ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No 7444 Woensdag 25 April 1923 63e Jaargtoig. Bekendmaking. lit geheimzinnige W oudhuis BINNENLAND. BUITENLAND. FETTILLETON. LANDBOUWBERICHTEN. GEMEH8PE BERICHTEN. Burgemeester en Wethouders van de ge- meente Hoek maken bekend dat de ouders, voogden of verzorgers die hunne kinderen of pupillen op 1 Mei a.s. op de openbare lagere school wenschen geplaatst te zien zich daartoe voor 30 dezer bij het hoofd der school kunnen aanmelden. De kinderen, die v6or 1 November 1923 zes jaren oud zijn, worden toegelaten. Hoek, 7 April 1923. Burgemeester en Wethouders van Hoek, A. WOLFERT, Burgemeester. J. M. DREGMANS, Secretaris. EERSTE KAMER. Vergadering van Dinsdag. De voorzitter dec It mede, dat de centrale afdeeling heeft besloten, dat hedenmiddag verschilfende wetsontwerpen, o.a. de Jachtwet, in de afdeelingen zuilen worden onderzocht. Voorts ligt het in de bedoeling Vrijdagochtend in de afdeelingen te on- derzoeken de wetsontwerpen tot uitbreiding van den Haag door toevoeging van Loos- duinen en do vereeniging van de gemeenten Stad Ommen en Ambt Ommen. Morgenochtend voortzetting van de be- handeling van de wateirstaatsbegrooting. TWEEDE KAMER. Vcrgadering van Dinsdag. De heer Marchant (v.d.) vraagt verlof tot het houden van een interpellatie over de verhouding tusschen de regeering en den gouverneur van Suriname. Op dit vcrzoek zal morgen worden be- slist. De wijziging van de Kio.swet wordt aan- genomen met 67 tegen 4 stemmen. Hot wetsontwerp tot vereeniging van de gemeenten Stad Ommen en Ambt Ommen wordt z. h. s. aangenomen, evenals dat tot vereeniging van de gemeenten 's Gra- venhage en Loosduinen. Aan de orde is het wetsontwerp tot op- heffing van de reditbanken te Zierikzee en Heerenveen. De heer Krijger (c.h.) betoogt, dat op- heffing van de rechtbank te Zierikzee, om de groote afstanden naar Middelburg, on- gewenscht is. De heer Bakkcr (c.h.) zou opheffing van de rechtbank te Heerenveen een ongeluk achten. De heer Boon (V.B.) is hot met beide vorige sprekers eens. DE DAL1NO IN DE OPBReNGST DER SPOORWEGEN. In 1922 hebben de ontvangsten der spoorwegen 175 millioen gulden bedragen tegen 194 millioen in '21, een daling dus van bijna 19 millioen. DE ZOMERTIJD. In een vergadering van den kring Leiden van den R.-K. Bond van melkveehouders is bij het bespreken van den zomerprijs van de melk besloten, de melk, wanneer de l zomertijd wordt ingevoerd in geen geval vroeger af te leveren dan gebeurd zou zijn bij handhaving van den zonnetijd. Van gemeente- kerk- en schoolbesturen zal medewerking gevraagd worden, om al- thans in eigen omgeving tot een normalen toestand te komen. BESCHERM1NG VAN DEN SNOEK. De Minister van Binnenlandsche Zaken j en Landbouw heeft goedgevondeneen j commissie in te stellen, aan welke wordt opgedxagen van advies te dienen over de j vraag, voor welke wateren in ons land, tor uitvoering van het bepaalde in art. 5 van het Algemeen Visschcrij regie men t voor de binnenwateren 1922, in het belang van de bescherming van den Snoek, het visschen met den hengel, geaasd met visch gedurende een tusschen. 1 Juni en 31 Oc tober te bepalen tijdvak zal zijn te verble- den. In deze commissie zijn benoemd als ver- tegenwocrdigers van het visschersbedrijf, de heeren: W. Oskamp, visscher te Zeg- veld, en J. Schenk, visschcr te Zevenhui- zen, als vcrtegenwoordigers van de hengel- spcrt, de heeren J. van Wette, voorzitter van den Alg. Hengelaaxsbond te 's-Graven hage, G. Roovers, secretaris van den Alg. Zuid-Hollandschen Hengelaarsbond te 's-Gravenhage, en tot plaatsvervanger de heer f. Disselkoen, secretaris van tie Ver eeniging tot veredeling van den Ned. Vischstand, te Amsterdam, en als vertegen- woordiger van de visscherij-inspectie, de heer A. G. C. van