ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREM BakkersnachtarteicL. No 7405 Maandag 22 Januari 1923 63e Jaargang. HIT H00BL0TTIS SIHEIM. BINNENLAND. FEPILLKTOK. BUITENL A N P. De Burgemeester der gemeente H O E K maakt bekend, dat ter gemeentesecretarie ter inzage ligt een aanvraag van M. M. ROBIJN en J. ROBIJN, om vergunning tot het ver- richten van bakkersarbeid tusschen 8 ure des namiddags en 6 uur des voormiddags in het perceel wijk A, 298 en 44. Op Woensdag 21 Febrnari a.s., des voor middags tien nre, zal in het raadhuis ge- legenheid bestaan om ten overstaan van den burgemeester bezwaren tegen de aanvraag in te brengerr. Daartoe worden zoowel de aanvragers als zij, die bezwaren inbrengen, in de ge- legenheid gesteld, zich naar aanleiding van de bezwaren mondeling of schriftelijk te verklaren. Zoowel de aanvragers als zij, die bezwaren inbrengen, kunnen gedurende acht dagen voor het bovengemelde tijdstip ter secretarie der gemeente van de ter zake ingekomen scbrifturen kennis nemen. Hoek, 22 Januari 1923. De Burgemeester voornoemd, A. WOLFERT. SLUiTING VAN DE WEGEN. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland rip voomemens, voor vrachtauto's, welker eigen gewicht meer bedraagt dan 1700 K.G., a|Ie wegen buiten de bebouwde kom- men der gemeenten te sluiten, uitgezon- dend de Rijkswegen. VERLAGING SPOORWEG-TARIeVEN? Het ligt in de bedoeling van de di- rectie der Nederlandsche Spoorwegen, al- dus weet de Msb. mede te deelen, de prij- zen der spoorkaartjes met ingang van 1 Februari a.s. voor afstanden boven de tweehonderd K.M. te verlagen. WIJZIGING PENSIOENWET Bij de a.s. novelle op de Pensioenwet zal de mogelijkheid worden geopend om in enkele gevallen de zuster van een on- gehuwd overleden ambtenaar, met een we- duwe gelijk te stellen voor pensionneering. STIJG1NG KOLENPRODUCTIE. Men meldt uit Heerlen aan de Tei. De productie van de Ned. steenkolenmij- nen, is gedurende 1922 in vergelijking met het daaraan voorafgaande jaar zeer be- fangrijk gestegen. Wepd toch in 1921 een hoeveelheid steenkolen van 3.921.000 ton geproduceerd, in 1922 bedroeg de produc tie, waaromtrent de cijfers nog niet defini- tief zijn vastgesteld, in elk geval meer dan 4,5 millioen ton, ongerekend de productie aan kolenslik van rond 300.000 ton (de kolenslikproductie in 1921 was slechts 127.000 ton). Gedurende het laatste kwartaal van 1922 werd ellce maand geregeld een steenko- lenproductie bereikt van meer dan 400.000 ton. De totare productie van 1922 is niet minder dan de hoeveelheid steenkolen, die tijdens het ooHagsjaar 1918 in ons ge- heele land verbruikt is. Het schijnt dus, dat de Limburgsche mij- nen binnen afzienbaren tijd zoo noodig in de steenkolenbehoefte van ons eigen land zullen kunnen voorzien. OPHEFFING GEZONDHeIDS- COM MISSIES. De Commissaris der Koningin in de pro- vincie Utrecht heeft naar aanleiding van een door hen ontvangen brief van den mi nister van Arbeid een circulaire gericht aan de gemeentebesturen van zijn pr vincie, waarin hij, meedeelt dat het in 's ministers voornemen ligt een voorst A tot opheffing der gezondheidscom missies te doen, zoodra het wetsontwerp betrei. fende de gezondheidsdiensten het Staats- bfad zal hebben bereikt. Door het voor- schrift van art. 9 van de Woningwet is, Het laatste woord had onmiddellijk een buitengewone uitwerking op de Mafgachen en zij trolcken zich dadelijk met alle tee- kenen van eerbied terug. Tagaly had zich op de knieen geworpen; smeekend riep hij uit: Mijnheer, dan kunt ge Kafib gene- zen? Ik dacht wef dat ge een man van groote kennis waart. Red hem en ik zal uw sfaaf zijn. Het negertje, dat aanvankelijk door den val bezwijmd was, kwam nu bij en strek- te ook zijn armpjes naar den vreemden heer uit, toen hij zijn vader zoo hoorde spreken. Dat kan men gehik noemen, riep de dokter uit, toen hij zijn onderzoek geein- digd had. De jongen scheelt zoo goed als niets. De bladeren en takken moeten zijn