ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No 7421 Woensdag 28 Februari 1923 63e Jaargajuf HIKDERWET. B ekendmaking. HETHOODLOTTIG QXHIDt. BIHNENLAND. T XV ILL Ft OK BUITENLA^D TWEEDE KAMER. Vergadering van Dinsdag. Regeling van werkzaamheden. De wijzi- ging van de Veewet wordt aan de agenda toegevoegd. Aan de orde is de wijziging van de Huur- commissiewet en de Huuropzeggingswet. Minister Aalberse verdedigt het ontwerp en komt op tegen het betoog van den heer J. ter Laan, die den Minister van lafheid in sociale zaken en de Eerste Kamer van over- haasting en doordrijverij beschuldigde. Geen land ter wereld heeft zooveel voor den wo- ningbouw gedaan als Nederland. Woning- distributie, door den heer Van Ravensteijn aanbevolen, zal spreker niet toepassen. Hi: acht het standpunt van de heeren Van Vuu- ren en Zijlstra juist, dat de huurwetten a crisiswetten geleidelijk moeten verdwijnen. De huiseigenaren hebben evenveel recht op verhooging als de bouwvakarbeiders. De heer J. ter Laan (s.-d.) bestrijdt de tegenstanders onder de andere sprekers, Ik heb haar naar een krankzinnigen- gesticht gvbraclit, waarvan een mij'.i. r vrienden bestuurder is, antwoordde de'd. k ter, terwijl hij zijn meisje ornhelsde. In verband met het bedwelmende middel, dat ilc door den cognac gemengd heb, denk ik wel, dat de vrouw acht-en-veertig uur in haar roes zal blijven. Ik twijfel er niet aan, of ze zal, zoodra ze haar positieven weer bij elkaar heeft en in vrijheid gesteld wordt, zoo hard ze kan naar Arendshoofd loop en. Dan za! het te laat voor hern zijn, zeide Julio, want als 't zoover is, hebben wij den kuil al gegraven, waarin het roof- dier zal vallen. Welnu, mijnhetr, zoo wend- de de scheikundige zich tot den planter zijt ge tevreden over onze expeditie? Beste vriend, zeide de markies, liem hartelijk de handen drukkend, ik ben blij, mijn heele leven tot mijn beschikking te hebben om u te danken, want voortaan zullen onze levens zij aan zij gaan. Mevrouw De Cerisolles hief de kleine D)ianat ot bij het gelaat van Julio en zei: Mijnheer Blanchard, omhels mijn lie- veling en zeg haar, dat ge haar vadcr zult redden zooals ge haar gered hebt. Dat beloof ik u, lieve mevrouw, gaf de scheikundige op bewogen toon ten ant- woord, terwijl hij de fhiweel-zachte koon- tjes streek van het nu schoone en blozen- de kind. Binnen een paar dagen zult ge evenvte vreugde beleven als ge smart door- gemaakt hebt. Houd moed en vertrouw! Zooals dokter Lebret voorzien had, ont- waakte Martine ongevecr twee etmalen la ter uit haar foodzwaren slaap. Toen de wier betoog niet op cijfers en feiten was ge- grond. De invoerbeperking van schoenwerk wordt gegrond op crisisomstandigheden. maar deze crisiswetten moeten worden mgv- trokken. Dit is Iijnrecht met elkaar in strijd. Door de methode van den Minister zal de woningbouw niet worden bevorderd. Spreker zegt voorts, dat de huurcommis- sies het algemeen belang dienen; deze wets^ wijziging is in het belang van de huiseige- naars, die reeds voldoende verdienen. De heer Smeenk (a.