ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Vrijdag 13 Juli 1923 63s Jaargang. Charles Kingsley. 7477 BINNENLAND. BUITEWLAWD TH H3RSTB BL-AJD. Borgemeester en Wethooders van HOEK (Zeelnnd) zullen op jull a. des voor- middags elf uic. ten gemeentehuize aldaar, trachten aan te besteden Het verlf'peren van het ijzeren gedeelte van het laagspannings- net der gemeente met daarbij be- hoorende werkzaamheden, alles nader omschreven in het bestek. Aanwijzing op 17 Joli a. s. des voor- middags elf lire, samenkomst ten gemeente huize, alwaar bestekken gratis verkrijgbaar zullen zijn. Inschrijvingsbiljetten op zegel a 0,50, onderteekend door den inschrijver en twee borgen kunnen tot op het uur der aanbe- steding ten gemeentehuize worden ingeleverd. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. WOLFERT, Burgemeester. J. M. DREGMANS Secretaris. 0 1. Hij was een man van contrasten, en mis- sdiien mag hij daarom vooral wel juist wor den genoemd een man voor onzen tijd. vc Bijbelsch was hij en toch ©ok 'n dweeper met de naluur; geestelijk was hij, terwijl het stoffelijke hern een diep belang inboezemde. Hij was christelijk en liberaal. En ook weer conservatief, omdat hij alleen nieuwe vor- men zooht voor oude waarheden, doch die waarheden zelve onaangetast liet. Een overzicht van Kingsley's werken zul len wij hier niet geven, maar toch zij even opgeinerkt, dat weinig auteurs over zoo vele zoo verscheiden onderwerpen zullen hebiben gesohreven als hij. Zijn Yeast' Alton Locke" en „Two Years Ago" spelen in de maatschappij onzer dagen; maar in zijn „Hypatia" beschrijft hij Rome en Alexandre in de vijfde eeuw; in „The Saints Tragedy" geeft hij ons het Middel- eeuwsche Duitschland te zien; in .West ward Ho" het 16e eeuwsch Engeland, Span- je en Amerika, en in „Herward the Wake' den strijd tusschen Angel-Saksen en Denen. Zijn verbeelding is rijk en overvloedig, met het grootste gemak sdhudt hij de vergelij- kingen en bijnamen uit zijn mouw; hij schrijft daanbij los en ongedwongen, nage- noeg zooals men spreekt. Voor de nu volgende mededeelingen over den grooten schrijver-prediker hebben wii veel kunnen ontleenen aan zijn „Life and Letters", die uitgegeven zijn door zijn vrouw, en wij zullen ook een enkel citaat uit zijn werken ontleenen aan het stan- daardwerk, dat oyer Kingsley in het Neder- landsoh is verschenen van de hand van D. M. de Vries. Achtereenvolgens behandelen wij in dit en een, nog volgend artikel, zeer in het kor: Kingsley's levensgeschiedenis; dan vertellen wij iets van zijn denkbeelden over familie en opvoeding, geven iets van zijn gods- dienstige meening weer, en van zijn blik c.p zijn tijd, terwijl wij tenslotte nog melding wilier) maken van zijne liefde voor kunst en wetenschap. Charles Kingsley, is in 1810 te Holne in Zuid-Engeland gebbren, en was de zoon van een landedelman-predikant, die er. .