ALGEMEEN HIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANPEREW. Mo 7507 Vrij dag 21 September 1923, 63e Jaargang. Tucht en Leer. 8 INNENLANP. BUITENLAND. P EEBIKBIHSTS f( mmiiiiinTnuirnr-'1 E3 gjlx/SXHi EXjjA.jP. Daar zijn waarschijnlijk geen twee zaken te noemen, waar de menschen van onzen tijd aan den eenen kant zoo liet land aan heb- ben, en aan den anderen kant zoo n schieeu- wende behoefte aan gevoelen, als die twee, boven dit artikel genoemd, tucht en leer. Wii zouden ons kunncr. jindenken, dat er zijn, die ai dadelijk de er Neuzensche een eindje van zich hebben afgesohoven, toen zij dat opsohrift lazen, want die beide woordjes wekken bij hen een gevoel van wrevel. Zij zullen, zoodra zij die woorden onder de oogen krijgen, zeggen of zeker denken: daar hebt ge ze nu weer! Nu begint me de krant daar ook al over! Want zij weten ihet wel, waar dat dan waarschijnlijk op at gaat. Zij hebben zoo'n voorgevoel, al is dat dan in dit geval een onjuist en wel wat verkeerd voorgevoel, dat er nu weer op zal worden gehamerd, dat er tucht en leer moet wezen of komen, wil de maatschappij (en trouwens ook iedere levenssfeer) nog wor den gered. En zij haten die tucht en die leer met alle kraoht, die in hen is. Daartegenover staan anderen, die juist al beginnen te glimmen als zij van tucht en van leer hoo- ren, al is het nog maar uit de verte. Want deze laatsten, van wie er tooh in den tegen- woordigen tijd nog wel eenige duizenden zijn overgebleven, meenen (en niet geheel ten onreahte), dat het aan tuoht en leer hapert, en als er nu ook in een krant eens over zoo iets geschreven zal worden, ver- heugen zij zich. Wij willen het aanstonds niet verhelen, dat de eersten, die dien wrevel voelden bovenkomen, straks missohien zullen inzien, dat ihet meevalt, en ook, dat die anderen (meerendeels een groep van ouders en ouderen) misschien tot het inzicht zullen komen, dat zij zich wel wat al te vroeg hebben veriheugd, maar wij willen tooh beginnen om hun beiden voor een deel gelijk te geven. Want zij hebben werkelijk voor een deel gelijk, die jonge of jongere menschen. die de woordjes tucht en leer niet kunnen uitstaan. Ze vinden ze allebei al even afsohuwelijk. Tucht! Met dwang opgelegde orde en stipt- heid, de eisch van gehoorzaamheid, en als gevolg van de overtreding dan straks strai. In ieder geval dus inperking van hun vrij- heid, ook van hun bewegingsvrijheid. Zij zien voor zich een tafereel van een ge- slagen hond, zooals die daar ligt te kruipen over den grond, of nog erger: zij zien heel duidelijk voor zioh een gegeeselden slaaf, met ontbloote rug, krimpend en bloedend, afgejakkerd en gestriemd. Zou dat nu in ernst iets zijn, waarvan een schijn of glimp ook nog maar iets zou zijn voor hen.-' 1 ucht dan denken zij aan schoolblijven, zooals zij dat moesten doen in hun kinderjaren, en zij denken aan in-een-hoek-staan. zooals zij zoo verdrietig deden, toen zij kitideren waren. Tucht dan denken zij aan straf- regels en aan al die andere vaak zoo weinig paedagogische straffen, die op sommige scholen nog steeds worden uitgedeeld. Tucht is niets voor hen en van tucht willen zij niets weten. En met de leer is het al niet beter gesteld. Leer is in hun sc'hatting en oogen zoo iets stroefs en strams, zoo iets opgedrongens en gedwongens, dat alles in hen daartegen in verzet komt. Leer, is die niet koud en hard? Is leer niet onbuigzaam en houterig? Had die dominee geen groot gelijk, die leer