w mm ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIE6LAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Uitoefening Kiesrecht b i n~n nrunriL STEMMING. PR AN KWET. AAITKOHDIGING. No. 7450 Woensdag 9 Mei 1923. 63e Jaarg&jig. let gsheimziaaip Wondhiit BUITENLAND. STEMPLICHT. door personen die in dienstbetrehking zijn. Artikel 150 tier Kieswet Inidt De Burgemeester van TER NEUZEN herinnert personen, bij wie, en bestuurders van bijzondere ondernemingen en instellingen waarbjj, personen die den leeftijd van vijf en twin tig jaren hebben bereikt, in dienst- betrekking zijn De algemeene maatregel van bestuur, bovengenoemd, is gegeven bp Koninkljjk besluit van 24 Mei 1901 (Staatsblad no 109) en luidt als volgt Ttrwijl Kapitola sprak, hadden de bcide Le Noirs verscheiden malen pogingen ge- daan, haar in de rede te vallen, maar door de verzamelde mannen werd hun telkens het zwijgen opgelegd. Nu maak- ten dezen, op v: rzoek van Herbert, baan voor hen en als twee betrapte gauwdie- yen verlieten vader en zoon de kerk. Na van den predikiuit, die geheei in de war was, afscheid genomen te hebben, gingen Herbert en Kapitola naar buiten. Voor de kerk vond Kapitoia tot haar groo- te verwondering haar eigen paard, aan den teugel vastgehouden door Wool, den ouden neger. Zij stegen te paard en reden naar Hur ricane Hall. Maar nu, zeg mij toch eens. Her- btrt, hoe gij zoo plotseling bij die kerk kwaamt. Zeer eenvoudig. Oij weet dat ik on- langs bevorderd ben? Ja. Welnu, ik ben tweede luitenant ge- vvordt. en ben als zoodanig ingedeeld bij het regiment, dat aanwijzing gekregen heeft, in Mexico met generaal Scott samen men te treffen. Herbert, dat is een tijding, waarvan ik niet weet of ik 'mij daarover moet ver- heugen of beklagen. Wanneer moet gij naar het front? Op den eersten van de volgende maand vertrekt ons regiment van Baltimore. In tusschen heb ik een week vrij genomen, om mijn vrimden een bezoek te brengien. Op weg naar de Hall, ontmoette ik den Burgemeester en Wethouders der gemeente HOEK, brengen ter kennis van belangheb- benden, dat te beginnen op Maandag 14 Mei 1923 van wege de gemeente eene ALGE MEENE OPNEM1NG zal worden gehouden van de WEGEN en VOETPADEN met de KUNSTWERKEN. Hoek, 17 April 1923. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. WOLFERT, Burgemeester. J. M. DREGMANS, Secretaris. EERSTE KAMER. Vergadering van Dinsdag. Aan de orde is de wijziging van de regis- tratiewet 1917. De heeren Smeenge (v.-b.) en De Veer (a.-r.) oppere'n bezwaren tegen de afschaf- fing van art. 29, waardoor herhaaldehjke overdracht van onroerende goedeien bin nen 3 jaar zwaarder wordt belast. De heer Slingenberg (v.-b.) sluit zich bij de beide vorige sprekers aan. Hi] betreurt het, dat de vrijstelling bij eerste overdracht van een nieuw huis is ingetrokken. Hij ziet in die vrijstelling een stimulans voor par- ticuliere bouwnijverheid. De heer Van der Hoeven (c.