albemeen nieuws- en advertentieblao voor zeeuwsch-vlaanderen. H. H. K&ntoorhouders No. 7469. Maandag 25 Juni 1923 63e Jaargang. Bekendmaking. Bekendmaking. EBBSTB BLAD. Gemeente-Belastingen. Herhalingsoefeningen. FEUILLETON. Herhalingsoefeningen. BINNENLAND. BUITEN LA No" worden verzocht het abonnements- geld over het 2de kwartaal 1923 van de Ter Neuzensche Courant, in te zenden v66r 1 Juli a. s. DE U1TGEEFSTER. A. Overnauhten burton de kazerno. De vergunning leldt niet tot vrijstelling van eenigen dienst. Roman van Nederland gedurende den ooriog, door CHARLES HUYGENS. 5) Neen, Gunther had gt'lijk, het zou Jwaas- heid zijn op dit .erste alarm naar huis te keeren. Hij ging naar Beriijn; de onderhan- delingen te Hamburg had den vorigen dag een zoodanig beslissend verloop gehad, dat besprekingen met het Marineambt thans noodig waren om daarvoor volledige sanc- tie te verkrijgen. Wat zou 'het voor indruk maken indien hij op het eerste oorlogsge- rucht terugkeerde, zou men hem niet te- recht verdenken van wantrouwen in Duitsch land's kracht en in de mogelijkheid zijn verbintenissen na te komen? En bovendien men kon Item op het oogenblik in Amster dam heel best missenvrouw en kinderen waren goed bezorgd, geen der directeur n bijna was afwezig. Telegrafeercn zelfs achtte Frank overbodig, wel sttdde hij zich in verbinding met zijn schooinvader, dien hij in Hotel Adlon in Beriijn wist en dien hij van zijn komst op de hoogte wilde stelkn. Het trof niet erg goed, meende Frank, dat hij nu juist met den oudien heer Steinhausen een paar dagen zou moe ten samen zijn, zijne sympathien van Duitsch oud-militair zouden wel ver van die van Frank verwijderd zijn, maar hij kon zich aan dat samenzijn moeilijk ont- trekken, en hij had zich voorgenomen ai B. Voorzien in eigen voeding. In de verzoekschriften moeten de verlof gangers hun adres duidelijk en volledig ver- melden. C. Invaliditeits-rentekaart. het gebeuren met den kalmen glimlach i van een tceschouwer aan te zien. In den loop van den ochtend, heel wat later dan afgesproke.i was, kwani Gunther in zijn mooie witgelakte auto voorrijden. j Tot Frank's verwondering was hij niet alleen in de auto, maar was Mevrouw Usi bij hem. Deze zou, gelijk hij hoorde, medt gaan naar Beriijn, haar vader was re.-ds den vorigen dag vertrokken. Uit Gun ther's gezicht meende Frank duidelijk t. kunnen opmaken, dat deze liever had, dat in Use's bijzijn geen nadere vragen wer- den ges'e'd, toch, hoezeer hij zich voorge nomen had alle onrust van zich af te z ttkn, kon hij zich niet ontveinzen, dat de piot selinge aanwezigheid te Beriijn van Gum- ther's schoonvader, die gerust de eersti man op het gebied der Duitsche koopvaar- dij mocht worden gerekend, hem de zaken minder rooskleurig deed inzien. De ooriog was natuurlijk reeds op weg naar het station het' onderwtrp van gesprek Frank hield zich goed, tegenover Ilse veinsde hij geen onrust te keunen. Niet waar mevr., wij hebben het zoo dikwijls gezien dat de internrtjonale politiek gevaar- lijke dagen deed ontstaan, denkt U maar eens aan 1911 en 1913. Toen heeft Von Bil low er zich doorgeslagen, waarom zou Von Bethmann Holweg het nu niet doen? En niet waar, aldus viel Use in, onz< Keizer is een vriend van den vrede. Als hij gewild had, waren er toch b^tere oogen- blikken gewe.st voor Duitschland om den ooriog te beginnen dan nu? Dat is hier -het algemeene geloof, kon Frank niet nalaten tegen spreken. En misschien is keizer Wilhelm een overtuigd voorstander van den vr«de, maar het wil er bij mij niet in, dat wanneer men besehik over zulke geweldige legerkrachten afs hij, Het is noodig, zich ten minste een half uur voor het vertrek van den trein, de