en leder eens met clkaar vergeleek? En dan zou leer iets voor hen wezen? Neen, zelf willen zij zoeken en vor- schen, zelf willen zij probeeren, niets wen- schen zij zich te laten opleggen en opdrin- gen. En wee hem, die tot jongere menschen zou willen komen met die woordjes tucht en leer. Hij mag en kan er bij voorbaat op rekenen, dat hij geen gehoor vindt; zij gaan aan de haal, de jongeren, als gij van tucht of van leer durft reppen. En dan zou iemand het aandurven, om die beide woordjes tege- lijk boven een artikel te plaatsen! Het verzet en de wrevel van de jonge menschen hebben wij eenigszins begnjpelijk verklaard en gemaakt. De instemming der ouders en ouderen achten wij evenzeer ver- staanbaar. Want wij zeiden het reeds: als er nu twee dingen zijn, die in onze dagen zeldzaam zijn geworden, en die vrijwel zoek zijn in de wereld, dan zyn het die twee zaken: tucht en leer. Zeker, er worden po- gingen gedaan om de tucht te herstellen. Wij hebben in Nederland b.v. een Tucht-unie. Die geeft geschriften uit, meenen wij te weten, en die plaatst wel eens een ingezon- den stuk in de bladen, bij sommige gelegen- heden, welke stukken dan waarschijnlijk zullen' worden gelezen door hen, voor wie zij niet waren bestemd, en welke stukktn zul len worden overgeslagen door hen voor wie ze juist bedoeld waren. Ook komt er zoo nu en dan wel eens iets op een of ander reclame-bord of reclamezuil. Maar het re- sultaat zal wel miniem wezen. Dan hebben we verordeningen, voorloopig alleen nog maar plaatselijk tegen rooken van kleinere jongens, en tegen het openbare vloeken en vrijen, maar wij zijn zoo vrij aan het nut van deze verordeningen voorloopig nog wat te twijfelen. De tucht is zoek en zal wel niet te herstellen zijn door een stuk of wat be- palingen voor den weg, en ook niet door de aanstelling van een dozijn of meer verkeers- agenten of stille bespieders. Al die dingen, die zeker met de beste bedoelingen worden beproeto, en die dan ook wel hun voorstan- ders hebben, zijn de beste bewijzen, dat de I tucht weg is, en zich niet gemakkelijk laat herstellen. We leven temidden van een tuchteloos en bandeloos geslacht. Ook zijn het heusch niet alleen de allerjongsten, van wie dit moet worden getuigd. Het zijn even zeer de reeds meerderjarigen, van wie moet worden gezegd, dat zij verre zijn van tucht. En het is daarom, dat anderen reeds bij voorbaat en aanstonds hun instemming u verzekeren, als gij over tucht gaat spreken. Want zij zien en merken hetiederendqg, dat het met de tucht zoo allerdroevigst is ge steld. En staat het er met de „leer'' eigen- lijk wel iets beter voor? Is er nog wel e£n leer, die op algeheele en algemeene instem ming rekenen kan? Is er voor eenige waar- heid nog wel een meerderheid te vinden? En als misschien voor een oogenblik eens iets vast schijnt te staan, komt er dan al weer niet spoedig een ander, die „het wegrede- neert?" Zoo snakken deze menschen er naar, dat de leer in eere zal worden hersteld. En als wij over leer gaan schrijven, kunnen wij op hun instemming rekenen. Hoeveel te meer, indien wij het gaan doen over beide tegelijk: over tucht en over leer! Nu is die samenkoppeling in onzen titel van die twee woordjes: tucht en leer, niet toevalliig of willekeurig. Wij willen het niet verzwijgen, dat we op die combinatie zijn gek-omen door een tekst van den ouden Spreukendichter, die vrijwel aan t begin van zijn mooie boekje, deze woorden spreekt: ,,Mijn zoon, boor