DE ECMTE /MGfldmUUkcmi SPORT, IRDALDOOS GEHENiDE BERICHTEN. BUR6ERLIJKE STAND. Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zeeowsch-Vlaanderen te Ter Nenzen. Goes Goes. -B. O. Z. 1- -4 S o a "2 v. t. Zeelandia 4 4 0 0 8 20-6 2.— Walcheren 4 1 3 0 5 9-6 1.25 B. O. Z. 4 2 1 l 5 8-5 1.25 Terneuzen 3 1 1 l 3 8-10 1 Goes 4 1 0 3 2 9-14 0.50 Vlissingen 11 4 0 2 2 2 7-16 0.50 Middelo. II 3 0 1 2 1 .2-6 0.33 Terneuzen II spfi-lde alhier voor de Loop der bevolking van Ter Neuzen, VERARMT OOK AMERIKA? De juist verschenen statistiek der in- konislebelastiflg over 1921 vertoont ocl; in de Verecn. Stale.i een scherpe daling «i he! aantal groote inkoimns. Slechts 21 person en in de jgeheelc Unit bezaten ec.. b UsJbuar inkom -n van mejr dan een millioe.i dollar, tegen 70 in het vorige jaar. De hoogste aanslag is er een te Ne..-York met een belasibuar iiikomen van ruim vijf millioe.i. John D. Rockefel- le is aangesfagen voor slechts anderhalf miiiioei; een zeer groote verminderijig, die men echter toeschrijft aan het beleggen van groote kapitalen in niot-b IasiOare waarde.i. Henry Ford en zijn zoon zijn same; aaigeslagen voor 7,5 millioen, te- ge 10 millioen in 1920. He: eerste jaar der malaise heeft in zijn ge'iee] aan de schatkist der Unie een be- drag van rond 21/* milliard dollar minder dan in 1920 aan inkomstenbclasting opge- lererd. DE EX-KROONPRINS. SeJert dri; weken doet, volgens de Tel., in 5ile.de het gerucht hardnekkig de ronde, dat ex-kroonprins Wiliielm in Duitschland terug zal komen. De kroonprinses woont re. as te.iige maanden met de jongste vier van haar zes kinderen in het kasteel Oehl. Van officieele zijde wordt echter ver- klaard, dat dit gerucht evenals een ander geracht, als zsoude nl. de ex-kroonprins re bs te Oehl zijn aangekomen, van alien grond is ontbloot. Volge .s de nue.iing der rijksregeering kan erenwel aan den particuher Wilhelm von Hoiie.izollern de toestemming niet worde.i geweigerd om Duitschland bin- ne te reizPu, want als Duitscher heeft hij he. recht om in Duitschland te vvonen. De rijksregcering staat echter op het etandpunt, dat hij de noodige garanties zal moe.tji geve.i, dat hij ook inderdaad va«n pla.i is, parciculier persoon te blijven. Majoor Muldne., de adjudant van den kroonprins, he ft te Berlijn besprekingen ge oerd met de bevriende kringen en de familie vai den kroonprins, ten einde hun me.ning te vernemen, omtrent een even- tueelen te.ugkeer vay den kroonprins. Ui die kringen is men van meming, dat he. huidige oogenblik voor em terugkeer van de.; kroonprins niet geschikt is e.; dat hoe betreur«..s\vaardig de verbanning op rich zelr genoinen ook is, aan een veran- de ing van den toestand voorloopig toch nie. valt te denkea. Bove..dien is men van meaning, dat Ne- derland zeer zeker de meening zal moeten inwinnen van de Entente, daar het ver- bl.jT van be.i kroonprins op het eenzame ei'land Wieringen n.e. vrijwiliig is, doch dat Nederlaud tege.iover de Entenie bin- oe..de verplichtingeu op zich heeft geno me in verband met de veiligheid van het verblijf van den kroonprins op Neder- iandsch grondgebied. Mel betrekking tot em