Kamer v- Koopiiandel en fabriekente Ter Neuzen Handelsberickiten. Hoogwatergetij tc Ter Neuzea. LANDBOUWBERICHTEN. WETEN SCH A PP EL IJ KE RAN DIETER! J Twee stuaen en der Roinemsche univer- s(teit een metiicus en een jurist Gario Andreani en Nestor Tursi geli eten, maak- ten er reeds eenigen tijd nun werk van, orn passagiers in den trein van Rome na,ar Praag door middei van chloroform te be- dwe'.men en hen daarna te berooven van htir. geld en kostbaarheden. Tot dusver was het niet geiukt hen te pakken te krij- gen, doch dezer dagen werden zij op hee- terdaad betrapt, terwijl zij bezig warenv een bewusteloos gemaakten koopman de zakken te ledigen. Andreani werd gear- resteerd doch Tursi sprong uit den trein en werd later met gebroken beenen aan den kant van den spoorweg gevonden. Zyn linkerbeen moest onmiddellijk worden afgezet. De bestolen koopman is inmid- dels niet weer uit zijn narcose ontwaakt. EEN BELANGR1JKE BE3L18SING. De Law Lords van het Hoogerhuis hebben een belangrijke beslissing genomen betreffende openbare parken en plantsoenen. Het gemeentebestuur van Glasgow heeft in zyn plantsoenen ook vergiftige naeht- schadeu als sierplanten. Een kind, dat in eer. plantsoen speelde, had van de vergiftige belladonna bessen gegeten en was daaraan gestorven. De vader had daarop een eisch tot sckadevergoeding tegen de gemeente ingesteld. Het Hoogerhuis heeft nu beslist, dat hjj bet recht had schadevergoeding te eischen Lord Atkinson zette uiteen, dat de ge meente niets had gedaan, om het kind te besehermen en verklaard had, daartoe ook niet verplicht te zjjn Hij vergeleek de belladonna plant in dit geval met een val voor kiaderen. Het gemeentebestuur wist van het bestaan van een "erborgen gevaar voor kinderen, die in het plantsoen kwamen. Kinderen waren van dat gevaar geheel onkundig en konden het niet onderkennen Toch had de gemeente niets gedaan om ze tegen dat gevaar te beschertnen. In zyn oog was het gemeentebestuur schuldig aan naiatig- heid en hadden de ouders het reelri, een aetie in te stellen De andere LawLords waren hmet die het opvatting eens en het appel, dat het ge meentebestuur van Glasgow had aangelee- kend, werd verworpsn. Acht Z.Exc. deze beperking en bepalingen in het welbegrepen belang van den Nederl. landbouw, terwjjl alle andere levensmiddelen als graan en vleesch vrij mogen worden gelmporteerl of (iooals van vleesch) minder invoerrecht wordt geheven dan voor het inlaadsche product aan accjjnzen moet worden bet-aald Is Z Exc. bereid deze maatregelen te metiveeren of te verbeteren Acht Z.Exc. zich niet verplicht de door de suikerbieter producenten geleden en nog te lijden scbade. veroorzaakt door boven- t-taande maatregelen, te vergoeden YLAS Aangfrvoerd Biauw 7800 steen j 1,25 tot J 2 10. Groniugseh 7000 steen j 1,35 tot 1,85 Wit. 2150 steen onverkocht Hollandsch Geel 3800 steen f 1,60 tot 1,80, Dauwroot 880 steen onverkocht. AAROAPPELEN. Zeeuwsche Eigenheimers f 6,tot j 6,20 Blauwe Eigenheimers 6,- tot 6,50 Poters 3,80 tot f 4,50 Spuische Eigen heimers 6 20 tot 5,50 Zeeuwsche Blauwe 6,75 tot 7,50 Zeeuwsche Bonte 7,— tot 7,50 Red Star 6,70 tot 6,Bravo's 7,tot 7,60. E1EREN. Zeeuwsche en Overmaassche dooreen 19, - tot 22,—. SCHEEPVAARTBEWEG1NG. 16 Nov. Belg. s.s. Biesbosch, 1391 M3., ledig, van Gent naar Sunderland. Belg. s.s. Clara, 2216 M3., ledig, van Gem naar Goole. Noorsch s.s. Askelad, 2148 M3., ledig, van Gent naar Londen. Spaansch s.s. Ophir, 1555 M3., ledig, van Gent naar Antwerpen. Eng. s.s. Gen. Havelock, 2073 M3., stuk- goed, van Brugge voor Gent. Duitsch