ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-YLAANDEREN. 69e Jaargani?. ITe t o"n"" No. 7179 Woensdag 3 Augustus 1921 HlBiDERWET. Bezoek m den Commissarisder KoaingiQ STBIJD TSBEN MISDAAD. m m ~BINNENLA!fD. 8UITEN LAN D. DE NOORSCHE REiS VAN H. M. DE KONINGIN. Op de reis van H. M. de Koningin naar Noorwegen, waarvan het vertrek is bepaald op heden (Woensdag) zulien de tor- ixdobooten Z 2 en Z 7 d. n focht rne- demaken. De schepen zulien waarschijn- lijk 16 ot 17 Augustus weder te Vlissingen terug zijn. De Z 5 en Zt 4 uit Willemsoord zulien 13 Aug. te Bergen aanwezig zijn voor de terugreis, die ongeveer 24 Augus tus plaats hebben zal. DEI ARBEIDSWET. De minister van Arbeid heeft bij den Hoogen Raad van Arbeid aanhangig ge- maakt een voorontwerp voor een Alge- meenen Maatregei van Bestuur aange- vend de categorien van personen qp wie de bepahngen betreffende den arbeidsduN niet toepasselijk zijn: bestuurders, atdee- hngschets, fihaalhouders e. d. STAKING IN DE DOM AN I ALE MIJ\EN. De mijnwerkersorganisaties kregen Zon- dag van de regeering teiegrafisch bencht, dat de minister van Financien, in verband met de loopende onderhandelmgen tus- schen den minister en de Domamale mij- nen, aan de directie verzocht had de loons- verlagmg veertien dagen, uit te stelien. De directie der Domamale Mijnen heeft hierop aan de arbeidersleiders ver- klaard, dat de Toonsverlagmg met word! uitgesteld. Daarop hebben de vergaderingen van de Chr. Mijnwerkersbond en van den Ned. Mijnwerkersbond m. a. s. tot sta king besloten. UIT BREIDING DER VR1JW. OUDERD. VERZEKERING. Een wetsontwerp tot uitbreidmg van de bij de Ouderdomswet geboden gele- genheia tot het zich verzekeren van ouder- domsrenten en geldelijke uitkeermgen bij overlijden, is weldra te verwachten naar de Minister van Arbeid meedeelt in antvvoord op een vraag van het Eerste Kamerlid Wittert van Hoogland. RIJKSVERZEKERINGSBANK EN TEL- MACHINEMOTORTJE. Men schrijtt aan de N. R. Crt. Een bankinstellmg heeft de onvoorzich- tigheid gehad een kleine telmachnie met Fiti mompelde nog voor zich heen: „Waar drommer kan hij dien briet ge- laten hebben?" Maar eensklaps hemam hij op gansch anderen toon: „Nu een ander praatje. Het zal nog wel een uur duren eer Champenois terug is en in dien tij|d zai ik jelui eens' een plan- netje vertellen, dat mij zooeven is mge- vallen. Luistert goed en ik geloof wel, dat je er mee accoord zult gaan." Wat het plan van Fiff Vollard was, zul ien wij spoedig weten." XXVII. Het spoor bijster. Milloc zat m zijn kamer op de pretec- tuur van politie. Hij was alleen. Zijn zenuwachtige bewegingen en de woorden, die hij nu en dan voor zich heen mompelde, toonden duideiijk aan, dat hij een zeer slechte luim had, wat met te verwonderen is na de mislukte expeditie van den vorigen avond in „De Grijzende Aap." Hij was woedend en nog het meest woedend op zichzelf. „Waar moet ik hen nu gaan zoeken?" bromde hij. Met zijn vuist sloeg hij tegen het voor- hootd. „Ik had hen alien onder het bereik van mijn hand, alien! En ik laat hen ontsnap- pen, ezel die ik ben." met de hand te bewerken, maar electrisch te behandelen; daartoe moest een motor van met minder dan 1/6 paardekracht dienst doen. De strat bleet met uit. De instelling ontsnapte niet aan den greep van de Rijksverzekeringsbank. Zij werd inge- deeld in een gevarenklasse, maar had dan ook het vcorrecht, dat met alleen fiet talrij- ke personeel in de bedreigde localiteit te gen het gevaar van een motor an' ifo paa- dekracht werd verzekerd, maar ook het per soneel in a17e AjcafeYi zonaer onaerscTteid en dat met alleen, ook het personeel in de gemeenten, waar hare bijkantoren waren gevestigd. De ernst der zaak.ontging haar met. Hoeveel tijd moest met worden be- steed aan de mvulling van de lijsten der honaerden, die de motor met, maar de wet wel binnen haar bereik had. Het hnan- cieele resultaat was hev.