eventueelen te rugkeer van den Duytschen ex-kroonprins verneemt de Tel. nog, dat op zijn verzoek, naar Duitschland terug te mogen kejren, dat reeds tijdens de regeering van het kabir.e, Cuno gedaan is, door het kabinet- Stresemann met algemeene stemmen gun- stig beschikt is. Inderdaad zou hem reads ee.. pas verstrext zijn. M1SLUKTE PUTSCH TE AKEN. De Vrijdag opnieuw te Akea binnenge- urongesej>ara ist n uit Kre.'eld, Duisburg ea elders zijn, na bezetting van het raad- huils, aa i he. plunderen geaiagen. De plundering van de voorrad.n noodge-d der stad Aken werd door de interventie der Belgisciie autorite.ten wrhinderd. Daar ue orde zt.e. ernsiig gestoord werd ea de v.rorde.iing der Rijnlandcommissie be.reffende net verkeer en het dragen van wape.is niet werd nagekomen, greep ten- sDae de miiitaire overneid in en werd den sepura Listen wrzociit, hev raadhuis te ver- late.i. Zij moeslen aan de Belgen hun wape..s inlevere.i en weer vertrekken naar de plaasm, waarvan zij gekome.i war en, De ontwapening der se^aransten ge- sciiiedde op beve, der Belgisciie regeering. HET INQRIjPEN DER BELGEN TE AKEN. Me. betrekkifig tot het ingrijpen der Bel^ische beze.tiiigsautoriteiten in de po- liUe-.e situatie te Aken, maiden de cor respond en ten de,- Parijsche blaJen aldaar, dat' de Belgiscne bezettingsautoriteiten op verzoek van de Britsche en Nederlandsc'ne consuls te Aken, die in opdracnt van hun regw.ringe.i handelden, de openbare ge- bsuwe.. door de separatiste.i nebben doen ontruime i en tlx re^ublikeinsch streven, dat de genoernde regeeringen gevaarlijk achte.i voor hun onderdan n heoben doen stake GR1EKENLAND. De Intransigeant bevac e.n telegram uit Turijn, melaend, dat in italie het gerucht loopt, dat zich in Griekenland de laatste dage.. ernstige gejeurtenissen hebbon af- gespeelu. De ironing zou gevangen ge nome.! zijn door de revolutionaireu. TER NEUZEN, 5 Nov. 1923. ONDERWIJS. Aan de R. K. school voor U. L. 0. te Ter Neuzen zijn benoemd: Mej. A. M. Tangel te Ter Neuzen, voor fraaie handwerken; de heer E. J. Laarhoven uit Breda o.a. voor de rekenvakken, bene- vens boekhouden en handelskennis; de heer Chr. J. A. van Koppen uit Delft, o.a. voor de Nederlandsche en Engelsche taa!. 1NSCHRIJV1NG WOONHUIS. Bij de heden gehouden inschrijving voor de waning staande bij de openbare lagere school B, aan den Schoolweg alhier, waren 2 biljetten ingekomen, ieder van /5200, van de heeren A. W. Brons, alhier, en F. Diele- man te StoppeLdijk. OP ROOF UIT. Heden zijn alhier door de gemeentepolitie in arrest gesteld 6 schepelingen van het Duitsche stoomschip „Hamimerburg". Dit stoomschip is alhier gearriveerd tot het innemen eener lading gesloopt metaal van de N. V. Hollandsche en Internationale Handelsmaatschappij. Naar we vernemen worden de mannen verdacht een stoomlier, die op het terrein stond, te hebben stuk ge- slagen en zich de stukken, waarbij het voor- aarnelijk op het koper gemunt was, te heb ben itoegeeigend, door die aan boord der stoomboot op verschillende plaatsen te ver- steken. VROUWEN IN KERKEL1JKE KIES- COLLEGES. Het Prov. kerkbestuur der Ned. Herv. kerk in Zeeland heeft