ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH VLAANDEREN. No 7478 Maandag 16 Juli 1923 63e Jaargaug. fH B UITENLAND. SPORT. 6EMEN8DE~BERlCHTEN. H -SM Borgemmter* en 1Wethonders van FEUILLET0N. hsS&S w.&. fisBe Het verkoperen van het ijzeren gedeeite van het laagspannings- net der gemeente met daarbij be- hoorende werkzaamheden, alles nadar omschreven in het bestek. 14) st;' kruisl VOETBAL. Loup der bevolking van Ter Neuzen. ENSCH E HOKK (Zeeland) zullen op 2-4 Jul! a. des voor- middags elf uie. len gemeentehuize aldaar, trachten aan te besteden Aanwijzing op 17 Jnli a. s. des vooi- middags elf ure, samenkomst ten gemeente huize, alwaar bestekken gratis verkrijgbaar zullen zijn. Inschrijvingsbiljetten on zegel a 0,50, onderteekend door den inschrijver en twee borgen kunnen tot op het uur der aanbe- steding ten gemeentehuize worden ingeleverd. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. WOLFERT, Burgemeester. J. M. DREGMANS Secretaris. DE TOESTAND. Reuter vertelt, dat, volgens de verwach- ting in officieele kringen, het Britsche ant- woord op het laatste Duitsche memoran dum Donderdag gereed zal zijn. BMjkbaai met voor verzending naar Berlijn, maar ter voorlegging aan de geallieerden, g'lijk Baldwin beloofd heeft. De a mend em en ten kunnen dan niet uitblijvenj en men zal al vlug werken, indien weer na een week u:t- gemaakt zal zijn, of de andere geallieerden er hun handteekening onder zetten. S/oor Poincare zal het moeilijk zijn dit te doen, na zijn verklaring dat het Duitsche memo randum gem antwoord verdiende. Formed is deze moeilijkheid echter te ontzieilen, in dien Engeland alleen slechts de ontvangst bevestigt en verder zou kunnen verwijjzien naar em gemeenschappdijk'- mededeeiing die de geallieerden zouden kunnen doen, zonder erin gewag te maken van het Duit sche aanbod. Voor de rest dient er nog eens aan herinnerd te worden dat de Fransche regeering gezamenlijk met de Beigische re- gBering in het begin van Mei wel uitvoe- rig geantwoord heeft op een veel onbevre- digender aanbod van Duitschland dan het laatste De kvvestie is dan ook meer dat Poincare bedodde dat het aanbod geen in- stemmend antwoord verdiende, gelijk En geland nu voorstelt, terwijl begin Mei alle geallieerden ook Engeland, Italie m Japan afwijzend hebben gereageerd. Baldwin's voornaamste taktSek is er op gericht, Frank- rijk's instemming te krijgen voor de instel- ling van de comtnissie van onderzoek naar de Duitsche vergoedingscapaciteit, waar- voor Poincare, zooals het zich nu faat aan- zien, aUeen te vinden zou zijn tegen het opnenim van den eisch tot staking van lij- delijk verzet en zekere toezeggingen op het stuk van de schuld van Frankrijk aan Engeland. Alles wat men kan doen, is af- wachten, of men bij dat spel van gevm en nemen tusschen Engeland en Frankrijk tot eenig practisch resultaat zal komen. DE WARMTE heeft ook zijn invloed latm gelden op de Beigische parlementsleden, ten voordeele van de buffetten. In afwachting van de stemmingen hebben de heeren Zaterdag 500 fleschjes mineraalwater, 750 glazen kwast (waarvoor ongeveer 400 citroenm gebruikt zijn) en 300 koppen koffie en thee genuttigd. DOOR HET ONWEER GEVANGEN- GEZET. Aan het einde der jongste nachtzitting van het Engelsche parlement was het nood- weer