ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. aket'df No 7226 Maandag 21 November 1921. 69e Jaarg-aag. i w mm li M W P 11 H m 11 .STBIJD Tfi&EI MISMAD. SIS EPSM BINNENLAND. FETJILIETOK. BUITENLAK D. PA5TIU&5 MB TWEEDE KAMER. Vergaclering van Vrijdag. Bij de voortgezette behandeling van de Grondswetsherziening wordt het amende- ment-Marciiant inzake niet verplicht advies van den Raad van State over wetsvoorstiel- len verworpen met 39 tegen 37 stemmen. De heer Troestra (s.-d.) licht een amendement toe inzake de wettelijke in- stelling van thans bij Konihklijk besluit ih- gestelde commissies van advies en bij - stand aan de regeering. De heeren Beumer (a.-r.) van Wijn- bergen (kath.) Schokking (c.-h.) en Dres- selhuys (v.-b.) voelen veel voor het denk- beeid neergelegd in het amndement. Zij hebberi evenvve! eenige practische beden- kingen. De heeren van Raver.steyn (c.-p.) Kolthek (s.-p.) en March ant (v.-d.J steunen het amendement. BELOJE, NEDERLAND EN WASHINGTON. Onze Brusseische correspondent meldt ons: In een artikel over de conference te Washington juicht de Nation Beige de al- daar onmiddelijk na de bekendmaking van de voorstellen van Hughes door de Ne derlandsche en Belgische gedelegeerden uitgesproken woorden toe. Het blad be- toogt, dat deze voorstellen volkoinen be- artwoorden aan de wenscheh va.i :eh, die Nederland en Belgie in vrede met elkaar willen zien leven, maar bev/eert verder ongerust te zijn over de toenemende ver- sterking van de Nederlandsche vloot en dat terwijl Belgie alleen maar over vijf kleine torpedobooten beschikt. Ook over de kustverdediging in Zeeland is de Nation slecht te spreken. Zij hoopt echter, dat de Belgische ambassadeur te Washington, baron Cartier de Marchiennes, tevens ge- delegeerde ter conferentie, niet nalateh zal deze kwestie ter sprake te brengen. DE HOOFDREDACTIE VAN „DE NEDERLANDER". Naar de Haagsche correspondent van „de Tel." verneemt, zal er binnenkort verah- dering komen in de samenstellihg vali de hoofdredactie van het christelijk historisch partij-orgaan „de Nederlander". Prof. dr. j. k. Slotemaker de Bruine hecf; zijn ontslag-aanvrage als hoofdredac- teur bij commissarissen van het blad inge- diend. Politieke meeningsverschillen zou- den aan dit besluit niet vreemd zijn. DE TUBANTIA-ENQUETE. Prof. mr. dr. A. A. H. Struyken, lid van den Raad van State, is uitgenoodigd en be- reid gevonden als bijzonder agent bij de Tubantia-enquete-commissie de belangen van de Nederlandsche regeering te beharti- gen in de plaats van mr. B. C. J. Loder die in verband met zijn verkiezing tot lid vah he! Perm ante Hot van Intei naLohaic jusfi- tie ontheffing van die functie iieeftl ver- zocht. STOPZETTING VAN SCHOLENBOUW. Blijkens het voorloopig verslag der Tweede Kamer over het wetsontvverp, houdende maatregelen ter voorkoining van het zonder noodzakelijkheid bouwen van scholen voor lager onderwijs hadden verscheidene leden overwegnd bczwaar tegen het denkbeeld in het wetisontwerp neergelegd, omdat hierdoor de ontplooing van het bijzonder onderwijs, waarvoor na tachtigjarigen strijd nu eindelijk gelegen- heid is verschaft, weer zal worden beknot. Zij achtten het hoogst bedenkelijk, dat de vrijheid van het oprichten van bijzondere scholen zal worden ov^rgelaten aan de beoordeeling van de Kroon, die daarbij aan geen enkelen norm zal zijn gebonden. De- Karnemelk-met-Stroop kende Fifi zeer goed. Hij was dikwijls bij haar geweest in een tijd dat Galgenaas zich in haar woning voor het oog van de politie moest verber- gen. Toen zij den knaap zag, gekleed in een glitnmende zwarte rok, versleten, die hem veel te wijd was en welks