de vraag van het clas- sicaal bestuur van Goes of vrouwelijke lid- maten benoembaar zijn tot lid van het kies- college bevastigend beantwoord. SCHIJNDOODREVOLVERS. Onderstaande circulaire is door den Cammissaris der Koningin aan de bu'rge- meesters der gemeenten in Zeeland gezon- den: Met verwijzing naar de vroeger gevoerde correspondentie, waarop o.m. mijn schrijven d.d. 14 Maart j.l. A No. 933, 3e afdeeling, betrekking had, deelt de Minister van Justi- tie mij thans bij schrijven van 25 dezer no. 840, 2e afdeeling A, mede, daf in de dag- bladan advertenties voorkomen van de N. V. Blausiegel G. m. b. H. Stuttgart, waarin soh i j nidood r ev oil vers met de noodige aanbe- veling worden aangeboden a 5 per stuk. Aangezien deze vuurwapenen in Neder- land niet gewenscht zijn, acht de Minister waakzaamtieid geboden en worden mitsdien de hoofden van politie daarop met nadruk gewezen. EEN AUTOBUS OMGESLAGEN. Vrijdagavond bij Wolphaartsdijk is een groote autobus uit Middelburg door het sllippen der achterwielen in een sloot ge- reden. De chauffeur en de passagiers kwa- men met den sdhrik vrij. De autobus is vrij ernstig beschadigd. SAS VAN GENT. Met de campagne in de suikerfabrieken te Sas van Gent gaat het niet voor den wind. Reeds enkele malen, o.a. ook weer deze week, moeslen de fabrieken de werkzaam- heden onderbreken. De geregelde aanvoer van hieten laat dit jaar veel te wenschen over. Een en ander zal er, toeleiden, dat de campagne van Iangen duur zal zijn. Tegen 1.1. Woensdagavond was alhier een raadszitting belegd, o.a. am te stemmen over het verzoek tot aansluiting bij de wa- terleiding voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Daar sleohts drie leden aanwezig waren, kon de vergadering niet doorgaan. (Zel.). HONTENISSE. De gemeenteraad van Hontemisse heeft besloten voorloopig geen beslissing te ne- men inzake de waterleiding. Wei was door den ouden raad in beginsel besloten tot aansluiting en deze zaak aan den r.ieuwen raad ter definitieve beslissing over te laten, doch sindsdien zijn de omstandigheden zoo- danig veranderd, dat Burg, en Weth. huive- rig zijn tot deelname te adviseeren. De raad ging hierin met Burg, en Weth. mee en be- sloot met algemeene stemmen tot aanhou- ding dezer aangelegenlheid. (Z. K.). MIDDELBURG. Zaterdagnacht vervoegde zich aan de politiewacht op de Markt een persoon, di^ mededeelde op den hoek van de Langeviele en den Molenberg een buitenlandschen pas te hebben gevonden en dat op de straat al daar een zeer groote plas bloed lag. De politie stelde onmiddellijk een onderzoek in en de bloedsporen volgende leidden deze naar de voormalige miiitaire slachterij aan den Langevielesingel. Daar troffen de agen- ten twee verwonde personen aan, die nog steeds bloedden, zij waren daarheen ge- bracht door den militairen oppasser van het gebouw, die met hen en nog een vierden persoon uit was geweest. De verwonde jongemannen werden naar de politiewacht gebracht, waar zij werden verbonden, Het bleek, dat een woordenwisseling was ont- staan tusschen dit viertal en drie andere personen. Een van deze drie, J. Sch. geheeten had daarbij een der