^edigend. Hetkwam mutters slechts neer op de beta'.ing van vijT- tien honderd gulden jaarpremie. Een vermakelijk staa'tje van s :c a e over- heidszorg Wie zich aan de uitwassen van sociale wetgeving mocht ergeren men denkt zeker ook aan den ongelootelijken omhaal van de Invaliditeitswet neme ter verpoozing de „IJnnce Caniche" van Laboulaye ter hand, waarin deze zoo mees- terlijk het officialdom" onder het Tweede Keizerrijk hekelde. HET WAARDE-VERMEERDERINGS- ONTWERP. Het voorloopig verslag der Tweede Ka mer inzake het wetsontwerp tot heffing eener belasting wegens waardevermeerde- ring van onroerende zaken ten /behoev. van de gemeenten, is verschenen. Hieraan ontleenen wij het volgende: Zeer vele leden waren van oordeel, dat het tijdstip van indiening van dit wets ontwerp al zeer weinig gelukkig is ge- kozen. Voorgesteld wordt een belasting tt heffen op de waardevermeerdering van on roerende goederen sedert; 1 Januari 1921 ten behoeve van de gemeenten, waarin die goederen zijn gelegen. Het staat echter vrijwel vast, dat van een waardevermeerdering van onroerend goed, in den zin van prijsstijging, in de eerstkomende jaren geen sprake zal zijn. De prijzen, ook van onroerend goed, heb ben, na een pcriode van sterke stijging, tegen het einde van 1920 een hoogtepunt bereikt sedert is over de geheele lijn prijs- daling mgetreden en het taai zich aanzien, dat deze daling nog verscheidene jaren zal aanhouden. De voorgestelde belasting zal derhalve in atzienbaren tijd voor de gemeenten weinig of geen baten opleveren. Men vroeg zich af, welken zin het onder deze omstandigheden heeft fhans een nieuwe belasting in tevoeren, wier toepassing hoo- ge uitgaven met zich zar brengen. Er zul ien vele nieuwe ambtenaren moeten wor den aangesteld om de aangiften te con- troleeren; voorai ae periodieke heffing op onroerende goederen van rechtspersonen zal de benoeming van een grooten staf ambtenaren noodig maken. Van bijna alle onroerend goed in Nederland zal een taxa- tie der waarde moeten geschieden, waar in ede evenzeer hooge uitgaven gemoeid zulien zijn. Neemt men verder in aanmer- king de groote practische moeilijkheden, die aan de uitvoering der wet zulien zijn verbonden, de ernstige belemmeringen, die inzonderheid landbouw en industrie, in een tijd, waarin juist alles zou moeten worden gedaan om de productie te verhoogen, van deze heffing zulien ondervinden, dan moet het in hooge mate bevreemden, dat de re geering thans deze belasting meende te moeten voorstellen. Men zag daarbij niet voorbij, dat zooals in de Memorie van Toelichting in herinnering wordt gebracht de Regeering eemge jaren geleden de Hij hep met groote sfappen zijn ka-( mer op enl neer en ging voort: „,<En nu niets meer, geen sj>oor, geen aanwijzing. Ik ben nog evenver als toen ik begon." Hij nam een bundel pajneren van zijn schrijfbureau en begon daar in te bladeren, terwijl hij mompelde: „Laten we die dossiers van Lesage en Soufflard nog maar eens doorzien, mis- schien vind ik daar nog iets.' Zijn oogen bleven gevestigd op de woorden, waarmee het dossier van Sout- flard begon: „Jean Victor Soufflard, bijgenaamd Gal- genaas, rue Copeau 7." Hij nam daarna het dossier van Lesage op en las aan het hoofd daarvan. „Louis Simon Lesage, rue de la Reme- Blanche 3." En hij mompelde: „Rue de la Reine-Blanche, maar in de lombard, waar hij een pak kleederen had beleend, gat hij een ander adres op." Na even te hebben nagedacht hemam