-r.) meent, dat de mate van huurverhooging afhankelijk mc zijn van het onderhoud. WAGO N'S VOOR HET VERVOER VAN 5TEENKOOL. Uit Heerlen wordt gemeld: De voorziening van leege wagons voor kolenafvoer van de Zuid-Limburgsehe mij- nen loopt gevaar. Dit is een gevolg van het niet tiidig terugleveren van leeg mhfe- rieel door de Belgische spoorwegen. Enkele mijnen zijn reeds begonnen, haar producten gedeeltelijk op te slaan. Uit Vaals wordt gemeld: De Duitsche douanestations tusschen Vaals en Kerkrade zijn geheel gesloten, De uitvoer naar Nederlandsch gebied. zelfs van teer en ijzerproducten, is zoo over- weldigend, dat de vrachtauto's soms dagen lang aan de Nederlandsche douaneposten moeten wachten, voor zij aan de beurt zijn om ingeklaard te worden. DE ONTSLAGAANVRAGE VAN DEN BURGEMEESTER VAN ROTTERDAM Burgemeester Zimmerman heeft den vof- genden brief, gedagteekend Weenen, 21 Februari, aan den gemeenteraad gericht. „Ik heb de eer aan Uwe Vergadering me- de te deefen, dat ik oordeel mijn arbeid te Weenen niet reeds op den len April a.s. het einde van het mij door den minister van Binnenfandsche Zaken verleende ver- fof, te kunnen neerleggen zonder groote befangen te schaden en op internationaal gebied een moeifijken toestand in het le ven te roepen. Ik heb dus besloten mij ook na dien datum te blijven wijden aan de vervulling van de opdracbt, welke de Raad van den Volkenbond mij heeft ge- geven. Aangezien zulks mijn aftreden als Burgemeester van Rotterdam noodig maaki, heb ik tot Hare Majesteit de Koningin het eerbiedige verzoek gericht mij uit dat ambt eervof ontslag te willen vcxleenen, met mgang van een door Hoogstdezefve te bepafen dag. „Ik hoop in het begin van Maart te Rotterdam te komen en ik vlei mij als- dan het voorrecht te mogen hebben Uw Vergadering nog eenmaal te presideeren". RECHTBANK TE ZIERIKZEE. Naar de heer A. J. Fokker in de Z. N. mededeelt zal binnenkort in iedere ge meente van het Arrondissement der recht- bank te Zierikzee een adres ter teekening worden gelegd voor het behoud dier recht- bank. De schrijver wijst er o.a. op dat lang- zamerhand alles wordt weggenomen, de betaarmeester is weg, de ijker is weg, de ingenieur van den R. waterstaat is weg, 1 en nu gaat ook de rechtbank. Voor de justitiabefen beteekent de op- heffing groote onkosten en veer duurdere processen. Personen die den officier moe ten spreken, of die als getuigen moeten optreden, zullen het grootste deel van het jaar dit niet op een dag kunnen doen, maar moeten ovemachten. Door den Vrijheidsbond wordt een open- bare vi rgadering aangekondigd, waarin mr. Dresselhuijs zal spreken, o.a. over deze opheffing. nevelen zoover bij haar opgetrokken wa- ren, dat zij de komedie begreep, die men met haar gespeeld had, snelde zij naar de deur van het gesticht, die men wijd voor haar opende en begaf zich regelrecht naar het huis van Arendshoofd, in de Champs Elysees. De roovtrhoofdman verbleekte bij het vememen van het veriies van de kostbare gijzelaarster, .die hem aan zijn tegenstan ders ovcrfeverde, doch hij viel niet uit te gen Martine, zooals zij vcrvvacht had. Ga naar uw eigen huis, hier in de stad, zeide hij op gestrengen toon tot •haar, nadat hij eenigen tijd had nagedacht. Ge zult een telefonisch bericht krijgen voordat de dag ten einde is. Er staat ons een groote buit te wachten, die een schade vergoeding vormt voor dezen tegenvalkr. Houd u gereed voct belangrijke orders. In weinige ooge^blikken had de slimme bandiet een duivelsch plan gesmeed, waar- uit hij alleen met winst te voorschijn moest komen. Arendshoofd wist beter dan iemand anders dat hij op een vulkaan leef- de, die hem ieder oogenblik de lucht in kon slingeren, het verderf tegemoet, en daarom had hij allang geleden zijn maat- regefen zoodanig genomen, dat hij met betrekkelijk weinig omslag zijn huid kon redden met een behoorlijke som, om el ders zijn fortuin te gaan beproeven. Een dier schitterende feesten, die hij gen den volgenden avond van den dag", waarop Martine hem de ongeluksbood- schap