verwondenen een slag ge- geven, waardoor deze aan het voorhoofd werd verwond en op den grond viel, wat een verwonding aan het achterhoofd veroor- zaakte. De vier mannen volgden Sch. en gingen hem op den Molenberg te lijf. Een der drie tegenstanders van het viertal was huiiswaarts gegaan, doch de derde A. G. A. C. Soh., bemoeide zich ook met de ruzie, en sloeg met een eau de cologneflesch den tweeden verwonde in het gelaat, waardoor deze ook vrij ernstig verwond werd en hevig bloedde. De beide personen werden des nachts nog van hun bed gehaald en gisteren weder op vrije voeten gesteld, nadat proces- verbaal wegens mishandeling was opge- maakt. Nederlandsche Voetbalbond. Afd. IV. 3 kl. A. Wedstrijduitslagen van Zondag 4 Nov. Vlissingen: Vlissingen II—Terneuzen. 3—3 cL tc E_ G <v doelp. cc <D V C 4) a 3 CX <D O Z.V.B., 2e kl. A, tegen Vlissingen III. De uitslag was 60 voor d« thuisclub. Terneuzen II staat nog steads bovenaan op de ranglijst van haar afdeeling. Haar stand is thans als volgt: doelp. gesp. gew. gel. verl, punten. v.t. gem. 5 4 - 1 8 23-4 1.60 Zaterdag speelde.i D" Zwaluwen van Ter Neuzen te Axel tegen Axel II. Het elftai vai De Zwaluwe.i won met 3—1. SCflBEPVA ARTBEWEGING. Gciurende de maaod October 1923<**paT- seerden door de Westsluis te Ter Neuzen StoOai vaarfc Geladen op 187 achepen metende 725890 M3. Ledig _31_ 54642 Totaal 2l8 780532 M8. Waaronder voor T^r Neuzen-Siuiskil 20 achepea metende 110575 M3. Voor Sas van Gent J schip metende 1767 Zeilvaart Geladen op 9 schep^n metende 20812 M3. Waaronder voor TerNeuzm 1 scbip meteLd.* 487 Stoomvaart Geladen af 83 schepen metende 215264 Ms. Ledig ^20 y 438990 Totaal 203 654254 M*. Waaronler van Ter Neuzen—Sluiskil 17 sehepen metende 87045 Ms. Van GentNeuzen 9 schep n metende 15570 Zeilvaart Geiaden af 1 schip metende 254 M8. Ledig 6^ schepjn 9638 Totaal 7 H 9892 M3. Binnenvaart In opvaart 45 vaartuigen metende 7944 M3. In afvaart 27 4553 Totaa' 72 f 12497 M3 In de afgeloopen week hebben zich in deze gemeente gevestigd: J. Dieleman, zonder, De Jongestraat 7, van Amerika. J. de Bok, lijnwerker, Baandijk C 3, van Hoek. L. Ringelberg, vkidarbeider O 140, van Zaamslag. A. Wacker, werkman, Ker.khoflaan 35, van Homberg-Niederrheim. L. M. A. Verdurmen, dienstbode, West- kolkstraat 20, van Ranst (Belgie). Vertrokken: R. Clemminck, landbouwerskn. P 104, naar Bouchaute. C. Henderick, landbouwersknecht P 108, naar Assenede. T. van Cleemputte, landbouwersknecht, P 108, naar Assenede. W. J. H. Boerbooms, manufact., Noord- straat, naar Oostburg. M. C. Pothoven, zonder, Axeischestraat 2a, naar Den Haag. D. C. Heinsdijk, zonder, Baandijk 4, naar Axel. W. Lensen, dienstbode, Baandijk 49, naar Den Haag. F. E. Bakker, onderwijzeres, O 140, naar 's Gravenpolder. M. Diericks, cuenstbode, Dijkstraat 10, naar Antwerpen. RECHTSZAKEN. Arrondis e nents-R'chtbank t® Middelourg. Zitting van 2 November. De volgende zaken werden b eh an del d A. van D., oud 25 j., veedrijver te Rot terdam, tha :s gedetineerd, werd beklaagd, dat hij iSjD 22 Aug. jl. te Assenede in Belgie, een rijwie', toebehoorende aan Prosper van Vooren, heeft weggenomen. Eisch 