ALGEMEEN NIEUWS- EH ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Woensdag 20 Juni 1923 E. E. Kantoorhouders Aanbesteding. No. 7467. 63e Jan retell, 1 4s£Si Ilk 1 Tr HOT? Z H EL 6IWNENLAND. FEUILLETON. k W H§ i§ EM if Mil W Si 11 worden verzocht het abonnements- geld over het 2de kwartaal 1923 van de Ter Neuzensche Courant, in te zenden voor 1 Juii a. s DE U1TGEEFSTER. Burgemeester en Wethouders van ZAAM- SLAG, zullen op Dlnsdag 26 Juni 1923, des voormiddags ten 9]/a ure *en raadhuize dier gemeente, trachten aan te besteden Het uitdiepen der haven aan den Kleinen-Huissenspolder. Gezegeide inschrijvingsbiljetten kunnen tot op het uur der aanbesteding franco ter secretaiie worden bezorgd Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den Havenmeester 1. WlSSE. Zaamslag, den 15den Juni 1923. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JOH. DE FEIJTER, Burgemeester J. STOLK Lzn., Secretaris. HET JUBILEUM VAN Dp KONINGIN. De heer C. van der Voort van Zijp, lid der Tweede Kamer, zal bij de overdracht van het nationale huldeblijk aan de Kcnin- gin, in de Nieuwie Kerk te Delft, de feest- rede uitspreken. Men rekent medio September met de inwefidige restauratie van het koor der Nieuwe Kerk gereed te zijn. JUBILEUM-GEDENKBOEK. H. M. de Koningin heeft aan den voor- zitter der redactjecommissie van het Ge- denkboek 1898—1923, W. J. de Bus, te kennen gegeven, dat het hare wenscli is, dat bovengenoemd gedenkboek aan Haar wordt opgedragen en Haar op den dag van Haar jubileum, den bden Sept. 1923, ten paleize wordt aangeboden. TWEEDE KAMER. Vergadering van Dinsdag. Heden zou in den voormiddag het Maan- dag door de regeering ingediende wets- ontwerp tot steunverieening aan de Han- zecredietbank in de afdeelingen worden onderzocht. De Vrijdag door mr. Marchant bij ge- legenheid van zijn interpellatie over de bij Koninklijk besluit van 25 Mei jl. ge- troffen salarisregeling voor leeraren bij het middelbaar en voorbereidend hooger on- derwijs ingediende motie, waarbij den mi nister o.m. verzocht wordt bedoelde rege- bng alsnog in nadere overweging te ne- men word verworpen met 49 tegen 34 stemmen (rechts tegen links). Tevoren had de heer Dresselhuys (v.b.) verklaard De motie luidde: „De Kamer, van oordsje), dat door de wijzigingen, in het Bezoldigingsbesluit ge- bracht bij Kon. besluit van 25 Mei 1923, St.bl. 217, de onder linge salarisverhoudin- gen van het Bezoidigmgsbesluit zijn ver- broken; dat deze erbreking ten aanzien van leeraren bij het middelbaar en voor bereidend hooger onderwijs niet is gemoti- veerd; dat het onderwijs door deze wij zigingen zai lijden; verzcbkt de regeering deze wijziging in nadere overweging ncmen." Roman van Nederiand gedurende den oorlog, door CHARLES HUYGENS. 3) In de nachtelijke stilte van het huis ging plotseling scherp de telefoon. Verrast za- gen Frank en zijn gastheer naar elkan der op. A1 spoedig klonk het bescheiden tikje van den huisknecht op de Jeur, die mededeelde dat mijnheer de directeur van- uit Berlijn dringend wei-d opgeroepen door het Ministerie van Marine. Veeibe^eeke- nend zagen de beide vrienden elkander aan. Met Snellen tred verwijderde Gun- ther zich. Frank bleef voor zich uit staren. Hij wachtte het nieuws, dat Gunther ongetwij- feld zou brengen, zonder al te veel span ning. De Hamburg-Levantlijn stond in za- kelijk opzicht in nauwe verbinding met de Regeering, er kon een schijnbaar be langrijke aangelegenheid zijn, die het op- bellen midden l n de liacht verklaarbaar maakte. Maar toch, deze telefoon, in aan- sluiting op wat hij zoo juist had gespro- ken, zij klonk onheilspelfend. Frank van Oosterzee, was er niet de man naar om zich door schijnbare toevalligheden schrik te laten aanjagen. Toen in de laatste da- gen voor zijn vertrek, in verbar met den gruwelijken moordaanslag in Serajewo ve- len zich in Amsterdam afvroegen of dit geen oorlog kon zijn, had Frank koeltjes geglimlacht, zooals men dat van hem ge- woon was, met die zekere superioriti it, voor en de heer Schokking (c.