ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. b u i t ETunnr No 7191 Woensdag 31 Augustus 1921. 69e Jaargung, BTBXJP TKCTCV MISDAAB. BIHHEHLAND. FEUILLETON. PROF. TREUB OVER DEN ECONOM1SCHEN TOESTAND. In de Donderdag te 's Gravenhage ge- houden vergadering van de vereeniging „Nederl. Fabricaat hield prof. Mr. M. W. F. Treub een rede over: de economische toestanden in het werken der vereeniging „Ned. Fabricaat." Spreker zeide, dat de vereeniging zeer zeker reden van bestaan heeft. Hij wees erop, dat wanneer er een land ter wereld is waar een dusdanige vereeniging reden van bestaan heeft, dit Nederland is, daar nergens ter" wereid zoo'n vodrkeur woid't gegeven aan vreemde namen en vreemde producten, als juist hier. Hij wilde dit kwa- lificeeren al's „un des defauts de nos qua- lites. Wij zijn geneigd, internationaal te den- ken en internatioaal te voelen. Dit geeft ons een voorsprong boven andere landen van Europa. Bij de internationale conferen ce te Stockholm, waarvan spreker juist te- rugkeerde, zaten de meeste leden voor spek en boonen, doordat ze geen andere taal verstonden dan de hunne. Dit zou in Neder land niet kunnen. Maar tegenover dit voordeel, dat we hebben, staat het nadeel van de neigingen van vreemde zaken boven de Nederland- sche te doen gaan. Dit tegen te gaan is ech- ter slechts een klein deel van de taak dezer vereeniging. We leven thans in een tijd van econnomische ontwrichting als we sedert het begin der 19e eeuw, niet kenden. En thans slaat deze ontwrichting veel dieper wonden in verband met den internationalen handel, die zich in de laatste eeuw zoo ge- weldig heeft ontwikkeld. Er zijn nu zooveel toestanden onderstboven gekeerd en het in tern verkeer heeft zoodanig geleden, dat ook de landen, welke niet in oorlog zijn ge- weest, ook den terugslag voelen. We voelen thans hoe sterk de crisis die komen moest, zich doet gevoelen. Het is thans de vraag: hoe komen we uit de te- genwoordige crisis zonder al te veel kleer- scheuren? Men richt al te veel de oogen op die middelen, waarvan men vooruit weet, dat zij de kwaal zullen verergeren. De Duitsche industrie kan nu zoo ge- makkelijk op de wereldmarkt concurreeren, omdat dat land een van de vele voorbeel- den is, tot welke contrasten de ontwrich ting dyr economische toestanden kan leiden, De kracht van Duitschiand ligt in zijn eco nomische zwakheid. Na den wapenstilstand is het verkeer minder abnormaal geworden en maand na maand wordt voor dubbel zooveel waarde uit Duitschiand naar Neder land uitgevoerd als andersom. In Duitsch iand is de levensstandaard sterk gedaala. De eischen die men aan het leven stelt, zijn door den drang der omstandigheden veel minder geworden en de loonen zijn er lager dan in andere landen. Stel, men slaagde erin voor sommige be- drijven door heffing en invoerrechten den binnenlandschen afzet te verhoogen, zou dit weer geen ongusntigen invloed op den prijs uitoefenen? We moeten veel meer den invoer van goedkoope producten bevorde- ren. Wanneer men den weg van de anti- dumpingspolitiek zou opgaan, zou men toch niet de armoedsconcurrentie van Duitschiand kunnen bedwingen. Wat Nederlad betreft, moet men goed onderscheiden den afzet in het buitenland en dien in het binnenland. Op den laatsten afzet richt men te veel het oog. Het spreekt vanzelf, dat wij nu ons land overstroomd zien van producten uit Duitschiand, de in- dustrieelen een beweging op touw zetten om bescherming te vinden voor hun industrie. De vraag is of de kwaal niet zal verergeren als men eraan toegeeft. Voor spreker staat het laatste vast, al onkent hij, dat hij een theoretische dogmatische vrij handelaar is. De stelselmatige samenwerking tusschen 49) Dat verwondert mij niet, want ik herken dien brief. Souftard keek ook naar buiten en over- tuigde zich, dat de knaap goed gezien had, waarna hij vroeg: Wat is dat dan voor een brief? Dat is.... de brief van Micaud. Deze