ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 7387. Vnjdag 8 December 1922. 70' Jaargang (Jit het hooge Noorden, HBHSTH_BLAD. PREDIKBSPBTEN, 6EMEN8PE BEBICHTEN. XXXVII. Harro Walter heet het nieuwe boek van ds. S. Ulfers, vroeger Ned. Herv. pred. te Rotterdam. Het literaire werk van dezen begaafden man is een doorslaand bewijs, hoe of somtijds de letterkundige kritiek in onze groote dagbladen zich kan vergalop- peeren. Toen veie jaren geleden zijn bundel Over- ijselsche schetsen uit het leven van een dorpspredikant verscheen, werd dit boek door de kritiek afgemaakt. Want dat was geen „kunst". Maar die bundel: Oostloorn werd toch een van de meest gelezen en ge- liefde boeken bij het degelijke deel onzer protestantsche burgerij, en beleefde niet minder dan negen drukken. Menige schets heeft in tal van vergade- ringen in allerlei plaatsen van ons land bij de voordracht het gehoor in diepe ontroe- ring gebracht, juist omdat in al de een- voudigheid en onopgesmuktheid ons daarin prachtige karakters werden geteekend en omdat wij hier brokken echt leven kregen. Maar de kritiek smaalde; er waren zinnen, die niet sierlijk waren gesteld, ja somtijds ietwat slordig neergeschreven waren. On- getwijfeld is dat zoo, en dergelijke onaf- gewerkte zinnen vindt men ook in dit nieuwe boek somtijds. Dus deugt volgens de be- oordeelingen van enkele toonaangevende journalisten dit nieuwe boek ook niet. Ondertusschen mag elke sehrijver of schrijf- ster, die dan wel een „literair kunstwerk" uitgeeft blij zijn, als zij de helft van Ulfers' succes behalen. Want dat doen zij hem niet na: de eerste druk van Harro Walter was voor de ver- schijning reeds uitverkocht, de tweede druk binnen drie weken en reeds nu is er een derde druk. Die snelle verkoop bewijst, hoe onze boekhandelaars weten: waarin ons degelijke lezerspubliek smaak heeft. Die smaak zou er niet zijn, als ds. Ulfers niets had te zeggen. Hij heeft juist veel, dat de moeite waard is om naar te luisteren, te zeg gen, hij schetst ons hoogstaande karakters, laat zien waartoe een vroom mensch in staat is, ook: hoe diep men vallen kan door een zondig leven, en hij is tegelijk de prediker van htimanitaire, tegelijk religieuze leverts- opvatting, die een open oog heeft voor de nuchtere werkelijkheid en in zijn milde ver- draagzaamheid het ingewikkelde heden- daagsche leven in al zijn diepten en scha- keeringen begrijpt en waardeert. Er zijn verschillende bundels met schet sen uit het leven van dorpspredikanten ver- schenen. De meest bekende is: De Pastorie van Mastland" door C. E. van Koetsveld, spelend in Zuid-Holland. H. G. Cannegieter (George Grunewald) gaf Friesche, H. J. Heynes, Noord-Hollandsche, D. M. Maald- rink, Geldersche schetsen. Uit het Overijsel- sche dorpsleven zijn er drie bundels: van H. Schuurinans over Doopsgezinden in de buurt van Giethoom, van P. Heering Over- ijselsche Vertellingen in dialect, en van S. Ulfers, Oostloorn. Uit letterkundig oogpunt bezien staan de schetsen van Heering veel hooger, maar die van Ulfers munten uit door groote drama- tische kracht. Zijn werk is dikwijls buiten- gewoon ontroerend. Dit laatste kenmerk treffen wij ook telkens in zijn Harro Walter aan. Deze roman is minder goed geslaagd als roman dan als schets van het predikan- tenleven in een groote stad met speciaa! Rotterdamsche toestanden. Het