train of de stoomboot aan het sta tion of de aanlegplaats te bevinden. NEDERLAND—BELGIE. Het departement van Buitenlandsche Za ken deelt mede, dat tusschen de Belgische en de Nederlandsche regeeringen overeen- stemniing is verkregen over de wijze van terugbetaling van de kosten, gemaakt we gens interneering van Belgische militairen tijdens den ooriog. NEDERLAND EN BELGIE. De correspondent der N. R. Crt. te Brus- sel meldt: De katholieke senator Pastur had enkele weken geleden aan den minister van bui tenlandsche zaken een vraag gesteld om- trent de betieekenis, die gehecht' moest worden aan de quaestie van het Algemeen Nederlandsch Verbond, het congres van dat Verbond te Dordrecht en de activisten. Men herinr.ert zich, dat minister Jaspar te dezer zake reeds inlichtingen had doen inwinnen in Den Haag, door den Belgi- schen gezant, prins de Ligue. De minister heeft thans op de gestelde vraag het vol- de geantwoord: Op 24, 25 en 26 Mei heeft het Alg. Ned. Verbond te Dordjecht zijn 25-jarig bestaan gevierd in den vorm van een philologische bijeenkomst en van een tentoonsteiling ge- volgd door een congres en een feestmaaltijd In den namiddag van 25 Mei tijdens een zitting van het oongres in de lokaliflt'iten van den Bond heeft mr. v. d. Broeck gewezen algemeen secretaris van den Raad van Vlaanderen, die ter dood veroordeeld is in Belgie en sedert den wapenstilst'pjid een toevlucht in Nederland gezocht heeft aan den voorzitter van het A. N. V. een portret ter hand gestfcld van zekeren Hyppoliet Meert een der stichtjers van het Verband, die later bij verstek door de Bel gische justitie ter dood veroordeeld is. Bij ueze overhandiging heeft mr. van den Broeck een rede gehouden over het werk van Meert op taalkundig gebied. Hij be- sloot zijn redevcering met een toespeling op de politieke antecedenten van Meert in verband met diens veroordeeling, en, heeft getracht MeertS houding gedurende de bezetting te rechtvaardigen. Meert die op het oogenblik in Duitsch land vertoeft was niet aanwezig. Het congres en de feestmaaltijd van 26 Mei zijn de eenige plechtigheden, waaraan vijf Nederlandsche ministers deelgenomen hebben. Er is niet vastgesleid, dat terdood ver- oordeelde Belgen er aan deelgenoinen heb ben. Zij hebben er in ieder geval niet het woord gevoerd. De eenige activist, over wien in twee redevoeringen gesproken is, gedurende deze plechtigneden, is boven- genoemae Meert Zijn naam is aangehaald met dien van den anderen stichter van hell A. N. V. Zij zijn in deze hoedanigheid ge- huldigd." LANDVERHU1ZING NAAR BRAZILIE. Naar de directeur van het Informatie- bureau van de Nederlandsche Vereeniging Landverhuizing uit goede bron verneemt, heeft de regeering van den staat Pernain- burcq in Brazilie besloten om krachtige maatregelen te nemen ter bevordering der landvernuizing van Europear.en uit Noord- en Midden-Europa naar dat gewest. De directeur vestigt er de aandacht op, dat de landstreek, waarheen men kolonistlen verlangt te brengen, een zeer warm klimaat heeft, zoodat het voor Nederlanders niej mogelijk is daar landarbeid te verrichten. Nadrukkelijk wordt gewaarschuwd niet te besluiten tot vertrek naar Brazilie, voor- dat men inlichtingen en raad heeft ge vraagd aan gencemd Informatiebureau Be- zuidenhoutsche weg 97, waar een ieder be- langeioos en kosteloos geholpen wordt. DE ZOMERT1JD. De Christ. Boeren- en Tuindersbona in Nederland, het Kon. Nederlandsch Land- bouweomitie en de Nederlandsche Boeren- bonu hebben tot den raad van Ministers het verzoek gericht, het initiatief te nemen tot het doen piaats hebben van een besprekinj de verleiding niet groot moet zijn om deze in beweging te stellen. Een Hohenzoll rn is