ALGEMEEN NIEUW8- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No 7520. Maandag 23 October 1933. 63e Jaargang. BEKENDMAKING. BINNENLAHD. FEUILI.KTON. BUITENLAND. heeft goedgevonden VLOOTWET. Omtrent de behandeling der Vlootwet in de Tweede Kamer ontleenen wij het volgen- de aan het overziicht van het Hbld.: En de heer Van Schaik za! ook wel tegenstemmen. Of althans niet voor. Want de vrij korte maar veel aandacht trekkende reden van dezen Katholieken afgevaardigde was zoo vol bezwaren en culmineerde in zul'ke ernstige bezwaren, dat voorstemmen van hem kwalijk kan worden verwacht. Naast financieele bedenkingen gold voor den heer Van Schaik vooral het groote be- zwaar, dat men zich voor zes jaren vast- legt, voor zes jaren feitelijk afstand doet van het budgetreeht der Kamer en zich over- geeft aan den Marinestaf. Tooh kan het marine-aspect thans telkens veranderen, zoo door wijziging van den internationa'en toe- j stand als door veranderingen van tech- j misahen aard. Spreker wilde daarom, dat men wel een plan zou opimaken doch dit niet zou vastleggen in een wet. Hetgeen dus eigenlijik zou neerkomen op een terugkeeren tot de oude praktijken en een opgeven van de Vlootwet. 0 Ook de heeren Oud en Dresselhuys spra- ken daarna nog tegen het vastleggen van een plan in een wet. Eerstgenoemde merkte daanbij op dat men, zoodra biijkt, dat er ver- gissingen in de ramingen zijn begaan, de i annuiiteit toch weer zal moeten veranderen. En laatstgenoemde wees op het telkens ver- j anderende technisdhe aspect (luchtjvloot enz.). Wat heeft men aan een wettelijk vast- gelegd plan, zoo vroegen zij, wanneer het j toch herhaaldelijk moet worden gewijziigd? En als men het niet naar de wisselende om- i standigheden wijzigt, dan is het schadelijk. Wij moeten toch even opmerken, dat men een dergelijken toestand nu al jaren lang kent ten aanzien van het vestingstelsel. Door de „vestingbegrooting" is wij ihebben er 1 reeds aan herinnerd het onmiskenbare voordeel verkregen, dat men niet elk jaar alles weder op losse schroeven zet. Onge- twijfeld zal men nu en dan wat hebben te veranderen maar, dat zal alleen ten aanzien van zeer ingrijpende wijzigingen behoeven te gesohieden, want de Vlootwet noemt al leen het aantal en de soort der schepen en laat overigens alle vrijiheid van uitvoering (ib.v. zelfs wat de grootte der schepen aan- gaat). Het zal dus onmogelijk wezen, dat een Minister, zonder dat een daartoe expres- selijke ingediende wet is aangenomen en die wordt heel anders behandeld dan een begrootingspost de koers van zijn voor- ganger weer verandert. Dat er althans voor zes jaren een lijn wordt getroklken en dat men slechts bij speciale wet daarvan za' kunnen afwijken, achten wij het groote voordeel van een Vlootwet. Meer gevoelen wij voor de bedenkingen die werden aangevoerd (door den hee.'Dres- Roman van Nederland gedurende den oorlog, door CHARLES HUYGENS. 54) Ik was er op gesleld papa, dat u van alles op de hoogie waart. Ik zal er met Carla over spreken nog heden. Er meet een oplossing komen. Ook voor de kin- deren is het noodig. Bob, die niet gauw klaagt, had faatstj zoo'n bitter verdrieti, omdat vader en mceder zoo hi el anders waren als vroeger. En Hetty, u wiet hoe wijs ze voor haar leeftijd is zat laafet met een vriendinnetje in de zijkamer te philosofeeren over de noodzakelijkheid, dat groote menschen hun leed en hun zorgen zoo weten te verbergen, dat de kinderen er zelfs niets van merken. Het is dwaas, want Carla is een gcede moeder voor haar kinderen. Zij houdt rnins'.etis evenv®el van ze als ik doe, maar