boek schildert ons een begaafd jong dominee, die ongehuwd in de Maasstad zijn intrede doet en diens avonturen in de don- kere holen van ontucht, doordat zijn wij! juist gelegen is in de z. g. n. achterbuurter Die predikant komt al spoedig toevalligc wijze in aanraking met de eenige dochter (advocate) van een schatrijk Rotterdamsi koopman, die reeds 23 jaar lang aan o kerk zijn rug toegedraaid heeft. Bij de ge- boorte van zijn dochter was zijn vrouv, overleden en bij die gelegenheid had e^n predikant op zulk een wijze tot hem gi- sproken, dat dit hem van de kerk ver- vreemdde. Drie en twintig jaar later komt ds. Walter op het kantoor van koopman D'Alsart vragen om geld voor de diaconie, wanneer de winter fel is en verwekt zoo groote sympathie bij deze ontmoeting, dat hij te dineeren wordt uitgenoodigd en het gevolg daarvan is, dat na eenige weder- waardigheden o.a. redt hij op Schevenin- gen een drenkeling uit zee onder de oogen dezer jonge dame een verloving volgt en het boek eindigt met hun huwelijk. Nu geef ik graag deze romantische liefdes- episode cadeau, die natuurlijk pure fantasie is, en gaarne erken ik, dat deze draad van liefdes-ontluiking meer dienst doet om een groote reeks afzonderlijke schetsen aan el- kaar te rijgen. Op zich zelf genomen vind ik het jam mer, dat Ulfers het niet gelaten heeft bij schetsen alleen. Wel zullen allicht sommige lezeressen het aandoenlijk vinden, dat deze predikant zoo'n buitengewoon, mooi be gaafd en vooral rijk meisje weet te ver- overen. Mij persoonlijk zou het liever ge- weest zijn, als de bruid niet rijk was ge- weest. De bijzondere beteekenis van dit boek ligt in geheel andere kwaliteiten, en indien dit boek als roman zwak gebouwd is en zijn stijl soms slecht verzorgd, daartegenover staat tweeerlei verdienste: Het teekent in veelal zeer aantrekkeliiken vorm den arbeid onzer hedendaagsche stadspredikanten (en ouderlingen) en laat ons daardoor duidelijk zien van hoe groote geestelijke waarde die arbeid zijn kan juist om te pogen pastoraal werk te verrichten tot onder de paria's der samenleving. Daarnaast is dit boek een openbaring van de milde humanitaire ge voelens en beschouwingen van den stads- predikant, die beproeft het evangelie te brengen aan de zielen, met wie hij in aan raking komt, ieder naar hun persoonlijke behoefte. Toch geloof ik, dat tweeerlei waarschu- wing niet achterwege gehouden worden mag: Juist omdat dit boek ons teekent, hoe Harro Walter arbeidt otlder de diepgezon- kenen der samenleving en poogt ook in een huis van ontucht het evangelie te prediken, in de danshuizen op de Schiedamsche dijk binnentreedt, in een gore kroeg het woorri voert, een gevallen meisje tracht te redden uit de klauwen van den schoft, die haar exploiteert, acht ik dit boek beslist geen lectuur voor jonge meisjes. Een vader, die denkende aan de mooie schetsen van Oost loorn zou meenen, dat dit nieuwe boek een geschikt Kerst-geschenk voor zijn dochter zijn zou, vergist zich. Hij koope het liever voor zichzelf, leze het en doe er zijn voor- deel mee, maar sluite het weg voor zijn dochter, zoolang zij nog niet volwassen is. En dan, ja, als die dochter volwassen is, en sterk genoeg, dan kan het allicht geen kwaad, wanneer zij leest van toestanden in het groote stadsleven, die ten hemel schreien, die onze 20e eeuwsche samen leving