de tucht uws vaders, en verlaat de leer uwer moeder niet". Daar hebt ge ze dus ook in een verband, daar staan ze vlak naast elkaar: de tuoht en de leer. Maar en dat achten vooral zoo merkwaardig: hier wordt Wij zijn er wel zeker van: wie de tucht en de leer zoo ziet, voor dien gaan de wre vel en de te spoedige en te griffe instemming weg. Wij behoeven voor die tudht en voor die ieer niet weg te loopen. Maar ook: wij worden dan wat voorziciitiger met onze al te spoedige instemming, want als wij zelf geen tucht hebben in ons eigen leven, kun nen wij niet met recht tucht uitoefenen, en de moeder die geen leer heeft, is geen ware moeder, en kan 'haar kinderen niet helper! j aan het beste, wat zij noodig hebben. Tucht en leer wij hebben niets zoo noo dig als die twee zaken. Maar zal de tucht en de leer worden her steld, dan zal het gaan allereerst lamgs den weg van het gezin, en door de vaders en moeders liejst zoo, dat tot de kinderen in onze dagen nog kan worden ge zegd, zonder dat wij behoeven te vreezen, dat die weg voor hen onbegaanbaar of ontoe- gankelijk zal blijken te zijn: ,,Mijn zoon, mijn dochter, hoor de tucht uws vaders, en ver laat de leer uwer moeder niet, want (Spreu- ken 1 9) zij zullen uwen hoofde een aan- genaam toevoegsel zijn, en ketenen aan uwen hals." Oesproken van de tucht van den vader en van de leer van de moeder. Er wordt daar dus niet gesproken over de tucht van ande ren, van vreemde menschen of groepen, of van de Kerk, of wie dan ook. Wij zeggen daarom niet, dat die andere tucht er niet moet wezen. Er is helaas in deze wereld ook nog andere tucht noodig dan de tucht van den vader. In de eerste plaats wel, oindat de vaders het niet af kunnen. De vader valt wel eens weg. Daar zijn b.v. gezinnen, waar de moeder ook op dit punt den vader heeft te vervangen. Doch de me^st natuur- lijke tucht is en blijft de tucht van den vader, de tucht dus binnen het gezin en dan zeer speciaal uitgaande van het hoofd van dat gezin. Zoo is het ook met de leer van de moeder. Als wij da. op den voqigrond stellen, bedoelen wij ook weer niet, dat er nooit sprake zou rnogen of moeten wezen van andere leer. De moeder kan het toch niet altijd af. Trouwens ook de moeder valt helaas wel eens weg, en soms maar al te spoedig. Toch is de meest natuurlijke leer: de leer van de moeder. Alle tucht (met an dere woorden) hebbe haar oorspnmg en werkplaats in het gezin, en met de leer zij het evenzoo. De tucht van den vader dat wil uus al lereerst zeggen: dat die vader zelf ook onder de tucht sta. Een vader moet zichzelf in be- dwang hebben. Tucht is echter geen tuchti- ging. Daar is tucht, die met tuchtiging niets heeft uit te staan, en nog meer is daar tuch tiging, die los staat van alle tucht. Een of- ficier b.v., die van zijn manschappen terecht gehoorzaamheid eischt, maar die tekens (op wat voor wijze dan ook) zondigt tegen de reglementen, verspeelt daarmede het zedelijk recht, om de tucht uit te oefenen. Een onderwijzer zoo als on- langs te Rotterdam is vertoond die zijn j Hoofd de gehoorzaamheid ontzegt in pre- sentie nog wel van de kinderen zijner klasse, ondermijnt daarmede alle recht om "an die kinderen gehoorzaamheid te verlangen, en bederft dus zijn eigen gezag. En een vader die wel heel streng is tegenover zijn kroost, en die ieder keer klappen uitdeelt, zooals heel wat vaders meenen te moeten doen! maar die zelf in zijn leven geen tucht hee.t of kent, heeft het zedelijk