ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANPERER No. 7487. Maandag 6 Augustus 1923 63e Jaargaug. B1NNENLAND. FETJILLETON. BUITENLAND. HET JUBILEUM VAN DE KONINGIN. De correspondent der N. R- Crt. te Brnesel meldt Verschenen is het programroa van de feestelflkheden die, ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van Koningin Wilhelmina, te Brussel worden georganiseerd door den Bond van Nederlandsche vereenigingen en lichamen in Belgie Samengevat komt het op het volgende neer Zaterdagmiddag 1 September kinderieest in het Holland Huis, Audergemsche Laan gl63, daartoe welwillend aan den Bond afgestaan. Zaterdagochtend 8 September: H. Mis met Te Deum, plechtige dankdienst en her inneringsdienst. 2 uurfeestvoorstelling in den Koninklijken Vlaamschen Schouw- burg, bestaande' uit le feestrede2e De Crisis, tooneelspel in een bedrijf, door de N.V. Het Rotterdamsch Tooneel, direc- tie Cor. van der Lugt Melsert en 1 artaud 3e De Bruiloft van Kloris en Roosje. met een heilwensch van den heer Speenhoti, door de N.V. Het Rotterdamsch Tooneel, met medewerking van dames en heeren uit de Nederlandsche kolonie te Brussel, muzi- kale leiding van den heer Anton Blazer 4e allegorische voorstelling met apotheose, ▼oorstellendeHe Nederlandsche Maagd, De Elf Provincien, Landbouw, Nijverheid, Kolonien, Leger, Vloot, Scheepvaart enz. door dames en heeren uit de Nederlandsche kolonie te Brussels avonds 71 /2 uur feestmaaltijd in de Madeleinezaal, bal en cotillon. In verband met deze feesten wordt, tevens door de zorgen (an den Bond van Neder landsche vereenigingen en lichamen in Belgie een fraai bord verspreid, dat, wegens het beperkte aantal exemplaren, een zekere waarde zal krijgen. Op den rand staan in blauwe gotische letters, de woorden Het Vaderlandt ghetrouwen blijf ick tot in den Doet. Een gekroonde W, de jaartallen 1898—1923 enz. herinneren verder aan het regeeringsjubileum. De heer F. de Bruyn, lid van de feest- commissie. Berg van t Hoi 89, Brussel, heeft zich belast met den verkoop van dit gedenkbord, waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan de teestkas van het centraal comite voor de Septemberfeesten. DE VOORTVLUtlHTIGE KAPITEIN VAN ADMINISTRATE UIT NIJMEGEN. Aan de Duitsche regeering is uitlevering verzocht van den kapitein der administratie K. B.. te Nijmegen, die met medeneming van een belangrijk bedrag van verlof te Ede is achtergebleven. PR1MITJEVE WONINGEN. Zoowel korte of langere werkloosheid, als ook de geleidelijke verlaging van loonen, dwingen vele arbeidersgezinnen in Oost- Drente. om hun dure woningen van bouw- vereenigingen of woningstichting te gaan verlaten, en om te zien naar goedkoopere, zjj het ook meer primitieve woningen. Zoo zijn er in de laatste paar jaar z.g n. r/plaggen"-dorpen ontstaan, nl. hutten en keten, waarbij veen-heide-plaggen. genaamd zoden" het voorname bestanddeel vormen. Meerdere arbeidersgezinnen, die om ge- melde reden moeten vertrekken, gaan zich nu vestigen in zulke keten. Roman van Nederland gedurende den oorlog, door CHARLES HUYQENS. 