sidderde. Aanstonds echter herwon hi] zijn kalm- te en op ironischen toon zeide hij: Nu heb ielm mijn kleeren doorzocht, tot zelts mijn schoenen en mijn kousen. Fifi heeft zelt heel de kamer nondge- snufteld waar wij zaten en er is niets gevonden. Is dat nu nog met genoeg? Hoe het mogelijk is begrijp ik zelt niet, antwoordde Fifi, en toch zou, ik er wei ik-weet-met-wat onder durven verwedden dat het dezelfde brief is, dien ik jou uit je zak heb zien halen. Dan zullen we maar aannemen}1 aat ik hem zelt aan Milloc gegeven heb en dat jelui er allemaal omheen gestaan hebben, zonder er lets van te bemerken, spotte Micaud. Maar het wantrouwen van den hootd- man vermocht hi] met zijn spot met tot zwijjgen te brengen, want deze voegde hem dreigend toe: Alles zal wel opgehelderd worden, Mi caud, en dan... wee je gebeente. Meer zeg ik voor 't oogenblik met. Micaud had, toen hij door Alliette zijn verraad ontdekt zag en begreep dat hi] de staatsmacht en de industrie heeft j Duitschiand indertijd groot gebracht. Dit is een feit, dat spreker niet wil wegrede- i neeren. We hebben hier te maken met Ne- i derland en hier staat het zoo: Is er eenige j verbetering te verwachten door wering van buitenlandschen invoer? Neen. We zouden de zaak hiermee verergeren. De factoren die hier werkzaam zijn, zijn zoo machtig, dat de invloed van Regeerings- wege, van welk land ook, nihil zou zijn en men goed doet z«ch van maatregelen te onthouden. Al heeft men Duitschiand overwonnen, men zegt, dat het nog niet tot een onge- vaav'ijkeri concurrent is gereduceerd. De politiek, door de groote mogendheden ge- volgd om de eigen industrie te bevorderen en de Duitsche uit te sluiten moet binnen korten tijd, gaat men zoo door, opnieuw tot een uitbarsting leiden. Terugkomende op 't doel van „Nederlandsch Fabricaat", zeide spreker, dat het prac- tisch werk is, de industrieelen, die Neder- landsche waren op de wereldmarkt brengen, de geiegenheid te stellen die zekerheid te kunnen geven. Voorlichting te geven bij be- drijfsinrichting aan fabrikanten is eveneens een zeer nuttig doel. Spreker wees op een enorme fout van onzen handeldrijvenden middenstand, namelijk om zijn kracht te zoe- ken in kleinen omzet, met groote winst en niet in grooten omzet met kleineWinst. De oorlog heeft niet zooveel schade aan- gericht, doordat er zooveel machines ver- nield en schepen in den grond geboord zijn (de tonnenmaat van nu, vergeleken met die van voor den oorlog bewijst, dat deze achterstand zeer spoedig in te halen is), de groote schade heeft de oorlog gebracht doordat in het normale bedrijf niet voldoen- de afgesehreven kon worden vodr herstel, vernieuwing en reserve voor den aankoop van nieuwere werktuigen, die de arbeids- kracht verminderen en de productie ver- h oogen. Spreker hoopte, dat in deze ernstige crisis geen moedeloosheid getoond zou worden. De crisis zal zeker niet overwonnen worden als men niet ten toon spreidt de hoogst mo gelijk energie en de allergrootste in span ning. NACHTARBEID IN BAKKERIJEN. Bij de Tweede Kamer is ingediend een wetsontwerp tot wijziging der Arbeidswet 1919. In de memorie van toelichting zegt de Minister van Arbeid, dat, daar niet te ver wachten is, dat de in't voorontwerp gedane voorstellen, voor 24 October 1921 tot wet zullen zijn verheven, aan art. 39 het tijdelijk karakter moet worden ontnomen. Krachtens die artikel kan de Minister tot 24 October under bepaalde voorwaarden toestaan, dat in broodbakkerijen nachtarbeid wordt verricht. Spoedig na de invoering der wet bieek, dat om verschillende redenen in verschil- lende gevallen nachtarbeid behoorden te worden toegestaan en wel in het belang van de broodvoorziening der bevolking, bij dub bel feestdagen alsmede bij oven-defecten, ziekte van personeel enz. Artikel 39 is ook nog voor een ander doel- einde gebruikt en wel om aan bedrijven met 6 of meer bakkersgezellen, enkele uren voor- arbeid, zijnde