HaHdelsberichtew. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. EVGEZONDEN STUKKEN. (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.) AanvankMjjk hobben d« arbeideri de nood- lotugt> govoligen van deze van overheidswegu geforceerde wijziging in de productieverhou- djngen niet ondervoniden. De loonen giingen in stijgende lijn en wisten »kh zeifs eenigen tijd op het hoogconjunctuur- *iveau te handhaven, ook toen de malaise haar intrede reeds had gedaan. Door papieren wetten worden de econamische wetten echter niet bui- ten werking gesteld, met het gevolg, dat het aantal werkloozen steeg tot de ongekende hoog- te van circa 100.000, en reeds maandenlang op dit cijfer bleef staan. Waar men aanvankelijk ineende de werkloosheid te bestrijden door den arbeidsduur te limiteeren tot 8 uur per dag (immers voor het werk dat vroeger geschiedde door vier arbedders, die elk 10 uur werkten, wa- ren nu nooclig 5 arbeiders die elk 8 uur werk ten), creeerde men zelf de werkloosheid, door- dat men de productiekosten opdreef tot een pedl, waarop concurrentie met het buitenland in vele gevallen niet meer mogelijk was, en dat het in koopkracht achteruitgaande publiek van nieuwe aankoopen, herstellingen enz. weerhield. Uit de motiveering der overwerkvergunning aan de Machinefabriek en Scheepswerf van Wilton te Rotterdam hlijkt aan de Kamer in- tusschen, dat de onjuistheid van bestrijding der werkloosheid door arbeidsduurverkorting wordt ingezien. Het wordt in bedoeld schrijven van den Directeur-Generaal van den Arbeid thans open- lyk erkend, dat door verlenging van den Ar beidsduur de productiekosten dalen, de kans op het verkrijgen van orders grooter wordt en daardoor de werkloosheid kan worden bestre- den. Derhalve geen bestrijding der werkloos heid door de arbeiders korter, maar door hen langer te laten werken. Ook voor het loonvraagstuk acht te Kamer de kwesitie van den werktijd van eminent be lang. Reeds vele arbeiders hebben, tengevolge der malaise hun loon zoodanig zien dalen, dat eer verdere vermindering hunner week-inkom- aten voor het onderhoud van hun gezin zeer bezwarend is. Bantwoord de overheid nu aan haar taak, door te beletten, dat deze gezinshoofdeu, door godurende tien in plaats van acht hun arbeid ter beschikking hunner werkgevers te stellen, verdere verlaging hunner weekinkomsten voor- komen De Tilburgsche Kamer is overtuigd, dat de groote meerderheid der arbedders, die de ver- antwoordelijkheid dragen voor het onderhoud van een gezin er de voorkeur aan geven om eerage uren langer te werken met behoud van htm weekinkomen, dan dit weekinkomen ver- dar be zien dalen met behoud der 48 uren week. Met alle waardeering voor intemabionale •amenweriring meent de Kamer, dat het niet op den weg der overheid ligt, om ter wille van de Internationale gedachte wier verwezenly- kmg verder verwijderd is dan ooit te voren (wij denken slechts aan de door het buitenland ge- voeaide handelspolitiek) de belangen der Ne- tUrlandsche arbeiders en der oiulememingen, waar in zij werkzaam zijn, op te offeren. De Kamer vraagt of het niet pijnlijk is, dat Rlburgsclie wevers, die met onze 48urige ar- beidsweek in onze Industrie geen werk kunnen vinden naar de Wollenstoffenfabrieken van Noord-Frankrijk gaan werken 60 uur per week egen een eindloon van 150 francs? En dat, terwijl de Tilburgsche industrie emstige con currentie van de Fransche industrie onder vindt! De Kamer meent, dat de bovenomschreven bezwaren tegen de Arbeidswet 1919 niet wor den opgeheven door een meer soepele toepas- sing en het ruimer verleenen van overwerk- vergunningen. Dat kan voor niemand een basis zjjn voor het maken eener kostenberekening, daar hierop niet vast kan gerekend worden, noch of men die verkrijgt, noch of die niet zal warden ingetrokken, daar verleenen en ver- lengen afhankel ijk is van het inzicht van bui- ten de verantwoordelijke bedrijfsledding staan- de ambtenaren. En wat zal vraagt de Kamer het ge volg zijn, dndien het buitenland eveneens den door ons bepleiten weg van een langeren werktijd inslaat? In herinnering brengende, dat nog vele landen, o.a. het grootste industrie- land der Vereenigde Staten van Noord-Ameri- ka, Japan enz. den