23) HOOFDSTUK VII. „De Neerlandia". In het betrekkelijke duister van den laten Januarimiddag lag de villa van de Van Oosterzee's in Aerdenhout. Carla kwam de woning uit, en keek eenigszins schuw om zich heen als eene, die niet wenscht gezien en bemerkt te worden. Met vluggen stap ging zij de donkere laan in, den zijweg op, die rechtstreeks verbinding geeftf met den hoofdweg, die Den Haag met Haarlem en Amsterdam verbindt. Gngeveer aan het einde van dezien weg gekomen, hjeld zij stil en zag aandacht-g den hoofdweg af. Niet lang kon zij daar geweest zijn, of het eigenaardig geluid van een naderende motor trok haar aandacht, weldra werd de- z|e met zijn berijder zichtbaar, die den zijweg naar Aerdenhout insloeg en al spoe- dig vaart verminderde toen hij haar zag staan Von Wrede sprong van de motor en zfette deze tegen een boom. U bent wel op tijd mevrouw. Nogmaais mijn spijt, dat ik U geen beteren voorslag wist te doen voor een onderhoud dan op deze, weinig opzienbarende plaats. Geen verontschuldigingen, gqaaf Von Wre de U weet dat 't mij hoogstonaangenaam is op deze wijze te moeten werken, maar ik weet ook dat het niet anders kan. Hier zijn de papleren, die U verlangdet, eerlijk gezegd, waar U geen scheepsbouwkundige Z1jt, begrijp ik niet goed, wat U er aan Er moeten onder de gemeente Emmeu reeds vijf van deze primitieve woningen gesticht zijn, vanwelke een den welspreken- den naam van »Bloemendaal draagt. TABAK EN S1GAREN VER- VALSCHINGEN. Dr. P. F. van Hamel Roos, de redacteur van het „Maandblad tegen de Vervalschin- gen", miakt melding van een circulaire, waarin een scheikundige tincturen en re- cepten aanbiedt voor tabak, snuif en sigaren. Het is natuurlijk bekend. sohrijft de re dacteur, dat er tal van geheime recepten bestaan, welke gebezigd worden om de tabak te /,sausen", d.w z. den geur en andere eigenschappen te verbeteren. Tot zoover kan geen aanmerking hierop gemaakt wor den, mits onschadelijke stoffen aangewend worden. Het gebied der vervalsching of misleiding wordt evenwel betreden, wanneer getracht wordt bekende soorten nate boot- sen door kunstmiddelen, en de sigaren of de tabnk te verkoopen onder een onjuisten naam, b v. als „Zandblad naturel", zoodat het publiek iets anders ontvangt dan het verlangt. Het komt den schrijver voor in het belang van onze zoo gewichtige tabak- en sigarenindustrie, tegen deze verbete- ringen" te waarscbuwen, en de vraag te stellen of het niet op het terrein van de Warenwet ligt om deze nieuwe #industrie te verbieden. RIJKSSTEUN VOOR WONJNGBOUW. Naar de Ned. verneemt, heeft de minister van arbeid bepaald. dat er in de maand Augustus geen steun vanwege het rijk ver- leend mag worden voor den bouw van groote complexen woningen, in verband met de zeer hooge steenprijzen, die in den laatsten tijd met ongeveer 10 per 1000 zijn opgeloopen. Dit besluit geld zoowel voor den bouw ingevolge de Woningwet als voor den premiebouw. DE INVALIDITE1TSWET Betaling van premie bij werkverschaffing. Op de vragen van het Tweede Kamerlid Duijs betreffende het niet betalen van pre mie ingevolge de Invaliditritswet door hen, die arbeid doen veifichten bij wijze van werkverschaffing, tuidt het antwoord van den minister van Adbeid, Handel en Nij- verheid De Centrale Raad van Beroep heeft bij verschillende uitspraken, o.a, bij zijn uit- spraak van 25 Januari 1923 bes'ist, dat werkzaamheden, welke een gemeente bij wijze van werkverschaffing laat ver'ichten, niet in loondienst verrLchfl worden, maar ter ondersteuning, onder de voorwaarde, dat voor die ondersteuning wordt gear- beid, zoodat voor genoemde werkzaam heden geen premie ingevolge de Invali- diteitswet verschuldigd is. Het is onderge- teekende bekend, dat in verband met voren- bedoelde jurisprudence zij, die bij wijze van werkverschaffing arbeid doen vcrrich ten, geen premie betafen in verband