ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIE3LAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. buiTenTTn dT No 7438 Woensdag 11 April 1923 63e Ja&rgaufi. HINDERWET. HINDERWET. Bekendmaking. let geheimzinnige Wondhuis Ter-inzage-legging lijsten van candidaten. Beslissing oyer iogeleyerde candidaten- lijsten voor de stemming ter verkiezing van de leden van den Gemeenteraad. FEUILLETOH. Beslissing over ingeleverde candidaten- lijsten voor de stemming ter verkiezing van de leden van den Gemeenteraad te Philippine. BINNENLAND. Beslissing over ingeieverde candidaten- lijiten voor de stemming ter verk ezing van de leden van den raad der ge- meente Ter Neuzen. Gemeente TER NEUZEN Gemeente TER NEUZEN Burgemeester en Wethouders van de ge meente Hoek maken bekend dat de ouders, voogden of verzorgers die hunne kinderen of pupillen op 1 Mei a.s. op de openbare lagere school wenschen geplaatst te zien zich daartoe voor 30 dezer bij het hoofd der school kunnen aanmelden. De kinderen, die v66r 1 November 1923 zes jaren oud zijn, worden toegelaten. Hoek, 7 April 1923. Burgemeester en Wethouders van Hoek, A. WOLFERT, Burgemeester. J. M. DREGMANS, Seeretaris. Verlegen maalcte Guido een linksche bui- ging en ging zitten. Ik heb geiiocrd, dat uw moeder on- gesteld is, ging de jongedame glimlachend voori. Hoe gaat het met haar? Is zij reeds op weg naar betcrschap? Ik dank u, miss, jawel, stameide Guido mei vuurrood gezicht. De jongedame bemerkte zijn verlegen- heid. Zij glimlachte vxiendelijk en zeide: Mijn vadtr zal spoedig komen. U zult wel niet lang behoeven te wachten: hitr ligt een nieuwsblad, dat u intusschen kunt lezen, als het u intiresseert. Zij nam haar boek weder op en ging bij het haardvuur zitten. Guido nam mecha- nisch de courant op, hij wist niet, hoe hij zich moest houden. Hij'hield het blad voor het gezicht, maar de testers dansten hem voor de oogen heen en weer. Hij gevoel(de zich pijnlijk verlegen en wenschte, dat hij ergens in het woud zat in plaats van in ge- zelschap van deze jongedame. Hij sloeg haar gade, terwijl zij rustig in het boek las. Zij had een regelmatig ge- laat en fraaie blauwe oogen, opgeruimd- heid en toch stemmige trnst spraken uit haar trekken. Zij geleek zeer op haar vader, dokter Day. Guido herinnerde zich dat de dokter hem terkxips had medegedeeld, dat zijn dochter wefdra voorgoed van het pensionaat zou thuiskoinen. Zij was spoe- digcr gckomen dan Guido had verwacht. Het was een virlichting voor hem dat dr. Day spoedig binnentrad. De Voorzitter van het hoofdstembureau in de Gemeente HOEK maakt bekend, dat het hoofdstembureau ten raadhuize dier gemeente op Dinsdag 17 April 1923 des voormiddags half tien uur in een I openbare zitting zal beslissen over de gel- digheid der op 10 April 1923 voor bovenge noemde verkiezing ingeleverde lijsten en over de handhaving van de daarop voorkomende candidaten. Hoek, 11 April 1923. De Voorzitter voornoemd, A. WOLFERT. De Voorzitter van het hoofdstembureau in de Gemeente PHILIPPINE maakt bekend, dat het hoofdstembureau ten raadhuize dier gemeente op 16 April 1923, des voormiddags 10 nor in een openbare zitting zal beslissen over de geldigheid der op 10 April 1923 voor bovengenoemde ver kiezing ingeleverde lijsten en over de hand- having van de daarop voorkomende candi daten. Philippine, 10 April 1923. De Voorzitter voornoemd, P. A. RAMMELOO. BEGROETING NAMENS H.M. DE KONINGIN. Men meidt uit Brussel, dat jhr. mr. J. W. Quarles van