ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENT1EBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANPEREN i - Maandag 17 September 1923 63e Jaargaui Bekerxdmaking. B B ANSSTO FFB N. ~~"bTn N E N L A N 0. 8 U I JEN L A N D. gizeefdB ASTHR AGIET sn STDKKOLEN Burgemeester en Wethouders van ZAAMSLAG, vragen voor of op Maandag I October 1923, een prijsopgave met monster per 1000 K.G. voor hetleverenvan de voor het seizoen 1923/1924 benoodigde franco plaats van bestemming. Leveren Gemeentehuis, Openbare Lagere School Dorp, idem Grooten Huissenspolder en idem Othene. Zaamslag, 14 September 1923. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JOH. DE FEIJTER, Burgemeester. J. STOLK Lzn., Secretaris. VEREENIGDE VERGADERING VAN DE BE1DE KAMERiS op Zaterdag 15 September 1923, tot sluiting van de zitlting der Staten-Generaal, De heer van Voorst tot Vocnst fcekleedt den voorzittersstoel, De voorzitter doet doer den gnf tier van de Ecrste Kamer vocriezen een Ko- ninklijk bcsluit van 12 September 1923 no 22 waarbij de minister van Binnen landsche Zaken en Landbouw wordt g©- machtigd heden te drie ure des namid- dags zich te begeven naar de vergadmng der Staten Generaal, teneinde in een ver- oenigde yergadering der beide Kamers de zitting in naam der Koninglin te sluiten, De voorzitter benoemt in de commis sie welke den minister in het gebouw zat ontvangen en uitleiden de heerent jhr. P. I I S, Mi, van der Does de Willlebois en G. C, D, d'Aumale baron Van Harden- broek, leden van de Eerste Kamer en L, F, Duvmaer van Twist, mr, H, C, <ves- sefhuvs, mr, H. B. G. van Rijdkevorstsel en H, W. Tilanus, leden van de Txveede Kamer. Kort daama treedt de minister, voor a, gegaan door de leden der commissie, de vergaderzaal binnen, De beer Ruys de Beerenbrouckmi- nis.'T vwn Biitm-nl^ntdseW Zak%t bouw, plaatst zich achter de mimsters- tafel en houdt de volgende rede: H, M, de Koningin heeft mij opgedragen de zitting der Staten-Generaal in Haren naam te sluiten. In tweede !©zing is door u aangenomen eoie herziening van de Grondwet, welke voor 'net grondgebicd binnen en buiten Europa gewichtige bepalingen bevat. In aansluiting hieraan kwam een gewijzigde kiesrechtregeling voor de Eerste Kamer tot stand, De financier'.© nood dwong tot buitenge- wone maatrege'en van bezuiniging en tot onthouding. De Koningin heeft mi] opgedragen u Harm dank te betuigen voor uwen ljver en uwe toewijding aan 's lands b©lang, In naam der Koningin en da?rtoe door Haar gemachtigd, verklaar ik deze zit ting der Staten-Ger.eraal te zijn gesloten. De minister wordt door de commissie uito-eleid, Nadat de commissie in de ver gaderzaal is teruggekeerd, sluit de vooi- atter de vereenigdc vrrgadering, Men meldt nog uit Den Haag: Onder belangstelling van velen, vermeer- derd door de drjukte van de cour van ge- lukwensching. verliet de minister van Bin- nonlandsehe Zaken e.i Landbouw, fir. Ruys de Beere.nbrouck, Zaterdagmidda legal drie uur het Koninklijk Paleis aa t het Noordeinde, tot sluiting van de zi Kin der Staten-Generaal. Minister Ruys was bij aaukomst m her Paleis ontvangen door den hofmaarschai jhr,'V, Boreel, die bii het ventoek den minister ook uitgeleide deed, Het galahofrijtuig, wa3rin de minister die in ambtsgewaad w3s en het grootkruis van den Eikenkroon droeg, g^zeten was, word voorafgegaan en gevolgd door een commando cavalerie, daf bij het instijgen van den minister het militaire saluut had gebracht, en