6 maandei gevang. Tegen C. D. de S., oud 23 j., arbeider te Koewacht, word ter zake van ontucht 1 jaar geangenisstraf geeischt. Poli'ierechter te Midde'burg. Zitting van 2 November. H. F. H., oud 19 j., landbouwer en E. L. van H., oud 19 j., arbeider bcide.i te Sint Jansieen, werde.i ten lasfe ge'egd, dat zij op 26 Sept. jl. te Clinge Karel de Cock, te zamen en in vereeniging hebben ge- schopt e.i geslagen, v. H. boteudien door opzedelijk ee.i flesch wijn op zijn hoofd stuk te slaan. Eisch 25 gld. boete of 25 dagen hezht. voor ieler. Uitspraak ide.n. J. F., oud 34 j., arbeider te Zaamslag, werd ten laste geDgd, dat hij op 14 Oct. jl. te Zaamsiag een aardappeiriek, toebe hoorende aan Abr. Dees, heeft wegge nomen. Eisch 20 gld. bue.e of 20 dagen hejht. Uitspraak 10 gld. boete of 10 dagen J. S., oud 29 j., handelsagent te Hulst werd beklaagd dat hij op 19 Aug. 1923 te Kapellebrug nie; heeft voldaan aan de vordering van den rijksveldwachte. Die- rikx, om af te stappen, toen hij e.n rijwiel zonder liclit ber(ei. Eisch 20 gld. boele of 20 dagen hejht. Uitspraak 15 gld. boete of 15 dagen heeht. A. S., oud 22 j., tuinier te Sas van Gent, werd beklaagd dat hij in Sept. jl. t« West- dorpe een kruiwage.i, toebehoorende aan Jac. va l Drongelen heeft weggenomen. Eisch 25 gld. bceie of 25 dagen hejht. Uitspraak 20 gld. boete of 20 dagen hecht. J. de K., oud 21 j., arbeider te Ossenisse, werd ten laste gelegd, dat hij op 9 Sept. jl. teen hij op een rijwiel zonder licht reed, niet hejft voldaan aan de vordering van de.i veldwachter Aarnouts® om zijn rijwiel stfl te houden. Eisch 15 gld. bcete of 15 dagen hecht. Uitspraak idem. M. A. H., oud 27 j., chauffeur te Brugge, werd beklaagd dat hij op 13 Sept. jl. te Sluis niet heeft voldaan aan de vordering van de rijks eldwachters om zijn motorrij- tuig stil te houden, zulks in verband met de orde op den weg. Eisch 15 gld. bceie of 15 dagen hecht. Uitspraak idem. MGEZONDEN MEDEDEELINGEN. P. S., oud 47 j., wed. Van Vlierberghe.i, zonder benoep te Meerdonk (B.), werd beklaagd dat zij op 29 Aug. 1923 te Clinge opzettelijk in strijd met art. 2 der wet Van 5 Me! 1923 vastgestelt bij Kon. Be- sluit, 7 paar nieuwe schoenen heeft inge- voerd. Eisch 25 gld. bce'.e of 25 dagen hecht. Uitspraak idem. H. J. D., oud 23 j., straatmaker te Utrecht, werd beklaagd dat hij op 21 Sept. 1923 te Ter Neuze i de politieambtenaren Van Doom en Verbiezen, die daar sur- veilleerde.i, heeft beleedigd. Eisch 15 gld. breie of 15 dagen hecht. Uitspraak idem. M. J. v. d. A., oud 18 j., koopman te Ter Neuzen, werd beklaagd, dat hij op 15 Sept. 1923 te Hoek opzettelijk den wachtmeester Cambier, die een gepleegd feit wilde con- stateeren, heeft beleedigd. Eisch f 15 boete of 15 dagen heciht. Uitspraak idem. E. A. B., oud 19 j., sdiitderskneeht te Hulst, werd beklaagd, dat hij op 26 Sept. 1923 te Hulst Fr. L. Laget, opzettelijk een klap en een duw heeft gegeven en hem over de straatsteenen heeft gesleurd. Eisch 20 boete of 20 dagen hecht. Uitspraak 10 gld. boete of 10 dagen hecht. DE BRIEF MET COURANTENKNIPSELS. Het gerechtshof te Arnhem heeft uit spraak gedaan in