Ufford, commissaris van de Koningin in Zeeland, zich naar Gent heeft begeven ter geleglenhekl van de ope ning van de bloemententoonstelling, om koning Albert te begroeten namens de Ko ningin. RANGSCH1KK1NG VAN DE KANTOREN. Ter verkrijging van bezuiniging en uit - formiteit is thans een commissie werk- zaam vocr de rangschikking van de kan- tcren van de posterijen en telegrafie, van de directe bclastingen en van de registratie en domeinen, in klassen. DE VOORZITTER DER EERSTe KAMER ONGESTELD. Naar gemeld wordt, zal de voorzitter van de Eerste Kamer Baron van Voorst tot Voorst de a.s. vergaderingen dier Ka mer niet leiden, daar hij te Arnhem, waar hij woont, ongesteld is geworden. De heer van Voorst tot Voorst is lijdende aan zware bronchitis, welke met het oog op zijn leeftijd niet zondir gevaar wordt ge- acht. DE PAKKETPOST. Ovcrwogen wordt, een deel van den pak- ketpostdienst over te brengen naar Van Gend en Loos. VERZACHTING VAN DE CeLSTRAF. De minister van Justitie heeft aan de besturen der gevangenissen een brief ge- zonden, waarin hij te kennen geeft, dat de gevangenen hun oel met platen, prent- briefkaarten e.d mogen versieren. Men mag die dingen echter niet aan de inuren Ah, Guido, daar zijt gij al, dit is mijn dochter Klara. Klara, dat is inijn jeug- dige vxiend mr. Guido Rocke. Gij hebt blijkbaar reeds kennis gemaakt. Hoe gaat het met uw moeder, Guido? Ik zeide juist aan uw dochter, dat zij zich veel beter gevoelt, aniwoordde Guido. Mooi. Dat zal wel aanhouden. Guido ik heb er lang over nagedacht, wat uw moeder noodig heeft en hoe zij dat noo- dige gen ees mid del kan krijgen. En ik ben tot deze overtuiging gekomen. Uw moeder heeft een vrooUfk, aangenaam tehuis noo dig. Zij moet niet steeds in dat kteine huis geheel alleen vertoeven, zij heeft daar niet de minste afleiding en is steeds overgele- vexd aan droevige en zorgvolle gedachten. Uw moeder moet in een andere omgeving Een omgeving van licht en lust, rust en kalmte, blijmoedigheid en opgeruimdheid en geregelde aangename bezigheid. Maar waar vinden wij zulk een'omgeving voor haar? Weet gij het, Guido? Klara had met veel oplettendheid de woorden van haar vader aangehoord. N,u de dokter en Guido beiden zwegen, zeide zij, haar oogen op haar vader richtend: Waar wij zulk een omgeving vinden, vader? Ik geloof, wij behoeven niet ver te zoeken. Waarom zou mrs. Marah Rocke niet naar hier kunnen komen, om ons be- behulpzaam te zijn. Gij hebt altijd geziegd, vader, dat wanneer ik thuis zou zijn, een waardige, bejaarde dame de huishouding zou besturen en mij daarvoor zou opleiden. Welnu, die tijd is thans gekomen en wie is beter voor die taak geschikt dan de moedeT van mr. Rocke, een zoo goede, zachte en bekwame dame, als wij nergens anders zullen vinden. En zij kan hier bij ons een aangenamen, rustigen en afleiden bevestigen en de buitenmuren moeten ge heel vrij blijven. Ook is het houden van een plant geoorioofd er indien de gevan- gene te kennen geeft, dat hij van het ver- diende geld een bloem of plant wil aan- schaffen, moet mem dezen wensch uit- votren. De redactie van het Vad., waaraan we dit biricht ontleenen, maakt de opmerking dat het niet geheel duidelijk is, hoe men zijn eel met planten en prentbriefkaarten kan versieren, indien men ze niet aan de muren bevestigen mag. UITSTEL VAN BELA^TINGBETALING. Di hooge beclragi a, |lie de fiscus in de laatste jaren van de 'belastingschuldigen vordert, hebben, mcde in verband met de moeilijke