panden als een zwaluwstaart hem toll ofc> de hielen hingen, kon Karnemelk-met-Stroop een kreet van verbazing niet onderdrukken. Fifi aanvaardde dien kreet als een tee- ken van bewondering. Hij draaide op een hak rond en zei: Wat zeg je er van, zie ik er niet keurig uit? Ja, ik zeg altijd maar, men moet de noodige zorg aan zijn uiterlijk besteden, maar dat heeft nu dan ook heel wat geld gekost: 9 francs 75, met de broek en den hoed er bij, wel te verstaan. Ik heb dit alles gevonden bij mijn handschoeneh-le- verancier, bij wien ik al mijn kleeren koop. Hij is wel duur, maar ik koop liefst alles bij denzelfden, dat is gemakkelijk. Karnemelk-met-Stroop had niet naar het gesnap van den jongen geluisterd. Een andere gedachte hield haar bezig. Hoe gaat het met Soufflard? vroeg zij. Ik wilde je juist over hem spreken, maar ik heb zoo'n honger en dorst, dat ik haast niet praten kan en hiets om die te stillen. want ik heb mijn portemonnaie vergeteh. De vrouw glimlachte en zei: Dat gebeurt je wel eens meer. ze leden hadden voorts met bezorgdheid j kennis genomen van de inflating in de Memorie van Toelichting, dat na afloop van het in dit wetsontwerp bedoelde jaar zou kunnen worden beoordeeld, of er ter- men bestaan voor een meer definitieve regeling. Dit wettigde, naar hunne mee- ning, de vrees, dat van een tijdelijken maatregel geen sprake zal zijn, en reeds nu het voornemen aanwezig is eeh defi nitieve regeling te dezer zaken te maken. Men achtte het wetisontwerp voorts in sirijd met art. 192 der Grondwet. Ook zag tnen strijd met art. 145der Grond wet, o.ndat dit artikel de bevoegdheid der Kroon "tot vernietiging en sc'norsiiig van raadsbesluiten ter regeling aan de wet op- draagt en hiennede blijkbaar de Oemeente- wet is bedoeld. Deze leden achtten het zeer bedenkelijk, dat reeds binnen zoo kor- ten tijd tegen de ondei wijspacificatie wordt gereageerd en verklaarden nun stem aan dit wetsontwerp niet te zuilen gevcn. In verband met het doel, dat met dit wetsontwerp wordt beoogd; vroegen ver- schillende ieden welke de uitwassen zijn, die de Minister meent te nioeten keeren. Sornmige dezer ieden vroeger of de be- zwaren, die zich bij de uitvoering van de oprichting van standenscholeh eh vah vele bijzondere kline scholen. Andere ieden achtten echter voor de ge- iijkstelling van openbaar en bijzonder oh- derwijs in deze allerminst aanleiding. Verscheidene Jeden, waaronder voor- sianders van het bijzonder onderwijs, er- kenden, dat bij de toepassing van de La- ger-onderwijswet indtrdaad uitwassen aan het licht zijn gekomen. Eenige leden vroegen of de Minister reeds beslissingen krachtens het 6e lid van artikel 77 der Lager-Onderwijswet 1200 heeft moeten nemen. Indien dit het ge- val is, zou men gaarne rnededeeling van deze beslissingen ontvangen. Sominige leden die dit wetsontwerp niet konden toejuichen, waren desnieitiemin temin bereid, het als noodmaatregel fe aanvaarden. Zij zageti in de dicatoriale bevoegdheid, aan de Kroon toegekenc*, een waarborg, dat van verlenging geen sprake zou kunnen zijn. Naar hunne mee- ning draagt dit wetsontwerp evenwel eeh politiek karakier. Meer en meer toch wordt in den iande stemming gemaakt te gen de Lager-Ondervvijwet en de meest krasse verhaien doen de ronde. Bij de tot- siandkoming van dit wetsontwerp zal blij- kun, wat daarvan aar is en daarom wareh deze leden bereid daartoe mede te wer- ken. Mocht de waarheid van die verhaien grootendeels blijken ,dan zou dit tot wijzi- ging van de Lager-Ondenwijswet kunnen leiden. DE CONFERENTIE 7E WASHINGTON. Minister van Karnebeek heeft aan de vertegenwoordigers der Nederlandsche bla- den de volgende