ALGEMEEN NIEUW8- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. b uTt e n r aITdT Woensdag 13 Juni 1923 63e Jaargang. Het gehe imziniuge Woudkuis No 7464 8INNENLAND. FEUILLETOH. TWEEDE KAMER. Vergadering van Dinsdag. Voortgezet wordt de behandeling van de wijziging der Hooger Onderwijsvvet (ver- hooging college-gelden). Het amendement-Rutgers om te bepalen, dat de college-gelden aan de Vrije Univer- siteit te Amsterdam niet hooger behoeven te zijn dan aan de gemeentelijke universi- teit, wordt aangenomen zonder stemming. De heer Boon (v.-b.) licht een amende- ment toe, strefckende de nieuwe regeling omtrent de college-gelden eerst te doen in- gaan voor nieuwe studenten. Dit amendement wordt, na verdediging door den heer Marchant (v.-d.) en bestrij- ding door Minister De Visser verworpen met 49 tegen 29 stemmen. STAATSRAAD STRU1JCKEN. De staatsraad Struijcken die te Heidel berg een gevaarlijke operatie heeft onder- gaan, is thans naar den Haag vervoerd in een Roode Kruis-wagon. Hij heeft de reis goed volbracht. S. D. A. P. EN EERSTE KAMER. In het advies van den Partijraad der S. D. A. P. aan de Statenfractie inzake de Eerste Kamerverkiezing, wordt aan Noord- Brabant, Limburg, Zeeland en Utrecht de volgende lijst aanbevolen: 1. W. C. de Jonge; 2. P. Moltmaker; J. G. F. Lindeijer, 4. P. J. Gruys; 5. H. J. Paris; 6. L. Onderdijk. Voor Noord-Holland zijn als eersten ge- steld: Polak, PothuisSmit en Wibaut; voor Zuid-Holland: Van Kol en C. Cramer; voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland: Mendels en Stenhuis. DE GEZONDHEIDSCOMMISSIES. Het hoofdbestuur van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering van de Ge- neeskunst heeft een aures aan den Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid gericht, waarin het pleit voor handhaving van de gfczondheidscommissies. Het hoofdbestuur acht de waarde van de gezondheidscommissies zeer groot. Aan de gezondheidscommissies heeft, zoo schrijft bet, de gemeenschap talrijke adviezen en voorlichting te danken over verontreiniging \an bodem, water en lucht; over woning- verbetering en woningbouw, over keuring van voedingsmiddelen, verzorging van zui- gelingen, bestrijding en vermijding van be- smettelijke ziekten. Niet alieen door samenwerking met ge- meentebesturen, door klachten uit het pu- bliek te onderzoeken, maar ook door zelf- standig werk heeft menige gezondheids- commissie de hygiene van ons volk op hoo ger peil gebracht. Veel te vaak zijn de adviezen van die commissies niet tot hun recht gekomen, omdat gemeentebesturen geen gebruik maakten van haar voorlichting, haar ad viezen naast zich neerlegden of ze te laat vroegen. Een dagelijks contact van het gemeen- tebestuur met een commissie, die wtl zeer in het bijzonder voor de gezondheidsbelangen van de bevolking optreedt, moet wel van groot belang zijn. Dit is op andere wijze niet te bereiken. Daar is een band gevormd tusschen plaatselijke autoriteiten en de ge zondheidscommissies, waarbij moeilijkheden vari ambtelijken aard tot de kleinst moge- liike verhoudingen zijn teruggebracht. Het werk van de inspecteurs van de volksgezondheid ondervindt sterken steun van de zijde van de gezondheidscommissies. De kosten zijn gering; er wordt door een groot aantal leden, door bekwame, onaf- l.ankelijke mannen met inzicht in weten- schappelijke vraagstukken, belangeloos v. c! en uitnemend werk gedaan. De groote beteekenis van de gezond heidscommissies is wel