had gebracht. Ik zal den Parijzenaars een schitte- rend afscheid bereiden, zeide hij met een satanischen glimlach en mijn Wakkere Jongens ook. Den tijd, die er verliep totdat het' feest aangebroken was, Held hij zich druk be- zig met aflerlei geheimzinnige bezagheden doch toen de lichten voor het brillante van tijd tot tijd gaf, was aangekondigd te- HET HOLLAND HUIS TE BRUSSEL. Het in 1913, tijdens de Wereldtentoon- stelling te Gent, opgevatte plan tot oprich- ting van een Holland Huis te Brussel gaat thans, met groote schreden, zijn ver- wezenlijking tegemoet. Aan de Audergem- sche laan nos. 5961, dicht bij het Cin- quantenairepark, waar ook de Brusselsche Jaarbeurs wordt gehosden, op enkele passen van de Amerikaansche ambassade, werd, met het oog daarop, een gebouw "aange- kocht dat een grondoppervlakte van 1237 M2. en een frontbreedte van 17 M. heeft en nu geheel wordt verbouwd. Wat met deze hi*5 we instelling door de N. V. Holland Huis 'Brussel wordt beoogd. blijkt op. dnidelijke wijze uit een zooeven verschenen en door haar zorgen in Belgic verspreide brochure. De N. V. Holland Huis Brussel is gevestigd in de Belgische hoofd- stad maar heeft o<ok een bijkantoor te Am sterdam. Haar kapitaal, een millioen f-ancs groot is, is geheel geplaatst en volgestort. De Raad van Commissarissen bestaat uit de h.h. C. L. Boissevain, koopman, Maassluis; Mr. J. K. A. Fabius, Lausanne; W. H. Van Rees, lid der firma Pierson Co., Amster dam; J. Schoon, koopman, Amsterdam; Jhr. E. J. Ridder de Stuers, oud consul der Ne- derlanden, Brussel, Dr. H. G. A. Obreen, Brussel en een nog te. benoemen lid uit de exposanten. In den Raad van beheer zetelen de heeren Mr. A. M. Bos P.Azn., Amers- foort; Bern. J. Veldhuis, Amsterdam en L. Wolter, Amsterdam. In het Holland Huis zullen de industriee- len en kooplieden van Nederland en zijn kolonien voortdurend hun artikelen onder de directe aandaeht brengen van de buiten- landsche koopers en wel op de meest doel- treffende wijze en, wat tegenwoordig een belangrijke factor is, met de minst mogelijke kosten, daar de deelneming geschiedt op cooperatieven grondslag. De inrichters wijzen er met nadruk op, dat het Holland Huis niet zal zijn een museum waar handelsproducten en monsters worden opgeborgen; er zal namelijk worden ge- zorgd voor blijvende belangstelling door het organiseeren van tijdelijke tentoonstellingen met, zooveel mogelijk, industrieen in actie, waartoe de zalen, waarover het Holland Huis zal beschikken (een groote hal van 38 X 21, met uitbouw aan de beide lange zijden, leeszaal, correspondentiezaal, bi- bliotheek, bureau vin den voorlichiings- dienst enz.) een goede gelegenheid zullen bieden. Waar men zich in den'vreemde om- trent Nederland en zijn bewoners nog altijd de scheefste voorstellingen maakt zal het Holland Huis zich ook beijveren, door auto- riteiten op verschillend gebied, voordrach- ten te laten houden, waardoor, evenals door het vertoonen van films, betrekking hebbend op de Nederlandsche nijverheid en kolonien, voor meer en beter bekendmaking zal wor den gezorgd. Vanwege het Holland Huis dat zich reeds in de toetreding van meer dan 500 firma's uit alle branches van den handel, de nijverheid en den landbouw en van vele mannen van invloed mag verheugen zal op geregelde tijden, een in drie talen (Ne derlandsch, Fransch en Engelsch) gesteld bulletin verschijnen, dat, op oordeelkundige wijze, verspreid en uitgereikt zal worden aan alien bij wie belangstelling voor Nederland en zijn kolonien kan worden verwacht. Nog voor