recht om tucht te mogen uitoefenen, verspeeld. Daarmede is dan nog niet gezegd natuurlijk, dat een vader, die zelf de tucht in zijn leven heeft, nu ook beslist oppassende kinderen zou heb ben. De slappe Eli had ondeugende zoons, maar de strenge Samuel had ook zonen, die naar het SChriftwoord, niet wandelden in zijne Wegen! Daar zijn andere omstandig- heden en" ook niet weinig factoren, die niet eens zijn na te gaan, die daartoe nog ir.ede- werken of daarbij tegenwerken, maar de verantwoordelijkheid is pas af van dien vader, die, door eigen tucht, tuoht heeft uit- geoefend. De leer van de moeder. Volgens die uit- spraak heeft de moeder dus een leer. Men zou er overigens misschien niet zoo spoedig toe komen, om aan de moeder leer toe te kennen of toe te schrijven. Dit lijkt wat vreemd. Leer toch denkt men zioh meesten- tijds als verstandswerk, als vrucht van na- denken en studie, van overpeinzing en moei- zame vergelijking. Logisoh redeneeren, wis- kunde en meer dergelijke vakken lijken met bij voorkeur geschikt voor vrouwen. Het op- stellen van een leer al evenmin. Wie van leer hoort, denkt aan mannenwerk, denkt aan Synodes en concilien, aan kerkvergaderin- gen en debatten, misschien ook nog we! aan erger. En toch spreekt de Spreukendichter van de leer van de moeder. Leer is dus blijk- baar iets milds, veel milder dan de meesten denken of dachten. En dan de leer van uw moeder! Die was de zaak van haar hart, en van haar ervaring, die leer van onze moeder is geboren in den strijd van het leven. Die leer van onze moeder is door het leven ge- vormd en beproefd, en echt bevonden. Alle biizaken gaan dan weg en blijven achter- wege. Dan gaat het om de groote boofd- zaak. EERSTE KAMER. Vergadering van Woensdag, Resultaat van het onderzoCk der geloofs- brieven is, dat alle gekozenen worden toe- gelaten, De leden worden dan beeedigd, In een korte rede spreekt de voorzitter de hoop op een aangenatne en vruchtbare samenwerking uit,, Bij het voorstel tot het z^nden van e n antwoordadres op de troonre^e bepleit de heer Mendels (s.-d.) afschaffing van deze zinledige formaliteit, D© heeren de Vos van Steenwijk (c,-h,) Idenburg (a,-r,) en Vtr- heyen (r,-k.) wenschen handhaving, De heer van Embden (v,-d,) wil m©er den vorm van een forrmele dankbetuiging, Het voorstel wordt aangenomen met 39 tegen 11 stemmen. Na net trekken van de afdeelingen gaat de kainer in d© aideelirigen voor het kie- voorzitters ©u ondewoo,ratters, Uit een ontvangen antwoord is geb'ek; n dat de Minister van Oorlog daartoe n.et genegen is, De inspecteur van den Vrijwi.l gen aud- storm heeft als gevolg van dit ontvan gen antwoord doen v.e.en dat het S:ji- ten van een vrijwillig© verbintenis na de ioting geen zin heeft, HET INTREKKEN DER NOODU1T KEER1NG, Naar de Tel.. vern©emt zal de bes issins der regeering .in zake het intrekken d'. i- nooduitkeerine" aan de gemeenten dezer da gen ter sprake komen in een vi rgad, ring van de „Ven©niging van Nedtrlandsche Gem een ten". Deze vereeniging, welke bijna alie ge- meenten omvat en welke de belangen van de gem©entcn behartigt, zai dan, naar ver- wacht wordt, stappen doen bij ci© legeering om in deze aangejegenheid tot een voor de gerr.eenten bevridigende oplossing te komen. zra van Gister had de Ioting plaats voor den tijd van aftrcding der ledeai De uitslag was, dat de groepen II e.i IV fimvattende ae provinc.es Overjjssel. Drcnrne, Groningen, G©ldeiland Nooi'd- Hoiland en