AL0E1EEN NIEUWS- EN ADVERTENTfEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. stbud nam mismab, No. 7195. Vrijdag 9 September 1921. 69e Jaargang. m BINHENLAND. FEUILLETON. BUITENLAW P. PBEDIKBBPBTSS OPENING STATEN-GENERAAL. De opening van het nieuwe zittingsjaar der Staten-Generaal op Dinsdag 20 dezer door de Koningin zal nog steeds op de- zelfde wijze plaats hebben als na den oor- log gebruikelijk werd, nl. met een kleineren stoet dan voor 1914 het geval was. Mr. TREUB. „Het Vaderl." meldt, dat Mr. Treub voorzitter van den Nederlandschen en Jndi- schen Ondernemersraad wordt. Het bestuur van den Nederlandschen en Indischen Ondernemersraad zal in Neder- land en wel in Den Haag zijn zetel krijgen. Dit bestuur, dat uit een groot aantal leden zal bestaan, en waarvan alleen nog de voor zitter Mr. Treub werd benoemd, zal worden samengesteld door de lichamen, die tot de instelling van den raad het besluit hebben genomen, t. w. de meeste maatschappijen, die in relatie staan met Indie, als daar zijn de stoomvaartmaatschappijen, de Konink- lijke Maatschappij tot Exploitatie van Pe- troleumbronnen in Nederlandsch-Indie, de Billiton-Maatschappij en verder ale cultuur- maatschappijen. Het doel van den Nederlandschen en In dischen Ondernemersraad is: behartiging van de belangen van het in Indie gestoken kapitaal. In het Woensdag verschenen eerste num- mer van het weekblad van den Vrijheids- bond schrijft de heer Treub o.m. Het voorloopig bestuur van dien Raad heeft mij uitgenoodigd als voorzitter de hoofdleiding op mij te nemen. Het stelde mij voor een moeilijke keuze. En ik zou het aanbod niet hebben aanvaard, indien ik niet overtuigd was, dat een in stelling, als thans wordt gevestigd, nuttig en noodig is. Na hetgeen ik in de laatste jaren over sociaal-economische onderwer- pen schreef en sprak behoef ik wel niet breedvoerig uiteen te zetten, wat en waarom ik thans een in het leven geroepen coope- ratie der in Ned.-Indie werkzame bedrij- ven ter behartiging hunner gemeenschap- pelijke belangen goed acht in de ontwikke- ling van Ned.-Indie. Prof. Treub zegt in het vervolg van zijn artikel: ..Iptusschen brengt dit voor mij mede, dat ik aan het politieke leven verder geen deel meer zal kunnen nemen. Hoewel ik voor mij overtuigd ben, dat de ondernemersraad voor Ned.-Indie een grooteren invloed zal heb ben, ook op de ontwikkeling van den alge- meenen toestand, neemt het niet weg, dat wie zich in dienst stelt van een bepaalde belangengroep, den schijn niet kan ver- mijden, het algemeen volksbelang, wanneer het er op aankomt, te bekijken door den bril van het speciale belang dat hij dient. De zuiverheid der politieke verhoudingen op welker handhaving wij in Nederland ge- lukkig nog prat gaan, gebiedt in zulk een geval uittreden uit de politiek. Tegenover den Vrijheidsbond staat de zaak weinig an- ders. Indien ik in mijn nieuwe hoedanigheid een werkzaam aandeel nemen aan de leiding van onzen bond, zou daarmede op onze nieuwe partij onvermijdelijk de stem- pel worden gedrukt van inzonderheid de ondernemersbelangen te dienen. Dit laatste nu is de bedoeling van onze partij op economisch terrefn niet, ook al zal zij herhaaldelijk front moeten maken tegen eischen en verlangens van uiterst links, die bij inwilliging schijnbaar wel een klasse- belang, maar zeker niet het algemeen be lang zouden bevorderen. Zoowel voor onze partij als voor mij zelf was het dus bewe- zen, dat ik mij uit het bestuur terugtrok. Ten slotte zegt de heer Treub nog: „Onnoodig is het wel hieraan toe te voe- gen, dat de Vrijheidsbond op mijn steun kan blijven rekenen, dat ik zijne werken met groote belangstelling zal blijven vol- gen en dat mijn beste wenschen hem op zijn levensweg blijven vergezellen. De heer Treub deelt nog mede, dat het zijn voornemen is om, wanneer hij uit Geneve zal zijn teruggekeerd, nog een ver- gadering van de Tweede Kamer bij te wo- nen, ten einde van zijn medeleden afscheid te nemen en daarna terstond als Kamerlid af te treden. 