ALGEMEEN NIEUW8- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No 7410 Vrijdag 2 Februari 1923 63e Jaargang. Uit het booge Noorden, B I N N~E N L A N d7 B U IT EN L A NOT" BBESTJEI BXj-A-ID. XLl Sinds een paar weken heeft het Fransche leger het Ruhr-gebied in Duitschland bexet. Onmachtig om te betalen wat werd geeischt als ver. .ceding voor de verwoest;ngen tijdens den oorlog aangericht, heeft Duitsch- la^le verngdmna <aoe.lfei}„qn(lj;rgaac, dat zijn belangrijkste intiustriegebied "onder Fransche control© gesteld is. In dezen brie, laten wij alles rusten wat betreft de vraag wie gelijk heeft of ongelijk. Eveneens znllen wij ons niet wagen aan voorspellinfcen. Want wat uit deze machtsvertooniiig voort- vloeien zal, kan voorloopig nog niet worden vermoed. Slechts een ding is zeker: De haat tusschen de beide volkeren zal hierdoor sterk worden aangewakkerd. Het kan moeilijk anders, of daardoor wordt de kans zeer vergroot, dat over enkele iaren een nieuwe oorlog los'oarsten zal, die nieuwe ellende zal teweegbrengen. En dan zal ons land voldoende in staat moeten zijn om dien oorlog weder buiten de grenzen te houden. Missehien wil iemand opmerken, dat een oorlog vrijwel uitgesloten is, omdat Frank rijk zwaar gewapend en Duitschland ont- wapend, dus machteloos is. Dit doet ons herinneren aan een episode uit de geschie- denis van het Joodsche voJk. In het eerste boek van Samuel wordt verhaald, hoe het Filistijnsche leger Israel onderwierp, het geheel ontwapende en zelfs alle smederijen verwijderde, zoodat als een Joodsch land- bouwer een werktuig noodig had, hij het bij de Filistijnen. moest koopen: ,,En er werd geen smid gevonden in het gansche land van Israel". Doeh het duurde niet langen tijd, of Israel stond op onder leiding van Saul en vocht zich vrij met geimproviseerde wapens. Men kan een volk, dat over groote bekwaamheld, wetenschap en energie be- schikt, en dat veel talrijker is dan zijn overheerscher, op den langen duur niet blijven bedwingen. Dan vindt, evenals in Saul's tijd, het vernuft wel nieuwe middelen uit. Een Duitsch dagblad, de Kdlnische Zei- tung, heeft een waard woord geschreven: „Een volk zonder wapenen is een volk zonder recht". Dit woord mag door ons als Nederlanders ook wel eens worden over- wogen. Want al wat thans gebeurt, is een treffende illustratie van dit woord. Een machteloos volk is overgeleverd aan de willekeur van de wapens. Pogingen door international© vakvereenigingen van ar- beiders om invloed uit te oefenen zijn vol- komen mislukt. Van aangenomen moties neemt de Fransche regeering geen notitie. Waarom moeten nu juist wij als Neder landers hieruit een les leeren? Omdat in ons land vele menschen meenen, dat men hier eigenlijk wel het leger afschaffen kon. Doch wanneer een regeering aldus weer- loos wordt, is zij niet in staat de orde te handhaven en loopt men gevaar, dat mis- dadige elementen daarvan gebruik zouden maken om geweld te plegen, of dat een bevolkingsgroep greep naar het bewind en een door de meerderheid ongewilde regee ring vormde. Doch van veel grooter belang is dat woord voor de international© verhoudingen: mach- teloosheid brengt rechteloosheid voort. D. w. z., hoezeer wij ook verlangen, dat spoedig een tijd aanbreekt, waarin de be- schaving zoo hoog staat en de vroomheid zooveel invloed heeft, dat algemeene ont- wapening mogelijk worden zou, achten wij elk streven naar ontijdige ontwapening on- verantwoordelijk. Wie uit z. g. n. ethische of idealistische motieven begeert naar af- schaffing van het leger, bevordert niet de komst van den wereldvrede, maar vertraagt juist die komst. Daarnaast staat een overweging, die or