arbeid, bestaande in het ge- reedmaken van deeg en ovens toe te staan. Daardoor was het mogelijk het vervoer en den verkoop van brood van een vroeger uur af toe te staan dan met toepassing van art. 37 had kunnen geschieden. Zulks bleek in verschillende gevallen noodzakelijk om te voorkomen, dat de be- trokken broodbakkerijen tegenover het klein- bedrijf, dat sneller met zijn product gereed kan zijn, in een ongunstige positie zouden worden gebracht. Ook hier is, in verband met den in art. 39 gestelden termijn, voor- ziening noodig. verloren zou zijn, wanneer de brief op hem bevonden werd, een staaltje van han- digheid gegeven, dat een beroepsgooche- laar hem zou hebben benijd: hij had den brief uit zijn zak gehaald en onder zijn beenen tusschen het matwerk der tabouret, waarop hij zat, gestoken, terwijt zijn ar- men cn handen onbeweeglijk op zijn khie- en bleven rusten en hij alleen de vingers bewoog, die hij tusscnen zijn beenen, voor den spiedenden blik van Fifi verbor- gen hield. In atwachtfng dat het raadsel wordt opgelost, hernam de jongen, moet Mi caud hier in de plaatsi van Soufflard aan het venster komen staan, opdaf Milfoc steeds hier 3 hoofden zal zien. Ik kom, zei Micaud], Zet eerst de pet van Soufflard op. Micaud en Soufflard verwissefden van hoofddeksel en eerstgenoemde kwam nu naast Lesage staan. Deze week huiverend terug en Fifi, die het zag, vroeg: Wat scheelt er aan, oompje? Drommels, die Milloc kijfkt mij vi(kk in mijn facile. Die kerel jaagt mij den dood op 't lijt, ik kan hier niet langer blijven staan. Nu, ga dan heen en bipnen 2 miuteh staat Mijftoc vlak voor je en pakt je bij je kraag. Wou je dat dan liever? Maar we zullen toch eenmaal hier van daan moeten. En zoo gauw mogelijk. Nu dan? Zoo gauw mogelijk, zeg ik, maar "T is nu nog niet mogelijk. Wanneer dan? Laat dat maar aan mij over, ik heb je toch gezegd dat ik nog meer in mijn mars NEKKRAMP. j Staatsblad no. 1021 bevat het Kon. be- sluit van 3 Augustus 1921, waarbij de wet van 4 December 1872, houdende voorzienin- gen tegen besmettelijke ziekten (met uitzon- dering van art. 20) van toepassing ver- klaard wordt op nekkramp. Dit besluit houdt verband met het meer voorkomen dezer besmettelijke ziekte hier te lande. F1NANCIEELE VERHOUDING RIJK EN GEMEENTEN. Ingesteld is een sfaatscommissie met op- dracht te onderz<,^ken, hoe op de meest doeltreffende wijze tde financieele verhou- ding tusschen rijk en gemeenten zal zijn te regelen. Daarin zijn benoemd tot lid en voorzitter mr. dr. F. A. C. graaf van Lynden van San- denburg, commissaris der Koningin in Utrecht, tot leden mr. M. J. C. M. Kolkman, j. van den Tempel, mr. M. W. F. Treub, mr. J. A. de Wilde, leden der Tweede Kamer. Tot secretaris is benoemd mr. dr. A. van Doorninck, griffier der Provinciate Staten, te Utrecht. DE WINTERDIENST OP DE SPOORWEGEN. Naar van officiet e zijde wordt medege- deeld, zal de winteruienst op de Nederland- sche spoorwegen Maandag 24 September beginnen. FRANKEERING BUITENLANDSCHE BRiEVEN. De directeur-generaal der posterijen en telegrafie vestigt er de aandacht op, dat geen verzending plaats vindt van stukken voor het buitenland, welke (klaarblijkelijk) met opzet ongefrankeerd of ontoereikend gefrankeerd ter post worden bezorgd. Ter voorkoming van vertraging in de over- eenkomst wordt aan belanghebbenden aan- bevolen, om zich voor de ter post bezorging zoo nauwkeurig mogelijk te vergewissen of den naar het buitenland bestemde brieven en andere stukken toereikend zijn gefran keerd. D1 POLITIEKE TOESTAND IN DUITSCHLAND. Maandagmorgen heeft het Rijkskabinet een zitting gehoudeonder voorzitterschap van den Rijkspresident Ebert. Men heeft den politieken toestand besproken in ver band met de gebeurtenissen te Griesbach en met de Zondag te Potsdam plaats gehaa hebbende incidenten. Als resultaat van deze besprekingen is een oproep der regeering gepubliceerd waarin o.a. gezegd wordt, dat de regeering