K ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Maandag 26 Maart 1923 63e Jaargaug. "7ACCIHATIE. No 7432 let geheimzianig® Woudhuis 8INNENLAND. FEUILLETON. B U j T E N L A ND. De Burgemeester van T2R NEUZEN gratis Vaccinatie en Revaccinatie TER NSCHE CO U RANT maakt het navolg-ende bekend: De Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw: Overwegende, dat het wenschelijk is maat- regelen te nemen, ten einde overbevissching van natuurlijke mosseibanken in den Wadden- zee te voorkomen: Gelet op art. 14 var. het Waddenzeevisscherij- reglement (Staatsblad 1915, No. 206), laatste- lijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 29 Jan. 1920 (Staatsblad No. 43); HEEFT GOEDGEVONDEN: te bepalen, dat: lo. met ingang van 25 Maart 1923 tot eon nader vast te stellen datum het in onderstaan- de omschjrijving aangegeven gedeelte van do Waddenzee, wordt gesloten voor de visscheri 2o. het visschen binnen dat gedeelte wordt vergund op voorwaarde, dat met gevischt wordt met een schelpdierenvischtuig onder aanwen ding van mechanische kracht; 3o. het districtshoofd in bijzondere gevallen schriftelijk ontheffing kan verleenen van de in 2o. gestelde voorwaarde, onder de noodige be- palingen ter voorkoming van misbruik. Omschrijving: De grenzen van het gesloten gedeelte wor- den gevormd: in het Noorden door het verlengde van de lijn, getrokken van den toren van de Groote Kerk te Harlingen over dien van de R. Kerk aldaar, tot het punt waar zij de lijn der zwarte tonnen van het Zuid Oostrak snijdt zwarte ton No. 8, Klaas Oom), vervolgens naar de zwarte ton No. 7, Keeshoek, en van daar Westwaarts (rechtwijzend) tot de kust var Texel; in het Zuiden door de lijn van Ewijcksluis- havenlicht de Haukes, langs de Zuidkust van Wieringen tot Groote Kaap, van hier langs de lijn kerktoren van Hypolitushoef in Groote Kaap tot het punt waar deze de lijn der roc tonnen van de Middelgronden snijdt, vervolgens langs deze roode tonnenlijn tot de roode ton No. 1 en voorts door de lijn Wons in Komwerd. 's Gravenhage, 21 Maart 1923. Voor den Minister, De Secretaris-Generaal, (get.) J. B. KAN. Ter Neuzen, den 23 Maart 1923. De Burgemeester, J. HUIZINGA. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN miikeii bekend, dat gelegenheid tot het nazien van de door den heer A. SPRUITENBURG, gemeente-ge- neesheer, zal bestaan in de kom der gemeente, op WOENSDAG 28 Maart 1923, ir. het Vereenigingsge- bouw in de Donze-Visserstraat, 's namiddags TWEE uur en te Sluiskil op VR1JDAG 30 Maart 1923, in een der lokalen der openbare lagere school, des namiddags VIER uur. Ter Neuzen, den 26 Maart 1923. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Seeretaris. EEN MEERDERHEID DER EERSTE K AMER TEGEN HET VOORSTEL-BRAAT VERWACHT. Uit parlementaire kringen verneemt men. dat bij" de behandeling van het voorstel Braat, tot afschaffing van den zomertijd, in de Eerste Kamer afdeeHngen een groo- ter aantal leden zich tegen dat voorstel dan er voor moet hebben verklaard, m.la.w. dat het aantal voorstanders van den zo mertijd dat der tegenstanders overtrof.* Vrij algemeen vverd aangedrongen op een oompromis in dien zin, dat de zomer tijd bijV.| zal duren van begin Mei tot half September. 