s.s. Minos, 2033 M3., ledig, van Gent naar Emden. Eng. s.s. Lyd, 331 M3., fosfaat, van Gent naar Southampton. Eng. s.s. Nyroca, 3665 M3., stukgoed, van Manchester voor Gent. Noorsch s.s. Yern, 2479 M3., ledig, van Gent naar Antwerpen. Eng. s.s. Thurland Castle, 13402 M3., ge- mengd, van Galveston voor Gent. Eng. zeilsch. Pedestrian, 402 M3., ledig, van Antwerpen voor Ter Neuzen. Eng. s.s. Nidd, 2818 M3., stukgoed, van Gent naar Qoole. Noorsch s.s. Spurv, 1389 M3., ledig, van Goole voor Gent. Van 16 toi en met 20 November werden lang de Miduensluis ainier 133 binnenvaar- tuigen op- en 130 aigeschut; langs de West- siuis oO cp- en 'ib aigeschut. 17 Nov. Eng. s.s. Heriot, 3500 M3., ledig, van Gent naar Antwerpen. Eng. s.s. Blacktoft, 3138 M3., van Gent naar Hull. Eng. s.s. Rawcliffe, 2450 M3., stukgoeo, van Goole voor Gent. Eng. s.s. Loch Leven, 865 M3., ledig, van Newhaven voor Gent. Eng. s.s. Port Lauri, 1981 MX, kolen; van Cardiff voor Gent. Eng. s.s. Teesburn, 2170 M3., kolen; van Leith voor Gent. Eng. s.s. Crichtoun, 3184 M3., stukgoed; van Antwerpen voor Gent. Eng. s.s. Alt, 2840 M3., stukgoed; van Goole voor Gent. Belg. s.s. Loodsboot no. 1, 447 M3., le dig, van Gent naar Vlissingeh. Eng. s.s. Moorfoot, 5820 M3„ ledig; van Gent naar Antwerpe'n. Noorsch s.s. Brio, 3685 M3., ledig; van Gent naar Mithil. Noorsch s.s. Bjorno, 1238 M3., ledig, van Gent naar Londen. 18 November. Eng. s.s. tsilton, 2110 M3., kolen, van Leith voor Gent. Eng. s.s. Eulmar, 4804 M3., stukgoed, van Rotterdam voor Gent. Eng. s- DeerHound, 1189 M3., ledig, van Aniwerpen voor Gent. z.weedsch s.s. varl, 2519 M3., papierpap, van Skutskar voor Gent. Eng. s.s. Ramieen, 2088 M3., kolen, van Port i albot voor Gent. Eng. s.s. Wotan, oo62 M3., ledig, van Bor deaux voor Gent. z.weedscn s.s. Ainfred, 1607 M3., ledig, van Gent naar Methil. x->eeu&cu s.s. cagny, 3125 iv13., ledig, van Gem naar Laprick. Eng. s.s. Oen. riaveiock, 2073 M3., stuk goed^ van Gent naar Newcastle. jc-ng. s.s. Abarrs, 8184 M3., kolen, van Gent naar Bordeuax. Eng. s.s. hull, 3202 M3., stukgoed, Antwrpen voor Gen.t. nng. s.s. Ayrmyn, 2412 M3., kolen, Leuh voor Gent. Eng. s.s. i\yroca, 3665 M3., stukgoed, van Gem naar Liverpool. Eng. s.s. Loch Leven, 865 M3., suiker, van Gent naar Gloucester. van van IN GEZONDEN MEDEDEELINGEN. fijne zaden: Zaailynzaad 24,tot 26, Zaailynvoer 16,— tot 17, Koolzaad 26,tot 28,— Bruin Mos- terdzaad /28,— tot 30,—Geel Mosterd zaad 28,tot 30,— Karwyzaad j 30,tot 32,Blauwmaanzaad f 47,tot f 49,Kanariezaad 15, tot 16, 19 November. Eng. s.s. Llanelly Trader, 1986 M3., ko len, van Grangemouth voor Gent. Eng. s.s. Kavenscraig, 1555 M3., kolen, van [Newcastle voor Gent. Bpaanscn s.s. Algorteno, 6829 M3., ledig, van oern naar bwansea- Eng. s.s. Alt, 2840 M3-, stukgoed, van Geut naar Gooie. eng. s.s. cormorant, 2106 M3., stukgoed, van Gent naar Londen. Eng. s.s. Kanclitre, 2450 M3., stukgoed, van Gent naar Goole. u.ug. s.s. Eon Lousie, 1981 M3., stukgoed, van Gent naar Antwerpen. Eng. s.s. Deerhounu, 1189 M3., suiker, van Gent naar Gloucester. 