ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 7475. Maandag 9 Juli 1923. 63® -Jaarg&ug. H or ha I i n gso e feningen. FEU I LIE TO ff. Burgemeester en Wetiiooders ran Nederland in 25 jaren 1898-1923. Roman van Nederland gedurende den oorlog, door CHARLES HUYGENS. 11) Frank was het gewoon in deze dag en een groot gedeelte van zijn tijd IJnter den Linden, waar de hartader van het Berlijln- sche leven meer dan ooit klopte, door te brengen. Van het Marine Ambt komende, was het alsof de duizendkoppige menigte hem mede drong in de richting van het Keizerlijk paleis, in de onmiddellijke na- bijheid van de Spree het zoo onaanziienlijke Berlijnsche riviertje. Dien zelfden ochtend was de oorlogstoestand voor Duitjschland verklaard, waren de ultimate naar Peters burg en Parijs verzonden, in Berlijn wist men sedert een paar uren en het was alsof de al deze dagen ingehouden behoefte om feich te uiten, zich baan brak. Frank liet zich meestuwen, met duizenden anderen ver- drong hij zich voor het Paleis, totdat in de schijnbaar eindelooze rij rarnen van het massieve gebouw zich een balcondeur open- de en de Keizer, achter wien vrijwel heel de Keizerlijke familie zichtbaar werd, naar voren trad. En even rumoerig, even luid- ruchtig als het nog een mjnuut tevoren daar buiten was geweest, even stil werd het op datzelfde oogenblik. Met mgehouden adem luisterde Frank, terwijl hij toch niet kon nalaten, tegelijker- tijd de omstanders gade te slaan. Slechts gedeeltelijk, uiterst moejlijk verstaanbaar, Het is noodig, zich ten minste een half uur voor het vertrek van den trein, de tram of de stoomboot aan het sta tion of de aanlegplaats te bevinden. HOEK (Zeeland) zullen op 24 Juli a. des voor middags elf ure, ten gemeentehuize aldaar, trachten aan te besteden Het verkoperen van het ijzeren gedeelte van het laagspannings- net der gemeente met daarbij be hoorende werkzaamheden, alles nader omschreven in het bestek. Aanwijzing op 17 Jnli a. s. des voor middags elf ure, samenkomst ten gemeente huize, alwaar bestekken gratis verkrijgbaar zullen zijn. Inschrijvingsbiljetten op zegel a 0,50, onderteekend door den inschrijver en twee borgen kunnen tot op het uur der aanbe- steding ten gemeentehuize worden ingeleverd. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. WOLFERT, Burgemeester. J. M. DREGMANS Secretaris. drongen de woorden van den Keizer tot de verzamelde menigte door, slechts dank zij het feit, dat plots als met een enkeje beweging in geheel de omgeving alte ge luid was vers to md, alle verkeer was stop- gezet. Het waren de bekende woorden van den Keizer, dat hij geen partijen, slecht^ Duitschers meer kende in dit moeilijke oogenblik, die ook tot Frank's ooren door- drongen. Dergelijke woorden hij gaf er zich volkomen rekenschap van spreekt men slechts zoodra het noodlot van den oorlog voor de deur staat, zoodra de beslissing omtrent vrede of krijg geacht kan worden reeds gevallen te zijn. Frank maakte zich zoo spoedig hem dat mogelijk was, los uit de hem omringemde menigte. In Hotel Adlon vond hij zoo- wel zijn schoonvader als Gunther op hem wachten. De oude heer was opgewonden, Gunther kalm gelijk hij al deze dagen te voren geweest was. Ik heb het je niet verheeld i /rank, zoo zeide hij, dat de toe- stand ernstiger was dan men van buiten vermoedde. jij kende den geest niet, die zich in den loop der laatste jaren van ons alien heeft meester gemaakt Een violk zooals jij het zoo juist hebt zien betoo- gen, deinst voor de zware verantwoorde- lijkheid van den oorlog niet terug. Zelffs al zouden de Keizer en zijn raadgevers oprecht den vrede willen, zij kunnen niet meer terug. De opgewektheid ontbrak Frank om aan het discours deel te nemen. Hij wilde weg, naar Holland terug, zoo snel hem dit moge lijk was. Zoowel papa