algemeen NIEUWS- en advertentieblad voor zeeuwsch-vlaanderen. I No. 7205 69e Jaargang. Maandag 3 October 1921. 1 i L I T I STRIJD TE6II MISBAAB. Oproeping in werkelijken dienst voor eerste-oefening. BEKEN DM AKIN G. FEUILLETON. BINNENLAND. BUITEN LAND. Het is noodig, zieh ten minste een half uur voor het vertrek van den trein, de tram of de stoomboot aan het sta tion of de aanlegplaats te bevinden. B1JZONDERE BEPALINGEN. Hij, die zonder geldige reden niet voldoet aan deze oproeping, wordt, na daartoe door den Minister van Oorlog (Matine) verstrekten last, als deserteur afgeveerd. Hij, die zonder geldige reden zieh te laat aanmeldr, maakt zich strafschuldig. Het niet-ontvangen van eene persoonijjke kennisgeving van de oproeping ontheft den opgeroepene gf eoszins van zpne verplichting tot opkomst in werkelijken dienst, daar de openbare kennisgeving, althans zoo de opge roepene zich op den dag van laatstbe- doelde kennisgeving niet buitenslands op- houdt en zijn adres bij den Burgemeester bekend is, EENIG en ALLEEN ah BE- W1JS geldt, dat hij behoorlijk is opgeroepen. Verdere inlichtingen zoowel nopens de reis als nopens het aanvragen van ver goeding knnnen gevraagd worden ter Gemeente- secretarie tnsschen 10 en 12 unr voormiddags. Galgenaas wenschte zich geluk met dit denkbeeld, toen een onverwachte bijzonder- heid daar in het korenveld hem eensklaps weer deed verbleeken. Het koren bewoog zich nu heftig, niet meer in lange lijn, die kaim en regelmatig werd getrokken, maar slechts op een punt, waar de halmen snel werden geschud. Men zou zeggen, dat daar gevochten werd. Maar Galgenaas zette die gedachte weer dadelijk van zich af en mompelde: Onmogelijk! Doch op hetzelfde oogenblik zag hij 2 hoofden even boven het koren uitkomen en er terstond weer in verdwijnen. Het hoofd van Alliette, duidelijk herken- baar aan haar muts met blauw lint. En het hoofd van een man. Toen hij dit zag deed hij een woest ge- brul hooren en sprong op, Hij maakte zich gereed om door het venster naar buiten te springen. Maar toen hij eerst een blik naar buiten wierp, zag hij daar een man naderen van het pad, dat van links op de herberg uit- liep en bij het zien van dien man, deinsde hij vol onzetting terug. He was de oude bedelaar, maar die nu zijn rol niet meer behoefde te spelen en met snelle schreden naderde. Hij wilde naar de deur gaan. De boerenarbeider was echter opgestaan, had zich voor de deur geplaatst en sneed hem hier den doortocht af, terwijl hij twee- maal op een fluitje blies. Mr. LOHMAN. De vNed." bevestigt ons bericht, dat Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohman zeer binnenkort zal aftreden als hoofdredacteur van dat, blad. Wjj lezen flOnze hoofdredacteur, Jbr. Mr. A. F. de Savornin LohmaD, zal Yrpdag 30 Septem ber, dus beden, zpD taak neerleggen, aan welke hij van 16 Mei 1894 af steeds zjjn krachten heeft gewijd. Mr. Lohman acbt nu den tjjd gekomen zijn functie aan jongere krachten over te dragen en al zal natuurlpk de band tusschen hem en ons blad ook na Het was Castro, die zich onderweg ver- momd had met het werkpak, dat hij in een loods op het land had gevonden. XLIII. Het Wapen van Alliette. Men zal zich herinneren, dat ook Milloc de muts met het blauwe lint van Alliette zich in het korenveld had zien bewegen, waaraan hij haar had herkend en Berton uitgezonden om haar te vangen. Toen Berton het korenveld bereikte, dacht hij even na. Hoe voorzichtig hij ook was, het zou on mogelijk zijn door het koren te gaan, zon der eenig geluid voort te brengen. De vrouw die hij vervolgde, moest aan een hevigen angst