ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 7170. Woensdag 13 Juli 1921. 69e Jaargang. STEIJD THEN MISDAAB. UITNOODIGING. B1NNENLAHD. FEPILLETON. BUITENLAND. DE NOORSCHE RE1S VAN DE KONINGIN. N'aar het N. v. d. D. meldt, zal de Noorsche reis van de Koningin tochr door- gaan. Oj> 3 Aug. zullen H.M. en Prinses Juliana met de Merope van de Kon. Stoomboot Mij., die geheel tot dit doel wordt ingericht, naar Noorwegen uitvaren. Twee torpedobooten zullen het vaartuig begeleiden. Ook wordt een stoombarkasje meegenomen, waarmede H. M. voorne- mens is bij haar bezioek aan de fjorden tochtjes in den omtrek1 te maken. OUD-MINISTER NELISSEN. f In den ouderdom van bijna 70 jaar„ wel- ken leeftijd hij 10 AugJ, e.k. zou bereikt hebben, is Zondag te 's Gravenhage na een met zoo langdurige ongesteldheid, overleden de vice-president van den Hoo- gen Raad Mr. A. P. L. Nelissen, oud- mmister van Justitie van het ministerie Heemskerk, dat in 1908 het kabmet De Meester opvolgde. Als een bijzonderheid uit de ministerieele loopbaan van mr. Nelissen, kan nog worden gemeid, dat hij als toenmalig minister van justitie met het tegenwoordige lid van Ge- dep. Staten van Zuid-Holland, den heer H. de Wilde, die destijds wethouder en ambte- naar van den Burgerlijken Stand te 's Gra venhage was, in 1909 ten paleize het Noord- einde de geboorte akte van prinses Juliana onderteekende. Mr. J. A. LOEFF. f In den ouderdom van nog geen 63 ja- ren is na een langdurig lijden, dat voor- al de laatste dagen zeer was verepgend, overleden het lid van den Raad van State mr. J. A. Loeff, oud-Minister van Justitie. De heer Loeft werd den 15e November 1859 te Baardwijk geboren, waar dpi va- der het ambt van burgemeester bekleedde. Op 38-jarigen leeftijd deed mr. Loett zijn intrede in 's Lands vergaderzaal. In 1896 namelijk, na het overlijden van den Kamernestor generaal van der Schriek, vaardigde het toenmalig kiesdistrict 's- Hertogenbosch hem at naar de Tweede Kamer en zoowel bij de verkiezingen in 1897 als in 1901, hernieuwde genoemd dis trict zijn mandaat. In Iaastgenoemd jaar aanvaardde mr. Loeff evenwel met het Ka- merlidmaatschap, omdat hij zich geroepen vond zitting te nemen als Minister van1 Ju stitie in het Ministerie-Kuyper, dat cioor- dien de Juniverkiezingen van dat jaar aan de rechterzijde de meerderheid had ge- gebracht in ons parleinent in Augustus 1901 als opvolger van het kabinet-Pierson aan het bewind kwam. Na den val van het kabinet-Kuyper in 1905 dat plaats moest maken voor het Mimsterie-De Meester, verscheen mr. Loett weer aanstonds in 's Lands vergaderzaal, want bij dezelfde verkiezing, die een ein- de maakte aan het mimstrieele leven van den heer Loett en zijn mede-leden van het kabmet, gat het toenmalige kiesdistrict Waalwijk hem een! plaats ter rechterzijde in de groene banken. Dit kiesdistrict her- koos den thans onslapen staatsman ook bij volgende algemeene verkiezingen (in 1909 en 1913) en ook onder het huidige; stefsei Lesage was inmiddels naar de deur van den zolder gegaan en drukte zijn oor te- gen de ruwe planken, waaruit deze getim- merd was, om te luisterenj ot ej van de trap ook onrustbarende geluiden kwamen. De vrouwen kwamen bij hem staan en luisterden mee. ,,lk hoor stemmen", fluisterde vrouw Hardel aan het oor