ALGEMEEN NIEUWS- EM ADVEBTEMTiEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAAMOEREN. No 7453. Woensdag 18 Mei 1923 63e Jaargaug. ~b1Tn e nTXndT TeuTl l etomT" Est geheimziunige Woudhms Wegens het Finksterfeest zal а.s, Maandag GEEN nummer van dit blad verscLijnen. KIEZERSLIJST. BtKLNDMAKiN& BUITENLAND. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZKN maken bekeud, dat de op 22 Maart j.i. vastgestelde kiezerslijst, zooals deze thans luidt, tot 15 Mei van het volgende jaar van kracht blijtt, behoudens de wijzigingen daarin ten gevoige van rechterlijke oitspruken, welkewijtiging der iijst i>eve)en,tcoreuge.i. De kiazerslijst blijft voor een ieder op deseeretarb- der geineente ter in/.age ntdergelegd en in afschrift, tegen betaling der kosten, verkrijgbaar. Ter Nenzen, 15 Mei 1923. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend-: 1. Voor totaal 200 dienstplichtigen van de lichting 1923, die zijn toegewezen aah de 2de pioeg der infanterie, bestaat gelegen- heid om reeds in het tijdvak van 1620 Jul! 1923 in werkeiijken dienst te koinen, teneinde deze oefening te volbrengen bij een der detachementen, bestemd voor de scholen voor verlofsofficier'en te Arners- toorl en te Breda. De eerste oefening van deze dienstplichtigen wordt niet onder- broken, zoodat deze, behoudent onvoor- ziene omstandigheden, 29 December 1923 eindi'gt. 2. Voor deze vervroegde opkomst kunnen ook in aanmerking komen personen van de lichting 1923 of van een vroegere lich ting, die in verband met uitstel van eerste oefening, verstreken vrijstelling of om een andere reden, tegelijk met bedoelde 2de pioeg in November zouden moeten op- komen. 3. Voor hen, die de oefeningen bij den vrij- willigen landstorm volgen en uitzicht heb- ben, dat zij voor 16 Juli 1923 het bewijs van voorgeoefendheid zullen verwerven, bestaat de bedoelde gelegenheid echter met. 4. Zij, die voor deze vervroegde opkomst in aanmerking wenschen te komen, moeten v6or 27 Mei a.s. hun verlangen daartoe kenbaar maken bij den Burgemeester der gemeente, voor welke zij hebben geloot. Zij behooren daarbij op te geven hun ge- slachtsnaam en voornamen, den datum van geboorte, de gemeente, waar zij voor den dienstplicht zijn ingeschreven, hun lotingsnummer, het korps, waaraan zij zijn toegewezen of waarbij zij zijn inge- lijfd, alsmede in welk garnizoen (Amers- foort of Breda) zij deze oefening het liefst zouden volbrengen. Ook is het wen.-chelijk, dat de belanghebbende op- geeft om welke reden hij liever in Juli dan in November zou opkomen. 5. Mocht de gegadigde in aanmerking komen voor deze vervroegde opkomst, dan is het niet zeker, dat rekening zal kunnen wor- den gehouden met zijn keuze van gar nizoen. Zij, die voor opkomst in het tijdvak van 16—20 Juli 1923 worden bestemd, ontvan- gen hiervan nadere mededeeling. Ter Neuzen, den 14 Mei 1923. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. HET HULDEBL1JK A AN DE KONINGIN De Commissie voor het Nationaal Huldc- blijk a an de Koningin, dat behalve de re- stauratie van het koor der Nieuwe Kerk te Delft haar ook een persoonlijk geschenk zal aanbieden, dat volgens haar wensch, met het oog op de ti)dsomst}andigheden, niet kostbaar worden mag, heeft de ver schillende denkbeelden overwogen en ten slotte besloten, een verzameling afbeeldin- gen aan te bieden van onzc zoo typische landschappen, steden, dor pen en gebouven, welke in eenige albums worden ingefc 11 den. Een 150-tai onzer schilders zal worjeu uitgenoodigd een opdracht te aanvaar om mede te werken aan de