de zomermaanden hoopt men klaar te komen met de inrichting van het nieuwe gebouw welks inwijding dan zou samenvallen met de opening van een Neder landsche koloniale tentoonstelling. (N. R. Crt.). avondfeest ontstoken werden, kon hij tot ziehzelf zeggenAlles is gereed. Weidra wtrd de groote vestibule van het weelderig ingcrichte hotel in de Champs Elysees gevuld met geruisch van zijden dameskleeren zn Arendshoofd nam zijn plaats in aan den ingang van den gnooten salon om zijn gasten het welkom toe te roepen. Het duurde niet tang of de prachtige salons hadden zich gevuld met een schare van bekende bon vivants van allerlei aand. Een groot deel van Parijs, dat uit- gaat, was hier vireend en betaalde den gastheer den gewonen cijns in vleierij. In tegenstelling van gevvoonlijk was Lu- den De Villers echter niet geneigd de hol- te praatjes van zijn gasten aan te hooren en te beantwporden. Hij gevoelde zich ze- nuwachtig, gejaagd. Het was hem soms of hij een voorgevoei had van naderend onheif en dan zag zijn geestesoog beelden uit het verleden opdoe- men. Het spook, dat telkens verscheen, was dat van den markies Jacques De Vil- fandry, wiens bleek en met bloed bevlekt gelaat hij uit het water aan de New Yoric- sche kade zag opstijgen en hem met holle verwijtende oogen aanstaren. Terwijl hij wirktuigelijk handen gaf en vriendelijke groeten uitdeelde, verscheen ook op den avond van zijn feest het spook van den vermoorden vriend. Toen de rij gasten hem gepasseerd was schreed hij op het buffet toe en Iiet zich tegen zijn gewoonte, een glas cognac in- sthenken. Toen streek hij de hand over het voorhoofd en zeide tot ziehzelf: Alle duivels, kerel, gaat ge u nu nog met verwijten en scbrlkbeelden ophou- den? Weg met die dwaasneid. Ge hebt gis- teren en heden te veel op u genomen .en het vele, gejaagde werk zal uw hersens vermoeid hebben. Hij wierp een biik op de pendule. DE TOESTAND. Het is een eigenaardige toestand in de Engelsche politiek op dit oogenblik, schrijft de N. R. Crt., telkens als de oppositic iets wif, blijkt de re.geering hetzelfde te willen; of afs de regeering uit ziehzelf iets wil, blijkt de oppositie het ermee eons te zijn. De eenige gevaarlijke twistappel is op het oogenblik de wijziging van de huurwetten, gevaarlijk, omdat indien de regeering daarin een beslissing neemt die niet naar den zin van 'de huurders is, zij bij elke tusschentijdsche verkiezing kans foopt er aan herinncrd te worden, dat de meeste kiezers in huurhuizen wonen. Over Enge- Tand's afzijdigheid in het Roergebied was de overeenstemming tusschen regeering en oppositie treffend. Een enkele liberate stem drukte haar alleen op het hart, de duur- zame belangen van een samengaan van En- gefand en Frankrijk niet geheel uit het oog te veriiezen. De oplpositie in het Lager- huis verfangt de ontruiming e an Mesopo tamia, de regeering spreekt ertegen, om dat het een amendement op het adres van antwoord is en de regeering zulk een amen dement niet mag toelaten. Maar in het' diepst van haar gemoed is zij het met hare tegenstrevers eens, dat „Mes'piot" de stoffelijke en moreele lasten die eraan ver- bonden zijn, niet waard is. Maandag kwam de Weekly Dispatch met het stellige be richt, dat het kabinet reeds besfofen is, Mesopotamie zoo spoedig mogelijk te ont- ruimen. Op de beteekenis die dit zou heb ben in verband met de kwestie van Mosod, hebben wij af het licht laten vallen. Petro leum weegt opeens lichter dan goed en bfoed. Er is echter nog1 een heel andere kant aan de zaak en die is, dat de regeering