van Lesage. Vrouw Vollard en Alliette sidderden, maar Lesage stiet vrouw Hardel' ruw te- rug en snauwde haar toe: „Hou je gezicht toch en maak de anderen niet noodeloos ongerusteri op een oogen- blik, dat we al onze kalmte zoo noodig hebben. Ga weg en laat mij alleen luiste- ren." Opnieuw drukte hij' zijn oor tegen de deur. Allen wachtten onder diepe stilte. Elk geluid, dat van dien kant kwam' was voor hen een bedreigfng met; den dood, dus hielden zij hun adem' in om beter te kunnen hooren. Eindelijk zeide Lesage tegen vrouw Hardel: „Je hebt je vergist. De stemmen die je hoorde en die ik nog hoor, komen van de straat." Soufflard, die er ook bij gekomen was, vroeg: „En op de trap?" „Niets." „Blijt goed opletten, en bij het minste gerucht, kom je mij waarschuwen, dan kan ik mijn maatregelen nemen." i van evenredige vertegenwoordiging, werd mr. Loett door de Katholieke Staaispartij naar de Tweede Kamer atgevaardigd. lot begin 1920, toen de heer Loeff tot lid van den Raad van State werd benoemd, tegelijk met een ander oud-minister, te weten den heer Rambonnet, hoofd van het Marinedepartement in het kabinet-De Meester, bleet de thans overledene be- hooren tot onze Volksvertegenwoordiging. Als lid van den Raad van State maakte hij deel uit van de afdeelingen Binnen- landsche Zaken en Financien, terwijl hij enkele malen zitting' had in de atdeehng voor de geschillen van Bestuur. De heei Loett werd gedurende zijn veeljarige parlementaire loopbaan herhaal- de malen opgenomen in Staatscommissies. Zoo had hij o.a. zitting in de Staatscom- missie van 1909 voor de schrijtwijze van de Nederiandsche taal, in de Staatscom- missie voor het Waterstaatsbesftuur, ter wijl hij tevens zitting had in de Star&s- oommissie tot voorbereiding van de te nemen maatregelen ter bevorderjng der codeficatie van het internationaal privaat- recht en door ons land ook- was aangewe- zen als lid van het Permanent Hot van Arbritage. DE WIJZIGING DER ONGEVALLENWET. In verband met de gewijzigde Ongevallen- wet, tengevolge waarvan binnenkort ook de werkgevers. welke in hun bedrijf geen krachtwerkluigen gebruiken, hun personeel tegen de geldelijke gevolgen van een onge- val zullen moeten verzekeren, worden in ver- schillende bedrijfskringen Onderlinge Rislco Vereenigingen gesticht, op denzelfden voet als tot dusverre geschiedde door de verze- keringsplichtige bedrijven, zoodat ook dez* Risico Vereenigingen onderdeel zullen uit— 1 maken van de Centrale Werkgevers Risico Bank. Ontangs werd de Risico Vereeniging voor den Handeldrijvenden Middenstand op- gericht; dezer dagen werd een dusdanige vereeniging voor het Hotel- en Restaurant- bedrijf geboren, terwijl Zaterdag de stich- tingsvergadering in Den Haag plaats had van de Risico-Vereeniging voor den Geld- en Effectenhandel. Wei waren tot nu toe reeds enkele groote bankinstellingen ver- zekeringsplichtig, doch dit sproot voort uit de aanwezigheid van een lift in het betrok- i ken bankgebouw. Ook van laatstbedoelden 1 traden reeds groote werkgevers tot de j n km we organisatie toe. EEN BETOOGSTER IN DE KAMER. Nauwelijks had de voorzitter van de j Tweede Kamer gistermiddag om half twee de zitting geopend, of er trad een dame de i vergaderzaal binnen, die luidkeels begon te pleiien voor de vrijlating van