toch, wilt u ge- tooven papa, dat ik het denkbeeld dat hun opvoeding aan haar is toevertrouwd, in deze omstandigheden niet prettig vind. Mijn, ons geluk offert zij op aan haar Duitsche gevoelens; wat staat mij in Gods- naam borg, dat zij zich niet verplicht zai fevoelen het op ten oogenblik ook dc inderen te doen. Frank zat in alle haast in een restaurant Hij wilde niet mede naar huis; hij had zijn vader verzocht er met zijn moeder over seihuys) op andere punten en die in ons oog argumenten zijn voor uitstel. De heer Dres selhuys wees op de noodzakelijkheid, eener koppeling van het vlootplan aan een finan cial plan, obk voor Indie. Hij merkte op, dat het plan, sinds de laatste rede van Minister Colijn, een geheel ander karakter had gekregen, aangezien het nu biijkt, dat we voorloopig slechts met een neutraliteits- vloot te doen hebben. En hij herinnerde aan de beschouwingen over het luchtwapen en over een artillerievloot (van den heer MedembaCh) die verdienen te worden over- wogen. Dat lijkt ons juist en dat pleit, naast bet voor ons alles beheerschende financieele- argument, zeker voor uitstel. Op't stuk der kosten werd overigens nog door den heer Dresselhuys de pertinente vraag gesteld aan den Minister van Marine, of deze kan verklaren, dat er, na zes jaren, niet meer te betalen zal zijn dan de annui teit van 17,3 millioen. Wij vermoeden, dat de heer Westerveld zal antwoorden: Zeker als we na die zes jaar niet voortgaan met bouwen. En de heer Oud, het curieuse verschil in het financieele resultaat voor Nederland be- sprekend tusschen de Commissie-Patijn en Minister Colijn, bleek te hebben uitgevon- den, dat het lag aan het verschil in vendee- ling van de uitgaven over buitengewoon en gewoon. Deze afgevaardigde voegde hier nog aan toe, dat geheel ten onrechte, het overlbrengen van den pensioenlast naar j Indie wordt voorgesteld als een voordeel van de Vlootwet. Als dat overlbrengen bil- fijk is, dan zou het nafuurlijk ook moeten j gesohieden zonder Vlootwet en dus mag mcn deze bate voor Nederland niet aanmer- ken als een voordeel van de Vlootwet in vergelijking met den toestand zonder Vloot- wet. Sehrapt men die bate dan levert een j vergelijlking, overigens opgamaakt up den grondslag van de Commissie-Patijn, een i meerdere uitgaaf onder het Vlootwetregime j van bijna 5 millioen. Waartegenover echter dan voor Indie, i dunikit ons, de balans ook met die pensioen- lasten zou moeten worden outlast. De vergadering begon met een spreker tegen (de heer Van Ravesteyn) en eindigde met een spreker voor (de katholiek Van de Bilt). Maar van de ontzaglijk lange spre- kerslijst kunnen wij niet iedereen behan- delen. De heeren maken het weer veel te moo'i. De vele hernalingen maken her debat j steeds minder interessant. Vandaag hebben we bestrijding van het ontwerp te hooren van de dames Westerman en BakkerNort op grond van humanitair-pacifistische over- wegingen, van den heer Albarda (van socia- listisch standpunt), van den heer Braat, die virudt dat de toekomst van Nederland en Indie niet op het water ligt maar op het land en in 't bijzonder op het p-latteland, en van den heer Van Gijn, die vlootbouw geen zaak vond van genoeg stabielen aard om haar in fondsvorm te financieren. Hij sloot zich overigens aan bij den heer Van Schaik. Verdediging kwam er van den heer Ker- sten en den heer Van Vuuren. Laatstge noemde bleek vol vertrouwen in de Regee- ring en vond alles goed; alleen meende hij, dat het hulpmateriaal niet in de wet moest zijn vastgelegd. Van een anderen katholiek, den heer Feiber, schijnt het besluit