tijdsomstandigheden een groot aantal achurstallige belastingbetalers op hun geweten. Intusschen kan ondtij bepaalde omstan- digheden zonder vordefing van interest uitstel van betaling van aanslagen in de directe belastingen worden verleend (met uitzondering evcnwel van de oorlogswinst- belasting) voor een tijdvak van drie maan- den of korter en voor bedragen van 100 gulden of minder. Daartoe zijn de ontvan- girs der directe belastingen bevoegd. Betreft het uitstel een bedrag van meer dan 100 gulden en een lang^r tijdvak van drie maanden, dan wordt voor het verlee- nen de voorwaarde gesteld, dat de belas- tingschuldige zich bij gezegelde verkla- ring verbindt, om ter zake van dat uitstel aan het Rijk interest to betalen berekend nais^r o pet. De directeuren der directe belastingen zijn bevoegd om, indien een belastingschul- dige met of zonder bui* ngewoon bezwaar in staat is de verschuliligde rente te vol doen, kwijtschelding v*i de rente te ver- leenen. Zoodra de wet van 19 Maart 1923 tot wijziging van de wetgeving nopens de invordering van 's Rijks directe belastin gen in werking zal zijn gutreden is de rente krachtens het nieuwe artikel 17 der wet op de invordering verschuldigd en zal het zich bij gezegelde verklaring verbinden om interest tc betalen derhalve niet meer noo dig zijn. De vcrdering van rente geschiedt, om- dat zij, indien het uitstel van eenigsztos langen duur is, billijk is tcgenover de ande re belastingschuldigen, die op tijd betalen. DE TOESTAND. Aanvankelijk paste een koele terughou- ding ten aanzien van het aan Loucheur toe- geschreven plan betreffende de schadever- goeding en Frankrijk's veiligheid, dat hij bij zijn bezoek aan Engeland in gesprekken met Engelsche sfaatslie.den cntwikkeld heet- te te hebben. Eenzelfde terug Clouding, schrijft de N. R. Crt. diende in acht ge- nomen te worden tegenover de beieeke- nis van deze reis in het algzmeen, omdat hij geen offideele positic als Fransch mi nister bekleedt. Maar inmiddels zijn er, na de ttanvankelijko logenstraffingen, eenige nieuwe feiten in verband met dat bezoek bekend geworden, die er een ander licht op weTpen. In de eerste plaats erkent nu zelfs Reutcr, (d.w.z. men erkent in Enge land officious) dat Loucheur met Bonar Law, den Britschen eerste-minister, ge- sproken heeft. Ten tweede staat vast, dat hij na zijn terugkeer door president Mille- rand en minister-president Poincare afzon- dcrlijk ontvangen is. Loucheur had ge legenheid gehad de meening van gezag- hebbende Engelsche staatslieden, van den aan het bewind zijnden ccrste-minister af tot den vcrigen eerste-minister toe, te pol- sen. Wegens het verminderde contact tus- schen London en Parijs kon het daarom reeds van belang schijnen, dat de officieele leider van de Fransche politick uit zijn den werkkring vinden. De dokter sloeg zich met de vuist \oor het voorhoofd. Klara, je hebt gelijk. J- bent slim mer dan ik. Daar had ik nog in het ge heel niet aan gcdacht. Overal had ik in den Ngeest reeds naar een goede plaats voor mrs. Rocke gezocht en ziedaar, gij wijst ons onmiddellijk de allerbeste op- lossing aan. Guido vraag dan aan uw moeder, of zij dat voorstel aanneemt. Wij beiden, Klara en ik zullen er ons zeer ge- lukkig door ge\oelen. Guido kon slechts met moeite ds tra- nen inhouden. Het kwam hem voor, als of de dochter van dr. Day e<m engel was, die met milde hand geluk en tevTeden- heid op aarde schonk. Hij stameide woorden van dank. En J an komt gij natuurlijk ook