indrukken meegedeeld: De Nederlandsche delegatie is aangenaam getroffen door de hartelijke ontvangst van officieeie zijde en van de organeh der Amerikaansche meening. Ook liaar poli tieke indrukken zijn gunstig. Zoowe! bij de Amerikaansche regeering als de gede legeerden der overige groote mogendhe- den hebben wij een gezindheid aangetrof- fen, welke het beste belooft voor het wel- slagen der conefrentie. Het Amerikaan sche voorstel tot bespreking van de bewa- pening ter zee en de ontvahgst daarvan zijn het ondubbelzinnig bewijs. Bovendien hebben wij hier een juist begrip aangetrof- fen van onze bijzondere positie als groote koloniale mogendheid in Oost-Azie. Deze gelukkige omstandigheden, welke voor ons zeer bevredigend zijn, bieden gustige vooruit zichten voor onze belangen. Uiteraard zal het aandeel, dat onze de legatie neemt aan de behandeling vah de Zuidzee-kwesties aan onze belangen eveh- redig zijn, met inaciitneming van de vriend- Ik begrijp je niet. Waarom werk je niet? In den zomer? Daar ga je zoo van zwee- ten, dank je wel, niets voor mij. Als je bezweet bent vat je licht een kou en ik heb toch al zoo'n zwakke borst. Boven dien heeft de dokter gezegd, dat ik mij niet mag vermoeien. De dokter heeft je ook gezegd, geen brandewijn te drinken. Dat is waar, maar;, zie je; je moet de voorschriften van den dokter altijd maar voor de helft opvolgen. Zoo? Daarom heb ik het werken gelaten en de brandewijn gehouden. Ja, ja,, in den zomer werk je niet; om dat het dan te warm- en in den wihfer niet, omdat het te koud is. O! in den winter, dat is heel wat an- ders, dan houd ik wel van werken, maar alleen reeds als ik er aan denk, krijg ik al kloven in mijn handen. Gelukkig houd ik dan in tijds op. Dat geloof ik wel. Anders zou ik vol kloven zijn. Je hebt ongelijk, Fifi, het zal nog slecht met je afloopen. Aan wie de schuld? Welnu? Aan de maatschappij. Och kom Ik heb een hekel aan werken, maar elk heeft zijn roeping. Ik loop het liefst langs de winkeluitstallingen, daar is werk ge- noeg voor mij te vinden, werk dat ik graag doe, maar de maatschappij wil het niet hebben. Toch heb ik hooren zeggen, door iemand die het weten kan, dat het recht op arbeid heiiig is, maar ik ben een paria. schappelijke beirekkingen, die wij met de beirokken mogendheden onderhouden eh wenschen te handhaven. Itusschen is het duidelijk, dat de politieke verhoudingen in Oost-Azie en mogelijke wijzigingen daarin ons land niet overschillig kunnen laten. Ofschoon er grond is voor goede verwachtingen ten opzichte dier verhoudin gen, kan de conferentie toch hog aah het heleid aller partijen hooge eischen stellen. omtrent de taak, ons onder die omstan digheden opgelegd,va!t nog geen uitstelsel te geven. Maar, daargelaten dat een zelf- bewuste deelneming}" van Nederland aan deze. conferentie ov ,r het Verre Oosten in overeenstemming.is met onze positie als krdoniale mogendlieid, is het mogelijk, dat de ondervinding, welke wij als zooda- nig kunnen aaribiedeu aan de conferentie kan ten goede komen. Wat de beperking van bewapining be- treft, snreekt het van zelf, dat de vooruft- zichten, welke daaromtrent zijn geopend,, groote voldoening bij de Nederlandsche delegatie hebben gewekt. Ofschoon het vraagstuk van bewapening ter bespreking voor de groote mogendheden is gereser- veerd, mag het belang der kleine mogend heden daarbij niet over het hoofd worden gezien. Hetgeen de toonaangevende sta- ten voor vermindering van deli bewape- ningsdruk willen doe r, kan overal slechts steun en instemming ihdeh. DE KOERSDALING VAN DE MARK. In verband met de daling van de mark- koersen publiceert de Duitsche regeering