ALGEMEEN NIEUWS- EN ADYERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Woensdag 4 April 1923 63e Jaargang. H. E. Kantoorhouders No 7435. Hetgeheimzmnige Woudhuis 6R0NDBELASTIN6. BINNENLAND. F EUILLETON. BUITENLA N D. worden verzocht het abonnements- geld over het lste kwartaal 1923 van de Ter Neuzensche Courant, in te zenden v66r 7 April a. s. DE UITGEEFSTER. PENSIOENWET 1922. Het Staatsblad no. 108 bevat een Kon. besluit van 24 dezer, tot vaststelling van een algemeenen maatregel van bestuur als be doeld in artikel 49 der Pensioenwet 1922 (Staatsblad no. 240). Daarbij is bepaald: Artikel 1. De betrekkingen bedoeld in artikel 49 der Pensioenwet 1922 (Stbl. no. 240), waaraan ingevolge dat artikel uitzicht op pensioen op 55-jarigen leeftijd is ver- bonden, zijn: brievenbestellers, chet-mon- teur, monteur bij den telegraaf- of bij een telefoondienst; hoofdkommies, assistent of kommies der belastingen; veldwachter (ook in den rang van brigadier en brigadier- majoor)stoker van stoomketels en van gasfabrieken; geneesheer-directeur, direc- trfce; adjunct-directrice, verplegenden met inbegrip van hOofdverplegenden van of in een ziekenhuis of krankzinnigengesticht; ge- zagvoerder, matroos aan boord van een stoomloodstransportvaartuig voor den alge meenen dienst van het loodswezen enz.; loodsschipper, loods, loodskweekeling, hulp- loods, kwartiermeester, roeier, matroos, ma- troos-ko.k en matroos-motordrijver van den loodsdienst voor zeesehepen; ingenieur der le of 2e klasse en fechnisch ambtenaar bij het toezicht op het stoomwezen; opzichter der mijnen die met het toezicht op den on- dergrondschen arbeid is belast; agent van politie (ook in den rang van brigadier, bri- gadier-titulair of chef-majoor)comman dant van- en brandmeester, brandwacht of kraandraaier bij een beroepsbrandweer; ha- venloods; straatmaker werkzaam bij een steenbestrating; gasstoker-ploegbaas; be- stuurder van een electrische tramwagen; vroedvrouw. Artikel 2. De ambtenaren, die op den da tum van het inwerkingtreden van de Pen sioenwet 1922 (Stbl. no. 240) in dienst wa- ren in een betrekking, waaraan uitzicht op pensioen op 55-jarigen leeftijd was verbon- den, behouden dat uitzicht. Artikel 3. Dit besluit treedt in werking met ingang van den tweeden dag na dien der dagteekening van het Staatsblad, waarin het geplaatst is (met 31 Maart). DE BEZETT1NG VAN DU1TSCH GEB1ED. Het departement van Buitenlandsche za- ken maakt, onder verwijzing naar de publi- catie omtrent 15.000 in bezet Duitschland opgehouden wagons, bekend, dat het, in verband met de nog onzekere postverbindin- gen in bezet Duitschland, in dit geval wel- licht gewenscht is, de voor de vrijgave van 13) Kolonel, dat is geen gemakkelijk:' taak, Het jonge kind kon veilig womdc-n weggevoerd, niemand kende het, maar dit meisje kan niet uit den weg warden ge- iruimd zonder dat de geheele streek in op- winding komt. Ik weet het. Het risico is groot, maar ik wil er ook naar betalen... Op den dag dat je mij het duidefijke bewijs le- virt, dat Kapitola dood is, betaal ik je duizend dollar. De bandiet lachte hartelijk. Duizend dollar? En dat voor een Kapitola Le Noir, de toekomstige erfgena- rae van een onmetelijk virmogen? Dat is toch waarlijk de moeite niet waand. En wed mom lachte Mac Donald spot- tend. Schurk, lach niet. Een woord van mij en