ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Maandag 28 Mei 1923 63e Jaargang. D R AK KW E T. No. 7457. Het geheimsinnige W oudhui* BINNENLAND. FEUILLET0N. BUITENLAND. DE VORDERINGEN DER LUCHTVAART. Een renteloos voorschot aan de K. L. M. Van Londen naar Berlijn in 9 uren. Per vliegtuig naar Amerika en Indie! Zooals wij reeds meldden, is ingediend een wetsontwerp tot t^ekenning van een renteloos voorschot aan de K. L. M„ ten behoeve van het onderhouden van lucht- diensten tusschen Nederland en het bui- tenland en ter tegemoetkoming in het over elk der jaren 1923 tot en met 1926 te lij- den verlies doch tot geen hooger bedrag dan 1.400.000 gld. over die jaren tezainen, In de memorie van toelichtmg merkt de minister van Waterstaat op, dat zijn ambts- voorganger en hij er bij hephaling op hdb- ben gewezen, dat het Rijk aan de K. L. M. steun behoort te bieden. Met betrekking tot de ontwikkeling, die het luchtverkeer in de laatste drie jaren in Europa heeft meegemaakt, wordt medege- deeld, dat de 4 Jijnen in 1919 zijn geworden tot 15 lijnen in 1920, 25 in 1921 en 31 in 1922, en nog steeds komen berichten van plannen voor verdere uitbreiding. Zoo staat het vrijwel vast dat de lijn ManchesterLondenAmsterdam binnen zeer korten tijd zal zijn verkngd via Ham burg tot Berlijn. Daarmede zal dan een geregelde verbinding zijn gekregen tus schen Londen en Berlijn in 9 uren, ter- wijl de reis per boot of spoor 22 uren duurt. En wanneer straks de technische moeilijkheden, welke het nachtvliegen thans nog tegenhouden, zullen zijn overwonnen, hetgecn reeds in een niet verre toekomst! mag worden geacht, dan zal het mogelijk zijn de reis LondenBerlijn en terug op denzelfden dag te doen. Is dit bereikt, dan is de voomaamste hinderpaal tegen de vluchten over zeer lange afstanden uit den weg geruimd, een dienst op Amerika, op Oost-lndie 00k, staat dan werkelijkheid te worden. Hier openen zich perspectieven van on- dernemingsgeest. Het is nu echter zaak waakzaam te zijn, voorbereld dus, als de tfjd rijp zal zijn voor de ontplooiing van energie. Nederland zal daarvoor gereed zijn als inmiddels ervaring zal zijn opgedaan met betrekking bepaaldelijk tot de ver- keersvliegtuigen, de organisatie van den gronddienst, ervaring 00k in de uitoefe- ning van een commerdeel luchtvaartbedrijf als er gelegenheid zal zijn geweest de han- delsluchtvloot uit te breiden en deze van een bemanning te voorzien, waarmede Ne derland zich zoo goed als thans ten aan- zien van de koopvaardij met andere landen meten kan. De omstandigheden zijn voor ons land in menig opzicht gunstig. De lig- ging tusschen Engeland en Duitschland, tusschen Frankrijk en de Scandinavische landen, het bezit van uitgestrekte kolo- nien, van uitgebreide handelsrelatien, dii alles werkt er toe mede om Nederland in 35) Hij dreigde mij zelfs met den dood. En total neb ik, om mijn leven te redden, den voet op den haak van de valdeur gezet en hem in den afgrond laten storten. Zij huiverde toch even bij de gedachte aan het verschrikkelijk oogenblik. Men kan zich voorstellen, welk een ont- roering deze tijding teweeg bracht. Men opende het valluik, speurde in de diepte, maar er was natuurlijk niets te zien. De majoor was heelemaaf in de war en liep dagenlang te peinzen over dezen on- gehoorden aanslag op zijn pupif. Het werd hem daarbij hoe langer hoe meer duidelijk, dat kofonel Le Noir zijn hand daarin hebben moest. Maar er was