met bezorgdheid vervuld is door het meer en meer in verval raken van de openbare zeden in Duitschiand, terwijl de grondslagen van het rijk dreigen omver geworpen te worden De toon van de pers, die dit verderfelijke streven dient, wordt met den dag driester. Openlijk wordt zoowel als onder bedekte termen door zulke organen of in vergaderingen tot gewelddaden, ja zelfs tot moord tegen politieke tegenstan- ders aangespoord. De huidige regeering wordt van die zijde voorgesteld als een troep onbekwame mannen, die de patriot- tische plicht gebiedt uit den weg te ruimen. De nood van het vaderland maakt het nood zakelijk met gestrengheid tegen dit drijven van gewetenlooze en verblinde elementen op te treden. In verband hiermede is een verordening van den Rijkspresident gepubli ceerd, waarin bepaald wordt, dat tot het herstel der openbare veiligheid en der orde in het rijksgebied: 1. Periodieke drukwerken, welker inhoud uitnoodigt of ophitst tot gewelddadige wij ziging of terzijdestelling der grondwet door gewelddaden tegen vertegenwoordgers van den republikeinsch-democratischen staats- heb? Soufflard, die naar zijn trapraampje was teruggekeerd kwam weer boven en riep. Daar komen zij. Angstig vroeg AUJiette: Wie? De smerfssen. Maar zij moeten nog een heel eind weg zijn, zei Micaud. Jawel en hun weg is niet gemakkelijk, zij moeten over verschillende heggen en hei- mngen klimmen en telkens een omweg maken. Zijn ze 't wel? vroeg Fifi. ,,Beslist, daar kan ik mij met in vergis- sen. Hoeveei er zijn? Vier. Zie je den coco? Duidelijk. a En den orgelman? Met zijn orgel op den rug, dat moet een reuzen kerel zijn. Hij loopt zoo vlug of hij vleugels had in plaats van zoo'n kast te moeten dragen. ja, dat is de inspecteur Moulin, zei Fifi, daar moet je voor oppassen, dat is de kwaadste rakker van de heele Pretec- tuur, haast net zoo erg als Milloc zellt. Hoeveei tijd zouden zij noodig hebben om hier te komen? vroeg Alliette. Tien mimjten. In dien tijd kunnen wij alien de plaat gepoetst hebben. Ja, maar dan moet er ook opgesloten en met langer gebabbeld worden. Zullen we gaan En de geheele bende antwoordde als uit een mond: j Ja. Zijn er geen menschen in de tumen? vorm en tot ongehoorzaamheid aan de wet of een goedkeuring of verheerlijking van dergelijke handelingen vormt of minachting voor grondwettige organen kweekt, gedu- rende hoogstens veertien dagen verboden kunnen worden. 2. Vereenigingen, optochten en betoo- gingen kunnen worden verboden, als ge- gronde vrees bestaat, dat in vergaderingen besprekingen plaats vinden, die de boven- genoemde handelingen tot onderwerp heb ben. De rijksregeering verklaart zich over- tuigd, dat alle rechtgeaarde Duitschers zich achter haar scharen en met haar zullen sa- menwerken ter bescherming van de grond wet en der wetten. Zij zal met onverbidde- lijke gestrengheid tegen iedere oproerige beweging optreden en noodigt alle organen van het rijk en van de afzonderlijke landen uit met volkomen onpartijdigheid en zonder aanziens des persoons de verordening zon der voorbehoud te doen naleven. Rijkskanselier dr. Wirth heeft aan een vertegenwoordiger van de Frankfurter Ztg. verklaard, dat de binnenlandsche politieke toestand in Duitschiand zeer ernstig is en dat de republiek in gevaar verkeert. Tegen de tweedracht zaaiende demagogie moet zoo energiek mogelijk worden opgetreden. De moord op Erzberger. Hoewel de Duitsche regeering een beloo- ning van 100.000 mark uitgeloofd heeft voor de aanhouding van den moordenaar van Erzberger, is deze tot dusver nog niet ge vonden. De Berlijnsche geheime politie is eveneens op de plaats der misdaad aange- komen. De nasporingen der politie naar het verblijf van den vaandrig Ortwin Von Hirschfeld, die reeds eerder den aanslag op Erzberger pleegde, hebben geen resultaten opgeleverd. Veertien dagen geleden is Hirschfeld uit de gevangenis ontslagen waar hij. naar het heette, zijn straftijd