deze, dat zij voeling houden met de bevolking in alle lagen d maatschappij, dat zij toegankelijk zijn vo r Duivelsdick knarste met de tanden. Wat ik bij hem te zoeken had? Vraag het hem toch zelf. Speur dat zelf op, als ge zulk een fijnen speurneus hebt. zeide hij met woedenden spot. Leid hem naar binnen, beval de oud- ste der drie mannen kortaf. Waar was de kolonel, toen gij hem zooeven verliet? vroeg hij den gevangen bandiet. Wilt gij ons tot hem voeren? In de oogen van den bandiet, flikkerde het. Hij zag hier een schoone gelegenheid, den kolonel te verderven en zelf zich cle- mentie te verwerven. J a, zeide hij haastig. Goed. Dan ga ons voor. Maar doe geen vergeefsche pogmgen om te ontvluch- ten, want dan krijgtl ge den feogel. Voor waarts. Boven in den corridor vluchtte een be- jaarde vrouw naar boven, naar den zol- der. De mannen Ietten niet op haar, maar begaven zich, geleid door Duivelsdick. naar de kamer van den kolonel. Zij klopten op de deur en eischten toe- gang, doch geen antwoord werd hoorbaar. Herhauld kloppen volgde, doch binnen bleef alles stil. Op een wenk van een der allerlei klachten, en dat zij ook in aanra- king zijn en blijven met gemeentelijke bestu- ren, ambtelijke geneeskundigen, inspectie en regeering. Het hoofdbestuur meent dan ook ophef- fing van de gezondheidscommissies ernstig te moeten ontraden; in tegenstelling daar- mede zou het hoofdbestuur vermeerdering van invloed van de commissies willen aan- bevelen. Men denke daarbij aan de bepa- ling, dat bij hygienische onderwerpen van eenige beteekenis, die Gedeputeerde Staten van de zijde der gemeentebesturen bereiken, geeischt, worde overlegging van de advie zen dienaangaande van de gezondheids commissies. DE HALVE CENT. Een wetsontwerp is ingediend tot wijzi ging van de Wet op het Statistiekrecht. De strekking van dit ontwerp is, blijkens de memorie van toelichting, om zonder schade voor's Rijks schatkist, den halven cent uit de administratie der directe belastingen, in- voerrechten en accijnzen te doen verdwijnen. Artikel 4 der wet op het statistiekrecht vormt hiertegen het eenige wettelijke be- letsel. Om de heffing en boeking van halve centen te doen verdwijnen, en tevens een eenvoudige, voor alle waardebedragen een- vormige berekening van het statistiekrecht te verkrijgen, die bovendien nog een ver meerdering van opbrengst van f 20.000 kan geven, zal het recht volgens dit ontwerp voortaan voor waardebedragen van meer dan 25 of 50 vijf cent bedragen en daar- boven voor elke ,f50 waarde of gedeelten daarvan telkens met vijf cent opklimmen. Het statistiekrecht blijft bij voortduring bepaald op een per mille van de, alieen meer naar boven afgeronde, waarde der goederen. Ook de toegekende vrijstelling voor te- zamen aangegeven goederen met een waar de van niet meer dan f25 blijft behouden, terwijl van deze gelegenheid gebruik is ge- maakt om de redactie van deze vrijstelling aldus aan te vullen, dat de waarde van in dezelfde aangifte begrepen, reeds uit ande- ren hoofde vrijgestelde goederen hier niet medetelt. Bij het totstandkomen van de voorge- stelde wetswijziging zal in plaats van de dan niet meer aan te maken statistiekzegels van 1, 2 en 2(4 cent een veel geringer aan tal zegels van 5 cent noodig zijn, hetgeen mede tot besparing en vereenvoudiging zal leiden. GOEDEREN UIT HET BEZETTE GEBIED. Het Departement van Buitenlandsche zaken brengt ter kennis van belanghebben- den, dat zij, die voor den uitvoer