ten prooi zijn en bij gevolg voortdurend op haar hoede, luisterend naar elk gerucht, hoe zacht ook. Trof een gerucht, dat hij overmijdelijk zou moeten maken, haar oor, dan zou zij nog sneller vluchten of, nog beter, zich hier of daar in het koren verschuilen en daar stil blijven zitten. Onmogelijk dan om haar terug te vinden! Een vrouw te zoeken in een uitgestrekt korenveld waar niets hoegenaamd niets haar tegenwoordigheid zou kunnen verra- den, als zij er alle belang bij had die ver- borgen te houden; waar zij even onzicht- baar zou zijn als een visch, die even op- springt aan de oppervlakte van het water om daarna weer in de diepte onder te dui- ken, dat was een zinnelooze onderneming waaraan men niet behoeft te beginnen. Hij moest haar dus vervolgen zonder haar te verontrusten, dat wil zeggen, zonder dat zij het bemerkte. Het toeval kwam den agent bij de oplos- sing van dit raadsel ter hulp kwam. Hij ontdekte een pad, dat het korenveld in de voile lengte doorsneed en dat, afge- dit nederleggen van zijn functie niet geheel verbreken we hopen, dat menig artikel van zijn hand in onze kolommen zal worden opgenomen van dag tot dag zal hp niet meer spreken tot hen, die hp zoovelejaren tot gids is geweest. tfVandaag zal hp op het bureau persoon- jijk afscheid komen nemen van hen, die tot zpn blad in betrekking staan." DE TABAKSWET NOG NIET INGE- VOERI). Naar het „Hb!d" verneemt, zal de Ta baksw-t vrjj zeker niet voor I Jacuari 19122 in werk;ug wed,. -Jet is zelfs waar scbijniijk dat de datum nog verder zal worden verscbovenook bestaat er veel kans, dat, aivorens zg in werking treedt, Dog een aantal ingrpper.de wijzigingen aan de Staten-Generaal zulien worden voor- gesteld. DE OP TE HEFFEN GaRNIZOENEN. Wij vernemen dat bp het tot stand komen van de nieuwe legerorganisatie als garnizoen zullen worden opgegeven tGroningen, Leeu- warden, Deventer, Zutphen, Delft, Laren, Hoorn, Brielle, Middelburg, WilUmstad, Maastricht, Geertruidenberg en Ter NeuzeD. Te Doesbnrg zullen uitsluitend depot- troepen worden gelegerd. De onberedec artillerie zal gelegerd worden te Gorinchem, Zwolle, Helder, Umuiden, Hoek van Holland en Vlissicgen de cava- lerie te Amsterdam, Tilburg en 's Gra- venhage. De infanterie komt te Assen, Arnhem, Amersfoort, Harderwpk, Leiden, Ede, 'sGra- venhage, Npmegen, Naarden, Gouda, Yenlo en Bergen op Zoom de bereden artillerie te Breda, 's Hertogenbosch, Utrecht, Arnhem, Harderwijk, Amersfoort, Leiden, Ede, en 's Gravenhage. PASY1SA EN DOUANE-FORMALI- TE1TEN. Door het internationaal verbond van handels- en kantoorbedienden en technici, waarvan het secretariaat in ons land is gevestigd, is een adres gezonden aan den Yolkerenbond, waarin verzocbt wordt, onder overiegging van de betreffende door't inter nationaal congres te Weenen aangenomen motie, de pasvisa af te schaffen en de douane- formaliteiten te vereenvoudigen en te ver- gemakkeiijken. ONGEWENSCHTE FILMS. De Minister van Binnenlaodsche Zaken heeft aan de commissarissen der Koningin verzocht, de aandacht der burgemeesters te vestigen op de wenschelijkheid, dat films, welke voor bevriende naties kreokende too- neelen bevatten, niet ter vertooning worden toegelaten. Het hoofdbestuur van den Ned. bond van bioscooptheater-directeuren deelt mede. dat juist dezer dagen door genoemd bestuur de vertooning van een dergelpke film, n.l. j. Vrouweneer", voor geheel Neder- land verboden is. MAATREGELEN TEGEN NIET- NOODZARELIJKEN SCHCLENBOU W. Bij de Tweede Kamer is een wetsont- werp ingediend, bondende maatregelen ter voorboming van het zonder noodzakelijk- heid bouwen