van Bonar Law daarmee den weg voor- bereidt naar het herstel van de Turksche macht in Azie. In Europa kee.rt de Turk terug tot in zijn heilige stad Adrianopef en aan den linker oever van de Maritsa. In Azie verdwijnt mettcrtijd misschien het mandaatgebied. Als Engeland den brui geeft aan het mandaat voor den Volken bond over Mesopotamie, zal zich geen tweede liefhebber ervoor ojpdoen. Volgens Asquith, is er voor dat land al 150 mil lioen pond sterling door den Britschen belastingbetaler opgebracht, waarvoor En geland den eersten druppel petroleum nog moet zien. Wat de bodem totnogfoe voor de Engefschen heeft opgeleverd, bestaat uit eenige befangwekkende oudheden uit het fand van Ur. De Engelschen halen er de belasting op met behulp van een zeer mod erne soort van dwangbevefen bom- men, die uit vliegtuigen op onwillige aan- geslagener: geworpen worden. Elke bom kost weer idem zooveel aan den Britschen belastingbetaler. De regeering heeft het schuchter ontkend (nameTijk dat het bom- bardeeren aHeen geschiedde ter wille van achterstallige belasting), maar Sir Percival Philips die er geweest is, houdt het vol. Hij heeft het uit den mond van de Britsche ambtenaren viTnomen. De eerste oorzaak is onwilligheid om belasting te befalen en deze uit zich in ontevredenheid tegen het gezag. En daarna worden de „ontevreden" stammen, onder wie het „gevaarlijk gist" gebombardetrd. Mesopotamie schijnt dan ontruimd te zullen worden en het gevolg zal zijn, dat de Turken zich afvragen, wat de Franschen nog in Syrie moeten. Den Franschen zal dan stellig de ware lust om in Syrie als uitbijters te blijven, vergaan. En misschien zal de belangstelling van de Turken ten sfotte ook nog de „nationale joodsche woonplaats" in Palestina gelden. Het is Tien minuten voor efven, vervolgde hij zijn alleenspraak, terwijl een glimlach zijn lippen plooide. Al twintig minuten wachten de Wakke re jongens mij in het sousterrain aan de ru'ine. Eeh formeele order heeft al de leden mij- ner bende, de schoone sekse inbegrepen door de aanwezigheid van Martine in het vergadirlokaal vereenigd. De belofte van een mooie zaak heeft ze bij elka ar g>eroo- pen. Zoo was het. Eerlijker dan hun hoofd- man, in wien zij een blind vetirjuwen stelden, hebben alle roovers aan de leugen gefoof gehecht. Zij vermoedden niet, dat zij geen grooter vijand hebben dan hun eigen teider, dan Arendshoofd. Zoodra de duistiruis gcvailen was dien avond was hij te voet door het bosch van Fontainebleau gegaan, met een valies in de hand. Dat valies bevatte. een bom van ontzettend ontpfoffingsvermogen, dat alles in den nmiddellijken omtrek zou vernieti- gen, op de minuut af. Klokslag elf uur zou in het onderaar- sche vertrek een vreeselijke slag weerklin- ken, gevolgd door een uitbarsting als van een vulkaan. Lucien Di- Villers heeft geen medeplich- tigen meer, die hem zouden kunnen verra- den of een deef van den buit zouden kun nen opeischen. Na elf uur is hij alleen, is hij Vrij, is hij gered. O, wat een blijdschap. Zijn automobiet van groote snelheid staat gereed om hem naar het terrein van de verwoesting te brengen. De ellendding wil zich overtuigen, dat het werk goed ge daan is en dat alles. alles weg is wat hem inoeite kan veroorzaken. Niet een enkele gedachte aan de ontzet- tende misdaad, die op berouw feek was merkbaar in de wreede trekken, toen de peudule met fijnen slag het elfde uur van den avond had doen hooren. De vreugde waar dat Mesopotamie en Hedzjas op net oogenblik geregeerd worden do." y,rabi- sche koningen, maar als