neuzen, den 26 November 1923. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris De Voorzitter van bet centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van den Gemeenteraad maakt bekend, dat het centraal stembureau een zitting zal houden in het gemeentehuis, op DON- DERDAG 29 NOVEMBER A. S., des voormiddags m uur, tot het benoemd verklaren van een candi- daat, voorkomende op de lijst waarop het uitvallend lid van den gemeenteraad I. M. DE R1DDER, is gekozen. Ter Neuzen, den 27 November 1923. De Voorzitter voornoemd, J. HUI/.1NGA. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt het volgende ter openbare kennis De Minister van Binnenlandsche Zaken en Land bouw, Gelet op artikel 28 der Veewet, HEEFT GOEDGEVONDEN A. in te trekken zijne beschikking van 26 October 1923, Directie van den Landbouw. No. 2199 3e Afdeeling, laatstelijk gewijzigd bij zijne be schikking van 7 November 1923, Directie van den Landbouw, No 2177, 3e Afdeeling, waarbij het vervoer van herkauwende dieren en varkens naar bepaalde gedeelten des Rijks worden ver- boden. B. met ingang van 26 November 1923, het vervoeren of doen vervoeren van herkauwende dieren en varkens, uit het overige gedeelte des Rijks, te verbieden naar een kring, omvattende de pro- vineien Friesland, Groningen, Drente, de Provin- cien Overijssel en Gelderland, voor zoover deze gelegen zijn ten Oosten van den IJssel en den Rijn en ten zuiden van de Waal, alsmede de provincien Limburg, Noord-Brabant en Zeeland C. te bepalen dat wanneer bijzondere redenen afwijking van het sib. B bedoelde verbod nood- zakelijk maken, zoodanige afwijking kan worden toegestaan door den Commissaris der Koningiri in de provincie van bestemming onder de door den betrokken Inspecteur van den Veeartsenij- kundigen Dienst aan te geven voorwaarden. Ter Neuzen, den 28 November 1923. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. 68) i V.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1923 | | pagina 1