-h.) vreest herleving van oude knoeierijen, en een an- dere uitkomst voor 's lands financien, dan de Minister zich voorstelt. TWEEDE KAMER. Vergadering van Dinsdag. Morgen om half-een zal in de afdeelin- gen worden onderzocht het wetsontwerp tot het aangaan van een leening van ten hoog ste 400 millioen gulden ten laste van Neder- landseh-lndie. De interpellatie-Duys over invoering van de ziekteverzekerina wordt toegestaan en ouden Wool, die in kriukzinnigen galop naar huis rende. Ik hield hem aan, vroeg hem, waarom hij zoo opgewonden was en vernam van hem het noodige. ik wilde on- middellijk naar het eenzame huis rijden, maar in de duisternis verdwaalde ik. Wool, die mij gevolgd was, wist ook niet meer, waar wij ergens waren. ik wanhoop- te reeds, toen ik in de verte licht zag sche- meren. Wij reden er op af en herkende de kleine woudkerk, die ik vroeger reeds ens gezien had. Ik hoorde eenige noodkreten, sprong van het paard en stormde de kerk binnen, waar ik juist op tijd kwam, om je te ontzetten. Het is gelukkig alles goed af- geloopen, maar Kapitola, ik moet je toch irnstig verzoeken, in het vervolg niet meer zoo roekeloos te zijn. Kapitola beloofde het hem, maar kon toch niet nalaten nog even harfelijk tie lachen over de kool, die zij den beiden schurken gestoofd had. Het was'feeds vrij laat, toen zij op Hurri cane Hall aankwamen. Majoor Warfie^d was weer razend geweest, toen Kapitoia niet thuiskwam en had^alle negers weer uit- gezonden, om naar zijn pupil te zoeken Maar toen zij in begeleiding van Herbert Gryson thuiskwam n toen zij hem een om- standig verhaal van alles had gedaan, was hij al heel spoedig gekalmeerd. Meer dan dat, hij koesterde ernstige bewondering voor zijn dappere en slimme pupil. Lachend reikte hij haar de hand en zeide: Kapitola, gij vtrdiendet een man te zijn. Dat was een lofuiting, zooats er geen hoogere uit zijn mond komen kon. XXIV. Gevaarlijke plannen. Het pcoces van de dochter van den over- zai op een nader te bepalen dag worden gehouden. Bij het ontwerp dienstweigering betoogt Minister Heemskerk, dat de overheidstaak in zake de landsverdediging een duidelijk uit den Bijbei afgeleid gebod is, waarop het gansche volkenrecht steunt. Gewetens- bezwaren zijn niet altijd -zuiver, maar kun- nen door geloovigen en .ongeloo'vigen ge- voeld worden, al erkent cje laatste niet den goddelijken oorsprong v^in het verbod tot dooden. G. S. vliegIr. f Maandagmorgen is te zeven uur te Am sterdam na een korttd ongesteldheid op 62jarigen leeftijd overturn de heer G. S. Vlieger, rijksambtenaar- voor de Binnen- scheepvaart. De heer Vlieger was een zeer bekend persoon op het gebied der binnenscheep- vaart. Hij werd op 29 Maart 1862 te Lemmer geboren. Tot 1903 was hij schipper, waarna hij zich te Amsterdam aan den wal ging vestigen en zich bezighield met expert- zaken op scheepsgebied. Tal van jaren was de overledene secre taris van de vereeniging ,,Schuitevaer", welke vereeniging door zijn heengaan een zeer groot verlies lijdt. Tijdens den oorlog werd hij inspecteur voor de Binnenschipperij, welke functie, toen deze inspectie na de opheffing der Rijksschippersbeurzen in gewijzigden vorm bleef bestaan, werd vfranderd in Rijks ambtenaar voor de Binnenscheepvaart. Hij maakte deel uit van de Staatscommissie voor de Binnenschipperij. was secretaris van de tijdens den ooriog bestaande com- missie tot steunverleening aan de sc'nippers van welke commissie Mr. H. Smeenge voor- zitter was, lid van het hoofdbestuu- van het schoolfonds der vereeniging „Schuttevaer", lid van de West-Friesche Kanaalvereeniging van de vereeniging tot verbetering der Gel- dersche Vallei en tal van andere organisa- ties op het gebied der binnenscheepvaart. De overledene was ridder in de orde van Oranje-Nassau. De teraardebesteliing zal plaats hebben Donderdag a.s. op de begraafplaats „Huis Te Vraag". BEZUINIGING OP BEGROOTINGS- GELDEN. De Minister van Oortog heeft de aan dacht