den dienstwei- geraar Groenendaal. Op last van den voor zitter werd zij door een kamerbewaarder en eenige boden weggeleid, waarbij zij bleet j voortgaan met protesteeren en uitroepen, dat Groenendaal vrij moest. De dame bleek te zijn nrevrouw Stoop, geb. Snouck Hur- gronje, uit Dordrecht. Het geval verwekte groote consternatie. In het laatst der vorige week zoo meldt de Standaard hebben de hee- ren Pierre Schmit en Co., te 's Graven hage de door hen naar het ontwerp van den heer L. Gusell geschilderde ramen voor een van de Iokalen van het dr. Kuy- perhuis, gejplaatst en der Stichti'ng ten geschenke dangeboden. Het eene raam (dr. Kuyperraam) doet ons zien op den bodem een stapel boe- ken, voorstellende de werken van dr. Kuv- per; daarboven een lint, waarop de woor- den: God, Oranje, Nederland, aanduiden- de dat aan deze drie de arbeid van dr. Kuyper was gewijd; opgaande ter eene zijde van het middengedeelte een drui- Zij bleven bij elkaar staan, onbewege- lijk en stom, de halzen uitgestrekt naar de j deur. Eensklaps deed een gerucht, dat van de andere zijde kwam hen opschrikken, maar het was FitT, die zich weer door het dak- venster Iiet zakken. Hij zag hun schrik, lachte en zei: ,,Wees maar niet bang, ik ben 't maar.' Zijn moeder snelde op hem toe en vroeg met van ongeduld trillende stem. „Nu? Heb je wat gevonden? Een dak- venster, een vliering?" „G," antwoordde de spotvoget, ;;dak- vensters en vlteringen zooveel je maar wilt, je hebt maar voor 't uitzoekeni" „Maarj....' I „Wat?" „Ze liggen allemaal ongeveer 30 voet lager, want dit huis is het eenige van de straat, dat 3 verdiepingen heeft, de ande ren hebben er maar een ot hoogstens 2." Vrouw Vollard gat haar zoon een stoot m de ribben en beet hem toe: i „Lam(melmg!." Maar onverstoorbaar spotte de jongen verder: „AIs je er bij wilt komen, mama, mag je wel vleugeltjes hebben. Dat zou mij niet verwonderen, want je bent altijd een het vogelt^e geweestl Alliette wrong zichl de handen in wan- hoop en snikte: „Dus we zijn verlorem" Eensklaps zei Soutflard: ,jNog niet." Allen kwamen om hem heen staan en vrouw Hardel vroeg: „Weet je nog lets „J a." „Wat dan venwingerd en ter andere zijde een klim- op, waarvoor zijn aangegeven de initia- len A. R. P., voorstellenae de A. R, partij, die eenerzijds door haar liefde en gehed dr. Kuyper in zijn arbeid heeft verkwikt en gesterkt en anderzijds door haar aanhankeiijkheid aan den leider om- hoog streefde. A'lidden in het bovenge- deelte het portret van dr.. Kuyper, waar onder in een cartouche, als hoofdinhoud van zijn leven en werken, de woorden uit Rom. XI 36. Het tweede raam (dat der A. R. Partij) toont ons van onier: den Bijbel, waarbo- ven op een lint de woorden: Gezag, Ge- rechtigheid, Vri Z^id, aanduidende dat Gods Woord de bron is waaruit die be- ginselen zijn atgeleid: hierboven is ppge- trokken een boog met defi'nitiafen A. R. P. in den sluitsteen, aanduidende dat de A. R. Partij uit die beginselen is opge- bouwd; de oranieboomen, die ter weers- zijden van den boog opgaan, stellen voor de samenwerking van het huis van Oran je om ons volk naar die beginselen te richten. De vrijheid, die genoten wordt als het gezag in gerechtigheid wordt ge- oetend, wordt vertolkt door den tekst uit Spreuken VIIf15. 