^en uitstekend sportsman was, en een uit- e- kend zidlszorger. Charles' moeder dweepte met de natuur, en uit de eigenschappen van de ouders is het al niet moeielijk in dit ge- val een karakteristiek van den zoon op te maken. In 1830 werd zijn vader naar Clo- j velly verplaatst, en hier ontstond nu bij on- zen Charles die voorliefde voor de zee en den zeeman, die wij tetkens in zijn remans tegenkomen. In de dagen, dat hij hier woonde, had hij maar een passie: natuur en natuurkunde Geologie en botanie beoefen- de hij met geestdrift. In 1836 werd zijn vader beroepen naar Louden, en de zoon ging nu naar het Kings-College, waar hij een periode doormaakte van veel heimwec naar buitenleven en naar de vrije natuur. Twee jaar later, en dus op lOjarigen leef- tijd, is hij student te Cambridge, in 1842, en dus 23 jaar oud, verlaat hij ais doctor in de theoliigie de Universiteit, en wordt hij hulpprediker te Eversley in Hampshire. In die landelijke streek, "in een pastorie, die nog heden ten dage wordt omringd door de boomen, die zijn hand er heeft geplant. heeft hij drie-en-dertig jaar gewoond. Hij is daar ook gestorven. Kingsley heeft vele reizen ondernomen, waarbij hij dan de hoogst welkome gelegen- heid vond om de natuur ook in andere luchtstreken en in nieuwe gedaanten te lee- ren kennen. Hij bezocht in 1849 de Rijnstre- ken, tien jaar later de Pyreneen, in 1870, op uitnoodiging van den gouverneur van Tri nidad; West-Indie. Zijn schitterende be- schrijvingen bij voorbeeld van de groote oerwouden, toonen ons, van hoe groot be lang deze reizen voor hem zijn geweest. En dan nog enkele jaren later bezoekt hij Noord-Amerika, en staat hij aan de Nia gara. Toch is het bij Kingsley nooit de moderne reis-woede geweest, die hem tot die verschillende reizen heeft geieid. Hii schrijft in 1875: „Ik dweep met mijn „home" (eigen huis) en het groene veld, en zulks hoe langer hoe meer: mijn hart gaat noob uit naar Babylon, noch naar het continem (vasteland). Na het reeds door ons medegedeelde be- hoeven wij zeker haast niet te zeggen. dat Kingsley dweept met den mensch; ook de j leelijkste mensch en het niet mooie kind j boezemen hem belargstelling in; zelfs de wilde, minst edele, ja de diepst gezonken i mensch. In ,,Hypatia lezen wij: „De ge- schiedenis van den door Jezus vervloekten j vijgeboom is langen tijd een struikelblok voor mij geweest, maar nadat de goddelijke i afkomst en bestemming van den mensch mii duidelijk zijn geworden, zeg ik: het ware wel nuttig, indien alle vijgeboomen der aar- j de werden vervloekt, gesteld, dat daardoor j voor den geest van een enkelen mensch ook j maar een les viel te leeren." Een stervend kind was hem vooral een schrikkelijl; j schouwspel, dat een oud mensch sterft of een soldaat voor het vaderland sneuvelt, dat kan hij aanzien, daarin ligt voor hem niets stuitends maar een do>od kindie indt hij vreeselijk. Bij beschouwingen in het algemeen hee hij het echter niet gelaten, hij had de men- schen lief in persoon en alle in het bijzon- der; zijn sympathie was practisch en reecl. Zijn grafschrift luidt: „Amavimus. araamus. amabimus", dat wi! zeggen: Wij hadden lief, wij hebben lief, en wij zullen liefheb- ben! En dat is het kort resume van heel zijn levensgeschiedenis. De menschenfiefde Aan Kingsley begint echter bij hem thuis, /- en dat is werkelijk nog niet zoo'n gewone zaak. Zijn vrouw draagt hij op de handen, hij bejegent zijn dochters als prinsessen, zijn zoons als kameraden, en zijn dienstboden ais vrien- den. Wij lezen vooral in zijn brieven en in de levensbeschouwing, die zijne vrouw van hem geeft, hierover zeer schoone bijzonde;- heden. Op de laatste bladzijde van dat werk lezen wij bijvoorbeeld om maar een ding te noemen dat haar man gedu- rende de 36 jaren, in