20 November. Eng. s.s. Crichtoun, 3184 M3., stukgoed, van Gent naar Leith. Eng. s.s. Hull, 3262 M3., stukgoed, van Gent naar Hull. Zweedsch s.s. Jarl, 2519 M3., van Gent naar Antwerpen. Eng. s.s. Gala, 2826 M3., kolen, van Leith naar Gent. Noorsch s-s. Granit, 1695 M3., hout, van Christiansand voor Gent. Eng. s.s. Castlehill, 1963 M3., kolen, van Ayr voor Gent. Eng. s.s. Heatherlea, 891 M3., ledig, van Ainvverpen voor Gent. Eng. s.s. Falcon, 1910 M3., stukgoed, van Londen voor Gent. Eng. s.s. Falcomer, 1756 M3., kolen, van Nwcastle voor Gent. Eng. s.s. Fulmar, 4804 M3., stukgoed, van Gent naar Liverpool. Eng. s.s. Kathleen, 2088 M3., ledig, van Gent naar Antwerpen. Eng. s.s. Teesburn, 2170 M3., ledig, van Gent naar Leith. Eng. s.s. Irwell, 2944 M3., stukgoed, van Sabbes d'Olone voor Gent. D A G E N. Voorm. Nam. Dinsdag 22 Nov. 6.17 6.52 Woensdag 23 7.30 8.09 Oonderdag 24 n 8.50 9.29 Vrydag 25 r/ 10.06 10 39 Zaterlag 26 n 11.10 11.36 Zondag 27 12 02 Maandag 28 0.25 12 48 SUIKERB1ETEN. De heer Braat vraagt aan den Minister van Landbouw Is het Z.Exc. bekend t. dat door den niet vrjjen uitvoer van •?«ikerbieten de producenten enorme schade Ijjden, daar de prija van 24 per 1000 KG., aestyds door buitenlaudsche fabri- kanten geboden, heden tot op 12 is gedaald eu die bieten nu zelfs onverkoopbaar jju 2 dat de schade voor de producenten i og grooter aimetingeu dreigt aan te ne men door mogelijke vorst of waterschade 3. dat de suikerfabrikanten in Neder- land de door hen te verwerken gekochte of cobperatiebieten nauwelijks zullen kun- i en verwerken 4. dat voor den uitvoer met concent dostiids door de Regeering toegestaan (de -240.000.000 K.G. en de 40.000.000 K G. van de Coop. Holland te Halfweg) nog 25 cent per 1000 K.G. moet worden betaald aan per N.U.M. De Van Vergadering van Muundag i November 1921, Voorzitter de heer H. W. Ii. Kramer. Tegenwoordig de heeren Geeihoedt, Vrieze, Van Dixhoom en Nolson. Met kennisgeving afwezig de heeren Borssum Waalkes en Hamerlinck. Na opening der vergadering worden de no- tulen aer voorgaande gelezen en onveranderd vastgesteld. De rekening over 192(4. wordt na onderzoek door eene commissie %aarvoor de Voorzit ter aanwijst de heeren Geelhoedt en De Vrieze, we:ke tot goedkeuring adviseert vastgesteld op f 54338 m ontvangsten en uitgaven. De begrooting voor 1922 (over drie maan- den) wordt vastgesteld op een emdcijfer van 312,50. Daarna geschiedt mededeelmg van mge- komen stukken. a. Een schrijven van de directie der spoor- wegmaatschappij Mechelen-Ter Neuzen, waar- in, in antwoord op een desbetreffend schrijven der Kamer wordt bericht, dat het c*untal rei- zigers, dat die maatschappij te vervoeren heeft te genng is, om ook nog een vierde rit (op den middag) te maken, ja zelfs het laten rijden van de tegenwoordige treinen, in alle billijk- heid, met rechtvaardigt. Vfaar het Nederland- sche baanvak onder de tegenwoordige omstan- digheden voor de maatschappij reeds een ver- lies oplevert, is het haar niet mogelijk dit nog te vergrooten door het inleggen van twee nieu- we treinen, zonder hoop, dat de ontvangsten daardoor zouden vermeerderen. b. Een schrijven van den Raad van Toezicht op de spoorwegdiensten, die, kennis genomen hebbende van het door de spoorwegmaatschap- pij aan de Kamer gezonden antwoord, te ken- nen geeft, dat haar bij onderzoek gebleken is, dat het locale reizigersverkeer tusschen Ter Neuzen en Hulst v.v. zeer gering is en voor uitbreiding van den dienst tot vier ritten per dag v. v, voorhands geen reden bestaat. De door de Kamer uitgesproken veronder- stelling, dat de maatschappij op grond der concessievoorwaarden tot vier ritten per dag verplicht zou zijn is niet juist; dergelijke bepaling komt niet in de concessievoorwaarden voor. Aangenomen voor kennisgeving. c. Een adres der Kamer te Hengelo en Borne aan den Minister van Buitenlandsche Zaken, betreffende de omslachtige wijze waar- op bier te lande na het verstrijken van den geldigheidsduur der passen, nieuwe paspoorten worden afgegeven, met verzoek daaraan ad- haesie te