Koopt 's ifOormit/Oags.aae -gr^*"' Concert met Bal -vSfkwtsJn- &M Myleescli. Wollen Dekens ni.u>! kinderdekens BEDDEN, b. h. pot. axel I Huidenhandel Koperen Kookboeken. Zit- en Slaapkamer. VAN DALEN BOOKVLEESCMdMMEH Firma P. J. VAN OE SANDE J. ES. J. TELEF00N 150 TER JIFU2EN DIJKSTRAAT 8. Scliiiftelijks Crassen T.O, StichtiFg Eigen Bezit. I im GANADA800MEN, bet WonB- en Winkelhuis Prima RUROVLEESCH E.A.IJSEBAERT Beleefd aanbevelend, Herberggerief en Huishoudelijkeioederen Openbare Verkooplng Huishoudebjke en ieubilaire Goederen, Koffie-, Thee- en Tafel- serviezen, Glaswerk, litle Zit-Slaapkamer. gldo 0 55 cti lolton. Its zware Woll„. een Trapnaaimachine een net Meisje. DE K0STER Co. DANKBETUIGING. Tandarts HERTSTEIM, v ereeniging ,,Het Land van Axel Slagersbond. Openbare Verkoopin^ rondje kcop. SANAPE^fM P bij K van Tatenhove, Kapok en Veeren. 9 restant Dekens. Fa P. H. VcENHUIZEN, De Hofsfede Openbare Verkooping, Openbare Verkooping. E. VAN DEN EECKHOUT S i O F F E N (enz,) Firma P. J. VAN DE SANDE. nctte tweede Diensthode, i'oiiet-Artikelen leenoerp. muziekvereeniging „DE VOLHARDINGF. Mevrouw DOUSSY (Viae!), BESTUURSVERGADERING fn hfft8/daB 26 Novfmb0r aanstaanda, namiddags vier ure in het t/ereemgmgsgebouw te Ter Neuzen (Afdeelingsbesturen wooden hiertoe dringend uitgenoodigd) J- VAN ALTEN, Algemeen Voorzitter. VERGADERIN6 Opkemst dringend gswenscht. 5 t&bletten msmsm STEEDS V00RHAN0EN: E. WOLFERT Hz. E F. LAURET, Noordstraat 7. agenten oevraagd. Best en goedkoop SSoyasle, Le*?denr>i!b zondef been f 1,50 Roabiiefen &ietstuk 1.70 StthenSseS, Soepvi. f j,_ Pa»ima gepeketd Vleessih ff i,30 Ktaiven ff 0,50 sCaSffswSeiesch ff AANGEBODEN: aanbeveit-nri, ^UCAS v. d. MOLEN, Ter lleuzen. te KOOP; Blokken No. 11. Ter Heuzen. E. A IJSFBAERT, AXEL f 30.500,— 4.652,- 8 000,- 10.200.— 9.440,- 3.250,- 1.800,— 36 zeer zware Luxe doozen Postpapier en Cartes Correspondence. Inktstellen met koper garnituur. Vloeidrukkers - Vloeileggers. Presse-Papiers - Postzegelbevochtigers. Stempel hangers. Papiermessen - Vouwbeenen. Brievenbakjes - Schrijfportefeuilles. Tricandeau, Rollade en Hamlappen Fijne Coteletten en Worst Krippen en Gehakt Versch vet Spek Versch mager Spek Reuzel, rauw en gesmolten Als reclame: Prima gegaratideerde Rookworst M Donze-Visserstraat 41/43. Fl 1.— per V2 K G. 0,90 0,80 0,70 0,80 0,90 1.- ROMANS. JONGENS- en MEISJESBOEKEN KINDERBOEKEN. PRENTENBOEKEN en KLEURBOEKEN KINDERSPELEN in verschillende soorten en prijzen. Eerste Zeeuwsche Plisseer- en Borduurinrichting. Machinale Knoopenfabricatie. Grootste Atelier voor Damesconfectie (enz.) ter plaatse Hoogst moderne Coupe, fijnste af- werkmg, vakkundige behandeling. Enorme keuze in: voor Mantels, Mantelcostumes, |a- ponnen, Blouse's (enz. enz.) van de goedkoopste tot de fijnste kwaliteiten. Steeds