ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 7188 Woensdag 24 Augustus 1921. 69e Jaargung Klerk V klasse ter Secretarie, Bekendmaking. "Vkuilletoh. MI3DAAD. BEKEWQMAKING. B I H W E W L A H D. BUITENLAND. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, roepen sol lie! tan ten op naar de betrekking van op een jaaiwedde van f 1200,- tot f 1600,-. (vier 2jaarlijksche verhoogingen van f 100,-.) Diensttijd als gelijksoortig ambtenaar ter secretarie, zulks ter beoordeelingvan B.enW. in andere gemeenten doorgebracht, komt voor de periodieke verhoogingen in aan- merking, voor de jaren doorgebracht na de intreding van het 18e levensjaar. Diploma strekt tot aanbeveling. Indiensttreding zoo spoedig mogelijk. Stukken in te zenden voor 5 September a. s. DE KONINGIN TERUG IN NEDERLAND. Het stoomschip „Merope", vaarmede H- M. de Koningin en Prinses Juliana een tocht naar de Noorsche wateren hebben ge maakt, is in den afgeloopen nacht te IJmui- den aangekomen. EERSTE KAMER. De Staten van Zuid-Holland hebben in de vacature Bavinck tot lid van de le Kamer gekozen prof. mr. A. Anema (a.-r.), hoog- leeraar aan de Vrife Universiteit te Am sterdam, met 38 stemmen. 18 stemen wa- ren uitgebracht op dr. T. Stoop (s.-d.)^ wethouder van Dordrecht; 11 op dr. A. Plate (lib.) oud-lid van de Tweede Kamer te Rotterdameen stem was uitgebracht op den heer Schaper (s.d.) en eveneens een stem op dr. Aletta Jacobs (v. d.) NEDERLAND EN* DE VOLKENBOND. Het Departement van Buitenlandsche Zaken deelt mede, dat bij K. B. voor de tweede zitting van de Vergadering van den Volkenbond, welke 5 Septem ber a.s. te Geneve zai bijeenkomen, zijn benoemd: a. tot vertegenwoordigers: 1. Jhr. Mr. Dr. H. A. van Karnebeek, Minister van Buitenlandsche Zaken; 2. Jhr. Mr. R. de Marees van Swinde- ren, buitengewoon gezant en gevolmach- tigd minister, oud-minister van Buiten landsche Zakert te Londen; 3. Prof. Mr. Dr. A. A. H. Struycken, lid van den Raad van State, lid van het Permanente Hot van Arbitrage te 'sGra- venhage. b. tot plaatsvervangende vertegenwoor digers 1. Prof. Mr. M. W. F. Treub, lid van de Tweede Kamer, oud-minister van Fi- nancien, en van L., N. en H.; 46) Toen fluisterde hij: Castro. Eerst nu herkende hij hem. Milloc! Stil. Moulin en Berton, die den chet ook hgr- kend hadden, kwamen naderbij. Met zachte stem vroeg Milloc hun kortat Welnu? Beschaamd antwoordde Castro: Weg. Is er niemand? Geen sterveling. En Moulin voegde er bij: Verdwenen, net als gisteravond. AI weer? 't Is ot ze vleugels hebben. Milloc lachte in zijn valschen baard en zei: Ik dacht het wel. Waarop Castro vroeg: Hebt u er nu eenig idee van waar zij heengegaan kunnen zijn? No g meer. Hoe zoo? Ik weet het. Castro sprong van vreugde op. En hij vroeg: Waar zijn zij dan? Hier dicht bij. Dan er op los. En hij wilde al voortsnellen, maar Mil loc weerhield hem met te zeggen: 2. Jhr. Mr. W. J. M. van Evsinga, hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Als technische deskundigen zullen den gedelegeerden ter zijde staan, Prot. Mr. Dr. J. P. A. Francois, chef van dei afdee- hng Volkenbondszaken aan het Depar tement van Buitenlandsche Zaken en Mr. H. W. Methorst, directeur van het cen- traal bureau voor de statistiek, deze laat- ste in het bijzonder met het; oog op het door de Nederlandsche regeering aanhan- gig gemaakte voorstel, betreftende de re- geling van de intcmationaie statistiek. Mr. C. H. J. Schuller tot Peursem, ge- zantschattasche en mevrouw C. A. KSuy- ver, commies aan het Departement van Buitenlandsche Zaken, zijn als secretarissen aan de delegatie toegevoegd. DE RIJKSMIDDELEN'IN JULI 1921. De opbrergst der Rijksmiddelen (hoofd- som en opcenten) over de maand Juli 1921 bedroeg 39.238.158 tegen 44.201.615 over de maand Juli 1920. Het een twaalfde gedeelte der raming over het geheele jaar bedraagt f 33.534.250. We laten hieronder volgen de inkomsten over de eerste zeven maanden van 1921, vergeleken met die van de zelfde maanden van 1920 van ieder der middelen afzonderlijk. 