-h.) verklaard i tegen de motie te zullen stemmen. Bij de behandeling van het wetsontwerp j tot den spooraanleg Groningen-Slochteren- Weiwcrd, zegt minister van Swaay aan den heer v. d Waerden toe overweging van de verbetering der verkeersmoeilijk- heden door den spooraanleg ontstaan. Bij de interpellatie-Duys over de ziek- te-verzekering in verbanu met de lurzu- ning van ue gdi ee ocicl verzek. ring betoogt Je h er D.iys (s.J.i Jat minister Aalberse 'herhaal cjitk excusis zocht tot uitstel van zijn beloftjen betreffende de invoering vxan d« zi.k.e.-erz kerin., zon- Si:r* vertpaglng. Zb'u det® nu worden ui't- gesteld omdat ze te kostbnar is voor de werkgevers in e'e i maluisetijd? HET SCHOENeNWETJE. De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Tilburg en omst|-eken heeft aan den minister van Arbeid, Nijverheid en Han del geschreven, dat zij er haar groote tje- leurstelling over "heeft uitgesproken, dat de algemeene maatregcl an bestuur, noo- dig voor de toepassing van het invoerver- bod van bmtenlandsch schoenwtrk, nog steeds niet gereid is. Zij geeft den mi nister in overweging, mede geict op de langdurige behandeling van de Schoenen- wet in de Staten-Generaal, bij de Tweede Kamer een wetsontwerp in te dienen van dezolfde strekking als de Belgische wet van 10 juni 1920, die de mogelijkhe'.d opent om behoudens latere bekrachtiging door de Staten-Generaal bij Kon. besluit be- paalde handelspolitieke maatregefen te treffen. DE CREDlETVEREliNlGING DE HANZEBANK. De bestuurders van de Credietvereeniging De Hanzebank te 's Hertogenbosch (waar- onder ook Zeeuwsch-Vlaanderen ressor- teert) hebben het met het oog op de po- sitie der bank noodig geacnt surseance van betaling aan te vragen. Hetzelfde besluit namen ook bestuurders der Hanzebank te Utrecht- De omstandigheden waarin deze banken zijn gekomen, zijn, volgens mededeeling der directies, een gevolg van de ongeken- de malaise die het bedrijfsleven vooral in het Zuiden van het land het industrieele en bedrijfsleven op zoo buitengewone wij- ze drukt. Zoowel de schoen- en lederindus- trie, als textielnijverheid, sigaren-, manden- en klompenindustrie, handei in manutactu- ren en levensmiddelen, de clienteele der Bossche Banx, verkteren in groote nioei- lijkheden. Vanwege de Utrechtsche Bank wordt er op gewezen, dat men heeft moeten con- siateeren, uat creuietgevingen, oorspron- kelijk naar goede regelen en tot gebrui- kelijken waartrorg \erleend, als rnware plotseling beide grondslagen verloren. Groote waardeverschiilen in onderpanden, waardedaling van zoovele activa, dejen evrujUs vtrnouui..g. u toll uesoiam omslaan. Zooals reeds uit de advertentie in het vorig nummer van ons blad, van de Alge- meene Centrale MiddenstandscredietOauk blijkt, heeft de regeering het noodig geacht in deze catastrophe tusschenbeide te tre- den, ten bate van de solvabele credietne- mers, die anders zouden worden afgeslacht en hun zaak die er thans nog goed voor staat zouden zien te gronde gaan. Het betrekkelijk wetjsontwerp is bij de Staten-Generaal ingediend. In de memorie van toelichting zegt de regeering Met vol- gende