achturendag in het geheel niet kennen. Zij ontkent ten sterkste, dat wij hier gen voordeel van werktijdverlenging zou- dan hebben, al mocht ook het buitenland tot een langeren werktijd besluiten. De Tilburgsche Kamer meent, dat het hier niet is op de eerste plaats een kwestie van concurrentie, van achterstand in het buiten land. De langere arbeidsweek zal ons in staat stellen goedkooper te produceeren en daardoor de hoofdoorzaak der huidige malaise de onder- consumptie door gebrek aan koopkracht te ver- nietigen. Onze artikelen zijn te duur, het pu bliek kan ze niet koopen, vandaar de groote maJaise in het geheele land. Dat geldt niet alleen de prijzen der goederen, evenzeer die der diensten. Door de steeds ver dere opdrijving der tarieven van spoor- en tramwegen, van post, telegraaf en telefoon, is het gebruik dezer middelen van verkeer voor het publiek steeds bezwaarlijker geworden. In plaats van een reis naar een zaken- of familie- relatie schrijft men een brief. Men offert ter wille der kosten de snelheid op en ziet af van telegram of interlocaal gesprek. En terwijl de gemeenschap aan bovengenoemde verkeers- middelen steeds meer gelden ten koste legt, wordt het gerief derzelve voor het publiek steeds geringeT. Op grond van het aangevoerde geeft de Kamer den Ministers met den meesten aan- drang in overweging, om, tot herstel van de geschokte Nederlandsche Welvaart het initia- tief te nemen tot een zoodanige herzieming der Arbeidswet, dat deze niet langer een hinder- paa! is, om tot de noodzakeljjke verlaging der oroductiekosten in het bedrijfsleven hier te lande te geraken. Met betrekking tot die zaak is nog inge- komem: Van de Kamer te Vlaardingen ter kennis- nenung een zeer uitvoerige memorie be- treffende de arbeidswetgeving, gericht aan den Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid. Deze Kamer heeft een enquete gehouden onder de nijverheid in haar district, waarbij de volgende vragen werden gesteld: 1°. Heqjrscht er in uw bedrijf werkloosheid en in hoeverre is dit een gevolg van de bepalingen der Arbeidswet? 2°. Zou een soepeler toepassing van de Ar beidswet uw bedrijf in staat stellen den arbeid te hervatten, met voile capaciteit te werken, of in het algemeen ten goede komen Het resultaat daarvan was dat de Kamer tot cle conclusde kwam, dat de Arbeidswet te uni form is, niet soepel genoeg en alle fabrieken van een categorie te veel gelijkelijk wil be- handelen, dat zij niet genoegzaam gelegenheid geeft voor extra krachtsinspanning (over work) die nu en dan noodzakelijkerwijzc wordt vereischt. De conclusie der Kamer is, dat er iets moet gedaan worden. De toepassing in haar district is voor nijverheid, handel en visscherjj zeer aorgwekkend, de werkloosheid tot een nooit gekende hoogte gestegen, de belastingdruk schier ondragelijk. Er moet iets gedaan worden om tot verlaging van de op de bedrijven druk- kende kosten te geraken, om ons te handhaven tegen de buitenlandsche concurrentie. Naar het oordeel der Kamer is een krachtige opvoering der arbeddsprestatie het meest doel- treffende middel, die, mits zij niet tot mis- standen leidt, een zogen voor land en rolk is. Door de Kamer te 's Hertogenbosch wordt toegezonden een afschrift van een door haar tot den Minister van Arbeid, Handel en Nijver heid gericht verzoek betreffende het nemen van maatregelen voor een algemeene verruiming van den werktijd voor alle bedrijven, opdat on ze nationale industrie in staat zal zjjn om de algemeen heerschende malaise en aan toe- namende concurrentie uit het buitenland het hoofd te bieden, terwijl die Kamer hare ad- haesie betuigd aan het adres der Tilburgsche Kamer omtrent dit onderwerp. Het Bureau kan niet beoordeelen de toestan- den, door de Kamer te Tilburg geschetst. Het acht het ook niet gewenscht, in den breede op deze zaak in te gaan. Het veronderstelt, dat dit punt in de laatste tijden de voile aan- dacht heeft van den betrokken Minister en de ambtenaren die hem ter zijde staan. Het is echter wel van meaning, dat sdnds de invoering der Arbeidswet 1920 de omstan- dagheden dermate veranderd zijn, dat eene meer soepele en ruime toepassing der wet, of eene grondige herziening daarvan, dringend noodig is, en