53) Welneen. Die verwenschte takkebossen hebben mij van de wijs gebracht. Eensklaps richtte hij zich cp in op krach- tigen toon hernam hij:' Maar ailes is nog niet uit.'' Hij snelde naar de trap. Komt alien mee! nep hij den anderen toe, zij kunnen nog met ver weg zijn; hier- achter liigt open land, dat wij uit dit huis geheel kunnen overzien, wef een paar mijlen in de rondte en zoo kunnen wij de richting waarnemen, die zij nemen. Een oogenblik later stonden alien aan een venster van ae 'tweede verdieping, dat" een rui|m en vrij uitzicht bood. Dat is een prachtige waarnemingspost, merkte Castro op. Kijkt nu overai goed rond, zeide Milloc tegen zijn mannen, en deelt mij artes mee wat je ziet. Berton was de eerste die een ontdek- De heer Albeda, die als opvolger van prof. Mr. M. W. F. Treub benoemd za? worden verklaard als lid der Tweede Ka- j mer is in 1872 te Groningen geboren. Hi] j is vroeger agent van politie te Groningen j geweest. Thans is hij hulpkeurmeester en opzichter in het openbaar slachthuis te Groningen. De heer Albeda is voorzitter van de Neutrale Algem. Groninger Werk- liedenvereeniging. Naar de Nieuwe Arnh. CI- verneemt, be- staat er groote kans, dat de heer Albeda zijn benoeming als Kamerlid niet zal aan- vaarden. In dat geval zal de heer J. Boers- ma, hoofdredacteur van het Nieuwsblad van het Nodrden, als lid van de Tweede Kamer worden aangewezen. MINISTER VAN KARNEBEEK EN DE VOLKENBOND. De berichtgever van het Hbl. te Paris seint dd. 6 Sept.: Men blijkt hier voor de algemeene ver- gadering van den Volkenbond weinig be langstelling te hebben. Verscheiden bladen stellen zich tevreden met korte mededeelingen van persbureaux en onthouden zich van commentaar. De eenige commentaren die men in de groote bladen vindt, welke speciale be- richtgevers naar Geneve zonden, hebben be- trekking op de keuze van den heer Van Karnebeek tot president, wiens benoeming door de vergadering onder geestdrift werd aanvaard. In die commentaren wordt hulde gebracht aan zijn persoon en zijn juridische en diplo- matieke talenten, ook roemt men hem als een staatsman van discretie. Het „Journal" deelt eenigzins bitter mede, dat de Volkenbond een Nederlander, candidaat van Engeland, tot president be- noemde. Als om dezen zin te verzachten, constateert het blad dan, dat Van Karne beek bijzonder zuiver de Fransche taal spreekt met een zeer gering accent. De .Petit Parisien" brengt eenige bii grafische bijzonderheden omtrent den nieu- wen president en vervolgt dan: De verga dering bracht niet alleen haar stem uit op een eminenten jurist, maar huldigde tevens ook het land waar het internationaal Hof van Arbitrage zetelt." De „Matin" kondigt vetgedrukt aan, dat Van Karnebeek, die Balfour's candidaat bleek te zijn, een eminent diplomaat is, die echter nooit concessies aan de geallieerden heeft gedaan en eertijds weigerde Wilhelm II uit te leveren. Toch zegt de „Matin" in dit verband: „de nieuwe president is een eerste-rangs figuur; dat erkennen zelfs zijn tegenstanders. Hij zal zijn taak met tact en overleg vervullen. Nauwelijks had hij de eerste woorden gesproken of men zag de gezichten van bepaalde afgevaardigden die hem sterk bestreden hadden, zich ontspan- nen. Hun was de charmante verrassing be- reid te hooren, dat deze Nederlander de Fransche taal om zoo te zeggen zonder ac cent kon spreken. NEDERLAND EN BELGIE. De Parijsche correspondent der N. R. Ctrl, schrijft d.d. 6 September: In het laatste nummer van het te Brussel verchijnende tijdschrift la revue