om voor te stem- men nog niet zoo vast te staan. Hij pleitte wel voor maritieime verdediging van Indie, maar wilde weten of de Regeening daar- ginds de meerdere uitgaven zou weten te vinden door anderzijds de vele bezninigin- gen op militaria toe te passen, die hij mo- gelijk achtte en waarvan hij er verscheidene aanwees. Ook wenschte hij te weten of d'e steunpunten voor de vloot niet zouden leiden tot meer uitgaven voor het leger. En ver- der: of de wet zal aangepast kunnen worden an wijzigingen in de techniek. Maar men denke geen oogenblik, dat de heer Feber zal tegenstemmen. Minister De Graaff zal op deze drie vragen nafuurlijk ,,'geruststellend" antwoorden. En dan is de heer Feber bevredigd. Er zijn nu nog drie sprekers ingeschreven, waarvan Dinsdag aflereerst de heer Nolens aan 't woord komt. HET KABINET EN DE VLOOTWET. „Het Vaderland" van Zaterdagavond be- vatte de volgende mededeeling: Regeeringspressie inzake de Vlootwet. Naar wij hedenmiddag vernemen, heeft de Minister-President, Jihr. Mr. Ruys de Beerenbrouck zich iOt de R. K. Kamerclub gewend met de m-Vledeeling, dat Z. Exc. zich, naar aanleiding van de in zekere krin- gen uitgesproken wenschelijkiheid om de Vlootwet te verwerpen, verplicht acht mede te deelen, dat bij verwerping van de Vloot wet door een meerderheid bestaande uit de Linkerzijde en een zeker getal Roomsch- Katholieken, het geheele Kabinet aftreedt. De vertegenwoordigers der beide coali- tie-partijen (anti-revolutionairen en Chris- telijlk-Histonischen) hebben den premier medegedeeld, dat zij in dit geval op geen verdere samenwerking in coalitie prijs stel- len. Op grond van de ten deze te zijner btschikking gestelde gegevens is naar het oordeel van minister Ruys de vorming van een rechtsch kabinet, steunende op de drie rechtsohe partijen, daarna absoluut uitge- sloten. Deze mededeeling heeft gisteren een on- derwerp van beraadslaging uitgemaakt in de vergadering van de R. K. Kamerclub. Naar aan het Hbl. van gezaghebbende zijde wordt verzekerd is het benefit van „Het Vaderland", als zoude de minister- president zich tot de R. K. KamercOb ge wend hebben met een mededeeling in ver- band met een eventueele verwerping van de Vlootwet, geheel uit de lucht gegrepen. De R. K. Kamerclub heeft Vrijdag zelfs niet vergaderd. POSTGIROCURIOSUM. De administrate van de N. R. Crt. ont- ving een duplicaat van een zoekgeraakt strookje waarop ter nadere aanduiding aan de achterzijde met po(lood geschreven was: „afkomstig van kantoor 's Graven- hage Hoofdstuur Ned. Roode Kruis". ..Wat dunkt u, vraSgt het blad, van de intellectueele ontwikke.ing van dezen amb- tenaar (of ambtenares)? Onnoodig. overi gens erbij te vermclden dat het keuken- meisjeshandje dat de notitie geschreven had zich nog op den koop toe vergist had in de vermelding van de afkomst Enfin. de dienst zal zoo wel weer gauw op orde geraken Vrijdagavond is in Den Haag ien ver gadering gehoue'en van het algemeen co- mite ter behartiging van de belangen van rekeninghouders bij den postcheque- en girodienst. welke gepregiceerd wtrd doer den heer P. M. Wrss<ling. diiecteur van de Alg. Bank- en Hande'smaatschappij aldaar. Mr. Ankerman, oud-lid der Tv. e de Ka mer heeft het do; 1 van de vereeniging uit- eengezet. Het onderzoek is volgens spr.'s inzicht eenzijdig. Ook van de zijde van de rekeninghouders moest .er onderzoek een accountant aangesfeld worden om te voiorkomen ten eenzijdig onderzoek, dat kans heeft met wejnig succes te werken. Een accountant kosf eqh:er geld en geld kan er allien komen als er 'eden zijn en daarom is het