ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No, 7440. Maandag 16 April 1923 63e Jaargaug. let gekeimaiaaigi Woidhttis BEKENDMAKIN6. BINNENLAND. FEUILLETON. BUITENLAND. 9 EERSTE KAMER. Vergadering van Vrijdag. De heex Briet, het nieuwe lid voor Zuid- Holland, wordt geinstaDeerd. Aan de. oirde is de begrooting van bin- nenlandsche zaken. De heer Heerkens Thijssen (r.k.) dringt aan op spoed met de grenswijziging van Haarlem en wenscht, dat bij werkverschaf- fing de loonen niet te veel zullen afwijken van de norm ale loonen. De heer De Gijselaar (c.h.) klaagt over langzame afdoening van zaken door God. Staten. De heer L. de Vries (c.h.) vraagt verbe- teringen in de forensenbelasting. De heer Slingenberg (v.d.) sluit zich aan bij het betoog van den heer Heerkens Thijssen. De heer Franssen (a.r.) wil de oprichting van technischc noodhulpen ter verzekering van het in stand blijven van de gemeente- lijke bedrijven bij woelingen. Minister Ruys de Beerenbrouck zegt ovexweging van de verschillende wenschen toe. Oprichting van technische noodhulpen is een zaak voor de gemeenten. De begrooting van binnenlandsche zaken wordt zonder hoofdelijke stemming aan- gcnomen. Aan de orde is dan de begrooting voor het staatsboschbedrijf 1923. Mevxouw PothuisSmit (s.d.) acht de loonen bij genoomd bedrijf te laag en dringt aan op uitbreiding van het bedrijf dat een bij uitstek productief werk betee- kent. De heer Smeenge (v.b.) dringt eveneens aan op uitbreiding van het bedrijf. Minister Ruys de Beerenbrouck zal het boschbedrijf zooveel mogelijk uitbreiden. De begrooting wordt zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd, eveneens een aan- tal kleineTe ontwerpen. Bij het wetsontwerp tot het vereenigen van de gemeenten Renkuin en Doorwerth waarschuwt de heer d'Aumale van Harden- broek (a.r.) tegen opoffering van de be- langen van kleine gemeenten aan die van groote gemeenten. Minister Ruys verklaart, dat steeds met de belangen van iedtre gemeente wordt re- kening gehouden. Aan de lorde is daarna de begrooting van financien. De heer Hazevoet (r.k.) maakt enkele op- merkingen over de uitvoering van de Ta- bakswet. Htrziening van het stelsel van deze wet acht hij noodig, het banderollen- systeem is z.i. onhoudbaar. DE ZOMERT1JD. Naar de voorzitter der Eerste Kamer in de Vrijdag gehouden zitting mededeel- de, zal het wetsontwerpBraat totf af- schaffing van den zomertijd, a.s. Woens- dag door die Kamer in behandeling wor- den genomen. Verschenen is de Memorie van Ant- woord aan de Eerste Kamer inzake het voorstel van wet van den heer Braat tot intrekking van de wet van 23 Maart 1918 tot tijdelijke afwijking van de wet van 23 18) Zeker ken ik hem. Hij staat alge- meen bekend als een rechfschapen man, op wiens naam gecn smet kleeft. Precies. Op wiens naam geen smet kleeft. Haha! Deze rechtschapen man is een schurk, die tienmaal de galg heeft ver- diend. Zestien jaren voor u hier kwam, do- minee, woonde in het eenzame huis de oude Victor Le Noir de vader van Eugene en van Gabriel. De oude man stierf en had in zijn testament de volgende bepalin- gen gemaakt: Alle onroerende bezittingen incluis de kolen- en ijzermijnen, alsmede het geheele negerpersoneel zouden over gaan aan Eugene; indien deze echter zon der nakomelingen stierf, dan zou dat al les overgaan op den jongen Gabriel. Ga briel kreeg het bare geld, een zieer aan- zienlijke