hij: „Waarschijnlijk zijn de beide adressen valsch. Dat zal ik dadelijk weten." Hij keek op zijn horloge. „Halt elf. Berton zal wel spoedig te- rugkomen." Op hetzelfde oogenblik werd de deur ge- opend en een man trad binnen. Castro. Milloc had zijn assistent niet weergezien sedert het oogenblik waarop hij hem had verlaten om zich als Duitscher te gaan ver- mommen. „Welnu," vroeg hij, ,,heb je iets ont- dekt" Maar Castro maakte een mismoedig ge- baar en zei: I indiening van een wetsontwerp van deze strekking toezegde; echter hadden de m- middels geheel gewijzigde omstandigheden de Regeering er van moeten weerhouden, thans aan dit voornemen uitvoering te ge ven. Verder werd opgemerkt, dat, zal een be lasting op waardevermeerdering niet elken grondslag missen, cen eerste esic i is, dr.t e waardemeter, het geld, zelf eenige stabiii- teit bezit. Daaraan heeft het in de achter ons liggende jaren echter ten eenenmale ontbroken. De prijzen van onroerend goed zijn sterk gesjegen, echter niet in ver- houding tot de prijzen van andere goede ren en diensten; prijsstijging was voor een belangrijk dee. toe te schrijven aan de algemeene waardedaling van het geld ten gevolge an de buitensporige ritzet ing van het in omloop gebrachte ruilmiddel. Ten slotte werd aangevoerd, dat de be lasting, door Is uitgangspunt te nemen de waarde van cfnroerfend goed op 1 Januari 1921, in het bij onder die bedrijven zal tref- fen, die door de economische crisis het meest hebben geleden. Gingen de boven weergegeven bezwaren in de regeling zelf, ernstige bedenkingen hadden ook somrmge leden, die zich in be- ginsel met de vocfgcstelde belhstir.g kor.- den vereenigen, acivtten het thans niet het oogenblik om ot deze heffing over te gaan. Deze leden betreurden, dat de be lasting niet een aantal jaren vroeger was tot stand gekomen en ingevoerd. De te- genwoordige Regeering treft daarvoor geen verwijt. Deze leden .onder de Regeering dan ook in overveging willen geven, het ontwerp terug te nemen en opnieuw in te dienen, wanneer de tegenwOo,'d''ge per ode van de- •pressie en cr si? achter den rug zal zijn. DE TOESTAND. Wat men Maandag reeds met zekerheid kon gissen, is thans officieel bevestigd. De Ftanschen hebben hun eisch, nog voor de bijeenkomst van den Oppersten Etaad,troepen Daar Opper-biiezie te mogen zendeti, laten valien, en de beslissing over deze kwestie aau den Raad overgelaten. Het is opmer- keljjk, zoo snei als op de ongetwijfeld zeer scherpe Engelsehe ut aau Parijs, een vel- komen ontspanning gevolgd is. Uit het plotselinge der ontspanning en uit de kracht van het toegepaste middel, kan men op- maken, hoe fei aan het einde van de vorige week de crisis geweest is. Het moet een kwestie van buigen of barsten voor de Entente zgu geweest. Uit Londec wordt nu officieus gemeld, dat de Opperste Raad Maandag 8 Augustus zal bjjeenkomen. in de eerste plaats, om over Opper Silezie te besiissen, en dat Lloyd George mede van de partjj zal zjjn. In dat telegram wordt ook onmiddellijk mede- gedeeld, dat Belgie niet zal deelnemen aan de besiissingen over Opper-Silezie, daar Jaspar slechts toegelaten wordt, als men dingen behandelt, waarbij Belgie betrokken is. Big de voorbereiding van de conferentie schjjnt dus bet Engelsche standpunt vrjj wel geheei te hebben gezegevierd. Wat de toestand in Opper-Silezie zelf betref't, het wederopleven van den opstand, dat eenige dagen geleden Duitsche berichten schenen aan te kondigen, is, zooals waar- schijnlijk was, uitgebleven. De berichten over wandaden in Opper-Silezie, die ons bereikteD, bewijzen zelfs, zonder aftrek vau de gewone overdriving, dat men te doen heeft met de gewone