natuur lijk geen bewijs van te krijgen, want de handlanger van den kofonel, de gevreesde bandietenhoofdman. Mac Donald, fag voor altijd begraven in den diepen, ongenaak- baren afgrond onder Hurricane Hall. Er gingen eenige weken voorbij. Kapi- tola had, ondanks het aandringen van haar voogd en de huishoudster, niet van ka- mer widen verwisselen. Zij had nu immers niets meer te vreezen. Haar gevaarlijke vijand was dood. Qok was zij eenigszins gehecht geworden aan het vertrek dat zij als haar heiligdom beschouwde, dat zij geheel naar haar smaak had hervormd en ingericht en waarom zou zij het nu prijs- geven, om een herseschim? Werkelijk ge- vaar dreigde haar daar niet meer dan er- gens anders in het groote huis. Het was mtusschen Januari geworden. de Internationale luchtvaart een belangrij- ke plaats te doen mnemen. Cte K. L. M. staat onder de "nternationale verkeersd'ensten mede vooraan; van vej- sch'llende kanten is aan die maatschappij dan 00k lof toegezwaa'd De regeering vindt 00k thans weer vrij- heid om, niettegenstaande den moeilijken financieelen toestand des lands, bij de Sta- ten-Generaal te komen met het voorstel de verdere subsidieering der K. L. M. voor een aantal jaren te verzekeren. Bij de bepaiing van den tijdsduur, waar- voor het subsidie- z; a worden verleend, heeft de gedachte voorgezeten, dat in de moeilijke economische omstandigheden, waarin wij thans nog leven, eindelijk een wending ten goede zal komen en dat in middels de exploitatie belangrijk econo- mischer zal kunnen zijn geworden. Ter zake van de voorwaarden wordt nog opgemerkt, dat terwijl tot nog toe aan de maatschappij subsidie in fonds perdu werd verleend, het subsidie van 1923 af verleend zal worden in den vorm van een renteloos voorschot, hetwelk uit latere winst zal nioe- ten worden terugbetaald. AMSTERDAM 700.000 INWONERS Het Bureau van Statistjek bericht, dat de bevolking van Amsterdam Vrijdag de 700.000 is gepasseerd. Aan het eind van den dienst telde het bevolkingsregisters 700.045 inwoners. WONINGBOUW MET RIJKS- BiJDRAGEN. Ingediend is een wetsontwerp tot wij- ziging van artikel 34 en 38 der Woningwet. Aan de Memorie van Toelichting wordt ontleend, dat aan de bepalingen van para- graaf 7 der Woningwet de onderstelling ten grondslag ligt, dat de gemeenten de voor hare toepassing noodige gelden van het Rijk, in den vorm van voorschotten en bijdragen, zouden ontvangen. Voor zoover de gemeenten eldirs kapitaal kun nen krijgen, verdient het, ter vermindiring van de lasten voor het Rijk, uiteraard alle aanbeveling, dat de toepassing van de be- doelde bepalingen zonder voorschotten uit 's Rijks kas geschiedt. Zoolang de exploi tatie van woningen zonder bijdragen nog niet sluitend kan worden gemaakt, heeft do gemeente evenwel belang er bij, niet elders dan bij het Rijk te leenen, omdat zij anders de bijdrage verbeuri. Dit geeft ten ongewenschte prikkel om een beroep te doen op het Staaiscrediet. Wordt de moge- lijkheid geopend, dat het Rijk alleen een bijdrage geeft, dan zal menige gemeente zonder schade zelf kunnen leenen. De voorgestelde wijziging van art. 38 berust op deze gedachte. Leenen de gemeenten elders dan bij het Rijk en krijgen zij geen bijdrage van het Rijk, dan bestaat de tot dusver bestaande controle van Gedeputeerde Staten. Door de voorgestelde aanvulling van art. 34 wordt het normale toezicht van Ged. Sta ten hersteld, voor dusver bij de toepassing van de bepalingen