som. Een verstandig testammt, merkte de predikent op. Jawel, maar luister verder. Toen de oude Victor Le Noir stierf, reisde zijn zoon Eugene in Europa Rond. Hij keerde onmid- dellijk naar Amerika terug, toen hij de doodstijding hoorde, maar hij was niet al leen, hij bracht zijn vrouw mee, die hij in Frankrijk had ontmoet, en die hij daar had gehuwd. Hij stelde zijn vrouw aan zijn broeder Gabriel voor, die door dit huwelijk niet zeer gesticht scheen te zijn. Eugene nam bezit van de erfenis en leefde gelukkig met zijn echtgenoote in het eenzame iiuis. Maar het geluk zou Juli 1908 tot invoering van een wettelijken tijd. Het verbaasde den voorsteller in hoo- ge mate, dat zoo'n onnoozel wotsvoorste! als het onderhavigc zoo van alle zijden be- keken en het voor en tegen tot in de fijn- ste finesses uitgeplozen wordt, temeer daar destijds bij de invoering dezer wet niet naar de meening van den land- en tuin- bouw is gevTaagd. Dit wetsvoorstel nu beoogt niets dan den land- en tuinbouw niet langer onnoo- dig te bindercn in de rustige uitoefening hunn<r bedrijven. Dat dit zou gaan ten koste van hen, die blijkbaar meer willen doeii aari genot en plezier, kan en mag bij degenen, die hierover te beslissen hebben, bij een onpartijdige en rustige beoordeeling nauwelijks een punt van ovirweging uit- maken. Het komt den heer Braat verder voor, dat de in de door de regeering inge- wonnen en kenbaar gemaakte adviezen op- genomen lichtbesparing overdreven en on- juist is. Facultatiefstelling is aJdus vervolgt de heer Braat m.i. juist gezien en toe- gelicht zijnde practisch onuitvoerbaar door de groote verwarring, die dit zou stichten. Wat andrre Ian den doen ten opzichte van den zomertijd kan ons betrekkelijk niet interesseeren, daar elk land in dezen op zich zelf staat. Dat de zomertijd voordeelen voor de stadsbewoners zou medk'brengen is den voorsteller niet bekend, wel, dat hij schade en ongerief voor het overgroote meeren- deel der plattelandsbevolking meebrengt en dat ook vele stadsbewoners niet van den zomertijd gediend zijn, blijkt wel uit het feit, dat door het comite van actje voor hefl behoud van den zomertijd volgens de laat- ste txrichten der bladen nog geen 400.000 handteekeningen verzameld is kunnen wor- den, terwijl in alle streken en oorden des lands die lijsten ter teekening hebben ge- legen. Wanneir nu wordt aangenomen, dat alle handteekeningen echt zijn en de optelling juist is, dan is het verhoudings- cijfer op een bevolking van ruim 7.000.000 zielen nog slechts van 2 tot 35, wat tx wei- nig geacht moet worden om voor hen al- leen den zomirtijd te behouden en wijst er op, dat de bevolking in de breede iagen den zomertijd niet wenscht. Dit handtiee- keningenaantal is, gezien de reclame, die daarvoor gemaakt is, belachelijk klein, voor- al als men rekent, dat in 1921 Amsterdam alleen een bevolking had van 684.834 in- woners, wat thans ruim 700.000 zal zijn, zoodat slechts 4/7 van het totaa! aantjtal inwoners van die stad voor den zomertijd zouden zijn, dan is er verder de bevolking van het geheele land nog die men ab tegenstanders zou kunnen beschouwen. Zoo men van de 7 millipetf 3 millioen uitscha- kelt, als zijnde jeugdige personen, dan staat het v erhoudingscijfer nog van een tot tien. DE SAMENSTELLING VAN DE EERSTE KAMER. Bij evenredige vertegenwoordiging zal de samenstelling van de Eerste Kamer vermoe- delijk de volgende zijn: 16 katholieken 8 anti-revolutionairen; 7 christelijk-historischen; 9 sociaal-democraten; 7 vrijheidsbonders; 2 vrijzinnig-democraten; 1 plattelander. Alzoo 31 rechts en 19 links. Thans hebben zitting 21 R.