betuigen. De VOORZITTER merkt op, dat lminodels het passenvraagstuk in een ander stadium is gekomen, nu geen visums meer worden gevor- derd, en stelt voor, dit schrijven voor kenms- geving aan te nenien. Aldus wordt besloten. d. De VOORZITTER deelt mede, dat in de maand Maart een schrijven is ontvangen van de Kamer van Breda, betreffende het houden eener gecombineerde vergadering van de Ka- mers uit het Zuiden, om aan te dringen op een betere dienstregeling op de spoorwegen, ook voor wat bereft de verbindingen naar Belgie. Zoowel hij als de Seeretaris waren verhin- derd, die vergadering bij te wonen, doch hij heeft in aanmerking genomen, dat de spoor- wegverbindingen v'oor Zeeuwsch-dlaanderen met het centrum des lands vrij voldoende zijn te achten, terwijl het alleen een ongerief is, dat de trein 6 die te 7,02 uit Vlissingen vertrok, te Roosendaal niet aanstonds aansluiting gaf met het Oosten des lands. Daarvan is aan de Kamer te Breda kennis gegeven, met verzoek de verkrijgmg van dat laatste te willen bevorderen. Uit de later ontvangen afdrukken van inge- volge de besluiten dier vergadering verzonden adressen aan de spoorwegmaatschappijen en de Tweede Kamer der Staten-Generaal blijkt, dat wel in het algemeen op betere verbindin gen van Zeeland met het centrum en het Oosten des lands is aangedrongen, doch niet speciaal met de door ons aangegeven trein. Aangenomen voor kennisgeving. e. Een verzoek van de Kamer te Vlissingen, om adhaesie te betuigen aan haar adres gericht tot den directeur aer postei'ijen en telegrafie betreffende een wijziging in de vertrekuren van den mailtrein aldaar. De VOORZITTER stelt voor dit schrijven, als zijnde die zaak voor onze streek van geen beteekenis, aan te nemen voor kennisgeving. Aldus wordt besloten. Een verzoek van de Kamer te Breda, om laste van ven van: a. vaa z;nding«n van spoor naar boot te VfiSsin- f S'en, de gestelde vraag, of het provineiaa: I besruur die exploitatie met voor eigen reke ning kon nemen, evenais te Ter Neuzen, waar het besfcelloon veel billijker is, medegedeeid wordt: dat door de Commissie van i'oezicht op den stoombootdienst een overeenkomst is gesioten met den heer J. Goedbioed, expediteur te Vlis singen, ingaande 15 Mei 1921, betreffende het overbrengen van voor of met den stoomboot dienst aangebrachte goederen te Vlissingen en het bestellen in de stad aitiaar. Aangezien de stoombootdienst echter tot 1 Januari 1922 een contract heeft met de firma Van Gend Loos betreffende het bestellen van goederen per stoombootdienst te Vlissingen aangevoerd en voor de zendingen van de stad naar de boot, zal ai wat op deze bestellingen betrekking heeft slechts ingaan op 1 Januar: 1922, tenzij de Firma Van Gend Loos eerder van haar contract ontsiagen wenscht te worden. Volgens art. 6 der overeenkomst wordt ten stp van de zendingen een besteiioon gehe- zendingen van de boot, bestemd voor he: bestelkantoor der Staatsspoor: 7V2 cent per 50 K.G. of gedeelte daarvan, afgerond naar boven met heele centen, met een minimum van 15 cent* (door'Van Gend Loos wordt voor het klein- ste pakje van spoor naar boot 50 cent in reKe- ning gebracht, krachtens een daarvoor bij (le spoorwegen goedgekeurd tarief b. zendingen van de stad naar de boot of omgekeerd: tot en met 20 K.G. 15 cent; meer dan 20 t/m 50 K.G. 25 cent; meer dan 50 t/m 100 K.G. 35 cent; veidei voor elke 50 K.G. of gedeelte daarvan 17 Vz cent, af te ronden opwaarts op veeivouden van 5 cent. De VOORZITTER meent, dat de Kamer m deze voldaan kan zijn over haar initiatief, daar een eind gemaakt