ALGEMEEN NIEUW8- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 7441 Woensdag 18 April 1923 63e Jaarg-aug. 1 Ingeleverde geldige lijsten van candidates 8INHENLAND. FEUILLET0N. zinnige BUITENLA N D. TWEEDE KAMER. Virgadering van Dinsdag. De Tweede Kamtr is van haar Paaschre- ces teruggekecrd. Aan de orde is het wetsontwerp inzake evenredige verkiezing van de Eerste Ka- mcrleden. De heer Oud (v.-d.) kan zich niet ver- eenigen met het voor'gedragen stelsel, dat z.i. te grooten invloed geeft aan de partij- besturen. De heer Van den Heuvei (a.-r.) ontwik- kelt bezwaren tegen de verschillende stem- waarden in de verschillende provincies. Dit brengt verder af van het organisch kies- recht. De heer Albarda (s.-d.) heeft bezwaren, maar zai met het ontwerp meegaan. Zoo noodig kan later een wijziging worden aangebracht. De heer Dresselhuys (v.-b.) ziet in het ontwerp geen eindregeling. In de praktijk zal moeten blijken, of de voorgestelde re- geling voldoet. De heer Van Vuuren (r.-k.) zegt, dat tegen ieder stelsel bezwaren zijn in te bren- gen, en meent, dat de bezwaren tegen het regeeringsontwerp te breed worden uit- gemeten. EERSTE KAMER. Vergadering van Ddnsdag. De marinebegrooting is aangenomen met 33 tegeln} 6 stemmen, van de vrijzinnig-de- mooraten en sociaal-democraten. Bij de behandeling van de onderwijsbe- grooting betre.urt de heer Steger (r-L) het ontbreken van de logica op den les- rooster voor gymnasiaal en middelbaar on- dorwijs. Hieraan moet een einde komen. Voor het hooger onderwijs wenscht hij studie van de filosofie over de geheele linie. DE KOSTEN DER WERKLOOZENZORG. Up de vragen van den heer H. Colijn be- tretienae het verstrekken van gegevens no- pens de uitgaven ten behoeve van de werk- loozcnzorg, heeft Minister Ruys de Beeren- brouck voorloopig geantwoord, dat in 1923 het rijk in den vorm van subsidien voor werkeloozenkassen naar raming uitgaf 2.950.000. De gemeenten te zamen zullen dan een gelijk bedrag betalen. Bovendien zal het rijk als tegemoetkoming in de kosten der administratie der werkeloozenkassen toelagen toekennen tot een geraamd bedrag van 200.000. Het rijk droeg in de uitkeeringen voor wachtgeldregelingen in 1922 bij: lste kwartaal 17.518.88 2de 12.720.81 3de 29.911.21 4de 56.933.55 Totaal f 117.084. Over Jan. en Febr. 1923 was de rijks- bijdrage ongeveer 12.400. Deze bijdrage is 25 pCt. van het bedrag der uitkeeringen voor wachtgeldregelingen. Behoudens eenige uitzonderingen dragen de gemeenten tot eenzelfde percentage van deze uitkeeringen bij. 31 Dec. 1922 had voor werkverschaffingen over 1922 het rijk toegezegd 4.453.650. INTEREST BELASTINGEN. De Minister van Financien heeft bepaald, dat de interest, verschuldigd ter zake van krachtens de wetsbepaling van 22 Mei 1845, zooals dat luidt krachtens art. I, negende lid, der wet van 17 Maart 1923, verleend uitstel van betaling van belastingen, zal bedragen zes ten honderd 's jaars. DE RIJKSMIDDELEN. De rijksmiddelen hebben over de afgeloo- pen maand ruim f 3 millioen minder opge- bracht dan over Maart 1922; over de eerste drie maanden van dit jaar ruim /6'/2 mil lioen meer dan over die periode van het vorige jaar. VERKIEZING VAN DE PROV1NC1ALE STATEN. In het geheele land zijn voor de Staten- verkiezing 1923 uitgebracht het volgend aantal stemmen: R.-K. Staatspartij 782969 874745); Anti-Rev. Partij 347757 (402277); Chr.