-K., 14 A.-R., 7 C.-H., 4 V.-D., 3 S. D. A. P., 1 V.-B., dus 41—9. ONVERW1JLDE AFBOUW SPOORWEG ZUID-BEVELAND. De Minister van Waterstaat, beschikkende niet lang duren. Op zekeren avond keer de Eugene niet in "het huis terug en den volgenden moTgen vond men hem dood in het woud, een kogel in de borst. De moordenaar werd nooit gevonden. Gabriel Le Noir kwam onmiddellijk van zijn re- gement naar het huis van zijn broeder. Sodert dien dag word mevrouw Le Noir door niemand meer gezien. Naar verluid- de was zij door het ontzettend ongehflt waanzinnig geworden, wat niemand ver- wonderde. Eugene was zonder nakome lingen gestorven, zijn jonge weduwe was waanzinnig. Derhalveiwerd Gabriel de eige- naar van de erfenis. Veel daarvan heb ik reeds gehoord, zeide nu Godwin. Goed, maar ik zal u eenige zaken Vcrhalen, die u vermoedelijk nog niet ge hoord hebt. Eenige maanden na het over- lijden van Eugene Le Noir, werd mevrouw Le Noir moeder van een twteiing, een jongen en een meisje. De jongen kwam dood ter wereld, het meisje leefde. Het doode kind werd in het geheim begra- ven, het levende werd met de vrouw, die bij de geboorte tegenwoordig was geweest, in slavernij verkocht. Hemel, majoor! Is dat waar? Volkomen waar. Ik heb overtuigende bewijzen, maar zij zijn helaas voor de wet niet voldoende. U herinnert zich nog wel, dat u mij onlangs naar een ster- vende vrouw riep, die in de hut nabij den Duivelskuil lag. Ja, ik weet dat nog heel goed. Welnu, zij was de vrouw, die met het kleine meisje in slavernij werd ver kocht. En nu gaf de majoor den predikant een uitvocrig vcrhaal van wat de oude Nan cy Grewel hem had medegedeeld. op het verzoek van P. C. Labrijn en 38 an- deren, heeft aan adressant bericht, dat hij in overeenstemming met de adviezen van de meerderheid der gemeentepoiders, van Ged. Staten van Zeeland en van den Raad van Toezicht op de spoorwegdiensten besloten heeft den onverwijlden afbouw van de spoorwegen op Zuid-Beveland te bevor- deren. DE VLESS1NG-FABRIEKEN. De bekende Vlessings-fabrieken, de voor- malige aardappeldrogerijen, die eenige ton- nen l^bben gekost en het Rij.k een tekort van twaalf millioen !%bben opgeleverd. wor den thans, na jarenlang renteloos te hebben gestaan, verkocht. De gebouwen te Stadskanaal en Oude- Pekela werden verkocht voor de somma van f 50.375 aan de heeren K. Hensema Kzn. en B. Bekkering te Musselkanaal. De geweldige fabrieksgebouwen, kantoren en directievilla's zijn nog in zeer goeden staat en beslaan vele hectaren grond. ONTBINDING RECHTBANKEN TE ZIERIKZEE EN TE HEERENVEEN. Aan de Memorie van Antwoord op het Voorloopig Verslag betreffende het wets ontwerp tot ontbinding der rechtbank te Zierikzee en die te Heerenveen is het vol gende ontleend: De Minister ontkent niet, dat aan de op- heffing der twee reclitbanken ook bezwaren zijn verbonden, doch hij meent dat, waar 's lands schatkist versobering van den staatsdienst vordert, bezuinigingsoverwegin- gen ten dezen den doorslag tnoeten geven. Het ontwerp houdt bovendien met de be langen der justitiabelen zooveel mogelijk rekening. Niet het geheele arrondissement Heerenveen wordt toegevoegd aan Leeuwar- den: het kanton