het nieuwste op het gebied van Garneeringen (enz.) COUPEUSE's steads te ontbieden, N.B. Rouwgoederen binnen 24 uur Gelegenheids-Costumes in den kortst mogelijken tijd. R J. DE KRIJGrER, Zsamsiag. In Goud an Ziiver. WANNEE. Amsterd. Huishoud- school4,50. A MANDEN. Recepten Haagscha Kookschool 3,50. SIMONSZ. Ge'fll. Kookboek 2,95. Allen lebonden. hmijnhardts/ Gevraagd te Amsterdam: UNGEB0DE X difbfaT1 °nder No' 431 Bureau v«« TANDARTS 3roimi.rPlJtr.at (Noek Haasostraat) Ter Neuzen s dagelijks te consulteeren van 912 r? \an 2—4 uur. Plaatsen van Kuns tanden en Gebitten. Behandelen van Mond- en Tandziekten. JOH. EIJSDEN, Het BESTE adres voor BOEKHANDEL. Nleuwatraat 14, TEH HEUZEII. Talaph. Intra. 172 Koopen en Verkoopen Effecten, Coupons, vreernd Oeld. Sluiten Beleeningen op Effecten. Nemen Gelden a deposito op overeen te komen voorwaarden. *utnen Bezorgen en geven gelden op hypotheek. Verder alle Bankzaken. 'aZatXs^n oTotTS;? Ul,r '2',! e" 5 Profrteert van GreaterWverkoop In F. DAELMAN-DE RIJCKE Met blijden dank deelen wij mede dat ttnze geliefde Ouders en Behuwdouders C. RIBBENS EN T. RIBBENS LOS, D V., op 26 November a. s. hun 25jar ge ecbtvereemglng hopen te herdenken Hunne dankoare Kinderen en Behuwdkinderen, C. HAKKERS—Ribbens. ADR. HAKKERS T. TOEBES—Ribbens. A. J. TOEBES. HUIBREGT en Verloofde. OENE. ADRIANA. Ter Neuzen, 21 November 1921. Werken- dam Haarlem Vanaf heden kunnen de heer P. MEEUWSEN en D ELVE. zich als in hun EER hersteld beschouwen. S. P. Ondergeteekende betuigt zijnen welge tneenden dank aan de „f>nderlinge rceversekeringniaatsthaitpij in het vootmalig Ve district, van Zeeland voor de vlugge en prompte uitbetalmg van zijn onteigend paard JAC. VAN HOEVE. Ter Neuzen, Nov. 1921. met welwillende medewerking van pp Dondefdag 24 Nov.. savoncs S uur, op de bovenzaal van het Hotel des P^ys-Bas Toegankeiiik voor leden en donateurs. Entree niet leden per persoon f 2, Technisch ondt-rwijs voor Diploma Mach. Koopvaardli, Mach voor Fabnek en Spoor. Examen Nijverbeids-akten, enz van be- voegde Leeraren. Viaagt prosoectus. Condisit. billijk. 9°'S?SP' adres v Steenhergenlaan 15, Ter Neuzen. Woensdag 23 Nov. a.s., des middags 12 ure, bij Firma Galle te Ter Neuzen, HET BESTUUR. krv «01* I OK|K vi Uitoiftfi van Deurwaarder HUINEMAN te Ter Neuzen,zalop Woesr»»tla4jden23 NovembepWardesnamiduags ;f.n ure, ten verzoeke van Mej. oe rip ei AL, te Ter. Neuzen, aan cle Meenkamplaan publiek en contant verkoopen als Toonbank, Buffet,Stoeien, Tafels, Kasten, Kachel, enz. enz Deurwaarder HUNEMAN te Ter Neu zen, zal op t>on di e I'd a 24 November seal, 'snamiddags ,„"re' n verzoeke van zijn Diincipaal te ler Neuzen, aan de K o e d ij k ten huize van den heer C. Dielfman' pubiiek en k contant verkoopen: als: Boogkabinet met Kommen, Tafels, Kasten, Stoeien, Spiegels