uitvoerjng van dat plan, waardoor met recht gezegd kan worden, dat aan de Koningjn daarmede een nationaal huldeblijk wordt aangeboden, dat een blijvende beteeloenis zal hebben en een beeld zal geven van ons geheele land op het moment, dat H. M. haar zilveren Regeeringsjubileum viert. WONINGBGUW MET BGUW PREMIE. De Minister van Arbeid, Handel en Nij- j verheid heeft aan de gemeentebesturen het volgende medegedeeld Volgens de laatstelij'k in de bijlage van mijn rondschrijvcn van 2S December 1921 opgenomen bepaiing worden premies al- i Wen gegeven voor woningbouw in gemcen- ten, weifcer besturen aan de ten-stemming tot onttrekking van woningen, aan haar btstemming de voorwaarde verbinden, dat de woningen, welker bestemming veran- derd wordt, op kosten van den beiangheb- bende vervangen worden door andere. On- der de tegenwoordige omstandigheden acht ik het echter als regel gewenscht, dat ontr trekking zonder of onder minder bezwa- rende voorwaarden wordt toegestaan, wanncer zij lciden zal tot verruiming van werkgelegenheid, zooals bij oprichting en meestal bij uitbrejding van een bedrijt het geval is. Ten aanzien van zoodanig ge- val van onttrekking kan vorenbedoelde be paiing van de premieregeling thans als vervallen worden beschouwd. Uiteraard blijven de gemeentebesturen, behoudens mijn beslissing in beroep, bevoegd om voor veriies van woonruimte vergoeding te vorderen of door het opleggen an andere voorwaarden verergcring van woningnood te voofkomen telkens wanneer naar hun meening daartoe ook aanleiding bestaat. DE ZAANSCHE RAAD OM! De Maandag gehouden raadsverkiezing te Zaandam had tot resultaat! dat gekozen werden 10 sociaiistische en 11 niet-sodalis- tjsche leden. In den ouden raad, die 19 leden telt, hebben zitting: 'o S. D, A. P', en 2 Soc, P.; tegenover 9 leden van burgerlijke par- tijen. Thans behaalde de S. D. A P, 6 zetelsi een lijst-Prjns (uitgetreden uit de S. D. A. P.!) 2 zetelsen de soc. en comm, partij ieder een zetel. De winst der burgerlijke partijen kwam bij een Chr. Hjstorische en een midden- standspartij. Ook in Bcertha (Gr.) werd de verhou ding van 6 spc. (wi ow 2 comm,) tegen 5 burgerlijke raadsleden veranderd in 4—7 doordat de communisten werden vervan gen door vrijzinnigen. EEN TAPVERBOD GEDURENDH DE FEESTDAGEN? Naar aanleiding van een ingekomen ver- zoek van het Nationaal Comite tegen hec Alcoholisme heeft de Minister van Arbeid onder de aandaclrt van de gemeentebestu ren gebracht de vraag of het geen aan- beveiing verdient, op de dagen van de vjering van het 23-jarig Regeeringsjubi leum van de Koningin een tapverbod van sterken drank uit te vaardigen. Tel. CLASSIFICAT1E DER GEMEENTEN. In een vergadering der Vereenigng van Gemeenteraadsleden in den Vrijheidsbond zijn na een inleiding van den heer N. de Geus, de volgende conclusies ahngenomen: 1. Elke classificatie, steunende op plaat- selijke indexcijfers is onbrllijk, omdat deze cijfers anders dan zeer gebrekkig zijn. 2. De huidige classificatie werkt dan ook reeds ongunstig en de voorgenomen herziening zal een onrccht zijn omdat zij een aanslag betedkent op het cultuurfeven van een groot deel van ons volk, een ach- terstelling van het plaffeland en mitsdien een maatregel lijnrecht ingaande tegen het algemeen landsbelang. 