Baren, visscherijconsu- lent te 's-Gravenhage. ZEEBRUGGE. Zondag is te Zeebrugge de eerste steen gcle.gd van het gedenkteeken, dat daar zal worden opgericht ter herinnering aan den slag bij Zeebrugge, in den nacht van 22 op 23 April 1918. Het weer was Zondag heel slecht, het regende voortdurend. De Engelsche gezant te Brussel, minister Ru- zette, de Engelsche admiraal Keyes als vcxtegenwoordiger van de Britsche admi- raliteit waren tegenwoordig. Namens Paul Hymans, die te Geneve moest blijven, is een rodevoering voorgelezen, waarin Hy mans zegt, dat het gedenkteeken zal gewa- gen van de schittercndste daad, die de Britsche marine gedurende vier jaren oor- log gedaan heeft. De eerste steen van het monument is ge- legd door den gouverneur van de provin- cie West-Vlaandcren. Het zal 70 voet hoog zijn en bestaan in een zuil van bruin gra- niet, bekroond met een bronzen beeld, dat St. Joris voorstelt. Het ondcrschrifti zal luiden „Saint George for England" (de oude strijdkreet der Angelsaksers). Dit ondcrschrift moet in herinnering brengen, dat 't heldenfeit der Vindictive" op het feest van St. Joris heeft piaats gehad. In het voetstuk van het monument is een loo- den kist gemetseld, bevattend de namen van de Britsche zeelieden, die bij de expe dite gesneuveld zijn. Redevoeringen zijn er voorts uitgespro- door den Engelschen gezant te Brussel, baron Ruzette, admiraal Keyes en den bur-, gemeester van Brugge. Koning George had een telegram gestuurd. DE ROERCOKES VOOR DE HOOG OVENS ONBRUIKBAAR GEMAAKT. De Matin verneemt uit Berlijn: De co kes, die op de opslagplaatsen deT Roertnij- nen ligt, is door middel van een bepaalde chemische stof ongeschikt gemaakt voor het gcbruik in de hoogovens, Zij zal even wel nog voor huisbrand kunnen dienen. DE ACHTERUITSTELLING VAN HET VLAAMSCH. Naar aanleiding van de internat'.onale bloemententoonstelling te Gent schrijft het te Brussel verschijnende Laatste Nieuws onder het opschrift „Onze taal stelselmatig geweerd": „We hebben over de eigenlijke opening der bloemententoonstelling niet geestdrif- tig kunnen schrijven. Waarom moet men altijd weer het ge- voel van den Vlaming hoonen? Voor de inrichting der Floralien schijnt de taal van Gent, van de Vlamingen, niet te bestaan. Met moeite ontldektl men hier en daar een Nederlandsche aankondiging en, in de tentoonstelling zelf, .een Neder- landsch opschrift. Uitsluitend Fransch waren de uitnoodi- gingsbrieven voor de openingsplechtig- heid, uitsluitend Fransch de toegangskaar- ten, de vermeldingen, is de kataloog. In het Fransch werd de koning verwel- komd. Kortom, het is of men heeft willen te kennen geven „De taal der patroons is Fransch. Voor ons bestaac de taal van Vlaanderen, van het volk, van de werk- lieden niet". De Touring Club de Bclgique verkreeg prijsvermindering op de toegangs-prijzen voorde leden. Aan den Vlaamschen Toeris- tenbond werd zulks geweigerd. Walen voelden zich if deze tentoonstel ling te Gent, in 't hart van Vlaandereny thuis.... en Franschen ook, maar Vlamin gen worden er als vreemden beschouwd. Naar wij vernemen, zou er op een aan- mirking over al de Fransche aankondi- gingen geantwoord zijn „Allen, die naar de Floralieen komen, kennen Fransch." In elk geval spreekt uit al dit gedoe wel de minachting voor de Vlamingen en vooral voor den Vlaming, die alleen zijn taal kent, voor den werkenden stand dus. Wie zal het niet met ons betreuren?" TER NEUZEN, 25 APRIL 1923. VOLKSCONCERTEN. Nader vernemen wij, dat het bestuur van Ter Neuzen's Mannenkoor de aanvankelijke bezwaren tegen het geven van het tweede concert op Vrijdagavond heeft weten te overwinnen en dat dus voor hen die van deze goedkoope gelegenheid tot het hooren van het Mannenkoor en de orkestvereeniging „De Volharding" willen profiteeren en voor Donderdag geen piaats meer konden krijgen, de gelegenheid open staat toegangsbewijzen te verkrijgen voor Vrijdagavond. 