AL6EMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. mi sbaab. OHoenil Tan ferlofpnprs in werkelijkeu DieDst. Skeroi No. 7241. Woensdag 28 December 1921. 69e Jaargang. a 60 cent. Bekendmaking. Bekendmaking. 5 L S T I E, mWHENLAND. _N ieiiw jaars-advertentien FEUILLETON. PA5TILL&5 voor het Nieuwjaarsnummer dat Maandagmorgen in plaats van Maandagavond zal verschijnen en in de kom dezer gemeente huis aan huis wordt bezorgd, worden weder geplaatst Voor Nieuwjaarswenschen grooter dan 20 rebels, zal 60 cent meer worden gerekend voor elke 20 regels of gedeelte daarvan. De inzendingen kunnen geschieden tot uiterlijk Vrijdag 30 dezer. Ter Neuzen, 21 Dec. 1921. Firma P. J. VAN DE SANDE. Opleiding bij de Luchtvaartafdeeling tot Reserve-Tweede-Luitenant- Waarnemer. Het Gemeentebestuur van ZAAMSLAG stelt bij inschrijving t e k o o p De op het Dorpsplein staan- de 37 zivare OLMENBOOMEN, metende van 1,50—2,40 M.,in perceelen of in rnassa. Inlichtingen zijn ter Secretarie te bekomen. Zaamslag, 28 Dec. 1921. JOH. DE FEJJTER Pz., Burgemeester. J. STOLK Lz., Secretaris. 93) In zijn val had Piednoir een pols ge- broken. Het was alsof zijn geheele lichaam ont- zenuwd was. Ondanks zijn reuzenkracht, zou hij op dit oogenblik niet in staat geweest zijn zich te verdedigen, maar dat behoefde ook niet, want de knecht uit „De Grijnzen- de Aap", die in den kelder was, voeide in het minst geen lust, om het bevel op te volgen, dat Galgenaas hem gaf. Ja, ik zal gek wezen, mompelde hij, dat spelletje doe ik niet mee. Ik wil jelui wel helpen, maar niet als 't mij mijn hoofd zou kunnen kosten. Het hof van gezworenen is een heel mooie instelling, wanneer je er op de publieke tribune kunt komen, maar om op de eereplaats te zitten, dank je wel, dat laat ik aan de liefhebbers over. Piednoir was roerloos blijven liggen op de plaats waar hij was neergevalien. Verdoofd door den val, kon hij zich ter nauwernood rekenschap geven van zijn toestand. Hij wierp een blik om zich heen, maar weer omsloot hem die dikke duisternis, waarin hij niets kon onderscheiden, tocn hij5 voeide dat hij werd opgenomen en door 2 sterke armen weggedragen. Na een paar schreden gedaan te heb ben, legde men hem neder op den gr'ond. Nogmaals klonk van boven de stem van Galgenaas Is het gebeurd? Ja, antwoordde de Bison, alles is in orde. En hij sloot de deur van den kelder ach- ter zich af. - BiJZONDERE BEPALINGEN. Hij, die zonder geldige reden niet voldoet aan deze oproeping, wordt, Da daartoe door den Minister van Oorlog (Marine) verstrekten last, als deserteur afgevcerd. Hjj, die zonder geldige reden zich te laat bjj zpn korps aanmeldt, maakt zich strafschuldig. Het niet-oDtvangen van eene persoonljjke kennisgeving van de oproeping ontheft den verlofganger grecszinsvan zjjne verplichting tot opkomst in werkelijken dienst, daar de openbare kennisgeving, althans zoo de ver lofganger zich op den dag van laatstbe- doelde kennisgeving niet buitenslands op- houdt en zijn adres bij den Burgemeester bekend is, EEXIG en ALLEEN als BE- W1JS geldt, dat hij beboorljjk is opgeroepen. Verdere inlichtingen zoowel nopens de reis als nopens het aanvragen van ver goeding knnnen gevraagd worden ter Gemeente- secretarie tnsschen 10 en 12 unr voormiddags EERSTE KAMER. Vergadering van Vrijdag. Na re- en dupliek wordt het ontwerp tot wijziging van de Zegelwet 1917 aange- nomen met 25 tegen 16 stemmen. Aangenomen z. h. s. wordt een groot i aantal kteine wetsontwerpen. Bij de aan- vulling en verhooging van het pende hoofdstuk der staatsbegrooting 1919 (bouil lon- soep- en sousblokjes) heeft de heer Van Embden (v.