met de Invaliditeitswet. Er zal gestreng op worden toegezien dat de werkgever niet ten onrechte werk verschaffing noemt hetgetfl indeijdaad ar beid in loondienst is. Voor zoover ingevolge de bovengenoem- de jurisprudence geen verplichting bestaat tot premiebetafing, ontmoet het bezwaar, bij het verstrekken van subsidies ter zake van werkverschaffing de verplichting tot premiebetaling op te leggen. WONINGBOUW MET RIJKSSTEUN In \erband met de bekende financieele moeilijkheden welke door gem een ten, wo- ningbouwvereenigingen en -stichtingen bij de ejjptoitatie van met Rijksvoorschot ge- bouwde woningen worden ondervon'den, heeft zich een cpmniissie gevormd, be staande uit vertegenwoordigers van den Nationalen Wonfngraad, den Bond van Ar beiderswoningbouwvtreenigingen, den R.K, Bond van Woningbouwvereenigingen en de vereeniging van Nederlandsche Gemeen- ten. Deze coinmissle zal zoo mogelijk ge- zamenlijke stappen der vier genoemde in- stellingen bij de regeering voorbereiden. Met dit doel wordt door haar bij de leden der vicr organisaties thans een enquete in- gesteld EEN HERINNERING AAN 1822. Het Eerste Kamerlid De Vos van Steen- wijk heeft aan den minister van Binnen- landsche Zaken en Landbouw eenige vra gen gesteld betreffende het weglaten van „adelijke titels en kwalificatien" in het proces-verbaal van de zitting van het Cen traal Stembureau tot het vaststellen van den uitslag der vcrkiezing van de leden /an de Eerste Kamer der Staten Gencraal. Gevraagd wordt, waarom dit is geschied, en of niet in strijd is gehandeld met het be- paalde in art. 1 van het Kon. besluit van 26 Januari 1822 (staatsblad no. 1), ENGELAND; EN NEDERLAND. Reuter meldt uit Londen In het Lagerhuis heeft Moref gevraagd of er besprekingen zijn gehot'den tusschen de regeeringen van Engi land en Nederland met betrekking tot zekere outworpen stra- tegische werken in Nedcrlandsch Oost-In- dic Amery, de minister van marine, ant- woordde dat zulke besprejeingen niet ge- houden zijn hebben kunt, maar ik heb ze in mi jo bezit en ik wil ze U dus gaame afstaaji. Ik wacht nu alleen nog Uw verzekcring op de vraag die ik U gesteld heb. Ik heb gedaan, mevrouw wat ik kon, maar onze plannen kunnen niet geheel ver- ander worden Hoezcer 't mij ook leed doet dat Uw man zich op de Neerlandia zaJ inschepen, dat schip moet getroffen war den, en voorzoover ik onze duikbootkapi- teins ken, Zal het getroffen worden. Wet lean ik U de verzekering geven, dat sped ale instrueCes zijn verschaft. die de vdligheid van de passag^iers en in het bijzondet van Uw echtgenoot beoogen. U gelooft dus niet aan gevaar voor hem. Een lichte trilling was in Carla's stem duidelijk te hooren. Gevaar is er bij zeereizen in d<*n tegen- woordigen tijd altijd, dat weet U even goed als ik. Het zijn niet alleen de torpedo's die wij in onze macht hebben, het zijn ook de mijnen, die wij en de Engelschen hebben losgelaten, en die als het kan nog gevaariij- ker zijn dan de torpedo's. Maar mensche- lijkerwijs gesproken, g<Ioof ik dat de reis van de Neerlandia volkomen beveiligd is. Ik wil U zelfs wel eerlijk zeggen, dat wij gaarne al het mogelijke in het werk zulhm stellen om te voorkomen dat een mijn het werk doet, dat wij ons hebben voorgeno- men. Heb ik U voldoende gerustgesteld Het was beter geweest, graaf Von Wrede (als ik U over deze reis niet had gesproken. U hebt er Duitschland een onschatbaren dienst mede bewezen. mevrouw, en het va- derland gaat boven aCes. Het