van scholen voor lager onder wps. In art. 1 wordt bepaald, dat aan besluiten van den Gemeecteraad tot bouwen van schoollokalen voor openbaar lager onder- zien van een iichte kromming, evenwijdig liep aan den weg, dien de vluchtelinge door het koren nam. Dat sloeg hij in. Het pad was smal, maar werd veel ge- bruikt door de arbeiders, die op de koren- velden werkten, zoodat het koren, dat er aan weerszijden langs groeide, het niet be- dekte. Voor Berton, die klein en mager was, viel het gemakkelijk, tusschen die dubbele haag van korenhaimen door te loopen, zon der er een enkelen aan te raken. Hij versnelde zijn schreden, terwijl hij nauwlettend toeluisterde en, na verloop van 5 minuten, zeide een geruisch in de halmen hem, dat hij de vluchtelinge had bereikt. Zij liepen evenwijdig, door een afstand van een meter of drie slechts van elkaar gescheiden. Voor Alliette was dit loopen door een korenveld, waar de halmen haar voortdu rend in den weg kwamen en dan onder de felle zon, die op het koren stond te branden, al bijzonder moeilijk, zoodat zij slechts langzaam vooruit kwam. Tuschen de halmen door hoorde Berton haar hijgen. Hij had een onbelemmerd pad van hard- getrapte aarde en kon dus veel sneller gaan, zoodat hij haar weldra voor was. Nu kwam het er niet meer op aan, of zij hem hoorde, zij zou hem toch niet meer kun nen ontloopen, dus wierp hij zich eensklaps in het koren, waarvan hij de hs.lmen uiteen- schoof, onbekommerd voor het leven, dat hij daarbij maakte. Alliette hoorde hem nu ook; zij stond een oogenblik stil en wilde een andere richting inslaan, maar het was al te laat. Zij en Berton stonden plotseling tegen- over elkaar. De mooie Alliette, noemde men haar, en op dit oogenblik verdiende zij dien bijnaam wgs en tot het verleenen van medewerking overeenkomstig artikel 75 der Lager-onder- wpswet 1920 tot het bouwen van school lokalen voor bijzonder lager onderwps, gedurende den tjjd van een jaar, te rekenen van I October 1921 geen uitvoering wordt gegeven dan na daartoe door de Kroon verieende machtiging. Artikel 2 zegt, dat ontwerpen voor den bouw van schoollokalen, opgemaakt na een raadsbesluit als in artikel 1 bedoeld, doch waarvan op de in dat artikel ge- noemde dagteekenicg nog geen uitvoering is gegeven, binnen den tijd van een jaar niet mogen worden uitgevoerd dan na daartoe door de Kroon verieende machtiging en dat Koninklijke machtiging eveneens wordt vereiscbt voor het bepalen der waarde van schoollokalen voor bpzonder lager onderwps, waarvan de bouw is aangevangen ca 1 October 1921. In de toeiichting merkt de Minister van Onderwijs o. a. op, dat deze bepalingen beoogen, de uitwassen. die zich hier en daar bij de uitvoering der L. O.-wet voordoen, te keeren. De bedoeling is dan ook slechts in die gevallen van het recht, dat hierbjj aen de Kroon wordt verleend, gebruik te maken. Bovendien vertrouwde de Minister dat bp doorvoering dezer bepalingen de preventieve werking reeds aan de uitvoering der Lager-onderwpswet ten goede zal komen. WIJZIG1NG IN DE C1VIEL RECHTER- L1JKE PROCEDURE BIJ MOTOR ON- GELUKKEN. Naar de »Tel" verneemt, heeft men aan het departement van Waterstaat hetinitia- tief genomen voor een nieuwe regeliDg van de aansprakelijkheid voor ongelukken met auto's en motorrijwielen op de open- bare wegeD. In dit ontwerp wordt voor- gesteldt den bewpslast om te keeren. Tot nog toe moet hij, die door een auto of motorfiets is aangereden de schuld van den automobilist of motorrijder bewijzen, ten einde in zpn vordering om schadever- goeding te kunnen slagen. Yolgens het ontwerp wordt schuld