in de geschiedenis altijd voor alles een krijgsman geweest! Het gesprek wtrd in den trein slechts met groote onderbreking voortgezet. Trou- wens, er viel genoeg te luisteren. Gun- ther's dien ochtend ondernomen telefom- sche pogingen om een gereservoerde cou pe te verkrijgen, waren mislukt; in zoo- verre deed het oorlogsgerucht zich reeds gevoeien, dat de treinen overbezet waren en gee.i plaats lieten voor gereservoerde wagons, tr viel ge.ioeg te luisteren. Ne- vens hen hadde.i in het compartiment en kele Hamburgsci.e handtlsh er, a plaats ge- nomen, die Gunther gelukkig niet dan van aanzien kende en in wier gesprek hij dus niet verplicht was zich te mengen. Dat het liep over den ooriog, wic kon anders den- ken? En ook hier weer trof het Frank, dat er geen twijfel heerschte omtrent den uit- slag van den ooriog; eigenlijs geen twijfel over het Feit of Engeland zich zou afzij- dig houden; alken twijfel over de vraag of Rusland achter Servie zou gaan staan en Frankrijk achter Rusland. Wij kunnen niet anders dan Oostenrijk steunen; wij willen geen ooriog, maar afs Oostenrijk zich tegen Servische intrigues moet ver dedigen, inogen wij het niet in den steek laten. Wij willen den vrede, maar wij moe ten toch vragen ot wij altijd vrede zullen houden. Men gunt ons onze welvaart niet, aan alle kanten is er jaloezie. Zij wachten om ons heen maar totdat zij stterk genoeg zijn; als ze dat eenmaal zijn, dan zullejt zij op ons loskomen. Is het daarom niet veel beter, dat nu, terwijl wij de sterksten zijn, de Keizer de juiste gelegenheid aangrijpt? Het was waarlijk niet de eerste niaal, van vertegenwoordigers uit de verschillende groepen onzer bevolking, teneinde met juistheid te doen vaststellen, welke econo- mische, technische en andere bezwaren aan het behoud van de z.g. zonnetijd en het in- voeren van den z.g. zomertijd voor de on- derscheidene volksgroepen en voor de ge- meenschap verbonden zijn. Adressanten zijn van oordeel, dat een dergelijke bespreking, waarbij overigens het geheele tijdvraagstuk (Greenwich-, Midden-Europeesche tijd) betrokken zou kunnen worden, er toe zal bijdragen, dat een juist inzicht wordt verkregen omtrent de voor- en nadeelen, verbonden aan een oplossing in de een of andere richting van het vraagstuk zonnetijd of zomertijd. Dr. VERVIERS. Men meldt, dat Dr. Emile Verviers, voor- nemens is, uit eigen beweging met de ker- kelijke overheid overleg te gaan plegen over zijn aftreden als redacteur van Katholieke Staatkunde. Dr. Verviers wenscht zich te beperken tot de leiding van enkele ecpno- mische ondernemingen, en alleen door we- tenschappelijke studien aan de algemeene herstelbeweging medewerken. DE PRIJZEN DER VACANTIEKAARTEN. Op een vraag van den heer Schaper be- treffende spoedige verlaging van de prijzen der vacantiekaarten, luidt het anwoordt van den Minister van Waterstaat: De prijzen van de vacantiekaarten blijven ver beneden de nieuwe verlaagde prijzen voor lange afstanden, zoodat reeds bij de thans voor die kaarten bepaalde prijzen de reizigers over lange afstanden niet slechts eenigenmate, doch belangrijk gebaat wor den. De verlaging bedraagt op 225 K.M. reeds ongeveer 30 pCt., op 250 K. M. 35 pCt., op 275 K. M. 40 pCt., op 300 K. M. 44 pCt., op 400 K. M. 53 pCt. en kan dus niet als tamelijk gering worden voorgesteld. Al mocht het mogelijk zijn, door nog sterkere verlaging het gebruik van de spoor- wegen verder te bevorderen, dan zou toch nog moeten worden betwijfeld, of de finan- cieele uitkomst gunstiger zou worden dan bij de vastgestelde prijzen. Verlaging toch is in beginsel slechts gerechtvaardigd, voor zoover met eenige zekerheid mag worden aangenomen, dat het verwachte drukker