- Hist. Unie 325241 (318669); Staatk. Geref. Partij 31070 (26744); Herv. Geref. Staats partij 17715 (20431); Chr. Soc. Partij 13930 (19540); R.-K. Volkspartij 13734 Dissident Kath. 1840; Chr. Dem. Partij 5570 (20760); Plattelandersbond R. 6157 (9148); Plattelandersbond L. 36129 (36668); Platte- landspartij 13853 (10628)Vrijheidsbond 255269 (271358); Vrijz. Dem. Bond 159916 (134595); Liberale Partij 5986 (18124); S. D. A. P. 503664 (567769); Comm. Partij 48165 (53664); Soc. Partij 9100 (12411); Democratische Partij 10307 (9209); Vrijden- kers 2754 (1123); Rapaille Partij 3502 (11458); Middenstandsunie 3074; Nat. Bond van Bezuiniging 710 (8193); Chr. Volkspartij 442 (155). De cijfers tusschen haakjes zijn tel- kens het aantal stemmen, uitgebracht bij de Kamerverkiezing van 1922. 19) Gedurende dien tijd had Mac Donald niet stilgezeten. Hij besefte, dat, er met geweld niets kon worden bereikt en be- dacht daairom een geniaal plan, om zijn drie bendegenooten uit de gevangenis en daardocr van de galg te bevrijden. Op den avond van een donkcren dag kwam op Hurricane Hall oen oude man met een eerbiedwaardig voorkomen. Hij maakte zich bekend als een oud predi- kant, Hamilton genaamd, die er zijn werk van maakte, de gevangenissen te bezoeken en de gevangen misdadigers te bekeeren. Het was laat en donker en daar de weg naar Tiptop nog ver was, verzocht hij be- scheiden om een onderkomen. Het eerbied- waardig voorkomen van den ouden heer en zijn bescheiden, rustige manieren boe- zemden verirouwen in. De majoor bood hem niet alleen een nachtverblijf aan, maar deed hem ook nog aan zijn tafel aanzit- ten. De oude predikant sprak gedurende het avondmaal op zoo waardige en inne- mende wijze, dat de goede rnrs. Kondiinent geheel door hem werd ingepalmd en hem op het hart drukte toch vooral bij zijn bezoek aan de gevangenis te denken aan de drie roovers van de bende van Mac Donald, want die hadden wel iets op hun geweten. Mr. Hamilton beloofde haar, hen te be zoeken en hij hield woord. Den anderen dag verkreeg hij toegang DE TOESTAND. Bonar Law, de Britsche eerste-Minis- ter met de treurige oogen, wiens behoefte aan rust zich ook in zijn politieke woorden en daden altijd zoo sterk heeft uitgespro- ken, zou, volgens Reutcr, binnen enkele weken heengaan, met een beroep op zijn gezondheid. Toen hij in de Carlton-club vcrscheen, om uit naam van de conserva tieve partij de coalitie met de nationale liberalen op te zeggen, had hij er reeds op gedoeld dat zijn krachten beperkt waren en hij niet lang den last van leickr van een nieuwe regeering zou kunnen dragen. Hij zou zich bij zijn verlangen om af te tre- den ook nu op zijn gezondheid beToepen, maar, schrijft de N. R. Crt.,objectief gezien. zijn het meer de zeer moeilijke omstan- digheden die in de binnen- en buitenland sche politick heirschen, waartegen zijn ge zondheid niet opgewassen zou kunnen zijn. Zijn lichamelijke gesteldheid zou dan wel de oorzaak, maar de moeilijkheid van de politiek op dit oogenblik de aanleiding zijn waardoor de oorzaak zich liet gelden. In het Engelsch kan men dit ondcrscheid uit- drukken met „cause" and causation", lemand met een slecht hart kan dikwijls nog lang mee, maar men ziet wel dat een plotselinge schrik of overspanning hem da- delijk ten grave sleept. Het slechte hart is dan de oorzaak (cause), de schrik of i overspanning de factor waardoor de oor- tot de drie roovers en hield