begeleid door een aantal po- Utieao-enten. Door de Heulstraat over den Kneuterdijk, door de Gevangenpooi t en over het Buitenhof, waar de politie even- eens verioeersmaatregelen had getioffen, pe- reikte de stoet het Binnenhof, waar zich evencens een aantal belangstel enden liad verzameld. De heer Ruys de Beerenbrouck vverd bii zijn aankomst a3n den hoofdingang van het gebouw der Tweede Kamer, waar een wacht van de militaire politie, ter sterkte van 15 man, was geplaatst, die de militaire eer fcewezen, ontvangen dooi de commissie van ontvangst, In de vergaderzaal whiten behalve de leden van de commissie van in- en uitge leide aanwezig de leden der Eerste Kamtr. Diepenhorst, Anema, Verkoutenen, t>lote maker de Bruine, De Vos van Steenwijk Steeger, Beelaerts van Blokland, v3n Emb- den en Haazevoet, zoomede de leden der Tweede Kamer Duys, Deckers, Henkemans, Krijiger. van Gijn, Ter Han. Rutgers van Rozenburg," Oud. Hermans, Fruytier, Boon. Koolen, mevr, Bron^veld- Vitringa en mej, Frida Katz. J)e leden van de commissie van in- en uitgeleide de heeren v. d. Does de Wille- boi=s Dresselhuys, d'Aumale van Harden- brock en Van Rijckevorsel droegen het arnbtscostuum van Kamcrlid, tcrwijl de heer Tilanus en Duymaer van Twist de militaire uniform droegen, De voorzitter der vertenigde vcrgadering baron van Voorst tot Voorst, was gekleed in d© ge- neraalsuniform, De leden van het bureau van den voorzitter droegen hum arnbtscos tuum, j De voorlezing van de sluitingsiede wcrd door de leden staande a3ngehoord, Hierna deed de commissie den minister uitgeleide, waarna d© stoet langs denzelf- den weg naar het Pa'.eis terugkeerde, waar jhr, Ruys weder ontvangen weiM door den hofmaarschalk jhr, V. Bcreel. REGLEA1ENT OP DEN LOODSDIENST. Bij K. B. dd. 10 September is gewijzigd het Bijzondere Reglement op den Ioods- dienst in het lie district, waardoor de loods- stamdpilaats Vlieland als zoodanig is opge- heven en met ingang van 1 November a.s. de standplaatsen zullen zijn Terschelling en Harlingen, benevens de nadere aanwijzin- gen van standplaatsen der ontvangers van loodsgelden, van het materieel en personeel voor den zee- en binnenloodsdienst en bun werkzaamheden. HET REGEER1NGSJUB1LEUM. De laatste cour van gelukwensching. Zaterdagmiddag werd ten koninklijken paleize te's Gravenhage, na de particular© ontvangsten, de laatste cour van gelukwen sching gehouden. Behalve het gewestelijk bestuur van Zuid- Holland kwamen ook het gewestelijk bestuur Noord-Brabant, van Zeeland en van de school met alleen om haar nationaal, doch ook ten zeerste om haar c-hristelijk ka- rakter. Om dat karakter had zij den finan- cieelen steun van den Minister van Onder- wijs in het kabinet-Heemskerk verkregen. De heer De Visser had er een oogenbhk voor gevreesd, dat de wet van 1920, die voor het onderwijzerspersoneel betere toestanden in het leven had geroepen, een ongunstigen in- vloed op de school zou'de h ebb en gehad, doordien missohien slechts mindere onder- wijskrachten naar Brussel zouden overge- komen zijn. Doch dank zij de eendrachtige samenwerking van de departementen van Onderwijs en van Buit nlanosche Zaken, den Nederlandschen gez^nt te Brussel en den raad van beheer der school, konden al de moeilijkheden te boven worden gelcomen, zoodat nooit een school opgericht is gewor- den door Nederland in den vreemde, waar zoowel de Nederlandsche autoriteiten als de autoriteiten van het land waar de school is