de zaak van een boom- kweeker te Bennekom, die wegens oplich- ting door middel van een aangeleekenden brief, welke met krantenknipsds was ge- vuld door de rechtbank te Arnhem tot 9 maanden gevangenisstraf was veroordeeld. Het Hof heeft met vernietiging van dit von- nis den belklaagde vrijgesproken wegens ge- brek aan bewijs. AUTOBUS TE WATER. Woe sdagmiddag is de autobus, die van Alkmaar naar Oudkarspe! rijdt tusschen Broek op Langendam en Sint Pan- eras, in 'he! water terechtgekomen. Pei- soonlijke ongelukkm zijn niet te betreuren. BROEDER-VR1JMETSELAAR Te Assen is gevankelijk binne.igcbracht een Amsterdamm r, die te Meppel bij den gerant van de stationsrestauratie voorgaf propagandist vai de Vrijmetselaars te zijn. Hij haalde den gerant over lid van de loge te worden en nam 10 gulden voor de voorloopige moeite. De.i volgenden dag kwam hij terug om den nieuwen breeder te beeedigeu, waaraan, zoo hij zeide „een bedrag van 150 gulden was verbonden". Men vertrouwde het zaakje niet en bij onderzoek bleek dat de man zich aan op- lichterij had schuldig gemaakt. DOORBRAAK IN EEN POLDER. De Scharmer-Oostpoldcr (Ge.) is door he. defect gerake.i van den ondergrond- sclie waterafvoer voor een groot deel on- dergeloopen. Door den aandrang van het water werd de dijk voor ten gedeelte weggedrongen. Alteen door krachtig optreden en af- sluiting van 't Bergsche kanaai werd ver- der onheil vioorkomen. Er zijn ongeveer 100 H.A. ondergeloopen, zoodat de scha- de aanzienlijk zal warden. Met hulp van werkkrachten uit de naastbijgelegen pol ders is thans verder gevaae ge.veken en wijkt he water langzamerhand terug. OPLICHTERS. Dezer dagen versche.ien in de Antwerp- sche bladen advertentiej, waarin Holland sche boter werd aangeboden tegen gun- stige condities. De personen die op deze ad vert en tits schreve.i, werden ontvangen in een hotel aan de Keyzerlei door een twe tal Hollanders, zekere H. M. uit Den Haag e.i W. D. uit Amsterdam. Deze twee oplichters eischten te i voorschot, doch de boterleveranties bleven uit. Aldus werden talrijke slachtoffers gemaakt voor aanzien- Iijke sommen. Toen de politie een inival in het hotel deed, waren de oplichters reeds verdwenen. TE WATER GEREDEN. Een bekend chauffeur te Lugano, ge- huwd en vader van kinderen, reed met zijn auto, toen men op een gegeven oogen blik zag, hoe hij plotseling met groote snelheid zijn voertuig in de richting van he; meer stuurde. De auto reed het water in, totdat hij een 15 meter van den kant in de diepte verdwem. Men heeft het lijk van de.i chauffeur nog niet terugge.onden, terwiji de auto zich nog onder water be- vindt. Mei vermoedt, dat de man in een vlaag van waanzin he ft gehandeld. HOEK. Huwelijks-aangiften. 4 Oct, Marinus Ver- stelle, oud 25 j., jm. en Jacoba van Hoorn, oud 26 j., jd. 11 Oct. Jozias Abraham Dees, oud 25 j., j,m. en Jacomina Dieleman, oud 18 j., jd. H u we 1 ij k s - vol trekki n g'e n18 Oct. Marinus Vers telle, oud 25 j., jm. en Jacobs, van Hoorn oud 26 j., jd. 25 Oct. Jozias Abraham Dees' ?o J"' •,m" 611 Jacomina DieJeman, oud lo j., jd. Geboorten. 22 Oct. Machiel, z. van Marinus Nieuwenhuize en van Johanna de Kraag. 