hun een lan- ge, zalvende preek, van dien aard, dat de cipicr er de voorkcur aan gaf, zoolang maar weer naar zijn vertrek terug te kee- ren, hij zou over een kwartiertje wel terug komen. Nauwelijks had hij de celdeur achter zich dicht laten vallen of houding en voor komen van den waardigen predikant ver- andtrden geheel. Hola, gij zoutzakken, staat eens op. De drie heeren keken hem met minder vriendschappelijke oogen aan. Verdwijn, of wij gooien je er uit, dreigde Dick. Maar kerels, kent jullie mij met meer? Kennen jullie je eigen hoofdman niet meer? De zilvergrijze baard werd even met kunstvaardige hand opzij geschoven, de pruik ging een weinig naar achteren en Mac Donald's gelaat keek de drie roovers aan. Zij sprongen op. De hoofdman. Stilte. Schreeuwt niet zoo, of de ci- pier hoort ons. Domkopppen, hoe hebben jullie je toch zoo laten vangen? Het is niet onze schuld, mompelde Dick en hij gaf in een paar woorden een vcrhaal van hun wedervaren. Mac Donald had moeite zijn lachen in te houden. Nu komt gij er ditmaal nog goed af, omdat ik voor jullie zorg draag, anders zou je wel spoedig aan de galg hangen. hier heb je werktuigen de rooverhoofd- man haalde ze uit zijn welgevulde man- telzakken je kunt daarmede vannacht de iralies doorzagen en komt dan maar zaak gaat werken (causation). Gencraal Smuts ziet in Europa krachten aan het wcrk „die best mogelijk het einde van de Europeesche beschaving zouden kunnen viroorzaken" (bericht van Zaterdag). Als dit ook maar half waar is, is Bonar Law niet de figuur om, met de medewerking die hij nu heeft, roerganger van het Britsche staatsschip te blijven. Zijn politiek ideaal was rust en vrede en in deze laatste om- standigheden zou Law ook nog wel een tijdje mee kunnen. De kunst om voor Law een opvolger te kiezen, is echLr bijzonder moeielijk- Law is een groot decl van het Lagerhuis sympathiek, ontda, Jet alleen zijn eigen partij, maar ook de Asquith-liberalen en de arbeiderspartij hem dank weten voor het vtrbreken van de coaliuc. De laatste kreeg daardoor de lang gewenschte gelegenheid in een algemeene verkiezing op het gun- stige oogenblik haar sierkte te verdubbelen. Voor zijn politiek voortbestaan moet hit het echtir zoowel van de kleine, maar machtige groep der „die-hards" als van het gros der meer g^matigde conservatie- ven hebben. Daariusschen schjppert hij. Zijn afireden zou echter heet aan de orde komen van de kwestie van een reorganisa- tie van het geheele tweede-rangs-ministerie verhaasten. De oude conservatieve minis- nistcrs en sterren van de eerste en tweede ben, werkten de benoeming van mannen van wie sommigen ncoit gedroomd hadden een pcrtefeuille te zullen bekleeden, in de hand doordat zij zich als „ministerabelen" voorloopig afzijdig hidden. Dit zijn Austen Chamberlain, Lord Balfour, Lord Birken head, Sir Robert Home, Sir Laming Wor- thington-Evans, alien vroegere coalitiemi- nister en sterren van de eerste en tweede grootte. In zijn hart verlangt ook Law ver- moedelijk naar hun terugkeer voor een be- kwame behandeling van de buitenlandsche (de Roerkwestie, de vrede met Turkije, de kwestie der schulden der geallieerden enz.) en de binnenlandsche politiek (het huisvestingsvraagstuk, moeilijkheden in de arbeiderswereld, de landbouwkwestie enz.), maar de die-hards zijn daar nog niet van gediend. Volgens den politieken medewer- ker van de Observer, hebben zij vooral