generate bespreekt Charles Terlinden het boek van Tardieu over het verdrag van Versailles. Op beide heeft hij heel wat aan te merken, vooral over de manier, waarop de groote heeren bij hun besprekingen te Parijs Belgie in den hoek drongen. Zijn kritiek geldt zoo wel Clemenceau (en natuurlijk diens schild- knaap Tardieu) als Wilson en Lloyd Geor ge. Over de verhouding tusschen Belgie en Nederland doet hij, op bladzij 123 de volgende onthulling: „Door een brief je, afgegeven aan hotel Lotti, ten gevolge van een misverstand met het adres, dat luidde „to the Belgian com mission" vernam de Belgische delegatie den volslagen afkeer der Engelsche admiraliteit, nog door het schrikbewind der duikbooten gehypnotiseerd, tegen elke wijziging van de souvereiniteit over den linkeroever van de Schelde. Eveneens vernam men door de on- bescheidenheid van ingewijden het onbuig- zaam verzet van Lloyd George en Wilson tegen elken afstand van grondgebied door Duitschland aan Nedeiland bij wijze van schadevergoeding voor de „kantons", die het laatste aan Belgie zou teruggeven. De king deed. Ik zie daar ginds 3 mannen in een moes- tuin, links van hier. Maar de timmerman lachte. Herken je hen met? Dat is mijnheer Moulin met zijn 2 man. Waarom blijven zij daar? vroeg Milloc. Kunnen zij niet verder? Of daar is mijnheer Moulin de man niet naar, h !ij^ is onvermoeibaar en wanneer fiij' daar ufijTf, cTan fi|rf 'nij' zePTer in din- derlaag om het wild te overvalfen. Goed, dan zullen wij het zijn kant op jagen. Castro wees naar het korenveld da® ach- ter de moestuinen lag. Daar! riep hij, kijk eens naar dat koren. Aller oogen richtten zich op hej koren, dat nog groen was, maar de hafmen ston- den al vrij hoog. Ik zie daarin een deining, die mij met natuurlijk schijnt. Inderdaad bewogen de helmen zich op een enkef punt, wat bij deze volkomen windstilte wel opvallend was. Het kon met anders ot die beweging moesi veroorzaakt worden door lemand, die door het koren liep en toen zTj stherp toekeken, zagen zij een muts met olauw vuile proef der bladen van het verdrag be- vatte nog een artikel, dat rekening hield met den toekomstigen afstand van een deet van Geldern. Dit artikel werd op aandrln- gen van Wilson geschrapt, toen het comite van redactie, waarin Belgie niet vertegen- woordigd was, de proef corrigeerde. DE SOC. WETHOUDERS VAN ROTTERDAM. De twee socialistische wethouders van Rotterdam de heeren Heijkoop en De Zeeuw hebben in de Dinsdag gehouden vergade ring hun mandaat ter beschikking gesteld van den raad, nadat d-_ge met 23 tegen 21 stemmen een motie-De Meester inzake de alcoofwoningen had aangenomen. V6or stemden de R.-K., A.-R., C.-H., Vrijheids bond; tegen de sociaal-democraten, de vrij- zinnig-democraat, en de communist. Het covenant, na de verkiezing van 1919 ge- sloten, is daarmede verbroken. HET VLAG1NCIDENT TE CHEMNITZ. De heer Rink heeft aan den Minister van Buitenlandsche Zaken de volgende vragen gesteld: 1. Wil de Minister aan de Kamer mede- deelen, of aan de dagbladberichten, dat op den verjaardag der Koningin betoogers het Nederlandsch consulaat te Chemnitz zijn binnengedrongen, geeischt hebben, dat de uitgestoken Nederlandsche vlag, als een „reactionnair symbool" onmiddellijk zou worden ingehaald en dat de consul aan dien eisch zou hebben voldaan, geloof moet wor den geslagen, c.q. hoe de zaak zich heeft toegedragen? 2. 1$ de betrokken consul, of wie hem verving, een Duitscher of een Nederlander? 