10) VII. Een stoutmoedige rit. Kapitola gevoelde zich al heel spoedig thuis in haar nieuwe omgeving, waar ze feitelijk als meesteres regeerde. Zij had een geheel personeel van kieitrlingen te harer bes'chikking, die op haar minsten wenk vlogen; dat was heel wai anders dan ze te New Yorik had ondervonden. Het was een prachtige zonnedag voor een zoo ver gevordcrd seizoen en het heerlijke weer had mr. War field verlokt, otn te paard naar het nabij gelegen gerecht te rij den om er eenige zaken af te doen, ook hi verb and met zijn aangenomen dochter. Kapitola verveelde zich thuis en gaf daar om een neger bevel, haar pony te zadelen, zij wilde een flinken wandelrit door de ber- gen maken. Mrs. Kondiment zag haar verschrikt aan, toen zij haar het plan niededeelde. Waar wiUft u been rijden, miss, vroeg zij. Niemand kan u vtrgezellen. Wool is met den majooT mede eij u kunt toch on- mogelijk alleen uit rijden gaan. Waarom niet? Ik heb Wool niet noo- dig. Maar, in 's hcmels naam, miss Kapi- tolja., u weet toch, dat de stxeek hier niet veilig is. Stel, dat u vagebonden ontmoet, stel dat u Mac Donald ontmoet. Mac Donald? Wie is dat? vroeg Ka pitola veer onverschillig. O, hemel. Vraagt u, wie Mac Do- Wij hebben den indruk verkregen, dat, indien de regeering tot zulk een cornpro- mis bereid is, het voorstel Braat door den Senaat die het niet voo|r» 9 April in openbare behandeling zal nemen met een meerdcrheid zich verhpudende als 30 tot 20 zal worden verworpen., (H... Crt-,) INGETROKKEN WETSONTWeRPENJ Dc ministtr van Onderwijs, K. en W. heeft ingetrokken de wetsontwerpen a. tot regeling van het bewaarschoolonderwijs en b. tot regeling van de lichamelijke ont- wikkeling van de rijpere, mannelijke jeugd. Jhr. Mr. A. P. C, VAN KARNEBEEjK, Naar het Vad. verneemt, is de oud-mi- nister van Buitenlandsche Zaken, jhr. mr. A. P. C. van Karnebeek, lid van het be- stuur der Carnegiestichting, ernstig on- gesteld. Met het oog op zijn hoogen leef- tijd jhr. v. Karnebeeik is 87 jaar baart dit zorg. INVOER VAN VLEESCHWAREN. Zij, die vleeschwaren uit het buitenland j in Nedtrland invoeren, worden uitgenoo- digd zich vo6)r 1 April a.s. schriftelijk aan te melden bij den minister van Arbeid, Handel en Nijveriieid. DE ZOMERTIJD. Minister Rays wacht op het buitenland. De minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw heeft naar aanleiding van de vraag van het Eerste Kamerlid de Veer betreffende verkorting van den duur van den zormrtijd meegedeeld, dat gelijk reeds in het antwoord aan den heer de Vos van Steenwijk wcrd opgemerkt, de keuze van de data voor den zomertijd nauw ver- band pleegt te houden met de eischen van het internationaal verkeer. Nu die eischen nog niet vaststaan, moet de minister zich reeds uit dezen hoofde van een antwoord op de gestelde vraag onthouden. WERKVERRU1MING. De Bond van Particuliere Aardappclmeel- fabrikanten heeft den minister van Arbeid verzocht, voor de aardappelmeelcampag- ne in den komenden herfst een zoodanige werkverruiming toe te staan, welke het mogelijk maakt, in dien tijd met twee ploe- gen te werken. Tot dusverre geldt voor de aairdappelmeelindustrie de 48urige werk- week en wordt in de campagne met het drieploegenstelsel gewerkt. DE ZAAK-CETEM. Gemeld wcrdt: De actie, te Brussel opge- zet tegen Cetem, is als een stroovn(ur uitgebrand. De uitzetting der 4 Nedirlan- ders heeft berust op een mystificatie. Een stirafvervolging wordt niet ingesteld, ge lijk was te voorzien toen de rechterlijkc autoriteiten reeds bij de uitzetting ver- klaarden, dat zij niets tegen Cetem hadden gevonden. De autoriteiten hebben verklaard dat tegen de werkzaamheid van Cetem in Bellgie