van goe deren uit bezet Duitschland, waarover voor 1 Februari jl. werd gecontracteerd, destijds een verklaring van Hr. Ms. gezant te Parijs ontvingen, indien deze verklaring niet vobr den lsten Mei mocht zijn afgegeven of het desbetreffende verzoek om uitvoervergun- ning niet voor dien datum te Essen of Ko blenz mocht zijn ingediend, een aanvullende verklaring van den gezant kunnen verkrij gen, indien althans een deugdelijke reden voor de vertraging der opstelling van het certificaat of indiening van het verzoek om uitvoervergunning aangevoerd kan worden. Belanghebbenden kunnen zich hiervoor uitsluitend wenden tot de Kamer van Koop- handel en Fabrieken in hun ressort. FASC1SME LEEREN. Naar aanleiding van het bericht, dat dr. Emile Verviers zich te Rome bevindt ter bestudeering van de politicks' par- tijen, speciaal het facisme, schrijft de Nederlander: Dat is al een heel zonderling bericht. Men gaat naar Rome om er het fascs- me te bestudeeren. Het fascisme bestu- deert men echter niet, men doet het. Even- als men revolut e niet bestudeert, maar maakt. Dr. Verv ers, de Nederl. bewonderaar van de Italaansche beweging, die men politieagenten brak men toen de cleur open. Veybaasd traden zij binnen. Voor zijn schrijftafel, de pen :n de hand, over het voor hem liggend papier gebogen, zat de kolonel. Een der politieagenten trad naar voren en legde de hand op den schouder van den kolonel. De man in den leunstoel was dood. Gabriel Le Noir had, alles verbren ziende, door vergrf een einde aan zijn le- ven gemaakt. Eenige oogenblikken heerschte er een doodsche stilte in het vertrek. De nabij- heid van den dood heeft altijd iets indruk- wekkends over zich. Naar dit moment had Duivelsdick uit- gezien en zijn begeleidcrs van zich afstoo- tende was hij met een pas aan het ven- ster, dat half open stand. Een sprong en hij stond op de vensterbank, maar op het zelfde oogenblik knalde er een schot en Duivelsdick tuimelde terug in de kamer. zwaar gewond door den kogel, welke hem in den rug had getroffen. Is hij dood? vroeg de oudste der ambtenaren, den pols van den bandiet voe- lende. De pols sloeg nog met zwakken stag. Slechts de hoofdschuldige van dit dra ma leefde niet meer. Zijn mond zou zich nooit meer openen, om deze gruwelijke feiten, welke in hoofdzaak den politie agenten nog onbekend waren te openba- ren. De ambtenaar meende echter, dat hij fasc'sme noemt, is dus op den verkeer- den weg. Na een gloeende verheerlijking van het fascisme, gaat hij naar de Eeuwige Stad. om een der grootmeesteps van het fascis me in alien cerbied te naderen. En van zijn lippen vvoord n van wijsheid te ver- I nemen over de working van het fascisme in het huidige Italie. Veel zal hij er voor zijn Ncdcpl. experi- menten zeker met vinden, want; ons volk is er nu eenmaal te nuchter voor, al aapt) het leclijke gewoonten van groofere vol- ken dikwijls ook graag na. Dr. Vepvicp? h i zich dus zijn reiskos- ten kunnen bespciten. Fascisme lecrt men niet, zelfs niet door het van nabij te bekijken. Een jaar geleden was het nog een ge- vaarlijk ding fascist te zijn, twee jaar ge leden nog erger en tijdens de communis- tische praatsmakerij in de Lombardische industriecentra was het wel het gevaar- lijkst. En toen wist men in Italie ook reeds wie Mussolmi is. .Maar Verviers is gce.n Mussolini... Mus solini reden^erde nooit veel. Die zat, mid den in het gevaar in zijn bureau, met zijn revolver op de tafel. En Nederland... is geen