vervoer niet alleen het door verlaging prijs- gegeven bedrag. doch ook de hoogere kos ten van dat vervoer zelf ten minste zal ?oedmaken. De tegenwoordige toestand veroorlooft niet daaromtrent gunstige ver- wachtingen te koesteren, zoodat het niet verantwoord ware tot verdere belangrijke tariefverlaging over te gaan. Ook de aan- vankelijke ongunstige uitkomsten van de met het buurtverkeer genomen proef kunnen daartoe niet aanmoedigen. dat Frank in Duitschland reisde, in Duit sche handelskringen verkeerde. Tal van ma- len was hij er geweest, en tal van malen was de mogelijkneid \an een Europeescheri ooriog ter sprake gebracht. Dan was het hem immer opgevailen, dat de Duitsche handelslieden evenzeer als de Engelsche een afkeer van den ooriog hadden, omdat zij er nadcei vaji vreesden. En nu Frank kon het niet ontveinzen nu zij tegen over de realiteit van een mogelijken ooriog stonden, scheen al die afkeer ineens ver- dwenen. Was dat vaderlandsliefde, was het chauvenisme; wat was het? Frank kon geen antwoord op die vragen geven, maar wel gevoeLle hij in zicn de zekerheid, dat een voik, denkende zooals hij het in deze weinige uren had waargenomen, ze- ker niet het aangewezen volk kon worden geacht out rustig uit td zien naar de op lossing \an een moeilijk intemationaal probleem. En hoe zou het in andere landen zijn Frank kende Engeland en Frankrijk. Hij wist te voren, dat Londen vandaag zou zijn ais elken dag; dat alleen de kranten- jongens wat harder hun nieuws zouden venten, maar dat er op straat noch in de City noch in de buitenwijken iets te be- jmerken zou zijn van het emotievoile. En geland was voorloopig geen partij in dit conflict, maar hoe spoedig zou het dit niet kunnen worden. En dan Frankrijk. Frank dacht nog eens na over de bewoor- dingen van het ultimatum, over den veme- dervnden eisch van onderzoek op Servi- schen bodem, door de gehate Oostenrijk- sche commissarissen, en hij vroeg zich af of die eisch een andere beteekenis kon hebben dan het uitlokken van den zooge- naamd niet gewilden ooriog. Hij was slechts in het algemeen op de noogte van UIT BELGIe. De correspondent van de N. Roit. Crt. te Brussel meldt. Dr. August Borms, de ter dood \eroor- deelde leider van den activistischen Raad van Vlaanderen, mocht dezer dagen, door twee gendarmen in burgerkleeding bege- leid, voor 24 uren de gevangenis te Leuven verlaten om een bezoek te brengen aan zijn stervenden vader te Meerdonk, in het noor- den van de provincie Oost-Vlaanderen, nabij de Nederlandsche grens. Te Sint Ni- kolaas—Waas werd Borms door de bevol king herkeind en daar een aantal personen op de hartelijksle wijze begroet. Incidenten ded-en zich nergens anders voor. P. T. T.-VERHOOGINGEN IN DUITSCH LAND. L>- Rijksraad h.eft de verdrievoudiging der post- en teiegraaft-arieven en de ver- vijfvoudiging der telefoontarieven met in- gang van 1 Juli goedgekeurd. Het post- de buiteniandsche politiek, van internajio- nale verplichtingen, maar Jit, zooveel wist Frank wel, was ongebruikelijk. Het was niet alken een vernadering voor Servie, maar het was in Weenen bedoeld als een vernedering van heel het Slavische ras. Czaar Nikolaas II mocht een vredesvriend in zijn hart zijn, hij had tegenover de hem omringende grootvorStenkiL k niets de ver- telkn; hij zou dergelijke vernederingen aanvaarden? Voor dengene, die van niets wist, zouden de stations waar de trein voorbijkwam, weinig bijzonders hebben geboden. Er was drukte gelijk bij het begin van de vacantie er elk jaar is, er waren veel militairen, ge lijk Duitschland altijd te aanschouwen gaf. Hij, die wat wist, wilde wat bijzonders zien. Zelfs Frank ontging het niet, dat in Beriijn, dat zij in den