's RIJKS BELA^TINGEN. Bij resolutie van den Minister van Finan- eien is de ontvanger F. W. Postema, ver- plaatst van het kantoor der directe belastin- gen, invoerrechten en accijnzen te Hellevoet- sluis naar dat dier middelen te Ter Neuzen. VROUWEN WAT DOET GIJ? Men bericht ons, dat het comite Vrouwen, wat doet gij? in the New-York Times van 13 en 21 Maart zijn oproep tot de Ameri- kaansche vrouwen heeft kunnen doen. Ook the Manchester Guardian, th,e Nation en the Londen Times hebben eenige artike- len opgenomen. Uit Axel en Ter Nenzen heeft het comite ruim 1500 bewijzen van instemming, uit Bussuin ruim 200 en nit Velp ruim 300 ont- vangen. AANBhSTEOlNG. Aan het gebouw van het Prov. bestuur werd heden door den hoofdingenieur-di- recteur van den Rijkswaterstaat aanbe- steed a. het leveren en in voorraadshoopen zet- ten van steenslag en grind langs de Rijks- wegen behoorende tot het kanaal van Ter Neuzen en tot de Rijkswaterleidingen we- dcrzijds dit kanaal in twee perceelen en in massa. Raming eerste perceel 1848 gld.. tweede 2152 gld., massa 4000 gld. lngeschreven werd door de heeren: Voor het eerste perceel: A. Rijn- hout te Middelburg voor 2447 gld.: F. de Nijs te Ter Neuzen voor 2180 gld.; N. V. „De Hoop" te Ter Neuzen- voor 2050 gld. Voor het tweede perceel: A. Rijnhout te Middelburg voor 2182 gld.; F. A. Ver- schoor te Hardinxveld voor 1853 gld. b. het vernieuwen en onderhouden van de verf-, behang-, en glaswerk van kunst- werken, gebouwen en verdere inrichtingen behoorende tot het kanaal van Ter Neuzen, genoemde rijkswaterleidingen. en de rijks- 22) y Halfweg Staiuiton ontmoette het rijtuig den geneesheer dr. Williams, die door een officitr van den sheriff was begeleid. Deze had cen rechterlijk schrijven, dat hij aan den kolonel ovcrhapdigde. Het behelsde een bevel van de rechtbank, dat de kolo nel en zijn pupil dienzeltden dag voor de rechtbank zouden verschijnen, om de zaak te doen ondt rzoeken. Ook Guido en dr. Williams waren gedagvaard. Zij lewamen weldra te Staunton aan, waar voor de rechtbank de geheele quaestie werd onderzocht. Het resultaat was, dat het tes tament den doorslag moest geven en dat dientengevolge de kolonel volkomen het recht had, Klara met zich mede naar zijn eigen woonplaats te nemen. Alle hoop was vervlogen. TroosteLoos keerden Guido en zijn moe- der naar Willow Heights terug, terwijl de kolonel met zijn pupil verder reisde. Marah Rocke ging nog eenmaal door de vertrekken van het huis, dat haar zoo lief was gewcrden en pakte de weinige dingen, die haar in eigendom toebehoorden, in een koffer. Toen 's middags de zaakwaarnemer van kolonel Le Noir kwam, vertrok zij met Guido weer naar haar oude woning, het kleine onaanzienlijkc jxuis aan den srraat- weg. Toen eenige dagen later ook Guido weder vertrok, om zijn studien voort te zetten, bleef Marah geheel alleen achter, ten prooi aan smartelijke zorgen en droe- vige herinneringen. had dit einde kunnen voorzien? XX. In den muil van den leeuw. SedtTt den dag dat Kapitola van de kleine Pitapat had vernomen, dat er in het eenzame huis van den kolonel Le Noil I een vreemde jonge dame was gekomen, kende zij geen rust, Zij dacht er telkens over na en kende geen hooger verlangen, dan met de geheimzinnige jongedame eens kennis te gaan maken. Zij kon ech- ter de eerste dagen geen gelegenheid vln- den, want de majoor mocht er niets van weten. Op zekeren middag, ioen de majoor het huis virtacen had, nam zij de gelegenheid waar, liet het paard zadeien en reed in de richting van het eenzame huis. Na een rit vaii eenige uren kwam zij op een steii afdalend pad, waardoor zij in een lange diepe, met dichte bosschen begroeide val- lei kwam, waar het huis