31) Toen Herbert de tent binnenging, zag hij daar Guido Rocke op den grondliggen, het hoofd op een bos stroo. Dc recruut was vcrzonken in een diepen slaap en he. duurde geruimen tijd, voor Herbert zijn vriend wakker had gekregen. Guido was ce moe en te slaperig om veel te spreken en het kostte Herbert heel watf moeite, hem aan het spreken te krijgen. Toen vernam hij, dat kolonel Le Noir een schandelijk spel met den jongen re cruut had gespeeld. Dagen achtereen had de kolonel Guido geen oogenblik rust ge- gund, zonder een enkel oogenblik van rust was hij voortdurend op de been geweest, dag en nacht, op patnouilte of op wacht, geen enkel oogenblik had hij zich door een rustigen slaap van zijn overweldigen- de moeheid kunnen herstellen. Toen dat eenige dagen zoo had geduurd, was Guido 's nachts naar een afgelegen wachtpost gedirigeerd, en daar was tie recruut meer van doodelijke moeheid dan van slaap in elkaar geteakt en in een die- pen slaap gezonken. De kolonel had daar- op gerekend, hij had, geheel tegen zijn ge- woonte de ronde gemaakt. Guido was door hem slapende gevonden en onmiddellijk in arrest gesteld in afwachting van het von- DE TOESTAND. Noch het Britsche, nocli het Itali?aansche antwoord op het Duitscne aa.ibod is aan- nis, dat de krijgsraad over hem zou vel- len. In aanmerking genonicn de zwaarle van het vergrijp, gepleegd in oorlogstoe- stand. was het niet twijfelachtfg welke straf de recruut zou krijgen, Her bert wist maar al te good, dat op znlke zaken de kogel stond, maar hij zeide er wijselijk nicfts van aan Guido dien hij inte- gendeel mood insprak, hem de belofle gc- vend, dat hij ailes zou doen om Guido's onschuld aan het licht te brengen. XXVII. Schutdig of onschuldig? De dag brak aan, waarop Guido's lot beslist zou worden. De krijgsraad was sa- mengesteld uit dertjen officieren, waaron- (der ook Herbert Greyson. De oudste officier was president Guido werd binnengeleid en in het ver- hoor gen omen. Hij kon niet ontkennen, dat hij geslapen had toen hij had moeten waken. De htillooze gevo'gen van z'n plicht vcrzuim hadden voor het geheele leger onberekenbaar kunnen zijn. Nadaf de re cruut weder weg was geleid, verhief zich de president van zijn zetel. Mijne heeren, de zaak is zoo klaar en eenvoudig, dat wij niet behoeven te be- raadslagen. Ik verzoek u derhalve onmid dellijk uw stem uit te brengen. Niemand had daar bezwaren tegen. Twaalf maal klonk het: Schuldig. Toen was de beurt aan den jongste der officie ren, majoor Herbert Greyson. gename lectuur voor de regeering van Cuno, schrijft de N. R. Crt. Beide zijn afwijzend en beide stellen in het licht, dat de door Duitschland genoemde som te laag is, dat alle waarborgen voor de na- koming van de te aanvaarden verplichtin- gen ontbreken enz., en beide drjngen ten slotte aan 'op het doen van Gen, nieuw en herzien aanbod. Met andere woorden het eenheidsfront van de geallieerden is her- steld op dit punt, dst het jongste Duitsche aanbod voor hen a len onaannemelijk is. Over de kwestie win de Roer-bezetting spreekt geen van de twee antwoorden, en evenmin wordt er Duitschland's voorstcl om international' 1-skundigen in de scha- devergoedingskv si t te halen in aange- roerd. Terwiji dus de Engelsche, noch de Italiaansche regeering in eenig opzicht over de brug komt, staat Cuno voor de keus, met grootere getallen en betere waarbor gen voor den dag te komen of af te tre- den en die taak aan een verder naar links staande regeering over te dragen. De so- ciaal-democraten hebben intusschen al vroe- ger te verstaan gegcven, dat zij ervoor bedanken het vuile werk, waartegen meer naar rechts staande regeeringen opzien, al- leen op te knappen. Het eenig effect, dat wij voorloopig van de jongste wisseling van nota's kunnen voorzien, is een groot binuenlandsch poljtiek