gevestigd, meer blijk hebben gegeven van yolk omen harmonic, zonder het minste spoor van tweedraCht. ccn dictator blijven d© grihen en de v Ci as- singen altijd het aardlge, Maar zoos ©el weet men w©i, dat Marokko anders aangc- pakt zal worden, en met de ra'burige landen zal een vredelievende politie'k worden ge- j vocrd Aan de pruimeboomminr.ende poli- tieke groepe.i, die cr slechts op uit waien hun partijbelangen overal t© doen voor- j gaan voor iandsbelangen, zai wenig adem meer worden geiaten; geknoei en geicuip en financieel© voordeeltjes voor de baan- j tjesgasten der partijen zullen vocrtaan on- mogelijk worden gemaakt, Catalonie krijgt waarschijnlijk in zekere mate een vortn van zelfbestuur; rebellen tegen het nieuwe (rebeilistische) tewind kunnen kennis ma- j ken met alleronaangenaamste gevdgen, Te Barcelona waar de beweging begon, j is diezelfde beweging meteen wear uiteen- gespat, aangezien de syndicalisten en com- j munisten zich van de militaire rebellie heb ben afgescheiden, nu Primo de Rivera dic tator is geworden en geen gezanik van on eenigheidskraa/ers wil dulden. Totnogtoe is het buitenland vrij .onver van Limburg. Verder waren op deze cour ver- tegenwoordigd verschillende geredhtshoven en arrondissementsrechtbanken, burgemees- ters en wethouders van verschillende ge- meenten, besturen van Kamers van Koop- handel in tal van plaatsen en het college van curatoren der Rijksuniversiteit te Leiden; ook waren er van die universiteit de rector magnificus en assesoren; de rechnische Hoogesohool te Delft werd doer, den senaat vertegenwoordigd en door het college van curatoren; de Nederlandsche Handelshooge- school door rector magnificus en secretaris; het Delftsche Studentencorps door den se naat; verder waren vertegenwoordigd: het Nederlandsdi Olympisch Comite; het Zeeuwsch genooAjr4l'>" 3°r Wetenschappen; de rentmeesters K'oondomein; ver rln„, schillig tegenover deze zooveelste Spaan Verder zei nog de Minister, dat het doel gche beweging"te Parijs had men niet anders verwacht, aangezien de rol der li schillende indust- ememingeirtr tal n-eentginyfen enz. Prins tegenwoor- Ook bij deze cour dig. OPENING NEDERLANDSCHE CHR. SCHOOL TE BRUSSEL. Onder zeer groote belangstelling werd Vrrdag de Nederlandsche Clhristel. school, die nieuwe gebouwen heeft betroaken, ge- opend Onder de aanwezigen zijn te noe- men Dr J. Tlh. de Visser, Minister van On derwijs, Kunsten en Wetenschappen, Jhr. Dr. C. G. W. F. van Vredenburch, gezant der Nederlanden, Mr. H. van Rornburgh, consul-generaal; E. V ,Y. M. Seydlitz, con sul te Brussel, Van Berkenhof, gezant- schapsattaohe; Ds. F. Ferwerda, predikant te Amterdam; J. Gras, inspecteur van het Ghristelijk nationaal onderwijs; de direc- teur-generaal De Pauw, vertagenwoordiger van den Belgisicihen Minister van Kunsten en Wetenschappen; Plissart, schepen te Etter- beek, de voorstad waar de school gelegen is; Hugo Andriesse, voorzitter van den Bond van Nederlandsche vereenigingen in Belgie; het bestuur van tak Brussel van het Alge- meen Nederlandsch Verbond, benevens ver- tegenwoordigers van de Nederlandsche ver eenigingen in Brussel. De voorzitter van den raad van oestuur, de heer Tensen wees na voorlezing van Lucas XI, crop, dat, nu in Nederland en in dgie het onderwijs vrij van staatsdwang beide landen het overige van Europa 50 ja'ar vooruit zijn, terwijl in de andere landen de strijd thans pas begint. Hierbij hebben de heeren Jhr. De Savornin