ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANPEREN. No 7526 Maandag 5 November 1923 63e Jaargai)^. fct E. E. Kantoorh.oud.ers BINNENLftNP. FEU ILLS TON. BUITEN LAN D. die het abonnementsgeld T. N. Crt. over het 3e kwartaal per postgiro hebben gezonden, worden verzocht ons dit even per briefkaart te berichten met vermelding van het gestorte beding. DE U1TGEEFSTER. DE M1NISTERCRISIS. De Koningin heeft Vrijdag te paleize te 's-Graver.tiage in conferentie ontvangen de heeren Nolens, Rutgers en Schokking, voor- zitters van de fracties der R. K., A. R. en Ohr.-H. in de Tweede Kamer. MR, TROELSTRA NAAR HET LOO. Gelijk reeds gerneld is, werd ook Mr. Troelstra in verband met de regeeringscrisis door de Koniingin op het Loo ontvangen. De tender der S. D. A. P. arriveerde Woensdag te 6.58 te Apeldoorn. Aan het station stond een dichte menigte belangstellenden, mee- rendeels leden van de Apeldoornsche S. D. A. P.-afdeeling. Alvorens de heer Troelstra in den gereed- staanden hof-auto stapte, bood namens de genoemde afdeeling mevrouw K. van Trigt- Van der Veen hem een bouquet oranje(!)- dahlia's, versierd 'met een rood lint aan. On- der begeleiding van een muziekkorps zon- gen de aanweziigen de „Internationale". Nadat de heer Troelstra, dat lied aange- hoord had, reed hij naar het buitenverblijf der Koningin. MINISTER VAN SWA AY OVER DEN GIROD1ENST. Nu de interpx Hat ©-Boon over d< n post- cheque- en Girodienst met heeft kuninen plaats hebben, hi eft de Minsiter van Wa- (erstaat een uitvcerige meedceling tier pu- blicatie gegeten. De Minister crkent dat de verontwaar- diging over den toestand ten voile begrij- pelijk en gemotioeerd is, en dat het plicht is een zoo volledig en objectief mogelijk Leeld van het \erloop dezer aangelegen- heid te geven. We zullen hieronder trach- ten de voornaamste oprr.erkingen weer te geven. Het geheele stuk is voor onze plaats- ruim'.e te groot. De oorzaken. Doordat de centralisatie uit een oog- punt van tezuiniging was aanvaard, .heeft de diiecteur den overgang riaar den "nicuwen toestand met de minst mogUijke kos'en wilien doen plaats hebben, en de nieuwe wijze van dienstuitvoering op een bepaald tijdstip aan de oude wifen doen aanslui'en. Daarbij is gerekend met rno- gelijkheden die achteraf bl ken onmogelijk- heden te zijn. Wanneer d. erkwjjze was to gepast, ui eenge^et in een rapport over de centra lisatie in andere lander, zouden hoogst- waarschijnlijk de nioeilijkheden van thans niet zijn voorgekomen, wanr.eer althans de overbrugging naar den n'euwen dienst minutieus ware voorbereid. De directie heeft zich echter in Maart '22 gewend tot de M. A. B. O., en deze ging in haar advies uit van de gedachte dat met behulp van pons- print. machines de geeentralk® rde admiristratie moest worden ingericht. i In dit feit, dat na een bui'.enlandsch onderzoek en met de wetenschap van de aldaar deugdelijk geb'eken werkwijze aan een derde, die buiten het postgirobedrijf staat, hoe bekwaam dan overigens ook, advies werd gevraagd, ligt de kiem va.i de huidige moeilijkh.eden. I miners het ad vies was er op gebaseerd, dat de bock- Roman van Nederland gedurende den oorlog, door CHARLES HUYGENS. 