geharrewar in Duitschland, waarvan men eerst zal moeten afwachten, of en hoe het betijt, voor men kan voorspellen of er uitzicht is op een tweede verbeterde aanbod, dat tlen slotjte genade in de oogen van alle geallieerden te zamen moet vinden, gelijk het eerste aanbod pas door alle geallieerden is afge- wezen. Blijft het eenheidsfront van de ge allieerden, dat zich nu bij de afwijzing van het eerste Duitsche aanbod aftteekent, na- melijk niet in stand bij de aanneming van een tweede, herziene aanbod, dan -wordt de tegenwoordige toestand bestendigd, waarbij een grocp van de geallieerden voort zal gaan, dwangmaatfcgelen tegen Duitsch land toe te passim ep een andere terzijde blijft staan, hoewel zij met die dwangmaaif- regelen niet accoord' gaat. Een ding is echter verwonderlijk, na- melijk, dat de Duitsche regeering zoo slecht ingelicht zou jjeweest zijn over de opvattingen aan Engelsche zijde, dat zij ten slotte met een aanbod voor den dag is gekomen, dat zoo wejnig aan die opvat tingen blijkt beantwoprd te hebben. Een andere verklaring zou natuurlijk zijn, dat zij er wel goed over ingeljcht was, maar dat zij tegenover de krachten, die op haar inwerkten, machteloos was, om van haar aanbod iets beters te maken. Dan is het vooruitzicht om tot een regeling in de schadevergoeding te komen nog somberder. Het antwoord van Sowjet-Rusland op de Britsche nota, die dat land tjen dagen tijd liet om te lattm blijken, of hett prijs stelde op het voortbestaan van de handels- ovcreenkomst, is Zondag aan den Britschen handelsvertegenwoordiger te Moskou over- handigd. Krassin, die van Moskou naar Londen gevlogen is, werd Maandagavond daar verwacht. Dat men juist hem zoo vliegensvlug naar Londen gezonden heeft, is een aanwijzjng, dat de Sowjet-regeering niet onverzoenlijk gestemd is. Krassin heeft zich bij de onderhandelingen over de han- delsovereenkomst te Londen een man ge- toond met wien te prafen valt. De Sowjet- regeering stuurt blijkbaar aan op ovedeg met Engeland om) over de verschillende geschilpunten tot een regeling te komen. Een bericht uit Saarbriicken heeft den goeden afloop gemeld van de onderhande lingen tusschen het Fransche mijnbehieer en de stakende mijnwerkers in het Saar- gebied. De loonen worden verhoogd en de stakers krijgen de toezegging dat zij niet bloot zullen staan aan vergeldingsmaatrc- gelen voor wat er in den tijd van de sta king gebeurd is. De oeconomische kant van de moeilijkheden is dus geregeld, schrijft de N. R. Crt., indien d? kolcnhouwers zich ten mjnste gedragen naar den raad van hun gevolmachtigden, om het werk Onschuldig, sprak hij met klare, scherpe stem. Algemeene verbazing. Do officieren. waaronder mannen met grijs haar, zagen hun jeugdigen collega met verwondering aan. De president nam het woord. Majoor, zeide hij, indien ik u wel heb verstaan, noemt u den aangeklaag- den recruut onschuldig. Mag ik de motie- ven van uw verdict vememen? Gaarne, president antwoordae Her bert, terwiji hij opstond. Ik herhaal, dat de recruut Guido Rocke, onschuldig is. De ware schuldige is een ander, het ;s de kolonel van ons regiment Deze stoute woorden verwekten een al gemeen onbehaaglijk stilzwijgen. De grij- ze president trok zijn voorhoofd in dvpe rimpels en de andere offie'eren zagen den overmoedigen majoor met donkeren blik aan. Majoor, zeide de president, gij zijt jong en ik wil dat als verk)arende en verzachtende omstandigheden aannemen voor de bewering, die u daar doet. Maar ik raad u dringend aan uw woorden be- ter te wegen, anders zal ik