vaderland gaat boven alles, U hebt gelijk graaf. Het was als een zucht, die uit Carla opwelde. Snel draaide zij zich om, knikie Wrede nog eenmaal toe en was spoe- dig in de duistemis verdwenen. Zij is mooi, zij is elegant, mompelde Wrede voor zich Ik zou het bijna betreu- De volgende stap van Engeland zal waarschijnlijk zijn een antwoord te zen- den op de Fransche en Belgische nota's. En dan? Zullen we dan een voortzetting der onderhandelingen met Frankrijk b.ele- ven, of een breuk? Dit zar wel afhangen van de uiteenzettjngen, die de Engelsche regeering in bedoeld antwoord geven zal. De Engelsche leidende bladen zien den ernst van den tocstand in De Times schrijft over de gehouden par- JementszitCng: De overhferschend" indruk was die van eeh werkelijk ernstvollen toe- stand en de redevoeringen, waarin de re- geeringspolitick becretiseerd werd, warm weinig meer dan pogingen om dit druk- kende crisisgevoef te ontwijken of te weer staan Het blad is van oordeel, dat het Kabi net volkomen gerechtigd was te handelen gelijk het deed. De thans gevoerde politiek heeft den steun der Britsehe meening noo- dig en moet ook door de meening der ge- heele wereld worden beoordceld. Het kwam niet tot zijn -recht hoe sterk de En gelsche zaak was, tengevolge van de com- mercieele geheimhouding van de diploma- tieke besprekingen met de geallieerde re geeringen Zoodra duidelijk werd, dat ge heime ondernandelingen niet tot een resul- taat kon den Teiden, had de regeering niet sfechts het recht, doch den plicht, den toe- stand aan het eigen volk fe verklaren. De Times dringt er op aan, dat thans de geheele gedachtenwisseling met de ge- allieerden wordt gepubliceerd. De feiten, ren, dat zij een van onze meest geachte en waardevolle agenten is. Hij zette de mo tor in bewegjng met een vluggen sprong had'hij zich er op gezet en geen twee minu- ten later was ook hij verdwenen. De dag van vertrek voor Frank was aangebroken. D>- auto van de .pude lui, die al spoedig na de mobilisatie was terugge- ven, zou hem komen> halen om hem naar IJmuiden te brengm. Frank had met opzet gewenscht zich eerst in IJmuiden aan boord fe begeven, omdat hij in Amsterdam vrees- de voor officieuse en officieele begroetin- gen, omdat hij de eenvoudige daad van zijn kant, die alleen de strekking had om eventueel gevaar met zijn eigen menschen te declen, niet als een bewijs van heJdenmoed wilde b, spro ken zien. Frank ontgaf hot zichzelf niet, dat er iets zenuwsachCgs in hem was in deze laatste dagen; dat hij zijn Bob en zijn Hetty anders aan keek dan voordat hij deze reis ging ondememen, dat zich menigmaal betrapte op de gedachtje, of hij Carla en de beide kinderen zou terugzien op de wijze als hij ze nu had. Maar toch,.hij gevoefde hoe weinig hij ondernam in vergelijking met het gevaar, met hot lijden en de ellen- de, die elken dag gefeden werden door millioenen menschen, even onschuldig aan den oorlog als hij zelf. Voor (te kinderen was de autorit naar IJmuiden, ook al was het weer betrokken en weinig zonnig, een genot. Zij waren gewend aan de auto, die hen in den regel naar school bracht Zij hadden wat gemopperd in den aan- vang van het nieuwe schoolseizioen, toen Zij, bijna een half uurvroeger dan ge- woonlijk, samen loopend naar school moes- ten Die klelne fuxe-rakkers, had Frank menigmaal tegen Carla gezegd, als ze bei- den achterblcven en het stevig stappen d in de regeeringsverkfaring geopenbaard, noemt het blad niet