ALGEMEEN NIEUWS- EN ADYERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. 7164 Woensdag 29 Juni 1921. 69e Jaargang. gpl Aanbesteding. Aanbesteding. STBIJB 1I6II MISBMB. LAHDWEER. Bet schoonmaken en witten van de moren en plafonds in de openbare scholen A, B, G en D. 31NNENLAND. BUITENLAND. i Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, zullen den ll Juli 1921, des namiddags 3 uur, in;*het openbaar. aan- besteden: Het bestek No. 4 ligt op de Secretarie ter inzage. Ter Neuzen, den 27 Juni 1921. vf.'i -i Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZ1NGA, Burgemeester, B. I. ZONNEV1JLLE, Secretaris..; Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, zullen den 11 Jul! 1921, des namiddags 3 uur, in het openbaar aanbe- steden, in 3 perceelen of in massa Het bouwen van een SCH00L- GEBOUW met twee Gymnastiek- lokaien c. a. aan de Walstraat te Ter Neuzen. Bestek No. 3 en 7 teekeningen zijn tegen betalingvan 5,—, ter Secretarie verkrijgbaar. Ter Neuzen, den 27 Juni 1921. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. B. 1. ZONNEVIJLLE, Secretaris. Inlevering van Rijksgoederen. De aandacht wordt gevestigd op de navolgende wetsbepalingen. A. Een arrest van een dag tot zes dagen, te ondergaaa in de naastbpgelegen provooat of het naast.bgsijnde huis van bewaring, dan wel een kwartierarrest van een dag tof zes dagen, te ondergaan in een kazerne, kau door dec Landweerdistricts- commandant worden opgelegd aan den ver lofganger lo. die zonder geld'ge reden voorwerpen, als hiervoren genoemd, niet inievert; 2o. die zonder geldige reden voorwerpen, ais hiervoren genoemd, niet in den vereischten staat inievert 3o. die een of meer aan een ander toebehoorende voorwerpen, als hier voren genoemd, als de zgne inievert; B. De verlofganger, die zich schuldig heeft gemaakt aan een der hiervoren onder sFEP1LLET0N. Het duurde geeni 5 minuten of dit be vel was overgebracht en de inspecteur Moulin meldde zich bij den prefect. Hij was een forsch gebouwde man, met een schrander gelaat en zeer levendig in zijn bewegingen. De prefect Woeg hem. „Moulin, ken je een herberg, die ,;De Grijnzende Aap" heet?" „Ja, zeker mijnheer de prefect," ant woordde de inspecteur. „Hoeveel ingangen heeft die kroeg?" „Twee: een aan de rue Cocatrix, dat is de gewone straatdeur, voor iedereen zichtbaar." „En de andere?" „De andere is geheim, alleen bekend aan de vaste klanten, die alien tot het ge- vaarlijkste rapalje behooren, Hij komt uit in een lange donkere gang, die zich ver- liest in een warnet van stegen en sloppen, zeer geschikt om te vluchten als er on- raad is." Daarop vroeg Milloc: „Mijnheer Moulin, zou u met eemge mannen dien tweeden uitgang kunneh be- zetten „Niets gemakkelijker. Ik ken den bewo- ner van het aangrenzende huis, over welks binnenplaats die geheime gang loopt." „Uitstekend, Mijnheer de pretect stelt 10 man onder uw orders. Wees zoo goed die in 2 groepen te verdeelen: 4 iD de rue Cocatrix en 6 op de binnenplaats waarop die geheime gang uitkomt." lo. en 3o. bedoelde feiten, U, ouvermindera de gehoudeoheid tot het ondergaan van he; vermelde arrest of kwartierarrest, verpiicht op de voorgeschreven wijze voorwerpen, als hiervoren genoemd, aisnog in te leveren, zulks op den tijd en de plaats, door den Landweerdistrictseommandant te bepalen. Bij de inleverinfif moeten de verlof gangers in BURGER KLEEDING ver- schijuen en hun zakboekje medebrengen. DE KAB1NETSCRISIS., De voorgenomen reis van de Koningin naar de Noorsche wateren is in verband met de politieke omstandigheden voor- loopig uitgesteld. HANDHAVING VAN HE! KABINET Jhr. Ruys de Beerenbrouck heeft aan- vaard de hem door de Koningin ver- leende opdracht om een voordracht te doen tot handhaving