noodig, aldus spr. dat gij alien hier aanwezig lid wordtSpr. deelde nog mede dat de thans reeds gemaakte kosten geheel betaald zijn door kef voor loopig comite. Verschillende personen gatei zich. staan- de de vergadering voor het lidmaaischap der te vormen ver eniging op. De vergadering w-ru bijgewoond doer de Twiede Kamcr'eden Krijger en Boon. te spreken en haar op alle mogelijkheden voor te bereiden. Frank had g en hanger, maar hij voelde, dat hij toch wat eten moest. Eerst laat in den avond kwam hij thuis; hij had het zoo gewild, dat e'e kinderen naar ted zouden zijn en hij Carla alleen zou vinden. De kindeien hadden naar hem gevraagd. Hetty en Bob, zij waren beide nog wakker. Hij wist, dat zij niet zouden slapen voordat hij ze goe- den nacht had gezegd. Op zijn tec; en ging hij naar boven. Inderdaad de kinderen la° gen als op hem te wachten. Ik heb je vandaag nog heelemaaf niet gezien, vader, zoo klaagde Bob. Zie ik je morgen ook weer niet. Frank gaf hem de verzekering dat hij morgenmiddag vroe.g zou thuiskorren en met hun bejden zou gaan wandelen. En blijft moeder dan thuis, vrceg Hetty. Het was Frank als kreeg hij een sieek door den ziel. Kindervragen kunnen soms zoo duidelijk een beeld van de toekomst onthullen. Frank had het zich zelven nog niet onder woorden durven brengen, maar toch voelde hij, dat een scheiding tus schen hem en Carla het tenige was wat niu overblref. Carla was het niet ontjgaan, dat Frank gejaagd, opgewonden was. Zij had zich tegen het plan van de Engelsche reis niet willen verzetten; zij had het niet gekund, omdat men haar van het Duitsche ge- zantschap uit juist! had verzocht mede te gaan. Maar in stilte ze had' wel eens gehoord van den goeden Engelschen in- lichtingendjenst had zij gevreesd naar wat komen zou. Ik ben iniet onze passen niet geslaagd, DE TOESTAND. Een dag tijds heeft een belangrijke wij ziging gebracht in den stand van het drie- hoeksgevecht BerlijnMunchen'Dresden, want opeens is het belang van de botsing tusschen de centrale en de Saksische regee- ring geheel overschaduwd door een plotse- ling oplaaien van de smeulende vonken in het conflict tusschen Berlijn en Munchen. Het iheeft niet aan de rijksregeering ge- legen dat het daartoe ten slotte gekomen is. Zij heeft lankmoedigheid en geduld ge- had, gesust en geschipperd zoo lang het mogelijk was uiterlijk de Duitsche rijks- tucht te hand'haven. Zaterdag schreven wij nog, schrijft de N. R. Crt., dat de regeering van Stresemann het zwarte Beieren, in ver gelijking met het roode Saksen, ontegen- zeggelijk voortrok. Maar dit voortrekken biijkt Beieren slechts verwend en gestijfd te hebben in zijn oubolligheid en ni. is de bom toch gebarsten door de rebellie van generaal von Lossow, den bevelhebber van de rijksweerbaarheid in Beieren en als zoo- danig ui/tvoerder van de bevelen van dr. Gessler, den verdedigingsminister, in wiens handen hij de bekende proclamatie van den rijksipresident de uitvoerende macht is ge- legd. Gessler had von Lossow opgedragen, de Volkische Beobachter, het extremistische orgaan dat de onbekookte opvattingen van Hitler en de Beiersche nationaal-sociolisten verkondigt, te verbieden. Dit verbod is niet nagekomen, omdat de Volkische Beobach ter de hooge bescherming van den Beier- schen dictator Von Kahr geniet. Het zou nu de taak van generaal von Lossow ge- weest zijn, het met geweld door te zetten, maar hij denkt daar niet aan en heeft ten slotte ronduit geweigerd, het be^-el van Gessler uit te voeren, waaruit volgt, dat hij als onderbevelhebber van de rijksweerbaar heid onmogelijk is