van de legerautoriteiten er op ge vestigd, dat het in den laatsten tijd veel- vuldig voorkomt, dat nieuwe en onder- houdswerken voor een lager bedrag worden gegund dan de daarvoor op de begnooting uitgetrokken sommen, tengevolge waarvan op die begrootingen bedragen vrij vallen. Deze bedragen mogen niet voor andere doeleinden worden besteed. FRANSCH OP DE LAGERE SCHOOL. Te 's Gravenhage is een vergadering ge houden met het doel om te geraken tot de oprichting en instandhouding van cursussen in de Fransche taal voor leerlingen van de lagere school. Na geestdriftige besprekingen, waaruit de algemeene ingenomenheid met het be- oogde doel bleek, werd besloten een ver eeniging te vormen, waartoe alle aanwezi- gen staande de vergadering zijn toegetre- den en werd het voorloopig comite opdracht gegeven de desbetreffende statuten te ont- werpen. DE KON1NG VAN NOORWEOEN IN ONS LAND. Den 5en Juni a.s. wordt door H. M, de Koninjjlin het officieel bezoek tegemoet gezien van Z. M. den koniing van Noor- wegen. leden heer William Day, dat haar vader- lijke beschermer, dokter Williams, voor de jonge wees tegen haar schurkachtigen voogd Gabriel Le Noir voerde, verwekte veel opspraak. Getuigen werden van heinde en verre ontboden en onder hen ook Ka pitola en Herbert, die, door majoor War- field begeleid, bij de eerste behandeling de zaal binnentraden. Nauwelijks had James Warfjeld zijn plaats in de banken der getuigen ingeno- men, of zijn oog bieef plotseling op een punt gericht. Daar zag hij een bleek, door en rouwsluier omgeven vrouwengezicht, dat van Marah Rocke. Hij hoorde nauwelijks, wat gesproken w<rd, hij zag alleen maar dat gezicht van die vnouw, die hij eens bemind, maar die hem zoo zwaar beleedigd had. Zoo zat hij daar in gedachten verdiept, terwijl de rechter zich beijverde, een rechtvaardig oordeel te vellen en een ar- me wees te beschermen te^en haar vijan- den. Kolonel Le Noir verscheen niet. Hii liet zich vcrontschuldigen en gaf kennis dat gewichtige aangelegenheden in Wash ington hem noodzaakten daar te blijven, een uitvlucht, die natuurlijk niemand ge- Ioofde. Nadat alle getuigen in vcrhoor ge nomen waren, werd de uitspraak op drie dagen later bepaald en viel toen ten gun- ste van Klara uit; dus werd kolonel Le Noir van zijn voogdschap vervallen ver- klaaTd. Dienzelfden dag nog maakten Klara en Marah Rocke toebereidselen om naar Wil low Heights te vertrekken, wat reeds den volgenden dag geschiedtie. De nacht, die op dezen dag volgde, was een zeer bijzon dere voor het door den dood des doktersl onbewoonde, leegstaande huis op Willow Heights. Lichten werden ontstoken, stemmen De koning, djie voornemens is, de reis per oodogsschip te doen, zal ojfen dag te Am sterdam aankomen en den 7en Juni weder vertrekken. DE DRAADLOOZE VERBINDING NEDERLAND—INDIE. Aneta meldt d.d. 5 dezer uit Weltevreden: „Vanmorgen is de radioverbinding Java Nedertand officieel geopend in bijzijn van den gouverneur-generaal, Mr. Fock, en de aanzienlijksten in den lande. De landvoogd zendt zoo juist het eerste radio-telegram af aan de Koningin en aan den Minister, waarna dit telegram, werd weggeseind, dat het eerste Aneta-persbericht zou zijn, dat radiografisch naar het moederland wordt overgebracht". Wegens het uitblijven van de fecht- streeksche radio-telegrafische gemeenschap NederlandNederlandsch-Indie heeft het hcofd van den post-, telegraaf- en teiefoon- dienst in Nederlandsch-Indie