stelt voor, die meening ter kennis te brengen van den Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid. De beer VAN 't HOFF verklaart zich te- leurgesteld door dit advies van het Bureau. Hjj acht den inhoud van het adres der Kamer te Tilburg van groot belang. Verruiming van den werktijd is zoowel in het belang van den weriknemer als van den werkgever. Er wordt in het algemeen naar verruiming van den werktijd verlangd, omdat men ziet, dat het z66 niet gaan kan. Hjj stelt daarom voor aan het adres adhaesie te verleenen. De heer NEETESON sluit zich aan bij de woorden van den heer Van 't Hoff. Hij be- grijpt niet, dat juist het adres der Tilburgsche Kamer het Bureau aanleiding geeft gegeven tot een algemeene beschouwing over de inko- mende stukken. Het behelst een zaak van groote beteekenis. Indien met de Arbeidswet en hare toepassing wordt voortgegaan op de tot hiertoe gevolgde wijze, zal het voor onze industrie in het algemeen niet mogelijk zijn de concurrentie op de wereldmarkt vol te houden. Ook hij zou aan het adres adhaesie willen be- tuigen. De heer NOLSON dacht, dat in de toelich- ting op het adres van Tilburg het Bureau zijn standpunt duidelijk genoeg had gemaakt. Het Bureau wenscht zich ten opzichte daarvan op een neutraal standpunt te stellen. In het adres krijgt men een beschouwing van de in- dustrieelen, van de fabrikanten. Om daarover een objectief oordeel te kunnen vellen, zou men ook de andere partij, die der werknemers moeten hooren. Hjj acht het onjuist, om, zon- der nader onderzoek aan zoo'n adres, dat een- zjjdig moet zijn, adhaesie te betuigen. Het betreft hier een kwestie van sociaal-econo- mische politiek en als men zich daarover uit- spreken wil, moet men ook de tegenpartij hooren. Als dat geschiedde, zou men wellicht een geheel ander advies krijgen. De Arbeids wetgeving is een politiek vraagstuk en het was juist de bedoeling van het Bureau om te trach- ten de politiek buiten de Kamer te houden. Als we hiermede begonnen, zouden we wel de geheele wetgeving kunnen gaan bespreken. Spreker is van oordeel, dat dit niet de taak is der Kamer van Koophandel. Deze moet zich in hoofdzaak bezig houden met de belangen van haar district en de toestanden, in het Tilburg sche adres beschreven, doen zich hier niet voor. Betrof het een industrie in ons gewest, dan was het iets anders, maar nu weten we daar niets van, en hij acht het verstandig, dat we ons afzijdig houden. De heer VAN MELLE is het niet eens met den heer Nolson, dat de Kamer in zaken, ra- kende de sociaal-economische politiek een neu traal standpunt zou behooren in te nemen. Die politiek raakt den handel en de industrie en aangezien de Kamer bestaat uit vertegenwoor- digers van handel en industrie dient ze met de gevolgen van die wetten en den invloed die ze hebben op het economisch leven wel de- gelijk rekening te houden. Het blijkt nu vrijwel, dat de Arbeidswet niet te handhaven is; hij zal niet beweren, dat men daardoor in de plattelandsgemeenten het meest gedrukt wordt, daar is de toepassing vrij soe pel, maar in de steden is het erger, waar de leaders der Vakbonden voortdurend in de weer zijn, om na te gaan of niet in een of ander opzicht van de wet wordt afgeweken. Uit de vele afwijkingen die reeds worden toegestaan, blijkt wel, dat de Minister zelf inziet, dat de wet niet te handhaven is en spre ker acht ook een zeer soepele toepassing noo dig. Hij voelt ook veel voor de meening der heeren Van 't Hoff en Neeteson. De heer NEETESON moet blijven ontraden, omtrent het Tilburgsche adres een standpunt in te nemen. De Kamer kan daarover z. i. geen oordeel uitspreken, indien ook de andere, daarin betrokken partij, die der werknemers, niet gehoord is. Als men thans een oordeel uitspreekt, kan dit niet anders dan eenzijdig zjjn. Hjj zou willen voorkomen, dat de Kamer in de politiek gesleept wordt en door zich hier- in te mengen komt de Kamer op dien weg. Het is toch een vaststaande feit, dat de patroons zich thans in het algemeen bewegen op een reactdonair terrein. Hij wil hiermede volstrekt niet zeggen, dat ze ongelijk hebben, maar het feit bestaat, dat, zooals voor 1918 van werk nemer -zijde steeds werd gestreefd naar den 8uren dag