van paragraaf 7 het Rijk geldelijk niet is betrokken. RENTE V ERGOE DING. De rentevergoeding over de beschikba- re saldi van den postcheque- en girodienst zal binnenkort worden verlaagd. Terzake is reeds door den minister van Waterstaat overeenstemming met den minister van Finanden verkregen. OOK IN ENGELAND KOUDE EN REG EN. De Engelsche bladen bevatten ellen- lange. jammerkiachten over het slechte Het weer was ongunst'g, de storm bulder- de en de regen kietterde tegen de ram en. Kap'tola was tamelijk vroeg naar haar kamer gegaan, daar de majoor wegens een 1-chte verkoudheid dien dag op zijn kamer was gebleven. Zij had plaats genomen ;n een gemakke- lijken zetel en had z'ch verdiept in de lectuur van een boek. Zooals het meer gaat in dergefijke om standigheden. Kapitola was in slaap geval- len onder het fezen, en het boek was haar hand ontvalfen en lag op den grond. De pendule stoeg met harden slag twaalf slagen, het was middernacht. In het gehee- le liuis, 00k in Kapitofa's kamer iieerschte diepe stilte, sfechts de ademhaling van de rustig slapende Kapitofa was hoorbaar. Daar, plotsefing, schrok zij wakker. Wat was dat voor een geluid geweest? Had zij slechts gedroomd? Zij richtte zich op en luisterde opmerk zaam. Geen twijfel mogelijk. Zij had niet gedroomd. Een zacht geluid werd hoor baar. Het klonk afsof iemand den haak van het valfuik wegtrok. Met starren blik keek Kapitofa naar het luik en met onbeschrijfelijken schrik zag zij, hoe het heel fangzaam en geluidloos naar beneden zonk en hoe een hooge in een wijden rooden mantel gehutoe gestalte uit de donkere diepte opsteeg. XXXI. Het masker valt. Gabriel Le Noir in de cef van de weder rechtelijk gevangen gehouden dame? Dat was een nieuw raadsel, dat Guido niet kon oplossen. Maar de opfossing zou zich spoedig voordoen. weer, dat sweet May" 00k in dat land heeft gebracht. Londen wordt op het oogenblik letter lijk geieisterd door hagelbuien en storm- vlagen. In het merendislrict is de vorige week voorts een zoo hevige sneeuwyal voorgekomen, als daar dezen winter nog niet werd aanscbouwd. De bergen van Wales zijn met een dikke sneeuwvacht bekleed. Sneeuwstcrmen zijn er op het oogenblik geen zeldzaamheid. De weerprofcien verklaren bovendien, daL alle omstand.ghi den zich verzetten te gen een VerartOeTiirg.-fen beste in de naas- te toekomst, hetjgeen er zeker nietr toe bijdraagt, de wanhoop van het publiek te doen verminderen. Zeldzaam koud weer wordt 00k van de Britsche eilanden gemeld, hetgeen geen verwondering behoeft te baren, daar de koude winden uit de Roolstreken komen, en dus hun souvenirs van daar over het continent miidelijk uitstrooien. Zelfs wan neer het weer plotseling zou veranderen en de warme Meizon door de woiken bre- ken, is hec haast ondenkbaar, dat zij de schade nog kunnen inhalen en het maand- gemiddelde de normale temperatuurshoogte kan doen bereiken. Zoo hevig was de koude te Londen, dat een rechter aldaar zich genoodzaakt zag, de zitting te schorsen, omdat zijn verkleum- de voeten hem verder rechtspreken onmo- gelijk maakten. DE SCHADEL(>OSSTELLING. Naar de B.Z.a.M, mededeelt, heeft het Reichsverband der Dijutschc industrie ter kennis van de Duitsdle rijksregeering ge bracht, dat de Duitsfhe Industrie bereid is spoedig dusdanige bindende en bij de wet geregelde garanties te vi rstrekken, wel ke tot verzekering enaanvulling van het Duitsche aanbod aan do. geallieerden noo- dig worden