voorondersteld. De automobilist of motorrijder is gerechtigd de afwezigheid van schuld te bewijzen eD ksn alleen op deze wjjze de schade-actie af- weren. Dit wordt natuurlpk aileen ontworpen voor de civielrechtelpke procedure. Ten aanzien van de strafwet blpft alles onver- anderd. DE 8-URTGE ARBEIDSDAG IN BELGJE. Vandaag treedt in Belgie de wet, welke den arbeidsduur beperkt tot 8 uren per dag en 48 uren per week, in werking. Het personeel, dat bp industrieele onder- nemingen werkzaam is, zoowel de gewone arbeiders als de boogere employe's, valt onder de bepalingen dezer wet. Uitgezonderd zpn slechts de leden der direetie, de personen. die in die bedrijven een vertrouwenspost bekleeden eD verder de reizigers en de tbuiswerkers. Wat de handelsondernemingen aangaat, valt voor- loopig slechts het kantoorpersoneel onder de bepalingen der wet, doch het volgende jaar zulien bp koninklijk besluit de voor- waarden worden vastgesteld, waaronder de wet met ingang van 1 October 1922 meer dan ooit. Een gloeiende bios overtoog haar gelaat, haar half geopende hijgende mond vertoon- de tusschen de kersroode lippen 2 rijen hagelwitte, regelmatige tanden, het prach- tige haar was blond als het koren en haar oogen zoo blauw als korenbloemen, terwijl men onder het dunne bloesje haar schoon gewelfde boezem zag zwoegen; zoo geleek zij op een korennimf, die in de halmen heerschte als een koningin in haar rijk. Berton was 25 jaar oud, de schoonheid van deze vrouw kon op hem haar indruk niet missen; voor een oogenblik vergat hij, dat hij politieagent was en zij een misda- digster die hij moest arresteeren. Hij keek haar aan met bewonderende blik en Alliette, die terstond begreep wat er in hem moest omgaan, besloot hiervan partij te trekken. Zij herkende hem ook, herinnerde zich hem gezien te hebben bij de onderneming in de rue Cocatrix, waar hij de dappere agent was, die door het gat in de deur kroop, dat Milloc gemaakt had. Vriendelijk lachte zij hem toe, maar de betoovering van Berton had slechts even geduurd; hij bedaeht nu weer wie hij en wie zij was en wat hem hier zijn plicht ge- bood. Dat zag Alliette hem duidelijk aan en het plannetje, dat zooeven bij haar was opge- komen, liet zij weer even spoedig los, waar- op zij nog trachtte hem te ontkomen, maar reeds had Berton haar bij den arm gegrepen. Neen, riep hij haar toe, niet daarheen, mijn poesje, dan loop je verkeerd en zou je verdwalen. Zij deed een poging om zich van hem los te rukken. Niet daarheen, zeg ik je, hernam hij, ga maar met mij mee, ik zal je de weg wel wijzen. Neen, ik ga niet met u mee! riep Ailiet- RECLAME. Een aangename op- lossendewerkingbij Hoest, Heeschheid, Keelpijn hebben de PA5TILL&5 eveneens toepasseiijk zal zpn op de winkels, de hotels en restaurants en slpterijen. De metaalindustrie heeft een verzoek schrift tot de regeering gericht, waarin de aandacht worat gevestigd op het gevaar dat de invoering van den acht-urigen werkdag voor de Belgische metaalir.dnstrie zal brengen. Onze industrie hcet het in dat verzoekschrift moet een geduchte concurrence bet hoofd bieden, welke vooral van de zijde van Duitschland komt, waar de loonen lager zijn, en de arbeidsduur minder streng gereglementeerd is. Wat de loonen betreft, is de wet formeel. De inkomsten van den arbeider knnnen onmogelijk vermicderd worden door bet feit alleen, dat er per dag niet meer dan 8 uur gewerkt mag worden. DE WHISKY-SMOKKELAR1J. Het whisky-schandaal te Chicago neemt steeds grootere nfmetingen aan. Gebleken is, dat de politie beambten, die zich aan smokkelen van whisky schuldig maakten, daarvoor