en andere -oordeelen, er nu van de zijde der patroons een actie uitgaat in een an dere richting, een richting die zich ook uit spreekt in het Tilburgsche adres. Daat de Kamer zich bepalen tot het gebied waarvoor zij is aangewezen. Hoe kan men hier een oordeel uitspreken over de Tilburg sche wolindustrie, de textielnjjverheid in Twenithe, de Noord-Hollandsche kaasboeren, de tabaks- en sdgarennijverheid, alle zaken die wij hier niet uit eigen ervaring kennen. Die alien zenden ons hunne adressen, zonder nog te spreken van die stukken die aan de Kamer worden toegezonden welke het Bureau niet eens de moeite waard acht op de agenda der Kamer te brengen. Als men over die zaken een uitspraalc gaat uitlokken, behoort daaraan een onderzoek vooraf te gaan, waarbij men inlichtingen inwint van de verschillende betrok ken partijen en anders is het oordeel eenzijdig. De hier VAN 't HOFF kan hiermede niet instemmen; hjj ziet geen enkele aanleiding, dat omcrent deze zaak anderen zouden moeten gehoord worden. Het adres komt van de Til burgsche Kamer. Het is z.i. hier goed op zijn plaats. Het is, al hebben we hier geen wol industrie, hier evengoed op zijn plaats, daar ook de industrie van Zeeuwsch-Vlaanderen, zij moge dan van geringen omvang zijn, even eens de nadeelige werking van de Arbeidswet ondervindt. Dat het oordeel der Kamer een zijdig zou zijn, acht hij volstrekt geen bezwaar. De Kamer spreekt zich uit, in zjjn samen- stelling, zooals die is, De Kamer is ingesteld voor hot bevorderen van de belangen van han del en industrie en kan zich dus uitspreken over zaken, die naar haar inzien de belangen dier takken van ons volksbeslaan benadeelen. Dat wordt ook hier ondervonden, en daarom is het adres ook voor onze streek van groot belang. Dat de Arbeidswet een mislukking is, is voldoende bekend. Men heeft dat kunnen waamemen, omdat de minister zelf is begon nen met werkdagen van 8%, 9 en 10 uren toe te staan. Hjj heeft zelf gevoeld, dat de wet niet houdbaar is. Hij meent, dat het juist op den weg der Kamers ligt, om aan te dringen op wijziging. Verlenging van den werktijd is ook in het belang van de werknemers, omdat die dan meer kunnen verdienen of althans verlaging van hun loon wordt tegengegaan en zjj met hun gezin beter kunnen rondkomen, en alzoo de koopkracht verhoogen. Verlenging van den werktijd zal bovendien onze industrie in staat stellen beter te kunnen concurreeren met het buitenland, zij zal mede werken tot vermindering der werkloosheid. De heer VAN DE WALLE is ook van mee ning, dat een soepele toepassing of verruiming van de bepalingen der Arbeddswet voor geheel Nederiand van beteekenis is, en acht, dat de Kamer verplicht is, aan het adres van Tilburg adhaesie te betuigen. De heer OGGEL merkt op, dat uit het voor stel van het Bureau blijkt, dat dat toch ook gevoelt, dat een wijzi'ging van de bestaande wet gewenscht is. Het acht een meer soepele toepassing, of grondige herziening noodig. Spreker gelooft daarom, dat het Bureau en de heeren die tegen dat voorstel bezwaar maak- ten niet zoover van elkaar staan. De heer NOLSON acht die opmerldng juist; het Bureau doet haar voorstel, zonder verband met het Tilburgsche adres. Het houdt zich dus buiten de daarin vervatte particuliere over- wegdngen. De heer OGGEL: Het Bureau ziet ook in, dat de tegenwoordige wet belemmerend werkt; wij kunnen ook een zelfstandig adres aan de regeering zenden, aanpassende aan de plaat- selijke toestanden. De heer VAN 't HOFF meent, dat, als het Bureau daarvan doordrongen is, het dan het meest gewenscht is, adhaesie te betuigen aan het Tilburgsche adres. Indien men van alle Kameis hetzelfde verzoek krijgt, zal dit meer invloed hebben dan ii&dien soms afwijkende verzoeken worden gedaan. De heer OGGEL is integendeel van oordeel, dat een zelfstandig adres meer invloed zal hebben. De heer VAN MELLE kan wel meegaan met de meening van den heer Nolson, dat men niet aan allerlei adressen en verzoeken adhae sie kan betuigen, maar men behoort elk geval on zichzelf te beschouwen. Het besprokene is van groot algemeen belang. Hij acht het vol strekt geen veredschte, dat de Kamer omtrent zulke zaken een neutraal standpunt inneemt. Hij is het er ook volkomen