1920. 11.510.282 4.585.425 52.909.858 10.138.904 8.289.156 21.708.626 882.053 27.468.288 1.179.818 1.339.490 8.254.645 50.542 14.436.061 32.816.041 19.784.170 27.303.347 523.775 548 2.962.442 970.266 414.759 200.214 895.769 668.216 Middelen. 1921. Grondbelast. 8.587.862 Personee! 8.167.670 Inkomstenb. 71.009.773 Div. en Tant. 13.439.497 Vermog.bel. 10054.693 Suiker 21.458 595 Wijn 1.000.991 Gedistilleerd 32.613.716 Zout 855.170 Bier 2.129.139 Geslacht 6.831.253 Bel. speelk. 44.623 Zegelrechten 12.077 300 Registratier. 20.826 209 Successier. 17.956.883 Invoerrecht. 21.222.906 Goud, Zilver 483.861 Essaailoon 547 Statistiekr. 2.205.579 Domeinen 1.079.708 Staatsloterij 414.652 Jacht, vissch. 206.080 Loodsgelden 1.322.902 Mijnrecht 260.802 Totaal 254.251.421 249.293.407 De opbrengst over de maand Juli van de oorlogswinstbelasting was f 6.199.053. De inkomsten ten laste van het ..Leenings- fonds 1914", bedroegen 10.944.536. MINISTER EN KAMERLID? jhr. Mr. De Geer zai vermoedelijk zijn zetel behouden. Aan de Tel. wordt medegedeeld, dat de minister van Financien, Jhr. Mr. de Geer, voornemens zou zijn voor de loo- pende periode zijn Kamerzetel te blijven innemen. Bevestiging van dit be- richt hebben wij nog niet kunnen krijgen, zoodat wij het nog onder voorbehoud mededeelen. Zooals men weet, staat de grondwet toe, dat een minister tevens Ka- merlid is, maar van deze vrijheid is in onze parlementaire geschiedenis slechts hoogst enkele malen gebruik gemaakt. VRIJWILLIGERS VAN DEN LANDSTORM. Ond.r de aandacht wordt gebracht, dat de bijzondere vrijwilligers van den land- storm, die verplieht zijn te verscjhijnen bij het jaarlijkscjh onderzoek van militie of landweer, daarbij behalve de hun ver strekte voorwerpen van kleeding en uit rusting ook moeten medebrengen de hun uitgereikte wapens. Blijf hier. W aarom Zij zullen vooreerst nog met wegloo- pen. Wat doen zij dan? Zij beloeren ons. Ons? J a, de rollen zijn verwisseld. Zijn zij zoo dicht bij ons? Niet meer dan 50 pas van ons at. Hebt u hen gezien? Ik zie hen nog. Is 't mogelijk? Terwiji ik met jelui spreek zijn hun oogen onatgewend op ons gericht." Maar waar zijn zij dan toch? Ik zai het je zeggen, maar pas op dat je niet kijkt. Goed. Zij zijn aan den overkant van den weg. W aar? Natuurlijk in een herberg. In een herberg? Dat wil zeggen in een huis waar een herberg wordt gehouden, maar zij zelf zijn op den zolder van dat huis. Is Soufflard er bij? Ja, Souflard, Lesage en nog een, wiens naam ik niet ken, hun hoofden steken juist even boven het zolderraam uit. Hoe moeten we 't nu aanleggen om hen te pakken? Zij zullen op het oogenblik wel raadple- gen, hoe zij't moeicn aanleggen om ons te onfsnappen. Inderdaad, het was alsot 2 vijandige strijdmachten in hun loopgraven tegenover elkander lagen en elk de beweging van den tegenstander bespiedde: boosdoeners en politic; misdaad en vergelding. Aan weerzijden hieid men krijgsraad, RUSLAND. Zelts indien weergt.looze droogte het Woigagebied dit jaar niet geteisterd had, zou het Russische vo k, in steeds nijpen- der nood, de vreeselijke les moeten lee- ren, dat wie niet verkt, niet eten /.a!. Daarom is het begrijpelijk dat de Brit- sche deskundigen van de intertnationa'e. commissie, reeds voor hun vertrek naar Rusland verklaren, yd de hongersnood daar een kwestie n'dy van een jaar, maar van jaren is. Groojei vergissing