voorspoed en in tegen- spoed, bij ziekte en in gezonde dagen, door zijn gedrag jegens haar het ideaal van een echt en volmaakt ridder heeft verwezenlijkt; jegens haar, „de gezegende onder de vrou- wen", zooals zij zichzelf noemt, wie voor tijd en eel. vigheid de schat tebeurt mocht vallen van die zuy/ere, dragende, hartstoch- telijke liefde, welke nimmer haar verheven peil verliet om zich te verlagen tot een driftig woord, een toornig gebaar,. of een zelfs 'uchtige handelwijze. Den gewenschten „ouden dag" hebben zij niet samen genoten. 55 jaar oud stierf Kingsley. Zijn vrouw was tegelijk met hem ziek; de geneesheeren verklaarden haar toestand voor hopeloos; zij herstelde ech ter, maar haar man, die niet zoo ziek leek, ging heen. Wij staan ook niet bij de bijzonderheden van hun gezin of van hun opvoeding stil. Wij geven alleen het voorschrift van King- ley's paedagogie dat luidt: Koud water beweging in de open lucht, omgang met de natuur, eenvoudig geloof aan God, betoo- ning van menschenliefde. Eerst een gezr lidhaam en een hart vol liefde; dan uitkijken. zelf nadenken en oordeelen. Zoodoende vormt men menschen in plaats van „pak- huizen vol veelweeterij", zegthij ergens. Nog waren bijzondere trekken in zijn methode: Eerbied jegens ouderen inpreniten, en eer- gevoel, berustend op ontzag voor de open- bare meening. Het was Kingley's gemeente, die naast zijn gezin de liefde van zijn hart in de eerste plaats genoot. Hij was, zooals wij reeds van zijn vader zeiden: het ideaal van een dorpsgeestelijke. De verhouding tusschen hem en zijn gemeenteleden was zeldzaam goed, en zij hadden hem zoo lief, dat een hunner op de vraag, bij zijn sterven hen: gedaan, of hij nog iets had te vragen, ant- woordde: „Begraaf mij naast de plek, waar onze dominee komt liggen!" Kingsley vono b zijn intree de plaats in het diepst verval. maar hij had haar er spoedig boven op. Dat hun Dominee een beroemd man was, sche- nen zij in het begin niet te beseffen. Toe:; hij er een paar jaar stond, en de Zondags van heind en ver vopr zijn kieir. kerkje stilhielden, verklaarde de koster ik te begrijpen, wat al die drukte te beteekenen had. Toch behandelde Kingsley zijn boeren niet als kraakporselein, hij wist heri wakker te schudden en wakker te houderi. Hij wa; wel vriendelijk en nederig, maar nuoit werd hij familiaar. Nooit heeft hij een anderc standplaats gehad, hij was niet te bewegen. zijne eerste liefde te verlaten. En nog repten wij niet van Kingley's godsdienstige denkbeelden! De godsdienst ging bij hem hover. a'Jlfcs. Hij kon het dan ook niet hebben, dat de godsdienst bij velen steeds meer in discre dit geraakte. Hij vroeg zich voortdurend af, hoe dat toch kwam, en dan geeft hij dit antwoord: Vooreerst omdat nytuuriijk- heid, humaniteit en echt mensch-zijri ont- breekt. Hij heeft een echt-Protestantschen afschuw van alles wat naar ascetismt zweemt. Hoe is het mogelijk zoo vraagt hij ergens, dat het in een menschenbrein is opgekomen, om de natuur en het natuur- lijke, den mensch als mensch, en het u t menschelijke te vervloeken, het voldoend aan de eischen, door God Zelf gesteld, ais iets zondigs te qualificeeren, te verbieden of ook maar in verdenking te brengen? Zoo is hij er dan toe gekomen. om in he materialisme. iets waars te vindtn, en t. zeggen: De wereld is mij tenslotte