middag bereikten, de straten het gewone levendige aspect boden van altijd, en zonder eenige opwin- ding. Er stonden wat menschen voor hit paleis van den Keizer, die op zijn jacht in de wateren van Noorwegen was; */at menschen voor het paleis van den Kroon- prins, die op een van zijn iandgoederen was; zij schenen te denken, dat Keizer of Kroonprins onmiddeilijk zouden terug- keeren en zoo ongetwijfeld de spanning nog verhoogen. Maar verder Frank werd het met een lichte onfepanning ge- waar was er Unter den Linden het ge wone verkeer; de cafe's zaten vol, de wan- delaars waren er in grooten getale en als men de gesprekken hoorde, scheen het buitengewoon mooie zomerweer meer de aandacht te trekken dan de Servische crisis. (Wordt vervolgd.) NEUZENSCHE COURANT De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN ruaakt bekend, dat eene Openbare Vergadering »an den Gemeenteraad zal worden gehouden op Donderdag 28 Juni 1923, des namiddags 2 uur. Ter Neiizen, den 26 Juni 1923. De Burgemeester voornoemd, HUIZINGA Burgeroeester en Wethouders van TER NEUZEN wijzen er de belastingplichtigen, wien eendwangbe- vel is beteekend, inzake nog verschuldigde honden- belasting of schoolgeld, dienst 1922, op, dat hunne belasting moet aangezuiverd worden VOOr 30 )uni 1923, daar anders tot beslaglegging zal worden overeegaan. Ook zij, die nog achterstallig zijn in de betaling hunner belasting van vorige dienstjaren en wien uitstelling van betaling is verleend, moeten hetthans nog verschuldigde voor 30 Juili a. S. voldoen, aan- gezien ook bij hen na dien datum tot vervolging en beslaglegging zal worden overgegaan. Ter Neuzen, 25 Juni 1923. Burgemeester en Wethouders voornoemd, .1. HUIZINGA. Burgemeester. B. I. ZONNEV1JLLE, Secretaris. De Burgemeester van TER NEUZEN vestigt de aandacht van de verlofgangers, die dit ,jaar voor herinwmgsoeteningen moeten opkomen, op onder- staande bepalingen. 1. A an dienstplichtigen, die voor herhalings oefeningen moeten opkomen, kan als genot wot den toegestaan buiten de kazerne te overnacbten. 2. De vergunning wordt slechts verleend. indien de vaste of tijdelijke woning van den dienstplichtige in of nabij de garnizoensplaats is gelegen en de ver gunning geen aanleiding geeft tot het alleggen van zoodanige ufstanden, dat daardoor een nadeelige invloed wordt geoefend op den goeden gang van den dienst en van de oefeningen, o. a. ten gevolge van buiten deze opgedane vermoeienis. 3. De vergunning kan worden herroepen a. wanneer blijkt, dat de goede gang van den dienst schade lijdt door het overnachten buiten de kazerne b. indien den dienstplichtige straf is opgelegd, tijdens den duur dezer straf c. indien andere redenen dan die, vermeld onder a en b, of het belang van den dienst het noodig maken. 4. Aa,n den dienstplichtige, wien de vergunning is verleend. wordt in de kazerne geen logies verstrekt dan wanneer diens chef het om een der onder 3 ver- melde redenen of uit anderen hoofde noodig oordeelt. 5. De dienstplichtigen, die de vergunning wenschen, moeten hun verzoek daartoe bij gefrankeerden brief richten tot hun regiments- of korpscommandant. Het verzoek moet worden gedaan a. door hen, die reeds in Juli a.s. moeten opkomen, zoo spoedig mogelijk; b. door hen. die later in dit jaar moeten opkomen, uiterlijk twee maanden voor hun opkomst. Later ingediende verzoeken zullen slechts bij hooge uilzondering voor inwilliging in aanmerking komen. Vrijstelling van de soldaten-menage, onder toe- kenning van vergoeding wegens gemis van levens- middelenkail won.en verleend aan a. gehuwde soldij-genietende militairen, voor zoo- ver zij in hun woonplaats verblijven b. andere militairen, om voor hen gewichtige