je bent verloren, je hangt aan de galg. Mogelijk wel, maar dan naast u, ko lonel. Geen bedreigingen tusschen ons; wij weten te veel van elkander. De kolonel sdhreed eenige malen hee;\ en weex. Genoeg riep hij dan. Wat verlang je voor dat werk? Wel, zoo mag ik mij gaaxne hooren toe- spreken. Welnu dan, ik eisch tiendurzend dollar, vijfduizend mi direct en vijfdui- zend nadat de taak volbracht is. Ongehocrd. Je exploiteert mijn on- gunstige positie in je voordeel. Volstrekt niet, maar om u de waar- heid te zeggen, kolonel, ik wordt dit roo- deze wagons aan de Regie des Chemins de ter Rh£nans te Dusseldorp (orgaan van de bezettings-overheid) te richten verzoeken, via het departement van buitenlandsche zar ken, mits voor 7 April in te zenden. Het departement voornoemd zal zich dan met de doorzending van de verzoeken be- lasten. De verzoeken, welke in de Fransche taal moeten zijn opgesteld, dienen te worden ge- richt tot bovengenoemd bureau van de be- zetting en moeten zijn gesloten in envelop- pen geadresseerd aan meergenoemd bezei- tings-bureau. Om deze enveloppe moet zich een andere bevindem geadresseerd aan het de partement van Buitenlandsche zaken. op welken omslag tevens aangeteekend moet zijn: Wagons in bezet Duitschland. Het departement belast zich dus alleen met de doorzending. DE SCHOOLKINDEREN EN ONZE VOLKSL1EDEREN. Dezer dagen heeft, naar het Vad. meldt, de Minister van Onderwijs den volgenden brief aan de inspecteurs van het Lager On derwijs gericht: „Het is mij bekend en nog onlangs is van bevoegde zijde mijn aandacht daarop opnieuw bevestigd dat de onwetenheid der schoolkinderen (en ook van de volwas- senen) ten aanzien der Nederlandsche volks liederen over het algemeen niet gering is. „Ik acht het nuttig u hierop te wijzen, op- dat gij bij de behandeling der leerplans hier- aan de noodige aandacht wijdt door te be- vorderen, dat in de leerprogramma's eenige der meest in zwang zijnde volksliederen worden opgenomen. Het verdient voorts aanbeveling de medewerking der hoofden van openbare en bijzondere lagere scholen in te roepen, opdat de kinderen meer dan tot dusver naast de melodie ook de woorden dier liederen leeren kennen en onthouden. Ook komt het mij gewenscht voor, dat aan de leerlingen der lagere scholen bij het ver- laten der school een boekje met liederen, waarin ook volksliederen voorkomen, wordt uitgereikt en dat gij bij de gemeente- en sctioolbesturen uw invloed aanwendt om dit te bevorderen. In verband met het verschil in karakter der onderscheidene scholen, verdient het m.i. evenwel geen aanbeveling hiervoor een be- paalde verzameling te noemen; gemeente- en schoolbesturen dienen ten deze zelf een keuze te doen." DE VRIJWILLIGE OUDERDOMS- VERZEKERING. Naar de „Verz.bode" verneemt, is in de conceptregeling voor de uitvoering van de vrijwillige ouderdomsverzekering van het rijk de korting op de weekpremien bij be- taling in grootere termijnen voorgesteld op: 10 bij betaling per maand; 13 bij to taling per 3 maanden en 14 bij betaling per jaar. HET HOOGOVENBEDR1JF TE VELSEN. Men schrijft aan de N. R. Crt. uit Velsen: Ik heb nog eens de wcrken van het hoog- ovenbedrijf bezichtigd. Atlereerst bezocht ik het pompstation, dat zoo goed als gereed is. Aan de installatie wend de laatste hand gelegd. De viex grootc pompen, die 30.000 tot 70.000 