de volgende rnededeeling: Gedurende den laatsten tijd zijn zoo- wel in de binnen- als de buitelahdsche pers geruchten en zelfs beweringen opgeno- men, a's zou de daling van den marken- koers door de Rijksbank in de hand wor den gewerkt, om daannede de cnmogelijk- heid tot verdere betaling der verplichtin- gen aan het buitenland aan te toonen. Tegenover deze in hooge mate onver- antwoordelijke mededeelingen in de pers vestigt de Rijksbank er den nadruk op, dat zij, in het belang van het oeconomisch leven, de grootste waarde hecht aan een verbetering; of althans meer vastheid van den koers en ook slechts in deze rich- ting haar maatregelen heeft getroffen. Everteens wordt het verwijt, als zou de Rijksbank door aankoopen ter beurze de koersen doen Hijgen, an de hand gewe- zen. Vreefeer is het tegenovergrsteide het geval, hetgeen bewezen wordt door haar afgifte van buitenlandsche wissels, waar- toe zij door de vele aankoopen harer filia- len dagelijksch groote bedragen ter be- schikking heeft. (Handelsberichten.) HET R. K. STAATSPROGRAM. De R. K. kieskring Dordrecht heeft, naar De Tijd meldt, met applaus een voorstel aangenomen tot aanvulling vah het R. K. staatsprogram met de twee volgende pun- ten: ^,Opheffing van het verbod tot inzege- ning van een huwelijk door een bedienaar van den godsdienst, voor dit door den ambtenaar van den burgelijken stand is voltrokken." „,Opheffing van het verbod tot het aan- gaari van een huwelijk door personen, te wiens aanzien echtscheiding is uitgespro ken." Ter toelichting van he l i t t opgemerkt: Het huwelijk is onontbindbaar. Echtscheiding ontbindt het huwelijk niet. De wet maakt het echter onmogelijk, dat na echtscheiding de personen weer tot elkaar komen. De wetswijziging, die men zich reeds voorstelt aan te brengen, kom,l aan onze verlangens niet voldoende tege- moet. VALSOHE HAJVDELSMERKEN. Bet bestuur der 'a Gravenhaagsche Siga- renwinkeliersvereeniging heeft naar aan- Kom, wacht maar op mij in de herberg in de rue du Jardinet, je weet wel. De Gouden Appel? Juist. g Die ken ik. Bestel maar een varkenscootelelts en een flesch wijn, ik kom aanstonds bij je. Fifi boog zich voorover aan haar ooren fluisterde haar toe: Ik heb je heel veel nieuws te vertellen over Soufflard. Karnemelk-met-Stroop weru eensklaps aangedaan. Met bevende stem vroeg zij: Wat dan? Fifi hief met een plechtig gebaar den vinger op. In „De Gouden Appel"; zeide hij zacht. En hij ging naar de deur. Alvorens heen te gaan, voegde hij er bij, alsof hij tot zichzelf sprak, maar luid genoeg om door Karnemelk-met-Stroop verstaan te worden: Die arme Soufflard. Eenmaal buiten de deur liep hij vlug de trap af, terwijl hij voor zich heen mom- pelde: Zij is ontroerd, nu zal zij niet op het geld zien. Fifi kende het menschelijk hart. Karnemelk-met-Stroop haastte zich om bij hem te komen en niet alleen dat zij hem bij zijn portie varkensvleesch nog op een flesch wijn onthaalde, die hij gretig alleen leegdronk, maar na den maaltijd liet zij hem nog een kop koffie met cognac brengen. Ook deze werd door den jongen niti versinaad. Karnemelk-met-Stroop zat tegenover hem, met den rug naar de straatdeur ge- leiding van ingekomen bezwaren. over ondervonden benadeeling door het veelvuldig voorkomen in den sigarenkleinhandel van oneerlgbe mededinging, het voornemen opgevat om te dier zake een poging tot ernstige bestrjjding op te zetteD. Het komt nameljjk meermalen voor, dat fustemballage van bekende merken, wordt gebruikt om inferieure kwaliteit in te ver- pakken. De bonafide sigarenwinkelier, die het vertrouwen zpner afnemers bezit en dit tracht te behouden, kan door een dergelijke