59) Er zou misschien over te denken z;ijn om onzerzijds, zij het dan ook onder dwang, deze schepen af te staan, indien wij terzekerd zijn, dat zij niet worden ge- bruikt in de gevaarlijke wateren, en dat zij niet dienen voor troepentranspcrt, opper- de de heer Van Buren. Mijn waarde heer, aldus antwoordde de Amerikaan, er is geen sprake van, dat wij eenige voorwaarde aannemen. Wij denken er niet over. Nogmaals, ik ver^eker u, wij dcen het met innig kedwezen, wij hebben ons hier in Washington langt ge ne eg tegen den En'gelschen en Franschen aandrang om uw schepen te nen en, verzet, maar wij beseffen nu de noodzakelijkheid Duitschland zou, was het in onze omstan- 1 eden, niet anders dcen. Ziet toch in, mijn- heer, dat dit geen gewone oorlog is, zoo- als er honderd en m er in de afgeloopen eeuw zijn geweest. Deze oorlog, waar- in wonder boven wonder uw land niet betrokken is, bet ekent een revolutie op zichzelf. Voor ons Amerikanen spr ekt die revolutie uit het ft it, dat wij in een strijd om Europeesche belangei zijn betrokken. Wat wilt u? Onze President heeft het zoo houdmachi; es moe#ten vyorden bedi nd door geschoold person.el ten voile be- j rekend voor zijn taak, dat werk zou eve- feu zander fouten. ijn1 dat Ifcht b©zien was l et advies voor zoover dat op dit oogenblik beoord.eld kan worden in- derdaad mooi. Nadat het advies ont\ angen was Leoft n.en hier en daar Sets gewijzigd en toon aanleiding gevonden om voorsdhrif.ert oni- trent de behandeling van alle transacties aan het person e] te geven. Theoreujsch sluit het geh el schijribaar goed, maar de practijk heeft bewezon, dat er bijzond. re cmsiandig! eden zijn geweest, die noor.lot- ti.g zijn gebleken bij de tocpassing van lei gead\is erde systeem. Een viertal hoofdoorzaken van de nioei- lijki eden zijn le. Gebrek aan voftkende voorborei- ding bij den overgang. ?e. Onvoorziene gebeurtenissen. 2e. Tusschentijdsche \erandering der vcorschrif en. 4e. Het overhaaste opmaken der saldo's van de rekeninghouders op den datum der centralisatie (24 Augustus) door de 370 postkantoren. Ten aanzien van ieder der punten worden nadere bijzond rl eden meegedecld. Vaststaat dat de voorbeniding onder het person.el niet voldoende is geweest, en bovendi' n was l et voorgeoefend per- sore.l niet voldoCnd in aantal. Zoo is >eeds dad<lijk in de eerste da- gen een gang van zaken ontstaan, die nei het bist met een lawine kan \erge- lijken. Het aantal fouten, dat in elk der onc'erdeilen van het proces gemaakt werd en het aantal dat aan de contro'.e ontsnapte was legio. En elke fout had zijn \erstrek- kende gevolgen en hing weer met andere fou'e.i samen. Bovendien werden in de- zelfde rekerdng fouten gemaalct, voordat de vorige waren \erbeterd of werden vcr- beieringen onjuist aanjgebracht. Voorts stagneerden soins de machines door kleine defecten, en werden ze ver- keerd gebruikt, zoodat duizenden rekenin- gen een c'ebet-saldo hadden, wat ten cre- dit-saldo mcest zijn. De opgaven van de postkantoren van het saldoS van 24 Aug. heeft geleden on der de ov rhaasting waarmee dit moest geschieden, wat een bron van ontzaglijk veel fouten was. De pogingen om die fouten op te los- sen lcidde tot een toestand va;n gren- zelooze wanorde, e i op advies van de Nederl. Bank, aan welke een onderzoek was opgedragen, werd de inrichting ge- sloten. De slutting. Dat de dienst niet eerder werd stop- gezet, lev/am doordat .erst door d-' di rectie de meest geruststelleiide verklarin- ge i werden gegeven. Voor het optimisme van de di;ectie is alleen deze verklaring te vinden, dat zij rr.eende dat de fouten uitsluitcnd een ge- vclg waren van de onjuist opga\en der kantoren, fouten dus die van buiten af v.erden ingebracht. Zij was blind voor de feilen d e in dienst zelf werden begaan. De overtuiging dat de gang van zaken zich zonder ingrijpen zou turs.ellen, was zoo sterk, dat ook mr. G. H. M. Delprat, dir.