geworden en dus ont- slagen moet worden. Bij het geval is ech ter niet alleen een generaal betrokken, maar ook de troepen die rechtstrecks on der zijn bevelen staan en men kan er geens- zins gerust op zijn, dat dezen ziah gedwee zullen stellen onder het commando van een nieuwen bevelhebber, als die hun uit Berlijn wordt gezonden. Zoodoende rust opnieuw de kwestie, of de rijksregeering zal iroeten blijven gedoogen, dat Beieren zich aan het rijksgezag onttrekt. Naarmate echter de rijksregeering aldus genoopt wordt tegen de Beiersche reactie van rechts partij te kiezen, venbeteren de kansen op een bij- legging van het conflict tusschen net rijk en Saksen, want er is niets dat de men schen dichter bijeenbrengt dan het bezit van een gemeenschappelijken tegenstander. Gessler krijgt gelegenheid zich anderinaal den sterken man te toonen. Hij heeft reeds vroeger een zware taak verricht tnen hij tot verdedigingsminister werd benocmd als opvolger van Gustav Noske. bij diens af- treden na den Kapp-Putsch. Noske had de ontbinding van de anti-republikeinsche troepen aldoor uitgesteld, onder voorgeven, dat hij niet op de rijksweerbaarheid kon vertrouwen voor de ontwapening van haar vroegere wapenmakkers. Gessler is toen toch geslaagd. Hij liet niet alleen de on- tevreden troepen ontwapenen, maar plaat- ste ook een aantal officieren van het oude regime op wachtgeld en verving hen door mannen wier trouw jegens de republiek be- proefd was. Nu echter is er alle reden om aan te nemen, dat de rijksweerbaarheid in Beieren reactionair sterk besmet is, en de arm die Beieren tot rede brengt, moet niet alleen lang, maar ook sterk zijn. Bovendien is het vooruitzicht voor de rijksregeering om tegen Beieren met geweld een succes te behalen niet benijdenswaardig, want al wat in Duifschland rechts staat, zal Je par tij van Beieren kiezen en de innerlijke ont binding van de eenheid, waarvan de rebel- lie een verschijnsel is, zou door een onder- werping van Beieren slechts bevorderd worden. De oorspronkelijke scheidings- lijnen tusschen de partijen worden rechts en links hoe langer hoe meer scheuren in het beeld van de Germania zelve, die men tot- dusver nog met moeite dichtgesmeerd heeft. Het zal moeten blijken, of de loop der ge- beurtenissen nog toelaat, dat men ander inaal met dit weinig afdoende precede de proof neemt. TER NEUZEN, 22 Oct. 1923. DE BRUSSELSCHE BANK Men schrijft ons uit Middelburg: Zooals te begrijpen is, vormt de de bacle van de Bruscelsdhe Bank en do aan- houding van verschillende personen, bel- trokken bij de directie hier het onderw up van bijna alle gesprekken. Sedert ruim 2 jaar geleden de Brusselsche Bank alhier haar kantoor opriehttp, waren er velen, die de gesten van deze zaak met wantlrou- w;en volgden, en zoowel de plaatselijke piers als de bona bankiers waarschuw- d|cn voor de handelingen van de directie van de nieuwe instefling, maar wat de cou- ranten schreven werd niet vol doen de ge- loofd, terwijl vcelal de waarschuwingen der bankiers als voortspruitend uit jalouzie wierden beschouwd. Het resultaat van dit alles was dat vrij velen ingingen op de schitterende aanbiedingen hun gedaan, speciaal door Witteveen, die \ergezeld van v. Page, beide nu gedetincerd, speciaal ook de boeren opzochten, om deze door hun grooten woordenvloed te overieden zaken met de bank te doen. Degenen die daartoe werden overgehaald, kwamen na eenige weken voor een groot deel bij hun vroegeren bankier terug, 'gebnoken door de geleden verliezen, en moesten dan er- kiennen er in te zijn gevlogen. Onder hen waren er, die op "het kantoor gingen om hun groote ergenis te uiten over hetgeen gebeurd was en er zijn heel wat harde, maar wellicht ware, woorden naar het hoofd van den direcieur van Pag egeslin- gerd. Waar laatstgenoemde een Middelburger van geboorte is, en hij geparenteerd is aan te goede naam en faam bekend zijnde families alhier, had hij bij vele personen een gemakkelijke introductie. 