uitgezeten had. Thans doen echter geruchtea de ronae, dat hii wegens ziekte uit de gevangenis ont slagen is. Beweerd wordt, dat hij zich dezer dagen in de buurt van Griesbach opgehuu- den heeft. Het onderzoek wordt nog kracht'g voort gezet. Het is voornamelijk geconcentrcerd op een bepaald spoor. Politiehonden wor den gebruikt bij de nasporingen on men heeft gipsafdrukken van het genoemde sooor gemaakt. Erzberger's ambtsvertrek te Ber- lijn is notarieel verzegeld. Uit Frankfurt wordt gemeld, dat de be stuursleden van de Centrumpartij en de leden van de Rijksdagfractie van het Cen trum een oproep gericht hebben tot de leden der Centrumprtij, waarin o.a. gezegd wordt: „Erzberger is het slachtoffer geworden van een sluipmoord. Hij stond bij den politieken strijd op den voorprend en hoe is die strijd tegen hem gevoerd! Niet met eerlijke wa- pens, maar met hartstochtelijken haat en de openbare meening is met laster en leugens vergiftigd. Mogen alle Duitschers bijeen- komen om zich met kracht te verzetten tegen elken strijd met vergiftige wapens, gevoerd tegen de noodlottige volksophitsing. Wij zullen trouw aaneengesloten blijven tot handhaving van de orde en wet, onze oude spreuk indachtig: Voor waarheid, recht en vrijheid!" OPPER-S1LEZIE. De zaak voor den Volkenbondsraad. De Raad van den Volkenbond is Maan- dgnamiddag te Geneve bijeengekomen, ter behandeling van het schrijven van den voor zitter van den Oppersten Raad, waarin ad- vies werd gevraagd over de bepaling van de grens tusschen Polen en Duitschiand in Opper-Sliezie. Na het rapport over deze aangelegenheid door den voorzitter, burg- graaf Isji, uitgebracht, te hebben aange- hoord, besloot de Raad overeenkomstig het daarin gegeven advies, de opdracht te aan,- vaarden, van welk besluit telegrafisch aan Briand mededeeling werd gedaan. vroeg Fifi. Niemand. En op den weg? Geen kip. Waar komen we terecht als wij uit hej venster klimmen? In een s.nalle gang tusschen de tuin- muren. En daarachter? Links een korenveld. En rechts? Stegen,, sloppen en loodsen. Nu goed atspreken. Als wij eenmaal buiten zijn, gaat elk zijns weegs. Atgesproken. En vanavond komen we allemaal bij Soufflard. Goed. Maar in welke van zijn womngen „Reu des Boulanges. Terwijl Soufflard dit zeide, verliet hij het trapvenstertje weer. Vervolgens wendde hij zich tot den waard. Vlug, vader Cautin, zeide hij, haai 2ste- vige beddeiakens, knoop die aan elkaar en maak ze vast aan een venster op de etrsie verdiepmg. Cautin holde de trap at. Fifi, die aldoor aan het dakvenster staan bleef, met de oogen op den voorgevebvan „De Ratelslang" gericht riep: Nog iets. Soufflard kwam bij hem en zei: Gauw dan? Als zij ons uit het achterraam zien klim men zullen zij wei een of ai^fer signaar ge ven aan hun kameraden hier. Wat moe ten wij dan doen? Dat zullen wij wel verder zien. En tot Alliette en vrouw Vollard gewend De voorzitter stelde vervolgens voor, om de volgende vergadering van de buitenge- wone bijeenkomst op Donderdag vast te stellen, teneinde den leden tijd te laten ken- nis te nemen van alle bescheiden, die be- trekking hebben op de vraagstukken nopens Opper-Silezie en die aan Isji zijn doorge- zonden door den Oppersten Raad. De vergaderingen van de buitengewone bijeenkomst zullen ook in het vervolg wor den voorgezeten door Isji. Voepenversterkingen. De geallieerde regeeringen hebben een gemeenschappelijke nota aan de Duitsche regeering gezonden, waarin zij hun voor- nemen te kennen geven, om ieder twee ba- taljons verster.kingstroepen naar Opper- Silezie te zenden. De Fransche regeering zal daarenboven nog een afdeeling cavalerie zenden. NA DEN MOORD OP ERZBERGER. Het 8 Uhr Abendblatt zegt, dat binnen kort arrestaties in zake den moord op Erz berger zullen plaats hebben en wel van lieden, die hetzij van den moord zelf, hetzlj van aanstichting er toe verdacht worden. Men vindt het opmerkelijk, dat de jeugdige vaandrig von