Steenwijk, dat een goede treinverbinding heeft met Zwolle, wordt op- genomen in 't arrondissement Zwolle. De opheffing der rechtbank te Zierikzee is voor de bevolking iets meer bezwaarlijk, doch daar staat tegenover, dat deze rechtbank nog minder te doen heeft dan die te Heeren veen. De rechtbank te Breda en te Middel- burg kunnen bij de behandeling van zaken rekening houden met de omstandigheid, dat bij een bepaalde zaak bewoners van het eiland Tholen of van het kanton Zierikzee betrokken zijn. Naar matige schafting kan de opheffing der rechtbanken (en huizen van bewaring) op den duur leiden tot een bezuiniging van f 90.000; zeer matig geschat 85.000 's jaars. PROVINC1ALE STATENVERKIEZING ZEELAND. In de Zaterdagmorgen gehouden vergade- ring van het centraal stembureau voor de Provineiale Staten werd de officieele uit- slag medegedeeld van de Woensdag gehou den verkiezing en bleek dat dezelfde per sonen gekozen zijn als reeds bij de niet- officieele berekening werd bekend gemaakt. Alleen is er eenige afwijking in de cijfers en zoo is o.a. het totaal aantal uitgebrachte stemmen 94.684 en dus de kiesdeeler 2254 8/21. Als plaatsvervangers der gekozenen ko- men op alle lijsten de volgende candidaten in aanmerking, omdat niemand die lager staat voldoende voorkeurstemmen heeft om voorrang te hebben. Alleen voor de vrijzinnig-democraten moest bij loting worden uitgemaakt voor welke kieskringen de drie gekozen vrijzin nig-democraten zitting zullen nemen. Deze lofing had tot resultaat, dat zitting zullen nemen: de heer Welleman voor Mid- delburg; de heer Van Niftrik voor Vlissin- gen en de heer Adriaanse voor Goes. En nu de conclusie. Dat meisje, Ka- pitola, die. ik in de straten van New-York heb gevonden, dat meisje is de dochter van wijjen Eugene Le Noir en dus de erf- genamo van een reusachtig vermogen. U heeft zeker al pogingen in het weik gesteld, om haar identiteit te doen vaststellen. Natuurlijjk, maar 'k ben daarin he laas niet geslaagd, men heeft mij geant- woord, dat de uitspraak van een oude ne- gerin alleen niet voldoende was, in een der- gelijlke zaak. De rechterlijke ambtenaar, mr. Brcef, die ik over de quaestie speak, gaf mij den goeden raad, mijn oogen en ooren wild open te houden en te trachten, nadere bijzondtrheden en meer doorslaande Le wi jzen te verzamelen, Dat is inderdaad het eenige, wat u doen kunt, maar zeg mij eens, weet u niets over de weduwe? Is zij plotseling verdwenen en heeft men nooit meer iets van haar gezien of gehoord? Ik weet het niet. Wel weet ik, dat Gabriel Le Noir in deze geheele zaak de hand heeft gchad. Hij 'is het, die zijn broeder door een sluipmoordenaar deed ombrengen. Hij is het, die de oude vrouw uit den weg deed ruimen, natuurlijk niet vtrmoedende, dat de vrouw een kind met zich voerde. Hij was 't die na den dood van Eugene het gcrucht in omloop bracht, dat de weduwe krankziunig was geworden en naar een krankzinnigengesticht was ge- bracht. Van Bit laatstc geloof ik niets. Ik weet niet of mevrouw Le Noir nog leeft, pf ^eeds dood is. En in het laatste geval, wie zal zeggen of zij een natuurlijken, dan wel een gewelddadigen dood is gestorven. Majoor, gij wilt toch niet zeggen, dat zij... DE STAATSLOTERIJ. Een advies van Broekhuijs. Naar de Tel. meldt, heeft de heer Broek huijs uit BrAisel het volgende telegram ge- zonden aan clen Minister van Financien: „Met leedwezen heeft