Lohman en Dr. De Visser die, al is hij grijs, toch nog in voile kracht is, onder de nog levenden een zeer groote rol hebben gespeeld. De heer Ten- sen bracht den dank van de Nederlandsche kolonie uit voor Minister De Visser en me- vrouw Van Vredenburch, wier arbeid door al de Nederlanders in Belgie ten zeerste wordt gewaardeerd, alsook voor de autori teiten, zoo Belgische als Nederlandsche en der school was het Nederlandsche bewust- zijn en het historisch Nederlandsche denken te steunen en te bevorderen. Een tweede reden waarom hij zoo gaarne de school steunde was, dat zij is een school die steeds voor oogen heeft het beeld van Christ us, die alleen alle gaven en kradhten, welke God in den mensch heeft gelegd, van vreemde banden ontdoet en ontwikkeld om den mensch nader te brengen tot God. Met het Christus-ideaal voor oogen verklaarde hij de Nederlandsche Christelijke school voor geopend. i De heer De Pauw dankte uitnaam van het Belgische departement van Kunsten en We tenschappen omdat in de school, naast de liefde voor het eigen vaderland, ook vriend- j sohap voor het vredelievende Belgie zal wor- den aangekweekt. De heer Ferwerda wees er op, dat geen enkele school te Amsterdam in de schaduw kon staan van deze prachtig gebouwd© en ingerichte school, doch hij kon best lijden, dat in Belgie de zon in het water schijnt. Reeds in de vroegere lokalen die griezelig waren, was de jeugd glunder en het perso neel opgewekt. Wat zal het wezen in deze heerlijke lokalen, besloot spreker, die harte- lijk werd toegejuichd. De gezant jhr. Van Vredenburch prees vooral het initiatief. omemt liefde voor Ko ningin en vaderland zaT worden aange- kweekt. Hij betuigde zijn dank aan de Bel gische autoriteiten, die ten deze hebben ge- toond een goed en gezond hart te bezilten. Na enkele woorden van den heer J. Gras die niet had verwacht wat hij 'hier re zien kreeg, van Ds. Hoek, die er op wees, dat de :i ~-.i dionm nm de k'ndercn beralen alwter uitgespeeld was en de Jun ta's er naar snakten we©c eens een ouder- wetsch pronur.ciamento te leyercn, Wei leest men in d© buitenlandsche pers een ze kere bewondering voor Alfonso; bij al- les weet hij zich aan t© passen en elke beweging schijnt hij van te vor©n reeds doorgrond te hebben. Zijn koningschap blijft onaangetast; „wat ook viel, trouw stond Alfonso", het winterseizoen een Nutsavond te ofga- niseeren. BALLONWEDSTRIJD De ballonwedstrijd, die op h©. jubiieum- feest te T©r Neuzen niet kon doorgaan, werd Zaterdag jl, gehouden, Om half drie was een© groote schare kinderen en groote belangstellenden aan wezig. Onder opwekkende marschen van het muzickgezelschap De vereenigde werklie- den werd naar de Lang© Kerkstraat ge- marcheerd, waar de heer A. de Zeeuw, exploitant van de Matador en zijn© helpers en helpsters gereed stonden ieder van een ballon te voorzien. Natuurlijk groot enthousiasme onder de kleinen. De nu kleuriger geworden stoet trok, begeleid door d© muzikanten een aan tal straten door en begaf zich foen nabij het sportterrein, waar de ballons de lucht ingingen. De mcesten deden net gced, die het vroegst gevuld waren, hadden ge- brek aan stijgkracht. 