Italie, In Italie is men nu eenmaal wat warm- bloediger dan hier. Als men er maar een tipje van de natio- nale vlag ziet, s ihreeuwt men zich de keel heesch en het hoofd rood. En de volksmenner, die daar gebruik van maakt, kan wonderen doen. Maar woe hem, als er lemand achter hem op- duikt, die het nog bezielendier kan zeggen en het tegendeel beweert Dan gaan voor hem de handen op elkaar. Nederland is gelukkig Italie niet, al ik ook in ons land het individu als het in de massa opgaat, gemakkelijker op te zweepen dan wanneer hij thuis acnter zijn theetafel ziet. In een land, waarvan de 100 volwasse- nen nog geen 20 twee coupletten en nog geen 5 alle ooupletten van 't Wilhelmus kennen, in zulk een land heeft het fascis me geen kans. Men heeft er heetgebakerde meoschen voor noodig. Om al die redenen achten wij de reis van dr. Verviers iiaai Rome overbodig, VISIT ATIE. Op de vragen van het lid van de Tweede Kamer, de heer Ter Hall: 1. Is het juist, dat met ingang van 1 Juni a.s. de douanebeambten, met uitzon- dering van die te Zevenaar, de reizigers zullen visiteeren op Duitsch grondgebied. zoodat bijv. niet meer zooals tot heden te Oldenzaal, maar te Bentheim zal worden gevisiteerd 2. Zoo ja, is de Minister van buiten landsche zaken bereid mede te deelen, op grond van welk tractaat of besluit de bo- vengenoemde beambten bevoegd zijn over- tredmgen te constateeren, goederen te con- fisqueeren en invoerrechten te hefferi en in ontvangst te nemen op Duitsch grondge bied luidt het antwoord van den Minister van Buitenlandsche Zaken, mede namens den minister van Financien: Op 23 Mei j.l. vond te Berlijn de onder- teekening plaats, door gievolmachtjgden der Nederlandsche en der Duitsche regeering, van een verdrag over samenvloeging van de douanebehande;ing in het internatjonale reizigersvepkeer. Het ligt in de bedoeling dit verdrag, hetwelk in de mogelijkheid voorziet om de passen- en douanecontrole in den vervolge in een der beide grenssta- tionste doen geschieden, zoo spoedig ma gelijk aan de Staten-Generaal ter goedkeu- ring voor te leggen. Eerst nadat die goedkeuring is verkre- gen, zal tot de bedoelde samenvoeging kunnen worden overgegaan. DE SPOORWEGPLANNEN OP THOLEN Te Tholen heeft het spoorwegcomitj zonder nadere bevelen van zijn chef niets doen mocht. Hij beval een politic- agent de wacht te houden bij het lijk en bij Duivelsdick en begaf zich met de ove- rigen onverwijld naar den Duivelskuii. Bij den ingang van het hoi aangeko men, namen zij hun oude plaatsen weer in. wachtcnd op het at'gesproken teeken, waarop zij dan in het hoi zouden binnen- dringen. Zij Iiadden er niet lang gel.gen, toen van binnen uit het hoi snei acnter elkaar drie schoten hoorbaar werden. Toen sprongen de op de loer liggende .poLi- tie-ambtenaren op, en drongen, de gela- den revolvers >n de hand, naar binnen. Een opwindend toonee; toonde zich daar aan hun oogen. Van uit den anderen in gang van het hoi, de gang die onder Hur ricane Hall uitkwam, drong een schare gewapende mannen op de roovers aan, aan de spits de chef der politic. Er begon een hevig gevecht, waarin de bandiet n met wanhoop streden. Maar zij konden het niet volhouden; toen ook de andere afdeeling politie hen in den rug aanviel en hun de vlucht onmogelijk maakte, was het gevecht spoedig beslist De meesten der bandieten waren door revolverschoten gedood of gewond op den grond gevallen. Mac Donald die met den moed der wanhoop had gevochten, zag, dat