hier wonen, als mijn aanstaande assistent, zei de de dokter nog, daarmede de vreugde van Guido ten top voerend. Met tranen in de oogen verliet de jonk- man de woning van dr. Day, om zich te haasten naar het huis van zijn moeder, brandend van verlangen, haar de blijde tij- ding mede te deelen. Maar Marah Rocke wilde niet dadelijk beslissen. Zij ovcrwoog het goede aanbod van dr. Day en hoewel zij vreesde, dat er misschien bezwaren aan verbonden waren, kwam zij toch na langdurig en rijp beraad tot de condusie, dat het haar plicht was, het aanbod aan te nemen, al was het slechts in het belang van haar zoon. Zij Het daarom aan den dokter door middel van Guido haar diepgevoelden dank betui- gen en steldi hem voor dat men aan weers- zijden vocr een maand de proof zou nemen. De dokter was het daarmede eens en zoo mond hooTden hoe men te Londen dacht. In het algemeen wist men dat te Parijs na tuurlijk al precies, dat wil zeggen men ken- de de breedte van de kloof, die het Fran sche standpunt inzake de vergoeding van het Britsche scheidde door de laatste con- ferenties van Londen en Parijs. Nadien heeft echter de bezetting van het Roerbek- ken haar beslag gekregen en nu zij drie maanden geduurd heeft, valt het niet te ontkennen dat cr bij beide partijen een ver- moeidheid waar te nemen valt in een strijd die kostbaar blijkt en ten slotte nog niets opgelost heeft. Aan den kant der geallieer- den is dat verschijnsel bij Italic niet zoo duidelijk waar te nemen, omdat zijn deel- neming meer platonisch is en er voor dit land daarom geen aanleiding bestond, zich moe te maken. Maar bij de Belgen is dit, naar men op grond van verschillende aan- wijzingen mag aannemen, wel het geval. Poincare is stellig niet naar Brussel gegaan, omdat hij zoo girust was op verdere me- dewcrking van heeler harte van Belgie aan de Roer. De Belgen wisten de Fran- schen er duidelijk te maken, dat zij geen deel zouden nemen aan een vergrooting van den radius van de bezetting. Wij heb ben al opgemcrkt, dat Loucheur doorgaat voor een komenden man en voor een poli- ticus, rijk aan ideeen. Zijn ideeen zijn ka- leidosoopisch veranderd, om;daft tet ver- schiet van de schadevergoedingskwestie nu eenmaal, op dezelfde wijze als het beeld in een kaleidoscoop, telkens met een schok zich wijzigt. Men behoeft fr niet aan te twijfelen dat hij ook nu weer eigen con- structieve ideeen heeft voor de regeling van het voornamelijk Fransch-Duitsche ge- schil en om die reden was het voor pre sident Millerand van belang te vernemen, hoe de mannen van Downing Street en Westminster daarop gereageerd hadden. Als Loucheur een komende man is, kan het geval zich voordoen, dat hij hem op een Igoeden dag bij hem ontbiedt om hem te be- lasten met de vorming van een ministerie, dat dat van Poincare moet vervangen. In tusschen is de Fransche Kamer toil 8 Mei op reces en heeft een votum, dat Poin care in het ongelijk zou stellen, nog den tijd. De toestand in de Fransche binnenland- sche politiek is eenigszins belangwekkend. Leon Daudet heeft, uit naam van de natio- nalistische rechterzijde reeds een interpel- latie aangekondigd, om do rogeering vra- gen te stellen over de reis van Loucheur, „dezen gewczen minister die met vrecmde staatslieden heeft gesproken, alsof hij zelf voorzitter van den ministcrraad was." In de Fransche pers van do rechterzijde waar- schuwt men tegelifk Poincare, dat ook Clemenceau en Briand zijn gevallen, om dat hot par'.oment hun slaafscho onderwer