Hot bestuur van de Hanzebank te's Her- togenbosch neeft zich eenigen tijd gele- den tot de regeering gewend met de me dedeeling, dat deze credietbank voor den middenstand in moeilijkheden verkecrd. en die hem in zijn kring onderscheidde. Hij was handelsinan op en top, gcsproie.i uit een oud-Amster.Jamscn geslacnt, dat reeds vooraanstond in de. rijen uer bur&er;j, toen in 1650 Wiilem 11 de stad trachtte te over- rompelen, hij gevcelde Je verplichtingen dezer oude l'amilie niet minder sterk in zich dan adellijke geslachten zulks doen. Zijn grootvader was de stichtjer geweest van de lijn op de koloniiin, waarvan Frank nu de jongste, maar daarom niet de minst in- vloedrijkste directeur was. Hij had destijds kunnen kiezen, treden in het bankierskaji- toor, dat ook aan de familie toebehoorde, of in de Jirecti'j dezer re Jtrij. Voor hem was de vraag niet rno.iiijk: zij a tiari trok hem naar zijn tegenwoordigea werkkrmg. Niet, omdat hij zich zeeman vceide; hij wist trouwens to goed hoe weinig de ree- der met het even op zee in aanraking komt. Maar, omdat naar zijn meening de transat- lantische scheepvaart ook voor ons kleine land mogelij'kheden bood, die nauwelijks begrensd konden worden geacht. Frank van Oosterzee werkte niet, omdat hij be- hoefde te werken; zijn tortuin zou hem in staat hebben gestjeld om in ledigheid zijn tijd door te brengen. Het werken voor de belangen van handei en nijverheid was in zijn familie een traditie, en Frank volgde die traditie met een trouw, die hij daaraan meende verschuldigd te zijn. Enthousiasme toonde hij slochts zelden, en toch leefde er enthousiasme in hem voor zijn taak. Naar buiten was hij de koel nuchtere zaken- man, die z»o licht voor ongevoelig gehou- den wordt. En inderdaad, wie Frank van Ooster zee niet wat better kendc, moest hem wel voor ongevoelig houden. Hij had het van zichzelf ook nooit geloofd, dat hij zich -ten vrouw zou kiezen op de wijz|e als ten slotte niet in staat zou zijn uit eigen kracht die moeilijkheden te overwinmn. De regeering is aipstonds in overleg getreden met de Ntdi'rlan Jsche Bank, ten- einde een onderzoek in to stellen en te over- wegen of en zoo ja we,ke maatre- gelen getroffen zouden kunnen worden. Dit onderzoek, hetweik zich mede over de andere Hanzebanken uitstrekt en zeer omvangrijk is, kon nog niet beeindigd worden. Op dit oogenblik kunnen der- halve nog geen denititieve medededingen gcdaan worden. Toch is komen vast te staan, dat de Hanzebank te 's Hertogen- bosch en die te Utrreht haar bedrijf niet althans niet zondi r ingrijpende reorga- nisatie zullen kunnen voortzetten. De tredietgeving, vooral van de Bank te 's-Her- togenbosch, omvat belangrijke bedragen. Voor de zooeven genoemde Bank beloopt het totaal omstreeks 30 millioen gulden, voor die te Utrecht omstreeks 5 millioen gulden. Op de hieronder uiteen te zeften gron- den, is de regeering tot de overljuiging gekomen, dat de Staat zich ten deze niet geheel zal mogen onthouden. Zij heeft mitsdien geineend met den meeston spoed het noodige te moeten verrichten om de vereischte wettelijke machtiging te verkrij- gen. Weliswaar liet, gelijk boven werd me- degedeeld, de beschikbare tijd niet toe de resultaten van het in gang zijnde, nauw- keurige onderzoek, dat met behulp van de Nederlandsche Bank wordt ingesteld, af te wachten, doch dit kan, naar de meening der regeering, in verband met de hierna te omschrijven grenzen van den door den Staat te bieden steun, geen overwegend bezwaar opleveren tegen het verleenen van die machtiging. Worden geen bijzondere maatregelen ge