-secr. der Ned. Bank, die met een staf beambten van die bank l et onderzoek was begonnen, nog gedurende enkele dagen de meening was tcegedaan, dat sluiting niet noodig zou zijn. Van de zijde van den minister van Fi- nancien v.erd reeds in den beginne slui ting in overweging gegeven, omdat het door loo pen der rekeningen met constante fouten gedurende zekeren tijd gevaar voor schade aan de schatkist kon medebrengen. Fen oogenblik sch(.en het dat de fouten tot staan waren gekomen, gedurende een paar dagen had men en sluitende con- role per duizend, een bewijs dat het aan- Ul fou ei niet was toegenomcn. Op grond duidelijk gezegd, dat als wij ons niet om e'en oorlog bekommeien, de oorlog zich om ons zal bekomtneren. De Lusitania, de Arabic en tal van andere schep,en hebben het ons geleerd. Wij Amerikanen, wij wenschen veilig te kunnen varen en niet te worden aangerand door naties, d.e wij niets hebben misdreven. Wijl men ons d'e veiligheid niet \erzekert, zullen wij haar afdwingen voor eens en voor altijd. Er sprak een onvi rzette'ujke wil uit van deze Amerikaan, lang niet de hoogste functie, dien zij ontmoetten, hun zeide. Frank en zijn mede-onderhandelaars on- dervonden het bij elke bespreking, die zij hadden, dat zij stuitten om dienzelfden on\erzettiIijken wil. Kon n.en hun in de voorwaarden van de ovirgave der schepen tegemoitkomen- kon men tegenprcsta- ties verschaffen, gaarne, maar de schepen, men moest ze heUben. Wat in Den Haag nog maar geruchten gelel en, was hier reeds vclkomen zekcrheid. De HoUandsche ender- handelaars \oelden, dat niets le bereik n viel. Er was van een onaangename koele stemming tegen Nederland weinig of geen sprake, men erke.ide voor zooverre dat in onderhandelingen te erkennen valt, het be- gane onrecht, maar mm stelde de nood- zaak daartegenover. Wij kunn.n n'e; an ders dan door een verscherpten toon' de gcede verhouding, die is bltjyen bestaan, bederven, zoo zeide zij elkander. Wat hieip het of zij al inbrachten, dat Duitschland nu weer andere offers voor Nederland zou vergen. Uw zaken met Duitschland en de Centralen moet u zelf regelen, daar staan wij buiten, zoolang U niet aan dize landen voorrechten g.eft die wij van onze daar1, a i v.erd in over'.eg Itnet het Depar- tement van Financien beshJ.en de zaak nog eenige dagen aan te zien.; de hoop bleek ijc'e', het .^utai fputen nam v.ejerorn toe, slui.ing wasonvermijdeiij'wilde n.en niet komen tot een debac'.e, vvaarvan de finan- cjeele gevolgen voor het Rijk niet meer te overzien zouden zijn geweist. In opdracht van de reg ering is toen de dienst stop gezet. Door de sluiting was het mogelijk de rekeningen van' 24 Aug. tot 4 Oct. te re- construeeren, waarvoor aan de rekening houders opgave werd grfvraaga van hun saldi op 24 Aug. Er zijn thans 00.391 op.-,aven ingekomen. Maar' er ohtbreken er 9g 19.609. Dit is ;eer te Lelreuren, omdat aierdoor het tijd stip waarop de dienst zoit kunnen worden heropend, vcrtraagd wo~dt. Er zijn nu 71.079 slui'ende saldi Voor de reconstructie der rekeningen is een nieuw rekoning-cour.Hnt-bun au opge- richt. Hce lang deze opbou'.ende arbeid zal duren, is op 't oogenblik nog niet te zeggen. i De tijdelijkc stopzettin* wordt gerccht- vaardigd geacht doordat" afdoende \erbe- terimg alleen op die wijze bereikt kan worden. De centralisittie. Voorts bespreckt de rriitiister de vraag of de nadeelen aan de ^lentralisatie vcr- bonden