dan toen Lloyd George, om del weg voor het aan- knoopen van de handelsbetrekkingen met Sowjet-Rusland te banen, hoog opgat van de „bu!gmg corn binsvan Rusland, heeft deze staatsman in zi;u loopbaan met be- gaan. Plaatselijke tarwe-overvloed kan trouwens zoo min bawn voor uifgehonger- de streken in Rusland als daarbuiten bij de nog steeds toenemende ontreddering van het verkeer. He, vraagstuk, om den hongersnood te bestrjjdcn, is te herieiden tot dat van een rmlitair oftensiet: het aanleggen van aanvoerlijnen en ophooping van rollend materieel naar het front, waar de aanval beginnen moet. Met d e midde- I-en zou ae ftongersnoocf vfn Europeesch Rusland even goed te bestrijden zijn van het Oosten als van het Westen uit'. De Si- berische oogsten Zijn, naar verluidt, over het algemeen goed, en in Midden-Sibe- rie is de opbrengst bvven bet gemiddelde. De Sovvjet hee't daajom bij oekad.j uu- levering van 30 pet. van het Siberische ge- was verordend. Maar de papieren veror- deningen iossen ook aan dien kat de trans- portmoeiiijkheden met op. In Siberie moe ten aan tai van stations nog tarwevoorra- den van het vorige jaar liggen te vergaan. De prognose, die Alexander M. Thomp son, een medewerker van de Daily Mail uit de gelederen der arbeiders-partij, in een telegram uit Slonim bij de Russisch- Roolsche grens stelt, is deze: „Een vree selijke katastrote is onvermijdelijk, en de monsterachtige dwingelandij en misdadi- ge dwaasheid van het bolsjewisme zul len op een algemeenen dndexgang uit- loopen." De internationaie dwarskijkers voor de hongersnood-bestrijding schijnen aan efen aantal Sowjet-macht'iebbers in deze om- standigheden niet vecikom. Vandaar dat sommige commissarissen bij de grens thans met verzekenngen aankomen, dat het land zeer welvarend is en zelts den invoer van medikamenten enz. door Roo- de-kruis-genoofschappen belemmeren. De vluchtelingen, die de grens uit de andere richting overkomen, hebben niet veelmoei- te, om dit smisfere optimisme' te weerleg- gen. PRIKKELEND. De Vlamingen wilden Zondag a.s. een groote betooging te Brussel houden. Het bejioofde werkelijk iets bijzonders te zullen warden. Volgens het Laatste Nieuws had den ongeveer 400 maatschappijen en 31 muziekkorpsen uit verschillende deelen van Vlaanderen hun medewerking reeds toege- zegd; men verwachtte nu reeds een 60.000 deelnemers aan den optocht. En nog al- door kwamen er meer bij. In eens is het plan ineengezakt. Bur gemeester Max van Brussel heeft deze be tooging verboden. Hier volgt de tekst, met ai de taalfouten erin: Als gevolg aan de voorvallen die te Brussel plaats hadden tijdens de vie-, ring der verjaring van den Slag der Guide Sporen, en gezien inlichtingen die mij doen vreezen dat de op 28 Augustus ontworpene betooging aan- leiding aan erge wanordelijkheden zou geven heb ik de eer UEd. te berichten, dat ik mij, tot mijn groot leedwezen, overlegde men het plan van aanval en ver- dediging: eenerzijds hoe men den vijand zou omsingelen, anderzijds hoe men zijn terugtocht zou dekken. Na zich een oogenblik bedacht te hebben hernam Milloc: Luister nu goed wat er gedaan moet worden. Moulin, Castro en Berton kwamen dich- ter bij hem staan en hoorden met aandacht toe naar het plan, dat de chet voor hen ontvouwde. Om te beginnen, hernam deze, hebben wij op hen een groot voordee!, namelijk dat wij weten waar zij zijrf en wat zij doen, terwiji zij denken, dat wij het van hen niet weten. Zij verbeelden zich dat wij weer voikomen het spoor bijster zijn en op dit oogenblik staan te beraadslagen hoe wij het zullen terugvinden. Deze ver- ondeijstelling geeft hun een gevoet van veiligheid, dat, naar ik hoop, hun noodlot- tig zai worden. Milloc