val aanmerkelijk gebroken hebben, want hij heeft niets anders dan een Iichte kwetsuur aan het hoofd en een ontvelling aan het rechterbeen. Tagaly, het zal niet Tang meer duren of Kalib kan opnieuw in de boomen kfauteren. TerwijI Pierre die woorden tot den Mal- gache sprak, lachte hij Arlette toe. naar de meening van den minister, °en groot deel van de bemoeiingen dier com- missies vervallen, althans bestemd om te vervallen, wanneer dat artikel in alle ge meenten zal zijn nageleefd. REMBOURSZENDlNGEN NAAR DUITSCHLAND De daling van de mark neemt thans zoo- danige afmetingen aan en de kans op koersherstel schijnt zoo gering, dat de Ne derlandsche spoorwegen, in verband met het feit, dat de afrekening met de Duit- sche spoorwegen in marken plaats heeft, en tusschen de betaling door het publiek en bedoelde afrekening noodwendig ge- ruime tijd verfoopt, gemeend hebben maat- regelen te moeten nemen om het ontstaan van vorderingen op de Duitsche spoorwe gen zooveel mogelijk te voorkomen. Dek- i ten de Nederlandsche Spoorwegen zich tot dusverre tegen koersverhes door her- leidingskoersen met een zekere marge te hunnen gunste, bij het tegenwoordige ver- too'p van den markenkoers kan dit mid- def\ni(et meer baten. De Nederlandsche Spoorwegen hebben er daarom tot hun feedwezen toe moeten besluiten, met in gang van 22 dezer op zendingen naar Duitschland, alsmede naar andere landen via Duitschland, geen remboursementen of voorschotten meer toe te laten. Ook ten opzichte van de wijze van be taling van vrachten zullen maatregelen moe ten worden genomen. Hoe deze zullen uit- vallen, staat thans nog niet vast. DE „KOPPIGHEID VAN NeDERLAND Naar de Msb uit Brussel verneemt, ver- aderden Donderdag de verschillende par- ementaire com missies voor buitenlandsche zaken, om de begrooting over 1923 van het departement van minister Jaspar te bespreken. In een dezer commissies heeft de ex- premier Carton de Wiart gevraagd, hoe- ver de Neder'andschBelgische bespre- kingen gevorderd zijn, en met een ge- legenheidstremolo in zijn allesbehaive wel- luidende stem heeft Carton de Wiart zich verklaard over wat hij wel wilde noemen de koppigheid van Nederland in verband met de Wielingenkwestie. Camiel Huysmans drukte zijn spijt uit over de langzaamheid, welke met de Hol- fandsch-Belgische kwestie gepaard gaat. DE NEDeRL.-INDISCHE LEEN1NG IN ENOELAND De Times verneemt, dat de NederL- Indische pondenleening ruim drie maal overteekend is. ga lei DE WACHT AAN ONZE O.GRENS VERSTERKT. Men meldt uit Nijmegen aan de Msb.: Naar wij uit goede bron vernemen, wordt met ingang van heden de miiitaire politie van Reuven tot Dinxperlo ver- sterkt. Deze grenswachtversterking houdt verband met toenemende onveiligheid langs de grens en met de bezetting van het Roergebied. PASSEN VOOR BELGIe AFGESCHAFT? Een Belgisch Telegraaf Agentschaptele- gram uit Brussel meldt, dat de passen, tot nu toe noodig voor het verkeer tusschen Belgie en Nederland, met ingang van 1 Februaji zullen worden afgeschaft De „Tel." heeft gei'nformeerd aan 't de partement van buitenlandsche zaken en aan het rijkspaspoortenbureau. Men ver- klaarde daar, van een dergelijken maatre- gel niets te weten, en men achtte het be richt dan ook zeer onvvaarschijnlijk. Een nader telegram uit Brussel meldt dat het bericht betreffende het afschaffen van passen, voor het verkeer Nederland- Belgie, officieel wordt bevestigd. Daarentegen schrijft de 4- correspondent van het Hbl.: I Het is niet juist, dat het paspoort voor het vreemdelingenverkeer tusscnen Belgie en Nederland nu reeds niet meer vereischt De kreten van blijdscllap en de dolle sprongen, die toen door de negers ge- maakt werden. getuigden voldoende de blijdschap die de menschen gevoelden bij de geruststellende mededeeling van den gefeerde. Voorafgegaan door een juichende bende zwarten, betrad Pierre, die naast Arlette Hep en die Kalib op zijn arm droeg, om dat het ventje hem niet wilde verfaten, het