niet zoo groot zijn, dat tot de- centralisatie moet worder overgegaan. De minister betoogt dat het vermelden van het batig eind-saldo ook bij centra lisatie mogelijk is, en dat ook naam en numn er van den rekeninghcuder weder op de stortingsformulieren e iz, geplaatst kun- l en worden, indien voorlaan iekening- courantkaar'en gebruikt worden, en de ma- chir es alleen dienen voor .controle. Hetzelf- de geldt voor vermelding der bedragen in letters. Het bezwaar van stilstand over het ge heele land bij gebreken aan de machines wordt ondervangen wamuer gibruik ge maakt wordt van jekening-oourantkaarten, die niet uitsluitend door machines bewerkt worden. Daelmatige opberging dier kaar- ien bezweert voldoende het brandgevaar. Er blijft dan alleen over veftraging in e'en onivangst van bijschrijving en af- schrijving. Maar die zal betrekkelijk ge- ri;ng zijn als de ceritraL-atie uiteindelijk gced gerogefd is. y Ons systeem was van den aanvang af te sterk gedecentralifeeerd, nl. over 370 postkantoren, terwijl het aantal in andere landen was: Duitschland 18, Frankrijk 12, Belgie en Der.emarken ieder 1. Door dat groote aantal kantoren kwam de dag-controle sheds achteraan. Uit i et vorenstaande zal voldoende zijn gebleken, dat het courantenbericht van 15 October volgens hetwelk een geheel nieuwe dienst zou worden opgericht niet juist kan zijn. Voor een detinit.eve beslis- sijng zijn alle gegevens nog niet aanwe- zi);. Het advies van de Nederlandsche Bank zal daartce in de .erste plaats moe- ten worden afgewacht.. BIER EN THEE. Het Hoofdbestuur der Nederlandsche ver- eeniging tot afschaffing van alcoholhouden- de dranken heeft aan de Tweede Kamer ge- schreven: dat het met leedwezen heeft kennis geno- men van het wetsontwerp tot verhooging van den accijns op bier en van het invoer- recht op bier en op thee, omdat: le. daardoor een zeer omgunstige in- vloed zal worden geoefend op den strijd te gen het alcoholisme; 2e. daardoor de zoo dringend noodige versterking van de volkskracht niet bevor- derd, maar veeleer tegengegaan wordt; 3e. daardoor een zeer ongelijk drukken- de last op de bevolking wordt gelegd. zijde met de beginselen der onzijdigheid in strijd achten. Men had ruimschoots de gilegenheid om in Washington rond e zien. Geestdrift voor den oorlog heerschte er niet, wei een vase overtuiging dat d. ze oorlog noodza- keli.k was, wei' de wil om nu de zaken eenmaal gedaan werden, ze ook goed te dcen. Zoo menigmaal verklaarde eenig Amerikaansch zakenman aan Frank niet te begrijpen waarom de Hollanders hier kwamen. Mijn hemel, Uwe k'eine land, dat bij den oorlog alleen te verliezen ep niets te wiinnen heeft, kan toch tevreden zijn over den gang van zaken. U bmt buiten den oorlog gebieven en U verdient er aan Ziet eens wat van ons aan opofferingen wordt gevraagd, ziet U eens wat u zelf dcet. Nu eischen wij Uw schepen. Waar om verzet gij U daartegen? Als gij geen andere offers te brengen hqbt in een oor log, waarin geheel de wereld betrokken is, dan hebt gij U waarlijk niet te biklagen. Men gevoilde het meer, dan dat men 1 et defineeren kon, dat men hier leefde in een nieuwe, een geheel nieuwe wereld. Zeker, de vormen waren er voor een groot deel als in Europa, de menschen naar uiterlijk evenzoo. En toch, het was hier een nieuwe geest. Het was alsof iedereen in Amerika zich de luxe veroorloofde aan buiterilandsche politick te dcen, aan het veranderen van de landkaart van Europa. Frank ondervond het op een direr, dat hij bij den President