pn m m ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Woensdag 28 September 1921. 69e Jaargusig, H HP® M SI HIIfDERWET. BRA2TDSTCFFEN. '^WiTleTon""'"' Mo. 203 STBIJD WE! MISBMB. RP PI M I L I T I E. Z S T 0 A G EN. Stukkolen en Anthraciet, BIN^ENLAND. BUITEN~LANP. n '"1 ::*3 Voorkeur omtrent de Inlijving. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, vragen v6or of op 3 October 1921, eene p r ij s o p g a v e per 1000 K.G. voor het leveren van de benoodigde in de gemeentegebouwen te Ter Neuzen en Sluiskil tot 1 Mei 1922. Ter Neuzen, 28 September 1921. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. HET BELGISCHE LOODSWEZEN OP DE SCHELDE. Men seint uit Brussel aan de N. R. Crt. De afdeeling zeewezen van het ministerie Op het oogenblik, dat de schoone Alliette uit het venster afdaalde, had Fifi in de verte een boerenwoning opgemerkt, die op dezen tijd van den dag zeker leeg moet zijn. Hij had zijn moeder op dit huisje gewe- zen en gezegd: „Wacht op mij in gindsche boerenwo ning; zij zal wel ledig zijn". En als zij dat nu eens niet is?' t „Zeg dan maar, dat je mijn moeder bent". ,,Kennen ze jou daar dan?" „Och neen". „Nu dan?" ,,AIs dat hun niet voldoende is, zeg hen dan maar, dat ik een boodschap voor hen heb van een notaris". Dat was evenwel niet noodig, want, zoo- als Fifi wel verwacht had, was de woning ledig en de bewoners, boerenarbeiders, had- den niet eens de deur afgesloten; er vie! bij hen toch niets te stelen. Vrouw Vollard vond in de eenige kamer, welke het huisje had en die tevens tot keu- ken moest dienen, een paar kleedingstuk- ken, die zij snel over haar eigen kleerenheen aanschoot en deed verder of zij hier thuis zat. Tegen het huisje aan stond een noten- boom, waar Fifi inklom, hopende, dat de politie hem wel op den grond, maar niet in de lucht zou zoeken. Daarin vergiste hij zich. Hij me"kte die vergising wel op, maar te laat, warit rfleds zag hij den marskramer en den dronken man, zonder zoeken of aar- zelen,.regelrecht hierheen komen. „Mooi zoo", mompelde hij, „dat is een van spoorwegen enz. heeft een officieele mededeeling uitgegeven over de herziening van den loodsdienst op de Schelde, waar- mee men nog niet voortgaat. Het zeewezen heeft in Engeland twee stoomtreilers aan- gekocht, welke het tot loodsbooten heeft laten verbouwen, zoodat de Belgische loods dienst thans 7 stoombooten telt. Dank zij de uitbreiding van materieel, heeft men de twee kruispunten kunnen verdubbelen, die in het Oostgat in December 1920, die in de Wielingen in Februari 1921. Die in het Oostgat ligt ter hoogte van het baken van Middensteenliang, ongeveer in de lijn van de lichtboeien Hoek en Schouwenbank. In de Wielingen kruisen de booten ter hoogte van de lichtschepen West-Hinder en Wandelaar. In het jaar 1920 zijn 8206 schepen de Schelde opgevaren met bestemming Ant- werpen, Gent of Brussel, in 1910 waren het er 4955. Van deze 8206 schepen zijn er 4917 bediend door Belgische loodsen en slechts 2008 door Nederlandsche, 1221 heb- beri geen loos gebruikt. Voor 1919 waren deze cijfers 2495, 1485 en 987. Vergelijkt men deze cijfers, zoo zegt de meedeeling, dan blijkt, dat naar verhouding het aantal schepen, dat geen loods nam, is verminderd. Voorts was het aandeel van den Belgischen loodsdienst in 1920 percentsgewijze hooger dan in 1919. Het bedraagt ongeveer 60 pCt. van de inkomende schepen, voegt men hier- bij de 83 pCt. van de uitgaande schepen, dan komt men tot een gemiddeld totaal van 71.5 pCt. in 1920 tegen 60 pCt. in 1919. DE FRANSCH—NEDERLANDSCHE BETREKKINGEN? Gci'nferviewd door den correspondent van het Petit Journal te Geneve, verklaarde Minister Van Karnebeek die, zooals de correspondent zegt, zich in zulk zuiver Fransch uitdrukt, dat zelfs Voltaire er geen