3. Welke maatregelen heeft de regee- ring naar aanleiding van het voorgevallene reeds genomen, en welke verdere maatrege len stelt zij zich voor eventueel te zullen nemen? AANVARING TUSSCHEN TWEE NEDERLANDSCHE ONDERZEEERS. Woensdagnacht zijn de onderzeebooten der Nederlandsche marine 0 6 en 0 4 tij- dens een oefening op de Noordzee buiten het zeegat van Goeree met elkaar in aan- varing geweest. Met geringe materieele schade liep alles af. GEEN VERM1NPERING VAN SALARISSEN. In sommige dagbladen is een bericht opgenomen, als zou bij de Regeering in overweging zijn een vermindering van de salarissen de Rijksambtenaren, waar tegen over dan een vergoeding tot gelijk bedrag aan de fungeerende ambtenaren zou ver- leend worden. Te bevoegder plaatse is hiervan echter niets bekend. EEN NIEUW STANDBEELD VOOR KONING WILLEM II. Dinsdag 13 dezer zal de burgemeester van 's Gravenhage, Mr. Patijn, ten stad- huize eene commissie installeeren ter ver- krijging van een nieuw standbeeld voor Koning Willem II. Het tegenwoordige standbeeld op het Buitenhof zal n.l., wanneer de nieuwe ver- keersweg tot stand komt, moeten worden verplaatst. Het denkbeeld is nu in overwe ging om het brons van het bestaande stand beeld te vergieten volgens het model van het ruiterstandbeeld van Willem II, waar van de maquette zich in het Rijksmuseum te Amsterdam bevindt en dat in origineel in Luxemburg staat. DE OPSTAND DEk MOOKEN. Uit Tanger wordt gemeld: Een Spaan- sche colonne, die haar operaties Degon van Eitraisj uit, heeft! ini het district ten oosten van Alcazar een groot succes be- haald. De Spaansche troepen verrichtten met succes een opmarssch door een moei- lijk terrei'n, brachten cfe opstandehrigen groote verliezen toe en slaagden enn, zich in dit gebied vast te zetten. Deze expedi- tie, die op een zeer gelukkig oogenblik werd volvoerd, zal waarschijnlijk een gun- stige moreele uitwerkfng hebben. lint tusschen de halinen, die Milloc her- kende uit de kiekeboe in de rue Cocatnx. De mooie Alliette, nep hij uit. Hij wendde zich tot Berton en beval hem; Ga jij die vrouw achterna. Berton snelde weg. Castro keek weer uit en wees nu naar een pad, dat, tusschen 2 heggen doo®, langs het korenveld hep. Daar, nep hij. Milloc keek in de aangewezen richting en mompelde: Soutflard. Inderdaad gmg Soufflard fangs de heg, zooveel mogelijk in de schaduw. Hij liep zoo snef hijf kon, in gebogen houdfng en zonder om te kijken. Castro hernam Dit pad loopt uit op een weg, iwaar ver- scheidene herbergen zijn, waar hij zeker een schuilpiaats zal geen zoeken. Ga hem achterna, bevaf Milloc, ik volg je zoodra ik hier weg kan; ik wijl hem zelf arresteeren. 1 enminste als hij niet in mijn handen vait en ik onmogelijk kan wachten. Goed, maar wees vooral voorzichtig,, want Soufflard is zoo sterk als een slier MORGAN TE BERLIJN. Morgan Jr., de groote kapitaiis't, is vijf dagen lang in streng incognito te Berl,'ijn geweesi. Hij kwam per vliegtuigj uit "En geland, in gezelschap van zijn secretaris. Naar verluidt zou hij hier met leidende bankiers, met den directeur-generaal van de A.E.G., en met vooraanstaande leden van de Stinnesgroep volgens andere be- richten met Stinnes zelf besprekingen hebben gevoerd. De B. Z. a. M. weet mede te deelen, dat het bezoek van1 Mor gan in verband staat me® onderhandelin- gen, die een Duitsche industri,egroep en de Duitsche Bank met Amerikaansche ban- ken hebben gevoerd over de vorming van een belangengemeenschap, waardoor aan de betrokkenen Amerikaansche credieten zouden worden verleend. Het Berliner Tageblatt gelooft, dat Hierpont Morgan's verblijf te Berlijn in verband te mogen brengen met het be gin van bepaalde Russische zaken, waar- toe, in samenwerking met de Engelsche firma's Vickey en Armstrong en verschei- dene Duitsche groepen, reeds sedert ge- ruimen tijd de weg was gebaancf. Het 8 Uhr AbendblaU) deelt mee, dat er ten rechte twijlel wordt uitgesproken, 6T Pierpont Morgan in werkelijkheid te Ber lijn is geweest. General-direktor Deutsch, van de A. E. G.