ping aan do Engelsche politiek niet goed wilde keuren. Uit hot feit dat Poincare met Loucheur gesproken heeft, kan de rechterzijde hem dus misschien een strop draaien. Tegelijk kan do linkerzijde dit do en, omdat zij geen wcrkelijke inatiging in de politiek verwacht die tot de Roer- actie heeft geleid, zoolang Poincare aan het bewind is. Poincare wordt zoodoendc bedreigd door een aanval op twee tegen- gestelde fronten, waarvan rechts iemand van de scherpe richting als Tardieu in zijn plaats zou willen zien links dasren- tegen misschien met Loucheur genoegen zou nemen. Het is in elk geval zeer de vraag, of Poincare zijn positie, stel dat hij dat wilde, zou kunnen redden door een zwenking naar Loucheur toe uit te voeren. In dit verband is het ook opmerkelijk in de Temps, de virtegenwoordigster van ze- kere bureaucratische invloeden aan de Quai d'Orsay, te lezen dat „dc. Fransche politiek" (dat zou dus op het oogenblik de politiek van Poincare zijn) onveran- drrlijk aan twee beginselen vasthoudt: !e. de betaling te eischen van de schadever- goeding volgens de uiteenzetting van Poin- irokken Marah Rocke en haar zoon Guido naar Willow Heights, waar zij een gelukki- gen tijd doorbrachten. Marah en haar rus- tige werkzaamheid te midden van vriende- lijke en zachtmoedige menschen. Guido en zijn krachtige studie en zijn langzaam on- merkbaar oniwakende genegenheid voor de dochter van zijn weldoener. Het was hun soms, alsof zij in een para- dijs leefden en zij konden de gedachte soms niet van zich afzetten, dat dit geluk niet lang zou duren en een of anderen dag iets zou gebeuTen, dat een einde maakte aan dezen schoonen tijd. Marah Rocke, die een scherpen blik had, bemerkte al spoedig, dat tusschen Guido en Klara een wederzijdsche gene genheid ontstond en zij bemerkte her met \Teeze, want er kon onmogelijk sprakt- zijn van een huwelijk tusschen de doch ter v .n dr. Day, de toekomstige, rijke erf- gename en haar zoon Guido, der. armen student, die niets het zijne kon noemen en slechts door de goedheid van den dok- tir zijn studien kon voortzetten. Zij was beducht voor het geluk der jon- geiieden en besloot daarom, een schei- ding te bewcrksteliigen, voor dat zij zich van hun gevoelens bewust zouden zijn ge worden. Het kostte haar wel veel moeite, maar zij sprak er toch op zekeren dag met den dokter over. Zij drukte zich in voorzichtiige termen uit, inaar liet toch duidelijk doorschemeren, dat zij een schei- ding der jongelieden noodzakelijk achtte. Maar de dokter wilde haar blijkbaar niet begrijpen. Hij luisterdc glimlachend toe, maar gaf zulke vage antwoorden, dat zij begon ce denken, dat een vereeniging vart Guido en Klara hem eigenlijk volstrekt niet onaangenaam was. Zij wist niet, wat care te Londen; 2e. het bezet houden van het Roerbekken tot de schadevergoeding betaald is. Juist met deze twee beginselen is editor niets aan te vangen, indien de Fransche politiek aan wilde sturen op een herstel van het eensgezinde front van de geallieer- den tegenovcr Duitschland. Indien zij daaraan vasthoudt, is Loucheur werkelijk niet meer dan een proefbalionnetje, dat bestemd is zeer spoedig uiteen te spatten. Loucheur zelf had een ander plan in zijn zak. Voor de schadevergoeding, zegt men, nadert zijn program het Engelsche vrij dicht, wat de bezettingskwestie betreft, zou Loucheur verlangen, dat aithans het Fran sche houvast op het Rijniand in den een of anderen vorm gehandhaafd werd. Alles wat Engeland op dit stuk, volgens