troffen, dan zullen ernstige moeilijkheden niet kunnen uitblijven. Bene geforceerde likwidatie van de betrokken banken zal tot zeer ernstige gevolgen leiden. Een groot aantal debiteuren, die anders in staat zouden zijn aan hunne verplichtingen te voldoen en als credietwaardig zijn aan te merken, zal, bij tene likwidatie als zoo even Deuoeld, zich niet kunnen staande houden. En voor zoover de debiteuren in staat zouden zijn, aan hunne verplichtin gen tegenover de in moeilijkheden ge- raaktc banken te voldcen, zou, naar te verwachten is, hun Jt gelegenheid ontno- men zijn om het voor de voortzetting van hun bedrijf noodzakelijk-e crediet te ver- krijgen. Met een slag zou het bestaan van een belangrijk deel van den middenstand vernietigd worden. Hierbij sluit zich de overvi eging aan, dat het middenstandscrediet(wezen, in nauwe samenwerking met de middenstanJsorgani saties, cene belangrijke plaats inneemt in ons economisch volksbestaan, zoodat het ook uit dezen hoofde een algemeen belang is te achten, mede te werken om het ver- trouwen in dat credietwezen zooveel mo- gelijk to behouden en te herstjellen. Zoowel in Auguslus 1914 als in Novem ber 1918, toen de verhoudingen in het middenstandsleven dreigden ontwricht te worden, heeft de Staat het middenstands- crediet gesteund. Gelijk in den breede werd uiteengezet in de toelichting op de Twee de Nota van Wijzigingen ad art. l!)7e van hoofdstuk VII B voor 1919, heeft de Staat zich onder bepaalde voorwaarden, tot een maximum van 1.500.000 gulden, tegenover de Nederlandsche Bank borg gesteld voor de helft harer eventueel to lijden verlie- zen op hare vorderingen ten laste van de Algcmeene Central.' Bankvcreeniging voor den Middenstand. Deze borgsteiling heeft geen offers van het Rijk gevorderd en, bij de ontwikkeling en verslerking van de po- sitie van genoemde insteiling, zijn zqo- danige offers ook in de toekomst, naar het zich laat aanzien, niet te verwachten. was geschied. Een korten tijd in Thurin- gen vertoevende, in aanraking k imende met famhiel-eden van de von Trjtha's, ie r- de hij daar Carta Stoinhausen xennen, i.e. dochtertje van ven gepensionnecrJen Rruisi- schen generaal, die de rcemrijke Jagen an 18701871 als het ware in de onmkidellij'ke nabijheid van Moltke had mcdiegemaakt. En Frank constateerde het tot zijn eigen vcr- wondering, dat hij de hem we.mg sympa- thieke krijgsverha.en van Jen oude.fi heer aan zich net voorbijgaan, om maar gele genheid te hebben met hit dochtcrtjc, eigenlijk toen nog een kind, in aanraking te komen. Zij kwam log^eren bij zijn oudcrs te Amsterdam, e.i \joraat drie maanden voorbij waren, was hun engeunent publiek. Niet alteen naar het uitertijk te rekenen was hun huweiijk gelukkig, want in den loop der jaren was wel gebleken, hoe goed zij bij elkander pasten, en hoe Carla met haar opgewektheid, haar schijn bare luchthartigheid zich bij den wat meer bezadigden Frank aansloot. Hij daclit aan Carla en zijn beide kinderen in de villa to Aerdenhout, en hij vroeg zich af wat er van hen, wat er van Nederiand zou worden, wan nee r de oorlog eens werkelijk- hcid werd en ook o\er zijne kleine vader- land trok. Oorlog, hij wist wat het beteekende of liever gezegd, hij wist dat hij als zoovelen in het geheel niet wistt wat de moderne oorlog met zich zou brengen. Hij nekende' nog niet met de directs \erliezen, met de moeilijkheden, die op pohtiek en econo misch gebied voor een klein neutraal land zouden ontstaan; hij dacht aan de ellende, die een zoodanige oorlog nog jaren achter- een met zich moest slepen. Hij geloofde er niet