mee eens, dat er niets tegen is, dat de Kamer zich in zijn samen- stelling er over uitspreekt zooals zij dat ziet, aangezien de Kamer toch is ingericht in het belang van handel en industrie. Hij voelt er echter ook meer voor, om een zelfstandig schrijven te ridden. De heer NEETESON kan zich met dit laat ste ook wel vereenigen, maar is van oordeel, dat dit dan toch scherper behoort te worden gesteld, dan het Bureau thans voorstelt. De Arbeidswet is van groote beteekenis, zjj grijpt cliep in, in het industrieel en commercieel leven van ons land en veroorzaakt veel belemmerin- gen met als gevodg nadeelen zoowel voor werk gever als werknemer. Indien men een zelf standig adres richt, behoort dit toch in den- zelfden geest te zijn gesteld als dat van Til burg. De heer VAN DE WALLE sluit zich daar- bij aan. De heer DE FEIJTER merkt op, dat de heer Nolson heeft willen doen uittkomen, dat het ger bewoordinigen gesteld adres, dan overeen- komstig het voorstel van het Bureau. Hij meent, dat men dit haar, nu zij de besprekin- gen gehoord heeft, wel kan overlaten. De heer NEETESON zou op een grondige herziening der wet willen aandringem. De heer OGGEL kan zich daarmede vereeni gen, de motieven kunnen worden ontleend aan de ervaringen in ons gewest. Met algemeene stemmen wordt aldus be- sloten. 22. Postcheque- en girodienst. Het is, naar de meening van het Bureau be- grijpelijk, dat de geschiedenis van den post- cheque- en girodienst, die zooveel hoofden warm maakt, ook niet aan de aandacht der Kamers van Koophandel ontging en dat de Kamers, die ondertusschen vergaderd waren, daaraan hun aandacht wijdden. Wij ontvingen afschriften van adressen van de Kamers te Amersfoort, Breda, Zwolle en Utrecht. Ook bleek uit de dagbladen, dat ook het Bureau van enkele Kamers aanleiding vond, om zijn mee ning over het fiasco der centralisatie kenbaar te maken. Het Bureau uwer Kamer vond daartoe geen aanleiding, omdat het reeds tijdig tegen die centralisatie, die een minder gerieflijke wer king van den dienst zou tengevolge hebben heeft gewaarschuwd, doch ten antwoord ont- ving, dat, al werden meerdere onzer bezwaren erkend, het voomemen toch tot uitvoering zou komen, wegens de bezuiniging. Het kon, naar de meening van het Bureau weinig nut hebben om dit stadium, nu men alle aandacht moet schenken aan het liquideeren van de eerste centralisatie, met reclames aan te komen over hetgeen gebeurd is. Het is echter te hopen, dat de Minister van Waterstaat, na het ontwarren van den tegen- woordigen toe stand, zich toch geroepen zal gewoelen maatregelen te nemen om den dienst, die zoo algemeen burgerrecht begon te verkrij gen en in zjjn gedecentraliseerden vorm ook voor "alle deelen van ons land groote gemakken opleverde, weer in goede paden te brengen en te populariseeren. En voor dit laatste acht het Bureau vooral centralisatie het meest noodige, waaromtrent ook de adressen van andere Ka mers overeenstemmen. Ook het Bureau is van oordeel, dat, indien de dienst een tekort op- levert, een sluitende exploitatie beter zou kun nen verkregen worden door het niet uitkeeren van rente van de deposito's, aanvezien de be- taalde rente niet van dien aard is, dat men daarvoor deposito's bij den girodienst zou laten staan, en mocht dat nog niet voldoende zjjn ook voor het gireeren een matig recht zou kunnen worden geheven. Het Bureau stelt voor, in dien zin een zelf standig adres tot den Minister te richten. Met algemeene stemmen wordt aldus be- Sloten. 23. Vaststelling begrooting roor 1924. De begrooting voor den dienst 1924 wordt vastgesteld op een eindcjjfer van 7817,05, met een geraamd batig saldo van f 193,90. Aangezien de Kamer reeds van af de oprich- ting ook in zake de salarieering van haar personeel de grootste soberheid heeft be- tracht, meent zij geen gevolg te moeten geven aan de aanschrijving van den Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, om die jaarwed- Geestelijke en lichamelijke kracht volgen na tijdelijk gebruik van Foster's Maagpillen. Dit geneesmiddel regelt de gal, bevordert de spijs- vertering, verschaft normale werking der in- gewanden, en helpt de lever om gezond, voe- dend bloed te vormen. Alle leden der familie kunnen dit welbekend huismiddel veilig toe- passen. Prijs per flacon van vijftig versuikerde pillen 0,65. Te Ter Neuzen verkrijgbaar bij de Firma A. van OverbeekeLeunis. 