bezwaar tegen Lord Birkenhead. De die-hards voelen zich krachtig ge- noeg, om hun zin door te zetten door te dreigen, dat zij zich anders van de regee- ringsmeerd"rheid afsokeiden en deze tot een gevaarlijk zwak getal terug brengen. Als uitkomst houdt men nu, volgens den- zelfden medewerker, rekening met de be noeming van Standley Baldwin, den kanse- Iicr der Schatkist, tott Law's opvolger. Hij is bewindsman in Law's kabinet, die nog het meest voor zijn taak berekend is en hem daarom ook als woordvoerdcr van de regeering vervangt. Maar de groote sympathie, die Bonar Law in het Lagerhuis bezit, brengt hij niet mee, alleen reeds% om dat hij de eenige man is met wien de die-hards genoegen schijnen te nemen. Een al of niet gereorganiseerd kabinet onder zijn leiding woTdt dan een tweede uitgave van Law's kabinet, zwakker dan de eerste, terwijl alles roept om een verbeterde nieuwe editie. Eigenlijk zou een nieuwe coalitie uitred- ding moeten brengen, maar het middel is onbruikbaar. De coalitie-liberalen zijn van 119 in het oude Lagerhuis op 59 gezakt en kunnen bij een afscheiding van de die- hards het gat niet meer stoppen. De eenige die het meer dan voldoende zou kunnen doen, ja een oppermachtige meerderheid zou kunnen herstellen, zou de arbeiders partij zijn met hare ongeveer 150 zeteis, maar zulk een samenwerking tusschen rechts en links is, voor zoover men thans kan zien, volslrekt onmogelijk. En dai de Asquith-liberalen zich bij de nationale liberalen zouden vocgen om dan met een conservatieve regeering een coa- zoo vlug mogelijk naar onze schuilplaats. Dick, jij kent ze, het hoi nabij den Duivels- kuil, verberg ze goed onder het stroo van de legersteden en wees nu voorzichtig, dat je niet nog eens een dommen streek begaat. De schreden van den cipicr deden zich hooTen en de rooverhoofdman was weer de zalvende predikant geworden, die wan- hopig over het verhard gemoed der boos- wichten zonder eenig goed gevolg van zijn stichtende woorden te mogen zien, moest vertrekken. Den anderen morgen waren de drie boe- ven verdwenen. Heel de streek was in opwinding en toch moest men lachen over den streek, dien Mac Donald had uitgehaald. Alleen majoor Warfield was razend. De man, dien hij zocht, had on der zijn dak geslapen, aan zijn tafel ge- zeten en hij had er niets van geweten of vermoed. Hij raasde al9 een orkaan, maar het hielp niets. Nog altijd was intusschen het plan van Gabriel Le Noir niet uitgevoerd. Mac Do nald bleef om begrijpelijke redenen bij zijn geheim besluit, Kapitola slechts L- vend in handen te krijgen en daartoe had zich nog geen goede kans geboden. In het eentonige leven op Hurricane Hall kwam eenige afwisseling, toen op zekeren dag James Warfield de ncgers hoorde spreken over een vreemde dame, die haar intrek had genomen in het eenzame huis van kolonel Le Noir. Het zou een nog iong meisje zijn, dat er zeer bleek en treurig uitzag en blijkbaar tegen haar zin daar verblijf hield. Majoor Warfield hoorde de woorden der negers met levcndige belangstelling. Wie litie aan te gaan, is al haast even ondenk- baax. Zoodat men bij een reorganisatie van de regeering na Law's aftreden toch altijd weer voor de noodzakelijkheid zou komen staari, om met de „die-hards" rekening te /louden. Dit in het oog te houden, is vooral van belang als men zich aan bespiegfjlin- gen overgeeft over de houding, die de En- gelsche buitenlandsche