't Was werkelijk een fraai gezicht en de belangstelling was zeer groot. Somm'gen waren te vasthoudend en namen den ballon m©e naar huis. 1923 school za! moeten dienen om de kinderen voor te bereiden tot het leven naar cen bij- bel, en van den heer Neven, di.recteur van de school, die vooral wees op de plants van de moed°rtaal in het onderwijs, werd het Wi If. elm us door de leerlingen aangeheven, terv/ijl al de aanwezigen meezongen. De 'eerlingen brachten nog enkele liederen ten gehoore waarna de thee werd aangebo- den en de versierde lokalen van de school werden bezichtigd. De school, door architect De Bruyne ge bouwd, telt ruim 100 leerlingen en is ge vestigd in een van de mooiste en gezondste wijken van Brussel. Het is een alleraardigst, zeer luchtig gebouw, t© midden van een rui- men tuin. (Hbl.J. TER NEUZEN, 17 SEPT, 't IS KERMIS, zij* is officieel begonnen. Op 't oogenblik, dat we dit schrijven is er evenwel nog weinig anders van te bemerken dan reeds voltooide of in aanbouw zijnde tenten. Op de Markt bevinden zich, behoudens verschillende andere tenten, de draaigele- genheden, de gewone carroussel, de auto- carroussel en de zweefmolen. We zagen ook weer de schiettent vaan Mergant, waarin men hand en oog kan oefenen en nog enkele tentjes met behendigheidsspelen. Nabij de Vischmarkt is thans het Luna- park opgeslagen, dat het vorig jaar zoo druk bezocht v/erd, terwijl wbij ook een circustont eprv-aia»ats krijg 'ie van den neef jhony, am eell athleet in een ander mden be- wonderen. Op het Schoolplein heeft de Firma Bak- ker met haar schouwburgtent weer een V1SCHWEDSTRIJD Het was waarlijk gister re.i uijgezochtp dag voor het waterfestijn, dat nabij Mau- ritsfort (gemeent© Hoek) wcrd gevrerd, Heerlijk° frisch weder, eene schildrrach- tige landelijke omgeving en ruim dcrtig deelnemers; geen wonder, dat vele be langstellenden een kijkje kwamen nemen. En er werd ook gevangen een had zelfs elf stuks. Na afloop van den wedstrijd zag men de fietsen m©t de aangebonden hetigels zich naar Hoek begeven, Daar werd een maal genuttigd, dat op- nieuw de herinnering aan de watciV-wo- ners wakker riep, Te voren werd na ©en toespilaak van den voorzitter, den heer R, Nolsan, de uitslag van den wedstrijd bekend gemaakt. 't Was werkelijk leuk dat juist d© voor zitter en organisator van dit festijn ook het goede voorbeeld gaf. door den eer- sten visch te vangen, ©n als zoodanigl een eersten prijs te winnen. Tot kampioen werd verklaard d© heei A. Standaert, die niet minder dan 11 bolt- ten had buitgemaakt. Zijn prijs was ©en mooie gouden medaill©. ,c.. - Daarna kwam voor het grootst aantal a 15""1 stuTs in !ramn(^iirg-tl© hter C, tie Sm'dt met 6 stuks, Een prijs voor den /waarsten visch 1 - wierf Ch, de Cooker. De troostprijs, verloot onder d.egenen, welke geen enkel vischje hadden verscnaikt. plaats gevonden. - De Zeelandia-bioscoop heeft voor twee viel toe aan J. Bierle jr DE MILITAIRE STAATSGREEP IN SPANJE, De aanvioerder van den opstand tot premier benoemd. Spanie heeft zijn militairen Mussolini: Primo de Rivera, markies d© Esh ella, kapi- tem-generaal va.i Barcelona, en aanvoer- der van de opstandige feweging, is pre mier geworden m©£ dictatoriale macht. cn over gehcel Spanje is de staat van oorlo0 atgekondicd, Garcia Rrieto. markies Van Alhucemas de liber ale premier, wachtte Vrijdag den koning op aan het station te Mailrid, Zon der ecnig© verontrusting hoorde de koning hem aan: de oproerig© militate gouvei-- n 73n KPimsi-iie dis neurs ontslaan en overal, waar d© opstand de verte^enwoordigers van de Nederland- j begonnen was, dien onderdrukken. Set feit dat uitsluitend Nederlandsch ge- hij het station "S'"I'fhootd SSSnS. I de^pSlttngen schooliprogramma toegepast wordt. De school zoekt