aanmerking op zou maken dat het in het belang van den Volkenbond zou zijn, om jaarlijks korte, maar dan gebruikte zittin- gen te houden, daar met het oog op de toe- nemende belangrijkheid van den Volken bond, meer en meer de noodzakelijkheid aan het licht zou treden, dat de hoofden der regeeringen zelf of de meest uitstekende staatslieden aan die zittingen zouden deel- nemen. Zij zouden echter slechts korten tijd uit hun land gemist kunnen worden, van- daar den korten duur der vergaderingen. Van Karnebeek wees vervolgens op de resultaten van den arbeid van den Volken bond. In het bijzonder op het tot stand ko men van het Internationaal Gerechtshof, waarover zich in het bijzonder Frankrijk verheugen moet, dat voor L£on Bourgeois wel een monument mocht oprichten. Sprekende over de FranschNederland sche betrekkingen, zeide Van Karnebeek: Ik ben dikwijls voorgesteld als de man, die de uitleveiing van den ex-Keizer wei- gerde, maar moet Frankrijk ons een rid- derlijke daad verwijten? Ik houd van uw land en ik schat het zeer hoog. Holland is veel dichter bij Parijs dan gij wel denkt. GEEN VRIJWILL1GERS. Bij ministerieele beschikking is bepaald, dat voor alle korpsen van het leger met uitzondering van het regiment genie- troepen de werving van vrjjwilligers krachtens de instructie op de werving 1912, voorloopig wordt gesloten. STOFVR1JE KASTEN IN WINKELS. Naar de Handeldr. Middenstand ter oore is gekomen, moeten er van regesringswege piannen worden beraamd om stofvrjje kas- ten in winkels, waar eetwaren worden ver- kocht, verplicbt te stellen. W1NKELSLUITING. Bjj den Hoogen Raad van Arbeid is de visite die mij geldt. Hoe red ik me daar- uit?" Veel tijd om hierover na te denken liet men hem niet, want de beide agenten wa ren weldra aan den voet van den boom ge- naderd en een hunner riep hem toe: Holla, jij daarboven! Kom er eens uit!" Wou je noten koopen?" vroeg Fifi, die er zich wel voor wachtte aan dat verzoek te voldoen. Ik ben juist bezig ze te pluk- ken." ,,Jou zullen we plukken, kwajongen. als je niet drommels gauw beneden komt." „AIs u 't me zoo vriendelijk vraagt, kan ik het niet weigeren". En hij begon af te klimmen, heel lang- zaam, tak voor tak. De 2 agenten kekend verwonderd toe. ,,Wat zei mijnheer Milloc toch", fluisterde de marskramer zijn kameraad in het oor. „Die jongen is lang zoo slim niet, als hij van hem vertelde," „Hij denkt zeker, dat hij ons ontsnappen kan, zoodra hij op den grond komt". ,,Dan heeft hij toch buiten den waard ge- rekend, want ik houd hem in 'toog en zal hem dadelijk bij zijn kraag pakken, als hij maar binnen mijn bereik is." Eensklaps hoorden zij een luid geruisch in de takken, daarna een val op het dak van het huisje, spoedig gevolgd door luid ge- jammer, dat van achter het huis scheen te komen. O! o! o! ik heb mijn been gebroken!" ,.Hij is gevallen", zeide de marskramer. „En hij heeft zijn been gebroken", voegde de ander er bij. ,,Des te beter, dan kan hij niet meer weg- loopen". Zij gingen beiden achter het huisje, van- waar de jammerklachten nog voortdurend kwamen, maar zij vonden er niemand. ,,En toch is dat geschreeuw hier vandaan gekomen", zei de dronken man. overwejug begonnen van een voorontwerp van wet, houdende regeling der winkel- siuiting. In hoofdzaak verscbilt het voor-ontwerp van dat der Staatscommissie in dit opzichf, dat in het eerste ook een regeling der ZondagssiuitiDg is opgenomen, zoodat het ortwerp thans de geheele materie behan- delt. Mr. H. VAN GROENENDAEL. Volgens de Tijd is Mr. Van Groenemiael niet met zjjn t'aruilie naar Frankrjjk ver- huisd. De familie woont wel in Angers, i docb bij zeif wil oo,.'topig in Den Haag blijven. Over de Earaercandidatuur schijnt hp nog niet beslist te hebben. (Het zal wel van meer beieekenis