uitspattingen, die in „Niets." Daarna vroeg hij: „En jij?" „lk wel." „Ben je hen op het spoor?" „Ik heb de hand in het nest gestoken." ,WaarV „ln de Cite." „In een kroeg?" „De Grijnzende Aap." „HoeveeI zijn er?" „Zeven, waaronder 3 vrouwen." „En...,?' „Ik heb den geheelen avond zitten kaart- spelen met Soufflard, bier drinken met de geheele bende; Moulin met 10 man om- singelde de kroeg en bezette alle uitgan- gen, tenmmste voor zoover wij ze ken- den...." „Dus je hebb ze?" „Ik heb er geen een." „Och kom." „Het is maar al te waar." „Maar wanneer zij aan alle kantcn in- gesloten waren, hoe konden zij dan...?" „Zij zijn on9 als alen door de vingers geglipt. Ik zal je vertellen hoe dat ge- gaan is." En dhij deelde in korte trekken zijn avontuur van den vorigen avond mede. Castro trok een bedenkelijk gezicht en toen Milloc had uitgesproken, mompelde hij: „Dat's een kwaad ding." „Een ware ramp, want nu zij zich ont- dekt weten, of minstens verdacht, nu zij weten dat de jjolitie op hun hielen zit, zulien zij dubbel' voorzichtig zijn en hun uiterste best doen om zich aan onze na- sjroringen te onttrekken." „Ja," voegde Castro er bij, ,,er valt niet meer te rekenen op een gelegenheid, het ongelukkige gewest zulien voortduren tot geruimen tjjd ca de beslissing. Er zjjn dierbare gewoonten, die men niet zoo snel weer afleert. RUSLANDS TERUGKEER NAAR HET K2 P1TALLSME. De *Times" verneemt uit New-York i De Amerikaanscke senator France van Maryland, die ra een tocht van vier weken door Sovjet-Rusland te Riga aankwam, deelde aan een correspondent van de //New York Times" zjjn indrukken als volgt mede ffDoor een onweerstaanbare strooming der natuurljjke machten gedreven keert Rusland naar het kapitaiisme terug. Lenin, Trotzky en andere Sovjetleiders erkennen de ver- anderde omstai dighc-den en richten zich daarnaar. Door de inbeslagneming van den grond door de Russische boeren wetteljjk te bekrachtigen, hebben de bolsjewiki het kapitalisme gevestigd op een veel beteren grondslag dan zjj in staat waren te ver- nietigen. Zjj beseff.n dit thans, en zjjn bereid ernaar te handelen." £81 DE MAATREGELEN TEGEN DEN HONGERSNOOD. Een Moscousche brief, afgedrukt in de z/Volja Rossii" te Praag, get ft bartverscheu- rende bgzondi rheden over den hongersnood in Rusland. In het gouverrement Sunbirsk kan men de beste toerenhuizeu, met alie bjjgebouwtn, voor een poed meet koopen. Vele boeren doen zelfs geen rooeite hun have te verkoopen, maar laden zooveel mo- gelpk op wagens en vluchten blindelings een onbestemde toekomsc tegemoet. Op sommige punten aan deWolgastaan duizenden karren opgehcopt, wachtende op een gelegenheid om den anderen oever te bereiken. Het vee dat zjj meegevoerd hebben, bezwjjkt van uitputting en veel koeien worden geslacht om te voorkomen dat zjj van honger wegteren. Vleesch kan men voor duizend roebei per poed koopen, terwjji meel 10.000 poed kost. Volgens ooggetuigen van deze volks- verhuizing, speien er zich tooneelen af, die alle beschrjj«ing te boven gaan. De Moscousche correspondent van de ,Novy Mir" meldt, dat het centraal uit- voerend comite hesioten heeft, dat de helft, van de regeeringsambtenaren speciaal op bestrgding van dpn hongersnood moeten toeleggen. Op een vergadering van het Groot-Russische steuncomife, waarin twee vroegere ministers van de Kerenski-regeering en andere politieke tegenstandprs van de bolsjewiki zitting hebben, deed Erassin mededeeliDg van het aanbod van het Leger des Heils en andere philantropische in- stellicgen om bjj het reddingsweik te helpen. Het uitvoerend comite kreeg opdracht bepalingen voor de samenwerking met deze iichamen op te stelien. De heer Hinehuk zal naar