niet te controleeren mededinging, ten zeerste worden benadeeld. De verbruikers komen daardoor vaak tot minder prett.ige ervaring over de kwaliteit in verhouding tot den prjjs. Vandaar dat een onderzoek werd ingesteld naar middelen om veifernikers en handelaren voor onaangenaamheden en schade te vrp- waren, zoo noodiginnationalesamenwerking. MAARSOHALK FOCB BELEEDIGD. iNaar aanleiding van een betuiging van hulde door een aantal Nederlanders te Parjjs aan maarschalk Foch, heeft zich naar de *Nienwe Prov. Gron. Crt." meldt, een onderofficier in een onzer Noordeljjke gar- nizoenpSaarsen geSrgerdHij zond den maarschalk de volgende briefkaart Mjjnheer de Maarschalk Wp vernemen zoo juist, dat eenige onzer journalisten U een blijk van hun bewon dering hebben doen toekomen. Zp hebben wel gedaan Na Charlie Chaplin Napo leon Foch Zeker, het is het belachelpke, dat dood De onderofficieren vac het Reg. hebben de eer, den overwincaar uit den grootcn oorlog te groeten. Foch ontving de kaarten zond haar op naar ons Ministerie van Oorlog. Gevolgeen otiderzoek en 14 dagen kamerarrest voor den betrokken sergeant, onder deze mutatie ffAls onderofficier van het Nederlandsche leger zich ongepast gedragen, door het legerhoofd maarschalk Foch der bevriende Fransche natie een zeer sarcastische en hatelijke briefkaart te schrpvm. zij"de bp onderzoek geblekeD, dat zulks geschied is met het oogmerk, dien maarschalk te be- spotten". Naar het blad nog verneemt, heeft de betrokken, sergeant beroep aangeteekend tegen het vonnis, zoodat de zaak vermoede- lijk voor den krij^sraad zal worden behandeld. DE TOESTAND. De lezirg van de Engelsche correspon- ten te Bombay is, schrijft de N. R. Crt. dat de prins van Wales daar bij zpn in- tocht door een #overgroote menigt.e" die langs den weg geschaard stond, met »ge- weldige geestdrift" ontvangen is en dat de krampachtige pogir gen van de extremisten om het bezoek te boycotten, //jammerlpk mislukt" zpn. Maar „tege!ijkertijd" waren er onlusten in het hart van de stad waarbij Ghandi als tegenzet tegen de feestelpke ontvangst van den prins een vreugdevuur liet ontsteken van buitenlandsche klee- dingstoffen en kleeren". Vele menschen die op weg waren om van dit vreugdevuur getuigen te zijn. gingen met fabrieksarbeiders tot geweld over, staken trams in brand en wierpen keerd en wij hebben reeds gezien hoe voordeelig deze positie voor Fifi Vollard was, toen Milloc binnentrad. Het arme meisje vroeg vol belangstel- ling: Komaan, vertel mij nu eens wat er met Soufflard gebeurd is. Sinds hij uit La Force is gekomen, waar je hem iederen dag je goede gaven zondt, zijn er 2 dingen met hem gebeurd. Welke? Vooreerst is hij in aanraking gekomen met de mooie Alliette. Op verdrietigen toon zeide de vrouw: Dat weet ik. Ik vind haar niet mooi, maar het schijlit toch dat zij iets over zich heeft, dat de mannen aantrekt. Verder? En dan zit de politie hem op de hielen. Op ongerusten toon riep Karnemelk- met-Stroop uit: Waarom? Zij willen zijn hoofd hebben. Groote hemel, stamelde Karnemelk-met Stroop zij willen Ja, zij denken er ernstig over, om hem een kopje kleiner te maken. De vrouw verbleekte. Wat heeft hij dan gedaan? Wel, heb je niet gehoord dat er in de rue du Temple een koopvrouw om hals gebracht is? Ja. Dat is 't. Wat? Hij? Juist op dit oogenblik trad Milloc de gelagkamer binnen. Fifi huiverde toen hij hem zag en boog zich zoover mogelijk over de tafel. Verwonderd vroeg de vrouw: Frisch, aangenaam en buitengewoon wddadig bij Hoest, Heeschheid en Keel- pijn zijn Verkrijgbaar bij Fa A. van Overbeeke—Leunis, Fa Thieleman—Bauwens, Fa Joh. v. Eijsden, Noordstraat, N Fa P. Lijbaart, Noordstraat 65, Fa R. Scheele-Willemse, Zandstr. 