wordt, aan den onbe- hoorlijken toestand, dat in sommige gevallen meer moest worden betaald om een pakje van spoor naar boot te brengen, dan het vervoer van Vlissingen naar Ter Neuzen kostte. h. Een schrijven van de N. V. Aug. de Meijer Zonen's expeditie en agentuur maatschappij, waarbij deze doet toekomen een exemplaar van hare reclameuitgave, die zij heeft laten druk- ken ter verspreiding in binnen- en buitenland, teneinde te trachten langs dezen weg de haven van Ter Neuzen bij den handel in het algemeen bekend te maken. Zij stelt in voorkomende ge vallen meerdere exemplaren ten dienste der Kamer. De Kamer neemt met genoegen van cleze fraai uitgevoerde reclame en besluit voor de toezending dank te betuigen, met het uitspre- ken van de hoop, dat zij voor de uitgeefster in het bij zonder en voor de haven in het alge- meen goede vruchten moge afwerpen. i. De VOORZITTER deelt mede, dat hem onlangs verschillende kachten ter oore kwamen betreffende de onvoldoende telefoonaanslui- ting met Gent, terwijl hij ook persoonlijk on- dervond, dat het over het algemeen lang duurc eer men aansluiting krijgt, ja zelfs niet zelden een kantoortijd verloopt en men het gesprek moet afzeggen, daar de kantoren gesioten zijn. Het euvel is blijkbaar een gevolg van over- lading der lijn. Hij heeft het mitsdien noodig ge&cht, zich namens de Kamer tot den direc- teur-generaal der posterijen en telegrafie te wenden met verzoek uitbreiding der beschik- bare telefoonlijnen te willen bevorderen. De Kamer hecht hieraan met aigemeene stemmen hare goedkeuring. j. Een schrijven van de Zeeuwsch-Vlaam- sche Tramwegmaatschappij, die daarin te ken- nen geeft, dat zij alhier brugwachterswoningen wenscht te bouwen en daartoe een terrein heeft aangevraagd bij de groote trambrug op den Oostelijken dijk van den middenkanaalarm, bij de woning van den technischen ambtenaar van den Rijkswaterstaat. De maatschappij is ook in de gelegenheid die woningen te bouwen op reeds bij haar in ge- bruik zijnd terrein, bij de kleine trambnig aan den Oostel(jken kanaalarm, naast de bergplaats van den heer F. Rijnberg. Zij geeft er echter de voorkeur aan, de wo ningen te bouwen bij de groote brug, die naar hare meening het meest aan aanvaring is bloot- gesteld. De maatschappij is echter geinformeerd, dat de Minister van Waterstaat niet geneigd zou zijn het terrein bij de groote brug af te staan, omdat door de Kamer reeds bezwaren zijn in- gebracht, tegen het aldaar bouwen van de wo ning voor den technischen ambtenaar. Zij vraagt thans de Kamer haar te willen inlich- ten of zij zich met de bestemming van dit ter rein kan vereenigen. GOEDE GEWOONTEN, GEZONDHEID. jrOEDE Rotterdam, 21 Nov. 1921. VEEMARKT. Aangevoerd werden 313 vette runderen, 135 vetie- en graskalveren, 1750 schapen en latnmeren en 1638 varkens. De noteering was als volgt Koeieu le kw. f 1.50 tot f 1,55 2e kw. y 1,40 tot /1.30 3e kw. 1,20 tot /1,10 Ossen le kw. f 1,45 tot f 1,55 2e kw. 1,35 tot 1,253e kw. 1,15 tot 1,05; Kalveren le kw. /2,20 tot /2,40 2e kw. 2,tot 1,80; 3e kw. 1,60 tot 1,40; Schapen le kw. 0,90 tot f 0,80 2e kw. f 0,70 tot 0,60 3e kw. f 0,50 tot Lammeren 0,90 tot f 1,Varkens le kw. 0,80 tot 0.86 2e kw. 0,78 tot /0,72; 3e kw. 0,66 tot 0,62; licht soort 0,70 tot 0,75. Varkens buitengewoon ruime aanvoer, prjjzen eenigszins terugloopend. Vet vee en vette kalveren, handel in le kwaliteiten redelyk, mindere soorten zeer traag, rede- lykeu aanvoer. Schapen en lammeren met redelyken handel, pryzen teruggaand. f. adhaesie te betuigen aan het door haar tot de Directie der