van het tegenwoor- dig kabinet, zij het voor zooveel noodig, in gewijzigde samenstelling. DE PRINS TE DELFZIJL,. Zaterdagnamiddag ruim vier uur arri- veerden te Deltzijli een viertal watervlieg- tuigen, in een waarvan Prins Hendrik de reis van den Helder naar Deitzijl had medegemaakt. De vliegtuigen aanvaardden al spoedig de terugreis. De Prins met gezelschap vertrok Zon- dagmorgen om vier uur teneinde aan de voorgenomen robbenjacht op de Gronin- ger Wadden deel te nemen. ANT1-M1LITAIRE BETOOGING. Zondag werd te 's-Gravenhage een door ongeveer 1600 personen bijgewoonde pro- testvergadenng gehouden ter zake van de gevangenneming en gevangenhouding van den principieelen dienstweigeraar H. Groe- nendaal, die reeds ruim twee weken, als protest, voedsel weigert. Verschillende spre- kers, o.a. Albert de Jong, uit Den Haag, Ds. De Ligt, uit Katwijk en Van der Es uit Soest, voerden het woord. Aangenomen werden twee moties, af- keurende de gevangenhouding van Groenen- daal, diens onmiddellijke in vrijheidsstel- „Het zal gebeuren." „Neem 10 flinke, sterke kerels, want wij hebben met een bende te doen, waarvan ik den omvang nog niet ken, maar ik ken er een van." „Wie is dat?" „Lesage." „Die op het bagno van Toulon is ge- weest?" „Dezelfde." „Dat is een van de gevaarlijkste boe- ven, die we hier te Parijs hebben. Wan neer de andere van dezelfde kracht zijn, dan zullen we de handen vol hebben." „Daarom moeten de netten met zorg gespannen worden, opdat geen ons kan ontsnappen." „Gaat u met ons mee, mijnheer Milloc?" „Zeker, maar zij mogen ons niet te za- men zien." „Waar zal u dan zijn? in de rue Coca trix?" „Neen." „in de gang dus?" „Ook niet." „Maar dan..../' „Ik ga alleen ,^De Grijnzende Aap" bin- nen." „Dat is een zeer gewaagde onderne- ming, wees dus voorzichtig, want nog geen maand geleden; is daar, in dienzelt- den „Grijnzende Aap" een onzer collega's om hals gebracht. Waartoe u aan zooveel gevaar bloot te stellen. Neem de leiding van de eene groep, dan neem ik die over de andere, wij vallen gelijktijdig, op een afgesproken signaal, de kroeg binnen en rekenen de geheele bende in." „Dat kan niet, omdat ik nog niet alle leden van de bende ken. Zooals u ziet ben ik goed vermomd, ik zal met hen drin- ken en mij door hen laten uitplunderen, waartoe ik mijn vingers vol diamanten rin- gen heb gestokenl t—die trouwens valsch zijn en ook mijn zwaar vergulde hor- logeketting dient als lokvink. Zij denken dus in mij een argelooze vreemdeling te Zien eo ik laaf dat spelletje zijn gang gaan, tot ik het oogenblik gunstig acht en geet u dan een teeken om van 2 kan- ten tegelijk dert aanval te doen." „Op welk signaal moeten wij binnen- komen?" „Zouden uw beide groepen een fluit- signaal kunnen hooren?" „Ja, als u in de gelagkamer blijft." „Is er dan nog een Lokaal?" „Ja, de Kiekeboe." „Een naam die niet veel goeds voor- spelt" „Het is een zeer gevaarlijk hoi; wan- neer een vreemdeling, die daar is binnen- gelokt, er levend uitkomt, mag hij van geluk spreken. Daar hebben zij ook on- zen collega vermoord." „Ik zal op mijn hoede zijn." „Dat zoit) ik u maar raden." „HoeveeI tijd hebt u noodig om het huis te omsingelen?" „In 20 minuten kan alles gereed zijn." „Goed dan ben ik over een halt uur in „De Grijnzende Aap". Na 25 minuten verliet Milloc met zijn rijtuig de rue de Jerusalem en liet zich naar de place du Chatelet brengen, waar hij uitstapte en het rijtuig wegzond. Even later ontmoette hij zijn jonge vriend, den buikspreker, die zooals wij gezien hebben, hem rneenam naar de rue Cocatrix. XIX. Milloc gered door Fifi Vollard. Bij de plotselinge gedaanteverwisseling ling en ook die van alle andere principieele dienstweigeraars; en ipwekkende tot verzet j tegen het