vooral als godsdienstige menschen raakc de handhaving van het recht is een onmis- Daar bestanddeel van ons zedelijk leven. Wanneer men door machteloosheid ruin baan aan het onrecht laat, moet het moreele peil der samenleving omlaag zinken (gelijk wij thans bij het conflict aan de Rhur zien). Gerechtigheid is een der kostelijkste deug- den, die voor een volksbestaan onmisbaar zijn. Wij moeten begeeren zelf recht te doen tegenover iedereen, maar evenmin mogen wij toelaten, dat aan anderen onrecht wordt aangedaan. Al is het zoo, dat zalig ge- prezen wordt, wie lijdzaam een hem aan gedaan onrecht duldt, wie zegent dengene die hem vervloekt, en wje liefde aan zijn vijand bewijst, die zaligspreking geldt slechts hem, die persooniijk heeft te lijden en dan weet te dragen, die door een mede- mensch gesmaad niet wederscheldt, en hef geleden leed niet vergeldt doch vergeeft. Maar dit betreft de onderlinge verhouding tusschen twee menschen. En dat gaat zeker niet over onrecht, dat men aan 6£n der on- zen berokkenen wil. Een echtgenoot, vader, breeder, die toe laten zou, dat aan vrouw, kind of zuster onrecht en leed aangedaan werd, zou zich tegenover haar juist bezondigen, omdat hij dan nalatig zijn zou in zijn plicht cm de zwakke te beschermen. Geen treffender voorbeeld ken ik dan de Russische Doops- gezinden uit de Oekraine, die tijdens den oorlog weigerden krijgsdienst te verrichten, maar die toen de z.g.n. Machnowsche ben- den hun land plunderden en hun vrouwen en dochters onteerden, na gebeden te heb- ben zich gewapenderhand tegen deze roovers hebben verweerd. Wie bereid is als Chris ten zelf onrecht te dragen, is als Christen tegelijk zedelijk verplicht om onrecht van anderen af te weren. Toch moeten wij niet vergeten en in ns persooniijk leven daarmee rekening houden. verward. Vele menschen zien dat onvol- dat het recht" op zich zelf gen omen rtooit met begrijpelijk eigenbelang mag worden doende in en begaan dan de vergissing dat zij meenen, dat iets, dat voor hen persooniijk voordeelig is, nu ook recht is. Maar het recht" d. i. de hoogste reehtvaardigheid gaat steeds boven het persoonlijke uit. Recht is niet hetzelfde als wat wettelijk mogelijk of geoorloofd is, omdat een wet. evenalsgen net, _mazen heeft, waardoor telkens een en ancler aan dg rechds'prrfcfiik ontsnapt. Wij moeten dus niet vragen naar wat wij persooniijk wel graag zouden willen, maar naar wat inderdaad billijk en rechtvaardig is, naar wat in idealen zin „recht" is. Wij moeten trachten te bevorderen, dat het grootste recht in de samenleving gelden zal. En wij moeten dit als eisch van ons Godsgeioof ,,want de Heer heeft het recht lief" (Psaim 37 28). Een heilig God heeft in ons hart een drang neergelegd naar wat waarlijk goed is. En het waarlijk goCde moet tevens recht zijn. Goedheid, schoon- heid, waarheid, zedelijkheid, recht, zijn on- afscheidelijk aan elkaar verbonden. Juist. dat wij daarvan begrip hebben, en bijgevoig besef, dat dit richting aan ons levensgedrag geven moet, dat vormt ons tot rome menschen. Wanneer wij zeggen, dat wij in ons per sooniijk levensgedrag rekening houden moeten met den eisch, dat het recht om Gods wil gediend worden moet, dan vergeten wij niet, dat deze algemeene uitspraak in de praktijk niet preeies nagewezen worden kan, omdat het ingewikkelde leven met zoo- vele bijzondere gevallen komt, dat het on- mogelijk is te zeggen: als gij zus of zoo handelt, dan dient gij het recht. Dat dienen van het recht moet door ieder persoon al naar zijn eigen omstandigheden zelf worden uitgeoefend. Elk geval moet op zichzelf beschouwd. Om een voorbeeld te herhafen: In het algemeen genomen kan