ondergeteekende uit Uw mededeelingen aan de Eerste Kamer vernomen, dat Staatsloten minder goed ver kocht worden en dientengevolge wordt over- wogen het aantal coliecteurs te beperken. Met gepaste vrijmoedigheid wijst onderge teekende echter op't feit, dat hij uw ambt- genoot van Justitie reeds maanden geleden een voorstel heeft gedaan tot reorganisatie der Staatsloterij, waarbij het aantal coliec teurs zou moeten worden uitgebreid en de schatkist millioenen zou ontvangen, een en ander onder aanbieding van een zekerheids- stelling van zijn zijde van twee millioen gul den, walk bedrag zou vervallen ten bate van den Staat indien zijn reorganisatieplannen niet het beloofde financieele resultaat zou den opleveren. Onder belofte de onder" zijn commissa- riaat werkende vennootschappen onmiddel lijk stop te zetten indien zijn reorganisatie plannen worden uitgevoerd en onder aan bieding van een verhoogde zekerheidsstel- ling groot vijf millioen gulden, deelt hij Uwe ExceUentie mee, dat hij in het belang van den Staat zijn absoluut belangloos plan, dat alle particuiliere, tegen het rijk concurreeren- de vennootschappen vernietigt, handhaaft. DE POSTCHEQUE- EN GIROD1ENST. 100.000 postrekeningen. Het bestuur van den Postcheque- en Giro- dienst deelt mede, dat heden postrekening 100.000 is geopend. Ongeveer half Novem ber 1921 werd de 50.000ste aanvraag om opening van 'n rekening ingeschreven, welk aantal binnen 4 jaren na de opening van den dienst werd bereikt. En nu na pi. m. 17 maanden is dat aantal reeds verdubbeld. Uit het bovenstaande mag gerustelijk de gevolgtrekking worden gemaakt, dat de be- langstelling van het publiek in den post- cheque en girodienst in hooge mate toe- neemt. Voorwaar een gelukkig verschijnsel, waar- in de directie een aansporing zal vinden om niets onbeproefd te laten om de populariteit van den dienst te bevorderen en door in voering van alle mogelijke faciiliteiten voor de rekeninghouders de girobetalingen te doen toenemen. Op ultimo December van de jaren 1918 tot en met 1922 was het aantal rekening houders resp, 13.700, 20.800, 32.500, 55.900, 86.800, en het algemeen totaal der saldo's in duizendtallen resp. 37.898, 77.875, 95.355, 13.874 en 207.422. Het aantal handelingen bedroeg in die jaren in duizendtallen resp. 1302, 2755, 4553, 7633. 14.091 (in 1922 dus bijna het dubbele van 1921. HET ..HOLLAND HUIS" TE BRUSSEL. Vrijdagmiddag om 3 uur heeft de plechtige opening plaats gehad van het ..Holland Huis" te Brussel. De Holland- sche en de Belgische vlag wapperdon van het prachtige gebouw, waar permanente tentoonstellingen blijk zullen geven van het economische en artistieke leven van Neder- land's kolonien. Deze tentoonstellingen heb ben volsfrekt geen commercieel karakter. Zij hebben alleen ten doel om de bronnen van de Nederlandsche beschaving en vvel- vaart te doen kennen. Het gebouw is smaakvol versierd. De Ja- vaansche kunst is vertegenwoordigd door merkwaardige werken en alle Indische pro- ducten zijn er op methodische wijze ver zameld. Van de talrijke personen, die bij de opening aanwezig waren, noemen wij de heer jhr. van Vredenburgh, Nederland- Ik wil alles zeggen, wat ik mogelijk acht. Ik geloof inderdaad, dat mevrouw Le Noir door denzelfden schurk uit den weg is geruimd, die ook haar echtgenoot doodde. Ik vermoed voorts, dat kolonel Le Noir voor het ten uitvoer leggen van zijn misdadige