zoo hevig, dat verschillende afg: vaardigden zich door gebrek aan vervo»r- middelen gedwongen zagon, in het par ment te ovemachten. Lord Curzon gaf het goede voorberid. trok zijn jasje uit en maakte het zich ge- makkelijk in een paar clubfauteuils. Al spoedig waren de bibliotheken en rookkamers getransformeerd in slaapzalen, waar tot 's ochtends 7 uur in koor g snurkt werd. Een bisschop sliep in het Hoogerhuis. TER NEUZEN, 16 Juli 1922. CONCERTEN. Het concert dat j.l. Zaterdagavond op de Markt gegeven werd door het muziek- gezelschap „De vereenigde werkliedon", di- recteur de heer A. Schiirris, trok ve- ler bezoek. De uitvoering werd met be- langstelling gevolgd en vooral de humo- ristische fantaisie „Dageraad in 't Geul- dal" had grooten bijval. Gisteravond werd door genoemde v«r eeniging in „De Buiten-Societeitfhetzelt- de program ma uitgevoerd. Het bezoek was niet groot. De malsche regenbuien, ge volgd door een koefen wind, die een zoo gewenschte verkwikkjng hebben gebracht, was voor deze gelegenheid minder gun- stig, ofschoon men in den beloinmerden tuin ge n hinder van den wind had. LIJST VAN ONBESTELBARE BRIEVEN EN BRIEFKAARTEN, van weike de afzenders onbekend zijn, te- rug ontvangen in de le helft der maand Juli ten postkantore te Ter Neuzen. Brieven Binnenland. B. Schotten Amsterdam. C. Pichiel Hansweert. D. Bolier Ter Neuzen. Brieven buiterland. Elwira Anderen Copenhagen. Briefkaarten binnenland. C. Kolijn Oostburg. H. Wolfert Gorinchem. Briefkaarten buitenland. Ten Hoeve - RuhrorL NOTA. Aanbevolen wordt om het adres van den afzender op de stukken te vermcl- den, opdat deze bij onbestelbaarheid kun nen worden teruggegeven. Voorts is het gewenscht alle per post te verzenden stuK ken steeds van een volledig adres straat- naam en huisnummer te voorzien. GER. KERK. Bedankt voor Grand Rapids door ds. B. van Neerbos te Ter Neuzen. VISSCHER1JEN. Bij kon. besluit is bmoemd tot lid van het bestuur der visscherijen op de Zeeuw- sche stroomen, voor het district Walcheren Zuid- en Noord-Beveland, de heer J. J. van Stembergen, directeur d.r registrant en domeinen te Middelburg. EXAMEN BEWAARSCHOOL- ONDERW1JZERES. Geslaagd voor het examen bewaarschool- onderwijzeres de dames N. van Dalen te Oostburg en A. van Malen te Schoondijke. UNIVERS1TEIT TE UTRECHT. Aan de Universiteit te Utrecht slaagd voor semi-arts de heer J. Dikkenberg te Zuidzande. DE KERK EN HET JUB1LEUM DER KON1NGIN. De kerken en kerkgenootschappm ont- vingen van het ministerie van Binnen landsche Zaken en Landbouw den vol- genden brief. 's Gravenhagie, 4 Juli 1923. Het aanstaand jubileum van H. M. de Koningin slemt tot ootmoedige erkentelijk heid. De regeering zou het op bijzonderen prijs stellen, indien op 5 September e.k. de kerkgenootschappen aanleiding konden vinden deze heugelijke gcbeurtenis plech tig kerkelijk te gedenken. De voorzitter van den Raad van Ministers, (w.g.) Jhr. Mr. Ch. Ruys de Beerenbrouck ZEEUWSCH-VLAAMSCHE WATER- LEIDING. In de jl. Vrijdagnajnkidag gehouden verga- dering, weid door den gemeenteraah van Axel na beraadslaging in besloten vergadering, die ongeveer 3 uur in beslag nam, en waarbij tegenwoordig was de heer Cari'iere, mgenieur van het rijkswaterleidingbureau, met 9 stem- men tegen 1, die van den heer Weijns, het