bijwtoonde. Hij zat er naast een der technische adviseurs van het Foreign Departeme.it. Het g> sprek kwam op Nederland, op rechterfijke instellingen. Frank vrceg naar de inrichting van het DE HANZEBANK IN DEN BOSCH. Uit Eindhoven wordt aan de Tel ge- seind: Naar in deskundige kringen verluidt, heeft een inigesteld onderzoek nu reeds uit- gemaakt, dat een failliissement der Hanze- bank niet is te voorkomen. Tevens meent men, dat ten hoogste 30 pCt. aan deposito- houders en spaarders kan worden uitge- keerd. De aandeelihouders verliezen alles. i Voor het meerendeel waren de verleende crediieten niet invorderbaar. DE POS1T1E VAN DEN GULDEN VERSTERKT. Het kan schrijft de Tel. onzer demis- sionaire regeering tot troost en den vloot- wettegenstanders tot vreugde strekken, te vernemen, dat het bekende Engelsche finan ciers orgaan „Fiinancial Times", de verwer- pirag der vlootwet besprekend, dit votum beschouwt als een factor tot versterking van de positie van den Nederlandschen gulden. „De verwerping der vlootwet" zoo lezen we in dat blad ,,zal zeer waarschijn- lijk het goede crediet, dat Holland en Ne- derlandsch Oost-Indie op de internationale geldmarkt hebben, nog verder versterken." Het heengaan van den vorigen Minister van Financien zoo gaat het Engelsche blad voort die de invoering der vlootwet onvereenigbaar achtte met de politick van veiliglheidsstelling van den gulden, had een zekere ongerustheid over de Nederlandsche valuta veroorzaakt en hoewel die ongerust heid wei hier en daar was verdwenen, toen de bekende directeur van de Royal-Dutch, de heer Colijn, de portefeuille van Finan cien aanvaardde, bleef toch bij velen het ge- val aanwezig, dat voor alles de positie van den gulden in acht genomen behoorde te worden. De beslissing, nu door het Neder landsche parlement genomen, beteekent voor diegenen een nieuwe overwinming der Ne- i derlandsdhe valuta en men noemt reeds den naam van don ex-Minister van Financien (Jhr. De Geer) als toekomstig Minister- president". LUCHTIGE EENZIJDIGHEID. Tc ci Mr. Troelstra Ma and I; Amster dam sprak over de politieke crisis heeft hij o.a. een opmerking gemaakt, die wei eens nader bekeken mag worden. hfij zei volgens het verslag in „Het Volk'": ,Ook wij wilien den gulden wei v©ilig stellen, Maar onze politick in dat teeken retten, wilien wij niet. En is een kleine te- ruggang van den gulden^ wei zoo erg? Indische gulden is ook tot 97 cent gedaajd en toch gooide de Minister van Kolonien gul de mihioenen op tafel voor de Vloot wet. Als dat kan voor het militarism'kan Let ook wei voor wat anders. In Belgie waar de frank laag staat, is geen werk- loosFeid, in Denemarken is de Kroon ge- daald en toch is de toestand der arbeiders daar beter dan hier. De soc. leider beschouwt het vraag- stuk van den gulden dus uit 'let standpunt der arbeiders, schrijft de Midd. Crt. en zij vervolgtHet laat hem koud, dat iecere percent dating van de waarde van den. gulden beteekent: een even groote daling van ihkomen voor de bezitters van, gelds- waardijge papieren, dat zijn de e[fectenbe- zitters, hypotheekhouders e.nz., maar ook bezitters der spaafbankboikjes. Hij vi-aagt alleen maar wat de gevolge 1 zijn voor de arbeiders. Als er minder werkloosluid door komt, vi'ndt hij Let... zoo erg niet. Maar is de opmerking oo'k voor de ar beiders wei juist? Zeker, het t erste gevolg van vamtada- ii'ng zou zijn een daling der productiekcs- ten, omdat een loon uitgedrukt in guldens van :eg 90 cent, een mihdere goudwaarde