politiek na Law's heengaan in de Rotrkwestie zou aannemen. Een mogelijkheid is intusschen nog, dat de geruchten over Law's slechte gezond heid verspreid zijn, om de „die-hards" eenigszins tot rede te brengen en hun medewerking te verkrijgen voor een reor ganisatie van zijn regeering, naar Law's zin, die in elk geval dringend noodig is. Wij zijn weer gespijzigd schrijft de N. R. Crt. met redevoeringen en verkla ringen. Poincare heeft te Duinkerken ge- sproken, minister Rosenberg heeft een ver klaring afgelegd en minister Theunis heeft commentaar geleverd, maar in de tegen- woordige omstandigheden is het licht der openbaarheid niet bevorderlijk aan het tot- standbrengen van zichtbare to en adoring in de Roerkwestie. Men laat dat bij voor- keur vahen op de toonbare en sterke plek- ken van zijn positie en veinst uiterlijk voldoening om lnneriijke onvoldaanheid te virbergen. Poincare was bijvoorbeeld vol- daan dat de bezetting van het Roergebied heeft aangetoond dat Duitschland aan de geallieerden de kolen had kunnen leveren, waarmee het achterstallig bleef, omdat het er zich nu op inricht het buiten de Roer- kolen te stellen. Dit moge nu inderdaad aangetoond zijn, een grooter en echter voldoening ware het toch na Poincare's politiek geweest, indien met de Roeractie het tekort aan levering was ingehaald en de giregelde levering van de andere ver- plichte hoeveelheden verzekerd ware. Theu nis die beter bleek te voelen, dat dit ten aanzien van de kolen het eigenlijke doel moest zijn, gooide het dan ook over een anderen boeg. Hij stond crbij stil dat men nu al zoo vcr was dat het transport van co kes en kolen naar Frankrijk en Belgie van de 900 ton daags waarop het door het lijdelijk verzet gedaald was, tot 8000 ton was opgedreven en dat „zeer waarschijn- lijk" binnenkort de 10 duizend ton zouden worden bereikt. Hij verzweeg er echter bij dat de normale hoeveelheid die de Duitschirs moeten leveren, 62 duizend ton per dag was. Wat blijft er in vergclijking hiirmee van beider voldoening over? Dit is slechts een voorbeeld. Wij zouden ook nog op Poincare's voldoening kunnen wij- zen over het feit, dat de Duitschers, die zei- den niet te kunnen betalen, dit zelven weer- leggen met kolen en staal in het buitenland te koopen. Maar deze specie gaat dan toch weer den neus der geallieerden voorbij en bovendien weet men nu voldoende dat Duitschland bezig is zich financieel uit te kleeden, zooals een luchtsehipper zooveet mogelijk overboord gooit, om zich maar zwevende te kunnen houden. Poincare's voldoening concenlreerde zich ten slotte in de driomfantelijke verklaring dat Frank- Tifk en Belgie nu onderpanden vast in han den hadden en die niet tegen ijdele belof- ten zouden loslaten. Hij was weer zoo voor zichtig, om het atlribuut „product|ef'\ dat voor de Roeractie steeds voor het zelf- standig naamwoord „pand" stond, weg te laten, omdat het niet te gebruiken was zon- dtr er eerst „on" voor te voegen. Ovtr de beteekenis van Rosenberg's rede heeft onze B< rlijnsche correspondent zijn meening reeds gezegd: „Het is niet on- mogelijK als men net met alle geweld wil, uit de woorden van den minisier een aanbod te consirueeren. Immers in zoo- vir hij zich aan de uitspraak van een inter national! schcidsgerecht wil onderwerpen, verklaart hij zich ook van te voren eens kon dat zijn, een meisje dat blijkbaar op gesloten was in het huis van kolonel