zijn, hoe de kiesvereenigicgen, dan hoe hp zeif beslist.) VERMINDERTNG VAN HET AANTAL STUDENTEN TE DELFT. De Deiftsche redac-tte tan //Minerva" dt-elt in dat blad mede, dat er dit jaar te Delfr, minder studenb-n aankwamen, dan vroeger (ruim 280 tegen vroeger 480) Het artikel zegt niet te kunnen aangeven waaraan die vermindering is toe te schrjjven of die ver >and houdt met de aigemeene malaise in zaken en industrie, of dat het contingent jongeiicden, dat in het fcuiten- iaud gaat studeeren, hierop van invloed is, of wel de nieuwe regeling der eind- examens H. B. S. UITVOER VAN B1ETEN. De Brusselsehe »Soir" deelt mede, dat de Nederlandsche regeering den uit^oer naar Belgie heeft toegestaan van 350 millioen kilo bieten. Van zijn kant zal Beigie 10.000 ton Belgische bieten naar Nea'erland exporteeren, omdat velen bietenkweekers, die hun velden larigs den Belgisch Hollandschen grens hebben liggen, er belang bp hebben onder meer voor het voordeel, dat te verkrjjgen is op de transportkosten, hnn bieten in Nederlandsche fabrieken te jateh verwerken.. EEN HALF UUR LANGER. Aan een aantal regeeringsbureaux in Den Haag is Zaterdag ce mededeeling ge- daan, dat er voortaan te beginnen met Maandag per dag een half uur langer ge- werkt dient te worden. Dit half uur wordt sldus gevonden, dat de bureautpd voortaan om kwart voor negen zal beginnen en om kwart over vijven zal eindigen. Des Zafer- dags zal de bureantijd dnren van kwart voor negen tot kwart voor een. ENGELAND. Een stad onder den hamer. De ^Disposal and Liquidation"-commis- sie, die de vroegere oorlogsfabrieken likwi- deert, maakt per ge'illnstreerde aunonce in de //Daily Mail" bekend. dat het groote complex van oorlogsfabrieken Gretna 4300 acres groof, te koop wordt aangeboden. De eigendommen zijn gelegen op da noor- delpke kust van de Soiway-baai, 45 K.M. van Carlisle, en de fabrieksspoor is ver- bonden met drie hoofd spoorlpnen. De fabrieken zpn een electrische centrale met een eapaciteit van 10.500 kilowatts, met 35 K.M. boven- en ondergrondkabels een chemische fabriek voor zwavelzuur- fabricatie, glynerine-disteieerderp en ether- fabriek een pompstation met een eapaciteit van 45 millioen liters per 24 uur filtreerings inrichtirg, reservoirs en 160 KM. buizen; voorts hydrauliscbe installaties, zuig- en perspompen, stoomketels, voliedig inge- richte macbine-reparatie- werkplaatsen. op- slazpUatsen, locomotiefloodsen en 3 K.M. fabrieksspoorlijn. Bij de fabrieken zijn 2 tuindorpen ge- bouwd, Greta er. Ea9t R'ggs, bestaande uit 335 goed-gebou wde huizen, 30 schaft- lokalen. 600 honten huizen, aismede winkels, scholen, kerke.D, bioskopen, sportterreinen, ziekenhuizen, brandwe^ rstations en post- kantoren. In de hoofdstraat van Gretna zpn gevestigd een fcankkantoor, winkels en kerk. De heele kolonie wordt nu door de regeering verkocht en heeft voldoende fabrieksruimte, kracht en water installaties, alsco's woningruimte voor arbeiders, om te dienen voor een reusachtige industreele onderneming. DUITSCHLAND. Het zal wel geen toeval zpn, dat een artikel van de Times over de verborgen Duitscbe legerplannen verschenen is op bet oogenblik, dat generaal Noliet volgens de Berlpnsche bladec, r-en rota aan de Duitsche regeering heeft gezonden met be- denkingen tegen de tegenwoordige organi- satie van de veiligheidspolitie. Een ge- deelte van het artikel van de Times is juist aan de organisatie van dat iichaam gewijd, dat eriD wordt afgeschilderd als een geheime mobiele legerreserve van troepen van de eerste linie. De Times zet slechts een veldtocht voort, waarmee zp al in Ja nuari begonnen is. Toen ageerde het blad ook nog tegen de burgerwachten (Einwoh- nerwehren), de Orgesch enz. als stille re- servetroepen. De burgerwachten zpn iti- middtls