onteeren en waartegen door elk ern- stig Christen gestreden worden moet. Ja, ik acht het toe te juichen, dat ds. Ulfers op waardige wijze ons een blik slaan deed in de poelen van ongerechtigheid, ons ook tot het besef brengt, dat een kroegbaas somtijds toont een meelijdend hart te bezitten, dat hem een goede daad verrichten doet, en dat wij leeren, hoe zoowel onder predikanten als ouderlingen in een groote havenstad mannen worden gevonden, die trachten te redden wat verloren was. En mjjn tweede waarschuwing is, dat ds. Ulfers sommige Christenen behoorlijk op hun plaats zet. Hij neemt telkens zulk een breed standpunt in, dat ik mij niet zou ver- wonderen, wanneer sommige lezers eenigen aanstoot nemen zouden aan de wijze, waar- op hij een loopje nemen wil met een zeker uitsluitend dogmatisme. Ulfers namelijk is wel orthodox maar hij is niet ..dogmatisch". Zijn gevoelens over het hiernamaals zijn rekkelijk en wat hij daarover loslaat zal allicht aan sommige preciese geloovigen verwerpelijk voorkomen. Evenwel kan men nooit een roman schrij- ven, waarin de auteur zijn persoonlijke ge- loofsovertuiging uitspreekt, of zij, die een andere geloofsopvatting hebben, moeten het daarmede ontens zijn. Op zichzelf vormt dat voor mij persoonlijk nooit een bezwaar. Als een werk zuiver gesohreven is, respec- teer ik de gevoelens van den katholieken of protestantschen of israelitischen auteur als uitbeelding van hun eigen opvatting, ook al ben ik het soms met hem oneens. Zoo ook zou ik herhaaldelijk, als ik in Walter's plaats had gestaan, anders hebben gehan- deld of gesproken. Zijn aanvankelijke hou- ding tegenover Katrien lijkt mij onjuist toe. Hoe sympathiek zijn spreken aan menig ziekbed of sterfbed is, niet altijd zou ik hem zijn woorden hebben willen nazeggen, waar- uit men niet moet opmaken, dat ik soms meenen zou het beter te kunnen doen. Ach als men beproeft te arbeiden op een ter- rein, waarop Walter evangeliseert, dan kan men dat nooit doen zonder hetzelfde gevoel te krijgen, waarover deze zich uitspreekt tot i (zijn latere bruid) Dechtine, n.l., dat men 1 voortdurend zijn werk als uiterst gebrekkig erkent, dus een gevoel van onvoldaanheid. Een van de aardigste gedeelten is de schets van den onderlingen omgang tus- I schen de Rotterdamsche predikanten uit den tijd, toen minister De Visser nog aldaar werkzaam was. De omgeving van het^egen- woordige Rotterdam wordt uitgebeeld, maar blijkbaar zijn een aantal der meege- deelde gebeurtenissen voorgevallen, circa 25 jaar geleden. Ook voeg ik erbij: de Rotterdamsche koopman D'Alsart is heel mooi geteekend, maar men zoeke daarin niet de afbeelding van een werkelijk be- staand koopman. Deze woont aan den 1 Westersingei, alwaar inderdaad enkele rijke kooplieden hebben gewoond. Met absolute zekerheid kan ik zeggen: geen hunner komt ook maar eenigszins met D'Alsart overeen en geen van hun dochters werd advocate. De eenige jongedame aan den Westersingei, die dat werd, is de dochter van een genees- heer. Ik weet dat, wantmijn wieg stond aan dien Singel! T. g. T. TER NEUZEN, 8 Dec. 1922. ST. NICOLAASFEEST. Dinsdagavond heeft op de boverzaal van het „Hotel de Commerce" een St. Nicolaas- feest plaats gehad voor de kinderen der le en 2e klassen der openbare scholen nit Ter Neu'.en. Naar al wat er te zien was, ban m<-n gerus' z°ggen; geen moeite