aan, dat die oorlog zoo kort zou duren als de economisten wisten te voor- In het vorenstaande zijn reeds de gren zen aangegeven, binnen welke de te bie den hulp, naar de meening der regeering, dient to blijven. Zooals veor de hand ligt, kan er geen sprake van zijn, de aandeel- houders voor verliezen te vrijwaren. Doch ook voor zoover de q-edieten verlies zul len lijden, rechtvaardigt het algemeen be lang niet, dit verlies geheel of ton deele door de belastingbetalers te doen overne- men. Het is niet alleszins ratjoneel en billijk, doch ook nocdzakelijk ten einde het verantwoordclijkheidsgevoi 1 niet in be- denkelijke mate te verslappcn dat ieder de voile verantwoordelijkheid draagt voor de wijze, waarop hij zijn gelden uitzet, en voor het beheer der lichamen, aan welke hij zijn gelden toe\ertrouwt. Dit stand- punt is eveneens ingenomen ten opzichtfe van de bekende moeilijkheden in het le- vensverzekeringlsbedrijf en van de groo te en massale verliezen, welke door het beleggend publiek op buitenlandsche waar- den zijn geleden. Anders staat de zaak echter ten opzichte van de debiteuren. Zij, wier positie niet houdbaar is of ten aanzien van wie niet op goede gronden kan verwacht worden, dat zij zich staande zullen kunnen houden, zullen niet voor hulp in aanmerking kun nen komen. Voor hen mag geen risico aan- vaard worden. Daarentegen bestaat er wel reden voor maatregelen ten behoeve van die debiteuren, die een levensvatbaar be drijf uitoefenen en zich staande zuilen kun nen houden wanneer zij niet door het in gebreke blijven van hunnen credietgever, tot onmiddellijke terugbetaling van het hun verleende crediet gedwongen worden de zich van elke crediethulp verstoken zien. Dt1 regeering is derhalve tot de slotsom gekomen, dat de taak van den staat zou moeten bestaan in maar tevens beperkt zou moeten blijven "tot het medewer- ken aan eene regeTing om aan de laatst- bedoelde groep van debiteuren nieuwe cre diethulp to verschaffen teneinde hen in staat to stellen hun bedrijf in stand te houden. Wordt bij het ftreffen en bij de uitvoering van die regaling de noodige voorzichtigheid betracht, dan mag ver wacht worden, dat de staatshulp geen be- teekenende offers uit de schatkist zal ver- gen en beperkt zal blijven tot hetgeen noodig is om in stand te houden wat le vensvatbaar is en nietttemin, bij gebreke van die hulp, zou verloren gaan en om het geschokte vertrouwen zooveel en zoo spoedig mogelijk te herstellen. Het overleg met de Niderlandsche Bank, waarvan hierboven sprake was, heeft aan- vankelijk tot de slotsom geleid, dat Je hieronder in groote trekken to schetsen regeling z*u te treffen zijn. In overweging is de oprichting van een centraid Instituui voor het Hanzecredieif. Dit denkbeeli zal intusschen slechts Jan verwezenlijkt kunnen worden wanneer het kapitaal van dit instituut door Je betrok- ken kringen bij^engebracht wordt. Blijkt het mogelijk, aan de in dezen te stellen eischen te voidoen, dan zal het nieuwe in stituut de hierboven geschetste tunctie hebben te vervullen ten behoeve van de goede debiteuren der in moeilijkheden ge- raakte banken en daarnaast Je hoofdleiding en controle moeten bezitten van de werk- zaamheid der onder Itaar ressorieerende iniddenstandsbanken. In Jit gevai zal de staat zich kunnen beperken tot het geven van de hieronder te noemen garantie ten behoeve van de Nederlandsche Bank. Slaagt men in de verwezenlijking van het vorenbedce.de denkbeeld niet of niet zoo tijdig, dat het centrale instituui' bin nen zeer kor.en tijd Kan beginrten te wer ken, dan ligt het in de