de Westirlingen uit Azie vertrekken, zullen zij alleen kun nen blijven regeeren met goeddunken van Angora. Hun landen worden vazalstaten of iets anders, maar de Turken krijgen de macht om het te bepalen. Het is duidelijk, Engeland wil weer vre- de met den Islam hebben en, gelijk de Turk in Europa, op grond van de overwin- ning op de Grieken in Klein Azie, zijn vreedzame penetratie is begonnen, zoo zal hij zijn oude gezag in Azie hernieuwen. Dat is de verandering die in ruim vier jaar tijds, nadat Turkije volledig verslagen heet- te, haar besfag heeft gekregen. Maandag meenden wij te kunnen zeggen. schrijft de N. R. Grt., dat Engeland weer vrede wil met den Islam, en gisteren werd dit nader gei'Ilustreerd door het bewijs van vriendschap, dat de Engelsche regee ring verklaart te willen geven, door in het geschi! over de oorlogsschepen te Smyrna bakzeil te halen. Zij heeft voorgoed ge- broken met Lfoyd George's politiek. Men moet vooral toejuichen, dat de zaak daar mee geregeld is ter plaatse waar zij thuis hoorde, namelijk door diplomatieke kana- fen, en niet in handen is gebteven van een vlootvoogd, wiens werk het niet was, zoete broodjes te bakken. De Engelsche admiraaf heeft heel kranig gehandeld toen hij zeide, dat hij zich niet stoorde aan de voorschriften van de Turksche overheid te Smyrna, die de Britsche vloot in de haven wilde rantsoeneeren, en daarna zijn schepen, met hun „paravanes'' (toestelkn voor het onschadelijk maken van mijnen). tot verbazing van de Turken, dwars door de inmiddefs aangelegde mijnversperring Tiet stevenen, maar ter wille van den vrede diende te werk gegaan te worden in den geest van Curzon's voorzichtige, gedukli- ge en verzoenlijke politiek van Lausanne. Het is, in verband met hetgeen wij over het herstel van de Turksche macht in Azie gezegd hebben, ook opmerkefijk dat Bonar Law Maandag medegedeeld heeft, dat een vermindering van het Engelsche garniz»>en in Palestina overwogen werd. Ook daar dus wordt het begin gemaakt met een ge- leidelijke inkrimping van Engeland's ver- antwoordelijkheid en lasten. De twee andere geallietrden, Frankrijk en Italie hebben zich aangesloten bij de bereidiccrkl^ring van de Engelsche regee ring en slechts een oorlogsschip in de haven van Smyrna te laten, zoodat het geheele incident van Smyrna nu spoedig uit de wereld kan zijn. Het wachten is dan nog; alleen op An gora, waar de Nationale Vergadering be- zig is met de beraadslaging over het vre- destractaat. DE „PEUPLE" OVER ERNST1G MEENINGSVERSCH1L TUSSCHEN FRANKRIJK EN BELGIe INZAKE DE RUHRQUAEST1E. De Pi'uple wijst er op, dat tusschen Bel- gie en Frankrijk emstig meeningsversch.il bestaat omtrent het doel, met het Ruhr- avontuur nagestreefd. Zoo heeft Jaspar Donderdag in de Kaincrcommissie voor de buitenlandsche zaken verklaard, dat geen enkei politiek oogmerk achter de bezet- ting van het Ruhrgebied bestond, doch p denzolfden dag verklaarde Millerand op het banket van het Go mite Republicain du Commerce", dat Frankrijk wet geen annexatie op het oog had doch besloten was, zijne veiligheid te verzekeren, terwijl denzelfden Donderdag Albirt Sarraut te Washington verklaarde, dat Frankrijk thans bezig was te volfooien, wat in 1Q18 van de overwinning lichtte in de oogen van den bandiet. Wat malgn nem nu Le- nore en haar kind? Wat geeft het of ze hem zal aanklagen. Weg met de vrees en de spookbeelden. Van de ruine, die nu vverkelijk een ruine is geworden, zou hij zich naar een station begeven en dan naar het buitenland, ver weg, waar hij veilig was voor