is ontzien, geen geld gt-spaard om de kiuderen enkele uren te breDgen in 't Lnilekker- en sproobjes- land. Zq, die dit feest in elkaar gezet hebben, kunnen met voldoening terugzien op het genot, dien avond den kleintj*s bereid. Een talrjjk publiek genoot mee van al het. lief k'ndefljjks, dat er te z en was. Dat zulk een feest nog menig beer den kinderen zsl word-m geboden is de wensch van heel veel kindervrienden. GEDULD QVERWINT. Jl. Woensdag in het Vereenigingsge- bouw en den volgenden avond in de boven- zaal van het ,/Cafe la belle vue", werd door de zangafdeeling ,Gedu)d Overwint" der Vereenigde Handwerkslieden" onder leiding van den directeur, den heer A. Schirris, een concert gegeven, dat bevre- digend was bezocbt. Uit de verschillende zangnummers voor gemengd koor bleek dat het in getalsterkte toegenomen koor ijverig heeft gestudeerd en vermoedeljjk willen trachten de lauweren, in den afgeloopen zomer behaald, te "bevestigeD. Algemeen applaus loonde direeieur en leden voor hun werk. Voor afwisseliDg werden door enkele leden voordrachten ten beste gegeven, terwjjl op bevredigecde wijze ook een tooneelstukje werd opgevoerd. Een geanimeerd bal was het slot van de avonden. s.s. MAGDALENA. De reederij deelt ons mede, dat het stoom- schip ..Magdalena", groot 2170 bruto en 1246 netto register ton, gebouwd in 1909 j op de werf van de firma Craig Taylor Co. Ld. te Stockton on Tees, naar Engeland is verkocht en in de Tyne aan de koopers 1 is afgeleverd. BESMETTELIJKE Z1EKTEN. Het aantal gevallen van besmetteljjke ziekten over de week van 26 Nov. tot en met 2 December in de provincie Zeeland bedroeg Roodvonk Middelburg 2; Vlissingen 1. Diptberitis Vlissingen 1. WONINGBOUW. De Minister van Arbeid heeft goedge- vonden dat vroeger toegekende bjjdragen voor womngbonw, zullen worden uitgekeerd aan de gemeenten Oostburg, ten behoeve van Sz. Nortier, 640 Schoondjjke, ten behoeve van J. v. d. Vjj/er, 900 van J. Minderhoud 589; Ter Neuzen, teD behoeve van C. G. Mejjer, 600. DE MOTORSCHUIT „HOLLANDlA II". De meening, dat de motorschuit „Hillan- dia 11" die voor ongeveer drie weken de haven te Ellewoiitsdijk verliet, beladen met aardappels met bestemming naar Amster dam, een eind buiten de haven zou zijn om- gevallen, is bewaarheid. Vanwege de assu rance maatschappij is het vaarwater in de laatste dagen afgedregd, en daarbij heeft men het vaartuig bij de Zwarte ton, op een diepte van 18 M. gevonden. Door den be- kenden helmduiker Sperling is de stand van het vaartuig onderzocht en daarbij bleek, dat de mogelijkheid van naar boven brengen niet uitgesloten is. Vanwege de Rotterdamsche bergingsmaatschappij Van der Tak Co., zal dit lichten deze week geschieden en worden de tot dit doel ver- vaardigde reuzenkranen naar hier overge- bracht. Van de liiken van den schipper en diens knecht werd tot heden niets bekend. Het wordt niet onmogelijk geacht, dat het lijk van schipper Dekker zich in het stuur- hokje bevindt. Voor de leerlingen der openbare school alhier, was de avorid van 5 December 1.1. een ware feestavond. Op initiatief van de Ondercommissie dier school met medewer- king van 't onderwjjzeispersoneel was St. Nicolaas uitgenoodigd dien avond school D te bezoeken. Finantieel gesteund door de ouders der schoolgaande kinderen en door de voorstanders van openbaar ODderwijs bracht St. Nicolaas