-d.) bezwaren tegen de indiening van dit ontwerp, ruim 2 jaar XIX. Het oogenblik nadert. Het was half twaalf in den voormiddag. In de woning van mevrouw Laroche was Yvonne op haar kamertje bezig zich te kleeden, om naar den notaris te gaan. De oude dame zat in haar armstoel de courant te lezen. Vrouw Vollard, die het vaatwerk van het eerste ontbijt opruimde, scheen erg zenuwachtig, wat zij ook inderdaad was bij de nadering van het oogenblik, waarop de misdaad zou gepleegd worden; zij keek telkens op de pendule en de kopjes en bordjes, die zij afwaschte, kletterden tegen elkaar, zoo beefden haar handen. Er werd geklopt. De verpleegster verschrikte hiervan zoo hevig, dat zij een ontbijtbordje op den grond aan stukken liet vallen. Mevrouw Laroche keek haar verwonderd aan en vroeg vriendelijk: Scheelt er wat aan? Ik weet het niet, antwoordde de wedur we Vollard, meer en meer verward. ik werd in eens zoo duizelig. Er wordt geklopt. Dan zal ik open doen. Zij ging naar de deur maar met looden schreden, terwijl zij dacht: Als de zaak eens ontdekt was? Als 't eens de smerissen waren om mij te halen? Met sidderende hand opende zij de deur. Het was Fifi. Zij voeide zich opgelucht bij het zien van haar zoon, maar slechts voor een oogenblik, want zij merkte op, dat de jongen nog bleeker was dan gewoonlijk en dat zijn gelaat ook angstig stond. Fluisterend vroeg zij: Wat is er? En op gejaagden toon vroeg hij terug. na afsluiting van het contract. Spr. vraagt stemming. Het ontwerp wordt aangeno men met 32 tegen 6 stemmen. De wijziging van de kieswet wordt aan genomen met 24 tegen 21 stemmen. Voorts worden z. h. s. aangenomen eenige andere ontwerpen, waaronder de vereeniging van de gemeenten Waalwijk, Baardwek en Besooien. TWEEDE KAMER. Vergadering van Vrijdag. Het verzoek van den heer van Rave- steyn (c.-p.) om te mogen interpelleeren over de houding van de Nederlansche de- Ben je klaar om de plaats te poetsen? Ja. Goed zoo. Maar wat is er? Weet je wie ik daar net in de straat gezien heb? Och, spreek toch op, zie je dan met dat ik geen nail mensch ben van den angst Milloc Bij het hooren van dien gevreesden naam was vrouw Vollard een tlauwte nabij; zij moest zich aan den deurpost vasthouden en stamelde: ik ga heen, ik smeer 'm dadelijk nu die kerel in de buurt is. Welneen. Maar Dan zou ie de oude dame achterdocht geven en daarmee was alles bedorven. Je moet hier blijven tot de meid weg is, dan is de zaak aan 't rollen en kan niets haar meer tegenhouden. Ik weet haast niet meer wat ik doe, Fifi. Je moet integendeel nu juist heel goed weten wat je doet. Ik ben hier gekomen om je te zeggen hoe het er mee stond en dat je, je gereed moed houden om heen te gaan. Geen nood dat ik hier een seconde lan- ger zal blijven dan strikt noodzakelijk is. Maar nogmaals, houd je gedachten goed bij1 elkaar en als je nog 't een of ander ziet dat gemakkelijk mee te nemen is, een horloge of juweelen of kleedingstukken, laat het dan niet liggen. Ik heb beneden ook al een pakje gemaakt van eenige klei- nigheden, die ik als een gedachtenis aan moeder Rabouin zal meenemen. Hoe is 't met het rijtuig? Daaromtrent is nog niets bepaald. Dan is er geen tijd te verliezen, het rij tuig staat te wachten aan het cind v:.i ce legatie te Washington wordt toegesaan. De interpellatie zal op een nader te bepalne dag worden gehouden. Eenige kleine ontwerpen, waaronder de beperking van het verbod van hertrouwen, worden z. h. s. aangenomen. Aan de orde is het aangaan van een In- dische leening in de Vereenigde Staten. De heer Teenstra (v.