men zeggen, dat de arbeider recht op een goed ioon heeft. Maar de gruote moeilijkheid is: te omschrijven wat men onder een goed loon moet verstaan. Zoodra men het recht in de praktijk toepassen moet, betreedt men het terrein der persoonlijke waardeering. Nog Fets anders voegt'zicti hierbij: Hl; spreekwoord luidt„het hoogste recht is het hoogste onrecht". Wij zien het bij deze kwestie der schadevergoeding. Het is recht, dat het verwoest gebied hersteld wordt op kosten der verwoesters, maar als men on- tijdig die kosten wil verhalen, slacht men de kip met de gouden eieren. Bij het zoeken van recht zal dikwijls moeten worden gelet op de omstandigheden. Qok zal men som- tijds niet moeten rekenen met wat men met een groot woord „principes" noemt, maar moeten rekenen met het nuchtere gezonde verstand. De groote beteekenis van het recht ligf voor ons in zijn waarde voor een gelnkkige samenleving. Al te veel wordt door de men schen gerekend met het eigenbelang. Al te veel rekenen met dat eigenbelang ook de volkeren en hun regeeringen. Dai veroorzaakt botsingen zoowel in het per soonlijke leven als in de internationale ver houdingen, waarbij de persoon of het volk voor zjjn vermeend eigenbelang opkomt. Maar zooveel te meer men tracht te reke nen met wat recht is, zooveel te meer zal men bronnen van tweedracht dempen. Doch wie zich zelf of zijn volk machteloos heeft gemaakt, loopt gevaar, dat aan hem of aan zijn volk onrecht aangedaan worden kan. Daarom is voor het persooniijk leven een op de praktijk ingericht onderwijs van be teekenis. Een deel der ballast, die men thans op de school bijbrengt, zou gevoege- lijk kunnen worden vervangen door ontwik- keling van het rechtsbegrip, zoodat het op- groeiend geslacht zou leeren begrijpen wa; zijn persooniijk recht is. Doch van meer be lang blijft, dat godsdienstprediking en mo- raalverkondiging de zielen der menschen ontvankelijk maakt voor het besef hoe God het recht lief heeft en daarom van ons eischt, dat wij recht doen zullen. Natuurlijk kan nooit genoeg worden ge- wezen op de wenschelijkheid alle geschillen tusschen volkeren op te lossen door „arbi- trage", d. w. z. rechtspraak en daardoor vrede door recht te bevorderen. De reeds gestichte Volkerenbond is slechts een zwak begin. Zoolang nog niet alle volkcen in dien bond zijn toegeiaten. blijft hij zwak. De instelling van een Internationaa! Ge- rechtshof in Den Haag kan mede dienstig zijn om den vrede te doen bewaren, mits de volkeren dan ook plechtig zich verbinden om de uitspraken van dat Hof te eerbiedigen en indien ooit zulk een uitspraak niet geeerbie- digd worden zou, de zijde van het Hof te kiezen. Maar die eerbiediging wordt eerst moge lijk, als het volk in al zijn rangen en standen "bereid en geneigd is zelf te buigen voor het recht. Een regeering kan weinig, als het door haar bestuurde volk nog niet tot die hoogte van beschaving is gekomen, dat ieder in zijn persoonlijke zaken voor het recht buigt. Helaas mag worden gevreesd, dat thans nog geen enkel volk op die hoogte staat. Die hoogte moet worden berei.kt door den godsdienst, doordat wij medewerken om vroomheid aan te kweeken onder de men schen, vroomheid in den vorm van ontzag voor alles wat waarachtig goed en edel en rechtvaardig is, besef hoe God het recht lief heeft en hoe wij juist om Gods wil er- naar moeten streven zelf het recht lief te hebben en praktisch toe te passen. Geen wetten of traktaten kunnen baten. Slechts door zelfinkeer en wedergeboorte als een genadegave van God kan worden bereikt '■aarnaar onze ziel zoo vurig verlangt. T. g. T. ZOMERT1JD. De gemeenteraad van Beerta, die bijna geheel uit landbouwers en landarbeiders i is samengesteld, heeft zich bij meerder heid van stemmen voor de handhaving van den /omertijd uit gsproken. ZOU DAT k'AAR ZIJN? f Men deelt aan At Hbl. mede: In 1920 werden [ze waren toen noodi? 