keek alle drie zijn toehoorders beurtelings aan als om zich te overtui- gen, dat zij hem goed begrepen hadden. Alle drie knikten toestemmend en Mil- lop ging d aarop voort: Nu moeten wij deze gedragslijn vol gen: Castro, Berton en onze 2 timmer- lieden blijven hier om den voorgevef van de herberg te bewaken. Waar is die precies? Aan den overkant, 50 pas hier vandaan, groen geverfd en het eenige huis aan den weg, dat 3 verdiepingen heeft. Dat is gemakkelijk te herkennen. Dus jelui alle vier houdt dat huis goed in 't oog. Moulin vroeg: En ik? genoodzaakt zie deze betooging niet toe te laten. Gelieve, Mijnheer, de uitdrukking mijner hoogachtende gevoeiens te aan- vaarden. De Vlaamsche pers is om te springen! s Ze ziet in dit verbod slechtsi een poging om te beletten dat in de hoofdstad een grootsche betooging der Vlamingen zou j plaats hebben. „Welhoe, vraagt het Laatste Nieuws; de tilamingen kondigen aan dat zij op waar- dige wijze hun wenschen wilien te kennen geven betreffende vraagstukken waarover er reeds in de Kamer wetvsoorstellen m- gediend werden en die sedert lang zelfs de goedkeuring van minister wegdroegen, en men verbiedt het hun? Niets in de verschenen oproepen liet ver- moeden dat de Vlamingen niet met vreed- zame gevoeiens bezield waren. De Front- partij had zelfs bekend gemaakt, dat zij aan de betooging geen deel nam. Enkel het bezadigde deei der Vlaamsch- gezinden zou dus naar Brussef gekomen zijn en toch werd die betoog ng dorr som- migen voorgesfeld afs een revolutieonaire daad en heimelijk werd er reeds gestookx om een tegenbetooging uit te lokken. Van die drijverijen vernemen we iefs uit een artikel in La Gazette versche nen, waarin gemeid wordt dat de betoo ging een hoop woestaards, gewapend met goedendaags, stokken met looden knoppen en revolvers naar de hoofdstad zou bren- gen om met geweld hun recht te doen gelden. De ieiders worden voorgesteld als Duitschgezinden en er wordt voorspeld dat de betoogers te Brussel wel ergens te gen zouden Ioopen. W e betreuren het ten zeerste dat burge meester Max en bet schepencollege, men- schen met zuike geestesgesteldheid inge-- voigd hebben." Het blad eindigt met de aankondiging dat de Vlamingen zullen onderzoekehl wat hun te doen staat, en het antwoord niat schuldig zullen blijven. Naast deze beschouwing van een li- beraal blad, staat de geheel gelijk gezinde uiting van een kathoijiek blad als De Standaard. EEN GELUKWENSCH. De te Geneve verschijnende Tribuna verneemt uit gezaghebbende bron, dat ex. keizer Wilhelm aan zijn zwager Constan- tijn, den koning van Griekeniand, een brief met een gelukwensch heeft gezonden wegens het wapensucces der Grieken in Klein-Azie. De ex-keizer herinnert er aan, hoezeer hij zelt heeft gestreetd naar den aanleg van een spoorwegnet in Ana'olie, waarvan het voornaamste knooppunt thans in handen der Grieken is. Ver vajn de macht en van zijn vaderland, vindt1 Wil< helm in het succes van Constantijn troost en verheugems. In een twee den brief aan kalningin Sophie te Smyrna, zegt Wilhelm, dat hij bij de gedachte aan de wonden der Grieksche soldaten, tevens denkt aan de wonden van Duifschland. TER NEUZEN, 24 Augustus 1921. TER NEUZENSCH ZIEKENHUIS. De algemeene vergadering van de Ver- eeniging tot Ziekenverzorging op gister avond, mocht zich in een, bij uitzondering, druk bezoek verheugen. De rekening en verantwoording van den penningmeester werd goedgekeurd. De jaar- balans over 1920 gaf als cijfers van activa en passiva aan 43.975,08 f2de winst- en verliesrekening beliep in totaal /26.771,90, met een saldoverlies van 11.092,67'/^. i ,'ei jaarverslag van den secretaris gaf een overzicht van verschillende kleine verbete- ringen