Le Noir. Ik weet niet wie zij is, heer, zeide Wool op de vraag van zijn heer. Maar zij is in diepen rouw gekleed. David, de koetsier van den kolonel, vertelde mij, dat dat de kolonel op een dag in het laatst der vorige maand naar Staunton was ge- reden en daar de jongedame had afge- haald. Zij weende gedurende den gehee- len rit en David dacht, dat het een arme wees moest zijn, die al haar familieleden had verloren en daarom door den kolo nel als aangenomen dochter werd opge- nomen. Weder een slachtofferj mompelde James Warfield. Arm kind, welke misdaad steekt daar weer achter? Hij dacht den ge'neelen dag daarover na maar sprak er niet met Kapitola over. Zij zou enverstandig genoeg zijn, de vreemde dame eens te gaan opzoeken, om Icennis met haar te maken en aldus zou zij in den muil van den leeuw, in het huis van haar doodsvijand komen. Maar al deed de ma joor alles, om dat te vermijden, het zou toch geschieden, zonder dat hij er eenige macht over .had. Toen op zekeren avond Pitapat haar meesteres behulpzaam was bij het uitklee- den, vroeg Kapitola: Is er geen nieuws, Pitapat? Ja, miss Kapitola, Groot nieuws. Hebt u daar nog niets van gehoord? Neen, wat is er dan? Wij hebben een vreemde buurdame gekregen, een wonderschcone bleeke jonge dame met droevige blauv/e oogen en goud- glanzend haar. Zij weent den ganschen met het betalen van de \roeger aangeboden 30 milliard of nog meer, indien hi t scheids- gcrecht een zoodanig bedrag mocht vast- stellen. Evenwel is het, doordien de eisch tot vocrafgaande ontruiming van het Roer gebied wordt gesteld en het aanbod van 30 milliard voor thans niet meer mogelijk wordt verklaard, nog even duister als voor- heen gebleven, in hoever Duitschland zich aan een scheidsrechterlijke uitspraak zou onderwerpen ,waaraan ook nog moet wor den toegevoegd, dat de kansen op het bij- eenkomen van zulk een scheidsgerecht in de tegenwoordige politieke omstandighi- den gelijk nul is. De heele redevoering van den minister heeft dus geen andere be teekenis dan die van een vocrtreffelijk over- zicht van hetgeen hij en de rijkskanselier bij vroegere gelegenneden hebben opge- mcrkt, zonder dat zulks, gelijk hij heden zelf uitdrukkelijk heeft verklaard, ook maar het minste heeft bijgedragen tot bijlegging van het conflict, en het is zeker niet te virwachten, dat een herhaling van die uit- latingen thans meer effect zal hebben dan toen. Daar de partijen, die wat in de melk te trokken hebben, wcliswaar op grootere activiteit aandringen, maar noch- tans dir regeering hun steun niet onttrek- ken blijft dus, wat Duitschland aangaat, alles bij het oude." Troostrijk zouden de vertooningen in het openbaar dus niet blijven, indien men er niet bij wist, dat er, gelijk een ander me dewerker uiteengezet heeft, van alles on der de oppervlakte woelde, dat de hand- having van onze vroegere conclusie, dat er met dat al schot in de zaak komt, wettigt. Voor vandaag voegen wij er alleen nog aan toe, dat de Evening Standaard op- nieuw te verstaan geeft, dat Engeland doen- de blijft om bij Duitschland officieus aan te dringen op het doen van een voorstel. DE KATHOL1EKE VLAMINGEN EN HET HOOGESCHOOLVRAAGSTUK. Zondag is er te Brussel een belangrijke vergadering van den Katholieken Vlaam- schen Landsbond, het centrale strijd- en pro- paganda-organisme van de katholieke Vla- iningen gehouden, onder voorzitterschap van mr. Frans van