aansluiting bij de Nederland- avonden interessante films op haar reper toire, doch voor de overige avonden van de kermis zal daar een varietegezelschap op- treden onder directie van den heer Diede- richs, dat op andere plaatsen zeer veel suc- ces verwierf. Daarvan maken deel een hu morist, een duettistenpaar, een musicale down, goochelaars en acrobaten, terwijl voor slot der voorstellingen een blijspel of operette zal worden opgevoerd. In het Hotel Rotterdam en in het Hotel des Pays-Bas zijn blijkens de advertentie in dit nummer bals georganiseerd, desgelijks in het „Hotel Centraal" met een jazzband, ter wijl het aan dansgelegenheden tot Za'erdag- avond in vele lokalen niet ontbreken zal. LIJK OPGEVISCHT. Gisteren voormiddag is tusschen Sluiskil j en Ter Neuzen een lijk drijvende gezien, j hetwelk nader bleek te zijn, dat van den j 74jarigen Jan van Doeseiaar, wonende te Axel (Sassing).- Men heeft den bejaarden man Zaterdacavor.d het laatst gezier. gaan- de van de Sassing in de richting van Sluis kil. Hij is venmoedelijk bij ongeluk te water geraakt. TOEPASS1NG DER ZONDAGSWET. Naar we vernemen besloot het nieuwe college van Burg, en Weih. alhier ie doen toezien op een nauwere naleving der Zon- dagswet en werden de vorige week ver schillende neringdoenden gewezen op de be palingen die verbieden het uitstallen en het met open deuren verkoopen. Tegen 2 inge- zetenen die hun etalages niet van den open- baren weg onzichtbaar gemaakt hadden is gisteren proces-verbaal opgemaakt. SCHOOL B Naar wij vernemen wordt door ver schillende ingezetenen een bezwaarschrift ingediend tegen het raadsbesluit, waarbij de openbare school B aan de vereeniging voor Chr. Volksonderwijs woridt overge- sche universiteiten, doch vergeet daarbij niet dat zij in Belgie is gevestigd, met het ge- volg, dat veel zorg wordt besteed aan het onderwijs van het Fransch, aan den anderen kant is de school christelijk, al wordt gccri propaganda gevoerd voor eenige christelijke kerk, zoodat zij neutraal kan worden ge- noemd in den zin van niet tegen den gods- dienst. Alleen wie God noch gebod kent zal met de strekking der school niet tev reden zijn. Rassenihaat wordt er ook met ge- kweekt, maar toch een zekere vaderlands- liefde, terwijl verder wordt gezorgd voor de bevordering eener goede verstandhouding tusschen Nederland en Belgie. Belgische kinderen worden trouwens, voor zoover plaatsen openstaan, toegelaten. Na den voorzitter van den raad van be stuur sprak Minister De Visser, die den mannen en vrouwen uit Brussel, die het ini tiatief hadden genomen, dank zei. Hi] prees ding: eind van het onderhoud was, dat men in Barcelona juichen kon: de opstan- delingen-leider premier en de vooropge- stelde revolutieeischen ingewiUigd, de nieu we premier kon dus ©en directoire insteilen, Oogenblik is Primo de Rivera, markies van Estrella, naar Madrtd gegaan. En daar bibberde men voor zijn kompt. H©t parlement wacht, maar pakt reeds de kot- fers, want de dictator zal het ontbinden en een re~eering beginnen zonder parlement. De leiders d©r politieke partijen hebben zich zoet te gedragen, anders konden ze wel eens kennis inaken met de. gpedbewaakte inrichtingen, waarover een dictator met een staat van oorlog beschikt, De censuur schijnt goed g^werkt te heb ben in Spanje, want achteraf blijkt de op- stand om zich heen gegrepen te hebben over Barcelona, Tai'agona, Lenda, An a- cr0n, Castello de la Piano en zeifs het earnizoen van