liter water per minuut opvoe- ten, zorgen voor de watervoorziening van de hoogovens en voor het koelwater. Zii zijn geleverd 'door de firma Sulzer te Win- terthur, de motoren zijn van Smit te Slik- kerveer. De groote electrische kranen, die straks het erts en de kolen uit de schepen zul- len lessen, zijn geleverd door de N.V. Thomson's Havenbedrijf te Rotterdam. Zii zijn van de nieuwste constructie en bere- kend op zeer snel lossen van de schgpen. versleven moe, ik wil een eerlijk man wor den en naar het Verre Westen tnekken. Voor de tien duizend dollar zal ik daar grond gaan koopen. De kolonel brak in een grimmigen scha- terlach uit, toen hij Mac Donald hoordc zeggen, dat hij een eerlijk man wilde wor den. Hij zag echter in, dat er tegen den ban- diet niets te doen was. Welnu, zeide hij, ik stem toe. Doe wat ik je gezegd hdb en het geld bchoort je toe. Verwacht mij hier morgenavond, om de eerste vijf duizend dollar te brengen. lntusschen zal je voorbereidende maatre- gelen nemen en Irachten alles te weten te komen, wat je te weten komen kunt. Maar neem je wel in acht. Wees vocrzichtig, ik waarschuw je, want de majoor is een sluw en gevaarlijk heer. Een misgreep en de geheele ondirneming kan vergeefsch zijn. Goedennacht! morgen om dezen tijd kom ik terug. De kolonel zette den kraag van zijn wij- den mantel op, trok den hoed diep naar Voren en schreed door het groote vertrek, waar nu een twintig kerels zaten, naar bui- ten. Hij schreed haastig voort langs een smal voetpad, dat hem midden door het dichte woud vocrde, bergop en bergaf, tot de weg sterk begon te Uellen en hij in een diepe vallei afdaalde, waar tusschen de boomep de zwarte lijnen van een huis te voorschijn kvvamen. Zoover gekomen, bleef de kolo nel een oogenblik staan: Hij zal haar dooden, mompelde hij. Hij zal de bloedige dood volvoercn. En dan weg met hem. Hij wil naar het Verre Wes ten? Des te beter. Hij zou mij gevaarlijk worden. Hij weet te veel en ik begin hem te vreezen. Daarom weg met hem. Mijn ge- heim dulidt geen vreemde ingewijden. Ka- De hefsnelhcid der knijp; rs is zeer groot, de loopsnelheid der wagens langs de groo te loopkraan 18 K.M. per mr. De loopbrug van 147 ton gewicht was in 10 uur tijds opgesteld. Ook de betonnen extsbunkers zijn zoo goed als gereed gekomen. Bovenin de bun kers zijn een groot aantal vakjes, waarin de verschillende ertssoorten want voor de virvaardiging van ht| ijzer wordt ter markt een achttal ertssoArten gebruikt worden gestort. Daartoe rijden boven op de bunkers wagentjes. Onder de bunkers rijd'ii wagentjes, die het erts uit de verschillerde vakjes opvan- gen. Dan gaat het erts de liftwagentjes, die het naar de noogov s voeren. De jift- banen voor deze wagentjes waren ook ge reed en de wagentjes onderaan reeds be vestigd. We namen een kijkje in de machi- nekamer met den ronsel roor de liften. De machine-installatie is van Lidgewood te New York. Daarna ben ik hoogerop gegaan naar de hoogovens en heb ik de/e gevaarten aan alle kanten bezien. We zagen het deksei openen van de klok, waarop straks het erts komt te vallen, heel in de. hoogte; beneden ziet men de opening, waar het vloeibare ijzer als gloeiende iava zal uitstroomen naar de giethallen. Het sluiten van die opening is een gevaarlijk werkje. De opening moet nl. gesloten worden met een prop klei, die er door