hei groote feit. God is het groote feit, in he Objectieve. Hij wordt alleen daardoor voor ons subjectief tot het groote feit, als wi van deze waarheid uitgaan, dat deze aarde het tweede groote feit is, het feit waardo;. wij God kunnen leeren kennen. Zoo zeg* hij gaat ook de Bijbel te werk, zich niet ophoudend met de uitvoerige beschrijving van het zuiver-goddelijke, inaar sprekende over de aarde, over de menschen, net huwe- lijk, over geboorte en dood, juok niet over God, zooals Hij Zelf is,J maar alleen gel, en zoover Hij Zich heeft ,eopeftbaard. Kingsley's wachtwoord s daarom: Men- schelijk en daarom goudelijk! Zooals w, dan ook verderop nog duidelijk zullen zien natuurlijk, dat voor dezen schrijver de In carnatie het feit dat God mensch werd de oplossing is v: :i alle raadselen. Wij voelen reeds, dat een man ais Kings- ley een gezworen vijami moet wtzen van alle onnatuur. Hij dn?fe7 daarom aan op tijdige en gepaste bevrediging van de eischen van natuur en mmschelijkheid. Ook ziet hij de onnatuurlijkheid van de vromen vooral aan den dag treden in de preeken, zegswijzen en in de litteratuur. Hij zegt. niet te kunnen begrijpen, waarom de do- minees geen gewtoon Engelsch spreken, eo hij wijst er op, dat „broeder in Christus' zoo langzameihand oneindig minder is gaan beteekenen dan gewoon breeder' (zonder meer) 1 Maar hij heeft nog meer op de ge- loovigen zijner dagen aan te merken. Hij vindt' hen niet alleen onnatuurlijk, maar ook onmannelijk. Men heeft hem wel eens gt noemd den ,,profeet voor den gespierden godsdienst", en hij ergerde zich er zeer aan. dat men in heel veel kerken niets ziet dan dameshoeden en klein grut Een beslist anti-militarist was dan Kingsley ook al niet. Hij is bij voorbeeld een bewonderaar van den'strijd van ons, Nederlanders. tegen Spanie. Hij is voor de doodstraf, en hij waarschuwt tegen alle soorten van karak- terloosheid. Barmhartigheid kan volgens hem onder sommige omsl mdigheden wreed- heid zijn en toegevendbeid: zonde. Een he- velingswoord van hem was: „Wees sterk!" De Bijbel is dan ook Voor hem absoluut geen boek, waaruit men een betoog voor een godsdienst van zwakheid of sentimentaliteit zou kunnen halen. Hij kwam cr herhaalde- lijk tegen op, dat men jezus alleen eenige (overigens heerlijke) vrouwelijke saraktcr- trekken wilde toekennen. En dan is er nog een vorm van onmannelijkheid, waarop hij de godsdienstigen betrapt. Velen van hen willen geen menschen zijn van kennis, noch van vooruitgang. Zij vinden het onnoodig om op de hoogte te zijn, vol van geest en van le\en. Zoo zijn hdt achterlijkheid on sufheid van de zoogenaamde „vromen", die volgens hem den godsdienst in veler oogen belachelijk maken, en bijna verachtelijk, en past dit alles dan ook al heel slecht bij menschen, die de roeping hebben te zijn: het zout der aarde en het licht der wereld. Godsvrueht wordt op de schijnheiligste wijze genomen tot voorwendsel van on- kunde en stumperigheid. Men is bang, om dat men zich zwak gevoelt. Men is bang voor een vooruitgang, die men niet bij weet te houden, voor een wetenschap. waartegen- over men staat met den mond vol tanden. voor een kunst, die men op haar v.ucht me. kan volgen. Wij komen nu tot de beschrij ving van Kingsley's geloof, maar hopen daarvan te vertellen in een volgend slot- artikel. EERSTE KAMER. Vergadering van Donderdag. Bij de regeling van de kosten van open- bare verpachtingen en verkoopingen v. r- dedigt de heer de Veer (a.