niets is in te brengen, dat de uit zetting van de vier Nederlanders niet is gegrond geweest op een bevel van de Belgische regeering; dat zij derhalve vol- komen vrij zijn om in Belgie terug te keeren en daartoe geenerlei verlof be- hoeven. De tenlasteleggingen die zijn ge- publicetird, zijn gebleken uit de lucht te zijn gegrepen. Cetem is ingeschreven in het Belgjsche Handelsregister en heeft zijn kantoren te Brussel weder geopend. ARBEIDSWET 1919. Afwijkingen voor broodbakkerijen. De minister van Arbeid, Handel en Nij- verheid, heeft aan hoofden of bestuurders van broodbakkerijen in alle gemeeiiten des Rijks vergund, dat in arwijking van het be- paalde bij art. 35 zesde lid, der Arbeids- wet 1919 op Zattrdag 31 Maart, Dinsdag 3 April, Zaterdag 19 Mei en Dinsdag 22 Mei 1923 deeg of brood, dat na 8 uur des namiddags van den vorigen dag ge- bakken of opgewarmd is; a. van halfacht des voormiddags af uit het gebouw met aanhoorighoden, waarin zich de broodbakkerij bevindt, wordt ver- voerd; b. van 8 |uur des voormiddags af wordt verkocht of afgeleverd. DE TABAKSWET. Naar aanleiding van jen bericht dat de regeering. ernstig over" «jegt een wijziging der Tabakswet, in diu voege, dat niet meer de losse sigaren, doch alleen de kist- jes met sigaren gebanderolleerd zouden behoeven te worden, heeft het Corr. Bur. vernomen, dat de minister van Financi,en omtrent de mogelijkhejd eener wetswijzi- ging in dien zin, dezer dagen het oordeet heeft gevraagd van de commissie van des- kundigen voor den tabaksaccijns, bedoeld in art. 53 der Tabakswet. Dat advies is nog niet ingekomen en in een Verdere phase vcrkeert deze zaak dan ook nog niet. INSTALLAT1E BURGEMEESTER DE MURALT. In de Vrijdag gehouden vergadering van den gemeenteraad te Borculo werd de nieuwbenoemde burgemeester, jhr. R. R. L. de Muralt, ge'installeerd. De heer De Muralt hield een rede, waarin hij o.a. verklaarde, het burgemeesterschap over Borculo gewenscht te hebben na het moei- tijke en vermoeiende leven, dat zijn inge- nieurslioopbaan en de politick hem gege- ven hadden. Hij hoopte naast voldoening van zijn werk tevens rust te kunnen vin- den, niet de rust van den luiaard, maar die van den werker, die arbeid verripht, welke vxucht kan dragen. In het vexder verloop van zijn rede ver klaarde de heer De Muralt o.a., tegten elke aanranding van het wettig gezag te zullen waken, zij het desnoods met ijzexen vuist. Alleen met eerbiediging van het wet- tig gezag is vruchtbaar werk mogelijk en hij zei dit als domocraat in den volsten zin van het woord, al zou hij den eer- bied voor net gezag niet op zulk een hard- vochtige en meedoogenlooze wijze willen gehanohaafd zien als dir in de ultra-demo- cratische landen die ten oosten van ons land zijn gelegen, gescniedt. DE LEERPLICHTWET. 1 De heer Suring heeft aan den minister van Ondirwijs gevraagd of ook de minis- ter, nu het uitgesloten moet worden ge- acht, dat het wetsontwerp tot' wijziging der Leerplichtwet voor 1 April 1923 tot wet zal zijn verheven, niet van oordeel is, j dat op letrlingen, die op genoemden da- turn net zesde leerjaar eener school voor gewoon lagir onderwijs zullen fiebben j doorloopen, artikel 3, derde en vierde lid, der geldende Leerplichtwet onverkort be- j hoort te worden toegepast en voorts of de minister berenj is, een nadere aanschrij- ving in dezen geest tot het Rijksschooltoe- zicht te richten. T1JDEL1JKE BEPERKING VAN DEN INVOER VAN SCHOENWERK. Het