Naaimachine Kisten, Schaafbank 1 eiltuin, Glas-, Geleierd en Aarde- werk, elc. etc. ISO M2. ^elegen in de Burgemeester Geillsfraat- Te bevragen Smidstval 17. groote sorteering in allerhande soorten en prijzen. Ter Neuzen, Nov. '21 met groote trekkingskans. Uitbelalingder prem.gn gewaarborgd door hypotheek. Hoofdvertegenwoordiger Alles per Kilo, Noordstraat 86, Ter Neuzen. W I f~\ I r .1 m a-3 Ik verkoop Engetsche VOETBALLENCompleet.no.! 3,50 1 V0ET8AL VETFRC 2 4 I v b! <AL per paar 0,16 q A en n o iUDS Stuk 0 02 A i,5° - N1PPF.LS o 20 W i VOETBALSCHOENFN per paa? no 36/3^^0 !'50 1! ederverhoopers Jiabat. vr paar no. 36/38 6 50. oetbalvereenigingen korling. r "eiauivereenUf tngen korling. (Singer) en huiden en vellew, Aanbevelend. Vlooswijlifitraat 57. s iederen Woensdag van 11- 2 uur te consulteeren te Ter Neuzen Lange Kerkstraat 5. te IJZENDl JKE groot 32.07.80 H.A. (72 gem. 166 roeden, Brugsche maat) geveild 17 November, is Ingesteld als volgt n 4.950,- Perceel 1 boompiijs Perceel 2 3 4a 4b 5 6 Samen 72.792,— Toewijzing Donderdag 24 November 1921, des nam. 3 uur, in de herberg van C. de Ceunink, Tramstation te IJzendijke. Notaris P. ADA MA ZIJLSTRA. De Notaris J A. DREGMANS te Axel zal ten verzoeke van zijn principaal. op Woensdag den 23 Novem ber 192«, des voormiddags llVsuur verkoopen: waarondtr van 2 Mwassende te St.-jansteen, Absdale, nabij Doms. van Avermate. Te vergaderen bij DoMS. VAN Aver- MATE voornoemd. Betailngl contant. De Notaris J. A. DREGMANS te Axel zal ten verzoeke van zijn principaal krachtens artikels 1223 en 1255 B W m het hotel „Het Gulden Vlies", bij dhr! J J. de Lozanne te Axel, op Dins- fag. den 29 November »921,des namiddags 2 uur, verkoopen: met »lal en erf te Axel, aan de Noordstraat, kadaster sectie G no 2176, groot 2 a. 26 c.A,, woond door L. Deij Lzn. Betalen1 maand na de toewijzin. petaien 1 maand na de toewijzin.g Groote afslag Varkensvleescli. aan sterk concurreerende prijzen, Aanbevelend, Tel. 202. Ro°kstellen Tahakspott6", Tabakskist- iroii£ j00zfn' Aschbakken, Inkt- tellen, Lepeldoosjes, rheesloofjes.Vazen der voetJCS' loempo,ies met en zon- Aanbevelend, Ter Neuzen. Boekhandel. iLn Migraine flebruik q Hoofdpijntablecten in kolcers van 60 et. Bij Apoth. ro DroB'"*-- F'abr. A. Mij van gg- v. Brieven aan Mev. Vondelstraat 174, t 'er Boekbinderij van de FJrm£> P. A. van de Sande kan geplaatst worden BOLDOOT. l.AU DE. COLOGNE, Gewone. Imperiale. h i) 4711 ODEURS en ZEEPEN in luxe en gewone verpakking. KRULSPELDEN voor ponny 2Va ct HUIDCREME en TOILETPOEDFR vanaf 20 ct. tot f 2.25 Aangekomen UR1NEP1LLEN No. 2 voor bedwateren en de WALVfSCH voor de jeuk, enz. Beleefd aanbevelend, Noordstraat 20. CoiffLr Vlooswljkstr. 55-57.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1921 | | pagina 4