genoodzaakt zijn mijn plicht te doen. Een goedkeurend gemompel ging door de rij der officieren. Het was duideliik, dat zij Herbert's woorden zeer kwalijk hadden genomen. Maar Herbert verloor zijn kalm- te geen oogenblik. i Mijne heeren, ik zeg u Eiartelijk dank te hervatten. De staking was in Januari, kort na de bezetting van het Roer-gebied, uitgebroken, en had de Fransche nijverheid, die toch al zoo leed onder de gevoe^ge vermindering van den kolenaanvoer van de Roer decriijk onthand, omdat de ijzer- smelterijcn in Lotharingen ook ten deele afhankelijk waren van de kolen uit het Saar-dal. De weerstandskas, waaruit de sta- ker in het Saargebjed uitkeering kregen, is zoo sterk gebleken, dat er tot tegen het einde van April 12 milfioen frs. uit betaald zijn. Aan Fransche zijde vermoed- de men dat andere Duitsche vakver. enigin- gen haar gevuid hielden, en daar er bij dien toestand geen kijk op was, dat de sta kers door nood tot toegeven gedwongen zouden worden, heeft het Fransche mijn- beheer toegegeven. Mien zal echter nog moeten afwachten, of de hervatting van het werk algemeen zal zijn, want de uit- vaardigjng van den bekenden odcas van de Regeerende commissie heeft ook een po- liticke kwestie in het geding gebracht en alle klassen van de Duitsche bevoljking sterk verbitterd. Aangezien hij in verband met de staking afgekondigd was, zou de Regeerende Commissie misschien het best doen, hem nu fnaar tegelijk in te trekken. De goede afloop van de onder handelingen biedt de geschikte aanleiding om er met goed fatsoen af te komen en fei- telijk is de maatregel die het vrije woord aan banden legt, door de verlichte open- bare meening al zoo afgemaakt, dat een toepassing ervan een verontwaardiging zou wekken, die den Volkenbond welks Raad er zijn zegen op heeft gegeven, nog ern- stiger afbreuk zou doen. De inhoud van de Sowjet-nota aan En geland bevestjgt den eersten indruk, dat Moskou toegeeflijk gestemd is. In de kwes tie van de territorial kustwateren komt de Sowjet-regeering Engeland, dat hier- in niet zeer sterk staalj, tegemoet met de vrijlating van de aangehouden treilers. Ver der stelt zij een conferentie voor tot be- siechting van alle hangende geschillen. Wie het woord conferentje noemt, verdient niet' den naam van twistzoeker. De Britsche politick heeft Duitschland gestadig verwe- ten, dat het in 1914 geen uitlkomst uit de internationale moeilijkheden wilde, omdat het een conferentje afsloeg. Lloyd George is na 1918 confereerende. van het eene oord naar het andere getrokken. Onder hem was de conferentie het schibbolcth van de Brjtsche politick. Tegerover Tur- kije js zij het ook nu nog. Er is immers in elke conferentiekamer ien stil hoekje gereserveerd voor een klein vredesaltaar, waarop de verschillende partijen datgene wat zij het vurig wenschten, nochtans ten offer brengen, omdat het ten slotte de moejte niet waard wordt geachL erom te vechten. Er is geen deugdelijke reden om de conferentie, die de Russen thans wen schen, van de hand te wijzen. Het misbaar van de conservatieve Engelsche pers tegen Sowjet-Rusland is vermoedelijk slechts tak- tjek. Door te doen alsof men niet voor een breuk terugdtjnst, trachli zij Enge- iand's positie op ue conferentie bij voor- baat te versterken. Mogelijk vreest zij ook het addertje in het gras, dat de Sowjetl- regeering met een de kwestie van een er- kennjng ,de jure" te berde zal brengen. Dit is het eenige punt, waarop Engeland nog niet toe wil geven, De erkenning de jure moet gereserveerd blijven voor de