3 Wij hoorden verschillende voorbeelden noemen, waarbij personen reusachtige sommen zagen verzinken in de bodemlooze pAut. Onder hen zijn er, die hun geb.ee] opgespaard vermogen aan deze heeren toevertrouwden. ZAAMSLAG Zaterdag hidd de schietvereeniging Wil- lem Tell alhier haar jaarlijksche schjetv.ed- strijd. Door het besuur waren 8 fraaie prijzen aangfekocht. Door den eere-voor- zitter, den Edelachtbaren hier Burg/emees- ter was reh ruime gf ldsom hiervoor ge- schonken. De uitslag der schieting, met condours- buks, was als volgjt: le prijs C. J. van Vessem, 2ei pr. C. A. de Vislser, 3e pr. J. de Putter, 4e pr. K. Hamelink, 5e pr. J. P. van Fraeijenhove, 6e pr. W. Galle, 7e pr. A. J. de Visser, 8e pr. M. de Vos, terwijl de poedelprijs ten deel viel aan J. Bavekoo. Loop der bevolklng van Ter Neuzen. In de afgeloopen week 1 ebb en zich in deze gemecn.e gevcstigd: J. Paardekooper, koopman, O 13, van Middelburg. S. A. J. Stoffels, zonder, Q 214, v an Sas van Gent. J. van Cadsand, veldarbeider, P 77, van Axel. J. Tolienaar, bankwerker, Schoolplein 15, van Roosendaal en Nisperi. J. van Doeselaar, landbouwerskmcht, P 35, van Hoek. Carla, zoo begon Frank, zoo rustig het hem mogelijk was, toen zij samen zaten. En dat is op zichzelf zoo erg niet. Ik denk dat je het uitlstapje naar Engdand er met genocgen aan gegeven zoudt heb ben, als het alleen ten uitst)apje betrof. Ik gdoof intusschen vandaag de ervaring te hebben opgedaan, dat je naar Engeland zoudt zijn medegegaan meer uit Duitsche belangstelling dan om mijn gezelschap te houden. Is dat waar, Carla? Frank vroeg het met nadruk. Evenals een vorige maal, toen ze er samen over gesproken hadden, begriep en gevoelde Carla, dat ontkennen niets zou baten. Zij was er de vrouw niet naar om te liegen. Zij deed wat zij haar plicht achttezij deed het met jammer en ellende in haar hart, omdat zij wist dat het haar dTken dag vcrder van Frank en van haar kin deren verwijderde. Maar zij was onmachtig om tegenstand tie bieden aan de bevelen van Von Wrede; de stem van haar vader sprak te sterk in haar. Misschien heb je gelijk Frank. Zonder dat ik het zelf weetj zou ik! misschien meer mede zijn gegaan om als Duitsche te zien, wat in Engeland op het; oogenblik omgaat. Maar wat zou ik hebben kunnen zien, dat voor Engeland van nadeel zou zijn en dat anderen, die vrij in Engeland rond reizen niet zien? Dat doet weinig ter zake, Carla. Het voomaamste is dat het Engelsche gezant- schap weigert jou een pas te geven, o, dat je op hun zwarte IijstJ staat, omdat! je als Duitsch spion bekend bent. Schrik niet van dat harde woord, Carla, je weet} beter dan iemand anders, dat hef'verdiend is. Je wcet hoe of ik over die handelwijze denkt. Jij hebt haar tegenover mij verde- digd met een beroep op je vaderlandsche gevoelens; ik heb je ronduit gezegd dat ik ze niet begrijpen kon. Ik heb je niet verzocht, maar ik heb je uitdrukkelijk be- volen om elke relatie met het Duitsche gezantschap te verbreken. Ik heb daartloe het recht Carla, niet omdat ik de vrouw ondergeschikt rekent aan den man, maar omdat je mijn naam draagt, omdafl je de moeder van mijn Nederlandsche kinderen bent, en omdat ik het recht heb te verlan- gen, dat