kapitalistisch militairistisch stelsel In optocht werden de moties gebracht naar de woning van den Minister van Oor- log, waar de betoogers op afstand werden gehouden. Een deputatie, bij welke de moe- der van Groenendaal, werd, ondanks her- haald verzoek, niet toegelaten. Aangezien de menigte niettegenstaande herhaalde som- matie, weigerde uiteen te gaan, maakte de jxilitie van de sabel gebruik om de menigte te verspreiden. Gearresteerd werden De Ligt en Van der Es, die in den middag weer werden in vrii'ieid gelaten. Wegens ve''decking vcn oj r.l ing is proces-verbaal opgemaakt tegen De Ligt. HET N. O. T. HULDEBLIJK. Zaterdagmiddag, na afloop van de alge- meene vergadering der Maatschappij van Nijverheid, had de plechtige uitreiking van het N. O. T. huldeblijk plaats door den voorzitter der maatschappij, dr. F. E. Pos- thuma, aan een eommissie der ontbonden N. O. T. Spreker ging in den breede de geschiede- nis der N. O. T. na en het nut dat door haar is gesticht en richtte inzonderheid waardeerende woorden tot den heer Van Aalst. Hij getuigde verder van de gevoelens van dankbaarheid en waardeering, die zoo velen in de kringen van nijverheid en han- del hebben voor hetgeen door de N. O. T. is gedaan. Spreker las dan de oorkonde voor, die met de namen der deelnemers in een album van marokrjnleder is gebonden. Het album is bestemd voor den voorzit ter. Tevens ontvangf hij, en met hem alle leden, een persoonlijk herinneringsstuk: een presse de papier, in den vorm van een ver- kleind model van den N. O. T.-kegel, ver- vaardigd uit zilver met zwart en groen email en als randschr/ft de woorden: Hulde ub de kringen van Handel en Nijverheid aan de uitvoerende eommissie van de Nederl. Overzee Trust Maatschappij. ONTSLAG AAN DE „KOSMOS". Op last van den rechter-commissaris die een onderzoek doet instellen naar den toe- stand van de verzekeringsbank „Kosmos", is, naar het Hand, verneemt door de direetie met zes weken ontslag aangezegd aan het personeel van den Nederl. Buitendienst, welke omvat de brkantoren Amsterdam, Den Haag en Utree'uo^n de in de verschil lende provincien aangestelde inspecteurs. VOORDEEL1GE KERMIS. De verpachting van standplaatsen voor de in October te Nijmegen te houden ker mis heeft 143.200 opgebracht (het vorige 135.088). Bovend'en zal 20 pet. van de en- treegeiden der verinakelijkheden an de ge-- meentekas vloeien, hetgeen wel op een zelfde bedrag te ramen valt. Die kermis is dus wei een belangrijke verliehting voor de belastingbetalers. HET EINDE DER BRiTSCHE MIJN- WERKERSST AKING. Een voorloopige overeenkomst bereikt. Maandag werden de voorbereidende bij- eenkomsten voor de kolenconterentie ge houden, door den premier op verzoek van den uitvoerenden raad van de mijnwer- kers bijeengeroepen. Lloyd George opende de vergadering, die werd bijgewoond door den kanselier van de schatkist, den mi nister van arbeid en den president van de Board of Trade. Er werd overeengeko- men, dat de vertegenwoordigers der mijn- werkers en mijneigenaren de geschilpun- ten particulier zouden bespreken, en de lmlp der regeering eerst later zal worden ingeroepen. In den aanvang hernieuwden, naar ver- meld wordt, de eigenaars hun aanbod der verbeterde loonen en dit aanbod werd onderworpen aan een nauwkeurig onder zoek op een nieuwe vergadering, welke 's middags plaats vond. De Evening Stan dard meldt: De premier ried in zijn zeer korte openingsrede aan beide partijen tot elkander te komen voor een zoo goed mo- gelijk vergelijk en wees er op, dat, indien zij tot een overeenkoms: kwamen, de re geering bereid zou zijn hun mededeelin- gen te ontvangen. De mijnwerkersgedelegeerden zien hier- in een aanduiding, dat, indien er een eens- gezind verzoek is om de subsidie