een klein kanonmtje ingeschoten wordt. Ik zag ook de giethallen, waar het vloei bare ijzer in de vormen komt. In kommen van 4000 K.G. gaat het dan naar de breek- machines, waar het gebroken wordt in sfcukjes van 40 a 50 K.G. In de electrische centrale, een van fraaie steen opgefcrokken gebouw is men bezig met het opstellen dec machines. De vijf groote turbines van 2300 LP.K. zijn van EscherWyss en Co. te Zurich, de andere machines zijn van Stork te Hengelo. Met gas van de hoogovens zal de be- noodigde energie worden vcrkregen. Als het bedcijf op gang is, wordt 1000 M3. gas pir minuut geproduceerd. Met dit'gas zullen ook de cokesovens worden gestookt, die nog in aanbouw zijn. De bouw van de ookesovens is een secuur werk, om het groote complex is een houten bekapping opgetrokken, tot wering van de vocht. De ovens met de vele kanalen voor lucht en gas, worden gebouwd do r een Brussellschc firma. Men zal dus nW afhankelijk zijn van Duitsche of Engelsche cokes, bovendicu zijn onze Limburgsche kolen zeer geschikt voor de cokesproductie. In aanbouw is ook nog de fabriek voor de bijproducten. Want de hoogovens pro- duceeren ook teer, ammoniak, kunstmest, enz., tcrwijl van de slakken steenen en keien worden gemaakt. Dezen zomer hoopt men zoover te zijn, dat het bedrijf in werking gesteld kan worden. DE ZOMERTIJD. Dinsdag is het voorioopig verslag van de Eerste Kamer verschenen over het initiatief- voorstel van de heeren Braat en De Boer om den zomertijd niet weer in te voeren. Er blijkt uit, dat de groote meerderheid van de Kamer om uiteenloopende redenen meent, dat het voorstel niet kan worden aanvaard. Men kwam tot de slotsom, dat het op den weg der regeering ligt, met een modus vivendi te komen, door den termijn te be- korten, gedurende welken de zomertijd zou gelden of, gelijk eenige leden aangaven, door invoering van den midden-Europee- schen tijd. De verwachting werd daarom algemeen uitgesproken, dat bij eventueele verwerping van het voorstel-Braat c.s., de regeering in dien zin zou handelen. pitola zal stnrven en Mac Donald hi| moge op zijn hoede zijn. Een enkele stap tegen mij en hij is verloren. Ik zal hem neirschieten met eigen hand. XII. Ontsnapt. Toen Kapitola nabij Hurricane Hall kwam, snelde Pitapat, het meisje, dat voor haar bediening was aangewezen, op haar toe. G, miss, uw oom is verschrikkelijk. Oi| is razend van woede. Ga u maar spoedig door de achterdeur binnen en ga hem uit den weg, want hij is verschrikke lijk. Kapitola sloeg niet veel acht op de alrr- inetrende woorden van de kleine Pitapat. Zij reed spoedig naar binnen, waar Wool, half dood van angst en opgewondenheid het schuimbekkende paard bij den teugel nam en het naar iden stal geleidde, ter- wijl Kapitola het huis binnenging. Als een leeuw in zijn kooi schreed ma joor Warfield in zijn kamer op en neer. Met de grootste kalmte begroette Kapi tola hem. Goedenavond, oom. Hij zag haar aan met een blik, die de bedienden deed siddtren van angst. Waar ben je geweest? zeide hij met een stem, waaruit ingchouden woede en ziedende tocrn spraken. Waar ik geweest ben? Ik heb een wandelrit gemaakt aan de andere zijde van de rivier. Tot op den hoogsten berg ben ik geweest. Aan de andere zijde van de rivier? Tot op den hoogsten berg? Heb ik je niet vcrboden daarheen te gaan? Hoe durf je het wagen, mij niet