ontwapend. Wat er van al de beschuldigingen van de Times waar is, is op het eerste gezicht niet te beoordeelen. De zaak zal, na het artikel van de Times, nog wel verder aan de orde komen. De korte logeDStraffing van Wolff die boven- dien nog maar op een uittreksel uit het Timesartikel berust, zai diegenen aan den kant van de Entente, die eenmaal Duitsch- laud wantrouwen en zich daarvoor kunnen beroepen op af en toe vernomen uitingen uit het andere kamp, niet geruststellen. Dat wantrouwen gaat zelfs zoo ver, dat men in de ontploffing van Oppau een be- wijs wil zien, dat er in het geheim ont- plofbare stoffen worden gemaakt en Duitsch- iand dus booze piannen heeft. Men zou echter moeten kunnen bewpzen, gelijk de Times beweert, dat er op vele plaatsen tegelpk munitie gemaakt werd en in een gezamenipken omvang, die de behoeften van een leger van 100.000 verre te boven gaat, voor het agument steek kan houden. Een feit is echter natuurlpk dat een land als Duitschland in zpn uitgebreide kleur- stoffennpverheid den sleucel in handen houdt voor "en geweldige productie van ontplofbare stoffen. De strekking van het artikel van de Times is, naar zij zelf zegt, er nadruk op teleggen dat de coDtrolecommisse van 4e geallieerden voor de Duitsche ontwapening haar werk nog geruimen tijd moet voortzetten, ffmo- geiijk zelfs nog twee of drie jaar". Maar ook aan dat. werk zou ten slotte een einde komen en niemand zou kunnen verhinderen, Hij vergiste zich. Het geschreeuw kwam van het dak, waar Fifi nog zat, die volstrekt niet uit den boom was gevallen. Zooals men zich herinneren zal, was Fifi Vollard een bedreven buikspreker, die het geluid, dat hij voortbracht, kon doen komen van welke richting hij zelf verkoos. Achter het huis. lagem lajrdbouwwerktui- gen en stonden een schuur en een kippen- hok en terwijl de agenten daartusschen zochten, kroop hij door het dakvenster, kwam op den zolder en vandaar langs een ladder in de kamer, waar zijn moeder op een stoel aan de tafel zat. In de kamer stond ook een ruw-houten ledikant, met een gordijn er voor. Fifi, die zijn jas reeds had achtergelaten oo den zolder van het huis van Cobin, waar hij er een takkebos mee had aangekleeo, sprong in dat bed, zette een slaapmuts op die hij diep over zijn ooren trok en verborg zich tot aan den kin onder de dekens. lnmiddels zochten de 2 agenten vruch- teloos op het erf, dat bij het huisje hoorde. „Hij heeft niets gebroken", zeide de marskramer, „hij is opgesprongen en weg- geloopen, die rakker". De dronken man keek naar den boom en merkte op: „Als hij van die hoogte is gevallen, dan moet hij zich wel verwond hebben en kan hij niet ver weg zijn". Zij keken naar het veld, dat aan alle kanten het huisje omringde en geheel open was, maar zij zagen niemand. „Wij zullen eens in huis gaan kijken". Zij snelden de boerenwoning binnen. Daar zagen zij een oude vrouw, die aan de tafel zat, schijnbaar bezig met een ge- neesmiddel te bereiden. „Is hier niemand binnengekomen, moe- dertie?" vroeg de dronken man. Zij stond op, drukte haar wijsvinger te gen den mond en fluisterde: „Wees wat stil, als ik u verzoeken mag, mijn goede heeren. Mijn arme man is erg ziek". ,,Heb je niemand gezien?" vroeg nu de marskramer. „Neen, niemand". „Ja", klonk een zwakke stem uit het bed, „ik heb wel iemand gezien". De agent keerde zich driftig om en vroeg: „Waar dan?" De zieke man wees naar het venster, dat recht tegenover zijn bed stond en ant- woordde: „Daar!" „Wat was 'ter voor een?" „Een jongen". Juist." „Hij viel uit den notenboom, maar sprong dadelijk op en liep het weiland in." „Had hij zich dan niet bezeerd?" „Ik geloof 't wel, want hij liep kreupel". ,,Hoe kon hij dan wegloopen?" „Er stond een paard op het weiland, daar sprong hij op en hij