Nutslezing Henri Dekking Net weik. Billijke prijzen, F. VERLINDE. L. OH, WmEKE. j. eyuRHflHit. JACOB QONZE. 434e Staatsloterij. Nieuwste MANTELS ZEELANDIA-BIOSCOQP FASCINATION Ls. YAI WAESBERGHE-JAHSSENS PRIJSVERL AGING. Extra AutoritTER NEUZEN-AXELv.v, Op de Markt Aanbesteding. Wapi, de Walrus Wachtebeke. IJzermagazijn „0e Sleutel" BelgiS-StacL Gent: Vleeschwaren. Wekkers BLADREUZEL M WAESBElHe janssens, advertentiEn. K X Houders van Cognossementen Keel-, Oor- en Neusziekten DAMES CONFECTIE-MAGAZIJNEN Iederen Woensdag - Marktdag Ter Neuzen J. P. Vercouteren Sr. in si:#: J. P. Vercouteren Sr., Jac. de Bruijne Mz. en C. Zegers, M. R. de Feijter Jz. I. de Ridder. F. J. Verlinde Gz., J. G. de Groen. J. HOOGKAMEB. a.s. Donderdag 8 Nov. zijn Uitgepakt De nieuwste PELTERIJEN. Openbare Verkooping. CANADABOOMEN, Openbare Verkooping. Huishoudelijke en andere Goederen, Prima Vetvrij Papier. TER NEUZEN. WOENSDAG 7 NOVEMBER. Aanvang 8 uur Parket 0,80, Eerste Rang 0.60, Tweede Rang 0,40 en Derde Rang 0,25. Het Bestuur van Chr. V O. Zitdag te PHILIPPINE. Aankoop van Belgisch- en Fransch geld D. BUT, Fotograaf. N.V. v/h MANNAERT-GEERS. H. H. Landbouwers! alle soorten WIELEM 1,90. Fa P. J. van de Sande. ACTETASSCHEN Firma P. J. VAN DE SANDE. Te koopschooneigendom Vraagt steeds onze fijne Fa E. A. IJSEBAERT. MARMEREN PENDULES met COUPES TE KOOPEen pracht. geera. OVENK ACHEL, Behandeling van alle Bankzaken. MIDDELEN VAN VERVOER, Voor de verkiezing van 4 leden voor het College van Notabelen der Ned. Herv. Kerk te Ter Neuzen, op morgen 5 November, worden dringend aanbevolen de heeren Mannen, aan wie wij de belangen onzer kerk ten voile toevertrouwen. EENIGE BELANGSTELLENDE LEDEN DER NED. HERV. KERK. s.s. „DAUGAWA", worden verzocht zich te melden bij de Agenten Firma J. VAN ROMPU. Groote sorteering In alle pijzen. Firma P. J. VAN DE SANDE. VLISSINGEN MIDDELBURG Wij berichten hiermede alsdat wij in „HOTEL DES PAYS-BAS" met de voor Dames, Meisjes en Kinderen, in Pluche, Astrican, Zwart en Gekleurd. Ook zeer mooie Mantels in Velour de Laine en Fantasie- stoffen. Zeer mooie Japonnen in Fluweel en Stof. Ook Bontmantels, waarvan wij voor de kwaliteit instaan. - Alles tegen zeer voordeelige prijzen. Aanbevelend, A. VOSS. ALS HOOFDNUMMER: BIJPROGRAMMABidders van het rnes( klucht in 2 acten. OUDERS, die hunne kinderen met Januari hopen te zenden naar de Hervormde School van Chr. V. O. kunren zich nog aanmelden bij den secretaris Dhr. D. VAN AKEN of bij een der bestuursleden met opgave van den leeftijd en de klasse waarin de kinderen opgenomen moeten worden. te Hulst, houdt iederen Zaterdag zitdag te Philippine van 1.50 uur n m. tot 4 45 uur n.m. in het Hotel van den Heer Eug. Mussche aldaar. tot de hoogste koersen. Behandeling van alle Bankzaken. Ondergeteekende bericht het geachte publiek, dat de prijzen der BRIEFKAARTFOTO'S met f 0,50 per dozijn zijn verlaagd, terwijl