16, welke ook in dit raam in een cartouche onder den sluit steen is geplaatst. De uitvoering van deze ramen, waarvan de schoone symbohek tot het harte spreekt is voortret'felijksober van lijn en kleur brengen zij de gedachten krachtig tot uiting; zij onderscheppen het licht met en geven de vertrekken iets voornaams. Het jxirtret van dr. Kuyper in het naar hem genoemde raam is uitstekend. HET BELG1SCH LOODSWEZEN. In een artikel in de XXe Siecle over het Belgisch Loodswezen van den Scheldemond wordt o.a. medegedeeld, dat de Belgische loodsen thans over zeven stoomsloepen be- schikken en de regeering er aan denkt dit aantal nog te vergrooten. De posten in het Oostgat en in de Wielingen konden dan ook worden verdubbelo. In de Wielingen kruist een der sloepen, ter hoogte van den West- hinder, en een tweede nabij den Wandelaar. Van de 8206 sehepen, welke in 1920 naar Antwerpen, Gent of Brussel opvoeren, maak- ten 4917 gebruik van Belgische en 2086 van Nederiandsche loodsen; 1221 deden het zon- der. In 1919 bedroegen deze cijfers resp. 4955, 2498, 1483, c,974. Het blad komt dan ook tot de gevolgtrekking, dat het percen tage van de door Belgische loodsen bedien- de sehepen in de Wester-Schelde geleidelijk toeneemt. MET PIJLEN BESCHOTEN. De expeditie in het sneeuwgebergte is gedurende het transport bij de Edivallen in j de Mamberamo-rivier met pijlen bescho- j ten door Papoea's. Van de Dajakschej i roeiers is er een gedood. Een l'nlandsche i militair is verdrpnkenr j ARBEIDSBESPARING BIJ DE POSTE- RIJEN. Bij dienstorder is bepaald, dat voort- aan alleen de expressestukken bij aan- komst gestempeld moeten worden. Door deze bepaling zal een groote ar- beidsbesparing en ook bespoediging in de bestelling verkregen worden, aangezien tot j nu toe alle brieven 6ij aanfcomst aan de j rugzijde gestempeld werden. i WAAR DE HOOGSTE BELASTING BE- TAALD WORDT. Volgens de nu aangenomen belasting- i verordening zal men te Helder moeten i betalen: Bij een zuiver; inkonten van< S00, 1000, 2000, 4000, 6000, 8000, 10.000 en 15.000 gulden: resp. 2, 14, 152.80, 559.64,. 1130.80 j 1779.80, 2419.80 en 4019.80. „Als het dan onmogelijk is om over de daken van de aangrenzende huizen te vluchten, zooals wij gedacht hadden, dan zullen wij de trap weer atgaan naar de eerste verdieping en daar een kamer bin- nentreden. Ais de bewoner er soms wat op tegen mocht hebben, dan zal ik dat zaakje wel met hem klaarspelen. Van- daar kan een van ons gemakkelijk uit het raam in de steeg springen. De 3 vrouwen vroegen gelijktijdig: „En wij?" „Laat mij uitspreken. Ala er maar een in de steeg is, dan kan hij.' daar misschien een ladder vinden, waarlangs de anderen kunnen afklimmen." „Ik heb er zelts twee op denj grand zien liggen," zei Fifi. „Dus jelui hebt mij begrepen. Laten we nu gauw naar beneden gaan en bittnen een kwartier zijn wij alien in veiligheicf." Zij wilden naar de deur gaan, maar Le sage, die daar nog steeds' op post stond, wenkte hen om; terug te keeren en fluis terde „lk hoor hen op de trap." Allen luisterden. Men hoorde nu duidelijk het geluid van stemmen en naderende voetstappen. „Te laat/' bromde Galgenaas. De heele bende bleet in diepe verslagen- heid staan. AJIen zagen in, dat zij onherroepelijk verloren waren, zonder eenige kans meer op redding en geen hunner^ die nu nog een mogelijkheid zag om zich te onttrek- trekken aan het lot dat hen wachfcte.. Alliette stamelde: „ls er dan geen uitkomst meer?" „Dat komt mij' zoo voor," antwoordde Soufflard op somberen toon. Vervolgens haalde hij zijn mes te voor- In procenten uitgedrukt, dus resp. 0.24, 1.4, 7.64, 14( 19, 22.24 en 26.79 pet. van het zuiver inkonten, alleen aan gemeen- te-belastmg. - Helder neemt door dit raadsbesluit de eerste plaats in onder de gemeenten met exhorbitant hooge belastingen. EEN EINDAFREKENING. Men deelt mede, dat de onderhandelin- gen, die nog steeds gevoerd werden tus- schen Dr. Greve voor Duitschland 'en Dr. A. Plate voor Nederland over we- derzijdsche vergoedingen, yoortspruiten- de uit de uitlevering van zes Duitsche sehepen, ter vervanging vam de zes Ne deriandsche sehepen bij Falmouth getor- pedeerd, eindelijk tot een bevredigend re- sultaat hebben geleid en de eind-afreke- ning heeft plaats gevonden. FRANKEERING VAN PER LUCHTPOS'I TE VERZENDEN STUKKEN. Het blijkt, dat de frankeering van stuk- ken, die per luchtpost zijn te verzenden, herhaaldelijk onjuist geschied. Nu eens worden deze stukken uitsluuitend met ge- wone frankeerzegels, dan weer uitsluitend met luchtpostzegels getrankeerd. Tn beide gevallen wordt de correspondentie met per luchtpost vervoerd. 1 en einde vergissingen zooveel moge- lij'k te voorkomen, wordt er nog eensl na- drukkelijk de aandacht op gevestigd dat hichtf»ostcorrespondentie moet worden ge trankeerd wat de gewone porten en rech- ten betreft, met gewone trankeerzeg<els en wat het luchtrecht aangaat, met lucht postzegels. Het luchtrecht bedraagt voor Belgie 10 cent en voor Frankj-ijk. Groot-Brittannie en Ierland en Duitschland 15 cent per 20 gram. Correspondentie voor verder ge- legen landen kan mede per luchtpost wor den verzonden. Uiteraard moet in dit ge val het luchtrecht worden voldaan, vastge- steld voor het land, dat voor doorzending met de gewone middelen van vervoer zorg draagt, dus 10 dan wel 15 pe'r 20 gram, al naar gelang de correspondentie moet wor den doorgezonden door Belgie, dan wel door een der drie andere genoemde landen. Ten slotte wordt nog medegedeeld, dat in verband met de goede treinverbindin- gen tusschen Amsterdam en Rotterdam geen postvervoer tusschen beide plaatsen per vliegtuig plaats vindt. Verzending per luchtpost in het binnenlandsche verkeer komt derhalve met voor. HET KLOOSTER, TE CUYK. Dezen zomer zal te Cuyk teestelijk het teit herdacht worden, dat 550 jaar ge- Iedsn de Kruisheeren zich in de buuft- schap St. Agatha hebben gevestigd. De grand voor het latere klooster werd reeds 2 Februari 1371 gelegd door Diederiik van Heurne, heer van Perwijs. en Dultel, die als voogd van Jan IV, heer" van Cuyk, over deze streek het bewind voerende, „tot wehvezen van zijn ziel en die zijnerj opvol- gers en vrienden aan de orde van' het H. Kruis gat en atstond een kapel, welke in het jaar 1300 gebouwd en aan de H. Agatha was toegewijd," I Kort daarop werden twee leden dezer orde uit het klooster te Asperen naar| he$ Land van Cuyk gezonden. Dezen kochten bij de kapel land, stichtten het klooster en vergrootten de kapel tot een kerk. Tijdens den tachtigjarigen oorlog werd het klooster meermaien geplunderd en de bevolking gevankelijk naar elders (o.a. Zaltbommel en Bieijenbeek bij Kleef) ge voerd. In 1582 vluchten de kloosterhngen naar het kasteel Kleppenberg bij Oeftelt en vandaar naar Gennep. In 1609 kreeg de orde haar bezitting terug. Prins Maurits en prtns Frederik Hendrik gaven verlot het klooster te her- sehijn, hetzelfde waarvan hij zich bediend had bij den moord op juttrouw Renault. „Maar het blij'ft 6ij hetgeeni ik gezegd held," ging hij voort, met bleek gelaai en trillend van woede, „ik zal er voor mijn deel minstens 3 nemen." Hij riep Lesage en Micaud, die dade- lijk bij hem kwamen. „Luistert/' ging hij tegen hen voort,; „ik zai zeggen wat er te doen valt. Wij zullen ons daar bij de deur posteeren, je- lui samen aan den eenenj en ik aan den anderen kant. Als zij de deur mslaan, spring ik op den man die het licht draagt en steek hem mijn mes in de keel. Ver volgens pak ik Milloc aan, met wien ik nu eindelijk eens moet atrekenen en in dien tijd kiezen jelui elk;je man uit. Dat is goed begrepen, nietwaar?" Op vastberaden toon antwoordde Le- s^pre: „Q, ik heb nu mijn kop te verdedrgen en ik belast mij erv mee om er minstens 2 uit den we'g te ruimen." „En jij, Micaud?" vWat er tusschen ons geweest is, Gai- genaas, moet nu uit zijn," antwoordde Mi caud, met een schijn van openhartigheid, „Mijn leven is evengoed in gevaar als het jouwe. Je kunt op mij rekenen." De 2 bandieten drukten elkaar de hand. ,/Lioed zoo/' zeide Soufflard, ,,ik re- ken op je." Terwijl zij aldus overlegden, was het geluid der langzaam de trap bestijgende voetstappen, allengs naderbij gekomen. De 3 vrouwen, sidderend tegen elkaar gedrukt, luisterden met de grootste angsd naar dat naderend, geluid. Fifi Vollard, die inmiddels op den zol der had rondgesnufteld, riep eensklaps: „Gered." stellen. Maar de plakkaten van retorsie dwongen in 1636 de kloosterhngen op nieuw tot vertrek. In 1639 mochten zij terugkeeren. echter om 8 Januari 1644 Sde mededeejinjg te ontvangen, dat hun geheele bezutiag; ten voordeele van den Prins van Oranje was verbeurd verklaard. Zij gaven geen ge- hoor aan de lastgeving om te vertrekken, zoodat zij 14 Augustus! 1648 met geweld daaruit verdreven werden. Er waren toen in het klooster 18 priesters, 2 klerken en 11 leekebroeders. Later mochten zij' het klooster weder bewonen tegen betaling van 1 1200 aan 's Prmsen domeinkiamer, welk bedrag later tot 1 1700, werd opge- voerd. Zij mochten toen ook geen nieuwe leden aannemen. Niettegenstaande deze verschillende we- derwaardigheden beschikt het klooster over een bibliotheek, waarin zeer traaie handschriften uit de 14e, 15e en 16e eeuw voorkomen. DE TOESTAND. Maandagmiddag om twaalf uur zou het bestand, dat tusschen de Valera en de En- gelsche regeering beklonken is, van kracht worden, schrijft de N. R. Crt. Volgens de bevelen van Sinn-Fein zijn alle aanvallen door hare volgelingen verboden en zal alle particuliere eigendom gevrijwaard zijn te gen vernieling en wordt in het algemeen elke actie gestaakt, die tegenmaatregelen van de overheid zou uitlokken. Van den anderen kant is daartegenover beloofd, dat al de strijdkrachten van de Kroon hun verrichtin- gen staken, behoudens ondersteuning van de politie bij hare normale burgerlijke taak, dat alle beperkingen op het curfew afge- schaft zijn, geen troepen meer als