heeft dan hetzelfde loon, uitgedrukt in guldens van 100 cent. E;if door die ver- mindering van productiekost>'n wordt de concurrentie met andeie landen gemakke- lijker, worden er dan m er orders geboekt, en is de werkloosheid geringer dan in lan- cen rnet gezonde valuta. Zoo ebben we het zien gelxu;en in de eerste jaren \an de markdaling in Duitschland, en zoo zien we het nu geb-.u.en in Frankrijk en B Igie. Maar een voorwaarde is noodzak'Ljk voor zoo'n toestand, n.l. dat de ioonen iu evenredigheid minder sterk stijg n dan de valuta daalt. Brengt men de Ioonen op goudwaarde, dan gebeurt wat nu Duitschland te zien geeft: dat de industrie niet meer kan concurr.eren. En de soc.-dem. leider Taat ook geheel buiten beschouwing Jat daling van de va luta de prijzen van levensbehoeften ev< nre- dig dcet stijgen, dat de arbeiders in Bel gie en Frankrijk nu telkens m;er vragen omdat hun Ioonen ni^t toereikend zijn voor de gestegen prijzen. Vindt hij dat zoo'n idealen tot stand? En vindt hij het ook zoo'n mooi perspic- tief dat de industrie, die dan toch altijd de levensbron van den' arbeider is in een land met lage va'tuta geleidelijk haar be- zit ziet wegvloeien, omdat zij levert tegen prijzen beneden de werddwaarde? Telt het voor hem niet mee, dat d.e industrie El- kens verliest, als zij op de wereldmarkt meet inkoopen tegen goudwaarde? 't Is zoo erg niet, zegt mr. Troelstra, want arbeiders hebben er geen naded van. Luchtige eenzijdigheid Hoogergerchtshof en kr©eg alle inlichtin- gen die hij wenschte. Maar vertelt U mij eens, miinh. er Van Oosterzee, zoo vroeg daarna J5jn buurman, is bij U de regding nog altijd zoo, dat Uw Hooge Raad de een zes maanden van Let jaar in den Haag, de andere zes tnaanden in Brussel zetelt? Frank hoore'e verbaasd op. Staatsim ich- tijng was op school nooit zijn fort ge weest, jaaaar hij herinntrde zich toch wei, dat ten tijde van Nederland's vereeniging met Belgie, de Hooge Raad om de zes maanr'en te Brussel en te 's-Graivenhage zftting hield. Hij keck zijn ondcrVrager verbaasd aan. U schijnt te vergeten, Sir, dat zich in dien tusschentijd een staatseenheid heeft gevormd, die men Bdgie ncemtGezien l et feit, dat gehiel deze oorlog om Belgie giing en draaide meende Frank zicli vol- dtende ironisch uit te drukken. Well are you quite sure of if, zoo vrveg opnieuvv de Amerikaan, wiens vr enddijk, leuk prettig gezicht g.e:i spoor van sarcas tic verricd. Het was niet het eenige voorbedd van eigenaardige politick onwetend dat Frank aantrof. Zij, die met hem de ondi rhanddin- gen hadden te vceren, waren volkomen be- reid om hen in voedselvrf agstukken E rwiile te zijn, maar v an datgene, wat men daartce in Holland noodig had, bleek men nauwe- lijks het minste begrip te Lebben. Telken- male echter wann.er Frank en de zijnen daaruit de conclusie wilden trekken, ^dat zij de vastgehouden schepen voor eigen gebruik noodig hadden, .stuitten zij op 1 et onverzett lijk argument, dat die sche pen voor Amerika en de geaHieerden nog van Geta. Staten over het ond rzoek naar ENGELAND ACHT ERKENN1NG DER BEWEG1NG IN HET RIJNLAND IN STRIJD MET HET VERDRAG VAN VERSAILLES. In belangrijke politieke kringen te Lon- de.n wordt groote aandacht gewijd aan de separatistische beweging in het Rijnland. Ten voile wordt erkend, dat een betooeing van v/elken aard ook door onafhankdijke staten een zaak van groot gewicht is voor de geallieerden en een, waarbij Groot- Brittannie althans zich waarschijnlijk met zal neerleggen. Over de