Friesland over 3 jaar ©n de groepen i en 111, omvat.e.ideN,-Braoant, Limbnrg, Zeeland. Utrecht ©n Zuid-Hol- land over 6 jaar zullen aftivden, Het cntvverp-adres van antwocrd H, M, de Koningin op de troonred© was goedgekeurd met, 35 tegen 10 St mm. n, Morgen zal het met net gebrui'kelijke ceremon.eel worden aangeboden, VOORZITTER TWEEDE KAMER, Tot voorzitter van de Twtede Kamer voor het nieuwe zittingsjaar is Leden doer de Koningin opnieuw benoemd mr, D. A, P, N..Koolen, GEEN LANDSTORMVERB1NTEN1S NA DE LOT1NG, Toon voor korten tijd gelede.i wcrd be- paald ten einde d© tcetnd>ng tot den Vrijwi.ligen Landslorm door aanstaande dicnstplichtigen te L©vorderen dat needs voor den dienstplicht mgeschreven na de Ioting nog een vrijwillige verbintenis bij den Landstorm konden aangaan, om als- nog in het bezit to kunnen komen van 1 een bewijs van voofgecefendiieid, reciu gevende op ©en verkorten eei-sien oefentijd I met vier maanden, w©rd in de beuiokken kringen een z©er grpote toeioop tot den Vrijwi.ligen Landstorm venvactit. Het niet aangaan van t©n dergelijke ver bintenis voor 'de Ioting werd in veie ge- vail.n toegeschie.en aan het frit, dat vvle a,s, dicnstplichtigen zulks m©; het oog op het mogenjk trekken van em vrij nummer bij de Ioting (ten gevolge waar van zij niet als gewoon dienstplichfige werden best©md en derhalve niet in wer- keli]ken dienst cenoe.drn te komen) niet noodig achtfcn, Hieraan zou nu een emde Komen Vtrsciii.Iende jonr,e.ingen meldden zidi dan ook na dezer dagen een dienst- plichtig nummer gefrokken hebben aan tot het siuiten van c«n vrijwillige ver bintenis, om zoodoende alsnog he, bewiis van voorgeoefendi.e.d te verw. rven. De tijd, gelegen tttsschen het tijdiiinp van Ioting en de uilijving van de yoorge- oefenden (van September tot juli) is edi tor te kort om e©u cei^vlijk bewijs te verwerven, zoodat het uit den aard der zaak noodzakelijk zou zijn om het hier- bedoeide lesaltaat te b.reiken dat aan bedoelde d.e.istplichtigen ten minsce een jaar uitstel van eers.e oefening wrrd ver- teend, De Inspecteur van ce.i Vrijwi.hgen Land storm heeft zich naar wij ven.emen ten einde ee.nge zekerneid te verKrijgen en de a.s. d.enstplicnti^eu volkomen juist in te kunnen inlichfeii tot u©n Mincer van Oorlog gewend met de vraag or „waar t'nans mo^eljjk is eon vrijwillige vebbintenis te slun©.i na de Ioting en de tijd fusschen lofing en inlijving n.et vol- doende is om het ve.vijs van voor^jco frnd- heid te beha'.en, de minister genegen is, de uic de nieuwe le^e.ing voorfvljeie.idr con- ferqueriVie te aa.ivaarde l en den bifrokke- noP t, z, f. uitstel van eeit&ce oefening te verleei.e.i," ENGELAND. Er komen sombere berichten over de werkloosheid uit Noord-Oost Engeland, het district van den scheepsbouw en kolennij- verheid aan de Tyne. In Newcastle met amper 300,000 inwoners werd de vorige week aan 27,000 mannen ondersteuning ver- leend en men verwacht er voor het einde dezer maand nog ten minste 4000 werk- loozen bij. In Jarrow, dat uitsluitend van scheeps bouw bestaat, werkten 7000 van de 36,000 volwassen inwoners, terwijl in Middles brough, met 130.000 inwoners, reeds 20,000 steuntrekkenden gevonden worden. Gisteren zijn de burgemeesters ^er voor- naamste steden uit het district te Newcastle in conference bijeengekomen, teneinde den toestand te bespreken en maatregelen te nemen. Er is een voorstel om een nieuwen weg van Newcastle naar de kust aan te leg- gen, waarbij dan 