volgende besluit genomen: De raad der gemeente .Axel besluit: A. dat de gemeente tot een bedrag van ten hoogste 406.000,zal deelnemen in een te stichten naamlooze vennootscliap Zeehwsch- Roman van Nederland gedurende den oorlog, door CHARLES HUYGENS. Franks moeder was thuis, bedrijvig als altijd. Mevrouw van Oosterzee was het type van een Amsterdamsche patjrirische dame. Haar uitgebreid huishouden wist zij te besturen vanaf haar sfpel; en ieder, tot haar man, toch een maclyt Webber in stad en Staat toe, deed wat zij wenschte. Maar haar tdwang was zoo onmerkbaar, dat men zich er bijna met genoegen naar schikte. Als altijd was de begroeting tusschen Frank en zijn moeder hartelijk; zij natuur lijk vol belangstelling naar al zijn Berlijn- sche indrukken; hij vragende naar den welstand van de familie, wetende dat ook zijn moeder het zakenleven van zijn vader voor em groot deel meeleefde. Hij zou dien middag maar niet meer naar het kan- toor gaan, eerst thuis kijken en in den volgenden dag de zaken hervatten. Viaamsche Waterleiding Maiatschappij op den basis, met een maatschappelijk kapitaal en volgens het plan en den opzet, neergelegd in het April 1923 van wege de,, -j. ecteur van hel Rijksbureau voor Drinkwatervoorziening uitge- bracht beknopt rapport, betreffenide een cen- trale drinkwatervoorzieh .ig vooi Zeeuwsch- Vlaanderen. B. voor het geval u Naamlooze Ven nootscliap opgeiicht wordt met een kleiner maatschappeiijic kjp'taal <ian het totaal benoo- digd bedrag, ilaarin de gemeente eveneens zal deelnemen tot :>n bedrag in evenredigheid met het bevblking e.jfer vjjfsi te stellen en voor het overige voor aan het mb, A bedoelde be- dmg da.i te k«.n -chicWide zich garant zal stellen, ten behoevc van te stichten N.V., wanneer deze door een ohligatieleening zelve de huiten het dan verkleind maatschappe! kapitaal benoodigde gelden zal leenen; C. Zoodra de N.V. is op gericht de in do gemeente bestaande bouwverordening aan te vullen met bepalingen als bedoeld in de b bovenvermeld gevoegden leiddraad betreffende aansiuitingsplicht aan de waterleiding; Dit besluit wordt genomen onder voorwaarde le. dat het benoodigde kapitaal aan de ge meente wordt verschaft hetzij van rijkswege, hetzij anderszins en de vereischte renten en af- lossing van het door de gemeente formeel ge nomen kapitaal daarvan uit het bedrijf der vennootschap of uit het reserve-kapitaal gc noemd in bovengenoemd rdpport ad f 500.000 zal worden betaald. 2e. Voor het geval het reserve-kapitaal ad 500.000 mocht zijn uitgbput een risico-ga- rantie voor gelijk bedrag van rijks- en provin- cie wege zal worden gegeven en de desbetref- fende wet of bet pro vine ,aal besluit zal zij gesanctioneerd of aangenomen. D. Burgemeester en VG-thOuders te macht - gen een overeenkomst dienaangaande en hou- dende het bovenstaane'e aa" te gaan met het Zeeuwsch-Vlaam.-che Waterleiding Comite, on der erkenning dat de heer n J. Huizinga, bur gemeester te Ter Neuzen en Mr. P. Dieleman. lid van G-ed. Staten van Zeel'hn'd te Middeltibrg gemachtigd zijn tot het a^ngaap dezer over eenkomst uitsluitend de uitvoering daarvan kunnen verlangen, ten zij vnormeld co-mite daartoe anderen mocht aanwiizen. Tot het een en ander is bnsloten behoudens goedkeuring van het College van Ged. Staten var Zeeland. ONBEWAAKTE OVERWEGEN. Door den minister van Waterstaat is krachtens artikel 3 van het Kon. besluit •Van 9 Augustus 1922 (staatsblad no. 490) ontheffing verleend van de verplichting tot afsluiting van openbarr fn erwegen over d- spoorwegen o.a. in de gemeente: Clinge voor de overwegen nos. 62 tot 67. Hulst voor den overweg no, 68. St. Jansteen voor de overwegen no. 72 tot 83. Axel voor de overwegen nrs. 85. 