88 Oct. Daniel, z. van Jacobus den Hooglander en van Jacoba Faas. 31 Oct. Ebrina Catharina, d. van Cornells Jacobus Drabbe en van Ebrina Deys. ZAAMSLAG. Huwelijks-aangiften. n Oct. Jacobus de Jonge, oud 24 j., jm. en Elizabeth KetemelLa Knna Faas, oud 21 j., jd. Huwel ijks-voltrekkingen. 18 Oct. Jacob Oppe (van Amsterdam), oud 23 j., jm. en Sara Eliza beth Kauser, oud 20 j., jd. 25 Oct. Jacobus de Jonge, oud 24 j., jm. en Elizabeth Pietemella Knna Faas, oud 21 j., jd. Geboorten. 18 Oct. Aaltje, d. van Jan de uruyne en van Lourina den Engelsman. 20 Oct. Jacobus, z. van Hendrik Maas en van Fran- qoise Meertens. 25 Oct. Pieter, z. van Hendrik Gornehs Wissel en van Tanneke Maria Jozina Wulemsen. Tanneke Maria, d. van Martinus fee h: em an en van Cornelia Schieman. Overlijden. 1 Oct. Andries Hofman, oud 74 J., ech-tg. van Adriana van Langeveide. 5 Oct. Dmgetje de Regt, oud 9 j., d. van Jacobus en van Sara Johanna de Kraker. Vergadering van Zaterdag 27 October 1923. Voorzitter de heer J. A. van Rompu. Aanwezig de heeren Nolson, Thielman, Nee- teson, De Feyter, Van Melle, Van de Walle, De Vneze, Stevens, Oggel, Van 't Hoff ar Oatsman. Met kennisgeving afwezig de heeren Ras- seeuw en Van Waesiberghe. (2. Vervolg). 21. Arbeidswetgering 1920. an de Kamer van Tilburg een adres aan da> lumister van Arbeid, Handel en Nijverheid, be- trefiende de Arbeidswet. Bij den stroom van stukken die aan de Kamer Letzy vergezeld van een verzoek om adhaesie, hetzij ter kennisneming worden toe- gezonden, vraagt het Bureau zich wel eens aE of verschillende Kamers van Koophandel niet te ver gaan in de opvatting hunner taak, en of ook andere vereenigingen, corporaties of wat dies meer zij, die ons hunne stukken eai- den, niet meermalen trachten de Kamer te lok- ken op een terrein dat niet het onze is. Naar onze meening heeft men met de inrichting <Ur pamers van Koophandel het doel gehal eon instituut te voirnen, bestaande uit person met ervaring op gebied van handel en ind«- strie, die in de eerste plaats hun aandacht wij- den aan de belangen van het gebied hunner Kamer en in sommige gevallen ook aan alge meene vraagstukken, betreffende handel en in- dustrie. Bij het betreden van het laatste terrain is evenwel naar de meening van het Bureau be- daclitzaamheid raadzaam. Immers, hoe licht komt men daarmede tot het behandelen van viaagstukken die het sociaal-economisch ter rein raken, vraagstukken alzoo liggende op po- itiek terrein, waaromtrent men zich een mee ning vormt naar gelang van maatschappelyke positie en ontwikkeling of wel naar gelang tan de geestesrichting waartoe men behoort. Het Bureau acht het in het algemeen niet raadzaam, dat op die wijze de Kamers van Koophandel zouden worden een afspiegeling van de Staten-Generaal alzoo een uarlement in 't klein en naar het zich meent te her- inneren is ook van hooger hand reeds te ken- nen gegeven, dat men van hooger hand on- gaarne zag, dat de Kamers dien weg opgin- gen, omdat die adviezen op sociaal-economisch terrein over het algemeen niet anders dan cenzijdig kunnen zijn en de regeering als tegenwicht daartegen ook een