een offi- deuze uitlating van Reuttr wil toestaan, is een ncuiraliseering van het Rijniand, met behoud van Duitschlaud's souvereine rech- ten ten aanzien van dit gebied, een stelsel waaraan echter een meerderheid van het Fransche parlemenL die totnogtoe de Roer- actie gestcund heeft,'haar goedkeuring zou moeten hechten. Zelfs inuien Loucheur pcrsoonlijk zoo ver in zijn tegemoetkoming aan het Engelsche verlangen wilde gaan, zou zijn aarzeling begrijpelijk zijn, in ver band met de capties die het Fransche par- lement ertegen zou maken. Het kan nu wel zijn, dat, gelijk de Matin meent, Loucheur's bezoek het ijs heeft gebroken voor nieuwe onderhandelingeri tusschen die drie geallieerden Frankrijk, Belgie en Italie eener- en Engeiarjd ander- zijds (men merke op, hoe de geallieerden daarbij in twee partijen verdeeld wordenj, de eventueele uitkomst van zulke onderhan- delingen zal bekrachtigd moeten worden door een meerderheid van de Franschen Kamer. Men zal nog niet vergeten zijn, hoe Briand indertijd zeer void aan meende te kunnen zijin over hetgeen hij te Cannes in zijn ondcrhandelingen met Lloyd Geor ge toen in parlementaire kringen te Parijs het rumoer over zijn ondervverping aan Engeland losbrak en hij, ijlings te Parijs ttruggekeerd, daar in de Kamer een zoo vijandige atmosfeer tegen zich vond, dat de lust hern verging, het votum van wan- trouwen, dat hij over zich beschoren voel- de, zelfs nog af te wachten. Het moge dus waar zijn, dat Loucheur op steun van reeds vele gematigden in de Kamer kan rekenen en dat men ook in Engeland, Belgie en Italie begroeten zou als Ulder van de Fran sche politiek, niet voor de parlementaire meerderheid onder de politiek van Poin care, die de hare was, een streep gelieft te zetten, is hij als minister-president mo- gel ijk en cen nieuwe koers uitvoerbaar. Als de Petit Pcrisien zegt, dat de houding van Frankrijk nooit zal veranderen, name- lijk, dat het zijn vordering wil innen n „geen Fransch staatsman eraan zou kun nen denken de omknelling van het Roer- gebiKl te ontspannen", spreekt zij in den- zeifden geest als de Temps en neemt zij juist den grond weg voor de optimistische verklaring die zij erop laat volgen, name- lijk, dat de Fransche regeering verheugd is geweest te vernemen, dat de „Engri- sche regeering en alie geallieerden er niet zeer ver af zijn te denken gelijk zij". Men behoeft tr de verklaring van de vaak goed ingelichte Londensche Observer sleciifs naast te leggen, djat aan Loucheur in En geland volkomen openhartig te verstaan is gegeven, dat „elke te>enadering tusschen Frankrijk en Engeland in de plaats moet komen en geen aanvulling kan zijn van de tegenwoordige Fransche politiek aan de Rotr". Ondanks vele optimistische berichten, blijft onze conclusie dus alweir, dat, zelfs als men achteraf bezien, grooter beteeke- nis aaii Loucheur's Engelsche reis mag toekennen, terughouding op haar plaats blijft ten aanzien van ae nooggcsp.tnnen verwachtingen die trmee verbonden wor den. zij nu moest doeu. Zij dacht lang ovor ae zaak na en het vvtra haar daaroij hoe langur hoe duideiijker dat zoo iets toch een oiunogelijkhekl zou zijn, het vcrschil m stand was te groot, de wereld zou Gui do spottend met den vinger aanwijzen ais een man, die op handigv wijze zich van een flink kapitaal had varzekerd. Zij besiooi daarom ^penhartig met Guido te spreken. De jongeling werd be- dremmeld en toen zij hem op de nood- zakeiijkheid wees, zijn hart te overwin- nen, daair