is er mee weggereden". ,,In welke richting?" „Rechtuit, hij is het bosch ingereden, dat u hier in de verte zien kunt". Een hevige hoestbui belette den zieke ver der te spreken en de vrouw snelde naar het bed om hem bij te staan. De agenten bekommerde zich niet verder om hem, noch om haar. „Gauw, gauw", zeide de marskramer te gen zijn kameraad, ,,misschien halen wij hem nog in!" En zij snelden weg. Vijf minuten later waren zij verdwenen. Toen wierp Fifi zijn slaapmuts weg en sprong het bed uit. ,,En nu moeder", riep hij, „moeten wij hier niei langer blijven, maar maken, dat wij weg komen. dat Duitschland daarna toch nieuwe oorlog- zuchtige toebereidseien trof. Waar bet op aankomt is den geest van de meerderheid van het Duische valk van weerwraak af- keerig te maken en dat moet men met andere middeleo trachten te bareikeu dan met sch^rp toezicht, dat slechts verzet uiilokt. Frankiijk en Duitschland staan innerlijk, nog onverzoend tegenover elkdar en men kan aileen van een wjjziging in hun geestestoestand en tegelpk van een ver- sterking van den Volkenbond en zijn gpzag verwachten, dat een nieuwe botsing weer niet als een soort van noodlot over Europa losbreekt. DE HONGERSNOOD IN RUSLAND. De te Kopenhagen verschijnende Ber- lingske Tidende verneemt uit Helsingfors, dat volgens beric'nten in de Russische bla- den op 't oogenblik in Tsjetjabinsk in het gouvernement Orenburg 50.000 kinderen zich bevinden, die in Siberie ondergebracht zouden worden. Wegens gebrek aan spoor- wagens, kon dit echter niet geschieden. De kinderen bevinden zich nu in een vreeselij- ken toestand. De meesten zijn ziek, onder- voed en in lompen gehuld. Te Tsjetjabinsk ontbreekt aiies voor hun verzorging: TER NEUZEN, 28 SEPTEMBER 1921. POLITIE-DIPLOMA. Voor het politie-diploma is te Amster dam geslaagd de heer S. A. Lergner te Ter Neuzen. BLOEDVERG1FTIGING. De vrouw van De P.. tijdelijk vertoevende bij een gezin in de Vischsteeg, trapte op een van blik vervaardigd speelgoed en verwond- de zich aan den voet. Deze zwol terstond op. Geneeskundige hulp werd ingeroepen en de vrouw ten spoedigste naar het zieken- huis overgebracht. WONINGBOUW. Bij beschikking van de Ministers van Ar beid en van Financien is aan de gemeente Ter Neuzen, tegen een rente van 5 pCt., een voorschot uit 's rijks kas verleend van ten hoogste 200.000, (annui'teit 5.478 pCt, ge durende 50 jaren te voldoen), aismede een bijdrage van ten hoogste 4978,84, ten be- hoeve van den bouw en de exploitatie van 34 arbeiderswoningen door de vereeniging „Werkmansbelang", alhier. POLDERBESTUREN. Bij Kon. besluit zijn benoemd: tot gezworene van den van Dunnepolder de heer H. van de Vijver te Biervliet; tot gezworene van den Paulinapolder, de heer J. Bliek te Biervliet; in het bestuur van den De Loozepolder tot dijkgraaf de heer B. F. van Opdorp te Hoek, en tot plaatsvervangend dijkgraaf de heer D. Scheele te Ter Neuzen; tot voorzitter van het bestuur der water- keering van de calamiteuze polders Marga- retha, Kleine Huissens en Endragt, de heer A. de Kraker te Zaamslag; tot dijkgraaf van den Kleine Stellapol- der, de heer D. J. Kindt te Hoek. MOTORONGEVAL. Hedenmorgen was de machinist van het aan de ponton in de middenhaven gemeerde motorbootje Gouwzee daarop aan het werk, toen de motor, in brand vloog en hij der- mate in het gelaat brandwonden bekwam, dat hij geneeskundige hulp moest inroenen. Na eenigen tijd was hij met omwonden hoofd weer op het vaartuig aan het werk. ZAAMSLAG. Wij vestigen de aandacht der lezers op de in dit nummer voorkomende adverten- tie betreffende een ten bate der zending in XLII. Soufflard en Castro. Voordat Alliette het huis van Contin ver- liet, had Soufflard haar duidelijke aanwil- zingen gegeven, hoe zij gaan moest, opdat hij