de afwerking en kwaliteit dezelfde blijven. Beleefd aanbevelend, Vertrek„Hotel Pays-Bas" 2.15 n.m. L. VERDURMEN, St. Jansteen. Het bouwen van een Woonhuis voor een h^fsteedja in den Su Albertpolder achter de Co5p. Suikerfabriek te Sas van Gent. YOORHANDEN: van J. CURWOOD. L. VERVAET-DUCARMON Ter Neuzen. H. H. LANDBOUWERS YOORHANDEN: Fa P. J. v. d. SANDE, vanaf /27,50. IS. AORIAANSENS, en A. VERSTRATE, Hoek. Vulkacheltje, Nlkkelen Buiskachel, Tafel, Stoelen, Vooren Bed en e6n mooie INSLUIQHAARD, voor welnlg geld. (gesmolten) A. A. MARSILJE, te Hulst, Axel, Oostburg, Sas van Gent, Ter Neuzen en IJzendljke. Zitdag te AAROENBURG en KLGOSTERZANOE. Rekening courant Handelscredieten V re erred geld ffypotheken Scheepsverbanden Assuraniien Kiuisinrichting te Hulst, Axel en Oostburg Depcsito Fffecten Coupons Beleeningen Overmaking per Giro SPOORWEG MECHELEN TER NEUZEN. ZEEUWSCH-VLAAMSCHE TRAMWEG-MAATSCHAPPIJ. Lyn Drie Schouwen—Ter Neuzen. Walsoorden. Donderdag a.s. hoopt mijn vrlend Adrlaan de Blaaij zijn 15tle geboortedag te herdenken. Dat hij nog lang moge gespaard blijven is de wensch van ZIJN QELIEFDE VR1ENDIN. Door het verbindend wor- den der eenige uitdeelings- lQst is het faillissement van HFRM. J. BIJNEN, ook genaamd VAN BIJNEN, architect te Sas van Gent, gegindigd. De Curator, Mr. J. ADRUANSE. Middelburg, 3 November 1923. op Dinsdad Nov. a.s. 's namiddags om 8 uur in PAYS BAS. In de zaal kan men zich nog als lid aangeven. Voor alle voorkomende Tlmmer- werken, alsmede levering en re- paratie van alle soorten Rollulken en Onderdeelen. Aan het zelfde adres, uit de hand te koop, een net onderhouden en van alle gemakken voorziene WON1NG. Beleefd aanbevelend, P. VERHAGE, Nieuwediepstraat 64 Het Bestuur der Ned Herv. Kerk te Ter Neuzen, beveelt bij de verkiezing voor Notabelen op Dinsdatf Nov. a.s. dringend aan de aftredende heeren. en in de vacature DE JONGE, Aan alle leden der Ned. Herv Kerk te Ter Neuzen, wordt in emstige overweging gegeven op Dinsdag 6 November hun stem uit te brengen op het witte briefje op het gele briefje VELE K1EZERS betreffende een lading PAL,EN en PROPS per Geneesheer- Specialist te Vlissingen, stelt zich voor in demaand November te Hulst spreekuur te houden in het Liefdehuis op Zaterdag lO en 24 November van IOV2— I2V2 uur en te Slui8k.il in het Ziekenhuis op Dinsdaj 13 November van 912 uurvm. Ondergeteekende maakt bekend dat de loten verkrijgbaar zijn en dat de trek king begint 2© November a s. Na ontvangst van het bedrag porto wordt het verlangde toegezonden. P. DE WILDE, Goes. Kantoor Keizerstraat. Luxe doozen Postpapier, MAISON CHIC De Notaris J. A. DREGMANS te Axel, zal ten verzoeke van HEF bLSTUUR VAN DEN OUD-BEOOSTENBLIJ-BE- ZUIDENPOLDER (Dijkgraaf den heer H. Plasschaert),op Donderdag den 8 November 1923, des voormiddags 11 uur verkoopen: lOO gave wassende op den dijk te Koewacht aan het Groote Gat. Vergaderen