regeering, die in Rusland, naar men hoopt, eenmaal de Sowjet-regeering zal aflossen. Met praten valt intusschen niefs van be- lang te verbeuren. DE MOORD OR WOROFSKI. De Lausanneconfereniie heeft haar v. erk- zaamheden \oortgezet, alsof er zich geen opzienwekkend drama in haar nabijheid had afgespeeld. De tnoord op Worofski wordt niet op de conferentie besproken, omdat de Russische gedelegeerde met of- ficjeel tot de conferentie toegelaten was. De Zwitsersche regeering hi eft een be vel uitgevaardigd tot uitwijzing van Ahrens den attache van de bolsjewistische delega- voor uw welwiilende houding. Maar ik ben niet zoo jong, of Ik weet wel wat fk kan en mag zeggen en wat niet. Ik herhaal daarom nogmaals met nadruk: de ware schuldige is de kolonel van ons regiment en ik zal het u bewijzen. De recruut is een gentleman van geboorte en opvoeding. Hij is de erfgenaam van een der gr oiste be- zittjngen van Virginia en verloofd met een Iieftallig, zeer v.rmogen'd meisje. Gm deze beide redenen siaat hij den kolonel Le Noir in den weg. Bovendien is er nog een reden, die verband houdt met lang vervlo- gen gebi nrtenissen, die den kolonel aanien ding geeft zijn slachtoffer, dat hem als recruut thans geheel in handen is gegeven, uit den weg te ruimen. Te St. Louis, waarheen de vaderlijke vriend van den aangeklaagde hem had ge zonden, om zijn geneeskundige studien te voltooien, maar waar hij helaas na afleg- ging van zijn examen geen voldoende prak- tijk vond, om te bestaan, liet hij zich aan- werven voor het leger. Een samenloop van omstandigheden liet hem komen onder het opperbevel van zijn doodsvijand, den kolo nel Le Noir, die in zijn adjudant, kapiteiri Zuten, een gewillig werktuig vond, om zijn booze plannen te volvoeren. De gehate re cruut moest uit den weg worden geruimd, daartoe was geen middel meer geschikt dan een executie om een zwaar dienstver- zuim Daarop werd dus aangestuurd. Van Zon- dagmorgen tot Vrijdagnacht, toen de re- tie te Lausanne, wegens zijn onbeschaamde verklaring waarin hij de Zwitsersche re geering de schuld gaf van den rrioord op Worofski. Zoodra Ahrens, die bij den moord gewond werd, in staat is oin te reizen, zal hij over de grens worden gezjet. De Zwitsersche regeering hi eft alle be- toogingen en openbare vergaderingen in verband met den moord op Worofski, ver- boden. Ook de vergaderingen, die in par- ticuliere zalen zouden plaats hebben, moe ten vooraf toestemming der plaatselijke po- litie hebben verkregen. Allien is toegelaten dat sociaiistische groepen vaandelafdeelin- gen zenden in den stoet, waarmede het lijk naar het station wordt1 overgebrachtl Redevoeringen zijn strikt verboden. Bij de lijkschouwing bieek, dat de ko gel die den dood heeft veroorzaakt, in de hersenen was binnengedrongen. De dood moet onmiddellijk zijn ingetreden. Hoe de mcorderaar tot zijn daad kv. am. Volgens het ingesielde onderzoek heeft de daad zich als volgt toegedragt-nCon- radi had door zijn vele vragen haar de Russen in het hotel reeds opzien gewekt, doch niemaiid had hem nagegaan. Aan tafel in het hotel dronk hij een groote hoe- veelheid cognac om moed te krijgen. Daar- na ging hij plotseling achter Worofski staan en schoot hem een kogel in den hais die aan het voorhoofd weer naar buiten kwam. Vier andere schoten troffen de beide andere Russen. Voor den rechter van instructje houdt Gonradi vol, dat hij uit persoonfijke wraak heeft gehandeld. Gonradi, die te Zurich woonde had bij zijn vertrek uit Lausanne aan zijn vrouw gezegd ,Spoedig zal je meer van mij hooren". Hij