alles vetloren was. Met een kreet van woede deed hij een wijden sprong, met den dolk in de hand snelde hij naar de plek, waar Kapitola in angst en vreeze den uitslag van het ge- Tholen-Westelijk Noord-Brabant, een bij- eenkomst gehouden, met het doel belang- stelling voor de spoorwegplannen op te wekken. Tegenwoordig waren o.a. de com- missaris der Koningin in Zeeland met een der leden der Ged. Staten, den heer Van Rompu; een veriegenwoordiger van den Minister van Financien, de heer van der Meulen, de directeur der Ned. Spoorwegen, de heer J. Kalff, vertegenwoordigers van gemeentebesturen, van Waterschappen en de voorzitter en leden van de Kamer van Koophandel voor Westelijk Noord-Brabant waarbij ook Tholen is ondergebracht. Na opening der vergadering door den heer Laane uit Bergen bp Zoom, zettk dr. Jenny Weijerman, de groote belangen, die het eiland Tholen bij een spoorweg zal hebben, vooral met het oog op den landbouw, uiteen. De secretaris van het comite, de heer J. A. Snijd|er, wees op het groote belang ook in verband met het bezoeken van onderwijsinrichtngen. Die commissaris der Koningin, meende. dat de Prov. Staten bij een subsidie-aanr vrage zeker wel de belangen van Tholen zouden wiilen behartigen. Verschillende vertegenwoordigers van gemeenten en waterschappen voerden het woord. Sommige konden medewerking wel toezeggen, andere daarentegen konden daar op niet veel hoop geven. Namens de gemeente Bergen op Zoom, verzekerde de wethouder de heer Verlin- den, dat men daar de plannen met belang- stelling volgt. De heer van der Meulen veronderstelde dat de regeering wel bereid zou zijn een derde der kosten te betalen. De heer Kalff kon mededeelen, dat de Nederlandsche Spoorwegen wel de exploitatie van de k>- caalspoorwegen in Westelijk Noord-Brabant en op Tholen, als deze eenmaal zijn aan- gelegd, op zich zal willen nemen. De voorzitter der Kamer van Koophandel betoogde, dat vervoer per schip voordeeli- ger is. Hij meende, dat in de eerste plaats een brug over de Eendracht gewenscht is. De heer Weijerman, de verschillende sprekers beantwoordende, zeide- te hopen, dat men het spoorwegplan weder krachtig ter hand zal nemen. Hierna werd de ver gadering gesloten. DE TOESTAND. Het is nog de vraag, of de staatsgreep waardoor de regeering van Stamboeliiski. den Bulgaarschen eerste-Minister en den leider van de boerenpartij, ten val is ge bracht, zal slagen, schijft de N. R. Crt. Er zijn berichten, dat Stamboeliiski, te mid den van zijn boeren op het land vertoeven- de, den dans is ontsprongen (een vroeger gerucht dat hij vermoord zou zijn, ;s met bevesFgd) en, indien die berichten juist zijn, behoeft men er nauwelijks aan te twij- felen, dat hij geen kamp zal geven, maar zijn boeren tegen de nieuwe regeering te Sofia zal organiseeren. De boerenpartij is zoo machtig in Bulgarije dat de gewezen koning Ferdinant er in 1915, nadat Stam boeliiski verzet had trachten uit te lokken tegen het kiezen van de partiij van de cen- tralen in den oorlog, ervoor terugdeinsde het over hem gestreken doodvonnis te laten voltrekken. De Bulgaarsche boer gaf er ook ten slottle den brui van langer stand te houden aan het Balkan-front tegen de geallioerden en dit was voor Duitschland de groote ramp, d:e haren terugsiag op zijn front in het Westjen liet gevoeleir. Einde April had de agrarische partij van Stam boeliiski, bij de algemeene verkiezing een eclatante overwinning behaaid door 212 zetels op ten