het boven staande telegram per kabel aan den direc- teur-generaal der posterijen en telegrafie alhier gezonden, met verzoek om doorzen- ding aan Aneta te 's Gravenhage. Naar het Haagsche Aneta-kantoor ver- neemt. zijn de radiogrammen van den land voogd aan de Koningin en den Minister hier te lande aan het ontvangstation Sam- beek niet opgevangen. Men wacht nu af, of deze radio's zullen worden herhaald. (N. R. Crt.). DE KRU1SLANDSCHE GESCHIEDEN1S. De burgemeester van SteenDergen is thans ten deele teruggekomen op zijn be sluit, waarbij hij het vieren van teest ter gelegenheid der a.s. Koninginnefeesten voor Kruisland verbood. Op zijn initiatief is thans een comite ge- formeerd. voor Kruisland, hetwelk door hem toegestane festiviteiten mag organiseeren. AUTO-VERKEER MET BELGIE. Sedert het uitbreker. van dd staking in het Belgische goederenvervoer op de spoor- wegen heeft er in West-Brabant een druk auto-verkeer met Belgie plaats. Dagelijks komen verschillende groote vraehtauto's naar de grensstations om er de vrachten voor Belgie af te halen. HET „NIEUWS VAN DEN DAG''. Zatirdag is, nog geheei onverwacht, het laatste nummer van het „Nieuws van den Dag" virschenen. Eerst zou het blad tot 30 Juni virschijnen, doch het schijnt dat „de Telegraaf", die eigenaar is geworden van het „Nieuws", reeds thans de uitgave heeft gestaakt, teneinde de „Nieuws"-le- zers voor de „Telegraaf" te winnen, alvo- rens het nieuw te verschijnen dagblad „de Dag" kans heeft een groot aantal Nieuws- lezers als abonne te verwerven. Het vtrdwijnen van het „Nieuws van den Dag" zal door vele trouwe lezers en vooral iezeressen met leedwezen worden vernomen want het „Nieuws" was een echte „da- mes"-oourant. DE TOESTAND. De slag dien wij Zaterdag om den arm hidden, toen wij zeiden dat Frankrijk, on- danks het aansturen van Lord Curzon op gemeenschappelijk overleg tusschen de ge- allieerden over het Diiitsche aanbod, mo gdijk toch zou besluiten tot het zenden van een snel afwijzend antwoord, is niet on dienstig geweest, schrijft de N. R. Crt-., want Maandag moisten wij voor al te ver gaande optimistische verwachtingen het Pot weer korten. Frankrijk en Belgie hebben Zondag reeds een gemeenschappelijk ant woord op de Duitsche nota gegeven. Be- hoorde men van uit het huis, in de stlte van den avond en hoofdschuddend gingen de landlieden, die nog laat voorDijkwa- men, haastig door, om te verteilen vai het nachtelijk spook op Willow Heights, daardoor den schrik onder de menschen steeds vermeerderend. Majoor Warfield, Kapitola en Herbert Greyson waren o,p den avond na de be handeling van de zaak reeds op reis ge- gaan; de majoor wilde het en daar was niets tegen te Deginnen. Zoo scheidden man en vrouw die het toeval zoo onver wacht bij elkaar gebracht had en Herbert aan wien Marah haar treurige levensge- schiedenis verteld had, vroeg zicli af, of dan de kloof niet overbrugd zou worden die tusschen hen gaapte. Het was op den eersten dag na de uit spraak van het gerecht, dat een zwarte, in een vvijden mantel gehulde gestalte, in den avond het eenzame huis verliet en den stiilen weg naar den Duivclskuil in sloeg, waar aan het einde in een ontoegan- kelijK hoi Mac Donald en zijn mannen hun kwartier hadden opgeslagen. Toen hij aan den rand van den vreese- iijxen afgrond was gekomen, daalde hij met vaste schreden af en op de helft ge komen, zag hij voor zich eenige struikge- wassen, waarachter het hoi was