van 10.000.000 pond sterling, om de mijnnijver- heid in staat te stellen een behoorlijk loon uit te keeren gedurende het tijdperk van depressie, de regeering dit verzoek gunstig zal overwegen. Voor het oogen blik echter is geen belofte gedaan. De al- gemeene meening is, dat, indien subsidie wordt verleend, een regeliug waarschijn- lijk is. Naar Reuter verneemt, werd in den loop der besprekingen tusschen de eigenaars en mijnwerkers e^n voorloopige overeen komst bereikt om op' 4 Juli den arbeid te hervatten. DE DRAADLOOZE TELEFONIE. Gesprekken van Nauen met New Foundland. Het bekende draadlooze station Nauen heeft op het gebied van de draadlooze telephonie een nieuw succes behaald. Tot nu toe waren de verste stations, waarmee draadlooze telephonische verbindingen kon- den worden verkregen Parijs en Londen. Thans zijn met succes pogingen gedaan om draadloos met Amerika (New Found- land) te spreken. Zoowel muziek als gesproken woorden konden worden gehoord. De afstand be- draagt 4340 Kilometer. SCHEPEN ZONDER BEMANNING. De Britsche vloot beschikt thans ook over een bemanningloosi schip, dat langs draadloozen weg bestuurd wordt. Het is een soort van kust-motorvaartuig, zooals die in het laatst van den oor- log gebruikt werden. Ook de Duitschers gebruikten dergelijke vaartuigen aan de Belgische kust, maar hadden er geen suc ces mede. De laatste twee jaai hebben deskundigen deze schepen echter zooda- nig gepertectioneerd, dpt ze zelts over vrij aanzienlijke atstanden' met succes ge bruikt kunnen worden. Zoowel de machi nes als de stuurinrichtingen worden langs draadloozen weg vanuit een station op de kust of vanuit een grooter schip be- diend. BELOIE. Het Belgische kabinet heeft besloten, de arbeidsovereenkomst van Washington niet te onderteekenen. De socialistische minis ter Vandervelde moet /erklaard hebben, dat hij geen reden zag een campagne te dezer zake op touw te zetten, zoolang Frankrijk en Engeland zich nog niet heb ben uitgesproken. OROOTE VERLIEZEN VAN „THE MUTUAL LIFE INSURANCE CO." Blijkens een bericht heeft de bekende Amerikaansche Levensverzekering Mij. „the Mutual Lite Insurance Co." te New York, op hare beleggingen een verlies geleden van f20 a f30 millioen. OPPER-SILEZIE/ De ontruiming. Na langdurige onderhandelingen heeft generaal Hoter een verbintenis oncfertee kend tot ontruiming van het door de van den onnoozelen Duitscher in den ge- vreesden dedectieve Milloc was het geheele bandietengezelschap als door een veer be- wogen opgesprongen en dezelfde kreet klonk gelijktijdig van alie lippen: „Ter dood, Milloc, ter dood!" Gelijktijdig wilden Lesage, Micaud en Soufflard zich op den dedective werpen, elk met e_n mes n de hand, maar deze was gelijktijdig opgesprongen en stond nu tien pas van hem af, met den rug, tegen den wand van den kelder geleund. Hij ook had zich gewapend met een Ca- talaansch mes, dat in een krachtige, bedre- ven hand een geducht f/apen was. Zijn gelaat was bleek, maar zijn oogen, vast op zijn vijanden gericht, toonden een kalmen, bezonnen moed aan, onwankel- baar in het gevaar, wat het ook zijn moch^. Soufflard hernam met zachte, sissende stem, waaruit een bittere haat klonk: „Milloc, de politiehond; Milloc, die mij al tweemaal gevangen genomen heeft, mij, Soufflard, bijgenaamd Qalgenaas en die hier alleen durft binnen dringen om mij nogmaals gevangen te nemen. Weet hij dan niet dat ik gezworen heb, hem te zul len dooden?" Hij wendde zich tot Lesage en Micaud en ging voort: „Gaat terug, jelui,, het zou te vlug ge daan zijn, wanneer wij hem met ons drieen aanvielen en ik wil voor mij alleen het ge- noegen hebben, hem langzaam te laten doodbloeden. Niemand verroere zich, dat wordt een gevecht tusschen hem en mij; ik