te gehoorzamen? De majoor was blijkbaar zeer kvvaad, LANDARBEIDER5 NAAR FRANKR1JK. De directeur van den Rijksdienst der Arbeidsbemiddeling te 's-Gravenhage deelt mede, dat er weder gelegenheid bestaat be- kwame botrenarbeiders melkers, ploegers, bocrenknechten en boerenmeiden, alsmc- de gezinnen met of zonder kinderen, ver- trouwd met melken of ploegen of huise- lijk w<rk in de boerderij in Frankrijk in vaste betrekkingen te plaatsen. Ook be staat weder gelegenheid voor arbeiders, bekend en vertrouwd met den verbouw van suikerbicten om gedurende de geheele cam- pagne n.T. van ongeveer Mei tot ongeveer eindc October aldaar werk te- verkrijgen. Spoedige aanbieding 'hiervoor is gewenscht. Inlichtingen worden verstrekt door het orgaan der openbare arbeidsbemiddeling in de woonplaats (arbeidsbeurs of corres pondent) en ook maar dan alleen schrif- telijk, door den directeur voornoemd. DE BEZETTING VAN HET ROER- GEBIED. 11 dooden, 19 zwaar gewonden en ruim 20 lichtgewonden zijn de oogst geweest van de Franschen, die zich Zaterdagmorgen naar de fabrieken van Krupp te Essen bega- ven, om auto's te requireeren. De Fransche lezing van het geval werpt alle schuld op de IXiitsciurs, en de Duitsche lezing werpt alle schuld op de Franschen. Zuivert men ze, dan houdt men het volgende over: 's Morgens vroeg verscheen een officier met elf man in de garage van de fabrieken van Krupp met de mededeeling, dat de daar aanwezige auto's zouden worden in beslag genomen en dat geen Duitscher er meer een vinger naar mocht uitsteken. On- dirdehand werd een machinegeweer in stcl- ling gebracht. De bedrijfsraad, die net ver- gadcrde in de garage, verzocht niet al te ijlings te werk te gaan, daar de auto's meest dienst deden als vervoermiddel voor levensmiddelen. Br schijnen toen woorden gevallen te zijn, zooals in dergelijke om- standigheden vaker gebeurt, wanneer de menschen elkaar met meer begrijpen, om- dat zij elkanders taal niet machtig zijn en de bedrijfsraad achtte het op een zeker oogenblik noodig, de sir ones en de stoom- fluiten te laten loeien. Op dat oorverdoo- vende signaal stroomden ruim 40.000 ar- beidiTs van hun werk weg en reptien zich naar de straat, waaraan de garage ligt. Het wtrd een opstopping van menschen, die niet meer voor- of achteruit konden. De bedrijfsraad ried tien Franschen aan, heen te gaan, want dat de arbeiders niet eerder het werk zouden hervatten, voordat zij zagen, dat de Franschen afzagen van hun plannen. En om den Franschen den aftocht mogelijk te maken liepen de leden van den bedrijfsraad voor op, om de me- nigtc te K'irmanen uiteen te gaan. Hoe goed bfxloeld, schijnt die poging mislukt te zijn, tenminste de Franschen girigen plotseling over tot tirailleeren en vuren. Of er stee nen naar hen geworpen zijn, staat niet vast; wel schijnt 'men hun hoonende uit- roepen bedacht te hebben. Er ontstond een geweldige paniek, met het gevolg, dat ve- len ond( r den voet geloopen werden. Hei resultaat aan slachtoffers heeft men hier- boven kunnen vinden. Even later werd een Fransche auto, die niets met het geval te maken had gehad, tot stilstand gebracht en de inzittjenden wtrden mishandeld, omdat zij weigerden die auto ter beschikking te houden vooi het vervoer van de gedooden en gewon den. Weur later op den dag kwamen de Fran sche officieren die de feitelijke