zijn liefde hopdoos genoemd moest worden en zich geheel en al aan zijn is tudie te wijden, vvtrd hij bleek en kwamen de tranen hem in de oogen. Maar hij beioofde zijn moeder haar nadrukkelijk gebod op te volgen en zijn houding tegen ovcr Klara was van af dezen dag geheel veranderd. De toestand werd daaraoor pijn lijk en onaangenaam, ec heerschte een ge- orukte stemming en de dokter, die de reden daarvan wel begreep, zag in, dat het zoo niet langer kon duren. Hij kwam daarom op zekeren morgen met de verras- sende tijding, dat Guido thans genoeg voorioopige kennis had opgedaan en daar om binnen eenige Jagen naar de universi- teit te Washington zou gaan. Alles werd in gireedheid gebracht en Guido nam een harteltjk, maar droevig afscneid van zijn moeder en van Klara. De dokter vergezelde hem naar Staunton, waar de diligence den toekomst.gen geneesheer rneeenam naar het eerste spoorwegstation. (Wordt vervolgd.) sLfttAi ,A ENSCHE De Voorzitter van het hoofdstembureau in de maakt bekend, dat het hoofdstembureau ten raad- huize dier gemeente op 7ATERDAG 14 A PHIL 1923, des voormiddags 10 nur, in een openbare zitting zal beslissen over de geldigbeid der op 10 APRIL j.l. voor bovengenoemde verkiezing ingeleverde lijsten en over de handhaving van de daarop voorkomende candidaten. Ter Neuzen, den 9 April 19*23. De Voorzitter voornoemd, J. HUIZINGA. De Voorzitter van het hoofdstembureau in de maakt bekend, dat de bij hem ingeleverde lijsten der candidaten, gesteld voor de op 17 MEI a. s. te houden stemming ter verkiezing van de leden van den Raad, ter gemeente-secretarie voor een ieder ter inzage zijn nedergelegd. Ter Neuzen, 11 April 1923. De Voorzitter van het hoofdstembureau voornoemd, J. HUIZINGA. Bargemeester en Wethouders van TER NEUZEN breagen ter openbare kennis, dat ter gemeente- searetarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen v»b E. A. VAN DEN EECKHOUT te Ter Neuzen, om rEBGUyyJNG tot het plaatsen en in werking brengen van drie electro-motoren, op het perceel kadas raal bekend in scctie L, No. 1019. Op Maandag 23 April a.s., aes namiddags drie uur, zal ten gemeentehuize gelegenheid bestaan om bezwaren tegen de inwilliging van dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, ais zij, die bezwaren riebben, kunnen gedurende drie dag en, voor hetboven- geaelde tijdstip, ter Secretarie der gemeente ken nis n e m e n van de ter zake ingekomen schrifturen. Be aandacht van belanghebbendeii wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande jurisprudentie iet tot beroep gerechtigd zijn, zij, die niet overeen- knmstig art. 7 der Hinderwet op den bovenbepaalden dag voor het gemeentehestuur zijn verschenen, ten einde hun bezwaren mondeling toe te lichten. Ter Neuzen, den 9 April 1923. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Seeretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat de beslissing op het verzoek van PIETER PLATTEEUW te Antwerpen om op het perceel, kadastraal bekend in sectie M, no 283 een electromotor te mogen plaatsen en in werking brengen, door hen -is VERDA AGD, op grond dat het bericht van den Hoofdinspecteur van den Arbeid in het Xe district te Dordrecht nog niet is ingekomen. dat de inrichting zal voldoen aan de eischen krachtens artikel 6 der Veiligheidswet gesteld. Ter Neuzen, 10 April, 1923. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester, B. I. ZONNEVIJLLE, Seeretaris,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1923 | | pagina 1