86, 88 86, 89a. 89b, 96, 97, 99, 101, 103. Ter Neuzen voor de overwegen nrs. 104, 110, 111, 112, 113. Die overwegen zullen kenbaar gemaakt, worden door waarschuwingsborden, wei ke kunnen worden omschreven als volgt: „Een in zwart-witte kleuren geschilder- deipaal, hoog ongeveer 2.75 M. met aan het boveneinde twee elkaar kruisende borden, lang 1.30 M. en breed 0,15 M, waarofc on- derscheidenlijk vermeld staat ,,Onbewaakt overweg" en ,,Let <fp de tremen". Alle waarschuwingsborden zullen Van een rooden reflector worden voorzien. Op dubbelsporige baanvakken zullen de onafgeslofen overwegen, met het oog op de mogelijkheid, dat trejnim uit verschillen de richtingen spoedig na elkaar den over weg passeeren, van een ander waarschu wingsbord worden voorzien dan op enkel- sporige baanvakken. Daartoe zal worden gebezigd een tee- ken als voor laatstbedoetde baanvakken is vastgesteld, met dien verstande, dat vier elkaar kruisende borden zullen worden aangebracht, waarop ook nog vermeld zal worden „Twee sporen", of indien het imer- sporige banen betreft „Drie", ,.Vier" ,enz. sporen". In verband met het bepaalde in artikel 11, 2b van het A. R. D, zullen aan de pafen der waarschuwingsbordjes bordjes met het opschrift „10 K.M." worden aan- gebracht. De Commissaris der Koningin in Zeelapd heeft bij besluit van 12 Juli benoemd tot bezoldigd veldwachter te St. Kruis met, ingang van 1- Aug. de heer J. D. Her- wegh, te Aardenburg, voorheen mare- chaussee. Terneuzen I Ispeelde gister te St. Nico- laas in een seriewedstrijd om een zilveren voetbal, tegen Sportjkring van St. Nico- De rust ging in met 21 voor Sport'- kring. Het einde bracht een 42-overwinning voor Terneuzen. In de afgeloopen week hebben zich in deze gemeente gevestigd. P. Zuijdweg, kommies D. B, Tholens- straat 25, van Arcen en Velden. M. C. Schelfaut, dienstbode, P 76, van Amsterdam. W. Milinski, zonder, Dijkstraat 10, ambts- halve. H. J. M, v, d, Linden, zonderv Kazer- nestraat 8, ambtfshalve. P. J. M, v ,d, Linden, zonder, Kazer- nestraat 8, ambtjshalve. G. Kroon, stoffeerder, Donze-Vissirstraat 91, van den Haag. Vertrokken. i. de Paepe, dienstbode, P 104, naar Watervliet (B.), M. Jochem, slagersknecht, N. J, Harte- straat 14, naar Axel. S. Sentse, kantoorbediende, Grenulaan 7a, naar Vlissingen. Ch. Kok, kommies, Steenkamplaan 87. naar Vlissingen. DE WARMTE. De Gemeentelijke Geneeskundige Dienst te Rotterdam heeft Vrijdag in totaal 58 door de warmte bevangen patienfen be- handeld, daarvan heeft hij er 9 naar de zie- ke.ihuizen Coolsingel en Bergweg gebracht. Vijf van deze opgenomen zieken maken het zeer slecht. Hoe veel er van den Dienst gevergd wordt, blijkt wel uit het volgende: Vrijdag is he; heele personeel van *s morgens 9 uur tot 's avonds half 12 voortdurend in touvV geweest. Met vier wagens is onophoudelijk uitgerukt, met de ziekentransportan mte, 83 