huis van den heer Herbefot. II. Een nienwe liefde. De ontvangst door den eigenaar van De Palmen en diens vrouw was even hartelijk als van de dochter. Aangetrokken door het Iawaai van de ne gers was d e kolonist op den drempel van zijn huis verschenen. Hi} was van hooge gestalte, flink gebouwd en droeg met veel gratie de eenvoudige wit linnen kleeding van den planter. De gastheer geleek sprekend op de doch ter, wat sympathiek uiterlijk betrefti, en Pierre voelde zich onmiddellijk tot dien man aangetrokken. De sympathie was wederzijds. Die beide mannen van ontwikkeling en van gelijk karakter hadden elkander dadelijk begre- pen. Ook mevrouw Herbelot, die spoedig den gast kwam begroeten, maakte een aller- gunstigsten indruk op den dokter. Het was een knappe vrouw met blozend gelaat, zal worden. Wel schijnt, na de opheffing van de visa tusschen beide landen ook nog onderhandeld te werden over verdere vereenvoudigingen, die naar men hoopt, het paspoort kunnen vervangen. POSTCHeQUES EN ZeOELWET. Het is eene klacht, zoo oud als het be staan van de postcheques, dat deze niet op naam kunnen worden gesteld. Door- dat de cheques aan toonder luiden voelen \cle geabonneeruen op den postcheque- en girodienst zich genoodzaakl, alvorens zij het advies tot uitbetaling aan de ad ministrate van den girodienst doen toe- komen, zich op een of andere wijze ze- kerheid te verschafftn, dat de cheque in- derdaad in handen is gekomen van den- geen, voor wien hij bestemd is. Men ver- zoekt dus van dengeen aan wien de che que wordt toegezonden bericht van ont vangst en zendt eerst daarna het advies in. De meesten, die bij den postcheque- en girodienst aangesloten zijn doen zoo. Ook wel Rijksadministraties. Herinneren wij ons goed, dan werd aan wie kfaagden, dat de cheques niet op naam konden worden ge steld, wel eens officieus aangeraden aldus te handelen, en zich op deze wijze tegen schade te vrijwaren. Maar nu heeft de belastingadministratie wat nieuws uitgevonden. In dezen tijd van schatkistnood moet men op alles be- dacht zijn, niet waar? Te Amsterdam is bij eene be- kende firma, die dikwijls met post- cheques betalingen doet, vanwege de be lastingadministratie een papier-onderzoek gehouden. Daarbij is op de berichten van ontvangst van postcheques beslag gelegd en nu worden de ongelukkige afzenders van die berichten wegens overtreding van de zegelwet met 100 gulden boete be- dacht Wij laten in het midden of het ooit in de bedoeling van den wetgever kan heb ben gelegen, dergelijke berichten van ont vangst van niet aan zegelrecht pnderwor- pen stukken, met zegel te belasten. Wa re er bijde instelling van den postcheque en girodienst aan gedacht, dan zou, mee- nen wij, ongetwijfetd eene vrijstelling van zegelrecht hiervoor zijn in het leven go roepen. Doch hoe dit zijn moge; men kan voor de bovenvermelde fiscaliteit gevoelen of niet, gewenscht is in ieder geval, een eind te maken aan de zotternij, dat de postad- ministratie door halsstarrig den cheque op naam buiten haar dienst te houden, haar klanten noodzaakt, zich zekerheid te ver- schaffen tegen benadeeling, en dat dan de belastingadministratie van de argeloos- heid van het publiek gebruik maakt, om des fiscus' zak te spekken. Indien de zegelwet inderdaad tot deze onbehoorlijkheden aanleiding geeft, dan moet zij worden gewijzigd. Of anders be- hooren omverwijld de cheques op naam ook bij den postcheque en girodienst te worden ingevoerd. En in den tusschentijd behoort aan de belastingadministratie te worden opgedragen, deze knevelarijen geen verde- ren voortgang te doen hebben. DE TOESTAND IN HET BEZETTE GEBIED. De eerste wenk tot matiging bij de actie in het Roergebied is, schrijft de N. R Crt., gelijk te voorzien was, van den kant van Italie geikomen. Het raadt in een not;, aan, die te Loriden en Parijs overhandigd is, ver dere repressieve maatregelen eerst na zeer rijpe overweging" te nemen. gezien de ge- varen die uit den toestand voort