40 tijdelijke udj ui tt - i n s pe te u rs der regi- stratie aan gesteld voor den tijd van drie jaar. Primo Mei locpt de aanstelling dezer ambtenaren, voor 'Bjmeerendeel candidaat- notarissen, af. Werld is er voor hen abso- fuutnjjiet meer. Hier en daar schijnt er nog een inspecteur der registratie te zijn. die zijn adjunct nog wit te doen kan geven, maar dat is dan ook'affes. Om nu geen on- gejijkheid te scheppen en niet van een en naar ae gen, zou nu aan he"# Departement van Fi- kelen ambtenaar de aanstelling te verlen- nancien besloten zijn, deze 40 ambtenaren alien maar weer voor een vol Jaar in te huren. Wat het Rijk lbjJ.OOO zal kosten. VOOR ZWITSERLAND BESTeMDE STEENKOLEN IN BESLAO GENOMEN. Uit Heerlen wordt gemeld: De Fr.anschen en lielgen hebben in het bezette gebied te Uerziogenrath ongeveer 180 wagons steenkolen uit Nederlandsche mijnen en voor Bazel bestemd, in beslae genomen en naar Frankrijk gevoerd. Dergelijke zeridiiigen kolen werden steeds over Ifuitschland naar Zwitserland gezonden. NAAMSVERWARRING OF MYSTIFTCATIE? Naar aanleiding van een desbetreffend bencht, volgens hetwelk jhr. van Karne- beek lioor net Amtsgericht in Ahrweiler geziodht werd, omdat hij met zijn auto over den straatweg jHemmessen-Althenahr zou ti-Dben gpreden, voor welk euvel hij 5000 mark boete zou hebben te betalen of 50 dagen zou moeten zitten, heeft het mi- nigterit van Buiten I aodsche Zaken medege- deeld. dat hier van een mystificatie sprake moet zijn, daar de minister nooit in de bewuste omgeving is geweest. DE i uESTAND Het bericht dat "de oonferentie te Lau sanne tot een korte verdaging oesloten heeft, is allervvege met opluchting verno- men, sehrijft de N. R. Crt. De aanbieding van het ontwerp van het vredestractaat' heeft inderdaad niet het karakter van een ultimatum gehad. lutegendeel, er heerschte Woensdag een stemming, die niet onvrien- delijk was. Van Fransche zijde is officieus bevestigd, dat de stap te Angora ten doel heeft ge had, erop aan te dringen dat Moestafa Ka- mal-pasja erin zou toestemmen, het trac- taat te teekenen. Zulk eeu verklaring had men nochtans van Parijs mogen verwach- ten, onverschillig of er iets anders achter stak. Van meer belang is voor ons, in ver- band met de veronderstelling die wij Woensdag opperden dat Curzon alles van Frankrijk's stap moet atgeweten hebben en dCat die stap een [K>ging was om te ver- hinderen, dat de boel te Lausanne misging, de volgende offideuze mededeeling die Reuter Woensdagavond uit Londen seinde: ,„Reuter verneemt dat in gezaghebbende kringen de opvatting heerscht, dat de Fran sche nota aan Angora aanfeiding gegeven heeft tot veel noodelooze ontsteltenis. Er is geen sprake van, dat Frankrijk een af- zonderlijke behandeling en be\oo:recnting verlangt. Geloofd wordt dat het d; beuoe- ling van Frankrijk met de verzending van de nota was, tot eiken prijs een breuk met Turkije te verniijden," Ten overvloede kan nog verwezen wor den jiaar de verklaring die Curzon Woens dag deed. Er was, zeide hij, over geen en kel belangrijk punt tusschen de gedeiegecr- den der geallieerden verdeeldheid ontstaan en het ontwerp van het tractaat was daarom een gezamenlijk aanbod aan Turkije van alle mogendheden die recht- streeksch belang hadden bij den vrede. De Franschman Bompard heeft in zijn rede denzelfden nadruk gelegd op de eensge- zindheid der geallieerden. Men kan den toestand het best aldus samenvatten: er heerscht