requisitie moesten uitvoeren, doch ze vonden de ga rage leeg. maar Kapitola bleef zeer rustig onder zijn toorn. Het spijt mij dat ik u daardoor blijk baar vertoornd heb, oom, zeide zij. Ik wist niet dat ik iets deed, wat u mij had verboden. Dit kalme openhartige antwoord kalmeer-' de den majoor. Wist gij dat niet? Nu, dan weet ge het nu. Ge waagt zonder mijn verlof niet aan gindsche zijde van de rivier te gaan, versta je? Als je zelf eens wist, in welk gevaar je geweest bent. Verbeeid je nu toch ee*ns, dat je Mac Donald ontmoet had. G, ik reed onder ridderlijke bescher- ming, antvvoordde Kapitola glimlachend. Op den terug weg werd ik door een gentle man ingehaald, die met mij mede gere- den is. Door een gentleman. Wie was dat? Ik weet het niet. Ik liet hl'm op eeni- gen afs.and van hier achter. Wat is dat nu? Vertel nu eens wat er gebe.urd is. Wel, hij reed me achterop. We praat- ten wat met elkander en toen wilde hij da. ik af zou stappen. Maar ik was hem te slim af. Terwijl zijn paard los stond en hij mij den rug had toegekeerd, gaf ik zijn ros een zweepslag en ging er zelf ook van door. Ik waadde door de rivier en zoo kwam ik terug. En die vreemdeling? Wie was hii? Noemde hij zijn naam niet? Weet je niet wie het was? Neen, maar hij was zwart als de nacht, van het hoofd tot de voeten en als ik aan een verschijning geloofde, dan zou ik denken, dat het Nu, dat het Dat het Mac Donald in hoogst eigen persoon geweest is, zeide Kapitola met RECLAME. FRANKRIJK BESCHERMT ZIJN WIJNEN. Een combinatie van Fransche wijnboi:- wers, het CONSORTIUM VINICOLE FRAN^AIS houdt van 4 tot 12 April voor Goes en omstreken een inschrijving op on- vervalschte wijnen voor particulieren. Ter bestrijding der vervalschingen wordt er geleverd uitsluitend met Regeerings-Cer- tificaat van uit de verkoop-centrale te Am sterdam (Weteringschans 177) bij minimum 12 flesschen. Onze Redactie ontving hierover een offi- cieel schrijven van den Vertegenwoordiger van het Fransche Ministerie. Alle inlichtingen gratis bij den deurwaar- der J. M. de Kok te Goes, Kleine Kade 11, Telefoon No. 152. Uit teleurstelling hierover hebben zij toen de arrestatie bevolen van vier directeuren van de fabrieken te Essen, alle. van Krupp en hebben bovendien den hoofdman van de brandweer in hechtcnis genomen, om dat zij aan diens treuzelen het mislukken der ochtend-expeditie weten. Zijn post was namelijk naast de garage van Krupp. De Franschen zeggen, dat het laten loeien van de sirenes en de fluiten het sein ge weest is voor de arbeiders om te hoop te loopen, het werk der requisiteurs te be- moeilijken, met steenen te gooien, revol- verschoten te lossen en stralen rook op de Fransche soldaten te richten. Dat al die beweringen kant noch wal raken, wordt door de Duitschers beweerd, en zij voeren als bewijs aan, dat al de slachtoffers ge- dood of gewond zijn in den rug. Wie aanvalt krijgt wonden van voren. Het regent scherpe protestnota's naar aanleiding van dit droevige voorval te Es sen. De uitgewezen regeeringspresident Grutzner, die z'n functie uit is blijven oefe- nen buiten het bezett-e gebied, heeft aan generaal Degoutte geschreven, dat hij de zen voor de dooden en gewonden van het Krupp-incident absoluut verantwoordelijk stelt, en dat hij niet een scherpen toon aanslaat, omdat hij zich buiten het bezetb gebied