kunnen komen. Een van die gevaren voor de gealli- eerden is, dat de nationalistische Duitsche propaganda, welke in samenwerking met de Schwerindustrie", reeds zulk een groot ge- deelte van de pers in den toestand van de ..Reptilienpresse" uit Bismarck's tijd heeft gebracht, gemakkelijker werk krijgt Als men sommige stemmen uit Duitschland kastanjebruin haar en schitterende, zwarte oogen. Toen hij de moeder zag, was Pierre in- eens het verschil duidelijk tusschen Leno- re en Arlette, want de laatste had de kleur der oogen van mevrouw Herbelot, terwijl Lenore blauwe kijkers had. Wie de oogen had van Lenore, dat was de heer Herbelot en dat vond Pierre niet alleen een merk- waardig feit, maar hij was er zijn gastheer slechts te hartelijker om genegen. Toen hij aan het overvloedige, degelijke maal was gezeten, viel hem die gelijkenis der oogen te meer op en ook in de trekken van den kolonist dacht hij1 het gelaat van Lenore terug te zien. Hij was er van over- tuigd, dat er een familie-betrekking moest bestaan tusschen De Villandry en de Her- bebts en hij besloot er eens naar te infor- meeren. Zijn nieuwsgierigheid werd echter zoo groot, dat hij niet langer kon wachten dan tot na het diner. Hij zat op de waran- de en genoot van de korte tropische sche- mering, toen Arlette hem een tas heerlijke mokka kwam brengen. De ouders van het meisje waren binnens- huis en hij meende geen groote onbeschei- denheid te begaan door aan de jongedame te vragen Hebt ge nog bloedverwanten in Franlcrijk, mejuffrouw Bloedverwanten? Neen, mijnheer gaf Arlette zonder aarzelen ten antwoOfd. Wat! Ook geen ver verwijderde mocht gelooven, rekent men erop binnen het jaar tegen Frankrijk erop los te zullen slaan. Het gevaar van eenmaal toegepaste dwangmaatregelen is, dat men licht tot1 steeds erger dwang komt, die ten slotte niets meer kan opleveren dan het Duitsche volk tot volslagen onvermogen te brengen. Het andere gevaar, waarop wij hierboven doelen, het krachtiger worden van de nationalisti sche strooming ten gevolge van den dwang, komt het scherpst aan den dag in de merk- waardige beslissing van het staatsgerechts- hof te Leipzig in de zaak van den ,,Deutsch- volkischen Sohutz-und Truitsbund". Men zal zich herinneren dat dit staatsgerechtshof voortgekomen is uit de golf van reactie tegen de nationalistische rechterzijde na den moord op minister Rathenau. Deze moord, die de gevaren voor het voortbestaan van de nieuwe orde onthulde, leidde tot de uitzon- deringswet tot bescherming van de Duftsche republiek, en bij die wet was het staatsge rechtshof ingesteld, ten eerste tot berechting van personen, hetzij van uiterst links, hetzij van uiterst rechts (maar vooral van deze laatsten), die beschuldigd werden van woe- lingen tegen de bestaande staatsorde, en ten tweede tot behandeling van alle inbreu- ken in het algemeen op de wet tot bescher ming van de republiek. De anti-semietisch- nationalistische propaganda heeft indertijd tegen de instelling van het nieuwe hof een keel van geweld opgezet. Wat ziet men nu echter gebeuren? Een nationalistische uitwas als de Deutschvol- kische Sohutz-und Trutzbund, die in ver schillende Duitsche staten tot een verboden vereenging verklaard en in Augustus, ge- heel in de lijn van de nieuwe wetgeving, door het staatshof ontbonden was, is, nadat de bond tegen deze beslissing verzet had aangeteekend, door datzelfde staatsge rechtshof thans in eere hersteld. De moti- veering van deze beslissing, welke heen- stapte over de bezwaren die verschillende landsregeeringen ook nu tegen den bond bij het hof hadden ingebracht, is ons nog niet bekend, maar. hoe zij ook moge luiden, het vermoeden is toch zeer sterk, dat zij genomen is onder den indruk van verander- de omstandigheden. Het nationalisme kan nu immers gemakkelijk poseeren als voor- vechter v.an het verzet tegen de gehate En tente. Het zou de moeite loonen, de moti- veering van het staatsgerechtshof van Augustus, waarbij