onder de geal lieerden volkomen eenstemmigheid over den vrede met Turkije, maar, in geval die vrede niet tot stand mocht kom-en, geen eenstemmigheid over den oorlog met Tur kije. Dit laatste verschil dagteekent van het oogenblik, dat de Fransche en Italiaan- sche troepen van den Aziatischen oever zijn weggegaan en de Engelsche allien te Tsjanak achterlieten. Intusschen hebben vvdj nu tijd tot Zon- dag, wanneer Curzon naar Londen terug wil keeren, om te zien of de vrede tot stand komt. Dit afzien wettigt nog niet tot overdreven optimisme, maar het is toch van beteekenis dat men aan beide kanten nog altijd in stemming is waarin men over een definitieve breuk niet liehtvaardisr denkt. De onderhandelingen tusschen Engeland en de Vereen. Staten over de fundeering van de Britscbe oorlogsschuld aan de Vereenigde Staten (S5(; millioen p. s"t.) hebben ten sbtte nog tot een bevredigend ^inde geleid. De Engelsche regeering heeft, na eenige aarzeling, kort na de te- rugkomst van Baldwin, den kanselier van de schatkist, de voorstellen van de Ver. Staten aangenomen. Zij kwamen, gelijk men weet neer op betaling van 3 pel. ren te, in cWe eerste tien jaar en van 3,5 pet. rente 52 jaar lang daarna. in beide geval len echter te vermeerderen met een half pet. voor het amortisatiefonds. Ruim 30 millioen p.st. is voorloopig de duurzame last die den Britschen belastingbetaler wordt opgelegd. d.w.z. dat 62 jaar lang elk bewoner van Engeland en Wales, zui- gelingen meegerekend, biikans 1 pond st. jaarlijks voor die schuld zal moeten op- brengen. Engeland had een behandeling gewenscht, die ongeveer een half pet. genadiger was, maar nu de zaak tusschen de regeeringen uitgemaakt is, behoeven wij op de oude argumenten niet meer te rug te komen. Geheel uitgemaakt is de kwestie natuurlijk nog niet, want het Ame- rikaansche Congres, met name de Senaat zal er nog zijn zegie over te zeggen heb ben. In de eerste plaats is noodig, dat het Congres de nog gel^lende fundeeringswet die Engeland noodzaakt tot een betaling van 5 pet. alles bij elkaar, herroept. Bald win's verklaringen na zijn terugkomst in Engeland hadden in Amerika eenigen aan- stoot gegeven, in het bijzonder zijn ver- wijzing naar de overwegende landbouw- belangen van de Ver. Staten. Engeland dient een schietgebedje te doen, dat de nieuwe regeling zonder ongelukken door het Congres heenkomt. EEN VReEMD GEVAL. Maandagochtend hebben een aantal meisjes uit de hoogste klasse eener mid- delbare sctiool te Brussel op de binnen- plaats een kip geen levende gelukkig opgehangen, en er omheen gedanst, zin- gende „Oand francais". De kip moest de Vlaamsche volksverfegenwoordiger Poullet verbeelden. De directrice maakte spoedig aan deze merkwaardige manifestatie tegen de vervlaamsching der Gentsche Hooge- school, weike niet den indruk maakte uit het brein der meisjes alleen te zijn voort- gesproten. een einde. Niettemin zal Kamiel Huysmans den mi nister van onderwijs over "dit incident in- terpelleeren. DUITSCHLAND. Het Berl. Tagebl. ziet in de vage nran- sche berichtjes, dat het hoe ianger hoe beter gaat in het koergebied en dat de tegenstand we'dra gebroken zal zijn, het bewijs, hoe slecht het den Franschen op hun roo'tochf aan de Roer gaat. Neen, de tegenstand aan de Roer neemt niet af, de geheele bevolking, behalve enkele communisten die om de Rote Fahne dansen, doet er met hart en ziel aan mee en de Franschen weten dat drommels goed. Daarom maken zij zooveel ophef van ieder communistisch gebaar, dat nie+s om 't lijf heeft. Ook het besluit van de Com- missie van Herstel, dat Frankrijk's „recht" constateert, wordt den Franschen burger, dien men geen