-d.) meent, dat de eer ste termijn van 40 millioen dollar wel in ons land zelf had geplaatst kunnen wor den. De heer Van den Tempel (s.-d.) ver- wijt de regeering, dat zij geen gebruik maakte van den tijd der groote winsten in Indie om het benoodigde geid te ver- krijgen. De "heer Wijnkoop (c.-p.) zal tegenstem- men, omdat hij in het voorstel een belang van het international iinperialisme ziet. De heer Visser van Ysendoorn (v.-b.) maakt er den Minister een verwijt van, dat hij de vlottende schuld zoo hoog liet oploopen. De heer Snoeck Henkemans (c.-h.) dringt aan op openbare inschrijving teneinde de leening op de voordeeligste wijze te plaat- sen. De heer Stuleineyer (kath.) vindt de voorwaarden der leening niet voordeelig. De Minister betoogt, dat de leening niet een gevolg is van een verkeerde tinani- tieele politiek, doch van plotseling opge- komen moeihjke omstandigheden. Het ontwerp is aangenomen met 57 te gen 18 stemmen. Aan de orde is de Indische begrooting. De post instelling Centraal aanschaf- fingsbureau wordt aangenomen met 44 te gen 42 stemmen. Het amendement-Dres- selhuys tegen aankoop van regeeringsho- fctels wordt aangenomen met 85 tegen 1 stem. De onderafdeeling betreffende invoe- ring van regiments en divisie verband in het Indische leger wordt aangenomen met 51 tegen 35 stemmen. De begrooting van uitgaven in Indie wordt aangenomen met 60 tegen 26 stemmen. De vergadering duurt voort. EEN KON1NKLIJKE ONDERSCHEIDING. Ter gelegenheid van zijn 50jarig jubi- leum als leider van den Zondagsschool- arbeid en ter erkenning van de beteekenis van dit en van velerlei ander geestelijk werk, is de heer M. Krijger te Bruinisse be- rroemd tcrtridder in de Orde van Oranje- Nassau. DE NIEUWE DIENSTPLICHTWET. Door de aanneming van de nieuwe dienstplichtwet zal het contingent worden verlaagd van 23.000 tot 19.500 man. Voor de infanterie, de vielrijders, de onbereden korpsen der artillerie, de genietroepen (in- begrepen ponteniers en torpedisten), de ziekendragers, de motorafdeeling en de in- tendancetroepen zal de eerste oefenings- tijd vijf en een halve maand bedragen. Van bedoelde vijf en een halve maand worden de eerste vier maanden besteed aan indivi- dueele opleiding en oefeningen in kleih verband; de verdere opleiding geschiedt voor de infanterie, de wielrijders en de ge- niettroepen in kampementen; voor de ves- tingartillerie op de torten. De voorgeoefen- den zullen alzoo niet in de kazerne be hoeven te verblijven; zij toch zijn, althans voor zoover zij niet in opleiding worden genomen voor kader, alleen gehouden tot het volbrengen van de vervolgoefeningen S in de kampementen. De opkomst bij de infanterie, de wielrijders en de genietroe pen geschiedt in twee pioegen. Het perso- j neel van de vesting- en kust-artill,erie, het hospitaalpersoneel, nlsmede zij, die be- stemd worden voor den motordienst, zullen j ruede l'Hirondelle met Lerneuner als koet- sier. Nu niet ianger gepraat, de oude mocht eens argwaan krijgen. Ik wacht op je 111 de loge, en zoodra ae Bretonsche weg is, gaan wij er ook van door. Arm boe- rinnetjei Ze is net een duif, die in de klau- wen van de sperwer vallen zal. Hij sprong meer dan hij liep de traf af, terwijl zijn moeder met knikkende knieen naar de kamer