keer. Een getal van 30 tot 40 keer, hulp verleening is op gewone dagen voor den Gemeentelijken Gent eskundigen Dienst al bijzonder hoog. Zaterdagmorgen was van 9 tot half 12 reeds weer 16 keer en hulp gevraagd en verleend. Men verzoekt ons van de zijde van den Gemeentelijke Gem eskundigen Dienst nog opr.eming van de volgende practische wen- ken voor de behandeling van door de warmte bevangen patienten lo. Indien iemand door de warmte be vangen is, breng hem of haar dan in de frissche lucht, gebeurt het thuis dan dus bij open raam of deur. 2o. Ontkleed de(n) patient zooveef mo- gelijk. 3o. Wasch de(n) patient af met koud water waarin een weinig azijn of eau de Cologne is toegevoegd. 4c. Indien de patient bijkomt, geef hem (haar) dan te drinken zoo mogelijk wat koude thee of koude koffie. Frank verlangde naar huis. Hij wilde, Carla vertellen van haar vader, haar er op voorbereiden, dat haar beide broers mcde in den oorlog zouden moeten; hij verlang de naar zijn kinderen, die al met ongeduld zouden staan uitkijken. Hij bleef dan ook maar korten tijd, maar toch lang genoeg om in het huishouden van zijn moeder een indruk te krijgen van de zorgen der huis- vrouw in die dagen. Frank moest bijna la- chen, toen hij de voorraden zag, die zijn moeder noodig had geacht in deze dagen te verzamelen. Het is alsof U een beleg van Amsterdam vreest mama. Frank, als je anderen had gezien, dan zou je moeten toegeven dat ik maar heel weinig heb ingeslagen, juist omdat ik het niet goed vindt, omdat! je vader ook zegt, dat je door te veel levensmiddelen aan het verkeer te ontltrekken, de prijzen on- noodig duur maakt. Zou Carla, zoo dacht Frank, ook aan het inslaan van levensmiddelen hebben ge- dacht? Hij kon het zich niet voorstellen; Carla was voor hem de zon in huis, maar zelfs hij kon haar geen goede huisvrouw noemen. De auto snorde weldra langs den weg van Amsterdam naar Haarlem. Tot twee malen toe, aan de forten, werd dez< aange- houden. De militaire positie van Frank's brc-er; het in zijn bezit zijnde bewijs van vrij verkeer in de stelljng Amsterdam dude.i den doortocht ongehinderd plaatis hebben., Me-r en meer gevodde Frank, dat dit toch een ander Holland was dan dat, hetwefic hij had verlaten. Wij houden hier niet van pc-litiemaatregelen, zoo had hij dikwijls met een zekeren trots aan Gunther vnrklaard. Maar hij gevodde dat het in deze omstam digheden noodig was; en hij waardeerde het in zijn landgimooten, dat z?ij er zich aan onderwierpen. De auto was Haarlem uit gereden, snorde den weg naar Aerdenhout op; nog slechtg een paar minuten en de aardige witte villa die vooral door zijn grooten tuin ae aap- dacht trok, was bereikt Carla, in de sir re bezig, kwam naar buiten Snellen, er;. hing al spoedig aan Frank's arm. Zij had hem zoo vroeg nog niet verwacht, z 'i4v hij, dan had zij teel gez»rgd klaar te zijn. Huug bleef toch, zij zouden juist gaan Iunchen. Maar Huug excuseerde zich; hij had den generaal vertof gevraagd vpor den ochtend, hij kon des middags niet wegblijven. Frank, die den jongsten broer niet al te stipt kende, die menige woor denwisseling'had medegemaakt, waartoe dit gebrek aan stipthefd aanleiding gaf, ver- wonderde zich opnieuw. Carla en Frank waren alleen achterge- bleven. De kinderen waren dien dag uit en zij ^aten na de lunch de koffie te gebrui- Vrijdagmiddag zijn in Den Haag twe.