steenkool kan toonen, als een triomf voorgesteld. Ons echter, vervolgt het blad, deert niets minder dan deze C. v. H., waarin Belgie als vazal van Frankrijk en de vertegenwoordiger van den grooten Mus solini figurantenroilen spelen. De weigering van een moratorium doet ons om vele rede- nen zelfs aangenaam aan. Het gaat nu om de kolen in het Roergebied, die naar zelfs de welbespraakste boulevard-sofisten moe ten toegeven, niet naar Frankrijk gaan. Men tracht nu zijn doel te bereiken met omsin- geling en afsnoering; men wil elk spoor dat uit het Roergebied gaat, met tanks en ka- nunnen afsluiten. Ook dat zal echter Frank rijk geen kolen opleveren, noch den band tusschen bezet en onbezet Duitschland loor- snijden. Wij weten, dat men den dag niet moet prijzen voor den avond. Maar als wij alien het hoofd koel houden en eensgezind blij ven, dan zal in plaaTs van den avond, dien Frankrijk ons wilde brengen, een nieuwe ochtend komen. De Berlijnsche correspondent van het Hbld., die in het Roergebied vertoeft, seinde "Woensdagavond uit Gelsenkirchen: Eigenlijk valt er over den toestand niets nieuws te melden. Tallooze berichten komen wel uit alle steden en dorpen over arresta- ties, uTtwijzingen, enz., maar dat is eigenlijk van ondergeschikt belang. Men kan slechts vaststellen, dat de ze- nuwachtigheid toeneemt. Van officieele zijde werd mii heden te Essen bevestigd, wat ik gisteren in Dusseldorf gehoord had, n.'. dat men van Duitschen kant er niet aan denkt, den tegenstand te staken, Integendeei, men zal terechter tijd zijn slag slaan! Bijzonder- heden kon ik hierover niet te weten komen. 'Het is buitengewoon moeilijk geworden, berichten uit het Roergebied over te kriigen. omdat in de meeste steden het telefonisch verkeer verbroken is. De journalisten zijn daarom genoodzaakt, steeds weer naar an- dere plaatsen te gaan, wat zeer kostbaar en tijdroovend is. De meeste Entente-cor- respondenten zijn naar Dusseldorf vertrok- ken. Ook vele Nederlandsche journalisten, die echter dan ook niets anders te weten komen dan wat de Franschen los willen laten. Ik heb thans bijna alle plaatsen n het Roergebied en van het aangrenzende oude bezette gebied afgereisd, en de algemeene indruk is nog veel vernederender en ellen- diger dan een werkelijke oorlog tusschen twee legers. Men schijnt in Puitschland veel verwach- 'ingen te hebben van het taaie karakter der Rogrbevolking. Of men dezen tegenstand niet overschat, moeten de volgende weken leeren. Gauw zal wel blijken, dat de Fran sche takflek van isolatie niet zonder >!g kan blijven. In Duisburg zijn Woensdag reeds alle autos in beslag genomen en men nefent zeer scherpe controle uit, om te verhinderen, dat de energieke jonge Oberbiirgermeister van Duisburg, Dr. Jarres, die uitgewezen is, niet op zijn post terugkeert. Spoedig zal door de staking in het tele fonisch verkeer de Roerbevolkir.g niet meer op de hoogte zijn. Van den toestand zooals hij nu is tot openlijke straatgevechten !igt maar een kleine afstand! In Dusseldorf komen elk uur nieuwe troepen binnen. De stad lijkt wel een leger- plaats. Dat men in Fransche kringen op onlusten rekent, blijkt wel uit het feit, dat te Essen overal wachten uitgezet zijn. De controle tot 10 uur 's avonds is zeer streng. Overal 's nachts hoort men de zware stappen van de Fransche wachtposten en in het hotel Kaiserhof liggen de wachten in de hal op veldbedden. Dit alles is slechts voorspel, het ergste moet nog komen, en dan zal elke eeriijke berichtgeving over de ellendigste van de guerilla-oorlogen onmogelijk zijn. GEEN STEENKOOL MEER NAAR NIET-BEZET DUITSCHLAND. De regeeringen van Frankrijk en Belgie hebben