haar spoedig zou kunnen terugvinden. Hij hechtte er 'n bijzondere waarde aan, dat zij althans niet in handen der police zou vallen. Zelfs had het hem een hevigen zelfstriid gekost, haar aileen te laten gaan, zonder bescherming blootgesteld aan de vervolging van Milloc en zijn mannen, die door een niet te voorzien toeval op haar spoor gebracht zouden kunnen worden. Wanneer hii daartoe ten slotte toch was j overgegaan, dan was het aileen, omdat de voorzichtigheid hem gebiedend voorschreef, dat alle leden van zijn bende afzonderliik j zouden gaan in verschillende richting. i Maar hij wilde zoo spoedig mogeliik weer bij haar zijn en daarom had hij haar een j complex huizen aangewezen. dat zii berel- I ken kon door het korenveld in rechte lijn I over te steken. i Hij zelf ging daar ook heen, maar door i een laan die er, langs het korenveld. op uit— j liep. Soufflard vreesde nietg voor zichzelf, maar hij beefde voor Alliette. Toen hij door de laan bij de huizen kwam, waaronder als altijd ook eenige her- i bergen, koos hii een daarvan uit om er op j Alliette te wachten. Hii lette er bij het maken van zijn kens niet op, of het huis hem goede kansen booc! om in geval van onraad te vluchten. maar nam d?t, vanwaar hij het beste uitzicht had op het korenveld. Tegen Alliette had hij gezegd: Ga naar die groep huizen en vrees niets; ik zal daar zijn en ik waak. (Wordt vervolgd). mummwgjm, i fwr***"!iinim wm eggsgnata i j rraca wCTOWHBi Mramrai IBB racwi ^S8%?X\>. ^tSfflSSo,. mm trarae HHRTHUB y>T^*\25l®SfiE» m ajkas&jft HSf ipS s&zau lllf II III I iy lllrl 'III Mil III Willi llllttiK^ Bnpgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter openbare kennis, dat ter gemeenteseere- tarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van t A. MARING en P. A. GOETHALS te Axel, om VERGUNNING tot het plaatsen en in werking brengen van een benzinemotor op het perceel kadas- traal bekend in svctie M no 363. Op Maandag 10 October a s., des namiddags 3 uur, zal in het gemeentehuis gelegenheid bestaan om bezwaren tegen de invvilhgiug van dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij, die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen voor het boven- getn'eJde tijdstip, ter Secretarie der Gemeente ken nis nemen van de ter zake ingekomen schrifturen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd zijn zij, die niet overeen- komstig art. 7 der Hinderwet op den bovenbepaalden dag voor het gemeentehcstnur zijn verschenen, ten einde hun bezwaren mondeling toe te lichten. Ter Neuzen, 26 September 1921 Bnrgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, J. HUIZINGA. De Secretaris. B. I. ZONNEVIJLLE. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat de lotelingen dezer gemeente, lichting 1922, die hun wenschen met betrekking tot de inlijving niet bij den Kenringsraad of op andere bij de geldende voorschriften bepaalde wijze hebben kenbaar ge- maakt, alsnog voor lO October u. s. van deze wenschen ter secretarie dezergemeente kunnen doen blijken. Ter Neuzen, 27 September 1921. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter openbare kennis dat door den Directeur der Directe Belastingen, Invoerrechten en Accijnzen voor Zeeland en Wstelijk Noord - Brabant te Breda is ingetrokken zijn beschikking dd. 16 Februari 1916, no. 5/7 en is bepaald, dat met ingang van 1 October a. s. de zitdagen voor de ontvangst van Directe Belastingen te Sluiskil (gemeente Ter Neuzen) zullen gehouden worden op den tweeden Zaterdagvan elke maand, behalve Januari, Februari en December, van v.m. 11 uur tot n.m. 1 uur. Ter Neuzen, den 28 September 1921. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. 59) -avn mviiM

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1921 | | pagina 1