gevangeniswagens gebruiklen. Het komische van bet geval was, dat men andere politiemannen de aldus vervoerde whisky na aflevering weer in beelag liet nemen, zoodat het verboden goedje een ontelbaar aantal tnalen verkocht, in beslag genomen en weer verkocht werd door deze tfonkreukbare" dienaren der wet, totdat het tenslotte tegen de hoogste te maken prpzen aan de rjjkste handelaars voor goed werd afgeleverd. EEN KONINKLIJK GESCHENK TE KOOP. In hofkriDgen te Londen is men. sekrijft de ,.Even. Stand." verbaasd dat een kistje van gesneden eschdoornhout, dat in 1860 aan den prins van Wales den lateren Koning Edward YII ten geschenke werd gegeven, thaDs te koop wordt aangeboden. Men vraagt zich af hoe dit kistje buiten de Koninklijke verzamelingen is gekomen, te meer omdat Koning Edward altijd zoo zorgzaam was voor derg»!ijke geschenken. De aandacht van Koning George is op het geval gevestigd en deze heeft een on- derzoek gelast, met het gevelg dat dit kistje gevuld met pracht.ige monsters der Cana- deesche houtsoorten. vermoedelijk weder tot de Koninklpke verzamelingen zal terug kunnen keeren. VEREENIGDE STATEN P r jj s v e r 1 a g i n g als middel tegen de werkloosheid. In officeele kringen gelooft men, dat een der gevolgen van de besprekingen, te uit, ik ken u niet, mijnheer, wat wilt u van mij? Maar, ik ken jou wel, jij bent de mooie Alliette, zeide Berton forsch, en wat ik van je wil, dat zal je straks wel vernemen. Kom mee, zeg ik je. Hij trok haar naar zich toe. Met een hand hield hij haar beide polsen omklemd en met de andere tastte hij in zijn zak, waaruit hij een paar handboeien te voorschijn haalde. De oogen der blonde vrouw fonkelden als van een leeuwin, maar bij het zien van de handboeien nam haar gelaat eensklaps een andere uitdrukking aan: het werd zacht en smeekend. Zij begreep, dat zij met geweld niet tegen hem zou opgewassen zijn, maar nogmaals wilde zij partij trekken van haar schoonheid, die op den jongen man toch niet zonder uit- werking kon blijven. Och rieen, mijnheer, smeekte zij met zoet klinkende stem, boei mij niet, ik zai heel gewillig met u meegaan, waarheen u maar wil, maar niet boeien, toe, niet boeien. Hij aarzelde en toen zij zag, dat zij ter- rein won, ging zij nog nederiger voort: Ik beloof u, dat ik niet weg zal loopen. Wat zou mij dat baten? U is toch zooveel sterker dan ik. De jonge man schaamde zich nu over het geweld, dat hij had willen gebruiken tegen- over een vrouw, die zoo zwak en zoo mooi was en hij mompelde: 't Is waar. Hij liet haar handen los, stak de boeien weer in zijn zak en hernam: Loop maar voor mij uit, dit pad af, dien kant uit. En hij wees in de richting vanwaar hij gekomen was. Zij gehoorzaamde. (Wordt vervolgd). hsShb De Burgemeester van TER NEUZEN, brengt ter openbare kennis, dat de hieronder vermelde dienstplichtige der militie bij deze wordt opgeroepen om zich op den datum, achter zijn naam aange- to iiorrovon tnt hpt. vprvnllpii van dfi fierste-oefeninsr. namen en YOORNAMEN tJCHTING KORPSEN EN ONDERDEELEN. GARNIZOENS- PLAATS. DATUM, VOOR DE OPKOMST BEPAALD Eekman Adriaan Abraham 1916 4 Regt. Vest. Artie. Willemstad 1921. 