de nationalistische Schutz-und Trutzbund tot een vereeniging verklaard is die voor de republiek gevaar oplevert, te kunnen leggen naast die waar bij zij thans tot een ongevaarlijk lichaam is geijkt. Een ander teeken van het veldwin- nend nationalisme is dat de beruchte ,,Ein- wohnerwehren" in Beieren, die na heel wat gewrijf kort geleden zijn afgeschaft, weer het hoofd beginnen op te steken. De Duit sche sociaal-domocratische partij is zich het gevaar bewust, dat onder het mom van ver zet tegen de Entente allerlei anti-republi- keinsche krachten zich driester gaan laten gelden. Vandaar dat hare leidende mannen Vrijdag in een conference wel hebben be- sloten tot een eensgezinden tegenstand van de geheele arbeidersbeweging tegen de be zetting van het Roergebied, maar tegelijk den wensch hebben uitgesproken naar scherpe wetgevende maatregelen tegen de nationalistische agitatie. Uit het Roergebied zelf valt weinig nieuws te vermelden. De Fransch-Belgische bezet- tingsoverheid streeft er blijkbaar naar de mijnwerkers, die, gelijk onze Berlijnsche cor respondent voorspeld had, doorwer.ken. on- verschillig wie hun werkgevers zijn, te vriend te houden. Deze sterk democratische arbeiders hebben dadelijk partij gekozen tegen het miiitaire vertoon van de Franschen en Belgen op het terrein van de staatsmijnen en daarmee blijkbaar het succes gehad, dat zij niet meer onder de bedreiging van bajo- netten kolen behoeven te delven. Tegelijk zijn zij opgekomen voor het ontslaan uit de hechtenis van de leiders van die bedrijven. Door aan dien aandrang toe te geven, han- delt de bezettingsoverheid stellig verstandig, want met onwillige mijnwerkers kunnen er nichten of neven? Hebt ge wef eens hooren spreken van de familie De Villandry? Neen, nooit, antwoordde het meisje openhartig. De vorschende blik, dien "Pierre mejuf frouw Herbelot toewierp, werd niet met een neerslaan der oogen van het meisje beantwoord. Hij kon niet aan haar oprecht- heid twijfelen. 't Is vreemd, zeide hij, ik meende ze- ker De jonge dame legde een vinger op de lippen om Pierre te beduiden stil te zijn, want men kon den heer en mevrouw Her belot in het aangrenzende vertrek hooren spreken met Tagafy, die rapport uifbracht van zijn reis. Vader heeft Frankrijk verlaten, be- gon het meisje met fluisterende stem, nadat hij daar veel tegenspoed had ondervonden. Langen tijd was alles wat hem aan zijn vaderland herinnerde, zeer smartelijk, doch ik heb hem hooren beweren, dat hij nie- mand daar achtergelaten had van zijn naam of zijn bloed. Gij zult in de biblio- theek tal van Fransche werken vinden op literair gebied, zeer interessante romans en wetenschappelijke verhandelingen, maar geen Fransch dagbiad of tijdschrift is er in huis. Gij zuft u dus tevreden moeten stel len met de nieuwtjes van Madagascar. De levensljoop van uw vader lijkt veel op den mijne, mejuffrouw, zeide Pier re. Zooals hij, neb ik veel verdriet in mijn geboorteland achtergelaten en mijn ver- in het geheel geen kolen geproduceerd wor den, en alle remiscenties aan de methoden uit den Duitschen keizertijd aienen tegen- over hen vermeden te worden. Een bericht van belang is ten slotte, dat de Raad van den Volkenbond zich op de bijeenkomst, die op 31 dezer te Geneve ge opend zal worden, zal bezig houden met de Fransch-Duitsche crisis. De Daily Tele graph noemt het terecht een heuglijk feit, dat deze agenda vastgesteld is, zonder dat Frankrijk er zijn veto over uitgesproken heeft. In beslagneming van geldvoorraden van verschillende banken. De Fransche bezettingsautoriteiten zijr in Dusseldorf en andere plaatsen van het nieuwbezette gebied er toe overgegaan, de geldvoorraden van verschillende banken en van de rijksbank, in beslag te nemen. Het gaat hierbij hetgeen nadrukkelijk moet worden gecdnstateerd niet om eigendom van den staat, maar om geld, dat aan parti- culieren die met de rijksbank zaken deden, toebehoort en waarvoor in sommige geval len