Nederiandsche spoorwegen gericht schryven, in verband met de mklaring van goe deren, welke uit het buitenland worden aan gevoerd, door de douane-genten der Neder iandsche spoorwegen Bij deze verhandeling wordt voor de waarde aangenomen het beurag, dat voorkornt op de douane-declaraties, zonder vooraf inlichtmgen aan de ontvangers te vragen. Daardoor komt het vaak voor, dat de waarden, welke zoowel voor eventueeie invoerrechten als voor statistieK- recht moeten aangegeven worden, niet worden aangenomen door de rijksontvangers, daar dit bedrag veelal met met de juiste waarde over- eenstemt en het gevolg is, dat de geadresseerde een hooge boete te betalen heeft. De ontvanger heeft echter aan die onjuiste aangifte geen schuld en de afzender, als niet vallende onder de Nederiandsche wetsbepaiingen, voelt niet de noodzakeiijkheid van juiste aangifte. De ivarner meent, dat die onbiilijkheid niet langer bestendigd mag blijven en voor elke zending de opgaaf der waarde aan de geadres- seerden dient te worden gevraagd. Zij verzoekt de spoorwegdirectie aan douane-agenten op- dracnt te geven eerst bij geadresseerden naar de waarde der goederen te informeeren. De VOORZITTER meent, dat er alle aan- leiding bestaat, om dit verzoek te steunen, daar van die regeling voortdurend personen de dupe kunnen worden. De heer NOLSON siuit zich daarbij aan. De ontvanger kan het best beoordeelen voor welke waarde hij moet aangeven, het is trou- wens ook rationeel, dat hij de aangifte doet, daar hij er als de aangifte niet wordt aange nomen, de gevolgen van moet dragen. Hem zijn ook wel gevallen bekend, dat de afzender om de een of andere reden te hooge waarde had opgegeven. Ook dan wordt de ontvanger er het siachtoffer van, daar hij dan te veel invoer- recht betaalt. Met algemeen stemmen wordt besloten bij de directie der spoorwegen aan het schrijven ad haesie te betuigen. g. Een schrijven van Gedeputeerde Staten van Zeeland, waarin naar aanleiding van het in den aanvang van dit jaar door de Kamer tot hen gericht schrijven, houdende een klacht over de hooge tarieven die door Van Gend Loos werden berekend voor het overbrengen De heer Nolson herinnert, dat de Kamer, met zeer veel leedwezen heeft gezien, dat bij den middenkanaalarm een zeer gunstig aan water gelegen terrein, dat voor het opslaan van goederen die niet per spoor moesten ver zonden worden gebruikt werd, en waarvan kon verwacht worden, dat het ingevolge de door het departement van Waterstaat aan de Kamer gedane toezeggingen ook als opslagterrein be- schikbaar zou blijven, aan dat gebruik is ont- trokken, door er een woning met ruimen tuin en verdere toebehooren op te bouwen. Door b jzondere omstandigheden was hij met den Voorzitter en den heer De Vrieze in de gelegenheid reeds van dit schrijven te voren kennis te nemen en heeft hij met genoemde heeren ter plaatse een kijkje genomen. De in Oezonden teekening is toen met den plaatse- lijke toestand vergeleken. Het ontwerp bedoeld twee woningen, met grooten tuin, en de ruimte die daarvoor inbesiaggenomen zou worden, zou weinig minder bedragen dan de oppervlakte die nu voor de woning van den technischen amb tenaar aan het gebruik voor den handel is ont trokken. De heeren die het gezien hebben zullen het wel met hem eens zijn, dat het jammer zou zjjn, wanneer weer zoo'n groot stuk van den dijk voor het handelsgebruik mocht teloor gaan, waar reeds meermalen door de Kamsr :t na- druk gevraagd is de ruimte die deze afgegraven dijk nog biedt ongerept te behouden. Weus- waar is die grond thans in gebuik als