plannen zich bedient van den bandiet Mac Donald. Ik heb daarom een hoogen geldprijs gesteld op zijn hoofd. In dien hij gepakt wordt, dan wordt hij zon der twijfel tot den strop veroordeeld. Maar voor hij aan de galg hangt, zal hij nog wel een vollcdige bekentenis afleggen en dan hebben wij tevens den kolonel Le Noir in onzo macht. Ik zal \oortgaan met ondtrzoeken en speuren. Zoodra ilc verdere bewijzen heb, zal ik handelend optreden. Maar alles moet geschieden in diep geheim. Daarom geen woord over dit alles, domi- nee. Het geheim van James Warfield moet een geht im blijven, tot het oogenblik geko- men is, om alles openbaar te maken. XVII. Gewichtige gebeurtenissen. Tcvergeefs had Mac Donald dien nacht gewacht op den terugkeer van zijn drie ge- zellcn met hun buit. In plaats daarvan kwam hem een der bandieten de tijding brengen, dat jack, Steffen en Dick in de gevangenis te Tiptop waren opgesloten en clat majoor Warfield een hooge som gelds had beschikbaar gesteld voor hem, die Mac Donald zelf levend of dood aan de justitie zou ovcrleveren. De woede van den rooverhoofdman ken- de geen grenzen en hij deed een duren eed, zich op den majoor en op Kapitola te wreken. Met het oog op het gevaar, dat hem en zijn bende nu dreigde, besloo. hij vocrloopig met zijn gezeilen niet meer in sche gezant te Erussel, Louis Franck, Bel- gisch minister van Kolonien, J. Veldhuis en Wolter, voorzitter en secretaris van den Raad van Beheer. Het eirst werd het woord gevoerd door den heer de Stuers, voorzitter van 't uito voerend comite. In een belangwekkende re de sprak hij over 't doel en 't werk van ..Holland Huis" te weten,. het doen ken nen van den aard van de Nederlandsche kolonisatie. Belgie, dat genoemd wordt het industrieland bij uitstek, aldus spr., zou in de Nederlandsche kolonien een belang- rijk afzetgebied kunnen vinden. De tentoon- stelling, die wij heden openen, is van groot belang voor beide landen. Hierna sprak minister Franck, die den organisators van de tentoonstelling geluk wenschte en den nadruk legde op de nood- zakelijkheid van een goede intellectueele en economische verstandhouding tusschen Nederland en Belgie. Spr. herinnerde nog aan de edelmoedige houding van Neder land jegens de Belgische vluchtelingen. De heer Delpratt, secretaris van het oo- mite, sprak vervolgens over het karakter van de Nedtdandsche kolonisatie. De genoodigden werden ten slotte op de tentoonstelling rondgeleid, waama een Javaansche prins eenige nationale dansen uitvoerde. UE TOESTAND. De opstand in den lerschen Vrijstaat tegen het gezag van de regeering te Dublin, die het tractaat met Engeland aanvaardt, is aan het in elkaar zakken. Eenigen tijd geleden was uit Dublin gemeld, dat reeds 10,000 re- bellen in gevangenschap waren. Nadien zijn verschillende leiders van het verzet tot het „bittere einde" afgevallen. Liam Lynch, de chef van den staf van het ongeregelde leger, de laatste krachtige intellectueele leider van den opstand, is pas gesneuveld en Vrijdag zijn ook graaf Pfunkett, mejuffrouw Mary Mc Swiney en een broer van Lynch gevan- gen gemaakt. Nu wordt nog in het ge- bergte van Tipperary inderdaad het is geweest: a long way to Tipperary jacht gemaakt op de laatste leiders van de op- standelingen: de Valera, Dan Breen, een bekend strijder uit de dagen van de Black- and-Tans en vroeger een groot vriend van den betreurden Michael Collins, en