in 1.920 aangebracht, als het verkrij- jij gaat, met onze 2 andere mannen, door ,.De Ratelslang" naar "den tuin. Verder? Dan ga je, door het veld, den kant van de barriere op tot je aan een smaf gteegje komt, de rue aux Veaux dat op den weg uitkomt en zich aan de overzijde \oon- zet. Begrepen, zeide Moulin. Wij steken den weg over, gaan door de verlengingt van de rue aux Veaux tot wij weer het veld bereiken dat achter de huizen aan den overkant ligt en zoo bereiken wij dat huis met drie verdiepingen aan de achterzijde. Precies. Is dat ailes? Neen, wij moeten ook rekening houden met de mogelijkheid, dat zij ons nogmaals ontkomen om dan hen, ot althans een hunner, verder te volgen. Wat moeten we daarvoor doen? Daarvoor moet je je orgel gebruiken en geet ik je opzettelijk den „coco" mee, die hetzelfde kan doen met zijn hoorn. Wil u mij dat nog eens nader uitleggen? Het is toch zeer eenvoudig: je bent de bandieten op 't spoor, je ziet hen weg- loopen of zich ergens verschuilen en ter- stond begin je aan je orgeitje te draa^en. Voor ons is dat het sefn om toe te Snel len, terwiji wij dan tevens kunnen hooren, waar je bent. Begrepen. En in hetzelfde gevaf blaasf de „coco" op zijn hoorn. Maar als zij nu eens wegloopen voor wij den tijd hebben om achter het huis te komen? Ik houd hen in 'toog, zoodra ik de drie hoofden daar van- iiet zoldenraam zie verdwijnen, doen wij een inval in de gen van een Turksch bad, van een ligstoel, van een wagentje voor het rondrijden in den tuin van patienten (.geschenk van een be- stuurslid), van een toestel tot het optillen en overdragen van bedden, van een Ront- gen-apparaat (grootendeels uit giften van de ingezetenen). Voorts eenige groote veranderingen, als het inrichten van behoorlijke slaapgelegen- heden voor de verpleegsters en de dienst- boden, en de reparatie van de centrale ver- warming. Dr. E. van Bockstaele gaf aan de leer- ling-verpleegsters een gratis-cursus in ver- bandleer, instrumentenkennis, enz.; de heer L. J. de Vries gaf op gelijke wijze les in enkele vakken van gewoon lager onderwijs, de directrice zorgde voor het aanbrengen van practische kennis. In 1920 zijn totaal opgenomen 108 pa tienten (het vorige jaar 95) met totaal 1946 verpleegdagen. Hieronder zijn begrepen 8 patienten van het Burgerlijk Armbestuur met gezamenlijk 224 verpleegdagen. Het voornaamste punt, dat de vergadering te behandelen kreeg, was het bestuursvoor- stel tot wijziging van art. 8 van het huis- houdelijk reglement. De heer De Pauw vraagt om inlichtingen, voornamelijk om welke redenen het bestuur het bedoelde besluit genomen heeft en waar- om afgeweken was ter wille van eerste-klas- se-patienten. Dit werd door den heer Nolson toegelicht in eene goed gedocumenteerde rede. Vrije artsenkeuze bestaat niet in zie- kenhuizen voor huisartsen; alleen kan er sprake zijn van vrije specialisten-keuze. Het ziekenhuis dient voor hen, die eene spe- cialistischebehandeling noodig hebben. Vroe- ger hadden wij in de gemeente geen specia list; wij waren aangewezen op een chirurg van den overkant, met alle bezwaren uit den aard der zaak daaraan verbonden. Onder het bestaande stelsel gingen wij steeds achteruit. De verliezen in het tijdvak van 1916 tot 1920 beliepen achtereenvolgens 300, 600, 1700, 3500 en 6200 gulden. Zoo kon het niet voortgaan. We moesten eene organisatie hebben als in elk goed zie kenhuis. Voor de doktoren hier is dat misschien jammer, omdat ze een deel van hunne pa tienten zouden kunnen verliezen, maar wij zitten voor de belangen van het ziekenhuis, niet voor die van personen. Men zou kunnen komen met twee verwij- ten. Het eerste is, waarom geeft het bestuur aan eerste-klasse-patienten de mogelijkheid van een eigen chirurg? 