terugkeerde. f Mevrouw Laroche, die zag hoe oleek zij was, vroeg op meelijdenden toon: Wat scheelt je toch, mijn liev.e mensch? Vrouw Vollard kon slechts eenige onsa- menhangende woorden stamelen. Het was haar alsof die Milfoc als een spooksel voor haar oogen schemerde, wlaardoor haar hersens geheel beneveld werden. De oude dame hernam: Het was je zoon, waarmee je zooeven sprak, nietwaar? Ja, mevrouw, ja, dat was mijn zoon. Die jongen ziet er niet goed uit. Hij is altijd zoo bleek. Verheugd dat de dame haar nu zelf een voorwendsel aan de hand deed, zeide vrouw Vollard snel: Ja, mevrouw, ja, hij is erg bleek en hij zag er vanmorgen nog slechter uit dan gewoonlijk. Dat heeft mij zoo doen schrik- ken, dat ik er heelemaal door van streek ben. t Zij keek mevrouw Laroche aan en voeg- de er bij: Maar u ziet er zelf ook uit of u geschrikt was, mevrouw. Dat ben ik ook, want ik heb daar juist in de courant iets verschrikkelijks gelezen. Een misdaad. Een misdaad? J a, een arme jonge man is op straa,t vermoord door 2 boosdoeners, die wisten INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. U zult verwonderd zijn over de snelle verlichiing bij hoest en hceschheid, wan neer U gebruikt in drie pioegen van gelijke sterkte opkoi- men; voor hen zal de vervolgoefening aan- sluiten aan de eerste periode van vier maanden. De beredenen en de onberedeh van de veld-artillerie komen, evenals de cavalarie, in ploeger. op. Bij deze wapens wordt de eerste oefeningstijd zonder on- derbreking volbracht. De opieiding tot on- derofficier zal bij de korpsen met een vijf en een half-maandschen eerste-oetenmgs- tijd, negen maanden duren. HET CONGRES VAN DE S. D. A. <->. Op het Congres van de S. D. A. P., dat gedurende de Kerstdagen te Arnhein is gehouden, is inzake de buitenlandsche politiek de volgende resolutie aangenomen: Bevordering der omvorming van den Volkerenbond tot een deinocratisch orga- nisme tegen irfiperialisme en militairsme, met toelating van alle naties. Medezeggenschap der volksvertegen- woordiging in de samenstelling der dele gate naar den Volkenbond met vertegen- woordigiug daarin van de politiek /eor- ganiseerde arbeidersklasse. Afschaffing der geheime diplomatic door openbaarmaking van alle verdragen en overeenkomsten en verzekering eener grondige parlementaire controle op het buitenlandsch beleid. Streven naar een spoedige oplossing van het Nederlandsch-Belgische geschil met loyale erkenning der wederzijdsche eco- ynomische belangen. Ten opzichte van de verkiezingen werd de volgende resolutie .vastgesteld Het congres, ten opzichte van eventu- eele deelneming aan de regeering verwij- zende naar de in het verkiezingsprogram 1918 gestelde voorwaarden, besluit. indien de omstandigheden het vraagstuk te eeni- ger tijd urgent kunnen maken, de besiis- sing daaromtrent in handen te ieggen vah een buitengewoon congres der partij, nadat aan de vakbeweging daaromtrent gelegen heid tot overleg is gegeven. PUBLICEERING IN DE STAATS- COURANT VAN AKTEN VAN OPRICHTING. Blijkens het voorloopig verslag over het wetsontwerp tot opheffing van het voor- schrift, dat de openbaarmaking in de Staats- courant der akte van oprichting van een naamlooze vennootschap en cooperatieve vereeniging kosteloo»geschiedt, konden vele leden met dezen vorm van bezuiniging geen instemming betuigen. Het instituut der verplichte pubicatie blijft bestaan, alleen worden de kosten daarvan verlegd van de belastingbetalers maar de be- trokken