van den kolonel ergens staan moest. Hoe meer zij langs het pad afdaalde, hoe gevaarlijker de weg word, zij aarzelde tenslotte om nog dieper af te dalen. Links en reehts werd het houtgewas steeds dichttr, diepe stiltfc heerschte in deze wild-romantische woud- eenzaamheid. Het lijkt wel een sprookje, mompel- de Kapitola. Dat herinnert mij aan het sprookje van de schoone slaapster in het bosch. Dat bosch kan niet stiller, niet een- zamir geweest zijn dan dit woud. Ik wil gaarne gelooven, dat de burcht van de be- toovcrde prinses moeilijk te vinden en te btreiken was. Tirwijl zij langzaam en voorzichtig ver der bergaf reed, trokken aan den hemel donkere woiken samen. Tusschen de boo- men van het bosch werd het nog donker- der dan anders. Gclukkig kwam Kapitola nu op een bete- rtn weg; het was de weg, die van de stad naar het huis van den kolonel leid- de. Zij reed eenigen tijd verder en hoor- de plotseling het geruisch van stroomend en plassend water. Dat is zeket- de Dilivelskuil, zeide Kapitola. Dan kan ik' niet ver meer van het huis zijn. Zij had goed geraden. Nog eenige stap- pen en het paard liep vlak naast een die- pen, steil afdalenden afgrond; uit de diep- te steeg het geruisch van borrelend, snel stroomend water naar boven. Kapitola tiok den teugel in en het paard, dat door den langen *m moeilljken rit vermoeid was, bleef snuivend staan.. Kapitola beschouwde met bewondering het prachtige natuurtooneel. Zij was zoo zeer in bewondering verdiept, dat zij niets had bemerkt van de hut; die op kleinen afstand tegen de rotsen geleund stond. Nu werd de deur voorzichtig gcopend; een oude, armoedig gekieede vrouw kwam langzaam en schuifelend naaT bui- ten. Het was intusschen onheilspellend donktr geworden, de hemel was bewolkt, in de verte gromde de donder. Kapitola schrok op, toen zij plotseling een scherpe stem naast zich hoorde. Roekelooze, riep de oude vrouw, wie zijt gij, dat ge het waagt in de nabijheid van den Duivelskuil te komen? Met virwondering keek het meisje de havelooze verschijning aan. Ik ben Kapitola Black van Hurricane Hall, antwoordde zij rustig. Maar wie zijt gij? Ik ben Harriet, de waarzegster, het- nam de oude vrouw op dramatischen toon. electficiteitswerken van 1 |Mei tott 31 De cember 1923^ in 3 (perceelen en in massa. Voor het eerste perceel: A. O. Acke j te Sas van Gent voor 16.650 gld. Voor het tweede jaerceel; A. van Duyse j te Ter Neuzen voor 3542 gld.; A. Guiiliet en Zoon te Ter Neuzen voor 3350 gld.; Gebr. De Zeeuw te Ter Neuzen voor 3077 gld. Voor het derde perceel: A. Guiiliet en Zoon te Ter Neuzen voor 455 gld. Voorde massa; P. Pieterse te Vlissingen voor 13.479 gld. c. het onderhouden van het teer- en j carbolinewerk van kunstwerken, aanleg- plaatsen en verdere inrichtingen van het kanaal en de waterleidingen, van 1 Mei tot 31 Dec. 1923, in 2 perceelen en in massa. R. Verschelling te Ter Neuzen voor 4870 gld.; J. P. de Vos te Ter Neuzen voor 4850 gld.; G. A. van der Straaten te Ter Neuzen voor 4623 gld.; J. van 't Hoff en J. Tholens te Hoek voor 4394 gld.; Gebr. De Zeeuw te Tir Neuzen voor 4189 gld.; P. A. Leunis te Ter Neuzen voor 3900 gld. BOSCHKAPELLE. Het hoofdstembureau alhier heeft in di vergadering van 20 dezer twee der drie in- gekomen candidatenlijsten voor den ge- meenteraad goedgekeurd. Op de derde was protest aangeteekend, om reden hierop twee candidaten vocrkwamen, wier over- leden vadir van Belgische nationaliteit was. Deze lijst werd niet goedgekeurd, doch, naar wij vernemen, is de voorzitter in be- iroep gegaan bij Ged. 