Steinhausen als Gun ther boden hun dienstem aan om zijn te- rugreis te bespoedigen, maar erkenden beiden, dat hun invloed tekort zou schie- ten om Frank een plaats te bezorgen in V,i. \V enden wij thans ons uog naar het ge- bied van de kunst, naar dat van taal erf letteren, van het tooneel, van de muziek en van de schilderktinst. Up alle deze gebieden upgewekt leven, op,h|t een meer dan op het andere. Op allt u./eVvier de vrijwel gelijke djit de Ned-Bander van heden ten dage nief meer de n"•pngstelling voor kunst gevoelt als zijne vuorouders; dat de dagen van een Roemer Visscher verre zijn. Maar in het algemeen mag deze kwarteeuw ook hierop trotsch zijn, dat de belangstelling in deze verschillende takken van kunst is toe genomen. Wat de letterkunde aangaat, bij het be gin van de regeering van onze Koningin had de strooming de-' Nieuwe Gids-ers, de dusgenaamde beweging van 1880, zich vrij- v.el baangebroken, zqg haar bestaansrecht erkend. Willem Kloos- is in deze beweging de groote figuur geweest en tot op heden gebleven. Naast hem dienen Van Doyssel en Albert Verwey te worden genoemd. On der de romanciers tVeedt Louis Couperus ongetwijfeld naar voren, zijne achtereen- volgende romans zijn van eene geheel eigen woord- en scheppingsVunst, die evenwel alle deze jaren op de hoogte van zijn kunnen is gebleven. Naast hem dienen genoemd een Cyriel Buysse, een Dr. J. H. Boeken, een Top Naeff, en tal van anderen, die het ge- bied der letteren hebben verrijkt. Querido is eene afzonderlijke verschijning; evenzeer Frederik van Eeden die niet alleen als schrijver invloed oefende. Oader de dich- ters dienen genoemd Boutons, Jac. van Looij, Herman Gorter, Helene Lapidoth- Swarth, benevens enkelen die reeds werden vermeld. Onder de Vlamingen steekt Guido Gezelle naast Herman Tei'rinck uit. De taal- en letterkundige congressen, die elk jaar gehouden worden, droegen er niet al leen toe bij, dat de beoefening der taalken- nis werd uitgebreid, maar ook, dat wij nader in verbinding tot onze Vlaamsche na- buren treden. Op tooneelgebied speelde Herman Heijermans zeker de aller-over- leerschende rol; emcele anderen dienen naast nem genoemd, \fan wie Herman Roel- vink iets beloofde, en Mr. Van Rossem tot de geestigste behoort. Marcellus Emants, reeds onder de ouderen te rekenen, bleef op het tooneel eene figuur van beteekenis, ter wijl vooral Mevr. Simons-Mees met hare psychologisch goedgeslaagde tooneelstuk- ken dient genoemd. Op het gebied der Iite- ratuur, gelijk op veel ander kunstgebied, vele stroomingen, veel strijden en worstelen en veel bereiken. Gaan wij thans over tot het tooneel. In 1898 bestonden feitelijk drie gezelschappen: het Nederlandsch Tooneel te Amsterdam, de Tooneelvereeniging daarnevens en de Rotterdammers. Hoe is dit aantal gezel schappen niet toegenomen, in de eerste plaats toen Bouwmeester uit het Neder landsch Tooneel trad en een eigen gezel- schap stichtte; later toen Brondgeest na zijne succesvolle tournee in Indie bij voor- keur directeur bleef; nog later toen Royaards „Het Tooneel" oprichtte. In het algemeen kan gezegd worden, dat Royaards en Verkade in deze kwarteeuw de belang- rijkste rol hebben gespeeld. Royaards heeft groote verdiensten voor het tooneel gehad, heeft met belangrijke buitenlandsche werken ons in aanraking gebracht. Maar de pude en nieuwe dichters van eigen bodem niet vergeten, zijn doctoraat honoris causa strekt hem en de Universiteit, die het hem verleende, tot eere. Eduard Verkade bracht met de Hagflespelers het voor ons land ge heel nieuwe salonstuk tot groote hoogte; Enny Vreede was hem daarbij een grpoten een der militaire freinen, die een paar da gen lang uitsfuitend het verkeer zou be- ueerschen. Er was geen andere mogelijk- heid, meende GuntUer, dan te trachten een auto te verkrijgen. Alleen