het buitenland gaan om contact te krjjgen met de arbeiders-organi- saties, die gelden bjjeen brengen. De minister voor de levensmiddelen meldt, dat in de Oekraine 70.000 poed koren verzameld zjjn. Volgens de //EkonomisjekajaZjisn" hebben de zware regens in het Zuid-westen, Westen, Noorden en Hoord-oooten den oogst eerder benadeeld dan verbeterd, daar door de overmaat aan vocht het rjjpe graan in de aarde ontkiemt. DE BIBLIOTHEEK VAN LEUVEN. Te Leuven had Vrijdag de plechtigheid plaats van de eerste steenlegging van het zooals je er nu een hebt laten voorbij- gaan. Zij zulien niet zoo onvoorzichtig zijn, nogmaals met z'n alien bijeen te ko- men in een kroeg, waar zij en bloc kunnen worden geknipt." „Zij zijn te slim om tweemaal dezelfde domheid te begaan." En toch behoet je over het geLeurde van gisteravond met al te veel spijt te hebben, want een resultaat heb te toch gehad." „Wat dan?" „Dat je nu de moordenaars van juffrouw Renault van aangezicht tot aangezicht hebt gezien en hen dus kent." „Je moet me goed begrijpen. Gezien en hcrkend heb ik Soufflard, dien ik al twee maal gearresteerd had, maar ik ken de na- men van de anderen niet en ik heb nog maar vermoedens ten opzichte van Le sage." ,,Maar wij hebben zijn adres." „Daar heb ik Berton heengestuurd, even- als naar dat van Soufflard." „Dan zulien wij sftoedig de waarheid kennen." „Ot in nog dieper duisterms rondfasten." „Hoe dat?" „Wanneer die adressen echt zijn en zij daar rustig wonen, dan zijn zij omschul- dig aan de misdaad, waarvan wij hen ver- denken en zulien wij elders moeten zoe ken." „Dat is juist." ,,Zijn de adressen daarentegen valsch of zijn zij daar niet teruggekeerd, dan zijn zij schuldig, maar in dat geval zijn wij nog verder van de wijs, doordat wij hen wakker hebben gemaakt en wij nu bij hun woningen geen val meer kunnen opzetteh, j want zij zulien er zich dan wel voor^wach- ten, daar terug te komen." bibliotheekgebouw dat in de plaats komt van de in i914 door de Duitschers verniei- de Leuvensche universiteitsbibliotheek. De koning en de koningin, alsmede het corps diplomatique, hocge geestelijken, minis ters, deputaties van buitenlandsche uni- versiteiten, senatoren en tal van andere personen waren voor deze gelegenheitl naar Leuven gekomen. Er had een acade- 1 mische zitting plaats tijdens welke kardl- I naal Mercier, Buder, Poincare en Carton Wiart het woord hebben gevoerd. Van i president Harding was een boodschap ont- vangen waarin hij zijn gelukwenschen aan I de Universiteit aanbieat en verklaart, zich gelukkig te achtten, dat zijn landgenooten 1 het voorrecht hebben, deel te nemen aan den wederopbouw der Hoogeschool De verschil/lende sprekers brachten de geschieden.s der Leuvensche Hoogeschool; in herinnering. Ze wezen er op hoe het gebpuw door de Duitschers in 1914 ver- nield was en bedankten de bevorderaars van het herstel der bibliotheek en in het bijzonder het Amerikaansche comite, dat zich met het herstel er van belast had. In optocht gingen de genoodigden daar op naar het Volksplein, waar de plechtig heid der eerste steenlegging plaars had. Butler, de jaresident van he^ natonale comite der Ver. Staten voor het herstel der Leuvensche bibliotheek en rector van de universiteit van Columbia en vervolgens kardinaal Mercier, omringd door de Belgi- sche prelaten, gaven wijding aan den stten. De plechtigheid door praehtig weer be- gunstigd, werd door een tnorme menigte bijgewoond. BELGISCHE FINANCIEN. Volgens de begrooting v,oor 1921 worden de totale ontvangsten van den Belgischen staat op fr. 2336 milhoen geraamd, waarin begrepen de door Duitschland te be alen vergoeding, welke ongeveer fr.150 millioen zal