redenen c. militairen, die op advies van een officier van gezondheid een bijzonder dieet moeten volgen d. Israelietische militairen e. militairen, die aannemelijk maken, dat /.ij vege- tarier zijn. Het verzoek om vrijstelling van deelneining aan de menage moet scliriftelijk bij gefrankeerden briel wor den gericht tot den regiments-of korpscommandant. Dienstplichtigen, die ingevolge de Invaliditeitswet verplicht verzekerd zijn, handelen in hun eigen be- lang door hun invaliditeits-rentekaart medete brengen bij hun opkomst voor lierhalingsoefeiiingeii. Ter Neuzen, 22 Juni 1923. De Burgemeester, J. HUIZINGA. De Burgemeester van TER NEUZEN roept de in het verlofgangersregister dezer gemeente ingeschreven verlofgangers, hieronder vermeld, bij dezen op om in 1923, ieder voor het achter zijn naain aangegeven tijdvak, krachter.s art. 31, eerste lid, in verband met art. 33 der Dienstplichtwet(Staatsblad 1922, no. 43. voor Herhalingsoefeningen in werkelijken dlenSt te komen. Geslachts- en voornamen. 1 Korps j Plaats en onder- Tijdvak van deelen. opkomst. 3 4 15 Jurrij Jail Michiel I Kaijser 5s Mattheus Adriaan I Regiment 23 Juli Kust- tot4Aug. Artillerie. 1923 Vlissin- gen. VRIJDOM VAN OPKOMST. Aan deze herhalings oefeningen behoeven niet deel te neuien a. de dienstplichtigen die elders wonen dan in Nederland, Belgie,HannoverWestfalen en de Rijnprovincie b. zij, die wonen in Belgie, HannoverWestfalen en de Rijnprovincievoor zoover zij voor den dag van opkomst bij hun commandant een verklai ing inzenden, waaruit blijkt, dat zij meer dan drie uur gaans van de Nederlandsche grens wonen deze verklaring moet zijn afgegeven door het hoofd van bet plaatselijk bestuur of van de politie of door een Nederlandsch consulair ambtenaar; WIJZE EN UUR VAN OPKOMST. Deopgeroepen verlofgangers moeten zorg dragen, dat zij zich ieder op den voor hem voorgeschreven dag, inuniform gekleed en voorzien van hun zakboekje en verdere tot hun verlofuitrusting behoorende voorwerpen van kleeding en uitrusting op de plaats van bestemming aanmelden. a. zoo zij verblijf houden in de plaats van opkomst, uiterlijk te 8 uur voormiddags b. zoo zij verblijf houden binnen 20 Kilometer vail de plaats van opkomst, uiterlijk te 10 uur voor middags c. de overige verlofgangers voor zooveel zij binnen het Rijk verblijf houden, zoodra mogelijk na aankoinst in de plaats van op komst, waarbeen zij zich met het eerstvertrekkend openbaar middel vail vervoer langs de op de vervoer- bewijzen aangegeven route moeten begeven voor zooveel zij buiten het Rijk verblijf houden voor 4 uur namiddags. VERVOER De verlofgangers die per spoor, tram of stoomboot moeten reizen, of op de reis een of meer veren moeten passeeren en in wier zakboekje aanwezig zijn de vereischte op wit papier gedrukte en met roodev inkt ingevulde vervoerbewijzen en passagebiljetten, behoeven zich voor hun vertrek naar het korps niet ter Gemeente-secretarie aan te melden, doch begeven zich rechtstreeks naar het station of de aanlegplaats van vertrek en stellen aldaar hun zakboekje ter hand aan den beambte met de uitgifte van plaatsbewijzen beiast, of aan den veerman. De verlofgangers behooren er op indachtig te zijn, dat hun het zakboekje wordt terug- gegeven, alsmede de strook van het vervoerbewijs, aangezien deze strook hun gewoonlijk gedurende de reis moet dienen als plaatsbewijs. Verlofgangers, die niet in het bezit zijn van een vervoerbewijs of passagebiljet, ingericht om daarop de reis te kunnen volbrengen, dan wel van het veer of van de veren gebruik te maken, moeten zich op den laatsten werkdag voor hun vertrek naar het korps, des voormiddags tusschen 10 en 12 uur, ter gemeente-secretarie aanmelden. ten