verster- king naar Ierland gaan en de politie-dienst te Dublin weer verricht wordt door de ge wone gemeentepolitie. Eindelijk zal de spio- nage en tegenspionage gestaakt worden. Het geldt hier een afspraak tusschen Du blin en Londen, maar de ontspanning die. bij het aankondigen van den wapenstilstand id Zuid-Ierland allerwegen viel waar te ne men, moet zich tot Ulster overplanten, om voor de verdere onderhandelingen de goede atmosfeer te scheppen. Zondag vocht men te Belfast nog hcvig vcor: en aan het e'nd van den dag werden, na relletjes die ont- staan waren door een aanval op de politie, op zijn minst tien dooden en honderd ge- wonden geteld. Het is zonder meer duidelijk, dat voor- loopig hersteld vertrouwen tusschen Enge- land en Zuid-Ierland de uiterste elementen van het protestantsche Ulster wantrouwend maakt en het is geen geheim, dat Sir James Craig op dit psychologische oogenblik in eigen kamp een fellen strijd uit te vechten heeft. Provocatie kan dienst doen, als argu- menten voor een voortzetting van den strijd onhoudbaar zijn geworden. De Wesminster Gazette heeft van haren voortreffelijken teekenaar Gould een prent: generaal Smuts als duif boven de wateren van den idrschen zondvloed, zwevende, ge- reed om het eerste groen, dat* uit het zak- kende water steekt, een spruitje van een olijfboom, als goede boodschap over te brengen. De verdiensten van dezen Britschen staatsman van Hollandschen stam, die voor- bestemd schijnt om het geweld goed te hel- pen maken, waaraan de naam van een Hollandsch vorst in Ierland verbonden was, worden in Engeland algemeen erkend. Daar- mee wordt de traditie voortgezet, dat de Hollandsche naam en stam genoemd wor den in beslissende tijdperken van Enge- land's gesehiedenis: oorlogen ter zee, eerst samen tegen Spanje, later tegen elkaar, de overkomst van een Oranje-vorst, strijd tegen Soufflard snelde op hem toe en vroeg: „Wat zeg je?" „lk zeg dat ik nog een middef heb ge vonden om ons alien hier vandaan D helpen." „Wat dan?" „D'it" En hij wees- naar een ladder, die met 2 ijzeren haken aan den muur van den zolder hing. Soufflard maakte een misnoegd gebaar en bromde „Ben je gek? Wij zijn 3 verdiepingen boven de straat en die. ladder is nauwe lijks 10 voet lang." XXII. De hangende brug. Fifi haalde zijn schouders op. „Je begrijpt mij met/' zei hij, ,,dit is geen ladder, maar een brug." „Wat bedoel je?" vroeg Lesage. „Een hangende brug, die wij over de rue Cocatrix zullen leggen, het eene eind op dit venster, het andere op datv van het huis aan den overkanr. Soufflard had hem begrepen en riep: „Ui?|stekend Doch even later: „Als zij maar lang genoeg is." „Ik geloot't weL" a „Wij zullen eens kijken, maar vlug, want er is geen secunde te verliezen. Help eens even, Lesage." Zij gingen alle drie naar het zolderven- ster. Het huis aan den overkant was gelukkig even hoog als dat waar zij waren en had ook een zoldervenster, recht tegenover het hunne. (Wordt vervolgd.) ZENSCHE COURANT De Burgemeester van TER NEUZEN noodigt de ingezetenen uit, DRINK WA.TER, voor het gebruik goed te koken. Ter Neuzen, den 13 Juli 1921. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZ1NGA. 28) -maanxiMaunp— HET KUYPERHUIS. ,)Ha."

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1921 | | pagina 1