weigerde die voor haar raadseiach- tige woorden nadcr te vcrklaren. De vrouw, een Russin_ verielde, dat haar man een grooten hekei had aan de bolsje- wiki. Zijn vader, een rijk geworden suiker- bakker, was door de bolsjewiki in 1919 doodgemarteld. Zijn oom en 2 neven waren doodgeschoten en zijn tante was in haar badkuip door een bende bolsjewiki met ien bijl gedood. Conradi en twee neven, die te Chur in Zwitserland wonen, zijn de eenige overlevenden van een grooic tami- lie. Al hun eigendommen een resultaat van jarenlang hard werken, werden in be- slag genomen. Het was, naar de vrouw van den moor- denaar verder vertelde, een volkemen ver- rassing voor haar, zoowel als voor haar kennissen, dat Conradi de daad pleegde. Zij achten hem er met toe in stiaat, on- danlcs den haat welken hij de bolsjewiki toedroeg. Conradi droomde dikwijls van zijn vermoorde familieleden. De moordenaar was meer Rus dan Zwit- ser. Hij was geboren te Petersburg en vluchtte met het leger in Wrangei uit den Krirn naar Konstaniinopel in Juli 1921. Onder de kleine Russische kolonie te Zurich, waar hij woonde had eik ge- zin het veriies van verscheidene famihe- leden te betreuren, die door de bolsjewi ki waren vcrmocrd. De moordenaar toont zicli uiteriijk kalni. In zijn eel hoort men hem dikwijls ziiigen. Alle beschaafde personen zullen uiij prij- zen voor mijn daad, beweerde Conradi tegen den recliter van insi-ructie. Indien ik er voor doodgeschoten zou worden, zou dit voor mij geen verschii hebben gemaakt. (Maar het is bekend, dat in Zwitserland de doodsiraf is afgeschaftj. De weduwe van Wcroiski is Zateidag uit Rome te Lausanne gearrjveerJ ,en zij gaf aan de Zwitsersche overheid er ken- nis van, dat zij het iijk van haar echtgenootl naar Moskou zal begeleiden. Maandag zou het vervoer van Woroisxi's iijk plaats hebben. Toen het bericht van den moord te Mos kou bekend werd, veroorzaakte het alge meene versiageniieid. De plaaisvervangende volkscommissaris voor buitenlandsche za ken, Karasjan verklaarde, dat de moord was gepleegd in de atmosfeer van haat, die door Curzon's ocrfogszuchtige nota aan cruut, in diepen slaap vcrzonken, op zijn post gevonden werd, heeft deze arme jon gen geen .nkel oogenblik rust gehad. ik verzoek u, daarvan goede nota te nernen, mijne heeren. Van Zondagrnorgen tot Vrij- dagavond geen enkel oogenblik om te sia- pen, te rusten. Zonder eenige verpoozing moest hij dienst doen. Niet meer dan na tuurlijk, dat hij tensloUfc d odelijk ttr- moeid in een diepen siaap viel, het ver- baast mij inderdaad, dat hij het nog zoo lang heeft uitgehouden. Zoo staan de- za ken, mijne heeren. Ik ben elk oogenblix berejd, deze \erkla- ring in tegenwoordigheid van den koio- nel Le Noir en den kapitein Zuten te her-, halen, indien gij dat verlangt-. Maar 'k vraag u, is de recruut Guido Rocke schul dig, omdat hij op zijn nachtpost siapende word gevonden? Ik verzoek, mijnheer de president, een nieiiw verdict. Herbert ging weer zitten, terwiji de of ficieren niet weinig in beweging kwamen. Zij waren alien verontwaardigd over de rnededeeiingen van Herbert, aan welker juisiheid niet te twijfelen viel. Een korte beraadsiaging volgde. Dan brachten de officieren alien hun „onschuidig" uit en Herbert kon met triomf en voidoerting op zijn werk terug- zien. Wcderom was Le Noir bedwongen, een zijner schandelijkste schurkenstreken was verijdeld. Guido Rocke kon weer vrij ademen. (Wordt vervolgd.) annua MBeTBaamgamaEmi UmSS

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1923 | | pagina 1