'Staten, om alsnog de de goedkeuring te verkrijgen. zoek te zijn 65.000. Voor O.W. belas- ting had hij vtrmeld 3700 te hebben vurdiend; zijn inkomen was geweest 22.000. Over de laatste vier jaar had hij zijn inkomen gehalvcrd. Het O. M. eischte 3 maanden gevange- niss'raf. De verdediger vroeg voorwaarde- lijke veroordeeling, doch de rechter vond daarvoor geen reden. De belasdngontdui- ker werd veroordeeld tot 2 maanden ge- vangenisstraf. DE PAARDENVERGIFTIGING IN ZUID-LIMBURG. Wedirom hebben zich in de afgeloopen week te Heerlen verschillende doodelijke gevallen van paardenvergiftiging voorge- daan. Het betrof hier dieren die reeds geruimen tijd ziek waren. tengevolge van de vergiftiging en in enkele gevallen paarden, die men ondanks de algemeen verspreide waarschuwingen, toch van de betrokken haver gevoerd had. Verschillende andere dieren zijn ziek geweest, doch weer ge- nezen, In een stal werd een paard ziek en stierf, terwijl zes andere die van dezeifde havtr gegeten hadden, niets mahkeerden. Naar het schijnt heeft zich ook te Maas tricht een geval voorgedaan. Op last van den off icier van justitie aldaar zijn de uit- werpseien van dit paard onderzocht en eveneens de haver. Door den Warenkeu- ringsdienst te Maastricht werd op 1,5 KG. haver 4,5 gram van dezeifde bestanddee- deelen gevonden als door ons in vorige berichten medegedeeld. Naar aanleiding van een onderhoud, dat wij hadden met den inspecteur van den Veeartsenijkundigen dienst, dr. J. H. Pic- kard, te Maastricht, is ons gebleken, dat de sterfte onder de paarden te Heerlen op zinksulphaatvergiftiging, terug te brengen is tot een vermenging van de haver met de stof in het schip, waarmede de haver vcrvoerd werd. Daar de mogelijkheid be- staat, dat zich hier en daar in Zuid Lim- burg nog hoeveelheden van de vergiftigde haver bevinden, worden de paardenhou- dtrs nogmaals nadrukkelijk op het gevaar gewezen. (Tel.) RECHTZAKEN. EEN BELASTINGONTDUIKER. Vocr den politierechter te Utrecht heeft terecht gestaan een inwoner uit Amers- focTi wegens het cntduiken van belas ingen. Genoemde inwoner had opgegeven een vermogen van 35.500. Dit bieek bij onder- Gij hebt zeker van mij gehoord? Natuurlijk. Maar ik hoorde u niet andirs noemen dan de oude Hat, de heks. Zoo noemen de dommen mij, ik weet het. Laat mij uw hand zien, meisje! Waarvoor? Vraag niet langer. Laat mij uit uw hand Iezen. "j— Ha, gij wilt mij de toekomst voor- spelleh, zeide' Kapitola lachend. Nu, als gij rile goede dingen voorspelt, zal ik je er voor beloonen. Sjxit daar niet mede, dolzinnigc. Ik zie uit de lijnen uwer hand, dat gij voor meer dan alledaagsche dingen bestemd zijt. Gij zijt niet meer, wat ge vroeger waart. Gij zult ook niet lang blijven wat ge thans zijt. Uw hand zal door blood bevlekt worden. Gij' zult den dood van anderen vtroorzaken. Onthoud mijn woorden. Kom, zeide Kapitola, onaangenaam gestemd door de woorden der oude, be- waar uw onzin voor anderen. Ga uit den weg. Zij gaf het paard een slag met de zweep en het galoppeerde voort op het rotspad, dat langs den afgrond leiddc, Een eind wider sloeg het pad een andere richting in en verwijderde zich van den afgrond. Plotseling hield Kapitola verbaasd ha paard in. Daar beneden, voor haar, op gtringen afstand, lag het eenzame huis van den kolonel, dat door de bewoners der streek eenigszins geschuwd werd om de vele sombtre en geheimzinnige verha- len die de ronde deden over de gebeurte- nisscn, die er piaats zouden gevonden heb ben. Het was een groot ruim huis, op ge- trokken van roode zandsteen en werd om- ringd door oer-oude, dikke boonunde j bouwer van dit huis had wel een roman- VERDRONKEN. Maandagavond halftien is de 36jarige schippersvrouw J. M., geb. L„ die met een schuit in 'de Laakhaven in Den Haag lag, door misstappen te water geraakt en ver- dronken. Zij laat drie nog zeer jeugdige kindiren achter. EEN NOODLANDING VAN EEN POST- VLIEGTU1G. Zaterdagmiddag half 4 ure heeft het post- vliegtuig „G. E. B. B. Q." van den lucht- vaartdienst LondenRotterdamAmster dam een