uitwerking van een derg lijke verbrokkeling op de positie in gevolge het verdrag van Versailles heeft Baldwin in zijn onlangs gehouden rede gesproken. De Britsche premier verklaar de, dat, het afbrokkelen van eenig dcei van Duitschland tot een onafhankehjken staat dadelijk in strijd zou komen met het verdrag van Versailles en dat icdere ont- wrichting van het Duitsche rijk een recht- streeksche en nadedige uitwerking zcu h- b- ben voor de geallieerden, daar Duitsch- lands vermogen om schadevergcedingen te betalen er jaren door zou worden achteruit gezet". Daar iedere dergelijke ontwikkeling een schending van het verdrag van Vcrsail'es i zou vormen, volgt hieruit, dat de erkenning als een souvereir.e eenheid van cenig afge- scheiden deel van Duitsch gebied door geen gealli.erde mogendheid zou kunnen worden verleend zonder ovcrtreding der verplichtingen ingevolge het verdrag en zonder tevens .en nadeelige uitwerking te hebfoen op de materiede aanspraken van alle geal'ieerden ten aanzien der Duitsche schadevergoeding. EEN EiGENAARDIG,E BEREKENING VAN KAMERHUUR. Het volgende werpt ©an schel licht jp de tegenwoordige moi-ecaire toestand' n in Duitschland. Om de bereke.iing van de huurprij: en voor gemeubil 01'de kainers te tereenvoudigen, l.eeft het bureau voor de egeling der prijzen le Potsdam den op Zaterdagavond jl. aldaar geldenden brood- prijs als basis voor de berekening der ka- merhuur over de loopende week aangeno- men. Voor een cenvoudig gemeubileerde kamer wordt de prijs van 1 brood in toke ning gebracht, voor een goed-gemeubileer- de kamer die van 1.5 brood en voor een rijk-gemeubileorde kamer die van 2 troc- den. noodiger waren. De Hollanders hadden den wensch te kennen gegeven om President Wilson per- soot lijk hunne opwachtinjg te inak. n. Aan dezen wensch zou worden voldaan, ook al had de President het geweldig druk, doch onder voorwaarde.. dat hem over d© zaak zelve, die in handeti van' de diverse d par- tementen was, niet zou worden gesproken. De Hollanders begrepen zeer wei, dat een iechtstreekschen stap bij de.n President toch tot niets zou hebben geleid en gaven de belofte volgaarne. Zij werde.i des middags om drie uur bij den President tcegelaten, voorgesteld door een waart.emend hoofd van l et Nederlandsche gezantschap, aan- gezien de gezant zelf met langdurig ziek- teverlof naar Nederland was \ertrokken. Wilson was Let type van een Amerikaan, gelijk zij zich hem hadden voorgesteld Zij spraken niet over de schepen, maar tot hun verbazing begon de PrLsident er zelf over. Hij betuigde zijn sympath'e voor Holland en de nauwe banden, die tus- scl en Amerika en Holland bestaan, en hij achtte het niet onnoodig daaraan toe te vcegen, dat, indien Holland nauwere be- trekkingen in den oorlog had onderhou- den met Amerika, wellicht een beter inzicht in de behoeften van Holland zou zijn \er- kregen. En ook hier was het weer; wij kunr.en Uw schepen niet missen, zij zijn noodig voor ons om den oorlog te v. innen. En dien moeten wij wind en, niet alleen ter wille van ons zelf, maar ter will© van de beschaving in heel de wereld. Meer dan ooit begrepen Frank en zijn vrienden na deze vormelijke audientie, dat hunr.e zending in Amerika tot mislukking gedoemd was, nog voordat zij w- rd aang. - vangen. (Wordt vervo c yoorstel. ■t xoonsc'iiing van piuimvee de volgende Naar aanleiditig van d" mededeeling r «irifTamirfiTmmMi'r.r -rf- -rr iar saaneaiinue IF

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1923 | | pagina 1