10 i rr.1%. -4. "wnen, dat het den met 10 verlagen, en dringt er op aan, adres van Tilburg uitgaat van de fabrikanten K„,rr,v,l.;n;r melt He onveranderde iaarwed- aldaar. Spreker wil er echter op wijzen, dat het toch uitgaat van de Kamer van Koophan del als college, welks leden met de toestanden aldaar wel op de hoogte zullen zjjn. Hij zou een dergelijk adres willen zenden, toepasselijk op de toestanden van Zeeuwsch-Vlaanderen. Ter kenschetsdng daarvan doet hij mededeeling van een schrijven, hem ter hand gesteld door den heer De Waal, te Koewacht, die, met het oog op de malaise in de vlasindustrie heeft verzocht 10 uren per dag te mogen laten wer ken. Deze ontving ten antwoord, dat het geval, bedoeld in de le alinea van artikel 28 der Ar beidswet hier niet aanwezig was, en de hoofd- inspecteur dus niet bevoegd was, de gevraagde vergunning te verleenen. Hoe het voorts gaat toont spreker ook nog aan, door een bedreiging met proces-verbaal die hij op 5 September 11. nog van den inspecteur van den Arbeid ont ving am ten spoedigste een arbeidslijst in te zenden, terwijl zijn fabriek reeds sedert Juli 1922 stil ligt, hetgeen dien inspecteur was mee- gedeeld. De VOORZITTER meent, dat er bij het Bureau geen bezwaar zal bestaan, om een adres in den geest van dat van Tilburg te zenden. Ook hij is van oordeel, dat de tegenwoordige wetgeving zoowel voor werknemers als werk gevers nadeelig is. De heer THIELMAN meent, dat het toch meer invloed zou hebben, indien een gelijklui- dend adres aan de regeering werd gezonden. In een dezer dagen door hem bijgewoonde ver- gadering van voorzitters van het Kleinbedrijf der Kamers, werd juist gemeenschappelijk overleg bepleit, in het belang van een gelijk- vormig optreden. Door afwijkende adressen kan men elkaar tegenwerken. De heer NOLSON kan niet instemmen met hen, die de stelling zouden huldigen: het adres is van de Tilburgsche Kamer, die zal het wel weten, dus moeten wij er maar adhaesie aan verleenen. Hij gaat daar niet mee accoord. Naar zijn oordeel zit de Kamer hier niet om onze sociale wetgeving te veranderen. Men dient zich te bepalen tot de belangen van het district, doch geen verzoeken tot de regeering te richten om verandering der wetgeving, om dat een andere kamer dat voorstelt. Door den heer De Feijter is zooeven den heer De Waal te Koewacht aangehaabl, spre ker kent dien niet, misschien is het ook een be- oefenaar van de huisindustrie in de vlasbewer- king, waarvan de heer De Feijter vroeger reeds zoo'n heftig tegenstander bleek. En zoo gaat het maar voort. Indien de Kamer ergens over wil oordeelen, moeft ze daartoe in staat zijn, doch niet een andere Kamer eenvoudig naspreken. Indien hier moties voorgesteld worden of verzoeken worden voorgesteld, waar bij de Kamer zich alleen op een werkgevers standpunt stelt, zal hij altijd daartegen zijn. De heer DE FEUTER deelt mede, dat de heer De Waal te Koewacht een groote vlasserij heeft, ingeschreven is in het Handelsregister en wellicht kiezer is voor de afdeeling groot bedrijf. Die heeft aan spreker het antwoord van den hoofddnspecteur ter hand gesteld, juist om daarvan hier aan de Kamer mede- deeiling te doen, ter kenschetsing van den toestand waarin we verkeeren. Hij vermeent, dat overigens het hervatten van de vlasindustrie niet alleen een belang is van den werkgever, maar zeker nog meer van den werknemer. De gemeentebesturen van verschillende gemeenten in Zeeuwsch-Vlaan deren zijn nu te saam geroepen, om te over- wegen op welke wijze steun kan worden ver- leend aan de vlasindustrie en het desbetref- fend verzoek gaat niet uit Van werkgevers, doch van werknemers. De werknemers moeten ook leven van hetgeen ze met hun werken ver dienen, de werkgevers hebben ook andere bron- nen van irikomsten. Het doet spreker genoe- gen, dat deze hem met name heeft genoemd. Hij wil er thans op wijzen, dat de heer Nolson er altijd de politiek bij haalt, maar hij wil dan de leden der Kamer aanbevelen, laat ons, die niet zoo politiek aangelegd zijn, er voor trach- ten te waken, dat wij door de politieke heeren in onze industrie den hals niet worden omge- draaid. Als practische menschen behooren we daartegen op te komen. De heer OGGEL is ook voor een in krachti- de begrooting met de onveranderde jaarwed- den goed te keuren. 