vennootschappen en cooperatie3. Er heeft derhalve geen werkelijke bezuiniging, doch slechts afwenteling van uitgaven dat hij een groote som gelds bij zich had. Het is haast met te geiooven, aat er zulke schurken in Parijs rondloopen i En daarbij heb ik gedacht aan het ge- vaar dat mijn arme kleine Yvonne zal loopen, als zij straks Oij de notaris ook zoo'n groot bedrag zal hebben afgehaald. Zij is nog zoo jong en zoo onervaren en in het geheel niet bekend te Parijs. Vrouw Vollard ving dadelijk den bal op, dien de oude dame haar toewierp,door te zeggen: Daar had ik u ook juist over willen spre- ken, mevrouw, en wanneer het niet te rij- postig is, dan zou ik u wef een raad wil- len geven. Daar zou je mij groot genoegen mee doen, want ik beet voor dat arme~ kind. Welnu, als het aan mij te doen stond, dan gaf ik haar een rijtuig om heen en weerom naar den notaris te rijden. Op die manier kan zij gerust door Parijs gaan, want de koetsiers zijn heel betromvbare menschen, die bovendien alien, met net nummer van hun rijtuig op het politiebu- reau zijn ingeschreven. Dit denkbeeld lachte mevrouw Laroche toe en zij riep: Ja, juist, met een rijtuig is elk gevaar afgewend, vooral op klaarlichten dag. Dat ik daar niet zelf aan gedacht heb! Wil ik Fifi sturen om er een te halen. Gaarne. Juist toen vrouw Vollard wi(de heen- gaan, werd de deur geopend en het dienst- meisje kwam binnen. De schoone Bretonsche zag er zeer be- koorlijk uit in haar nationale kleederdracht met haar frissche, blozende gelaat. dat blaakte van jeugd, gezondheid en levens- lust. (Wordt vervolgd). NEUZENSCHE CO U RANT De Bnrgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat eene Openbare Vergadering van den Gemeenteraad zal worden gehouden op ■•onrterilHg; 89 December 1981, des na- middags 2 uur. Ter Neuzen, den 23 December 1921. De Bnrgemeester voornoemd, J. HUIZ1NGA. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend Voor dienstplichtigen der lichting 1922 en van vorige lichtingen, die in 1922 hun eerste oefening zullen aanvangen, wordt bij wijze van proef de gelegenheid teacend, om. aanvangende 2 October 1922, bij de luchtvaartafdeeling te SOESTEftHERO oppeleitl te worden tot reserve-tweede-luitenant-waarnemer. De aanmelding voor de opleiding moet plaats hebben v66r 1 Februari 1922. Omtrent de wijze van aanmelden, het sluiten eenerverbintenis, de opleiding, de bezoldiging, de bevordering enz. der adspiranten, zijn regelen gegeven in het Koninklijk Besluit van 18 November 1921 No. 76 en in de Ministerieele Beschikking van 20 December 1921, Ilde Afd. No. 81. Voor belanghebbenden is dienaangaande op aan- vraag een bekendmaking kosteloos verkrijgbaar bij den Commandant van de Luchtvaart-afdeeling te SOESTERBERG. Ter Neuzen, den 23 December 1921. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter openbare kennis, Gat de in bet verlofgangersregister rlezer Gemeenteingeschreven verlofgangers, hieronder vermeld. b.j dezen worden opgeroepen om zichop den datum ell voor den duur, achter ieders naam aangegeven, krachtens art. 91 der Mihtiewet in werbehjken dienst NAMEN EN VOORNAMEN DER VERLOFGANGERS. L rCHTING KORPSEN EN ONDERDEELEN. GARNIZO ENSPLA ATS ALWAAR HIJ ONCER DE WAPENEN MOET KOMEN. pATUM,VOOR DE uPKOMSTBEPAALD DUUR VAN DEN WERKELIJKEN DIENST. Verijke Thomas Adrianus 1919 16 R.I. II B.I C. Amersfoort 5 R. I. 1922. 