„ met wien Morgan naar gemeld wordt, onderhandelfngen heeft ge voerd, spreekt dit tegen, terwijl de onder- handelingen met Stinnes, waarvan even eens gesproken is, onmogelijk zijn, daar zich Stinnes thans in Kopenhagen op- houdt. TER NEUZEN, 9 SEPT. 1921. KONINKLIJK BEZOEK. Met belangstelling is door de bevolking van Zeeuwsch-VIaanderen voorzeker kennis genomen van het bericht, dat H. M. de Ko ningin Haar bezoek aan Zeeland, ter gele- genheid van de Landbouwtentoonstelling te Middelburg—Vlissingen ook uitstrekt tot Zeeuwsch-VIaanderen en, vergezeld van Prins Hendrik en Prinses Juliana ook onze landstreek bezoekt, welke laatste alsdan voor het eerst den Zeeuwsch-Vlaamschen bodem betreedt. Onvermengd zal dit genoegen niet zijn, daar het den bewoners wel spijten zal, dat het bezoek zoo kort duurt en niet veel meer zal zijn dan een doorrijden. Toch worden nog verschillende plannen beraamd, om door eene feestelijke ontvangst der Konink- lijke familie blijk te geven van de trouw en aanhankelijkheid der Zeeuwsch-Vlaamsche bevolking. Een bijzonder voorrecht valt den heer J. de Kraker dien dag ten deel, daar Hare Majesteit voornemens is, na met Hare auto te Zaamslag te hebben gestopt te rijden over Reuzenhoek naar den Groote Huis- senspolder, naar de hofstede van den heer De Kraker, waar zal worden uitgestapt, en zoo mogelijk eenigen tijd vertoefd, tot het gebruiken van de thee en waar het geheele boerderijbedrijf zal worden bezichtigd. Vooral Prinses Juliana schijnt bijzonder veel belang daarin te stellen en wenscht omtrent een en ander nauwkeurig te worden ingelicht. Een en ander is een uit- vloeisel van het intiem bezoek, dat de Zeeuwsch-Vlamingen en Limburgers in 1919 aan de Vorstelijke familie in den tuin van het Huis ten Bosch brachten en waarbij ook de heer De Kraker als voorzitter met het Zaamslagsche zanggezelschap tegen- woordig was. Naar we vernemen maakt Z. Exc. de Commissaris der Koningin in dit gewest a.s. de reis door Zeeuwsch-VIaanderen overeenkomstig den door de Vorstelijke familie te volgen weg. VLIEGEN. Er is op het tijdelijke vliegterrein aan den Koedijk in toenemende mate gebruik ge- maakt van de gelegenheid voor passagiers- vluchten. Woensdag werd van af 's namid- dags feitelijk tot het invallen der duisternis gevlogen en enkele liefhebbers werden tot den volgenden dag uitgesteld, hoewel Don- derdag niet meer gevlogen is. Woensdag werden tochten gemaakt naar Zaamslag, Westdorpe, Sas van Gent en zelfs naar IJzendijke, alwaar naar we ver- namen binnenkort ook zal gevlogen worden. Als een bijzonderheid kan zeker gemeld en zoo dapper als een leeuw. Ik zal wel oppassen. Hij wilde weggaan, maar keerde nog even om en vroeg: Hoe vind ik u terug? Milloc haalde een ffuitje uit zijn zak en gat hem dit. j Blaas hier tweemaal op, dan weet ik waar ik je kan vinden, zef Milloc. Goed. Castro snelde de trap at eh een oogen blik later was hij buiten. De timmerman was op den uitkijk blij ven staan en zei nu: Daar loopt er weer een, langs die hei- ning, hij blijft telkens staan om achter zich te zien en loopt dan weer door. Milloc moest een oogenblik met de oogen zoeken, maar vond hem toen ook. Otschoon de atstand tamelijk groot was, herkende hij toch ook in dien man (een der aanwezigen uit de kiekeboe en hij be- greep aan de persoonsbeschrijving die hij uit de dossiers geput had, dat 'let Lesage moest zijn. Hij en de timmerman volgden de bewe- gingen van den vfucTifeTing en laatstge- noernde fiep met een vreugdJScreef u**: Mooi zoo, hij loopt precies den kant op worden, dat alhier nog een tocht door de lucht meegemaakt is door den 82jarigen I. Gerreman, die vroeger vele uren als dui ker onder water heeft doorgebracht, en nu ook eens een proef je wilde nemen hoe het boven de aarde ging. Het was hem, zooals trouwens alle passagiers, goed