tuin- grond, doch dat gebruik kan te alien tijde wor den beeindigd, indien de behoefte gebruikt voor het doel waarvoor dat terrein is bestemd nood- zaKelijk maakt. Indien er echter eenmaal wo ningen staan, is dat voorgoed onmogelijk. Tegen uitvoering van het plan zooals dat is geprojecteerd bij den Oostelijken kanaalarm heeft hij geen bezwaar. Hij stelt voor, aldus aan de maatschappij te berichten. De Voorzitter is het geheel met den heer Nolson eens. Het inrichten van het emplace ment der tramwegmaatschappij was oorzaak, dat het terrein langs den Oostelijken kanaal arm niet meer voor opslagplaats te gebruiken was. In verband met de deswege gedane ver- zoeken, is toen door Waterstaat toegezegd, dat in de eerste plaats de af te graven dijk langs den middenkanaalarm daarvoor zou worden be stemd en de Kamer heeft gevraagd, die opper vlakte dan ongerept voor dat doel te behouden, hetgeen is toegezegd. Er is door den Rijkswaterstaat reeds een keiweg aangelegd, er zal een kaaimuur worden cemaakt, om die plants -v. to richtcn als lo> Een minder goede gezondneid komt zeldeu zonder oorzaak. Personen, die te veel eten, zich overwerken, te veel rooken, te veel al cohol gebruiken, laat naar bed gaan en geen lichaamsbeweging in de buitenlucht nemen, moeten in gezondheid achteruit gaan, Hun ieefwijze is te laken. Slechte gewoonten overladen het bloed met vergiftig urinezuur, dat zich ophoopt en de nieren verzwakt. Want de nieren werken als bloedfilters; als zij gezond zijn, fiitreeren zij de onzuiverheden uit het bloed, inaar zij ver- zwakken bij overspanning. Bij zwakke nieren geschiedt de filtratie onvolkomen en blijft het schadelijk urinezuur in het gestel act ter. Dit is de oorzaak van rugpijn, urinekwalen, duize- Iigheid, onnatuurlijke loomheid, verlies aan gewicht, aanleg voor waterzucht, ontsteking van de nieren of blaas, rheumatische pijnen en zeuwachtigheid. Goede gewoonten versehaffen een goede gezondheid door afvoer van het urinezuur en verlichting van de taak der nieren. Laat Foster's Rugpijn Nieren Pillen u hierin bij- staan; zij versterken zwakke nieren, lenigen de urinekanalen en regelen de blaa3. Zij slagen zelfs in gevorderde gevallen van nierwater- zucht, rheumatiek, steen en dergelijke urine- zuur-kwalen. Gebruik van Foster's Rugpijn Nieren Pillen, indien noodig, is op zichzelf een goede gewoonte; gij kunt geen verstandiger begin maken dan met dit speciale niergenees- middel. Te Ter Neuzen verkrijgbaar bij Wed. A. van OverbeekeLeunis, a j 1.75 per doos. 38 laad- en opslagplaats en indien de woningen daar werden gebouwd zou een zeer mooi deel terrein aan het doel worden onttrokken. Tegen het bouwen der woningen bij de brug aan den Oostelijken kanaalarm kan van het standpunt der Kamer geen bezwaar zijn, daar het terrein dat de maatschappij daar voor het bouwen wenscht te bestemmen, toch voor den handel waardeloos is. Of het voor het beveiligen eener brug tegen schadevaring veel kan helpen, of de brugwack- ter er al of niet dichtbij woont, is naar spre- kers meening ook wel aan twijfel onderhevig. De rolbrug over de rniddensluis is reeds her- haaldelijk onklaar gevaren bij het schutten, dus op een tijdstip dat het voile sluispersoneel tegenwoordig was. Hij kan zich dus ten voile met het voorstel van den heer Nolson ver eenigen. Dit doen ook de andere leden, zoodat met aigemeene stemmen aldus besloten wordt. k. Een schrijven van de Kamer te Sas van Gent, waarin deze verzoekt instemming te be tuigen met een door haar tot Gedeputeerde Staten van Zeeland gericht bezwaarschrift, tegen het houden