officieele ver- tegenwoordiging in het leven zou moeten roe- per; uit kringen waarvan men hoogst waar- schijnly'k over het algemeen van een geheel ander inzicht getuigende adviezen zou krijgen. Toch kan op grond van artikel 12 sub 2, in verband met isub 1, moeilyk aan de Kamers het recht ontzegd worden, om aan de regeering on- gevraagd hare meening te doen kennen om trent de uitvoering of de bepalingen eener be staande wet, die zij meent, dat strijdig is met de belangen van handel en Industrie. Een i-rierdaad teer punt, in politiek opzicht, is dat, aangevoerd door de Kamer te Tilburg, betreffende de arbeidswet 1919, waarvan aan de leden een afdruk is toegezonden. Deze Kamer geeft te kennen, dat de onge- kende treurige toestand van het bedrijfsleven, niet het mdnst in het district der Kamer, haar noopt de aandacht van den Minister te vragen voor het vraagstuk der werktijdverlenging. Het wil haar voorkomen, dat de toestand van tal van bedryven dermate slecht is geworden, dat ook degenen, die tot nu toe zich door woorden of gebrek aan daden voorstanders toonden van het „laten-uitzieken" de tijd gekomen moeten achten, om ook de toevlucht te semen tot ge- neesmiddelen, voor welker toepassing zij tot nu toe meenden te moeten terugschrikken. De onzekere intematdonale toestanden zijn ongetwijfeld voor een groot deel schuld aan de malaise in den Nederlandschen handel en de Nederlandsche imdustrie. Maar daamaast heeft toch ook de op 24 October 1920 ingevoer- de Arbeidswet 1919 de levenskansen onzer nijverheid groot nadeel toegebracht. Tenge- volge namelijk van de verkorting van werktijd zijn de productiekosten onzer niiverheid ont- zattend gestegen, een styging die des te fu- nester invloed had, waardoor de gedaalde koopkracht van het publiek, speciaal in het buit"nland, alsmede door de afsluiting van exportgsbieden, de productie der bedrijven toch reeds ernstig moest worden ingekrompen. Waar de nijverheid zonder den knellenden band der Arbeidswet door langeren arbedds- duur hare productie zou bebben kunnen uit- zetten, en door een grootere productie den druk der algemeene onkosten zou hebben kunnen verlichten, daar heeft de Arbeidswet de pro ductie kunstmatig beperkt, en daardoor de concurrentie-mogelijkheid onzer industrie groote schade toegebracht. Als voorbeeld haalt de Kamer aan cijfers uit de Tilburgsche wolindustrie. Ten opzichte van 1913 daalde de productie in 1921 met 38 en in 1922 met 27 terwiji toch ook 3500 arbeiders werkzaam waren. In 1913 werd als loon uitbetaald f 1.750.000 en in 1921 en 1922 f 4.108.000 en f 4.594.000 met een met gemid- oeld een derde teruggeloopen productie werd alzoo meer dan het dubbele loon van vroeger uitbetaald. De enorme druk der algemeene onkosten (belastingen, verzekeringen, enz.) op een zoo sterk gereduceerde productie is een verder noodlottig gevolg der Arbeidswet, een gevolg, dat des te funester werking had, waar de aLgemeene onkosten niet te zamen met de pro ductie daalden, doch bii een verminderde pro ductie veeleer den eenheidsprijs van het pro duct deden stijgen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1923 | | pagina 2