-r.) handhaving van de strijkgelden. Spr. zal tegen het ontwerp stemmen. Le heer Westerdijk (v.-d.) verdedigt de afschaffing in o\«reeustemming met de rap- por.en uer staatscommissies voor den land- Douw en net pachtvraagstbk. De heeren van Hareieubroek (a. r.), Blom- jous (r.-k.) Smeenge (v,-b,) en van Lan- schot tr--k.) vendaren zich tegen het ont werp, de heer van Embden (v.-d.) voor, (de neer Hafmans (r.-k.) tegen. Minister Heeinskerk^w ruedtgt h t ont werp, omdat de voordeelen van de afscnat- schafiing grooter zijn Jan de nadeelen. He. ontwerp wordt verworpen met 29 (egen 5 stemmen. riet ontwerp tot onteigeuing voor dai sluisbouw in ae Nieuwe Meer word, zonder hootuelijke stemming aangenoinen. Bij oe behandeling van net ontwerp to. uitvoering van artikel 97 der Grondwet (nor,-acii\iie.ts tracteme.iteii Kamerlioamb- tenaar, oeiendeu de heeren O'Aumale tan Haroenoroek (a.-r.), Verkoutiran (c-n.) en ue vjijz-laar ic.-ii.y scherpi cr.iitk un op de bonding der Tweede Kamer, die door de aanneming van het amendement-Troel- stra zich bevoordeelde in een tijd, waarir, zij met de regeering moet samenwerkeri om ^.e Staatsuitgaven tot de stride noodige te b,perken. De Minister van Einancten, de heer De Geer, verklaarde zich bij deze crithk aan te sluiten. Afwijzing van i.e. amendement-Troelstra was spreker tnoedijk, omdat dan de aan neming van het ontwerp twijfelachtig was. Spreker onderstelde de mogelijkheid, dat uit den boezem der Tweede Kamer een iniatief-ontwerp zou komen om de fout te hersiellen en hij beval de Kamer aanne ming van het ontwerp aan. Het onderwerp werd daarna zondi r hoof- delijk stemming goedgekeurd. Bij het wetsontwerp betreffende de ga- ranties voor de middenstandsbedrijven oe- tuigl de heer Slingenb.rg (v.-d.) instem- ming met het gewijzigde ontwerp. Hij bc- pleh deelneming in het e> rsfje verbi s door de A. C. B, DE EERSTE KAMER-VERK1EZINGEN. Aan de hand van de ingediende candi- datenlijsten en de bekende sterkte der ver schillende Staten fracties in de diverse pro vincies en gebruik makende van de in de Wet bepaalde gegevens heeft ;/de Maasbode' uitgerekend hoe de uitslag zal zijn van de stemmingen tot samenstelling van de nieuwe Eerste Kamer. We zijn hierbij uitgegaan van de veronderstelling. dat de verkiezing een normaal verloop zal hebben. Liet was natuurlijk niet mogelijk rekening te houden met niet in de lijn liggende stem combi- naties, het afwezig zijn van Staten-leden, eventueele prestaties van communisten, van wie we stem-onthouding veronderstellen, enz. enz., doch we gelooven niet dat afwij- king van eenige beteekenis van den onder- staanden uitslag zal te verwachten zijn. GROEP I. Noord-Brabant, Zeeland, Utrecht en Limburg. Totaal 13 leden R -K. Staatspartjj 9 zetels 1. Jhr. Mr. F. X. A. Verheyen 2. Mr. W. M. vanLan- schot; 3. H. M. J. Blomjous4. P. W. de Jong v. d. Heuvel5. Jhr. Mr. A. F. O. van Sasse van Ysselt; 6. Mevr. B. A. F. P. Steenberghe Engerigh 7. 0 M. L. Haffmans 8. Mr. F. Janssens 9. Jhr. Mr. L. H. L. J. v. d. Maesen de Sombreeff. A. R. Partij 1 zetelMr. A. A.deVeer. C. H. Unie 1 zetel: Prof. Dr. J. R. Slotemaker de Bruine. S. D. A. P. 1 zetelW. C. de Jonge. Yrijheidsbond 1 zetelJhr. R. R. L. de Muralt. GROEP II. Gelderland, Overijsel, Groningen en Drente- Totaal 13 leden R.