van onderhandsche aanbe- stedingen van wege de Provinciate Zeeuwsche Electriciteitsmaatschappij, onder een beperkt aantal aannemers. Het komt der Kamer voor, dat eene dergelijke instelling, die door rijk en provincie financieel gesteund wordt, een werk als het bouwen eener centrale uit oogpunt van recht en vrije mededinging in het openbaar had behooren aan te besteden. De Kamer verzoekt Gedeputeerde Staten dan ook, hunnen invloed te willen aanwenden, opdat dergelijke semi- publieke werken ook in het openbaar zullen worden aanbesteed. De heer Nolson acht de aanvankeiijk gevolg- de weg voor het uitvoeren der werken en leve- ringen ten behoeve van de Pro v. Zeeuwsche Electriciteitsmaatschappij ook niet de ge- wenschte en meent dat voor openbare werken vrije concurrentie mogelijk zijn moet. Hij stelt daarom voor, de gevraagde adhaesie te verlee- nen, onder opmerking dat inmiddels van wege de Prov. Zeeuwsche Electriciteitsmaatschappij reeds openbare aanbestedingen worden gehdu- den van de verder uit te voeren werken, waar- onder er zijn, waarvoor ook reeds onderhandsch prijsopgaven waren gevraagd. Met aigemeene stemmen wordt besloten adhaesie te betuigen. 1. Een kennisgeving van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, dat bij Kon. besluit van 6 October 11. is bepaald, dat ver- kiezingen voor de Kamers van Koophandel en Fabrieken niet meer worden gehoudeh en de leden die met 1 Januari a.s. moerten aftreden blijven zitten tot den len Aprii van het aan- staande jaar. De Voorzitter merkt op, dat het de bedoeling is, dat de nieuwe Kamers op 1 April 1922 op- treden. Voor deze Kamer heeft dit schrijven geen invloed, aangezien er dit jaar geen ver- kiezingen moeten plaats hebben De heer De Viieze wijst op het ongerief, dat zoowel voor het verkeer te water als te land nog steeds wordt ondervonden door het gemis aan electrische beweegkracht van de bruggen over het kanaal te Sluiskil en te Sas van Gent. Het opendraaien met de hand ver- eischt veel meer tijd en veroorzaakt tijdverlies. Vooral voor het landverkeer te Sas van Gent schijnt het hinderlijk te zijn. Men kon aan- nemen, dat het tijdens den oorlog met aan- ging, om in deze voorziening te treffen, doch er kan nu niet meer gezegd worden, dat in dit opzicht de tijd abnormaal is. Hij stelt daarom voor, pogingen aan te wenden om te verkrijgen dat de bruggen te Sluiskil en Sas van Gent electrisch zullen bewogen worden evenais die te Ter Neuzen. Verschillende leden stemmen met het ge- opperde bezwaar in. Het voorstel wordt met aigemeene stemmen aangenomen, en tevens besloten hiervoor steun te vragen aan de Kamer te Sas van G) nt, die in dit opzicht vroeger ook reeds werkzaam was. De heer De Vrieze deelt mede, vernomen te hebben, dat het voor de scheepvaart een on gerief is, dat de mond van de kanaalhavens al hier des nachts niet door bijzondere lichten kenbaar zijn. De Voorzitter merkt op, dat die havens nog niet zijn voltooid, en daarin misschien wel zal worden voorzien. De heer De Vries herhaalt, dat het ongemak nu reeds wordt ondervonden. De heer Nolson meent, dat het geen bezwaar zou zijn, om de waterstaatsautoriteiten hier- van op de hoogte te brengen. Indien het niet het voornemen zou zijn daarin te voorzien, kan het aanleiding zijn, dat het gebeurd, en indien het voornemen reeds zou bestaan, kan het overbodige niet schaden. Besloten wordt een schrijven te richten tot den ingenieur van den rijkswaterstaat alhier. De Voorzitter sluit de vergadering. If rt H

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1921 | | pagina 3