geruststellend. Het kan niet gezegd worden, dat het ontwerp- antwoord buitengewoon gunstig voor Duitschland was, of dat het de belangen en gevoeligheden onzer bondgenooten niet ontzag De Daily Tdegraph zegt, dat, ofschoon de regeeringsverkfaring in zeer gematigde termen was vervat, zij ernstige bezorgd- heid moet baren aan alien, die tegen alle hoop in hoopten, dat de entente in haar voile beteekenis gehandhaafd kon blijven. De houding van Frankrijk en Belgie zal op de Britsehe meening geen gunstigen indruk maken. De premier heeft als pre mier de groote meerdcrheid des volks ach- ter zich en ook daarom had hij recht op een duidelijk en rechtstreieksch antwoord op zijn nota. Ce regeeringsverkfaring be'.eekent, dat wij er in moeten berusten, met Frankrijk van meening te verschillen, nu wij ons niet bekeeren kunnen tot het Fransche standpunt inzake het herstefprobleem en verder, dat wij op eigen gelegenheid moe ten handefen, doch op doeltreffcnder wijze, dan Frankrijk vele maanden gelcden deed. Hoe het Fransche standpunt was,_ heeft men uit den korten inhoud, welke Havas meedeelde, kunnen zien. Nu de Fransche regjeering ook aan het publiceeren is ge- gaan, willen we even die herstel-kwestie en het lijdelijk verzet nog even het Fran sche inzicht uitvoerigtr weergeven. „AHe inlichtingen, die wij bezitten, be- wijzen, dat, als Duitschland niet zoo dwaas was geweest te rekenen op verdeeldheid onder de geallieerden, het snel zou heb ben toegegeven", zoo verluidt de Fran sche nota Het zijn de Duitschers, die, in overeenstemming met de bevefen ^an het Reich", beletten dat de Ruhrproducten worden uitgevoerd door te weigeren ver- gunningen aan te vragen en aldus den han- del belemmeren. Wij zijn beslist overtuigd. dat, indien de Britsehe regeering eenvou- dig aan het „Reich" deed weten, dat zij een politick afkeurt, die Duitschland ru'i- neert en dreigt Europa te ruineeren, alles onmiddellijk in orde zou komen. De oplos sing van het economische probleem ligt alleen in handen van Duitschland zelf. Flet lijdelijk verzet is wel de voornaamste hin- derpaal voor het herstol van den normalen toestand. Dit verzet, in strijd met het ver- drag, in strijd met het afgemeene welzijn, moet Ophouden." De gevveldige vrees voor Duitschland komt duidetijk aan den dag, wanneer na te hebben gewezen op de groote onvoor- zichtigheid, thans de betalingscapaciteit van Duitschland vast te stellen; de nota ziegt: „Wij kunnen over 10 jaar ontwa- ken met een Duitschland, zoo voorspoe- dig en zoo machtig, dat wij er bitter bt'- rouw over zouden hebben Groot Brit- tannie ongetwijfeld evenzeer als wij dat wij die betalingscapaciteit van Duitschland hadden vastgesteld op het oogenblik, waar- op het zelf die vaststelling vroeg, omdat het voelde, dat zijn capaciteit op dat oogen blik op het laagste punt was. Er inoge aan herinnerd worden, dat tijdens de vre- desconferentie de Amerikaansche deskun- dige de betalingscapaciteit van Duitschland raamde op 120 milliard gouden marken. Engeland stelde toen een veel hooger cij- fer vast. Men moet aan de commissie van herstef al de olasticiteit laten, welke het verdrag haar geeft. Wij kunnen 1871 niet vergeten. Niemand ter wereld dacht er toen aan te weten te komen of Frankrijk het verdrag van Frankfort rechtvaardig en te verwezenlijken achtte Niemand belette toenmaals l>uitsch- land een aanzienlijk deel v^n het Fransche tvveetal "naoogden. Waarachtig Carla, wij schikken ons met een lachje in