geacht en San het Vetstrekken waarvan door de geallieerden groote waar- de wordt gehecht. Cijfers voor het bedrag tot hetwelk deze garanfes zich zlullen uitr strekken kunnen op d;t oogenblik nog niet worden genoemd. De te verstrekken waar- borgen zuilen echter overeenkomen met het bedrag, hetwelk de rijksregeerng na grond'g en zorgvuldig onderzoek en na overweging van aile door het buitenland op het jongste aanb'v- 'ngebrachte bezwa ren als te dragen zal bepalen. Door deze verklaring van de zijde der Duitsche industrie is een van de meest belangrijke punten uit de nieuwe nota, welke de (duitsche regeering aan de ge allieerden zal aanbieden, op gunstige wij- ze geregeld. De voorbereiding van het Duitsche ant- woord op d'e nota's der geallieerden is in een beslissend stadium gekomen. De rijks- regeering heeft belangrijke besprekingen gehad met de organisatie der groot indus- trieelen, wier woordvoerder dr. Sorge was, de president van het rijksverbond der Duitsche industrie. De onderhandelingen liepen over de garanties, welke aan de in- dusirie gegeven moeten worden. D Deut sche Allgemeine Zeitung, het blad van Stin- nes, dus de eigenlijke spreektrompet der Du tsche industrieelen, legt er den nadruk op, dat de garanties der Industrie afhanke- lijk zullen worden gemaakt van bepaalde eischen aan de rijksregeering. Volgens de inlichdngen der Vossische Zeitung werden bij de gehouden bespre kingen tusschen den rijkskanselier en de industrieelen de waarborgen behandeld, welke door de Duitsche regeering aan de geallieerden zullen worden gegeven, til. reeele panden, zooals de Duitsche spoor- wegen en bosschen in het Rijnland. Voorts gingen de besprekingen over de waarborgen, welke de industrie aan het rijk zal geven, waartegenover de regeering Mademoiselle ziet er beter uit dan de vorige maal, hernam de stem met een spot- tend accent. Ik hoop dat u ihier geen enkele reden tot klagen hebt. De stem zweeg. Maar 00k. madame Mont St. Pierre sprak niet: U antwoordt mij niet? sprak de kolo- nelweer. U bewaart een waardig stilzwij- gen? Och, mademoiselle, dat is niet mooi van u. Ik ben geheel uit Virginia geko men, alieen om: u een bezoek te brengen, om te zien hoe u het maakt en nu doet u alsof ik er niet ben, afsof ik u niet wel- kom ben. En ik ben nog wel gekomen, ma demoiselle, om u een zeer interessante tij ding te brengen. Een nieuwstijding, zeide de dame onwilfekeurig. Een nieuwstijding uit uw mond? Wat kan dat zijn? lleugen en be- drog. Och sir, doe mij het genoegen en verlaat mij zoo spoedig mogelijk. Hoe spoediger u vertrekt, hoe liever het mij zaf zijn. Een tijding uit uw mond kan slechts ongeluk en onheil voor mij beteekenen. Altijd nog datzelfde idee fixe, zei de kolonef op droefheid-huichelenden toon. Ach, mijn lieve, afs gij toch eens wist hoe het mij ter harte gaatt u zoo door ongc neeslijken waanzin verduisterd te zien. Ik ben uwr vriend, uw beschermer. Ik wil slechts uw wefzijn. Dat heb ik bewezen doordat ik u zoovele jaren Spaar uwr welsprekendheid, sier, riep de patiente van dr. St. Je^n op heftigen toon. Houd al die feugens, a) dat gehuichel maar voor u. Ik ken u. Ik weet dat u een schurk, een elfendeling zijt,die mij in de diepste ellende heeft gestort: Gij hebt mij alfes ontnomen, mijn echtgenoot, mijn kind, mijn have en goed, aUes. Mijn gade hebt gij door een sluipmoordenaar faten dooden. zich zal verplichten tot inwilliging van de eischen der