dan, wan- neer het Marine Arnt, met hetwelk Frank had onderhandeid, hem wilde hielpen, zou hij een afdoend vrijgeleide kunnen krij- gen. Gunther ging er op uit, en nog geen half uur later kwam hij zegevierend met een introductje voor het hoogste legerbe- stuur terug. In gezelschap van generaal Steinhausen ging het nu naar het 'leger commando. Merkwaardig, zoo moest Frank erkennen, de orde, de regelmaat, bovenal de kalmte die er heerschte. Zoo straks het bleek duideiijk uit alles was een besluit genomen, dat over het we! en wee van geheel het land besliste en hier, waar het moest worden doprge- zet, ging alles regelmatig en kalm, alsof het een apparaat was zonder menschelijke gevoelens. De introductje van het Marine Amt werkte; de offieieren, tjot wie de hee- ren zich te wenden hadden, waren voor komend en hulpvaardig. Nog geen kwar- tier later bevond Frank zich in het bezit van het kostbare stukje papier, dat de door Gunther te zijner beschikking ge- stelde auto van elk requireeren onthjef tot dat het aan de Nederlandsche grens zijn passagier zou hebben afgelaverd. Een kostbaar stukje, ejgenhandig door den on derchef van den Generalen Staf ondertee kend, voorzien van het mobilisatiestempel van het legercommando, een der eerste van de vele duizenden en millioenen kee- nen dat het zou worden gebruikt Bijna zwijgend ging het in Gunther's auto door de voortdurend drukker en levendi- ger straten van Berlijn naar Adlon. Frank steun. Van de acteurs en actrices van Ne- derland's bodem dient in de eerste plaats Louis Bouwmeester te worden genoemd; men zal Nederland niet kunnen \erwijten, dat het dezen grooten acteur niet voldoende eert, gelijk trouwens het buitenland voor- gaat het hem te doen. Naast hem zijne zus- ter, evenals hij de last der jaren niet voe- lend! Voorts denken wij onder de genera- tie van deze kwarteeuw aan een Henri Brondgeest, aan een Poolman, aan een Hu bert Laroche, aan een Rika Hopper, een Elsa Mauhs, aan eene zoo geheele reeks van anderen, die, al behooren zij niet tot de heel grooten, veel kunst ons hebben ge- schonken. Ondanks de klachten van het tegendeel kan worden gezegd, dat in deze kwarteeuw het spelen van oorspronkelijke Nederlandsche stukken er niet op achteruit ging. Integendeel de vraag mag wel eens worden gesteld, of somwijlen niet Neder landsche stukken zonder inhoud en zonder beteekenis zijn gespeeld, alleen om-dat zij van Nederlandschen bodem waren! De be langstelling van het publiek in het tooneel nam zeker niet af; verschillende bewijzen zijn ervoor aanwezig. Wel is de bioscoop, in de latere jaren tot groote hoogte ge- komen, een ernstig concurrent gebleken, maar het zijn vooral factoren van de ma laise, die thans het tooneel tot een heel moeilijk plan terugdringen. En daarbij komt ongetwijfeld het gebrek aan eenheid, het bestaan van een te groot aantal gezelschap pen vopr een klein land als het onze. Op muziekgebied handhaafde Nederland zijne oude reputatie van uitvoerende kun- stenaars. Het Concertgebouworkest te Am sterdam, in 1896 onder leiding van Willem Mengelberg gebracht, is door dezen tot eene ongekende hoogte opgevoerd; staat aan de spits der orkesten. Mengelberg zelf staat aan de spits der dirigenten. Niet zonder inoeite is men er in geslaagd hem voor Nederland te behouden, ondanks schitte- rende aanbiedingen uit andere landen, ge lijk zijn tijdelijk dirigeeren te Frankfort, zijn periodiek terugkeeren naar New-York be wijzen. Eene merkwaardigheid van groote beteekenis vormden zeker de Wagner- uitvoeringen te Amsterdam, tot stand- gekomen dank zij de energie van Henri Viotta, inodel-voorstellingen die volgens het oordeel der kenners met Bayreuth wed- ijyerden. Den Haag wenschte zijn eigen orkest te beziften Cn verkreeg het in het Residentie-Orkest; dat onder Viotta's