-K. Staatspartjj 3 zetels: 1. J. F. C. Arntz2. P. F. H. M. Dobbelmann 3. J. C. L. v. d. Lande. A.-R. Partjj 2 zetels: I. Prof. Mr. P. A. Diepenhorst2. dr. H. Franssen. C.-H. Unie 2 zetels 1. Mr. W. A. Baron de Vos van Steenwjjk2. C E. W. Baron van Wassenaer van Catwjjck. Vrjjheidsbond2 zetels 1. Mr. H. Smeenge; 2. Mr. Dr. E. van Ketwich Verschuur. S. D. A. P. 2 zetels: Mr M. M en dels 2. R. Stenhuis. Vrijz.-Dem. 1 zetel: J. P Westerdijk. Plattelandersbond 1 zetelH. Klimp. GROEP HI. Noord-Holland en Friesland. Totaal 12 leden. R.-K. Staatspartjj 3 zetels: 1. Mr. J. N. E. Heerkens Thjjssen 2 P. J. J. Haaze- voet; 3. W. Fransen Jzn. A. R. Partjj 2 zetels: 1. W. de Vlugt 2. Mr. J. J. Croles. C.-H. Unie 2 zetels1. Mr. H. Ver- kouteren2. Dr. C. J. K. van Aalst. Vrjjheidsbond 1 zetelS. v. d. Bergh. Vrjjz.-Dem. 1 zetelDr. D. van Emden. S. D. A. P. 3 zetels 1. H. Polak 2. Mevr. W. C B. Pothuis Smit3. F. M. Wibaut. DE BOOTWERKERSTAK1NG IN ENGELAND. De beslissing van het Londensche stakings- comite wordt door een groot aantal sta- kende bootwerkers veroordeeld. L'eze kwamen Woensdagavond bjjeen en besloten de staking voort te zetten. Behalve te Londen, duurt de staking alleen nog voort te Bristol, Manchester en Hull. In laatstgenoemde plaats zjjn gisteravond een hoeveelheid ba- nanen ter waarde van 20.000 p.St. over boord geworpen. DUU RT EOPSTOOTJ ES. Te Potsdam is het Woensdag tot duurte opstootjes gekomen. Voor de kramen, waar ievensmiddelen worden verkocht, kwam een talrijke menigte bjjeen, die prjjsverlaging verlangde. De politie kwam tusschen beide en wist de menschen uiteen te doen gaan. Vele handelaars verlieten, daar zjj bevreesd werden, reeds vroeg hun kraam, zoodat de markt spoedig gesloten werd. Later vonden betoogingen plaats bij verschillende winkels van levensmiddelen, waar men eveneens verlangde, dat de prjjzen verlaagd zouden worden. In sommige gevallen gingen de winkeliers na onderhandelingen daartoe over. In enkele andere gevallen kwam bet tot plunderingen. GROEP IV. Zuid-Holland Totaal 12 leden R. K. Staatspartjj 3 Zetels: 1. J. J. G. Baron van Voorst tot Voorst; 2. Dr. E. B. F. F. .^aron Wittert van Hoogland 3. Prof. dr. Alp. Steger. A.-R Partij 3 zetels: 1. A. W. Iden- burg2. Prof mr. H. Anema3. J. H. de vVaal Valefjjt C.-H. Unie 2 zetels: 1. Jhr. M. C. de Ggselaar 2 Mr. A. v. d. Hoeven. Vrjjheidsbond 1 zetel: Mr. P. Rink. S D. A. P. 3 zetels: 1 H. H.vanKol; 2. Gh. H. Kramer3. A. B. de Zeeuw. Totaal resultaat. We komen dus tot bet resultaat dat de nieuwe Eerste Kamer zal bestaan uit 18 R.-K., 8 A.-R, 7 C.-H. (33 reehts) 5 V B 2 V -D 9 S. D. A. P 1 Platte- lander 17 links). BOETEN. De Fransche krjjgsraad te Werden heeft de burgemeester van Wulfratz, Hegemann, en de schepen Steinert tot 5 en 3 jaar jaar gev.str. en 50 millioen mark boete elk veroordeeld wegens hun weigering om de Franschen kolen te leveren. De burgmeester Glehn van Gruiten, werd tot 3 jaar veroordeeld omdat hjj krachtens raadsbesluit had geweigerd een aan de ge meente opgelegde boete te betalen In het rjjksbankfiliaal te Bochum hebben de Franschen 800 millioen mark buit ge- maakt. De firma Krupp en aDdere groote industrieelen zjjn door de geldschaarschte gedwongen noodgeld