door bemid.deling van de Duitsche gezanten te Parijs en Brussel aan Duitsch land medegedeeld, dat wegens het door de Commissie van Herstel vastgesteld alge meen ingebreke blijven van Duitschland in het uitvoeren van zijn verplichtingen, de bezettings-autoriteiten in het Ruhr-gebied opdracht hebben gekregen, van 1 Februari af alle zendingen cokes en steenkooi met bestemming naar het nief-bezette Duitsch land te verhinderen. TER NEUZEN, 2 Febr. 1923. ELECTROTECHN1SCH INGENIEUR. Bij het dezer dagen te Delft gehouden examen voor electrotechnisch ingenir-ur is o.m. geslaagd, de heer J. W. L. van der Moer, van Ter Neuzen. LIJST VAN ONBESTELBARe BR1EVEN EN BRIEFKAARTeN terugontvangen in de tweede helft der maand Januari ten postkantore te Ter Neuzen Briefkaarten Binnenland W. Henkelman, Middelburg. Briefkaarten Buitenland H. W. Koppe, Antwerpen Brieveri Binnentand: J. Braak, Rotterdam. Bureau voor tijdelijke hulp in huisge- zinnen, Rotterdam. DE PASPOORTEN ZIJN VERVALLEN. Naar men ons van wege het Belgisch con- sulaat alhier bericht, zijn sinds 1 Februari Ik de passen voor het verkeer tusschen Belgie en Nederland vervallen. Tevens verzoekt men ons te melden, dat de in ons land wonende Belgen, die een be- zoek aan Belgie willen brengen aan het Consulaat een identiteitskaart kunnen be- komen. DE STR1JD IN DE BOUWVAKKEN. Naar aanleiding van het ons van werk- nemers zijde gezonden bericht, omtrent den strijd in de bouwvakken alhier, sehrijft men ons van patroonszijde: lo. dat er voor de bouwvakken in Zeeuwsch-Vlaanderen geen landelijk con tract bestaat en dat er dus voor de werk- nemers geen aanleiding kon bestaan, om eerst na afloop van dat contract, veriaging van loon te verwachten; een contract, dat niet bestaat loopt ook niet af, in elk geval kan er geen sprake van zijn, dat de partoon'seen contract ontijdig zouden hebben verbroken. 2o. dat in antwoord op het schrijven van den Bond van Bouwvakarbeiders is ge- vraagd schriftelijk de eischen der werk- nemers kenbaar te maken, opdat, ndien deze billijk voorkwamen, daarover zou kun nen worden geconfereerd. 3o. Dat aan dat verzoek nog niet is vol- daan, zoodat van het doen van een daad door de patroons vooreerst niets komt. 4o. dat in een tweede schrijven aan de bouwvakarbeides denzelfden eisch is ge steld, doch bovendien gewezen werd op de wenschelijkheid, dat ze eerst het werk. dat ze zonder voorafgaande kennisgeving heb ben verlaten, zouden hervatten. 5o. dat deze laatste eisch gevoegelijk zou kunnen vervallen, daar op verschillende plaatsen het werk met de beschikbare krach- ten wordt voortgezet en bij anderen de sta- kers zijn vervangen, zoodat momenteel geen enkele patroon behoefte heeft aan perso- neel. 6o. dat uit de bestaande malaise vol doende blijkt, dat naar veriaging van kos ten moet worden gestreefd, en dat de pa troons in Zeeuwsch-Vlaanderen in deze niet alleen staan, en de loonen in de bouwbedrij- ven o.m. werden verminderd te Doetinchem met 18 Gorsel 18 Groenlo 25 Lan- gendijk 20 ETefde 20 Oostbnrg 15 Kampen 15 Steenbergen 25 weike lijst dagelijks vergroot. BAL MASQUe IN HET ..HOTEL ROTTER DAM". Voldoende aan de tot ons gerichte uit- noodiging namen we een kijkje in het „Hotel Rotterdam" van den heer Standaert, weike tegen hedenavond een bal masque heeft ge- arrangeerd. We vernamen, dat thar.s zeker- heid bestond van de deelnemirm van een groot aantal gemaskerden. De balzaal be- tredende waren we ten zeerste verrasl deze is herschapen in een groot prieel van klimop en bloemen, hetgeen, verlicht door tal van naaiMKmia NEUZENSCHE COURANT )tl(H

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1923 | | pagina 1