veilig acht, want dat hij zich met alle genoegen ter beschikking zai stellen van een Franschen krijgsraad om zijn pro test mondeling toe te lichten, mits rnien hem dan veroorlove geen blad voor den mond te nemen. Ook de rijkspresident heeft gtprotes- tetrd, doch niet zoo forsch als de bedrijfs raad der Krupp-fabrieken en de Kamer van Koophandel voor Essen-Muhlheim en Obcr- hausen. De bedrijfsraad is vocral daarom woedend, omdat de Franschen juist het lid, dat vooropliep, om de opgedrongen menigte te kalmeiren en tot zich - ve rs pre i- den aan te sporen, het eerst hebben dood- geschoten. „|awel", zeggen de Franschen, „die man deed dat juist, om de menschen nog meer op te hitsen," De genoemde Kamer van Koophandel heeft gedreigd de fabrieken van Krupp gesloten te veridaren, wat een klap voor het Roergcbied en het gansche Duitsche rijk zou beteekenen, zoo niet de laatste nekslag. Toch hebben de Franschen de directeu- Brunn, Ritter, Oesterheim en Baur niet vrijgelaten. Intcgendeel: deze heeren wor den ervan beschuldigd, de arbeiders tot verzet te hebben aangespoord, en te heb ben laten opwinden tot gewelddadigheden door de sirenes te laten loeien. Essen heeft een paar ellendige Paasch- dagen doorgemaakt en het vreest nog er- gcre, zoodra de Franschen komen met mi- litaire represaille-maatregelen. Er hoeft maar iemand zijn kop kvvijt te raken, om een onverstoorbaren glimlach en ging ka!m en rustig de kamer uit. Den volgenden morgen wachtte Kapito la tevergeefs op den majoor. Hij kwam niet aan het ontbiit, iets wat ha r zeer ver- baasde. Zij begon echter met tnrs. Kondi- ment kalm te ontbijten, voor zij gereed waren kwam de majoor binnenstuiven, bui ten zicbzelf van woede en opwinding. r—Vuur en .vlam, bulderde hij, je hebt je niet vrrgist. Je was gisteravond waar lijk in gezelschap van Mac Donald. Mrs. Kondiment uitte een kreet van sclirik. Master! master, riep zij uit. Stil, voir de majoor uit. Ziet ge daar dat meisje, die Kapitola? Zij reed gistiravond met Mac Donald door de wou- den. Een wonder, dat zij nog leeft. —Met Mac Donald? riep mrs. Kondi ment uit. O hemel! Met Mac Donald. Maar kind, ik heb je nog gewaarschuwd. Je wilde mij niet hooren, dat heb je er nu van. Zoo. Hebt gij haar gewaarschuwd? Gij hadt er zeker een voorgevoel van, dat de schurk dezen nacht in mijn stallen zou inbreken en mijn mooiste paard zou stelcn. Hoe, vToeg Kapitola, heeft hii van nacht uw mooiste paard gestolen. J a, hij, Mac Donald, met mijn mooi ste paard is hij er van door gegaan. Maar ik zal hem en het paard terug krijgen, ik zal een som gelds beschikbaar stellen. Wij zullen hem krijgen. Maak je gereed, we gaan naar Tiptop. Je kunt met mij mee rijden. Tien minuten later reden de majoor en zijn pupil te paard naar Tipptop. (Wordt vervolgd). CO U RANT De Burgemeester van TEIi NELZF.N, Gclf-t op art. 15 der wet. van 2d Mei 1870(5taats- blad No. 82) tot regeling der grondbelasting. Brengt. ter kennis dat de door hem ontvangen staten der uitkomsten van de meting en schatting enz inbo- vea gemeld artikel bedoeld, gedurende 30 dagen op de aecretarie der gemeente ter inzage zijn nedergelegd en dat aan ieder wiens eigendommen in die staten ver- meld zijn eene kennisgeving zal worden toegezonden. Ter Neuzen, den 4 April 1923. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1923 | | pagina 1