totiaal van 245 te veroveren. Het eenige fiasco dat Stamboeliiski daarna heeft geieden, was er een op het terrein van de buitenlandsche politick door het be sluit van de geailieerden te Lausanne om Furkije tevreden te stellen ten koste van den Bulgaarschen oorridor naar de Egef- sche Zee. In billijkheld zal men moeten vecht afwachtte. Zij zag den roover op haar toesnellen en las de moordzuchtige bedoeling in zijn oogen. Met een luiden angstkreet wierp zij zich op de knieen en strekte hulpsrneekend de armen uit. De bandiet was haar dicht genaderd, reeds had hij den arm opgeheven, om haar den dolk in het hart tie stooten, toen hij plot- seling een sprong deed, de armen in de lucht sloeg en met een gesmoorden kreet op den grond viel, waar hij onbeweeglijk bleef liggen. De politiechef, die hem voortdurend scherp in het oog had gehouden en zijn plannen had geraden, had hem met een goed gemikt schot gedood. De gevaarlijke banda t, die zoovcel onschuldigen had om het ieven gebracht, had zijn gerechtje straf ontvangen, hij was niet meer. Nadat de roovers geboeid naar Staun ton gebracht waren, waar voor de mees ten hunner de galg reeds klaar stond, keerde de politiechef met eenige zijner mannen naar Hurricane Hall terug, waar hij den ouden majoor Warfield zijn pu pil Kapitola weer terugbracht'. Ook de levensgevaarlijk gewonde Dui velsdick was naar Hurricane Hall ge bracht en legde daar een volledige beken- tenis af, daarbij alles mededeelend, wat hem bekend was. De verklaringen van Dorkey Night en de bij kolonel "Le Noir gevonden papieren bevestigden zijn ver klaringen. Uit dat alles bLek, dat Kapitola de erfgename van het geheele eigendom der Le Noir's was, dat haar moeder nog erkennen, dat een andere regeering dit besluit van Bulgarije evenmin had kunnen afwenden. Reuter heeft in het, eerste bericht over den staatsgreep er dadelijk bij germ-id dat deze uit is gegaan van een organisatie van reserve-officieren. De samensteliing van het ministerie, aan het hoofd waarvan prof. Zankof staat (die de portfcfeuilles van bui tenlandsche zaken en oorlog bekieedt) n waarin prof. Molof als minister van land bouw zit, zou bewijztn dat ook de intjellec- tueele elementen er een belangrijke rol in gespeeld hebben, wat verklaarbaar is, om dat zich door de agrariers verdrukt ge- voelden. Inderdaad dient de regeering zich aan als vertegenwoordiging der oppositie- partijen behalve de communisten, d. w. z. van het blok van bourgeois-partijen. Dit blok was oorspronkelijk met Stamboeliiski samengegaan in het bestrijden van het) communisme, hij heeft zijn steun \erbeurd door de politieke proeessen vegen vrocgere ministers, te beginnen met die vervolging van de leden van het kabinet van Rados- lawof, dat verantwoordelijk was voor Bul- garije's partijkiezen voor Duitschland in den oorlog. Nadat Radoslawof en zijn mi nisters in het voorjaar tpt levenslange ge- vangenisstraf waren veroordeeld, zou de beurt nog komen aan de andere kabinetten die tusschen 1913 en 1918 aan het bewind zijn geweest (Gesjof, Danef en Manilof), volgens het besluit van een nationaal re ferendum in November j.l. De kabinetten Gesjof en Danef werden beschuldigd van het sluiten van onvoordeelige tractaten in verband met den eersten Balfcan- oorlog, het verklaren van den oorlog aan Turkije in 1912 zonder raadpleging van het Sobranie en het voeren van oorlog tegen Bulgarije's bondgenooten daarna; Manilof werd ten laste gelegd dat hij geen gebruik