bedoeling met de Algemeene Centrale Bankvereeniging voor den Middenstand (A. C. B.) eene tijde- lijke regeling te tretfen. Hiiromttent als spellen, volken als Duitschland en Enge- land, die in jaren achtereen zoo groote rijk- dommen hadden opgestapeld, zouden meer weerstand bieden dan enkele maanden. Maar, als hij aan oorlog dacht, dan lachte hij zichzelf uit, Zeker, de politici deden dikwijls vreemde dingen, maar zij hadden het lot van de landen niet in handen, en de zakenmenschen, de bankiers in de eerste plaats, zouden wel weten te voorkomen dat het ernst werd. Het telefonisch gesprek was afgeloopen. Gunther kwam in de kamer terug. Ik ge- loof, Frank dat je morgen niet alleen naar Berlijn zult gaan, ik denk je gezelschap te houden. Is het zoo ernstig? Al naar dat je het nemen wilt. Ik moet morgen naar Berlijn;er zijn dinge.i persoon Iijk te bespreken. Ik kan je, ik mag je niet ailes ze ,gen wat mij is medegedeeld. In het kor. aileen dit. Oostenrijk heeit aan Servie een ultimatum gezonden, dat in een ongekend krassen vorm is gesw d en waarop antwoord is verlangd binnen ten hoogste twee dagen. Slaagt men er in om h<geschii tusschen Servie en Oostenrijk, zooals mijn Berlijnsche zegsnian dat noe.nt, to localisi^eren, dan is er geen gevaar. Maar slaagt men daarin niet, gaat Rusland ach- ter Servie staan en de Fweebond achter Rusland, dan treden de verplichtingen, dte wij jegens Oostenrijk hebben ten voile in werking. Dan zijn de gevolgen natuurlijk niet te overzien. Hoe denkt men er in Berlijn over? Men kon er mij niets van zeggen. Ver- geet trouwens niet, dat wat ik je vertel, nog strikt geheim is. Eerst morgenoehtend. lop zijn vroegst, zai er lets van in ..e couran- ton komen te staan. In omstandigheden als deze moet een lan.l op ales voorbtreid bereids over.eg gepleegd, dat, naar ver trouwd mag worden, tot een gced resul- taat zal voeren, waarbij zij opgen.erkt, Jat de beschikbare tijd niet toeliet ook de Centrale Boaz-Bank in. Jit overleg te be- trekken. Deze regeling zoi»" hierin bestaan, dat de A. C. B. hare tusschenkomst verleent om voor de goede debiteuren de mogelijk- heid te op men, bij de Nederlandsche Bank crediet te verkrijgen. D1 A. C. B, acht zich niet gerechtigd ^e voile verantwoordelijk heid voor deze credietgeving te dragon. Dit standpunt is, naar de meening der regee ring, te billijken waar de zooeven to Joel- de tusschenkomst ook bij het betrachten van de noodige voorzichtigheid de ri- sico's der A. C. B. zal vergrooten, Aan haar zou dan ook eene Staatsgarant.e mei het karakter van premier risque zijn to ver leenen tot een nader te bepalen percentage van de uit hoofde dezer regeling door hare tusschenkomst verleende cr. dieten. Deze garantie zou een afloopend karaktor dragen en ook voor de af tossing van de betrokken credieten beeindigd worden wanneer en naarmate de A. C. B. deze cre dieten geheel zou ovimemen en dus recht- streeks als credietgeefster zou optreden. Zooals uit het vorenstaande blijkt, zal de A. C. B. de medewerking behoeven van de Nederlandsche Bank. Deze is bereid, die medewerking te verleenen, doch wenscht om reder.en van voorzichtig finan- cieei beleid, met het oog op de te stellen eischen van likwiditeit, zich tot een nader te bepalen maximum en op nader overeen te komen wijze, gedekt te zien door eene Staatsgarantie. Dit maximum en de.verdere regeling ten opzichle van deze Staats garantie kunnen, zoolang het hiervoren be doelde onderzoek niet "beeindigd is, nog niet vastgestteld worden. Het hierbij aangeboiJen wetsontwerp strekt om dte noodige machtiging te