24. Vrachttarieven op den spoorweg Meche- lenTer Neuzen. Van den heer E. Lockefeer te Hulst is een klacht ingekomen, naar aanleiding van door den stationschef te Hulst hem in rekening ge- brachte vracht voor een zending van Roosen- daal naar Hulst. Die vracht was beiekend: RoosendaalEsschen 3,75, EsschenClinge 8,30 en ClingeHulst f 13,39. Daaruit blijkt, dat de spoorwegmaatschappij MechelenTer Neuzen een veel hooger tarief berekent dan de Hollandsche sporen, hetgeen adressant zeer onbillijk en bezwarend voor- komt. Hij verzoekt de Kamer in deze hare tusschenkomst te verleenen tot het verkrijgen van een betere regeling. De heer VAN DE WALLE vult dit schrijven aan met de mededeeling, dat de handel van Hulst daarvan veel nadeel ondervindt. In vele gevallen wordt van uit Belgie geadresseerd aan het grensstation Clinge en moet "alsdan van Clinge tot Hulst een hooge vracht betaald worden. De VOORZITTER geeft te kennen, dat hier- aan niet veel te doen is. De tarieven zijn goed- gekeurd door de bevoegde autoriteit en vast gesteld in verband met de toestanden in Bel gie: De berekening voor het vervoer tusschen Clinge en Hulst komt zoo hoog, omdat de spoorwegmaatschappij het recht heeft de fran- ken te berekenen tegen 48 cent, zooals zij ook verplicht is de in franken uitgedrukte loonen op het Nederlandsch gedeelte tot dien koers uit te betalen. De heer NOLSON wijst er ook nog op, dat voor de verzending tusschen Esschen en Clinge is geprofiteerd van den lagen frankenkoers. Het is echter voor den handel "aadzaam om alle zendingen voor de stations in Zeeuwsch- Vlaanderen franco te doen zenden, dan krijgt men die dure verrekendng niet. De heer Locke feer had ook aldus moeten handelen. De heer VAN DE WALLE deelt mede, dat hij en anderen in Belgie steeds opgeven, dat hun de spoorvrachten moeten gezonden worden franco Hulst, doch in de meeste gevallen zendt men niet verder franco dan het grensstation. De heer NOLSON meent, dat de handelaars daar tegen bij hun leveranciers maatregelen moeten nemen. Hoe het ook zij, deze toestand is een gevolg van de toestanden door de lage valuta in 't leven geroepen. Men kan er zich op de door hem genoemde wijze tegen wapenen. En de handelaars in het algemeen kunnen daarvan ook nota nemen. Besloten wordt, aan den heer Lockefeer hier- van mededeeling te doen. (Wordt vervolgd). DE N.V. MIDDENSTANDSCREDIETBANK VOOR TER NEUZEN IN LIQUIDATIE. Blijkens de verslagen in de dagbladen heeft de heer Loeff, Ddrecteur van de Centrale Mid- denstandsbank te Amsterdam in de aandeel- houders vergadering van bovengenoemde bank gemeend zijn reeds vroeger gedane uitspraken omtrent de accountantsverklaring, alsmede een in zaken het bedrijf Nob els over het jaar 1921 uitgebracht rapport te moeten handhaven. Ik zsie mij genoopt naar aanleiding hiervan het volgende op te merken. In de in het laatst van Februari gehouden aandeelhoudersvergadering heeft de heer Loeff, blijkens de dagbladverslagen bet vol gende in het midden gebracht: ,,De heer Loeff gaf te kennen, dat hij geheel „buiten de zaak staat en hier alleen gekomen was om op te bouwen, dat hij niets behoefde „te verbloemen en ook niemand wilde veront- „schuldigen. Hij verklaarde, dat de commis- „sarissen geregeld de hun bij statuten opge- „legde verplichtingen tot het houden van ver- „gaderingen en controle zijn nagekomen, doch „dat zij, door de gestes van den directeur niet ,yhebben kunnen nagaan, dat deze credieten „verstrekte boven het door hen toegestane be- „drag waardoor b.v. het hoogst toegestane „crediet ad f 35.000 met het viervoudige is „overschreden". Uit het in de openbare terechtzitting, in de zaak tegen den voormaligen Directeur, ver- handelde, leest men in de dagbladen: Uit het requisitoir van den Officier van Justitie: „De schuld is in de eerste plaats bij beklaag- ,yde, maar wat te denken van een president- „comnussaris, die buiten het medeweten van „zijn mede-comznissarissen om, zelf groote cre- „dieten