desbetreffend wetsontwerp is door de Tweede Kamer aangenomen met 50 tegen 37 stemjnen. Tegen stemde de lin- kexzijde en de heer Lovink. DU TOiSSTAND. De Haagsche conferentie van deskundi- gen, verleaen jaar na die van Genua ge,hou den, moest dienen om het fiasco van de laatste te cainouflecren en heeft ten slotte ook niet veel meer kunnen bereiken dan het constateeren van dat fiasco. De Londen- sche confirentie van deskundigen heeft ech- ter het veel dankbaarder doel schrijft de N:. i?. Crt., het aanvankelijke fiasco van de conferentie van Lausanne nog in een succes om te zetten en wij gelooven dat de geheimzinnigheid, waarmee zij werkt, voor- al betracht wordt in het belang van dat doel. De oeconomische en finandeele be- palingen, waaxbij vooral Frankrijk en Italie belang hebben, vormen, gelijk men woet, de vocrnaamste moeilijkheid. Het eerste be sluit dat de deskundigen van de geallieer- den namen, toen zij Woensdag te London te zamen kwamen, was dat de Turksche tegenvoorstellen een grondslag vormden voor een hervatting van de conferentie van Lausanne (maar misschien niet te Lausanne) Daarin werd de vredesbehoefte van de voornaamste gealiieerden uitgedrukt, want vemoedelijk zal er nog wel een enkele harde noot te kraken vallen, bijvoorbeeld wat de regeling voor de overwegend Fran- sche houders van de Turksche schuld be- treft. De tegenwoordige Engelsche regee ring wil, ondanks alles wat geinsinueerd is over Engeland's verlangen naar de mooi- ste strategische stelling ter wereld, de po- sitie aan de Zeeengten, zoo spoedig mo gelijk uit Konstantinopel weg, en Frank rijk heeft geld noch troepen beschikbaar voor ondernemingen buiten zijn eigen Na- burige Oosten. De tegenvoorstellen van de Turken de- den ota. aan de hand, het geheele stel van oeconomische bepalingen uit het ontwerp van het tractaat te lichten en aan te hou den voor een nadere, afzonderlijke rege- tingj jEen dergelijk procede is al toege past in Ide kwestie van de Zeeengten en van Mosoel. Het is natuuurlijk bevorderlijk voor een spoediger totstandkoming van een vre- destractaat, maar niet van een vredestoe- standj In elk geval hebben de gealiieerden zich daar eenparig tegen verklaard en de manier verkozen, om de oeconomische be palingen dan nog maar liever eens te her- zien, in de hoop ze voor de Turken aan- ncmelijker te maken en hen ten slotte te bewegen dit gedeelte van hun tegenvoor stellen in te trekken.»- Donderdagavond werd te London tne- degedeeld, dat er aanmerkelijke voortgang in de gedachtenwisselingen was gemaakt. Daar nu de gealiieerden te Lausanne op het oogenblik, dat de conferentie word at- gebroken, een eensgezind front hadden en opkwamen voor ftet ontwerp dat zij als definitief aan de Turken hadden voorge- legd, kan dit nauwelijks iets anders be- teekenen dan dat men aan het uitw^Tken van nieuwe concessies is en voortgang heeft gemaakt met het bereiken van een- stemmigheid hier,over., Met elke conces- sie nadert Turkije echter steeds meer de door dit land nagestreefde voliedige sou- vereiniteit, tot bereiking waarvan net on- derhandeld heeft met een hardnekkigheid. die aan den bazaar in het Oosten herinnert. Als het tractaat tot, stfand is gekomen, zul len de gealiieerden zich voor het overige wel geen illusies maken wat betreft de naleving van alle bepalingen tot in de puntjes., (De geschiedenis van de negen- tiende eeuw kent vooTbeelden bij de vleet van bepalingen die in tractaten