verraders en waar hij een nieu we komedie zal beginnen. Gnder een ande- ren heme! zal hij, de scharijke vreemde- lin.g, andere avonturen gaan najagen. Kwart over efven, Lucien De Villerri zal vertrekken. Voordat hij gaat, werpt hij nog een ironi- schen biik naar de menigite, die zich in zijn sabns amuseert. Van terzijde zag hij de gasten a.an, ttr wijl hij kalm op de deur van den grooten safon ioestapte, alsof hij even een biik in de vestibule wilde gaan werpen. Gp^ het oogenblik, dat Arendshoofd de prirtiere naderde, die de deur afsbot, zag hij weer recht voor zich uit, maar de schrik verlamde een moment zijn leden. Voor hem stond een ambtenaar, wiens hoedanigheid hem maar af te goed be kend was: een commissaris van politic. Lucien De Villers, in naavn der wet ge zijt mijn gevangene. Arendshoofd was ziehzelf onmiddellijk weer meester. Met een verachtelijken blrk school hij de hand, die al op zijn schouder gefegd was, van zich af en ondanks den angst, die hem beheerschte, zeide hij op ijskouden toon Ik ben niet Lucien De Villers, mijn heer. Ik ben de markies Jacques De Vil- landry. Het bewijs ik gemakkelijk te leve- ren, want Maar de woorden bestierven op> de lip- pen van den ellendeling en een doodelijke bleekheid toog over zijn gelaat. (Slot volgt.) Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter openbare kennis, dat ter gemeente- secretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van PIETER PLATTEEUW te Antwerpen, om VERGUNNING tot het plaatscn en in working brengen van een electromotor in z.ijr. houtloodsstaande op het perceel, kadastraal bekend iD sectie M, no. 283. Op Maandag den 12 Maart a.s., des namiddags drie uur, zal in het gemeentehuis gelegenheid bestaan om bezwaren tegen de inwilliging van dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij, die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen vddr het boven- genreldt tijdstip, ter Secretaris der Gemeente ken nis n e m e n van de ter zake ingekomen schrifturen. Je aandaeht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd zijn, zij, die niet overeen- komstig art 7 der Hinderwet op den bovenbepaalden dag voor het gemeentebcstnur zijn verschenen, ten einde hun bezwaren mondeling toe te lichten. Ter Neuzen, den 26 Februari '1923. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen, ter voldoening aan de verordening op den keuringsdienst van ree en vleesch in deze gemeente, ter openbare kennis 1. dat de bij artikel 3 dier verordening bedoelde tijden. waarop de kennisgevingen van het voor- nemen een slachtdier te slachten ten bureele van den keuringsdienst moet geschieden, door hen zijn vastgesteld als volgt op alle werkdagen van 912 v.m. en van 5—5 n.m. uitgezonderd des Zaterdags alleen van 912 v.m. 2. dat de bij artikel 8 dier verordening bedoelde wegen, langs welke het vleesch in de gemeente moet worden in- of doorgevoerd, door hen zijn vastgesteld als volgt langs de Axelsche straat over de Axelsche Brug de stad in of wel langs den weg voerende naar de Rolbrug, over die brug de stad in. Voor zooveel noodig wordt er de aandaeht op ge vestigd dat geen huisslachting mag geschieden dan nadat de eigenaar, houder of hoeder van een varken. geit of schaap, van het voornemen tot slachting aangifte heeft gedaan ten bureele van den keurings dienst, terwijl formulieren voor die aangifte iederen werkdag tusschen 9 uur v.m. en 2 uur n.m. ter gemeente-secretarie verkrijgbaar zijn. Ter Neuzen, 28 Februari 1923. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1923 | | pagina 1