had gemaakt van verschillende ge- legenheden om met de Entente een afzon- derlijken vrede te sluiten, en in September 1918 een aantal militaire muiters zonder vorm van proces had laten doodschieten. Deze politick van vervolging is, gelijk gezegd, door een nationaal referendum be-" krachtigd en daarom komen wij tot o-nzen in den aanvang geuiten twijfel terug, of deze staatsgreep succes zal hebben. De nieuwe regeering kan weliswaar nog steun vinden bij de Bulgaarsche Macedoniers. die ontevreden waren over Stamboeli'iski's koelheid voor hun streven, maar de com munisten zullen, ondanks zijn anti-commu- nistische wetsvoorstellen (een ervan hield in dat in elke stad of in elk dorp waar ten minste tien communisten woonden, hun bezittingen „gesociaiiseerd" zouden worden ten bate van een uit hun zelven te vormen gemeenschap voor het in praktijk brengen van hun denkbeelden) wel geen bewnd u:t het bourgeois-blok hclpen. Er zijn in den omkeer te Sofia meer ele menten die aan Kapp in het verslagien Duitschland dan aan Mussoltni in het o\ r- winnend Italie herinneren. Zuid-Slavie, zoo verneemt men, beschouwt den toestand als ernstig en vrcest bedreiging van het trac taat van Neuilly, gelijk men van Kapp een inbreuk op het tractaat van Versailles kon verwachten. Men kan ook in herinnering brengen dat Radoslawof, de tot levenslang veroordeelde v/oegere eersta-minister, en generaal Dzjekof, de vroegefe oppirbivcl- nebber, met den gewezen koning Ferdi nand in Duitschland vertoeven, en dat ge neraal Ludendorff onlangs te Weenen door arbeiders gemolesteerd is, toen het gerucht zich verspreiddfc dat hij een reis naar Hon- garije gedaan had om zich met militairis- tische elementen daar en in Bulgarije in verbinding te stellen. Maar wij zullen af moeten wachten tot wij duid-elijker inziclit kunnen krijgen door andere, onverdachte berichten uit Sofia. Voorloopig is daar de staat van beleg afgekondigd. De Duitsche rijkskanselier heeft te Mun- ster een rede gehouden, die een com men- taar -.' lis op het jongste Duitsche memoran dum en 'die niet al te sterk be\ ooroord !de menschen onder den aangenainen indruk moet brengen, dat hij geen voorbehoud leefde en al die jaren lang door den kolo nel was gevangen gehouden en dat deze den moord op Eugene Le Noir gepleegd door Mac Donald, op zijn geweten had. Nu was alles duidelijk. Madame Le Noir, de moeder van Kapi tola, keerde naar het eenzame huis Drug, nu ais de moeder van de rechtmat.gc- erf gename. Haar ontmoeting met haar zoolang dood gewaande dodder was ontroerend. Op denzelfden dag kvvam de tijding, dat Francis Le Noir, de zoon van den kolonel, in een speeihol te San Francisco wegens valsch spel, door zijn tegenstander was neergestooten. Niets stond den gelukkigen, die zoolang van elkaar gescbeiden waren geweest, nu meer in den weg. Kapitola Le Noir en haar moeder leef- den in het eenzame huis en Marah Rocke met Klara kwamen haar spoedig bezoe ken. Ook Herbert en Guido brachten wel- dra een bezoek aan het eenzame huis en... ook James Warfield kwam, om zich met Marah Rocke geheel te verzoenen. Toen eenige jaren waren voorbijgegaan, was ofp zekeren zomerdag de kerk van Tiptop versierd. Tw^e bruidsparen werden in het huwelijk verbonden; het waren Guido en Klara, Herbert en Kapitola. Hun wederwaardigheden waren ten einde, nu wachtte hun een blijde, zonnige toekomst. v EINDE. TER ZENSCHE t

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1923 | | pagina 1