ver krijgen voor het verieenen van ue boven- omschreven mecijewerking van den Staat. Het zal wel geen betoog behoeven, d!at de regeering op eene zeer spoedfge behan deling van 'het wetsontwerp den hoogsten prijs stelt. Tenslotte wordt nog aangcleekend, dat deze mcmorio uitsluilend de enderteekening van den minister van Financien draagt omdat het hier betjeft een wetsontwerp tot wijziging van hoofdstuk Vll B der Staatsbegrooting. Ware dit niet het geval, dan zou de minister van Arbeid, Handei en Nijverheid, die zich met het voorstol en zijne toelichting geheele vereenigt, deze memorie mede hebben onderteekend. Dat voorstel beoogt toch voor alles de belangen te dienen van den middenstand, weiker be- hartiging in het bijzonder aan de zorgen van dien minister zijn toevertrouwd. CULTUUR. Onder dezen tile! wijst „De Tclegraaf''' er op, dat de lijst van gasten, die aan den gala-maaltijd ter eere van Koning Haakon mochten aanzitten, als naar gewoonie ge- kenmerkt werd dO'Or een volstrekte negatie van de vertegenwoordigers van wetenschap en kunst. Er waren om slechts een greep te doen veertien Nederlandsche officitren, tw.e voiksvertegenw ordig rs. (ook een ietwat curieuze virhouding) en niet een hoogleeraar, ot'schoon de Rector Magnificus der Amstordamsche Universi- teit een geieerde is met ecu werilJ-repu- tatie. In Rotterdam bij het noenmaal aan boord van de „jacob van Heemskerk" was het niet anders. Men telde etttelijke hofdignita- rissen, doch de Rector Magnificus der Han- delshoogeschool ontbrak. Om van kunste- naars maar te zwijgen. Toen H. M. de Koningin indcrtijd Parijs bezocht, werden tientailen coryphaeen van het geesteiijk leven der lichtstact, groote ar- zijn. Mij wii het voorkomen, dat de toe komst nog geenszins hopeloos is, wij heb ben erger Crisissen gekend dan deze. Denk maar aan Marokko, aan Montenegro, aan den Balkantroewel toen Je bent ongerust Guntlier, ai wil je het mij niet zeggen. Ik heb je daar straks al gezegd, wii hebben te veel voorspoed gehaj; wij me - nen ailes te kunr.e.i uoen. je kent mij, hoe- wel ik in mijn hart en ziel een Duitscher ben, ben ik anders dun ve.en ouzer. in geloof nu eenmaal niet, dat het goede al leen en uitsluiten d in ons land te v in Jen is. Ik geloof niet, dat wij als model voor heel de vvereld kunnen dienen. Wij eischen eerbied voor onze nationale gevoelens van anderen. Wij overschatten ons: wij Je.vken de sympathie van de vvereld niet noodig to hebben, wij zijn welvarend, wij zijn sterk, wij hebben een gced leger en een flinke vloot, maar wat helpt ons dat ailes. nu wij een groot man missen. Jij denkt dus, dat als er oorlog komJ, het een algemeene oorlog zal zijn. Ik kan mij den strijd niet anders voor- stellen dan als een gevve'dige. Z'u naar geheel Europa, het heeft zich timiallen van jaren achter.en gewapend. Waarom? Naar het heetto om elkander ontzag in te boeze- men en de vrede te bewaren. Geen sprake van, om ten slotte te vechten. Vraag het aan onze officieren, die carritre willen ma- ken >>n die, evenals de officieren van andere landen, volkomen b-reid zijn hun leven voor het vaderiand te geven. In dezen strijd zal Duitschland alle anderen, die zich tegen hem scharen, moeten overvvinnen, o! er totaal bij ten onder gaan. Let er op, ais dit werkelijk de groote oorlog wcrdt, zul len wij moeten vechten tot den iaatsten man. lervolgaj. nMHiimiii ■iniiwiiiniiiiiii iniimimfiiifrii nirr'ni' rr irn-jirm—imnmmirnr r i mm r t—nTm—nrrtmr it wrrorr i ittt %r/.A\l :*yt ..n-v ii n n W:

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1923 | | pagina 1