industrieelen. Omtrent dit punt wordt door de betrokken kringen een diep stilzwijgen bewaard. Na de besprekingen met de industriee len ontving de rijkskanselier de partijki- ders, met wie hij 00k gisteren zou confe- reeren. Gisteren zouden 00k onderhande lingen worden gevoerd met vooraanstaan- de personen uit de bankwereld. Door de groot-industrieelen is aan de regeering een memorandum overhandigd betreffende de deelneming der industrie aan de oplossing van de kwestie der schade- loosstelling. Dit stuk wordt thans behan deld op de besprekingen met de partij- leiders. Daar van sociaal-democratische zij de de kwestie van de inbeslagneming der reeele waarden op den voorgrond wordt gesteld, is het noodzakelijk een compromis te vinden tusschen dit sfandpunt en den eisch der industrieelen inzake de hun te ge ven waarborgen. TER NEUZEN, 28 Mei 1923. KANAAL VAN TER NEUZeN. Het vernieuwen en onderhouden van het verf- behang- en glaswerk van kunstwer- ken, gebouwen en verdere inrichtingen be- hoorende tot het kanaal van Ter Neuzen, is als volgt gegund: eerste perceel aan A. V. Acke te Sas van Gent voor 1665 gld., perceel II aan firma gebr. de Zeeuw te Ter Neuzen voor 3077 gld. en perceel III aan A. Guilliet en Zoon te Ter Neuzen voor 455 gld. Het Ieveren en opslaan van 60 gegoten ijzeren meerpalen voor het kanaal van Ter- Neuzen werd gegund aan firma Penn en Bauduin te Dordrecht voor 4230 gld. WONINGBOUW. Door den minister van Arbeid is ten be hoeve van woningbouw (premiebouw) toe- gekend aan de gemeenten: Hoek, 300 gld. voor een woning van de Zeeuwsche Tramweg Mij. Hulst, 1500 gld. voor 5 woningen aan E. P. Massaert. BESMETTELIJKE ZIEKTEN. Het aantal gevallen van besmettielijke ziekten over de week van 13 tot en met 19 Mei, in de provincie Zeeland be- droeg: Rood\ronk, Ter Neuzen 1. Diphtheritis, Koudekerke 1, Vlissingen 1. R1JKSBELASTINGEN. Bij resolutie van den minister van Fi- nanaen is ingetrokken de verplaatsing van den ontvanger F. W. Postema voor het kantoor der directe belastingen, invoer en accijnzen te Hellevoetsluis naar het kantoor dier middelen te Ter Neuzen; is verplaatst de ontvanger P. Thijssen van het kantoor der directe belastingen en acc. te Hoens- broek naar het kantoor der directe belas tingen, invoerr. en accijnz. te Ter Neuzen. DE FRANSCHE GEZANT IN ZEELAND. Omtrent het bezoek van den Franschen gezant aan Zeeland deelen wij nog het volgende mede Het tweede deel van den middag werd besteed aan een auto-tocht naar Domburg, waarvoor de burgemeester van Middelburg zijn auto ter beschikking had gesteld. Te Domburg werd de gezant ten stad- huize ontvangen door het gemeentebestuur bij inoede van den burgemeester, den heer L. J. van Voorthuijzen. Deze bood later ten zijnen huize de thee aan. Aan het diner, dat des avonds in het Grand Hotel te Middelburg, waar de Fran- sche en de Nederlandsche vlag ontplooid waren, werd aangeboden door het bureau der Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Zeeuwsche eilanden, bestaande ja, door een sluipmoordenaar. Word niet bleek, gij behoeft mij niet te vreezen. Gij hebt mij veilig uit den weg geruimd. En 00k mij zoudt ge toch het liefst dooden, niejwaar? De dooden spreken niet, dan kunt gij Veilig de schatten bezittjen, die gij door moord en roof u hebt toegeeigend. Bevrijd mij van uw tegcnwoordigheid, mon ster in menschengedaante. Laat mij alfeen. Guido had in ademlooze spanning naar de woorden van de ongelukkige