weet te krijgen." „De accountant zond sedert September 1918 Jed ere 3 maanden aan commissaris Van de „Sande, een rapport, en steeds werd gewezen „op groote ongedekte credieten. Commissaris- „sen wisten het dus goed. Dit was ook het ge- „val door correspondentie met de Amsterdam- „sche Centrale." Uit het pleidooi van Mr. Dieleman: „De verdediger wijst er op, dat de commis- ,,sarissen in het jaarverslag over 1921 nog de ,ybank ophemelden, terwijl zij toch reeds door ,,den accountant herhaaldelijk waren gewaar schuwd. Aanvankelijk werd geregeld per week, toen „per maand, later nog minder vergaderd; in ,,1921 alleen 26 Med, en toen niet meer voor 12 „Februari 1922." „Uit de rapporten (van den accountant) wis- „ten de commissarissen reeds Juli 1918, dat de „ongedekte credieten te hoog werden. De ver- „gaderingem bleven uit, althans notulen zijn ,,niet te vinden en in de wel gehouden verga- „deringen werd over de credietnemers niet ge- „sproken." Ten aanzien van het in de dagblad verslagen genoemde, door den heer Loeff onjuist ge- heeten verslag, over't laatste boekjaar (1921) moge ik opmerken, dat over dat jaar dividend is uitgekeerd, waarin door den heer Loeff werd bewilligd, zulke ondanks mijn verslagesi en tegen mijn advies. Hoe de heer Loeff, waar de zaken zoo stom- den in de bovengenoemde algemeene vergade ring ponder iemand te verontschuldigen" op deze wijze de aandeelhouders heeft meenen tn moeten voorlichten, mag bevreemding wekke*. De onwaarachtigheid is te duidelijk! En welke waarde. onder deze omstandigheden te hechten aan de overige verklaringen van dezen heer?! De heer Loeff komt thans nadat al het bo- venstaande ook aan buitenstanders bekend ge worden is, wederom met de hierboven aange- haalde uitlatingen. Deze beweringen zijn even onhoudbaar als de hierboven geschetste, ea ligt het dan ook aan hem de juisthedd zijner meeningen te bewijzen. Middelburg, 1 November 1923. B. K. KRAAIJEVELD. Rotterdam, 5 Nozembar 1923. VEEMARKT. A.angevoerd werden 294 vette runderen, 173 vette- en graskalveren, 1846 schapen en laenmerea en 715 varkens. De noteering was als volgt Koeien le kw. /1,121/, tot 2e kw. /1,10 tot y 1,05 3e kw./I,—tot/0,95; Ossen le kw. 1,10 tot 1,052e kv. 1,tot 0,95 3e kw. 0,85 tot 0,75 Kalveren le kw. /1,50 tot /1,80 2e kw. 1,35 tot 1,10 3e kw. 1, tot 0,90; Schapen le kw. 0,90 tot /1,05 2e kw. /0,85 tot /0,75 3e kw. 0,65 tot 0,55 Lammeren 1,05 tot 1,20 2e kw. tot Varkens le kw. /0,82 tot 0,86 2e kw. 0,80 tot 0,76; 3e kw. /0,74 tot 0,70 licht soort 0,75 tot 0,78. "Vet vee met redelgken handel in alle kwaliteienprima soorten iets boven no teering. Schapen en lammeren werden beter verhandeld dan de vorige week daar de pr{jzen iets vaster waren. Varkens met tamelijken handel wegens geringen aanvoer dientengevo'ge de prjizen iets hooger FiJNE ZADEN. Ljjnzaadvoer 18,tot 20, Bruin Mosterdzaad 40,tot f 42, Geel Mosterdzaad 28,tot 30, Karwjjzaad /128, tot/130,— Kanarie- zaad 20,— tot 21,— Koolzaad 21,tot 23,Zaa'lgnzaad /20, 23,Blauwmaanzaad 44,tot 45,Buitenl. Boekweit f 8,75 tot - VLAS. AangevoerdBlauv 6150 KG., 1,25 tot /1,60. Zeenwsch wit 2300 K.G. 0,90 tot 1,20 Hollandsch Geel 2100 K.G., 1,25 tot 1 60, Groningsch 1000 K G 1,20 tot 1,60.' AARDAPPELEN. Zeeuwsche Blauwe 5,40 tot 5,80 Zeeuwsche Bonte 5,40 tot 5,80 Zeeuwsche Eigenheimers /4,20 tot /4,50, Blauwe Eigenheimers 3,75 tot 4,50 Brielsche Eigenheimers 4,50 tot 5, - Poters /2,70 tot 3 Bravo's 4,75 tot 5,50 Red Star 4 tot 4,25 Limburgsche Inluitrie 3.50 tot 3,60 Alles per H.L E1EREN. Zeeuwsche en O/ermaassche dooreen /12,tot 14-. AJUIN. Tameljjk verhandeld. G.oote f 4,40 tot 4,60 kleine 6.50. C. LENSEN'S STOOMVAARTMAAT- SCHAPPIJTERNEUZEN. s.s. ARY van Fowey naar Portland (Maine) te Queenstown met defect stuurtoestel. s.s. MAGDALEN A van Ter Neuzen naar Newport (Mon), passeerde b dezer des morgens Dungeness. s.s. HELENA in lossing te Ter Neuzen. s.s. TERNEUZEN in lading te Borga voor Ter Neuzen. plunnvie volgende Nsrar mnloidin" van de mededeeling van Ged. Staten over het or.d rznek naar srivetenng voorstel. -4 HICU HI ell i j w v w ct ci j - nei in vvaai j xoonsteiiing pnjzen en

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1923 | | pagina 3