lei ding kwam; van Zuylen van Nyevelt was de dirigent der populaire concerten. Utrecht Arnhem en Groningen behielden hunne eigen, goed verzorgde orkesten; Van Anrooy van de laatste plaats naar voren gekomen, is een uitnemend orkestleider gebleken. Op het gebied van uitvoerende kunste- naars zoowel wat zang als wat piano, viool of eel aangaat, zijn wij riik in be- roemde namen; van de zqngers stann zeker Messchaert, Van Rooy en Urlus bovenaan, van de zangeressen denken wij onmiddellijk aan Julia Culp, aan Mevr. Noordewier en aan Mevr. de Haan; van de pianisten is het een Dirk Schafer, die onze aandacht trekt; van de cellisten een Hekking. Deze kwart eeuw is voorts rijk aan pogingen om ons een eigen Nederlandsche opera te verschaf- fen; die, welke in 1894 en volgende jaren werden aangewend, mislukten, schoon Orelio en Pauwels tot de sterren daarvan behoorden. Later zijn zij hernieuwd; Henri Koopman heeft zich op dit gebied zekere verdiensten verworven. Nog bestaat de Nederlandsche Opera, al is haar grondsiag financieel niet zoo stevig als men dit wel zou wenschen. Aan belangstelling voor muziek ontbreekt het hier te lande niet; de concerten te Amsterdam en te 's-Graven- hage bewijzen het; de gastvoorstellingen van vreemdelingen, die hier immer in groot aantal plaats hebben, eveneens. Eene Itahaansche opera heeft hier altiid succes had slechts weinig tijd noodig om zijn bagage bijeen te pakken. Papa Steinhausen bleef 'achter, Gunther zou een eind mede rijden. Hij wilde het was Frank duide- lijfc —i van hem alleen afscheid nemen,. Zie je, zoo zeide hij toen zij samen Berlijn waren uitgereden, je schoonvader en ik zijn beiden Duitschers, maar van een zoo geheel ander type. Ik zeg je eerlijk, ik zal mijn plicht doen als elk Duitscher, wat er ook gebeure, maar ik kan de toekomst niet anders dan somber inzien. Wij hebben Cm een argelooze kfeinigheid, die ons le- vensbestaan niet in het geringste trof, een oorlog ontketend, die geweldig zal zijn, geweldiger dan ooit een geweest is. Ik hoop, dat wij de kracht zullen hebben om alien, die zich tegenover ons stellen, te weerstaan. Je kunt niet anders zeggen dan'God helpe ons en Sta ons bij. Met e,-n krachtigen handdruk namen de beide vrienden van elkajider afscheid. Ik zal met in staat zijn Frank, zoo zeide Gunther, je tijdens den oorlog veel te schrijven van wat ik innerlijk vind en doe. Ik zal mij heef yoorzichtig moeten uit- drukken; je hebt zelf gezaen hoe scherp de censuur nu al waakt. Maar wees er van overtuigd, dat als je jemand noodig hebt in Duitschland, die tijdens den oorlog je weet nooit hoe raar het loopen kan wat voor je kan doen, reken dan op mij. Zelfs al zou Nederland eens tegenover Duitschland komen te staan, wij blijven wat wij voor elkaar geweest zijn. In snelle vaart droeg de auto Frank Duitschland door. In andere tijden zou hij dit uitstapje in den uitnemend loopen- de Benzwagen habben gewaardeerd. Nu waren zijn gedachten elders, bij zijn vriend die hij achterliet; bij de zijnen die hij1 te- gevonden, een Fransche opera te 's-Graven- hage scheen jaren achtereen de eenig be- staanbare. Eindelijk het gebied der scliilderkunst. In 1898 scheen de rol van de dusgenaamde Haagsche school min of meer uitgespeeld. De grooten van die Haagsche school waren er niet meer of verdwenen spoedig, Mauve, Bosboom, Willem Roelofs, de Marissen, van wie Matthys in zijne vrijwillige bal- lingschap te Londen stierf, Israels, Mesdag, de Bock, Blommers, Neuhuys, Gabriel, Kever, - zij vormden eene reeks van namen, die ook in het buitenland in het algemeen goed bekend zijn. De geweldige schilde- ringen van een Breitner, die het impres- sionisme, gelijk men beweerd heeft, over- steeg, de tragedie van een Vincentvan Gogh, de mooie peinture van een Isaac Israels, zij liggen eigenlijk