voor ben heel wat ge- schenkjes mee. Toen hij omstreeks 6 uur in de school kwam vergezeld van zwarte Piet, werd hjj met een welkomstlied door de kinderen begroet. Men kon het den kinderen aanzien, dat zjj genoteD. Door gedienstige handen werden hun warme chocolademelk, koek en versnaperingen gegeven. M-nig toepasseljjk lied werd St. Nicolaas toegezongen. Wat straalden de oogen der kleioen van bljjdschap en geluk, toen zjj uit de hand van St. Nicolaas hun gescOei.ken ontvingen. Ook de ouders der kinderen die aanwezig waren geooten, toen zij hunne kleinen zoo bli] en gelukkig Met het ziDgen van een afscheidslied aan St. Nicolaas eindigde dit prettige feest omstreeks acht uur. Een woord van dank aan de Ouiercom- missie, 't Boofd der school en personeel. aan de milde gevers die de leerlingen van school D zoo'n genotvollen feestavond be reid hebben 1 Moge 't welslagen van dit feestje een spoorslag wezen voor de volcende taren ZAAMSLAG. Ten einde hun klantenrjj uit te breiden, hebben de dieven den landbouwer J. D. in den nacht van 6 op 7 dezer een belangrijke partjj kippen ontnomen. BRESKENS. Geslaagd voor d'ploma boekhouden hij de vereeniging»he> Nederl. Handelsinstituut" te Amsterdam, m-j. J. Klaaijsen te Breskens. OOSTBURG. De Minister van Landbouw heeft zich bereid verklaard voor den tjjd van een jaar ontheffiDg te verleenen aan dj gemeente Oostburg van de verpliehting tot afsluiting van het terrein der veemarkt »an den openbaren weg, waardoor her voortbestaan dezer markt wel gewaarborgd is, wat, gezien de opheffing van tal van dergelijke markten, voor deze streek van bjjzonder belang ge acht mag worden. Zondag 10 December 1922. Vlooswjjkstraat) RECHTZAKEN. Arrondissements-Rechtbank te Middelburg. De rechtbank heeft in hare zitting van 8 Dec. de volgende vonnissen uitgesproken: C. A. S.,.oud 58 j.., schipper te Ter Neu zen. is wegens diefstal veroordeeld tot 20 boete of 20 dagen hechtenis. R. M. P., oud 19 j., zonder beroep te Wetteren B.)is wegens verduistering ver oordeeld tot 6 maanden gevang. E. d. J.. oud 35 j., landbouwersknecht te Stekene (B.), is wegens mishandeling ver oordeeld tot /20 boete of 20 dagen hecht. A. d. P., oud 31 j., landbouwer te Honte nisse, is wegens verduistering bij faillisse- ment veroordeeld tot 6 maanden gevang. L. A. R„ oud 24 j., schipper te Werken- dam, is wegens mishandeling veroordeeld tot 20 boete of 20 dagen hecht. Verwezen naar de terechtzitting met last tot gevangenhouding E. J., oud 21 j., vlasbewerker te Eede, gedetineerd te Mid delburg ter zake van diefstal. Woensdag j.l. werd ter openbare te rechtzitting voor burgerlijke zaken der Arrondissements-Rechtbank te Middelburg, de heer A. A. M. Corthals beeedigd als no- taris ter standplaats IJzendijke. DE KLACHT OVER DE ROTTERDAM SCHE HAN DELS- EN LANDBOUW- BANK. De directie van ,/Het Gouden Kalf schrgit ons naar aanleiding der klacht van den heer Joh. v. d. "ferink, rijwielhandelaar te de Meern bij Dtrecht, het navolgende De heer v. d. Brink zegt in dit bericht, de winnaar te zjjn van een Landhuis enz. en tot heden toe het Landhuis of de ge- scbatte waarde niet van de Bank te hebben kunnen loskrijgen, meer nog. zelfs geen schrifteljjke bevestiging daaromtrent. Dit bericht zoo gesteld, i» op z'n zachtst uitgedrukt zeer bezijden den waarheid. De zaak zit zoo. Bij de Vijfde klasse