16, ruiten in. De verbpsterde iezer staat bp het lezen van zulke berichten voor de vraag, welke geestdrift nu het echtst is geweestdie, welke de inlanders betoond tubben bp de ontvnngst van den prins of bp het in vlammen opgaan van de producten der Engelsche katoi nspinnerpen, hie Gnar- di en zpn vclgelingen zoo zeer verfoeien dat dnizenden Indiers tegenwoordig in eigen geweven stoffen van binnenlandschen oor- sprong rondioopen. Ghandi zelf is geen man van geweld, hp is de groote prediker van ipdelpk verzet waarmee hjj indertpd als leider der Indiers in Zuid-Afrika zooveel heeft kunnen be- reiken, wat hp wil is bet weigeren van alle samenwerking met het bebeerscherde ras en het boycotten van zpn producten. Maar vele zjj.ier volgelingen springen reeds uit den band en Donderdag zpo te Bombay Europeanen gesteenigd. Een pleizierreis voor den ir-nemenden jongeman. die in Indie verschenen is als vertegenwoordiger van het keizerlijke gezag, belooft zijn tocht door Indie niet te worden. Het ge«al van. zuiki '^-Juster. aia-p-s ts Bombay zpn voorgebomen, is zonder pre cedent. In 1905 werd aan boning Geoi ge V en zijn vrouw als prins ea pr nses van Wales in hetzelfde Bombay een onHaugst bereid met door niets gestoorde geestdrift. De verdere re's door Indie was een groote zegetocht Hetzelfde kon verk'ar.rd worden toen zij er zes jaar iatrr als keizer en keizerin van Indie terugkebrden tot het houden van de gedet kwaardige durbar te Delhi waarbp zp order een glanzend goa- den koepel op hooge tronen plaats namea onder de toejuichingen van honderdduizend hunner onderdanen. De leiders van het lndische volk hadden totnogtoe de dragers van de kroon ge houden buiten hun geschilien met het uit- voerend gezag. Nu is h-T echter al zoo ver gekomen, dat een pariij waarvan de sterkte zelfs bp benadering niet te gissea is, bljjkbaar alles wat Eegelscb is in den ban doet. Dat is een aanwijzing van een diepe p^ychologische verandering bp den Indischen Oosterling, die ook niet zon der belang is voor andere koloniale mogend heden in die wereldstreken. De conferentie te Washington wordt zich gaandeweg bewust van de geweldige taak waarvoor zij staat. Want het Chineesche rijb omvat, behalve het eigenlijke China, Mantsjoerpe, Mongolie, Tibet en Sin kiang Wat scheelt je? Waarop Fifi fluisterend antwoordde: Heb je dien man niet hooren binneh komen, die naar het zijkamertje is ga- gaan? Ja, en? Welnu, dat is er een van de politie en hij is er op uitgetrokken om Soufflard te grijpen. Maar Soufflard, is toch zeker zoo goed verborgen, dat hij zijn spoor niet zal kun nen vinden. O! je, hij heeft het reeds gevonden die schobbenjak. Waarom denk je dat? Omdat hij hier komt. Is Soufflard dan hier? Soufflard is gisteravond hierover geko men, in het huis van de Pinchards en vanavond zal hij terugkomen; daarom is M'illoc hier, met nog een„ want ik hoor 2 stemmen. Toevallig misschien. Neen, neen, als Milloc voor zijn ple- zier naar een koffiehuis gaat dan zocht hij geen kroeg op zooals deze en als hij hier komt, dan heeft hij er zijn reden voor. Er heerschte een oogenblik stilte. Toen mompelde Fifi: O! als ik er maar eens achter kon ko men, wat die twee daar met elkaar te be- praten heoben, maar daar zie ik geen kans op. Terwijl hij naar een middel zocht om het gesprek tusschen de 2 politie-ambfce- naren af te luisteren, keek hij onv.illcktu- rig naar de zolder. Eensklaps begonnen zijh oogen te foh- kelen. (Wordt Yervolrrd). I iwrm»'aaiaiapai»BZMaiaiawiiiiBiiuBM^C5caEEaPKa»wnace

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1921 | | pagina 1