wil hem toonen dat Soufflard wat mans is." i v i Lesage en Micaud gingen eenige schre- den terug. Milloc keek toe en bewaarde aldoor het stilzwijgen. Duitschers bezette deel van Opper-Sile- zie, volgens het plan der intergeallieerde eommissie dat reeds door de opstandelin- gen aanvaard was. Op het laatste oogen blik opperde Hoter nieuwe bezwaren en hij zwichtte slechts voor den aandrang der eommissie. Oisteren zou men beginnen het plan uit te voeren; de uitvoering zal een week duren. Het terugtrekken van de vooruit- geschoven Duitsche posten heeft zonder stoornis plaats. De pogingen van eenige jongere officieren, om zich te verzetten tegen het bevel van Hofer om terug te frekken, werden verijdeld door de oudere officieren. Men kan aannemen, dat alle Duitsche strijdkrachten de eerste linie van het terugtochtsplan binnen den vastgestel- den tijd zullen hebben bereikt. De Engeische vertegenwoordiger in de intergeallieerde eommissie sir Harold Stuart heeft aan den correspondent van de Manchester Guardian verklaard: De opstandelingen hebben goedgevon- den hun terugtocht Dinsdag aan .e van- gen. Wanneer zij dit doorvoeren, dan zal Opper-Silezie oinnen een week van de Rolen zijn Devrijd. Wij hebben niet alles gedaan wat de Duitschers van ons heb- oen verwacht. Wij hebben onderhandel n- gen met de Roolsche opstandelingen met atgewezen, want waren wij dadelijk na onze aankomst in Opper-Silezie met schieten en vechten begonnen, dah zou dit groote schade heoben gedaan aan de ia- brieken niet alleen, doch aan de geheele industrie van Opper-Silezie. Wij hebben er de voorkeur aan gege- ven, het gezag van de inter-geailieerde eommissie zonder bloedvergieten te ner- stellen. In veel plaatsen in het bezette ge bied zijn de postbestellingen weer nor- maal. Daarentegen heeft de intergellieer- de eommissie krantenzendingen verbo- den. Incidenten. Uit Hindenburg wordt gemeld, dat de opstandelingen den voorzitter van de groep Zabrze van het verbond van Hei- matstreue Opper-Sileziers, een Oberberg- rat en vier andere personen gevangenge- nomen hebben. Te Iduweiche zijn een Duitsche volksstemmingscommissaris en een koopman door de opstandelingen ge- vangengenomen. Volgens een bericht uit Oppeln werden de manschappen van een Franschen leger- wagen, die een aantal wapens en muni- tie, welke bij een handelaar gevonden wa ren, kwamen weghalen, door een ^Otal mannen, die tot de stormtroepen behoor- den, aangevallen. Twee Fransche solda- ten werden gedood en veel anderen ge- wond. Te Gleiwitz werden eveneens Fran sche troepenafdeelingen onder vuur ge nomen, die op bevel van de intergeallieer de eommissie een inrichting van vermaak kwamen sluiten. De Franschen moeten 1 doode en 2 gewonden hebben. Naar het Berl. Tagebl. verneemt, heb ben de Rolen, in strijd met de over eenkomst inzake de ontruiming, het Zui- derstation te Gleiwitz) opnieuw bezet. EXPLOIT ATI E DOOR DEN STAAT. Als een afschrikwekkend staaltje van ex- ploitatie door den Staat, en van bewind- voering in een mercantiel bedrijf door amb- tenaren, rnoge de Shipping Board gelden, welk lichaam blijkens een uilating door den nieuwbenoemden directeur Lasker „het reus- achtigste handelswrak is, dat de wereld oolt gekend heeft". Wel heeft het lichaam nog vorderingen uitstaan ter waarde van 300.000.000, maar er is een maandelijks tekort op de exploitatie van 16.000.000. Het is dringend noodig, zeide Lasker, alle liouten schepen van de Shipping Board voor October a.s. van de hand te doen en alle Hij wist, dat het om zijn leven ging, overtuigd dat, zoo het hem al mocht ge- lukken, Soufflard te overwinnen, hij toch onmiddellijk daarna zou vallen ond../ de messen van de beide andere misdadigers; daarom had hij! slechts een doel: te vechf- ten als een leeuw, om zijn leven zoo d mr mogelijk te verkoopen. Soufflard deed een schrede naar den de tective, die daar nog altijd, zwijgend en kalm, tegen den wand geleund stond en voegde hem toe „Komaan, verdedig je, maar wanneer ik je ditmaal nret dit mes in de borsc stoof, dan mag ik gehangen worden." „Niet gehangen, maar geguillotineerd," antwoordde Milloc, met de oogen strak op zijn vijand gericht. Deze bedreiging wekte nog meer de woede op van? Soufflard, die op den de tective toesprong, maar hij moest terug- deinzen, toen hij, 2 duim van zijn gelaat at, het scherpe staal van diens mes zag tonkelen en tot zijn groote verwondering moest hij erkennen, dat hij te doen had met een man, die in dit soort van gevecht even sterk was als hij. Yerwoed over deze weers and brulde hij; „Ha, je weet er mee om te gaan." En Milloc antwoordde: „Eenigszins." Er begon een messengevecht volgens alle regelen der kunst en Soufflard zag al zijn stooten door zijn behendigen tegen- stander gepareerd, die er evenwe! ook^niet in slagen kon, hem te treffen, terwijl de an deren vol belangstelling toekeken bij het gevecht, dat zij met een kennersblik ga- desloegen. (Wordt vervolgdj. ■KHOtau BBflBBBHHHHBetRR De Burgemeester van TER NEUZEN maakt be- kend, dat de in het verlofgangersregister van de Iandweer dezer gerneente lugesehreven verlofgangers der Iandweer, die in den loop van het jaar 1921 aanspraak. kunnen doer, gelden op ontslag uit den dienst bij de Iandweer wegens volbrachten land- weerdiensttijd, op grond van art. 31, laatste lid, der Landweerwet al de hun voor Rijksrekening verstrekte voorwerpen, met uitzondering van zakboekje (dus wapenen, voorwerpen van ledergoed, kleeding- en uitrustingstukken, reglementen en dienstvoorschrif- ten) moeten inleveren te Ter Neuzen, in het arsenaai, op Vrijdag 8 Juli J92i, des voormiddags 9 uur (zomertijd). De onder B bedoelde verlofganger, die niet voldoet aan de daar omschreven verplichting tot inleveren, of, deze verplichting vervullende, zich schuldig maakt aan een der bij A onder 2o. en 3o. vermelde feiten, wordt in werkehjken dienst geroepen of gehouden voor den tijd van ten hoogste twee maanden. De duur van dezen dienst wordt door den Minister van Oor- log bepaald, die tevens het korps van het leger aanwtjst, waarbij de werkelijke dienst vnoet worden vervuld. wtmmm De verlofganger, die zich niet ondervverpt aan een^ straf uitgezonderd kwartierarrest hem door een krachtens de Landweerwet of eenige andere wet daartoe bevoegde autoriteit opgelegd, wordt aange- houden en onder verzekerd geleide naar de naast- bijgelegen provoost of het naasibijzijnde huis van bewaring overgebracht. Indien de verlofganger wegens geldige redenen verhinderd is persoonlijk de wapenen, het ledergoed, de kleeding- en uitrustingstukken en de reglemen ten en dienstvoorschriften in te leveren, is hij of zijn zijne naastbestaanden gehouden er voor tezor- gen, dat de inlevering door een ander geschiedt. Van de geldigheid der redenen van verhindering moet blijken uit een bewijs, dat hetzij door den Burgemeester afgegeven,hejzij door dezen gelegaliseerd is. Dit bewijs moet bij de inlevering worden over- gelegd door den persoon, die namens den verlofganger tot het doen van de inlevering verschijnt. Op daartoe aan den Burgemeester gedaan verzoek worden door dezen aan den verlofganger zoo noodig passagebiljetten afgegeven voor veren, waarvan moet j worden gebruik gemaakt op de reis naar en van de plaats van inlevering. Overigens geniet de verlof- j ganger geen vervoer voor Rijksrekening. Ter Neuzen, 27 Juni 1921. Tie Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. I

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1921 | | pagina 1