bij Edm. BuijSSE. Betalen con tant. Deurwaarder K. J. HUINEMAN te Ter Neuzen, zal ten verzoeke van de erven den heer Cs LANSEN op Vril- dag den 9 November 1923, des namiddags ten 2 ure, te Ter Neuzen, Nleuwediep 55, in het openbaar h con- tant verkoopen eene partij als: Kasten, Tafels,Stoelen,Klokken, Lampen, Bedden met toebehooren, Glas-, Geleierd- en Aardewerk. Firma P. VAN DE SANDF (jJroot (Spaansclie filmdrama in 7 aeten. In de HoofdrolMAE MURRAY. Journal Mo. 35, aciueel. Prijzen der plaatsen Plaatsbespreklng van 6—7 uur. Dagelijks verkrijgbaar: voor karren en wagens, gegarandeerd, droog hout. Bestel heden Uw Zeetden- molen, om in December geleverd te worden. Ook veikriigbaar alle soor ten Sleden, Zakkenheffers, enz., soli- diteit is gewaarborgd. Zil die plan hebben nieuwe wagens te laten maken, vragen inlichlingen bij de gebruikers, omtrent de nleuw moderne Wagen van L. VERDURMEN, St. Jansteen. Acht nieuwe wagens zijn door mq dit jaar afgeleverd, waarvan de adressen voorlnlichtingen bij mij verkrijgbaar zgn. Aanbevelend, a.8. Woensdag geeft De Groot voor reclame 50 goede Modjo van 2,— voor /l,SO. Groote Napo leon van voor 4 cent. Prima groote Corona van lO voor cent. Fqnproevers komt Woensdag even onze sorteering kijken. Prima Zand- blad Galathce, serie merksigaren van lO voor cent. Ieder kooper krijgt een souvenir. Let op de naam LEON DE GROOT, lVagenaarstraat 16, Vlissingen Geen beter adres voor wederverkoop en groote reductie. I ry I regen, wind, koude, plotselinge verandering van II1111Q W Pflrl temperatuur, veroorzaken verkoudheid, Bronchitis O J Neem bg de eerste verschijnselen de beroemde Balsempillen van If. VAN AKEN. Apotheker-Specialist te Selzaete. De Balsempillen van Apotheker VAN AKEN doen het slijm gemakkelijk loskomen en spoedig verminderen. Ze maken de stem helder, de adem- haling regelmatig en den slaap rustig. Prijs per doos f I,—. Bij apothekers en drogisten. HoofddepotSCHULTE EN THIEME, Postbox 55, Midde'burg, Door den architect L. DE BRUIJNE te Ter Neuzen, zal namens den Heer M. VAN HOEVE te Sas van Gent, op Donderdag 15 Novem ber 1923, 'snam 2 uur in het cafd van den Heer Roos, voorbg hi t tramstation aldaar, in 3 perceelen en in de massa worden aanbssteed le perceelMetselwerk. 2e Timmer-, IJzer- en Lood- gieteiswerk 3e Glas- en Verfwerk. Bestek en teekening vanaf a s. Don derdag verkrijgbaar h f 2,— bij den architect voornoemd- TER NEUZEN. Boekhandel. Siatiestraat No. 1. Huis van vertrouwen. Groote keuze in StovenRachels, Keukenvuren in email, Fornuizen, Bascules, Wanmolens, Raapmo- lens (gewaarborgd nieuw model), alle soortenvan Keukengerief en Vlecht- werk, alsook Doorndraad. heeft gedurende meer dan dertig jaren duizende Maaglijders genezen van Maag- pijn, Maagkramp, Zuur, Hartwater, slechte Spijsvertering, Oprispingen en Maagvlammen. Verkrijgbaar in demeeste Apotheken en Drogistwinkels i f 1.25 per groote gesloten blikken doos. OPMEIJW ONTVANGEN: Rundlederen van fS.