met Turkije necTgeschreven, maar nooit of slechts ge- brekkig uitgevoerd zijn. De gealliecraen weten tTouwens dat zelfs het bezet houden van een deel van het gebit'd van den vroe- gcren vijand nog niet voldoende is om gedaan te kTijgen wat zij in hun vredestrac- taat hebben v oorgcschrevenHoeveel1 moeilijker zal dit dan zijn in het „Nabu- rige", maar voor West Europa afgelegen Oosten, nadat men er alle dwangmiddelen teruggenomen zal hebben. Het meeste wat men van het nieuwe tractaat kan verwach- nald is? Het is de grootste bandiet op de heele wereld, het is een schurk, een moor- denaar, het is een duivel in menschengfe- I da ante. Kapitola barstte in een schaterlach uit. Nu, zulk een eigenaardig mensch zie je niet alle dagen, spotte zij. Dat heer moet ik eens bepaald ontmoetten. Miss Kapitola, kreet de huishoudster, de aTmen omhoog heffende. U weet niet wat u zegt. De hemel beware u voor de ontmoeting met dien man. Hij is de hoofd- man der rooveiloende; sterke mannen sid- deren voor hem ten hooge geldprijs is uitgeloofd voor wie hem levend of dood vangt. Praciitig, dien prijs zal ik trachten te verdienen. Gij krijgt er een deel van, mrs. Kondiment. Adieu. En daarmede galbppeerde zij op haar paard lachend weg, terwijl de huishoiud- stcr jammerend en klagend naar binnen. ging, vreezend voor het ooglenblik, dat de maioor zou terugkomen; dan zou er wat losbarsten. Kapitola reed naar beneden tot aan den oever van de rivier, daar gekomen volgde zij den loop van het water, tot zij een doorwaadbare pick vond. Daar zette zij zich de rivier over en reed langs een klein, kronkelond pad, dat door een dicht woud leidde, den berg op. Zij gevoelde wteinig vrees voor den verschrikkelijken Mac Do nald, lachte integendeel over de dwaze vrees van de huishoudster. Trouwens in dien Mac Donald werkelijk een straatroo- ver was, dan zou hij op dit eenzame pad door het woud niet op de loer liggen. Het was dan nog zoo erg niet, haar paard was vlug en stcrk en zij zou hem wel ontkomen. Zij had na eenigen tijd den berg bestegen en was aan de andere zijde weder afgie- daald.' Berg op en berg af ging het nu, in voor- j zichtigen stap of opgewekten galop. Reeds waren eenige uren vcrloopen en de scha- duwen wcr.jen lang; de zon begon te da- len. Zij was nu gekomen op het hoogste prachtige uitzicht over de oergen en da- punt atr omgeving en genoot van het ten. Hurricane Hall was met meer te zien. Het wird tijd huiswaarts te keeren; voor de donker viel, moest zij thuis zijn, want zij kende den weg niet zoo good, dat zij hem in den donker kon vinueri. Zij wendde den teugel en reed terug in de richting van de Hall. Dieper en dieper zonk Je zon, reeds kwam er een donkere slluiir over de uosscnen en weLtra begon het te schemeren. Kapitola gevoelde zich niet zeer behaag- lij'k, zij erkende, dat zij haar rit te ver had genomen en dat zij nauwelijks voor donker weer thuis kon zijn. Ook kwamen haar ue waarschuwenae woorden van mrs. Kondiment voor den geest en zon- derling, hoezeer zij er op den klaren dag over nad gelachen, thans kreeg zij toch een gevoel van vrees. Zij wierp een blik om zich heen en spoorde het paard tot groeter spoed aan. Maar de pony had reeds een heelpn rit afgelegd en beg^.i moe te worden en het bestijgen der bergen ging slechts langzaam en stap voor stap. Zij was ongeveer halfweg thuis, toen zij plotseling een gevoel kreeg, alsof er ge- vaair dreigde. Haar scherp oor had in de vcrte, achter haar, het geluid van een hoefslag gehoord, zij hield den teugei in en luisterde scherp. Geen twijfel. Zij wtxd achtervolgd door een ruiter, de hoef- slagen van zijn paard werden luider en luiutr. indien het Mac Donaid was, de struikroover, de bandiet.