versclio- len. Hij maakte een eigenaardig geluid en een oogenblik later vertoonde zich de hoofdman, sirekte hem zijn hand toe en zeide Hier ben ik, kolonel, geef mij uw hand, opdat ik u voorzichtig kan geleiden. Le Noir volgde, en eenige seconden la ter stond hij naast den gevreesden roovcr in den donkeren ingang van het hoi. Toen votrde Mac Donald hem door een lange smalle gang, aan welker einde een lichcje brandde. Een veeikleurig beeld deed zich richten spreken van de teleurstelling de dit onvcrwijlde handelen van de twee ge- allieerden die aan de Roer staan, te Lon- (Sen gewekt heeft. De zaak is nu inderdaad ingewikkeldcr geworden. Het kan zijn, dat de Engelsche politick voor het Fransche temperament wat te veel t'jd vroeg, om het Duitsche aanbod te ovcrdenken. Het was bekend geworden dat het Britsche ku- binet pas in het begin van deze week den toestand zou overzien. Een week-end is, naar Engelsche begrippen, niet het geschik- ste tijdstip om de menschen voor het ne- men van belangrijke besluiten bijeen e houden of te brengen. Maar daar staat te- genover, dat de Britsche eerste-minister buitenslaijds is en men vocruit kon zeggen, dat het raadplegen van Italie, waaraan Engeland duidelijk waarje hecht, nog moest wachten op de dooarreis van Bonar Law te Rome. En dat het vcrdere overleg daarna met Frankrijk en Belgie dan ook pas in de nieuwe week kon voigen. Wij hebben intusschen met het feit te rekenen, dat Frankrijk en Belgie in een uit- voirig diplomatjek stuk de gebreken, die de Duitsche nota in hun oog vertoonf, hebben opgesomd, nadat over deze nota jook in de Engelsche p.rs bijkans geen goed woord was gezegd. De oplossing, waarom Frankrijk en Belgie echter, in weerwil van het feit, dat zij over verschillende plaat- sen van het Duitsche stuk in discussie tre- den, het in zijn geheei niet discutabel ach- ten, dus ook niet tusschen de gealiieerdien onderling, wordt ons in een enkele zin- snede gegeven, waarin staat, dat „de re- regeeringen van Frankrijk en Belgie geen enkel Duitsch voorstel in overweging wll- len nemen, zoolang het verzet (in het Roer- gebied) voortduurt." Op deze manier kan men natuurlijk niet tot eenige onderhande- ling komen, voor Duiischland voitedig ka- pituleert. Van Duitsche zijde zal men ver- moedelijk niet talmen met op deze zinsnede den wijsvinger te legigen en erbij op te mi r- ken: Gij ziet het nu, zelfs als wij hadden aangeboden wat voor Frankrijk en Belgie rechtstreeks aannemelijk zou g'ewee.^i zijn, of althans in hun oog voor discussie vat- baar was, zou het verworpen zijn, ais wij niet eerst ons verzet staakLvm. Met het haastige antwoord van Frank rijk en Belgie wordt intusschen nog een wrnstiger bons aan Engeland dan ,aan Duitschland gegeven. Voor een bot weige- rer.d antwoord aan Duitschland is net Fransch-Belgische stuk eigenlijk te iang. Zonder de zinsnede die wij hjerboven er- uit aanhaalden, zou het dan ook een uit- noodiging aan Duitschland hebben kunnen lijken, om de discussie voort te zetten na dat het eerste aanbod herzien en met de Fransch-Belgische bedenkingen rekenjng gehouden was. Mar het feit van de onver- wijlde afzending ervan over het hoofd van Engeland heen heeft h«t karakter \an een eenigszins onstuimig afw ren van de hand die Lord Curzon als waarschuwing tegen een al te heetgebakerd optreden en als uitnoodiging tot samenweriring in zijn re de had uitgesto'ken. Het gevtilg is dat de twee geallieerden