Madrid geheel. Een program heeft d© dictator met: van geven, TOT NUT VAN't ALGEMEEN. Het Nutsdepartement „Ter Neuzen", dat sedert eenige jaren in diepe rust was, is door de belangstelling van enkele dames en heeren weer uit dien slaap opgewekt. Zooals in ons blad was aangekondigd, werd j.l. Vrijdag onder leiding van den heer A. Sprui- tertburg in het „Hotel des Pays-Bas;' een vergadering gehouden, waarbij deze in het kort de reden meedeelde, die oorzaak waren, dat de leden gedurende enkele jaren niets van het bestaan der afdeeling hebben ge- merkt. Met de heeren A. Spruitenburg en L J. de Vries, die in het oude bestuur zit ting hadden, werden als nieuwe leden ge- kozen, mej. M. Noltinig, en de heeren J. H. Massink en B. I. Zonnevijlle. De heer Mas- sink werd tot voorzitter en de heer Zonne vijlle tot secretaris aangewezen. Staande de vergadering traden 11 nieuwe leden toe. Naar we vernemen ligt het in 't voor- nemen van het bestuur bij den aanvang van Deze prijzen vvare.i alle fraaie vischar- tikelen. Daarna werd eene schriftehjke stemming gehouden, wie d© hartstochtelijkstle vis- scher was. Als zoodanig werd met nagenoeg alge- geene s'.emmen aangewezen T. Nolson jr. In aangename stemming w©rd de maal- tijd genuttigid, waarbij bleek, dat d© verte- ringsorglanen zoo goed als algemeen in goede conditie \©rkeerden. In eene geestigfc toost brachtj een der deelnemers dank aan het bestuur en voou- af den voorzitter, voor wat dezen dag zoo rijkelijk werd aangeboden. Toen de voorzitter d© genoegflijke bij< en- komst ophief, sprak hij de hoop uit, dat een volgend jaar ©en ropetitie van dit wa- terfeest zou plaats hebben, Daarna werd de thuisreis aangevangfen, natuurlijk, zooals het onzen visschers past, onder de incest gunstige "mstandiglvden, Er is echt genoten door alien. LUST VAN ONBESTELB \RE BRIEVEN EN BRIEFKAARTEN, van welke de afzenders onbekend zijn, terug ontvangen in de 1© heift der maand September, ,e.i postkantore te Ter Neuzen. Briefkaarten binnenland: Madame Tlhijskens Maastricht, Pietersma Rotterdam. NOT A. Aanbevolen wordt om het adres van den afzender op de stukken te vermel- den, opdat deze bij onbestelbaarheid kun nen worden teruggegeven. Voorts is het gewenscht alle per post te verzenden stuK- ken steeds van een volledig adres straat- naam en huisnummer te voorzien. MUTATIeN PERSONEEL BIJ 's RIJKS BELAST1NGEN Met ingang van 1 Oct, 1923 is de ad junct-commies mej, W. d'Haens, ,©n ont- vangkantore der Registrat'e en Domeinen te Hulst, verplaatst naar Amsterdam, Met ingang van diien datuin zijr. ver plaatst de kommiezen bij 's Rijksfcelastin- gen J. A, Hoek van Dijke te Zuiddorpe, A, de Leeuw t© Hulst, M, J. de Laatt; R Hontenisse, alle drie naar Roosendaal en zijn benoemd tot kommies 2e kl. A. E. Harmsen te Hulst, j. van Lent tie Honte nisse, W, Moerdijk te Zuiddorpe, Nop' wordt meegedeeld, dat d<- kom mies °le kl. W(. Span; te. Axel, 1 October a.s. is verplaatst naar Amsterdam. WEGW1JZERS. Door de wegwijzers-commissie van den A. N. W. B. is besloten over te gaan tot plaatsing van een negental wegwijzers in Zeeuwsch-Vlaanderen, waardoor dc route BreskensPhilippine nauwkeurig wordt aangegeven. VOORLOOPIG GEEN LANDVERHU1ZING NAAR DE VER. STATEN. Zooals men weet heeft de sedert enkele jaren in de Ver. Staten ingevoerde wet tot ■fc, ??n»aKayaBwaaKis jjfiSSSBWWnBUI _i ,nn Umnona - I 1 111 C J tv-wvx I

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1923 | | pagina 1