— in 't zwart en 't bruin. Wilt U het volgend jaar de soort Aardappelen, welke wat opbrengsj, en keurlge smaak, alle andere soorten over- treft? Doe U inkoop voor poters dan uit de drie soorten TRIUMF, BRAVO en KOH-I-NOHR, deze zijn op stam gekeurd met 10-9-9, geteeld in den N. N.-polder, bg ABR. VAN HOEVE en D. E. WOLFERT, welke bestellingen opnemen tegen concurree- renden prijs. Nadere inllchtingen en bestellingen worden ook opgenomen door J. W. BARKER, Axel, Telefoon Zoute Spui 1. Persoonlijke ervaringen en be- schouwingen van een Duitscher door HEINRICH PETERMEIJER. Prgs I 0.90, fr. p. p. na ontvangst bedrag I I,—. Ter Neuzen. Boekhandel. gelegen bij het handelsdok best, uit 2 W oonbulzen en gr. magazilnen, cirka 650 M.V.. met bijz. inrijpoort dienstig voor garage en alien handel. Schr-: H. A. D. W., Marnixstraat 30, Gent. Voorai onze Haagsche Leverworst. Preskop an Rookworst zgnoverheerigk Junghans Fabrikaat met 2 jaar garantie voor 13,SO Korte Kerkstraat 8, Ter Neuzen, Verbindlngstr. 23, 65 cent per Pond, Noordstraat 40. Ter Neuzen. Gevestlgd sedert 1871. r k. A Amsteidamsche tijd. Ter Neuzen Sluiskil Axel Kijkuit t Hulst Green wichtijd. Ciinge (Tol) St. Ni^laas Meche n a. Bruss (Noord) Des Z dags te 17.17. 6,16 6,25 6.34 6.42 6,54 6,53 716 9 35 9.56 10,43 10,52 11,01 11,09 11,20 11.12 11,29 13,08 13,50 5,06 5,15 5,25 5.32 5,46 17,40 18,01 19,34 20,0 4 Greenwich tijd. v. Brussel Mechelen St. N icolaas Clinge Amsterdamsche tijd. Hulst (Tol) it Kijkuit Axel it Sluiskil a. Ter Neuzen 4,17 9,38 17,45* 6,16 10 23 18,14 7,30 12,20 19,19 7,48 12,39 19,42 8,20 1.11 8,14 8,28 1,19 8.23 8,37 1.27 8,30 8.46 1,36 8.: 9 8,54 1,45 8.48 v. Drie Schouwen 4 45 i Axel a. Zaamslag v. Zaamslag Driewegen a. Ter Neuzen 4,50 5.10 5 15 5,28 5,40 3,03 6,07 v. Ter Neuzen 3,08 6,12 Driewegen 3,28 6.32 a. Zaamslag 3,35 6,37 8,12 v. Zaamslag 3,48 6.50 8,22 Axel 4.— 7.02 8,32 a. Drie Schouwen 5,35 7.40 5,40 7,45 6,— 8,05 8,20 8 33 8,45 11,47 a!0.15 11,52 10,30 12,12 - 12,20 12,33 - 12,45 7.45 7,55 8,06 8,15 8,35 8.40 a9.46 10,10 11,40 11,50 12,05 12,15 12,35 12,40 2,55 3.07 3,20 3 29 3.48 3,53 v, Zaamslag Rapenburg dorp t Hengstdijk Groenendijk Kloosterzande wissel a. Walsoorden Lijn Zaamslag 6,01 8,10 al0,35 12.20 3,35 6,35 6,13 8,23 alO.47 12,32 347 6.48 6.21 8.32 a 10.55 12,40 3,55 6.57 6 29 8,41 at 1,03 12,48 4— .7,06 6,34 8,48 alt,09 12,54 4,04 7,13 6,40 8,55 all,15 1,— 4,10 7.20 Walsoorden 7,20 a9,05 11,30 Kloosterzande wissel 7,26 a9,1l 11,36 Groenendijk 7.32 a9,16 11,42 Hengstdijk 7,40 a9.23 11,50 Rapenburg dorp 7,48 a9,30 11,58 Zaamslag 8,a9,40 12,10 6,05 7,40 9,35 6,18 7,52 9,45 6.30 8.05 9,55 6.40 8,13 10.05 7,- 8,33 10.25 7,05 8,38 10.30 2,30 5,45 7,30 2,36 5,51 7,36 2,44 5,57 7,42 2.54 6.05 7,50 3,06 6.13 7,58 3,20 6,25 8,10

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1923 | | pagina 4