Hirschfeld, die indertijd den aanslag op Erzberger pleegde, nog steeds niet te vinden is. De Times schrijft naar aanieiding van den moord op Erzberger. De krachtige po litiek, sedert Maart ten opzichte van Duitschiand aangehouden, heeft vruchten gedragen in dien zin, dat de Opperste Raad het mogelijk geoordeeld heeft de economl-* sche sancties te verlichten. Inmiddels zijn de oorzaken der binnenlandsche beroering in Duitschiand nog niet opgeruimd en de volhardende activiteit der militairisten kan den twijfel en de verdenking in de Enftente- landen ten aanzien van de voortzetting de huidige Duitsche politiek slechts gaande houden. Het is Duitschlands belang met de grootste energie alle herinneringen aan het oude systeem te doen verdwijnen. TWEE MERKWAARDIGE UITINGEN. De moord op Erzberger heeft plotseling aller aandacht gevestigd op een onlangs uitgekomen particuliere statistiek van poli tieke moorden, samengesteld door Gumbel, onder den titel „Twee jaar moord". Het zakelijke, commentaarlooze overzicht v - deelt de misdaden in „de door rechts beg-v.e politieke moorden", en „de door links be- gane politieke moorden." Tot de eerste rubriek behooren (van Jan. tot Maart '21) 314 moorden; tot de tweede 13. Het ,,Berl. Tageblatt" betreurt, dat er geen statistiek bestaat van de ongestrafte moorden. waar van de samenstelling zeer gewenscht lijkt, ten einde onjuistheden te voorkomen (al be- twijfelt het blad geen oogenblik, dat Gam- bel's werk uitstekend is). Jntusschen is het derde moordjaar aangevangen met het doodschieten van den onafh. Beierschen soc. Gareis gevolgd thans door den moord op Erzberger, in welk verband het „Berl. Tage blatt" wijst op hetgeen het ..Deutsche Tag." het orgaan van den oer-conservatieven RijVsdagafgevaardigde Reinhold Wulle, schrijft, hetwelk het natuurlijk noemt. dat rechter Lynch hier zijn ambt aanvaardt: voor de Duitschers, die „uit vaderlands- liefde handelen", verzachtende omstandig heden pleit en dah vertelt van de uitlating van een officier, den zoon van een geeste- lijke uit den Elzas, die ,.den hond Erzber ger" vervloekte en verklaarde: „Wij hpbben met ons vijven gezworen, dat de eerste, die den man voor zijn revolver krijgt, hem zal neerschietcn." De „Vorwarts" maakt melding van de ervaring, welke een lezer van het blad op- deed, die toevallig getuige was van een te- lefoongesprek van generaal v. Bering met een kennis. Het gesprek liep over de ver- moording van Erzberger en de generaal zei de: Ja, wij kunnen elkander gelukwenschen, ging hij voort: „Vooruit nu, eerst de vrouwen. Alle drie daalden de trap at. De 3 hoofden van Micaud, Lesage en Fifi Vollard bleven aan het dakvenster. De drie hoofden aan het zoldervenster. Milloc zat met zijn 3 ^agenten op de bank voor „De Ratelslang/' Een van hen had op den weg voor dronk- aard gespeeld. De tweede was Berton, als marskram r vermomd. En ten slotte Castro, in zijn gewor.e kleedij. Zij hadden elk een glas „wijn'- voor zich maar toen zij even van1 dit atjreksel van compechehout geproetd hadden, 1 e en zij hun glas verder onaangeroerd. Terwijl zij wachten tot dat Moulin en zijn mannen het huis aan den overkahtl van achteren genaderd zouden hebben om zoo- doende den terugtocht van de misdadigcrs at te snijden, besloot Milloc dien tijd aan te wenden tot een verhoor van den- kaste- leijn en Champenois. jiij zat voor het open raa.n van de her- herberg, waarvoor een hor stond, zoodati men niet naar binnen kohl zieh en ach,er die hor liet hij door Castro de mannen plaats nemen, die hij ondervroeg. Tegelijkertijd w£Ue hjg een waakzaam oog houden op de drie hoofden, daar voor het zolderraam, waarin hij af dadelijk Soufflard herkend had, benevens den man, die midden op den weg geleggen' had, als slapende beschonkene en zoo den misdadi- gers tot uitkijk had gedfend. (Wordt vervolgd). NSCHE CO U RANT ammi hi

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1921 | | pagina 1