- personen, een 38-jarige stucadoor en de 40-jarige J., door de warmte bevangen en na korten tijd overleden. Verscheidene andere personen werden door den geneeskundigen dienst behandeld, eenigen moesten naar het ziekenhuis wor- dei vcrvoerd. Tengevolge van de hitte zijn Vrij dag te Amsterdam twee personen op den openbaren weg bezweken. De 63jarige weduwe S. T. te Rc tfer- damf is in haar woning aan de Anna Pauw- lonastraat dood gevonden. Men vermoedt, dat zij tengevolge van de hitte is bezweken. Mil «i i ||-||T1»|' - •lliliffir''--in ken in de serre. Dat moeten mteressante dagen geweest zijn, die je in Berlijn heeft doorgemaakt, Frank. Zoo dagen om nooit te vergeten. Zie je, ik zou er dolgraag bij geweest zijn toen de Keizer op het balcon kwam en de menschen toesprak. Is er toen niet ietfe, ja ik weet niet wat, door je hecn gegaan. Frank keek eenigszins verwonderd op, Ne.-n, laoite hij een beetje koel, nietls an- ders dan een soort van verwondering, dat men zoo weinig de ernst van het oogenblik gevodde. Werkelijk Carla, het schcen als of he. een groot feest, was, dat men daar in Berlijn ging voorbereiden, terwijl nu ja.je eigen broers zijn er bij, maar wij we ten alien wat er gebeuren kan. De lust om veel te vertellen was bij Frank geweken. Hij herkende zijn vrouw- tje niet. Was dat, Carla, de lucnthart, de zorglooze, Niet, dat hij wenschte, dat zij al ueze ernstige dagen aan zich zou la- ten voorbijgaan, maar zoo nu en dan cen uitlating naar aanleiding van zijn indrukken te Berlijn gaf een ooriogsenthousiasme te kennen dat Frank niet buitengewoon sym- pathiek was. Zij vertelde hem, dat papa Steinhausen haar reeds h,ad gesdhreven. haar alles had verteld wat in Berlijn was gebeurd. Het moet een gewcldige manifes- tatie zijn geweest. En wat een cenheid. De Te f»oog Maden zijn Vrijdag de landarbeiders G. V. en P, v, d, S, tenge volge van de hitte bezweken. Eerstge- noemde laat een vrouw met 6 kinderen. de ander een vrouw met 7 kinderen achter. Te Meerhoev (Utr.), moesten vier hooiers en maaiers het land verlaten, Dne hunner zijn ernstig ongesteld; een. de 50jarige V., is overleden. W. Vos, van Huizen, die in het hooiveld tusschen Muiden en Muiderberg aan den arbeid was, is daar door een zon- nesteek getroffen en overleden. Vrijcfagavond is in het Oudelieden- huis te Veenendaal T. W. door de warmte bevangen en overleden. Donderdag is de arbeider J. v. D uit Wijhe, jn de buurtschap Herxeai dd het land werkend, door de warmte be zweken. Te Gietelo is een anderhalf jarig kind in bed door de warmte bezweken. Donderdag is de knecht van den heer Pijnappel uit Klarenbeek op zijn te- rugreis van Zutfen, door de warmte be zweken. Men vond hem dood op den wa- gen liggen toen hij in Klarenbeek aan- kwam. De heer S. te Wijhe is Zaterdagmor gen dood voor zijn bed gevonden. Hij is vermoedelijk tengevolge van de warmte overleden. - Vrijdag is de arbeider J. Koeman te Berkhout door een zonnestjeek getrof fen. 