trekking der 23ste Rott. Premieleening, gehouden den lsten November 1922 in den Dierentuin te 'a Gravenhage, viel op Ser e 303 No. 578 een in aanbouw zijnd Landhuis met een daaraan verbonden lijfrente van 100 per week, onder de bekende voorwaarden. Op 6 November d.a.v. meldden zich eenige personen, waaronder ook de heer v. d. Brink, uit de Meem, die verklaarden met hun twaalven eigenaar van bovenbedoelde obligatie te zjjn. Waar etn landhuis niet door 12 personen kan bewoond worden, de lijfrente slechts aan een persoon kon wor den uitbetaald en daar wjj slechts een eige naar van een obligatie kennen, hebben wjj den heer v. d. Brink medegedeeld, dat zjj onder elkander moesten uitmaken, wien de obligatie toebehoorde en dat dan de zaak verder met een door die twaalf personen aangewezen eigenaar zou kunnen worden geregeld. Bjj die gelegenheid stelden wjj den heer v. d. Brink, als toonder der obligatie, de eerste week Ijjfrente tegen kwitantie ter hand. De heer v. d. Brink verklaarde, mede namens de andere 11 eigenaars, liever een bedrag in geld te ontvaDgen. wat dan door hen gedeeld zou kunnen worden. Waar nitdrukkeljjk in het plan, bij bo- vengenoemde premie, geen compensate n contant geld genoemd was, en wp het Landhuis liever bewoond zagen, hebben wij dit voorstel direct van de band gewezen. Niettegenstaande dit, is de heer v. d. Brick nadien meerdere malen met heizeltde ver- zoek te onzen kantore geweest, tn heeft daartoe zelfs schrifteljjke voorstellen gedaan. Ons standpunt in deze, blijft ecbter U heeft de villa met Ijjtrente gewonnen, U moet die ook gaan bewonen. De fleer v. d. Brink ontvangt dus regelmatig de Ijjfrente, en kan dus, zoodra het landhnis gereed is. dit gaan bewonen. Hij heeft de gelegenheid desgewenscht nog enkele wijzi- gingen in den afbouw te doen aanbrengea, en wij wachten alleen op een schrifteljjke verklaring, waarin de andere elf oorspron- keljjke mede-eigenaars vaD vorenbedoelde obligatie, afstand doen van al bun eventn- eele rechten daarop. Van een landhuis te Apeldoorn, dat tot bewoning gereed was, zag de heer v. d. Brink liever af, en hjj koos er een in het Villapark te Hilligersberg, waar wjj voor hem gereserveerd hebben het tweede land huis vanaf den straatweg. De beweringen van den beer v. d. Brink zjjn in alle opzichten onjuist. EEN DREIGBRJEF. In de buurt van Sneek is de 25jarige koperslager W. de B., van flees, gearre- steerd, die den rentenier J. de J., te Sneek, in een dreigbrief gemaand had, ergens bg een brug 5000 te deponeeren in een kistje, dat hij daar onder grasz'den ver- borgen had, onder de bedreiging, dat hij anders zijn leven niet zeker was. De heer De J. deed daarvan aangifte bjj de politie, op wier aanradeD hij eenig waardeloos papier in het kistje stopte, nadat eenige agenten zich verdekt hadden opgesteld. Toen nu De B. naar het resultaat van zgn dreigement kwam kijken, werd hjj zonder moeite gearresteerd. Voor den commissaris van politie gaf hjg aanvankelgk op, tot een complot te behooren, later erkende hjj. de daad alleen bedreven te hebben. DE STAKENDE CANDIDATEN. Men sehrjjft nit Elburg De heer J. Geursen heeft zjjne benoe- ming tot lid van den raad niet aangenomen Achtereenvolgens hebben no negen candi- daten voor hnnne benoeming bedankt. Alle ljjsten zgn nu uitgeput, zoodat er twee vacatures blijven bestaan. TE WATER