uit te geven. liet zjjn biljetten van 20,000 en 50,000 mark. TER NEUZEN, 13 JULI 1923. EEN ONGEVAL. Bij het lossen van bout uit het stoom- schip Stad Zaltbommel, op het terrejn aan de z.g. Kleine Kade, had de werkman E. Oppeneer'het ongeval door ecu vallend stuk hout getroffen te worden aan de beenen. waardoor hij achierovir kwam te vallen. Hij moest, blijkbaar inwendig gekneusd. naar zijn woning worde.i vervoerd. DOOR DE HITTE. Gisteren is, naar we vernemen, de werk man E. Gijsel, werkzaam in de slooperij van den heer Van Eerdenburg, tengevolge van de hitte bezweken. Blijkens bij de familie alhier ontvangen bericht is Jac. H. Leiinis, die voor yen j gen tijd naar Canada emigreerde, aldaar door een zonnesteek getroffen en gedood. Volgens geruchr'is gisteren ook onder Hulst een vrouw in 't veld door de hitte bezweken. CONCERT OP DE MARKT. Bij het op morgenavond 8 uur op de Markt door het muziekgezclschap ,,De vereenigde werklieden", directeur de heer A. I. B, Schirris, te geven concert, zal het volgende programma worden uitge- voerd. 1. Musika, marsch Blankenburg. 2. Martha, souvenir de l'opera Flo tow. 3. Confidence d'Amour, suit de vales Pr. Francois. 4. Luisa di Montfort, solo voor clarinet M. Bergson. Pauze. 5. Fleurs des Champs fantaisie W. van Perdc 6. Souvien toi, mazurka Frederix. 7.. Dageraad in 't Geuldal Humoristische fantaisie. M. J. H, Kesseis. 8. Salut a Louveigne, pasredouble Belloflamme. Verklaring van „Dageraad in 't Geul dal". 't Is nog nacht. Een reiziger gaat naar 't station om den morgentrein te halen. Hij passeert het bosch. waar- al'een 't ruischen eener b ek de stilte ver- stoort en nu cm Jan een vinkje tjilpt. I>e dag begint te gloren, de haan kraait, de ka? miauwt, de vogels ontwaken, de koek- koek roept, terwijl Je nachtegaaf zijn zang laat hooren. De reiziger komt oorbij de kapel, waar het orgel 't morgenli d speiit Een der kapelbezoekers zingt en solo, het orgel speelt verder. In de nabij- zijnde smidse begint de atbeid en weldra zingt en fluit de smid Tustig bij zijn werk. In de verfe hoort de reiziger de stoom fluit van 'n naderenden trein, schrikt op uit zijn o\erpeinzingen en haast zich den trein te halen. Hij komt bijtij-ds, de stationschef geeft het sein, de trein z t zich in bewe ging en vertrekt. Slot. fENTOONSTELLING VAN handwerken. Woensdag werd alhier in een der loka- len van de ambachtsschoof eene tentjoon- stelling gehouden van handwerken, ver- vaardigd door de leerlingen van den linge rie en handwerkcursus, die alhi r met sne- dewerking van de Middelburgsche huis- houdschool wordt gegeven van wege dc vereeniging ,,Hulpbetoon door samenwer- king". Uit het tentoongestelde bleik, dai de leerlingen onder leiding van de kerares, mej. Merkesteijn, ijverig en met ambitie hebben gewerkt. Er is op de 5 maanden dat de cursus duurde heel wat afgewerkt Er waren veel aardige japonnetjes en kin- derkleeren, waaronder een roze kinder- jurkje versierd met smokwirk de bijzond re a and ach t trok. Uit de lingerie-afdeeling is in 't bijzonder te noemen een voll dig stel damesonderkleeren, dat door keurige afwerking uitblonk. Als naar gewoonte was gez/orgd voor bloemen, die 't aanzicht verleverdigdon, terwijl de gelegenheid tot h t gebruiken NEUZENSCHE

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1923 | | pagina 1