^.. Zij sloeg haar paard met de zweep en spoorde het in plotselingen angst tot ver- dubbelde snelheid aan. Maar de krachten van het dicr waren uitgeput en het ging langzaam vocruit. Steeds nader kwam de ruiter, zij onderscheidde achter haar tus- schen de boomen een hooge, donkere ge- daante. Nog eenige oogenblikken en d» hoefslagen klonken viak achter haar, een zware hand raakte haar schouder aan en een luide stem sprak: Waarneen zoo haastig, mijn duifje? Kapnola lict machteioos de teugeis val len, zij wendde zich onwillekeurig om en zag in het dreigende gelaat van Mac Do nald, den gevreesden roov> rhoofdman van Virginia. VIIL Een gebroken hart. De bictcre teleurstelling, dubbel zwaar na de neerlijke hope, die zij had gekoes- tc-rd, v, as voor Marah Rocke te zwaar ge weest. Zij sleepte zich eenige dagen voort, maar werd zienderoogen bleeker en zwak- ktr, tot op zekeren dag Guido zijn moeder b< vusteloos vond. Hij bracht haar weder tot bewustzijn te rug, maar hij was niet gerust en besleot geneeskundige hulp in te roepen. Een uur later ging hij op weg naar Willow Heights, waar zijn vaderlijke vriend dokter Day woonde. Het huis lag temidden van een groot en mooi park. Dokter Day had vroe- ger een drukke praktijk gehad en was een uir meest beroemde geneeshceren geweest hij had zich voor eenigen tijd uit het druk ke leven der groote stad teruggetroktofn naar zijn landgoed, waar hij zich aan de studie wijdde en tr zijn genoegen in vond, den jongen Guido in de wetenschap in te voeren. Hij was weduwnaar en bezat een dochter, ten, is dat het de nieuwe grenzen van Tur kije, Italie, Griekenland en Bulgarije voor- goed afbakent en dat het, nu ook om Po- len de grens getrokken is, dus mogelijk zal worden zal worden de kaart van Euro- pa te teekenen, zooals die door de gebeur- tenissen sedert 1914 gewijzigd is. DE BELGISCHE DOUANE IN HET BeZETTE GEB1ED. Men schrijft aan de N. R. Crt. van de Limburgsche grens: De Duitsche douane-ambtenaren langs de Nederlandsche grens van Vaals tot Lobith zijn thans op een enkele uitzondering na verdwenen en hebben hun plaatsen aan Belgische collega's of gendarmen moeten inruimen. Het beheer der douane is n.l. aan dezen kant van het bezette gebied ge heel door de Belgische administrate over- genomen, welke haar hoofdzetel te Aken heeft in het vroegere Hauptzollam (nabij het hoofdstation). De leiding van den Bel- gischen douanedienst langs de Nedcriand- grens berust bij een inspecteur der belas- tingen, gemilitariseerd met den rang van kolonel, wiens officieele titel luidt: Inspec teur delegue general du comite directeur des douanes. Zijn inspectie strekt zich uit van Luxem burg, langs de Belgische- en Nederlandsche grens tot Lobith, in het Oosten begrensd door den Rijn tot even boven Keulen en is derhalve ongeveer 2,5 maal zoo groot als onze provincie Limburg. Zijn taak is te zorgen dat binnen den korst mogelijken tijd de Belgische ambtenaren in staat zijn om met toepassing der Duitsche douane- wetgeving de Duitsche in- en uitvoirrechten en accijnzen te heffen en in c-ntvangst te ne men. Deze taal^, die zelfs met de mede- werking der Duitsche ambtenaren, al bui- tengewoon moeilijk zou zijn (wegens