bekomen. Woensdagavond werden door den heer Bruggeman, die een accuraat vhegenier ge- bleken is, met de driedekker weer demon- straties gehouden, waarbij hij de talrijke toeschouwers weder verbaasde door zijn loopings en gewaagd vliegen. Dank zij de medewerking der gemeente- en rijkspolitie werd de laatste dagen her afzetten van den Koedijk tegen gratis toe schouwers goed gehandhaafd. hetgeen dan ook van invloed was op het bezoek aan het terrein. Het aanvankelijk geringe financieel succes is oorzaak geweest, dat de lucht- accrobaat niet herwaarts gekomen is. Naar we vernemen staat het vast, dat deze bij de Zondag onder Hulst te houden demonstra tes zal werken, doch daar is reeds een be paalde som als opbrengst gegarandeerd. Het vliegveld aldaar is niet van af den openbaren weg zichtbaar. GEREF. KERK. Op het tweetal te Apeldoorn komt voor Ds. J. R. Goris te Schoondijke. EXAMEN HOOFDAKTE. Geslaagd te Breda voor het examen hoofdakte, mej. P. M. Risseeuw te Groede. POLITIE. Door den Commissaris der Koningin is benoemd tot gemeente-veldwachter te Wis- sekerke, M. de Bart, gemeente-veldwachter te Boskoop, vroeger agent van politie alhier. EEN WAARSCHUWING! Eenige weken geleden was een elfjarige knaap in de Oostelijke waterleiding alhier, bij het zoogenaamde „penantje" aan het baden. Hij geraakte in groot gevaar, maar werd door een paar andere knapen gered. Naar aanleiding van deze gebeurtenis schrijft men ons maakten een paar snui- ters, die op school met den drenkeling in dezelfde klasse zitten, het volgende versje: Keesje, pas op voor penantje, Zit niet te dicht aan het kantje, Anders ga jij in je mandje En ze brengen jou naar 't overkantje. Zooals men weet wordt aan ,,'t over kantje" de nieuwe begraafplaats aangelegd. STOPPELDIJK. Met ingang van 1 Nov. a.s., den dag der opening van de R. K. school, wordt de open- bare school aan de Veerstraat gesloten. De openbare school te Pauluspolder wordt niet opgeheven. Zondag 11 September 1921. tsfirrfformeerde Merken. V.'tr. iSterefarrneerde Kerk. t Vioos w(j ks traat.) Ter Neuzen. 9 u., 2 a. en 5* u., (oude tijd) Ds. Van de Garde van Opheusden. jLoIcomI )t£jben-ELaftzer"(Kerkhoflaan.) I Ter Neuzen. u., Evangelisatie. waar mijnheer Moulin met zijn Thanne- tjes in hinderlaag liggen. Ga jij hem dan aciuerna, beval Milloc, om hein den terugtocht at te snijden. De timmerman ging heen. Nu oleet Miiioc nog met den marskra- mer over. Zij tuurden verder naar buiten. Is er nu niets meer? Vroeg Miiioc. Er volgde een oogenblik stilte. jawel, zei de marskramer eensklaps, ik zie nog iets. Milloc zocht, maar mompelde: Ik z:e niets. Daar. W aar Ziet u dien boom, een paar honderd meter van ons at? Bij dat iage huisje? Ja. W efnu Er zit er een in den boom. Ja, ja, nu zie ik hem. Hoort die er ook bij? En ot. ik herken hem. Wie? Fifi Vollard. (Wordt vervolgd.j «wgpy >'-'i wmaammmmammmmmmm Hervormde Keric Ter Neuzen. 9J u., Ds. A. Timmerman en 2 u., Ds. A. Timmerman, Bediening van den H. Doop. Sluiskil. 9£ u. en 2 u., dhr. L. Dek. Hoek. 9J u en 2£ u., Ds. E. Raams. Zaamslag. 9£ u. en 2£ u., Ds. G. van Dis. Axel. u Ds. J. B. Th. Hugenholtz van Axel en 2 u Ds. J. B. Th. Hugenholtz van Purmerend. Sas van Gent. u., Ds. H. Akersloot van Hoaten Roos. Philippine. 2 u., Ds. H. Akersloot van Houten Rods. Hulst. 10 u., Ds. Hermanides. Hontenisse. 10 u., Ds. W. J. van Lindonk. Hoek 10 u. en 3 u., leeskerk. Zaamslag. 9 u. en 2 u., Ds. L. de Bruijne. tieri'orrneertie. Ge.-neante. (Vlooswijkstraatj. Ter Neuzen. 9 u., 2 u. en 5J u. (oude tijd), Ds. Neerbos. zich {tud-Qereformeerdegemeente H Kerkdiensten te Ter JS'vuztn. Zondag zijn de H. H. Diensten om 7, 8j en 10 uur 's Namiddags om half drie Lof.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1921 | | pagina 1