't Bestuur voelt dat; het had ook aanvankelijk anders gewild, maar kwam er toe als eene tegemoetkoming aan de doktoren om de gemoederen niet teveel op te zweepen. Een tweede verwijt zou er kunnen zijn, indien een minderwaar- dig chirurg was aangesteld. Maar de dokto ren hebben erkend, dat Dr. Van Bockstaele een bekwaam chirurg is. Blijft dus alieen het verwijt van uitzondering voor de le klasse. De grootste oorzaak van 't veelbesproken besluit is de financieele kwestie. Richten wij het niet zoo in, dan kunnen wij binnen een of twee jaar de zaak wel sluiten. In antwoord op eene andere vraag van den heer De Pauw, waarom niet gewacht is op de beslissing van de algemeene vergade ring, geeft het bestuur ruiterlijk te kennen, dat het daarin gedwaald heeft; het betref fende artikel is over het hoofd gezien. Nog vraagt de heer De Pauw, of het be sluit al van invloed is gebleken op den pa- tienten-toeloop. De heer Nolson zai de details overlaten aan den heer Geelhoedt, maar dit staat al vast, dat er door Dr. Van Bockstaele alleen bijna zooveel patienten opgenomen zijn als het vorig jaar door de drie andere dokters samen. De heer Geelhoedt betoogt, aan de hand van een sprekend lijstje van 15 Augustus 1918 tot Augustus 1921, dat de zeggings- herberg. Een prachtig plan, efndelijk zuilen we hen dan toch te pakken krijgen. Vijt mmuten later liep Moulin, met zijn orgeitje op den rug, door het veld, ge- volgd door de drie agenten, tiie vermomd waren ais „coco", den dronken man en den marskramer. Soufflard, Lesage en Fifi Vollard ston- den nog steeds aan het zolderraam. Vermoedden zij wat er op dit oogen blik tegen hen werd op touw gezet? Dat zullen wij spoedig zien. XXXIII. Omtrekkende beweging. De kastelein, bij wien de bende, op aanraden van Fifi Vollard, een schuilpiaats had gevoncien om den terugkeer van Champenois af te wachten, was een oude kennis van den jongen, die aan ledere barriere zijn kennissen had. Cautin was zijn naam. Van hem deelde Fifi aan zijn vrienden mee, dat hij een goede kerel was, maar die er, tot zijn ongeluk een andere opvat- ting omtrent het mijn en dijn op na hield dan de heeren van de justitie. Wegens het verschi! van opvatting nad hij gedurende eenige jaren de „gencegens" van Toulon moeten smaken en van daar teruggekeerd had hij er van atgezien, nog verder met de getabberde heeren over hun versciiil van opvatting te gaan rede- twisten en hier liever een herberg be- gonnen, waarbij hij, als 't kon ,de men- schen van zijn opvatting gaarne van diuast wilde zijn, liever dan hen, die het met de heeren van de andere opvatting eens waren. n (Wordt vervolgd.) i COURANT De Burgemeester van TER NEUZEN brengt bij deze ter kennis van de daarbij belanghebbenden dat het door den Directeur der Directe Belastingen, enz. te BREDA den IB Au«iis<iis *21 invorderbaar verklaarde kohieren der PERSONEELE BELAST1NG dezer gemeente, over het jaar 1921, No. 12 en 13, h den aan den Ontvanger der Directe Belastingen, ter invordering is ter hand gesteld en dat ieder ver- plicht is zijnen aanslag, op den bij de wet bepaatden voet, te voldoen. Ter Neuzen, den 23 Augustus 1921. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De Burgemeester van TER NEUZEN inaakt be- kend, dat de bijzondere vrijwilligers van den land- storm, die verplieht zijn te verschijnen bij hetjaar- lijksch onderzoek van militie of landweer, daarbij behalve de hun verstrekte voorwerpen van kleeding en uitrusting ook moeten inedebrengen de hun uitgereikte wapens. Ter Neuzen, den 23 Augustus 1921. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Ha!

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1921 | | pagina 1