het gebrek aan kennis der Duitsche taal bij de lagere Belgische ambtenaren en aan hun volslagen gemis aan kennis der Duitsche douanewetgeving) wcrdt bijna onuitvoer- baar nu de Duitsche ambtenaren op iast hunner regeering geen enkele aanwijzing mogen geven en zelfs lijdelijk verzet moeten plegen. Op dit gemis aan medewerking hadden de Beigen niet gerekiend. Zij hadden ge- dacht, met plaatsing van enkele Beigische ambtenaren in het bezette gebied te kun nen volstaan, ter controle, dat de ontvang- sten der Duitsche douanekantoren geheel werden gestort bij een door de Belgische regeering aangewezen bureau. Dit is echter tegengevallen; de Belgen zijn gestuit op een uitstekend, tot in de kleinste bijzonderhe- den geoTganiseerd lijdelijk verzet, waardoor zij gedwongen waren een geheel nieuwe douaneadministratie op te houwen, met een volkomen afbreken van al het bestaande. in een gebied waar eenige duizenden Duit sche douaneambtenaren werkten virschenen thans ongeveer 50 Belgische ambtenaren, aangevuld met een honderdtal volmaakt ongeschoolde krachten am dat werk over te nemen. Daar dit aantal veel te gering was om alle Duitsche kantoren te oezet- ten, werd het meerendeel daarvan gesloveir, terwijl het goederenverkeer van Duitsch- land naar Nederland en omgekeerd over de wegen, waaraan deze kantoren zijn ge legen, werd. verboden. Voor het aan Zuid- Limburg grenzende gedeelte van Duitsch- land b/v. zijn slechts de kantoren Vaal- serkwartier (tegenover Vaals), Herzogen- rath-station (tegenover Kerkrade-s-ttation) en Tudderen (tegenover Sittard) geopend en is dus alleen langs deze kantoren in- en uitvocr van goederen naar- en van Duitschland geoorloofd. Het toezicht op de z.g. verboden wegen en langs de grens tusschen de opengestekle kant:>ren op den sluikhandel woxdt uitgeoefend door Bel gische gendarmen, die uitsluitend z.g. sur- veillancediensten verrichten. Klara, die op een kostschool was, maar bin nen eenige dagen voor goed weder thuis zou komen. Op dien morgen zat hij in zijn studeerka- mer, toen te ongewoner ure Guido bin nen kwam. De doktir zag dadelijk aan het bleeke gelaat van zijn jongen vriend, dat er iets niet in orde was en hij gaf Guido gelegenheid, geheel en al zijn hart uit te storien. De jongeling maakte daar een ruim gebruik van. Hij verhaalde hoe zijn moeder reeds eenige dagen zeer stil en lijdend was geweest, hoe zij dagelijks blee ker was geworden en hoe hij naar einde- lijk dienzelfden morgen bewusteloos had gevonden. Toen hij ophield, stand cr. Day op. Wij zullen samen tirugrijden, zeide hij. Ik zal uw moeder onderzoeken. Hii schelde en gaf bevel in te spannen. Weinige minuten later reden zij naar het armoedig huis der weduwe, die niet weinig verbaasd was, haar zoon in gezelsehap van een deftigen heer in een rijtuig te zien te- rugkeeren. Moeder, dat is dr. Day, stelde Guido den dokter voor. Hij wil eens zien of hij u spoedig weer beter kan maken. De dokter en Marah Roedee begroett n elkander met wederzijdsche hoogachting; de s'ympathie, die de dokter voor Guido gevoelde, tTacht hij al spoedig op diens iU|Oeder over. Dr. Day, die een goede menschenkcuner was, had aldra gezicn, dat de ziekte van Marah niet van lichamelijkcn aard was, Hij sprak dan ook geen woord van ziekte, onderzoek, geneesmiddel, maar begon even hartelijk gesprek met haar,. dat in hoofd- zaak over Guido liep. (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1923 | | pagina 1