enkele anderen. Als zij gecapituleerd hebben, is het Overschot van de nog te velde staande re- bellen, nauwelijk een paar duizend man, zonder hoofd, zonder geld, zonder uitzieht op alles wat noodig is om den strijd nog langer vol te houden en zal de nieuwe Vrij staat voorgoed krachtig gevestigd zijn. Het is te betreuren, dat het eerste hoofd- stuk van de geschiedenis van Zuid-lerland als Britsch dominion zoo bloedig en ramp- zalig is geweest, maar de mannen die te Dublin aan het bewind zijn, hadden geen andere keus dan met geweld de orde te scheppen, zonder welke het staatsgezag zelf en de vrijheid van zijn burgers niet te hand- haven was. De Valera en zijn revolutionaire republiek hebben het dan afgelegd, gelijk zij het reeds afgelegd zouden hebben bij elke vrije ver kiezing waarbij lerland ..zichzelf alleen" was geweest. Hij hoopte echter op de kracht der wapens, gehanteerd door een minder- heid. Men kan dat nu dwaas noemen, maar het voorbeeld van Sovjet-Rusland is er, waar een geheel land overheerscht wordt door een bolsjewistische minderheid die haar macht kan bestendigen, omdat zij over- machtig is in het bezit van de wapens. Dan kan men ook verwijzen naar Italie, waar een fascistische minderheid in het parlement eveneens met geweld zich de macht tot re- het eenzame woudhuis samen te komen, als schuil- en vergaderplaats werd hun een geheim hoi aangewezen, nabij den Duivels kuil. De ingang, nauw en klein, was voor iederen niet ingewijde onzichtbaar, be- dekt als hij was door overhangend klimop en hooge varens. Daar hield de bende voortaan verbiijf, terwijl de hoofdman pcinsde over de wijze waarop hij zijn ge- Irouwen uit de gevangenis zou verlossen. Intusschen gingen er eenige weken voor- bij, waarin voor Guido Rocke en diens moe- dn belangrijke gebeurtenissen plaats gre- pen. Guido was voor een korte vacantie naar Willow Heights gekomen, waar hij de we ken der vacantie doorbracht. Het was te voorzien, dat zijn verhouding tegenover Klara daardoor naar een oplossing zou vragen. Ook met Klara was dit het geval. Dokter Day, die reeds lang had bemerkt, dat de jongelieden voor elkaar geschapen wairen, had met zijn gewone voortvarend- heid besloten, den knoop door te hakken. Hii deelde aan Guido daarom op zekeren morgen mede, dat hij besloten had, hem te Washington en te St. Louis verder te laten studeeren, maar dat hij wenschte. dat voor het einde der vacantie het verlo- vingsfeest zou worden gevierd. Guido was door deze woorden zoo verrast en overma- tig gelukkig, dat hij slechts woorden van dank kon stamelen en Klaxa's gelaat ge- tuigde van haar innig geluk. Zoo werd op Willow Heights een vroolijk verlovings- feest geviird, alles scheen geluk en vreug- de te zijn. De gelukkigen vermoedden niet dat een bliksemstraal uit helderen hemel aan hun geluk een smartelijk einde zou maken. (Wordt vervolgd. r NEUZENSCHE COURANT De Burgemeester van TER NEUZEN rnaakt bekend, dat bij lijn besluit van heden aan MARINUS SCHIP- PER, broodbakker, wonende te Ter Neuzen, wijk 0, No. 88. voor EEN J\AR VERGUNNING is ver- leend tot het verrichten van Bakkersnachtarbeid tusschen 8 uur des namiddags en 6 uur des voor- middags. Ter Neuzen, den 13 April 1923. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Ill ■■IIIIIIB I HIWI1111 IIP II11 I Ill IIIHIimilllMIITH

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1923 | | pagina 1