noodlanding moeten doen wegens motordefect, op het strand een mijl ten Noorden van den lichttoren Westschouwen. De landing geschiedde zor.der ongeluk- ken. De post, benevens bestuurder, waar- nemer en twee passagiers, werden onmiddel- lijk per auto naar Zijpe gebracht om de reis over Steenbergen voort te zetten. Het vlieg- tuig is onder bewaking gesteld. GEEN SECURE BODE. Een gewezen agent van politie te Amster dam had 2200 van een verzekeringsmaat- schappij gekregen om die uit te keeren aan iemand, wiens huis was afgebrand. Hij is met 'n paar vrienden uitgegaan en kwam daarna tot de ontdekking, dat hij zijn geld miste. De verzekeringsmaatschappij diende tegen den voormaligen politiebeambte een aanklacht in wegens verduistering, daar zii vermoedde, dat het geld op een andere ma- nier was verdwenen. Na gehoord te zijn is de arrestant op vrije voeten gesteld. NEDERLANDER VEROORDEELD. Door de rechtbank van gezworenen te Osnabruck werd Dinsdag jl. de veenarbei- der Kolmer uit Emmen (Dr.) tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens zware mishandeling van een belastingambtenaar, die traohtte een hoeveelheid brandewijn in beslag te nemen, welke genoemde K. met twee andere mannen en vijf vrouwen over de grens naar ons land traehtte te brengen. STAKING IN DE ROTTERDAMSCHE HAVEN. Maandagmiddag is een 800tal bootwer- kcrs, zoowel van den linker- als den rech- ter Maasoever te Rotterdam in staking ge gaan. Ovtr de oorzaak van dit conflict decide men het volgende mede: Eenige weken geleden weigerde een 30- tal havenreservisten zich te laten aanne- men. Vijf hunner, die dit reeds eerder had den gedaan, werden gestraft met verwij- dfring uit de havenreserve, terwijl de werk loozenuitkeering van de overigen werd ver- mindcrd met het bedrag, waarmede ze verminderd zou zijn, indien zij dien dag hadden gewerkt. De ar'peiders eischten ont- heffing van deze straffen. Toen hieraan niet weird voldaan, zijn zij in staking ge gaan. BEROOV1NG IN EEN SJGAREN WINKEL. Hrrhaaldelijk hebben den laatsten tijd in de. binnenstad te Rotterdam aanrandingen en baroovingen piaats. Reeds is door de politie een specials diensi georganiseerd om de aanranders zoo mogelijk op heeter- daad te kunnen betrappen. Des ondanks blijven ze brutaai optreden. tische plek uitgezocht. Alles was stil, eenzaam, somb.r; een ge- voel van onbestemde vrees maakte zicii van Kapitola meester. Titwijl zij het huis gadesloeg, gebeurde er plotseling iets zonderlings. Uit een der ranien gloeide er eensklaps een blauvve schenuTschijn en gedurende een oogenblrk slechts werd aan het venster een doods- bleek gelaat zichtbaar. Een odgenblik slechts, dan was de verschijning en het ge heimzinnige licht weer verdwenen. Hemel, fluisteTde Kapitola, wat was dat? Hebben mijn oogen mij bedrogen? Een VTOuwengelaai scheen het inij toe. Zou mr. Ezy coch goed hebben gezien op dan dag, toen hij hier ook zoo een ver schijning zag? Zij had niet lang tijd te denken over hetgeen zij gezien had. Een bliksemsiraal doorkliefde de lucht; een moment was al les daghelder verlicht. Een ratelende don- durslag volgde, de regen vieV in stroomen netr. Een woodende storm brak los; tak- ken van boomen werden afgerukt, de boomen zelf schenen omver te worden geworpen. Kapitola had reeds een besluit genomCn. Zij moest zoo spoedig mogelijk onder een beschtrmend dak komen en galoppeerde daarom de hoogte af naar het huis. De ijze- ren poorc in den muur, die rondom het huis liep, stond open. Kapitola reed in ga lop het erf op, tot onder cen machtigen elk, die voor de huisdeur siond. Zij sprong uit het zadel. liep de stoep op en liet den klopptr herhaalde malen tuid tegen de deur vallen. (WcrJt vervolgd.) ENSCHE COU RANT i- ige lie; Wie I

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1923 | | pagina 1