Cauwelaert, de burgemeester van Antwerpen. De vergadering heeft be- sloten dit jaar een algemeen congres te hou den te Brugge. Zij was het erover eens, nu het Kamervoorstel betreffende verneder- lansching der Gentsche universiteit is ver- worpen, geen stap verder meer te mogen gaan op den weg van toegefelijkheid. De katholieke Vlamingen zijn vast besloten in de oppositie te treden, indien op dit gebied geen recht wordt verkregen. Een motie in dien zin werd met algemeene stemmen aan genomen. EEN AANVAL OP EEN POSTAUTO. Een sterke bende roovers, aangevoerd door den Montenegrin Sava Raspopowitsj, heeft, naar de „Petit Parisien" meldt. tus schen Cattaro en Cettinie, een pestauto aangevallen, die het verkeer tusschen deze beide plaatsen ondcrhoudt. De Montene- grijnsche komitadjis bevallen den chauffeur te stoppen. Toen deze er geen gehoor aan gaf, losten zij verscheidene schoten. Een hoofdcontroleur van het ministerie van Virkeerswezen werd giedood, terwijl een kapitein en een gendarme ernstig gewond wirden. Een gendarme-patrouille die te hulp kwam, slaagde er in, de bende uiteen te jagen, die ir niet in slaagde zich meester te maken \an de postzakken. Verschillende andere wandaden dezer bende tegen Servische boeren worden ge- meld. 2 TON AAN SCHATKISTBILJETTEN GESTOLEN. Op het postpakettenbureau van den spoorweg te Bradford is een houten safe met een bedrag van 17.500 pond sterling dag en vertoeft geheel alleen met den ko lonel en de oude Dorbey Night in het een zame huis, waar al de spoken en geesten zijn. Maar Pitapat, weet je daar zeker wat je daar zegt? Zeker, miss Kapitola, ledireen weet het in de buurt. Goed. Dan zal ik dezer dagen eens daarheen rijden en kennis maken met die wondtrschoone bleeke dame met droevige blauwe oogen en goudglanzend haar, zoo als ge zegt. XVIII. Feestvreugde en rouw. Het verlovingsfeest op Willow Heights was met opgewektheid gevierd. Den vol- genden middag zou Guido naar de Hooge school tirugkeeren, om zijn studien voort te zetten. De dokfcr was vroeg in den mor gen reeds uitgereden om zijn pajienten te bezoeken. Hij was nauwelijks een half uur weg, of een der bedienden kwam ademloos in Guido's kamer met de onheilspellende boodschap, dat het paard van den dokter, met schuiin bedekt, en zonder zijn ruiter was tiruggekomen. Guido sprang onmid- dellijk in het zadel en draafde in de richting \an Staunton, langs den weg, dien dr. Day had genomen. Angsiige voorgevoelens ver- vulden zijn hart en helaas, zij hadden hem niet bedragen. Op de plek, waar rechts van den weg, de bodem stijl afwaarts leid- de, lag de clokier bewegenloos, hulpeloos, bloedend. (Wordt vervolgd.) NSC HE COURANT De voorzitter Tan het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van den Raad der ge- meente TEK NEUZEN maakt bekend, dat van het hoofdstembureau de mededeeling is ontvangen, welke geldige lijsten van candidaten voor die verkiezing zijn ingeleverd. Herinnerd wordt, dat binnen zeven dagen na heden de gemachtigden der onderteekenaars van lijsten dezc tot een groep kunnen verhinden door een daar- toe strekkcnde gemeenschappelijke verklaring schrif- telijk bij het centraal stembureau in te leveren. Formulieren voor deze verklaringen zijn ter ge- meentesecretarie verkrijgbaar. Ter Neuzen. 18 April 1923. De Voorzitter voornoemd, J. HUIZ1NGA. ^<3.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1923 | | pagina 1