einde aldaar in het bezit te worden gestdld van de vereischte be- scheiden. Verlofgangers, die in het buitenland verbujf houden hebben recht op vrij vervoer, voor zoover de reis geschiedt binnen het Rijk en dient om zjch recht streeks naar de plaats van opkomst te{ begeven. Bevindt zich in bun zakboekje geen vervoerbewijs, ingericht om daarup te kunnen worden vervoerd van de Nederlandsche gemeer.te, vanwaar zij de reis voor Rijksrekening wenschen aan e vangen, dan wordt hun, op bun Arzoek, het vol "elite ver- oerbewijs toegezonden door den burgern 'ester der gemeente, waar zij in het verlofgangersregister zijn ngeschreven. De verlofgangers, die zich vier of meer uren voor het tijdstip van aanmeldiug op reis moeten begeven, genieten desgewenscht op de dagen der reis een daggeld van /0.25, ongeacht den rang, dien zij bekleeden. Zij, die aanspraak hebben op daggeld en dit wenschen te ontvangen, moeten het in ont- vangst nemen ter Gemeente-secretarie, den laatsten werkdag voor het vertrek naar het korps. VERH1NDERING. De dienstplichtige, die wegens ziekte, verblijf op zee of een andere reden in de volstrekle onmogelijkheid verkeeren om op den be- paalden datum in werkelijken dienst te komen, zullen zich naar hun korps of eompagnie moeten begeven zoodra de reden van verhindering heeft opgehouden te bestaan. Bestaat de reden vail verhindering in de aanwe zigheid van ziekte of gebreken, dan dient de verlof- ganger hieivan zoodra mogelijk door overlegging van een gelegaliseerde geneealrtiidige verklaring ter ge meente-secretarie te doen hlijken. BfJZONDERE BEl'AIJNGEN. Hij, die zonder gel- dige reden niet voldoet aan deze oproeping, kan o. a. door een amhtenai# van de rijks-of gemeente- politie, door de marechaussee of de militaire politie aangehouden en naar de plaats van bestemming gebracht worden. Hij, die zonder geldige reden zich te laat bij zijn korps aanmeldt. niaakt zich strafschuldig. VRIJSTELLING. Geheele of gedeeltelijke vrijstel ling van de herhalingsoefeningen kan worden verleend aan dienstplichtigen a. die gedurende zoodanigen tijd vrijwillig in werkelijken dienst zijn geweest, dat op grond van de door hen in dien tijd verkregen geoefendheid de herhalingsoefeningen voor hen niet of niet voor den vollen duur noodig worden geacht b. die tijdens den duur der herlialingsoeieningen onmisbaar zijn voor hun ambt, betrekking of bedrijf; e. die kostwinner zijn cacr 1. hun echtgenoote; 2. hun bloed- en aanverwanten in de rechte linie 3. him andere bloed- en aanverwanten in den tweeden graau 4. hun pleegouders 5. degenen, in wier onderhoud zij ingevolge rechterlijk vonnis moeten voorzien; d. die onmisbaar zijn voor de instandhouding van de middelen van bestaan van de onder c bedoelde personen. Zij, die meenen op een van deze gronden voor vrijstelling in aanmerking te komen. kjiinen zich met een daartoe strekkend verzoekschrift tot den Minister van Ooriog wenden. Dit verzoekschrift behoeft niet gezegeld te zijn en kan ongefrankeerd worden toegezonden. Het kail ook bij den burge meester worden ingediend, die atsdan voor de op- zending zorg draagt. VERGOEDING. Indien ten gevolge van het verblijf in werkelijken dienst van den opgeroepen verlofganger voldoende middelen tot levensonderhoud ontbreken of komen te ontbreken aan de personen, hiervoor onder c bedoeld, kunnen deze personen in aanmer king komen voor een geldelijke vergoeding, zoo den verlofganger wegens dienstbelang geen vrijstelling van de herhaling*oereningen wordt verleend. Verdere inlichtiugen hieromtrent kunnen ter gemeente-secre tarie worden gevraagd. Ter Neuzen, 22 Juni 1923. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1923 | | pagina 1