6 Februari 6 dagen WIJZE EN UUR VAN OPKOMST. De opgeroepen verlofgangers moeten zorg dragen, dat zij zich, ieder op den voor hem aangegeven dag, in uniform gekleed en voorzien van hun verlofpas (zakboekje) alsmede van alle verdere tot hun verlofsuitrusting behoorende voorwerpen, bij hun korps aanmelden uiterlijk des namiddags v i e r uur. lndien zij echter, om voor v i e r uur te kunnen aankomen, zich reeds den dag te voren op reis zouden moeten begeven, be- hoeven zij, althans zoo zij binnen het Rijk verblijf houden, de reis eerst aan te vangen op den dag der opkomst en zich eerst zoo spoedig mogelijk na v i e r uur aan te melden. VERVOER. De verlofgangers die per spoor, tram of stoomboot moeten reizen, of op de reis een of meer veren moeten passeeren en in wier zakboekje aanwezig zijn de vereischte op wit papier gedrukte en met rooden inkt ingevulde vervoerbewijzen en passagebiljetten, behoeven zich voor hun vertrek naar het korps niet ter Gemeente-secretarie aan te melden, doch begeven zich rechtstreeks naar het station of 'de aanlegplaats van vertrek en stellen aldaar bun zakboekje ter hand aan den bearnbte, met de uitgifte van plaatsbewijzen belast, of aan den veerman. De verlofgangers behooren er op indachtig te zijn dat hun het zakboekje wordt terug- gegeven, alsmede de strook van bet vervoerbewijs, aangezien deze strook hun gewoonlijk gedurende de reis moet dienen als plaatsbewijs. Verlofgangers, die niet in het bezit zijn van een vervoerbewijs of passagebiljet, ingericht om daarop de reis te kunnen volbrengen dan wel van het\;eer of van de veren gebruik te maken, moeten zich op den laatsten werkdag voor hun vertrek, naar het korps, des voormiddags tusschen 10 en 12 uur, naar de Gemeentesecretarie begeven tot het inontvangst nemen van de vereischte bescheiden. Met Is noodlgr, rich ten minste een half uur voor het vertrek van den trein, de tram of de stoombcot. aan het sta tion of de aanlegplaats te bevinden. DAGGELD. De verlofgangers, die zich vier of meer uren voor het tijdstip van aanmelding op reis moeten begeven, genieten desgewenscht op dedagen der reis een daggeld van f C.25, ongeacht den rang, dien zij bekleeden. Zij. die aanspraak hebben op daggeld en dit wenschen te ontvangen, moeten het n ontvangst nemen ter Gemeente-secretarie, den laatsten werkdag voor het vertrek naar het korps. Ter Neuzen, den 28 December 1921. ZIEKTE. Ingeval ziekte of gebreken de opkomst van den verlofganger mochten verhinderen, dient hiervan zoodra mogelijk ter gemeente-secretarie te worden overgelegd eene gelegaliseerde genees- kundige verklariug, welbe op ongezegeld papier kan worden gesteld. Na zijn herstel moet hij zich onver- wijld bij zijn korps vervoegen. ws. YERGOEDING. Indien ten gevolge van het verblijf in werkelijken dienst van den opgeroepen verlofganger voldoende middelen tot levensonderhoud onthrekenof zouden komen te outbroken aan zijn gezin of aan dat, waartoe hij behoort of waarin hij als pleegkind is opgenomen, dan wel aan personen, die hem in den eersten of den tweeden grand van bloed- of aam'erwarhscTum liestaall, ddn kunnen belSnghfcL- bemten zich rechtstreeks tot den Minister van Oorlog (Marine) wenden met een ongezegeld, door den verlofganger mede-onderteekend, verzoekschrift tot het ontvangen van eene geldelijkevergoeding. Het verdient aanbeveling de aanvrage om vergoeding zoodra mogelijk in te dienen. Het verzoekschrift kan ongefrankeerd zijn, tenzij het uit het buiten- land wordt verzonden. De Burgemeester voo rnoemd, J. HUIZINGA.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1921 | | pagina 1