je in de eerste plaatsr ziet naar het Nederlandsche belang. Dat wordt niet door spionnen noch tegenover Duitsch- land, noch tegenover Engeland of Frank- rijk gediend. Je hebt het niet nagelaten Carla; je bent met Von Wrede of met een ander, wie kan mij niet schelen, in verbinding gebleven. Is dat waar? Wat helpt het te ontkennen, Frank? Jij kunt mij niet in mijn standpunt verplaatsen, jij kunt niets gevoelens voor de onrust, die ik al maanden ja eigenlijk jaren heb. Toen; je mij zeide, dat ik t ike oonnectie met) die Duitschers had te verbreken wist ik dat het onmogelijk was. Jij weet niet met welke middelen wordt gewerkt, Frank, niet alleen van Duitsche zijde, maar in elk geval als het om spionnendienst gaat. Ik wist evengced als wat het je waard was om mijn rol niet openbaar gemaakt te zien. Denk jd soms dat Von Wrede dat niet begrepen heeft? Toen ik een ernstige po- ging deed mij' van hem los te maken, heeft hij het mij rondweg gezegd. Wij kunnen niet teestaan, mevrouw, dat U onzen dienst verlaat; wij hebben U noodig, want U verkeert in kringen als wij door onze andere spionnen niet kunnen berei- ken. En toen ik bleef aanhouden, gaf hij mij niet onduidelijk te verstaan, dat wanneer ik mij werkelijk van hem zou willen losmaken, losrukken gelijk ik het zelf noemde, hij mijn rol zou doen kenr.en aan een ieder in onzen kring. Hij zou toch geen couran'enberich1>'n hebben gelancheerd Neen Frank, maar je weet even goed als ik, dat het zoo geinakkelijk is om in em kring als de onze een dergelijke mededee ling te doen. Een praatje aan mevrouw X of mevrouw Y hoogst onschuldig zelfs mij verdedigend, en binnen een week is het een schandaaltje. Als dat gebeurde, dan wist ik, dat wij voor altjijd van elkander verwijderd zouden zijn, dan wist ik heel goed, Frank, dat de scheiding voor de deur stond. Dat kon ik niet \erdragen. Goed, zeg dat ik het er op gewaagd heb, dat ik hoog spel heb gespeHd. Misschien heb je gelijk, maar wat had jij anders kunnen doen. Frank's innerlijke wcede zakte in hem. Hij wist het Carla was nief slecht, Carla hield van hem, zij dacht aan hem en de kinderen, maar eenmaal dezen weg bewan- delende, kon zij niet terug, Frank kon haar innerlijk vergeven, maar dat nam niet weg dat hij was de Van Oosterzee gelijk hij was geboren. Hij vcelde Carla's aanwe- zigheid naast hem als een smet op zijn naam; elk oogenblik, letterlijk elke seoonde fdat zij bij hem was; zou hij. vrcezen voor een ontdekking, die hem naar zijn oordeel zou blameeren. rbieiering De Burgemeester van TER NEUZEN, maakt het navolgende bekend De Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, Gelet op artikel 38 der Veewet, A. met ingang van 18 October 1923, het vervoeren of doen vervoeren van herkauwende dieren en varkens uit het everige gedeelte des Rijks te verbieden naar een kring, omvattende de pro- vincie Zeeland B. te bepalen, dat, wanneer byzondere redenen afwijking van het sub A bedoelde verbod nood- zakelijk maken, zoodanige afwijking kan worden toegestaan door den Commissaris der Koningin in de provincie Zeeland, onder de door den Inspeeteur van den Veeartsenijkundigen Dienst te Middelburg aan te geven voorwaarden. s-Gravenhage, 17 October 1923. De Secretaris-Generaal, (get.) H. v. SANTEN, L. S. G. Ter Neuzen, den 22 October 1923. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. (Wordt vervolgd). ntv tiiiiai i\ Liu I UICIJW* coonsren pluim\ ■L'ld, zijn inti'ee Naar aanleiding van d mededeeling van Ged. Staten over he^on^^oei^iaar yoorstel.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1923 | | pagina 1