3 October WIJZE VAN OPKOMST. De opgeroepene moet zich, ep den voor hem aangegeven dag, op de plaats van bestemming aanmelden uiterlijk des namiddags v i e r uur. Indien hij echter, om voor v i e r uur te kunnen aankomen, zich reeds den dag te voren op reis zou moeten begeven, behoeft hij, althans poo hij binnen het Rijk verblijf houdt, de reis eerst aan te vangen op den dag der opkomst en zich eerst zoo spoedig mogelijk na v i e r uur aan te melden. ZAKBOEKJE. Bij de opkomst moet hij voorzien zijn van het z a k b o e k j e, (verlofpas) voor zoover hij in het bezit daarvan moet zijn. VERVOER. Zij, die per spoor, tram of stoomboot moeten reizen, of op de reis den of meer veren moeten passeeren en in wier zakboekje aanwezig zijn de vereischte op wit papier gedrukte en met rooden inkt ingevulde vervoerbewijzen en passage- biljetten, behoeven zich niet ter Gemeente-secretarie aan te melden, doch begeven zich rechtstreeks naar het station of de aanlegplaats van vertrek en stellen aldaar hun zakboekje ter hand aan den beambte, met de uitgifte van plaatsbewijzen belast, of aan den veerman. Zij behooren er op indachtig te zijn, dat hun hetgzakboekje wordt teruggegeven, alsmede de strook van het vervoerbewijs, aangezien deze strook hun gedurende de reis moet dienen als plaatsbewijs, DAGGELD. Zij, die niet in het bezit zijn van een vervoerbewijs of passagebiljet, ingericht om daarop de reis te kunnen volbrengen dan wel van het veer of van de veren gebruik te maken, moeten zich op den laatsten werkdag voor hun vertrek, des voormiddags tusschen 10 en 12 uur, naar de Ge meente-secretarie begeven tot het in ontvangst nemen van de noodige vervoerbewijzen en pasiage- biljetten. Z'tKTE. Beha've op vrjj vervoer, voor zoover de reis geschiedt binnen het Rijk, heeft bij, die niet verblijf houdt in de plaats van opkomst, voor den dag van opkomst recht op een daggeld van vijf en twintig cents 0,25). Het is niet noodig dit dag geld ter Gemeente-secretarie te vragen aan hem, die het niet voor zijne opkomst heeft ontvangen, wordt het uitbetaald na aankomst op de plaats van bestemming. Ter Neuzen, den 1 October 1921. Ingeval ziekte of gebreken de opkomst mochten verhinderen, dient hiervan zoodra mogelijk ter gemeente-secretarie te worden overgelegd eene ge- legaliseerde geneeskundige verklaring, welke op on- gezegeld papier kan worden gesteld. Na zijn herstel begeeft de dienstplichtige zich onverwijld naar de plaats van bestemming. VERGOEDING. Indien ten gevolge van het ver blijf in werkelijken dienst van den opgeroepene vol- doende middelen tot levensonderhoud ontbreken of zouden komen te ontbreken aan zijn gezin of aan dat, waartoe hij behoort of waarin hij als pleegkind is opgenomen, dan wel aan personen, die hem in den eersten of den tweeden graad van bloed- of aanverwantschap bestaan, dan kunnen belanghdb- benden zich rechtstreeks tot den Minister van Oorlog (Marine) wenden met een ongezegeld, door den verlofganger mede-onderteekend, verzoekschrift tot het ontvangen van eene geldelijke vergoeding. Het verdient aanbeveling de aanvrage om vergoeding zoodra mogelijk in te dienen. Het verzoekschrift kan ongefrankeerd zijn, tenzij het uit het buiten- land wordt verzonden. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend dat vanaf 1 tot 15 October ter inzage ligt een afschrift der Kiezerslijsten voor zoover het in deze gemeente gedomicilieerde kiezers betreft, voor de afdeeling groot- en die voor het klein bedrjf der Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zeeu wsch- Vlaan deren Eventueele verzoeken om verandering of verbetering der kiezerslijsten moeten voor 15 October a. s. worden ingezonden aan de Commissie bedoeld bij art. 26, le lid der Wet op de Earners van Koophandel, voor het gebied der Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zeeuwseh-Vlaanderen te Ter Neuzen. Ter Neuzen, den 1 October 1921. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. 61) -um—i iMi ii

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1921 | | pagina 1