al de ont- teringen, die wij hebben. Ik vond het niet bijzonder in de eerste dagen, dat ik met mijn melkboer en met mijn slager stand te marchandeeren over het betjahn van een rekening, waarvoor ik het geld heuscb niet in huis had. Maar die kinderen, zij zijn tegenwoordig zoo gewend aan hun kleine eh groote luxe, dat zij er zich heel wat minider gemakkelijk van ontdoen dan wij Nu Zat^n de kinderen voor het eerst vvier in de auto. Zij wisten, dat papa voor en- kelt d&grii weg ging; Frank had besloten om tot Genua mede te gaan en vandaar over land terug te reizen. Zij wisten niet konden zij het ook weten? welke gevaren aan deze reis verbonden war n, wat Aj inhieid, wat zij betfeekende. Wel had Bob zich een der laatste avonden angstig tegen vader's knie aangedrongen en hem gevraagd toch vooral voorzichtig te zijn, olimit zij hem hadden verteld, dat de mijrien op zee zoo gevaarlijk waren; en Frank had eens gegliinlacht en de jongen de vtrzekering gegeven, dat hij o zoo voorzichtig zou zijn om maar wen- zoo gauw mogelijk bij hen terug te komen. Maar de gedachte, dat het wel eens de laatste keer kon zijn, dat, zij met vadertje autoreden, die gedachte, zij kwam gelukkig Ibij de kinderen niet op. In IJmuiden, in het hotel Rrins Hendrik, waren de oude heer en mevrouw Van Oos- terzee reeds aanwezig. Robert, de oudstie oroer van Frank, de bankier, was er ook. Huug kon niet aanwezig zijn, zijn mili- taire plichten riepen hem elders, gelijk hij dien ochtend bij zijn telefonisch afscheid had verzvkerd. Geheel de fainilie was een teetje zenuwachtig; een dergelijke reis was dan ook werkelijk niet gewoon. Nog eens Frank, zoo zeide de oude heer Van Oos grondgebied te bezetten tot aan de afgo heele betaling der schadeloosstelling van 5 milliard, geeischt dcor een varai n nd land, dat niet overweldigd was. g oorlogsschade had gdeden f t ei on- r.enen van twee provincies oeroofde." Wanneer we deze regels lezen, kunnen we ons voorstellen, dat bange voorgevoe- 'ens de harten der Engelsche regeeringsper- sonen vervuHen. 't Wachten is nu op het Engelsche antwoord. PRESIDENT HARDING, t Renter seint uit Londen het volgende korte levensbericht van den overleden Pre sident, getrokken uit de Engelsche bladen: De Washingtonsche correspondent van de Daily Telegraph zegt in eene beschou- wing over Harding, dat dezie niet groot was in de gebruikefijke beteekenis van het woord, maar in veie opzichten, die meer gelden, n 1. .in hartelijkheid, perlsoonlijke toewijding, onkreukbare eerlijkheid, vol- strekte oprechtheid, eenvoud en m ierig- heid. Geboren op eene kleine boerderij, trad hij voor het eerst in het openbaar op als jeugdig trombonist van een dorps-mu- ziekkorps. Hij was in zijn dorp correspon dent van een dagblad en een ijverig ptaat- sehjk politjcus. Hij kocht het vertoopen blad Marion Star "en, met de hulp van zijn vrouw, wrist hij dit randelijk blad tot bloei te brvngeji, waarbij hijzelf als verslaggever, drukker er uitgever fungeerde. In zijn openbare loopbaan hield hij de- zielfde regels in acht, die hij 20 jaar geteden voor verslaggevers had verkondigd: waar- heidsiiefde, onpartijdigheid, objectiviteit en naastenliefde. De Manchester Guardian zegt, dat vol- gens de Engelsche opvatting Harding niet zulk een op den voorgrond tredende figuur was als Taft en Roosevelt, maar Engeland begreep zijn groote hoe^ danigheden Van gemengde Ho'land- sche en Schotsche aflcomst was hij geen groote geest of politjek