pabentc geluisterd. Er heerschte nu een kort stil zwijgen, hij hoorde hoe de kolonef naar de deur ging, ze opende en dadelijk weer sloot. Hij had zich bUjkbaar willen over- tuigen, dat er niemand op de gang was, die het gesprek had kunnen hooren. Ah. mademo'sselle, zeide hij nu spot- tend, maar zijn stem beefde een weinig, hoe jammer dat er geen publiek aanwejzig is, om voor uw prachtig comediespel te applaud:sseeren. Uw talenten zijn waar- lijk s.hitterend: u is een tweede Sarah Bernhardt. Inderdaad jammer, dat ik de eenige ben, die van uw comediespel kan genieten. U verzoekt mij, weg te gaan. Welnu, ik zaf het gaarne doen, maar ik vertrek niet alfeen, u zult mij vergezellpn. Ik zie wel in, dat uw verbfijf hier in deze inrichting u geen baat doet vinden. Inte- gendeel, u schijnt mij nog meer abnor- maal, dan toen u hierheen ging. Om die reden acht ik het gewenscht, dat, u mij we der naar mijn woning volgt. De patiente lachte fuid. Ha, is dat de nieuwstijding, die gij mij brengt? Ik zeide het immers. Het zou iets zijn, dat ongeluk en onheif voor mij beteekent. Maar gij zult u dezen keer verre- kend hebben. Ik zal u niet vofgen. Ik ben waanzinnig, nietwaar? Welnu, volgens uit de heeren Jos van Raalte, C. Boude- wijnse, L. A. Stofkoper en mr. H. Dooren- bos, namen deel de gezant en zijn gevolg de heeren Glaser, Judas en Stofkoper, de burgemeesters van Middelburg en Vlissin gen, de heeren Dumon Tak en Van Woel- deren, de leden der Kamer de heeren Van Niftrik, M. Laernoes en Jeronimus en de agent der Nederlandsche bank, de heer mr. G. J. Sprenger, Door den voorzitter den heer Jos. van Raalte werd in een toespraak den spijt van het bureau vertolkt, dat door ziekte en onvoorziene omstandigheden de oommissa- ris der Koningin en verschillende leden der Kamer verhinderd waren deel te nemen aan het diner en den gezant en de andere gas- ten dank gezegd voor het aannemen van de uitnoodiging. Het bureau stelt er prijs op zijn bewondering en erkentelijkheid te uiten over het feit, dat de gezant zich zoo interesseert voor den handel, de nijver- heid en den landbouw in Nederland en de laatste dagen -voor die in Zeeland. Spr. eindigde met een dronk te wijden aan den voorspoed van Frankrijk en op de gezondheid van den gezant. Vrijdagmorgen werd de gezant met zijn gevolg aan het hotel te Vlissingen afge- haald door het bestuur der Z. L. M. om deel te nemen aan een auto-tocht door Zuid-Beveland. Eerst werd gereden naar de hofstede van den heer K. Janse onder 's Heer Arendskerke. Na de lunch in hotel „Korenbeurs te Goes, werd een bezoek gebracht aa|n het 1600 H.A. groote landbouwbedrijf Wil- helminapcdder, waar men mooie exempla- ren paarden, runderen, Yorkshire vakrens en Lincoln-schapen bewonderde en de mo- deme boerderij bezichtigde. Vervolgens bezocht 't gezelschap te Wemeldinge het oesterbedrijf van C. Lindenberg en te Ka- pelle de boomkweekerij en zaadhandel van de firma Van der Have. Alles trok de groo te belangstelling van den gezant, wien tot slot een diner in hotel „CentraaI" te Goes werd aangeboden. De tocht door den Franschen gezant den heer Charles Benoist de laatste drie dagen der vorige week door Zeeland, al- thans door een deel daarvan, gemaakt mag in alle opzichten geslaagd worden gehee- ten, ten eerste omdat de gezant groote belangstelling toonde, voor alles wat hem getoond werd, maar 00k door de gof-cte regeling van het programma. Den laatsten dag, Zaterdag, werd