300 mannen gedurende, 45 weken vast werk zouden hebben. Maar de kosten zouden 120,000 bedragen en er is weinig kans, dat de stad dergelijke uit- gaven kan bekostigen. Ongerekend het feit dat nog slechts een luttel aantal werkloozen er door gebaat zouden zijn. Wel is reeds besloten een krachtig beroep op de regeerlng te doen om van regeerings wege nieuwe dokken en een tunnel onder de rivier de Teems te doen aanleggen, maar waar de regeerlng met dezelfde soort wen schen uit all! noodlijdende districten, voor al Bradford, Birmingham en Lancashire, bestormd wordt, is het de vraag of zij veel zal kunnen ultrichten. familievoorstelling gegeven. des avonds de gewone vertooning. Zij die zich eens willen ontspannen verzuimen, voor zoover zij er nog niet kwamen, niet deze voorstellingen te bezoeken. HET CIRCUS JHONY trekt ook goed bezoek. De stadplaats is voor die inrichting minder gerieflijk en de weersomstandigheid werkt ook niet mede om het verblijf in een linnen tent aangenaam te maken. De werkzaamheden van den direc- teur zoowel als van zijn artisten, genieten over het algemeen veel bijval. AVONDTEEKENSCHOOL TE TER NEUZEN. Voor den a.s. cursus der avondteeken- school in de ambachtsschool alhier, die 1 October aanvangt, hebben zich 120 leerlin- gen aangemeld. GEWETENSGELD, De Minister van Financier maakt fce- \end dat ten behoeve van 's Rijks schat- dst is ontvangen, bjj den ontvanger der directe belastingen enz, te Ter Neuzen 164,87 gld, wegens gewetensgeld, BALLONNENWEDSTRIJD VAN „DE MATADOR." Sedert de vorige opgaaf kwamen de vol- gende kaarten binnen: No. 171 te Moordrecht (Z.-H.). 29 te Oud-Beierland. 368 te Oudenhoorn (Z.-H.). 44 te Berg Ambacht. 757 te Drongelen bij Schoonhoven. 661 te Kimswerd bij Harlingen, 714 te Nieuwerkerk a/d IJsel. 659 te Nieuwer Amstel. 654 te Purmerend. 784 te Dordrecht. 299 te Graauw. 119 te. Koewacht. 525 te Zaamslag. 90 te Zaamslag (Kraag). 343 te Hulst. 124 te Stoppeldijk. WON1NGBOUW De minister van Arbeid heeft goedge- vonden dat vroeger tce;ekinde bij(u'agen voor woningbouw zal worden uitgekeerd aan de gemeente Oostburg, ten behoeve van L, Bossand 300 gulden., van J, P. Duste 600 gulden, van P, J, Kolijn 300 gulden, BRESKENS, Bij Kon, besluit is wederoin tenound tot lid der Rij'kscommissie voor de keu- ring van trekpaarden, de heer C. A. de Bra ij eke re alhier, TER NEUZEN' 21 SEPT, 1923 „HULP IN NOOD". Lit de rekening van den penningmeester van het uitkeeringsfonds bij ziekte „Hulp in Nood" alhier, uitgebracht in de laatste ver gadering blijkt, dat is ontvangen over de maanden juni, Juli en Augustus wegens contributie S 663,84, buitengewone inkoms- ten 52,15, totaal 715,09, en dat is uitge- geven voor uitkeering aan zieken 320,93, bodeloon f 78, buitengewone uitgaven 215,59, totaal 614,52, zoodat deze maan den een batig slot opleveren van ,f 101,74, hetwelk, gevoegd bij het vorig goed slot een bedrag vormt van 2764,94. Voor de afdeeling Steunkas werd ontvan gen aan contributie f 73.76, buitengewone inkomsten f 23,93, totaal 97,69; uitgegeven werd wegens buitengewone uitgaven f 50, alzoo een batig slot van f 47,69, gevende met het vorig goed slot een totaal bedrag van f 1037,44. DE SPEC1ALITE1TENVOORSTEL LINGEN. Het weer is den kermisgangers niet gunsfig. Zware regenbuien lokken niet uit om op stap te gaan en zij die zich willen amuseeren zoeken dit in een der besciiikbare zalen te doen. Van die alien trekt thans de Zeelandia- biosooop het