den- ker, maar hij bezat in hooge mate de karakteristieke Amerikaansche ondeme- mingsgeest, idealisme, kameraadschap en minachting voor een aristocrats, die niet voortkwam uit persoonlijke waarde en stre- ven. Zijn grootste succes is geweest het bijeenroepen van de conferentie van Was hington en de totstandbronging van het tractaat inzake den sttilen Oceaan. Hij is gestorven op het oogenblik, dat zijn poli- tieke ontwikkeling zich scheen te zullen neigen naar deelneming aan de Europee- scheizaken, ofschoon hij gekozen was onder de feuze van verzet daartegen. Zelfs indien Coolidge op hetzelfde stand punt staat, is het onw aarschijntijk, dat de cmstandigheden van zijn presidentschap hem zullen veroorloven, in dezen op dezelf- de wijze voort te gaan en het vtrvvarde Europa moet vermoedelijk te hoop laten varen, dat de geest van wijze riddedijkbieid, die tot het Witte Huis scheen door tt dringen, zich verder zal ontwikkelen- En geland heeft daarom te meer reden; het heengaan van een man te betreuren, dii meer en meer een vriend van Engeland en van den wereldvrede werd. De Morning Post zegt, dat Coohdge, naar wordt verondersteld, een voorstan- der van het isolement van Amcrika is en dat hij zelfs krachtig tjegen de deelneming aan den Volkenbond is Het kan zijn, dat nu hij aan het bewind is, deze yoori.nge- nomenheid zich wijzigt, maar zij kan ook versterkt worden. Het, blad hoopt, dat men in Engeland zoo wijs zal zijn, om niet aan Amerika te vragen, het Europeesche vraagstuk onder de oogen te zien als fi- lantroop of kruisvaarder, maar dat men de terzee, ik leg er nadriuk op, dat ik het eigen- lijk dwaasheid vind, dat je meegaat. Vi| zijn reeders, wij hebben ons werk thins; wij moeten voor den gooden gang van zaken in het algemeen zorgen. Het zee- volk is voor de reizen. Kapitein Te rib org heeft mij gisteren gezegd, dat hij geen^r- lei verantwoordelijkneid voor de veihg*neid aanvaardt Vriendelijk bedankt papa, voor dejt goe- den taad. U weet hoe ik er over denk In normale iijden lijkt het mij hoogst onnoo- dig, dat de reeder meevaart, maar het zijn >g©en normale tijden. Wij eischen van ons personeel buitengewone dingen, wij eischen, dat zij zich blootste'len aan ge varen, waaraan zij nooit gedacht hebben. Het zijn niet de gevaren van de zee, die hen thans bedreigen, maar de gevaren, die kunstmatig door de menschen zijn ge- schapen. U weet, dat ik de eerste ben om te zeggen: varen tot elken prijs, zxxtiang wij kunnen. Maar juist omdat ik dat zeg, wil ik zelf het goede voorbeeld geven. Zij zullen later niet inogen zeggen, dat een Van Oostorzee zijn personeel dwong om te varen en zelf thuis bleef wachten, zooals de volksmond natuurlijk zegt, om het groot dividend te innen, dat de gevaarlijke reis opleverde. De oude heer Van Oosterzee had het opgegeven met Frank over dit punt te dis- cussieeren Hij had hem zijn ontevreden- heid, zijn verbolgenheid niet onthouden over de woorden, ter vergadering met de Ministers gesproken. Hij was er van over tuigd, dat hij de heeren aan zijn kant had gekregen, indien Frank zich niet aan hun zijde had geschaard. Frank had alles oe- dorven, voor hem, voor zichzelf, voor het geheel scheepvaartbedrijf. Maar Frank stand op een ander standpunit en bleef het verdedigen. (Wordt vervoigd.) NEUZENSCHE COURANT REN ANTWOOltD VAN DE ENGELSCKE REGEERING OP DE FRANSCHE EN BEL- GISCHE NOTA'S WORDT VERWACHT.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1923 | | pagina 1