niet eens een speciale quitantie is ge- geven. In Dusseldorf en andere steden zijn de filialen van de rijksbank en andere groote banken militair bezet. De kassen zijn geslo- ten. Ook de andere banken zullen onder deze omstandigheden de uitbetaling weige- ren. Het gevolg van dezen maatregel zal noodlottig zijn, daar op Vrijdag de loonen worden betaald en door de inbeslagneming de groote ondernemingen niet in staat zullen zijn de loonen van hun personeel uit te be- talen. Het zakenleven is in alle steden volkomen tot stilstand gekomen, temeer daar ook de inwisseling van vreemde betalingsmiddelen niet mogelijk is, daar de banken ook hier voor geen gelden ter beschikking hebben. Een Duitsche missie naar Engeland? De correspondent van de „Times" te Es sen verneemt uit betrouwbare bron, dat in het geheim een Duitsche missie uit Berlijn naar Engeland is vertrokken om de Britsche regeering te verzoeken, haar tusschenkomst inzake de bezetting van de Ruhr te ver- leenen. De „Times" merkt hierbij op, dat de Duitsche missie niet bevredigd zal worden, daar het wezen van de Britsche politiek thans is, zich van elke interventie, in welken vorm ook, te onthouden. Het beslag leggen op kolentreinen en -schepen. De Fransche en Belgische bezettingsauto riteiten in het Ruhrgebied hebben, zooals reeds werd gemeld, na eenig aarzelen den tweeden beslissenden stap gedaan. Zij heb ben het particulier eigendom te land en te water aangepakt, doordat ze den inhoud van kolentreinen en -schepen requireerden, teneinde ze naar Frankrijk te zenden. De op deze wijze verkregen kolen vormen slechts een klein deel der hoeveelheid die voor de bezetting vrijwillig werd geleverd. Het is duidelijk, dat het resultaat van dit systeem in geen enkel opzicht in verhnu- ding staat tot de aangerichte schade en de kosten. Het ingrijpen in de kolenverzendir.g be- teekent overigens de beslissende crisis. Reeds heeft de rijksregeering den arbi rs en beambten der spoorwegen verboden kolen voor Frankrijk en Belgie te verz -nden of bij het omleggen van kolentreinen naar deze landen behulpzaam te zijn. Mochten de Franschen voortgaan treinen en schepen te requireeren, dan beteekent dit het begin van een snel toenemende stopzetting niet alleen van het fransportwezen, maar ook van de geheele industrie in het Ruhrgebied, daar de mijnwerkers niet geneigd zijn verder kolen te delven, die in handen der Franschen vallen. Censuur op dagbladen. De „Frankf. Ztg." meldt uit Bingeiv De Fransche districtsgedelegeerden heeft be- volen, dat alle inkcmende bladen vA-'t 'ij den geadresseerde worden bezorgd aan censuur onderworpen zijn. langen om te vergeten isjjrooter dan dat om fortuin te maken. Het meisje stak Pierre haar hand toe en zeide Dan is het niet noodig u te verzoe ken mijn vader alles te besparen wat hem aan het droeve verleden hzrinnert. Gij zijt dus, als wij, burger v an Madagascar ge- worden. Gij zult zien, dat ge u gemakkelijk kunt hechten aan het groote eiland en dat men er ook gelukkig kan zijn. r Ik bespeur het al, merkte Pierre op. zachtkens het handje drukkend van die andere Lenore. Laten wij nu eens gaan zien naar Kalib, zeide Arlette, terwijl zij haar vin- gertjes loswerkte uit de zachte omknelling. De kleine knaap zou er mij niet vriendefijk op aanzien als ik zijn dokter van hem af- hield. Laten wij niet egoistisch zijn. Lachend stond zij op, gevolgd door Pier re, die al op slag ingenomen was met Le nore nr. twee, het evenbeeld van zijln ver- loren geliefde. De dagen die volgden, waren gelijk aan den dag van aankomst; altijfd waren de bewoners van De Palmen even hartelijk voor hun gast, terwij# Snj in allte stilte hoopten hem voor altijd bij zich te mogen behouden. De dokter, wel verre van het gevoel te hebben een vaderland en familie te hebben verloren, voelde zich volkomen thuis in den gelukkigen kalmen kring. (Wordt vervolgd.) ENSCHE COURANT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1923 | | pagina 1