beloopen. De uitgaven zijn op ir. 2310 millioen begroot, waarbij' echter gevoegd moeten worden fr. 600 milhoen voor de pu- bljeke schuld en ongeveer fr. 100 millioen voor militaire pensioenen. Wanneer men hierbij dan nog de lasten der vlottende schulden voegf, dan komt men tot een be- drag van ongeveer fr. 3Vs milliard. Di: de ficit zal nog stijgen door de onderhouds- kosten van het leger. TER- NEUZE-N, 3 AUG. VOL- DE JAARDAG VAN H. M. DE KONINGIN-MOEDER. werd alhier gister herdacht door iiet uit- steken der vlag van openbare en enkele particuliere gebouwen. Des avonds gat het muziekgezelschap „De Vereemgde Werkheden het aangekondigde concert. Het programma werd goed uitgevoerd en er was een zeer t'alrijk pubhek. CHR. BEWAARSCHOOL. Mej. Hageman, het vroegere hoofd der christelijke bewaarschool alhier, thans door het bestuur weer als zoodanig be- noemd, heeft die benoeming aangenomen. Dit zal zeker door vele moeders met genoe- gen wqrden vernomen. ONDERWIJS. Onze vroegere stadgenoot, de heer C. Bruggeman, is benoemd tot hoofd der chr. school te Berkel en Rodenrijs (Z.-H.). MIDDELBAAR ONDERWIJS. De heer J. Wisse, leeraar aan de R. H. B. S. alhier is met ingang van 1 September met toekenning van eervol ontslag uit deze betrekking, als zoodanig benoemd te Vlis singen. Aan de R. H. B. S. alhier is tijdelijk be noemd tot leeraar de heer A. G. Muste, thans onderwijzer te Pernis. „Het is in dat geval hoogstwaarschijn- lijk, dat zij in verschillende richtingen uit- een gegaan zulien. zijn en het valt met fe ontveinzen, dat, zoo wij de partij met ho- peloos verloren hebben, er althans weinig kans is overgebleven, om haar te winnen." Woedend riep Milloc uit: „Z.oo denki Lacase er ook over, die zich al de handen wrijft van genoegen in het vooruitzicht dat ik het zal moeten op- geven, maar da1< is nog een extra redcti om dubbel hard aan te pakken." „Wat denk je nu te doen?" „Terugkeeren naar de plaats, waar wij het sjx>or bijster zijn geraakt." „Dat is...?" „Naar ,;De Grijnzende Aap." „Uitmuntend denkbeeld. „Daar alleen kunnen wij hopen he: ein de van de draad te vinden, waar zij is afgebroken." „Ga je er dadelijk heen?" „I'k heb er Moulin heengezonden en wacht nu op zijn terugkeer." Er werd geklopt. „Daar is hij misschien al," zei Milioc. En hij riep: „Binnen." De deur werd geopend, maar niet de verwachte trad binnen. Het was Berton. ,,Wel?" vroeg Milloc. „Wij hebben ons vergist," antwoordde de jonge agent. „Dus de beide adressen...." „Zijn echt." „Soufflard woont dus werkelijk...?" „Rue Copeau no. 7." „En Lesage?" „Rue de la Reine Blanche no. 3." (Wordt vervolgd). COURANT ^eflaraaGmsvaanra Burgerneester en Wetiiouders van TER NEUZEN maken bekenil. dat bet verzoek van GELEIN KLOU- WERS te Ter Neuzen, om op het perceel, kadastraal bekend in sectie L, no. 270 een ruw-olieraotor te mogen plaatsen en in werking brengen, door hen is INGEWILLIGD. Ter Nenzen, 1 Augustus 1921. Burgerneester en Wethouders voornoemd, De Burgerneester, J. HUIZINGA. De Secretaris, B. 1. ZONNEVI.ILLE. De Burgerneester der gemeente TER NEUZEN, brengt ter openbare kennis, dat, volgens bij hern in- gekomen schrijven, de heer Commissaris der Koningin in deze provincie het voornemen heeft, deze gemeente te bezoeken op WOENSDAG 10 AUGUSTUS a.s. en alsdan des namiddags omstreeks 2.30 uren, in het gemeentehuis aan elk die Zijn HoogEdelGestrenge wenschen te spreken, daartoe de gelegenhein zal geven. Ter Neuzen, den 3 Augustus 1921. De Burgerneester voornoemd, J. HUIZINGA. o 11 - - Door zeer vele leden onaannemelijk geacht. III I III I I— IH1HMHI J 1" "II I TIT1 I I- u+m.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1921 | | pagina 1