in een vroeger tijdperk. Gaat men deze 25 jaren na, dan ziet men de schilderkunst door het impressionisme heen tot een zeker cubisme komen, en ziet men vooral in den laatsten tijd verschillende richtingen zich openbaren, waarbij de sen- siviteit en het neo-impressionisme eene rol spelen. Op schildergebied zijn er vele namen, die zich bekendheid hebben ver worven, te noemen. Wij denken aan een Suze Bisschop Robertson, die uitnemende stillevens heeft geschilderd en het Neder landsche binnenhuis ons weer heeft terug- gebracht; wij denken aan de mooie schilder kunst van een Pogenbeek, een Arntzenius; wij denken aan het gevoelige innige rea- lisme van een Tholen, en wij denken aan een zekeren zelftucht, die zich bij Verster openbaarde, toen hij plotseling tot zijne stillevens overging. Als portretschilders noemen wij naast Therese Schwarz, en Van Welie, een Jan Veth en een Haverman, de eerste vooral psycholoog, \an den lateren tijd een Roland Hoist en Lizzy Ansingk. Wij denken verder aan een Witsen, die Breitner opvolgde in Amsterdamsche stadsgezichten; aan den fantast Bauer; aan Voerman met zijne wolkentafreelen; aan de mysticiteit van een Mankes; aan het sprookjesachtige van van Daalhof. Weer op een geheel an der standpunt staat eene categorie, van wie te noemen zijn een Thorn Prikker, een Derkinderen, een Van Konynenburg en bovenal een Toorop, die de meest interes- sante figuur schijnt uit deze 25 jaren, aan- vankelijk impressionist, later aterT in bjn katholieke uitingen, weer later terugkeerend blijkbaar tot de Vlaamsche primitieven. Uit den tijd van het cubisme vallen te noemen, een Leo Gestel, een Mondriaan, een Schelf- hout, vooral romanticus, en Sluyters, terwijl eene groep, die buiten de abstracties van het cubisme wenschte te blijven, o .der zich telt een Van Wijngaardt en een Charley Toorop. Onder de jongeren valt ook nog Dirk Nyland, analytisch in zijne schildt rijen, ook een beeld gevend van het zoeken en streven in vele richtingen, dat ddze kwarteeuw heeft gekenmerkt, te noemen. Het was niet, als de voorafgaande 25 jaren, eene periode van zoeken in bepaalde rich- ting, neen het was een gaan op zijvvegen, een zich verdiepen, dat strijd innerlijk en uiterlijk te kennen geeft. Vergeten wij niet, dat ook de grafische ktinst in sterke mate toenam en dat van eene ontwikkeling der kunstnijverheid op menig gebied valt te getuigen. Een heel enkel woord tot slot over de ontwikkeling der sport. Zoowel de beoefe ning als de beschouwing der sport is in deze kwarteeuw geheel omgekeerd. Beoe fening is toegenomen op bijna elk gebied, beoefening is niet meer eigendom van eene bepaalde categorie. De beschouwing daar- over heeft zich verloren in eene geweldige belangstelling, die vooral tegenover de voetbalsport enorm is geweest. Waar zijn de tijden, die wij als jongens voor 25 jaren kenden, dat een duizend toeschouwers veel was; wie herinnert zich dien tijd thans nog, gemoet ging; bij de wereld aan welke zooveel Teed te wachten stDnd. De auto bracht Frank van het eene dorp naar het; andere; overal was er beweging, ook op de wegen, waar paarden, auto's en krijgs- materiaal in lange fijen voorbijlrokkan. Overal bijna zag men toebereidselen tot de mobilisatie, en toch heerschte bijna nergens een gedrukte stemming. Met bloe- inen getooid liepen de jonge mannen;hier en daar kwam Frank een troep tegen die uitgeleide werd gedaan, als ging zij naar een groot feest. Frank kon het ten laatste niet meer aanzien. Hij, nuchter practisch Hollander, op wien den oorlogsroes geen vat kon hebben, zag slechts de ellende, de vreeselijke ellende van den krijg. Meermalen onderweg werd de auto aan gehouden. Alles wat auto was, was in Duitschland gerequireerd. Met verbazing vroegen patrouilleerende offieieren min- deren zich af hoe een