's Nachts is de man overleden. De landbouwer C. v. D, te Rozen- burg is door de hitte bevangen per auto naar Rotterdam vervoerd, en daar bij aankomst overleden. Te Culemborg is Vrijdagmiddag de ruim 71jarige J. C. J door de hitte bevangen en kort daama overleden. Te Geldermafsen is Vrijdag Je 21 ja- rige zoon van P. de G. door de hitte on gesteld geworden en spoedig daama aan de gevolgen overleden. Te Mastenbroek zijn de landbouwers G S. ®n G, A, v. G'. door de hitte bezweken Te Sommelsdijk is Vrijdag de onge veer 40jarige W. C. VI, door de warmte bevangen en overleden. Men verzoekt de N. R. Crt. iets mee te deelen van dat ongeval, dat #door de hitte bevangen" genoemd wordtwelke de symptomen zijn en wat er aan te doen. Wij doen dit aan de hand van mede- deelingen, die de Geneeskundige Dienst te 's Gravenhage heeft verstrekt. Bet gebeurt nogal eens, schrijft deze, dat menechen door de warmte van streek raken. hetzij doordat zij misbruik hebben gemaakt van alcohol, hetzjj door v'er- moeienis, hetzij door honger of dorst. Het is een ouderwetscb idee, dat men in de warmte maar heel weinig moet drinkenmen moet juist veel drinken, omdat men meer vocht verliest dan anders, en dat moet worden aangevuld. Menschen, die te weinig drinkeD. loopen veel meer gevaar een zonnesteek te krijgen dan anderen, want eenzonnesteek is ook veelal het gevolg van uitdrogen van het lichaam. Menschen, die onwel dreigen te worden, worden dikwijls vooraf gewaarschuwd door hoofdpijn, duizeligheid, yevoel an groote moeheid en dorst Zulk een patient moet men, als hij flauw valt of dreigt tlauw te vallen, op een koele schaduwrijke plek brengen, hem rustig met het hoofd naar benedtm leggen. zoodat het bloed daarheen kan stroomen en tegelijkerrijd het hoofd aangenaam frisch maken, door koud waterb v. Het is natuurlijk ook geraden in zulke gevallen bevoegde hulp in te roepen, want bij ondoelmatige behandeling kan de zaak wel eens vererg-ren Van den Gemeentelijken Genees kundigen Dienst te Rotterdam wordt wel veel gevergd in deze tropisehe dagen. ^rijdagavond na aeht uur alleen werd de dienst 22 keeren te hulp eroepen voor door de hitte flauw gevallen patienten. Verscheidene daarvan moesten naar het ziekenhuis worden gebracht Keizer had de socialisten de hand gegeven. en de socialisten hebben zich om ztijn troon geschaard. Zie je Frank, in dergelijke da gen voelen zij ailemaal, dat zij in de eerste plaats Duitschers zijn. Frank antwoordde niet. Hij had dien och tend van zijn moeder vernomen, dat zij op Carla's medewerking rekend* voor het groote damescomite van de hoofdstad. riet- welk zich onmiddellijk had gevormd om aan de noodlijdenden zooveef 'mogelijk te- gemoet te komen. Er zou ook in ons onzij- dig landje in zooveel ellende zijn te voor zien, ellende ontstaan door werkeloosheid. door afwezigheid van den kostwinner, door stilstand van uifkeeringen en wat niet meer. Frank achtte Carla weinig geschikt voor zoodanig werk, maar hij begreep toch ook, dat in deze dagen zij zich niet aan derge lijke werkzaamheden kon onttrekken. Carla keek weifclend, toen Frank haar het voor- stel van zijn moeder overbracht. J a zie je, Frank, ik wil mama natuurlijk graag helpen, maar, ik ben bang, dat ik er geen tijd voor zal hebben. Maar lieve kind, ik wil er geen enkelie aanmerking op maken maar zooveel drukte geeft je de liuishouding toch niet. En Adeie kan toch vrijwel de geheele zorg voor de kinderen op zich nemen. (Wordt vervolgc')

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1923 | | pagina 1