o. a. een bezoek ge bracht aan het stadhuis te Vlissingen waar burgemeester en wethouders den hoogen gast offideel ontvingen en waar de gezant den heer Gasinjet, commissaris van politic namens den president van Frankrijk de me- daille op de borst spelde, van La France Reconnaissante" hem verleend voor de zeer gewaardeerde diensten bewezen aan Fransche onderdanen gedurende den oor- log. Verder werden bezocht het Standbeeld van de Ruijter en de Zeevaartschool, waar- na de Gezant den gast was van de marine- officieren. De dag en daarmede de geheele tocht werd besloten met! een door het gemeentebestuur aangeboden diner in het Grand hotel des Bains. Zondagmorgen is de minister weer naar Den Haag vertrokken. BORSELE. Door den notaris L. A. Beth te Elle- woutsdijk werd Vrijdag in de dorpsherberg ten verzoeke van de erven Van de Velde geveild in 4 perceelen: een hoefje ter gezamenlijke grootte van 1 H.A., 77 A., 35 c.A. Van perceel I: hoefje. huis, schuur en weiland, cer grootte van 74 A. 60 c.A. werd kooper de heer A. Boone alhier, voor 2750 gld. Perceel 11: groot 62 A.. 80 c.A. bouw- de wetten behoor ik dan 00k in een krank- zinnigengesiicht. Ik zal dus hier blijven. Maak u dus geen zorg, Ik blijf hier. E11 daarmede basta. Een woedend gestamp op den vioer deed Gu'do vermoeden, dat de koene woor den der spreckstcr den kolonel in woede hadden doen ontvlammen. Vrouw, siste hij, breng mij niet tot het uiterste. Gij zult mij gewillig volgen ofwe zijn hier beiden alleen, niemand kan u ter hulp komen en het is niets zon- derlings, dat een waanzinnige in een aan- val van razernij zichzeifve den dood be- rokkent. Een veelzeggende blik begeleidde deze doodelijke bedreiging, die aan den krank- zinnige maar ^!l te duidelijk was. Zij uitte een kreet van toorn. EUendeling! Gij bedreigt mij, een weerlooze, met moord? Gij zijt inderdaad in staat op al uw miedaden de kroon te zetten, door mij om te brengen. Maar het zal u niet gelukken. Ik zal hulp roepen. Gij zult zelf Een doffe kreet, een gorgelend geluid en een harde slag waren voor Guido het teeken, dat de koion J zich op zijn slacht- offer geworpen had, om haar te worgen. Met een sprong was Guido uit de eel en een paar seconden later reeds had hij de deur der andere eel opengetrokkien. De kolonel lag op zijn slachtoffer en hield met zijn handen haar hals omvat. Bliksem- snel sprong hij op. toen hij iemand bin nen zag Snellen. Een heesche kreet kwam over zijn lippen, hij had Guido Rocke her- kend. De twee doodsvijanden stonden te- genover elkaar. fWordt vervolgd). NEUZENSCHE CO U RANT Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen, ingevolge artikel 12, eerste lid der Drank- wet, ter openbare kermis., ilat bij hen is ingekomen ee» verzoek om verlof voor den verkoop van alcohol- houdenden, anderen dan sterken drank, van EMERIC TRIPHON MaRIE TANGHE, van beroep verzekerings- agent, wonende te Ter Neuzen, voor de beneden-loka- liteit van het perceel, kadastraal bekend, alhier, sectie L, 110. 296. plaatselijk gemerkt Nieuwslraat3. Binnen twee weken, nadat deze bekendmaking is geschied, kan ieder tegen het verleenen van dit verlof scbriftelijk bezwaren bij Burgemeester en Wethouders inbrengen. Ter Neuzen, 28 Maart 1923. Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen, 1. HUIZINGA. Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. a—am humi

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1923 | | pagina 1