particular de stouh- moedigheid kon hebben te meenen aan hun toezicht te ontsnappem. Barsch met gebiedend voorkomen deden zij den chauf feur stoppen. Met bijna beleedigende on- verschilligheid kwamen zij op Frank toe. Totdat deze zijn vrijgeleide met de almach- tige handteekening toonde, waarop de rug- gen zich kromden, de barsche trekken zich tot een glimfach poogden te ontspannen. En dan stoof de auto opnieuw voort, zelfs de chauffeur eerbiedig nageblikt door de genen j,die hem een oogenblik te voren nauwelijks een befeefde behandeling waar- dig keurden. (Wordt vervolgd.) ZENSCHE COURANT De Burgemeester van TER NEUZEN roept de in het verlofgangersregister dezer gemeenteingeschreven verlofgangers, hieronder vermeld, bij dezen op om in 1923, ieder voor het achter zijn naam aangegeven tijdvak, krachter.s art.. 31, eerste lid, in verband met art. 33der Dienstplichtwet(Staatsblad 1922, no. 43, voor Herhalingsoefeningen in werkelijken dlenst te komen. Geslachts- en bD fa Korpsen en onder- Tijdvak Plaats van voor nam ey- •■J deelen opkomst. 1 1 3 4 5 Vermaire Korps Pon- 6—18 Hendrik Jan tonniers. Aug. '23 Dordrecht Regiment Vlissin- de Regt Jan Kust- 1919 Artillerie. gen. Molegraaf Joost Karel 1> 11 van Meelen Petrus Johannes 11 11 11 14 Regt Bergen Infanterie Laurens Marinus 1e School- compagnie 11 op Zoom 8I6T 3 Regiment Bnijse Karel Veld-Art. le school- batterij 13—25 Aug. '23 Breda VRIJ DOM VAN OPKOMST. Aan deze herhallngs oefeningen behoeven niet deel te nemen a. de dienstplichtigen die elders wonen dan in Nederland, BelgieHannoverWestfalen en de Rijnprovincie b. zij, die wonen in Belgie, Hannover, Westfalen en de Rijnprovincievoor zoover zij voor den dag van opkomst bij hun commandant een verklaring inzenden, waaruit blijkt, dat zij meer dan drie uur gaans van de Nederlandsche grens wonen deze verklaring moet zijn afgegeven door het hoofd van het plaatselijk bestuur of van de politie of door een Nederlandsch consulair ambtenaar WIJZE EN UUR VAN OPKOMST. Deopgeroepen verlofgangers moeten zorg dragen, dat zij zich ieder op den voor hem voorgeschreven dag, in uniform gekleed en v .rzien van hun zakboekje en verdere tot hun verloNUtrusting behoorende voorwerpen van kleeding en uitrustinq op de plaats van bestemming aanmelden. a. zoo zij verblijf houden in de plaats van opkomst, uiterlijk te 8 uur voormiddags; b. zoo zij verblijf houden binnen 20 Kilometer van de plaats van opkomst, uiterlijk te 10 uur voor middags c. de overige verlofgangers voor .ooveel zij binnen het Rijk verblijf houden, zoodra mogelijk na aankomst in de plaats van op komst, waarheen zij zich met het eerstvertrekkend openbaar middel van vervoer langs de op de vervoer- bewijzen aangegeven route moeten begeven voor zooveel zij buiten het Rijk verblijf houden, voor 4 uur namiddags. VERVOER. De verlofgangers die per spoor, tram of stoomboot moeten reizen, of op de reis t'Cn of meer veren moeten passeSren en in wier zakboekje aanwezig zijn de vereischte op wit papier gedrukte en met rooden inkt ingevulde vervoerbewijzen en passagebiljetten, behoeven zich voor hun vertrek naar het korps niet ter Gemeente-secretarie aan te melden, doch begeven zich rechtstreeks naar het station of de aanlegplaats van vertrek en stellen aldaar hun zakboekje ter hand aan den beambte, met de uitgifte van plaatsbewijzen belast, of aan den veerman. De verlofgangers behooren er op indachtig te zijn, dat hun het zakboekje wordt terug- gegeven, alsmede de strook van het vervoerbewijs, aangezien deze strook hun gewoonlijk gedurende de reis moet dienen als plaatsbewijs. Verlofgangers, die niet in het bezit zijn van een vervoerbewijs of passagebiljet, ingericht om daarop de reis te kunnen volbrengen, dan wel van het veer of van de veren gebruik te maken, moeten zich op den laatsten