het moreele voordeel, dat zij vcrkregen hadden, door de voor Duitschland weinig toeschietelijke vv-jze waarop zijn aanbod ook door de openbare meening in Engeland ontvangen was, pnjs- geven, en in plaats daari an een geprikkelde stemming aan Engeischen kant over de on- besuisde methode der Franschen en Belgcn hebben verwekt, waaruit Duitschland w er moexl kan putten om nu maar verder over het aanbod zijn mond te houden en at te wachten tot een antwoord van Engeland, al of niet samen met Italie, de kloof aan- toont die er tusschen de stan 3 pun ten van de twee groepeh van geallieerden gaapt. Een officieuze nota van Havas heeft dade- voor hun oogen op, toen zij in het i icht kwamen. in schilderachtige wanorde za- ten en lagen daar Mac Donalds mannen, de rotsblokken als tafels of banken ge- bruikend. Mac Donald ging met den kolonel nog verder, door een tweede gang en kt.am in een "kleiner hoi, waar even eens een licht flikkerde. Nu, kolonel, sprak de bandiet, wat is de reden, die u (van de zijde der sclioor.e Klara verdreef, om hier ons ongezeilig vorblijf op te zoeken? O, ge weet niet, dat Klara Day mij ontsnapt is en door de uitspraak van net gerecht aan mij is ontrukt? U ontsnapt? ricp Mac Donald spot- tend lachend. O, was zij maar in mijn macht geweest, hemel en aarde hadden ze mij niet kunnen ontrukken. Houd op, laat ik je eerst alles zeg- gen. Uw schuld is het, dat het meisje mij ontging. Mijn schuld? riep de roover ver- baasd. J a, uw schuld, want als gij uw be lofte had gehouden en mij van die Kapi tola hadt bevrijd, dan was ik nu niet mijn pupil kwijt en had mijn zoon niet zijn bruid verloren, sprak Le Noir. Kapitola. Alweer Kapitola. Wat kan nu toch Kapitola met Kfara's verdwijnen te maken hebben? Alles, Door een streek, zoo slim, als maar een vrouw verzinnen kan, bevrijd- de zij Klara uit mijn macht en bevorderde haar viucht uit mijn huis. En in korte trekken vertelde hij den roover, wat er gebeurd was. (Wordt vervoigd). NSCHE Burgemeester en Wethouders van TERNEUZEN, brengen ter openbare kennis, dat op DONDERDAG 17 MEI 1923, van des morgens acht nnr tot des namiddags vijf uur, zal geschieden de 8TE1HJI1NG ter verkiezing van de leden van den Gemeenteraad. Herinnerd vvordt aan de verplichting, opgelegd bij artikel 72, tweede lid, der Kieswet, dat ieder, die volgens de kiezerslijst bevoegd is tot de keuzemede te werken, zich binnen den voor de stemming be- paalden tijd ter uitoefening van zijn kiesrecht moet aamnelden bij het stembureau in het voor hem op de kiezerslijst aangewezen stemdistrict. De kiezer die niet voldoet aan de verplichting op- gelegd bij art. 72, tweede lid, wordt, tenzij den rech- ter van eene geldige reden van verhindering blijkt, gestraft met berisping of met geldboete van ten hoogste drie gulden. lndien tijdens het plegen van de overtreding nog geen twee jaren zijn verloopen sedert eene vroegere veroordeeling van ilen schuldige wegens gelijke over treding onherroepelijk is geworden, of de deswege opgelegde geldboete vrijwillig is betaald, wordt geld boete van ten hoogste tien gulden opgelegd. De uitspraak is aan hooger heroep noch cassatie onderworpen lndien de straf van berisping wordt opgelegd aan een afwezig gebleven beklaagde, wordt een sclirifte- lijke vermaning van den Kantonrechter om aan de verplichting opgelegd bij art. 72, tweede lid, in het vervolg te voldoen, aan den veroordeelde vanwege het openbaar ministerie beteekend op de wijze, voor- geschreven bij art. 144 van het Wetboek van Straf- vordering. Tevens .wordt de aandacht gevestigd op art. 128 van het Wetboek van Strafrecht, luidende Uy die opzettelijk zich voor een ander uitgevende aan eene krachtens wettelijk voorschrift uitge- schreven verkiezing deelneemt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste EEN JAAR. Ter Neuzen, 7 Mei 1923. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. Z0NNEV1JLLE, Seerotaris. dat zij, volgens art. 55 der Kieswet. verplicht zijn te zorgen, voor zoover niet bij algemeenen maatregel van bestuur vrijstelling is verleend, dat ieder van dezen, die bevoegd is tot een te houden stemming rnede te werken, gedurende ten minste twee achter- eenvolgende nren, tusschen acht uren des voormiddags en vijf uren des namiddags, daartoe gelegenheid vinde dat zij, volgens art. 56 van genoemde wet, voor zoover arbeid wordt verricht in fabrieken of werk- plaatsen, verplicht zijn te zorgen dat in het arbeids- lokaal en, zoo er meerdere arbeidslokalen zijn, in het grootste of wel in meer dan een arbeidslokaal, gedurende twee werkdagen voor, en op den tot stem ming bepaalden tijd op een zichtbare wijze is opge- hangen een door hen of van hunnentwege onder- teekende lijst, de twee achtereenvolgende uren. bovenbedoeld, vermeldende, voor elk afzonderlijk of groepsgewijze of voor alien gezamenlijk dat, volgens art. 151 der Kieswet, overtreding van bovenstaande voorsehriften wordt gestraft met heehtenis van ten hoogste veertien dagen of geld boete van ten hoogste vijf en zeventig gulden. Artikel 1. Vrijstelling wordt verleend aan de in artikel 57 (thans 55) der Kieswet bedoelde personen en be stuurders van bijzondere instellingen en onder nemingen ten aanzien van bij hen in dienstbetrekking zijnde personen, welke nit hoofde van die dienstbe trekking Qp den dag der stemming tusschen de in vermeld artikel genoemde tijdstippen niet gedurende twee achtereenvolgende uren vertoeven in de gemeente. op welker kiezerslijst zij voorkomen. Artikel 2. Vrijstelling als omschreven in het voorgaand artikel wordt voorts verleend aan geneeskundigen en apothekers ten aanzien van bij hen in dienstbetrek king zijnde personen, alsmede aan personen en be stuurders van bijzondere instellingen en onder nemingen ten aanzien van bij hen in dienstbetrekking zijnde ziekenverplegers. Lijsten, op te hangen in fabrieken en werkplaatsen, als in art. 56 der Kieswet bedoeld, zijn ter gemeente- secretsrie verkrijgbaar. Ter Neuzen, 8 Mei 1993. - Do Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Burgemeester en Wethouders van TERNEUZEN brengen, ingevolge artikel 12, eerste lid der Drank- wet, ter openbare kennis, dat bij hen zijn ingekomen verzoeken om vergunning voor den verkoop van sterken drank, in het klein, voor gebruik ter plaatse van verkoop, van ADRIAAN KA^N, van beroep timmerman, alhier en van PETRUS FREDER1CUS VERSTRAETEN, van beroep fabrieksarbeider, res- peetievelijk voor de beneden-lokaliteit van het per- ceel Westkolkstraat 4 en voor het linkerlokaal van het perceel, 0, 196 J, te Sluiskil. Binnen twee weken, nadat deze bekendmaking is geschied, kan ieder tegen het verleenen van deze vergunningen schriftelijk bij Burgemeester en Wethouders bezwaren indienen. Ter Neuzen, 9 Mei 1923. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJELE, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1923 | | pagina 1