GELOOPEN EN VERDRONKEN. Zaterdagavond vierde het echtpaar P. te Raalte. zijn 25-jarigen bruiloft. Te 9 uar ontstond een familietwist, waarna de 50- jarige J. V. het huis der feestvierenden had verlaten. Maandagmorgen werd zjjn Ijjk gevonden in staande houdinsj aan den kant van het kaDaal nabjj de werf der Kanaaimij. De marechaussee. die gewaarschuwd werd, haalde het lijk op het droge en bracht het naar de woning van den verdronkene. Aan- vankeljjk dacht de politie aan misdrijt' en deed een neef van den verdronkene, V m arrest stellen. Uit verder onderzoek en uit het rapport van den geneesheer bleek dat van geweldpleging geen sprake was. De man was vermoedeljjk versuft door het ge» bruik van drank, te water geloopen. Het slachtoffer was gehuwd en vader van 3 kinderen. De vetslsgenheid in de buurt is groot. V. is inmiddels in vrijheid gesteld. OP STRAAT GEHYPNOTISEERD. Naar de Weensche correspondent van de uDaily Chronicle" meldt, hebben zich te Boedapest geheimzinnige gevallen voorge- dsan, waarbij het schijnt, dat vrouwen c>p straat zjjn gehypnotiseerd. Zoo ging Do:.- derdag jl. een jong kindermeisje met de aan haar zorgen toevertrouwde baby uit wandelen. Eenige uren later kwam zjj terug in een staat van zinsverbijstering. Bjjna onmid- dellijk viel zjj in een hypnotischen slaap, die twee dagen duurde. De dokters. wier hulp werd ingeroepen, constateerden, dat het meisje op de een of andere onverklaar- bare wgze was gehypnotiseerd. In haar hypnotischen toestand raompelde zg voort durend, dat zjj ,,bet kind naar huis moest brengen." Aan de politie is kecnis ge geven van vjjf gevaller, die hiermede groote overeenkomst vertoonen. De daders zjjn niet bekend. Onder de vrouwen re Boeda pest begint eeD paniekstemming te heerschen. SLACHTOFFERS VAN DEN LONDEN- SCflEN MIST. Men heeft te Londen eens precies uitge- rekend, hoeveel slachtofifers de jaarljjksche mistperiode in h-t najaar onder de LondenareD maakt. Bljjkens deze gegevens, heeft de mistp-riode, welke in November het leven te LonrieD heefc benadeeld, in de week, die 25 November is geeindigd, haar meeste slachtoff-rs eeeischt. Het Rterfte- 'jjfer bedroeg in die we-k voor g-heel Engeland en Wales 12.6 per 1000 inw. ners, SLUISKIL. ZBgPD. Ned. Herv. Kerk. Ter Neiuen. u., dhr. I,. Dek en 2 u., Ds A. Timmerman, Bediening van den H. Doop. Sluiski). 9£ u., Ds. A. Timmerman, Bediening van den H. Doop en 2 u., dhr. L. Dek. Hoek. 9 u., Ds. E. Kaams. Zaamslag. 9 u. en 2 u., Ds. G. van Dis. Dinsdagavond. 12 Dec., 6 u., Ds. J. J. Knap van Groningen. Lezing: Het. leven na den dood. Axel. 9i u.. leeskerk en 2 u., Ds. E. Raams. Sas van Gent. 9£ u., Ds. H. Akersloot van Houten Roos; Philippine. 2 u., Ds. H. Akersloot van Houten Roos. Hontenisse. 9J u., Ds. Hermanides. Hoek. Gereformeerde Kerk. 9J u. leesdienst en 2 u., Ds. Groene- veld van Ter Neuzen, Voorbereiding H. Avondmaal. Chr. Gereformeerde Kerk. Zaamslag. 9 u. en 2 u., leeskerk. Gereformeerde Gemeente. (Vlooswjjkstraat). Ter Neuzen. 9 u., 2 u. en 5J u., Ds. Neerbos. Oud-Gereformeerde Gemeente. Ter Neuzen. 9 u., 2 u. en 5t u., leeskerk. Lokaal „Eben-Haezer". (Kerkhoflaan). Ter Neuzen. 5^ u., Evangelisatie. R. K. Kerkdiensten te Ter Neuzen. Zondag zijn de H. H. Diensten om 7, 8| en 10 uur Namiddags om half drie Lof.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1922 | | pagina 1