meeste bezoek. Het b!eek van de directie een goede gedachte, voor afwis- seling der bioscoop eens wat anders te ge nieten te geven. Met het engageeren van den heer Diederichs met zijn gezelschap deed men een goede keuze. Reeds den eersten avond was het lokaal goeo bezet en men amuseerde zich uitstekend, met de cou- pletten en moppen van den humorist Maup Biemans en het duo Diederichs. De heer Diederichs vooral had met zijn coupletten veel succes. De goocheltoeren van Taft Rode werden met belangstelling gevolgd en waren interessant, niet minder de werk zaamheden van Sing Sang Sooyhee, die met smaak brar.dend papier en watten veror- berd, om daarna zijn mond als vulkachel te vertconen. Veel succes had ook de heer Herbardini, de buikspreker, die heel aardig werk levert. Ook de heer Hubertie, die zoo wel als slangenmensch als athleet optrad, zag zijn werkzaamheden met veel belang stelling gevolgd, niet het minst toen hij met de hand een spijker door twee dikke planken dreef, hetgeen zeker een prestatie van kracht kan genoemd worden. Het blijspel, dat zoowel Woensdag als gisteravond de voorstelling besloot, deed velen hartelijk lachen. Donderdagavond was de lokaliteit over- vol. Dit succes deed der directie besluiten het gezelschap van den heer Diederichs ook nog voor Zaterdag te engageeren, Dien dag wordt des namiddags 3 uur een kinder- en Zondag 23 Sept. 1923. Ned. Herr. Kerk. RECHTZAKEN. Arrondissements-Rechtbank te Middelburg. De reclitbank heeft in hare zitting van 21 September de volgende vonnissen uitge- siproken: J. J. d. K., oud 25 j., visschersknecht te Breskens, is wegens mishandeling veroor- deeld tot 1 maand gevangenisstraf. A. F„ oud 54 j., werkman te Zaamslag, beklaagd van pogimg tot omkooping, is vrij- gesproken. P. S., oud 52 j., landbouwer te Clinge (B.) is wegens misihandeling veroordeeld tot f 20 boete of 20 dagen hechtenis. J. J. P., oud 48 j., arbeider te Sas van Gent, is wegens diefstal veroordeeld tot ,f 25 boete of 25 dagen hechtenis. P. A. J. B., oud 23 j., landbouwer te Graauw; E. F. V., oud 23 j., landbouwer te Graauw; J. J. v. 0., oud 47 j., landbouwer te Graauw, zijn wegens het niet voldoen aan eene sommatie om zich te verwijderen bij een volksoplcop voroordeeld ieder tot 1 maand gevangenisstraf, voorw. proeftijd 2 jaar. Ter civiele openbare terechtzittir.g der Arrondissements-Rechtbank te AAidilelburg, is de heer P. G. J. van der Schriech, be eedigd als notaris ter standplaats Garden- burg. HTI'llilT— CO U RANT wt] Ter Neuzen. Sluiskil. Hoek. Zaamslag. Axel. Sasvan Gent. Philippine. 9J u. en 2 u., Ds. A. Timmerman. 9J u. en '2 u., dhr. L. Dek. 9i u. en 2i u., Ds. E. Raams. 9J u. en 2^ u., Ds. G. van Dis. 9£ u., leeskerk en 2 u.. Ds. Maas. 9| u.. Ds. H. Akersloot van Houten Roos. 2 u., Ds. H. Akersloot van Hon ten Roos. Hoek. Zaamslag Gereformeerde Kerk. 9* u., Ds. van Dijk van Zaamslag, Bed. Heilig Avondmaal en 2£ u., Ds. van Dijk, Nabetrachting. (Zomertijd.) Chr. Gereformeerde Kerk. 9£ u. en 2£ u., leesdienst. Gereformeerde Gemeente (Vlooswjjkstraat) Ter Neuzen. 9 u., 2 u. en 5£ u. (oude tijd), leeskerk. Oad-Gereformeerde Gemeente. VlooswljkBtraat) Ter Neuzen. 9 u., 2 u. en 5£ u. (oude tijd), leeskerk. Lokasl „Elben-Haezer". (Kerkhoflaan) Ter Neuzen. 5£ u Evangelisatie. B. K. Kerkdiensten te Ter Neaaen. Zondag zijn de H. H. Diensten om 7, 8£ en 10 uur Namiddags om half drie Lof.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1923 | | pagina 1