werkdag voor hun vertrek naar het korps, des voormiddags tusschen 10 en 12 uur, ter gemeente-secretarie aanmelden, ten einde aldaar in het bezit te worden gesteld van de vereischte be- scheiden. Verlofgangers, die in het buitenland verblijf houden hebben recht op vrij vervoer, voor zoover de reis geschiedt binnen het Rijk en dient om zich recht streeks naar de plaats van opkomst te begeven. Bevindt zich in hun zakboekje geen vervoerbewijs, ingericht om daarop te kunnen worden vervoerd van de Nederlandsche gemeer.te, vanwaar zij de reis voor Rijksrekening wenschen aan te vangen, dan wordt hun, op hun verzoek, het vereischte ver voerbewijs toegezonden door den burgemeester der gemeente, waar zij in het verlofgangersregister zijn ingeschreven. De verlofgangers, die zich vier of meer uren voor het tijdstip van aanmelding op reis moeten begeven, genieten desgewenscht op de dagen der reis een daggeld van f 0.25, ongeacht den rang, dien zij bekleeden. Zij, die aanspraak hebben op daggeld er. dit wenschen te ontvangen, moeten het in ont- vangst nemen ter Gemeente-secretarie, den laatsten werkdag voor het vertrek naar het korps. VERHINDERING. De dienstplichtige, die wegens ziekte, verblijf pp zee of een andere reden in, de vvlstrekte onrnogehjkhClfl verkeeren om up den be- paalden datum in werkelijken dienstte komen, zullen zich naar hun korps of compagnie moeten begeven zoodra de reden van verhindering lieeft opgehouden te bestaan. Bestaat de reden van verhindering in de aanwe- zigheid van ziekte of gebreken, dan dient de verlof- ganger hieivan zoodra mogelijk door overlegging van een gelegaliseerde geneeskundige verklaring ter ge meente-secretarie te doen blijken. BIJZONDERE BEl'ALINGEN. Hij, die zondergel- dige reden niet voldoet aan deze oproeping, kan o. a. door een ambtenaar van de rijks-of gemeente- politie,'door de marechaussee of de militaire politie aangehouden en naar de plaats van bestemming gebracht worden. Hij, die zonder geldige reden zich te laat bij zijn korps aanmeldt, maakt zich strafschuldig. VRI.JSTELLING. Geheele of gedeeltelijke vrijstel- ling van de herhalingsoefeningen kan worden verleend aan dienstplichtigen a. die gedurende zoodanigen tijd vrijwillig in werkelijken dienst zijn geweest, dat op grond van de door hen in dien tijd verkregen geoefendheid de herhalingsoefeningen voor hen niet of niet voor den vollen duur noodig worden geacht; b. die tijdens den duur der herhalingsoefeningen onmisbaar zijn voor hun ambt, betrekking of bedrijf; c. die kostwinner zijn voor: 1. hun echtgenoote 2. hun bloed- en aanverwanten in de rechte lime 3. hun andere bloed- en aanverwanten in den tweeden graad 4. hun pleegouders 5. degenen, in wier onderhoud zij ingevolge rechterlijk vonnis moeten voorzien d. die onmisbaar zijn voor de instandhoudmg van de middelen van bestaan van de onder c bedoelde personen. Zij, die meenen op een van deze gronden voor vrijstelling in aanmerking te komen, kunnen zich met een daartoe strekkend verzoekschrift tot den Minister van Oorlog wenden. Dit verzoekschrift behoeft niet gezegeld te zijn en kan ongefrankeerd worden toegezonden. Het kan ook bij den burge meester worden ingediend, die alsdan voor de op- zending zorg draagt. VERGOEDING. Indien ten gevolgc van het verblijf in werkelijken dienst van den opgeroepen verlofganger voldoende middelen tot levensonderlioud ontbreaen oj komen te ontbreken aan de personen, hiervodr onder c bedoeld, kunnen deze personen in aanmer king komen voor een geldelijke vergoedingzooden verlofganger wegens dienstbelang geen vrijstelling van de herhalingsoefeningen wordt verleend. Verdere inlichtingen hieromtrent kunnen ter gemeente-secre tarie worden gevraagd. Ter Neuzen, 9 Juli 1923. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1923 | | pagina 1