69e Jaargang ALGEiEEN NiEUWS- EH ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREM Abonnementsprijs. No. 7158 Woensdag 15 Juni 1821. Collecte Fonds Jewapeode Dienst''. 'IpeIjTl L E t 0 N. ST1IID IlilH MISBAAD. BINHENLAND. BUITENLAND. Voor Ter Neuzen (kom per3maanden 1,40. Buiten Ter Neuzen en overig Nederland f 1,80. Voor Amerika en Ned.-Indie (bij voor- uitbetaling)f 2,70. Voor't overig buitenland (idem) f 3,35 Door de hooge inningskosten worden onze abonnS's in het Buitenland beleefd verzocht het verschuldigde abonnementsgeld per postwissel of cheque te zenden vo6r I Jul! a.s. DE U1TGEEFSTER. TWEEDE KAMER, Vergadering van Dinsdag. Regeling van werkzaamheden: De heer Kruyt (comm.) vraagt verlof tot het houden van een interpeilatie over de afschaffing van pasvisa. Over dit verzoek zal morgen worden beslist. De voorzitter doet het voorstel om het ontwerp-grondbelasting en andere ont- werpen weer op de agenda te plaatsen na de Zondagswet. De heer Marchant (v.-d.) steit voor, die andere ontwerpen te plaatsen voor de Zondagswet. Dit voorstel wordt verworpen met 46 tegen 36 stemmen. Een voorstel Marchant, om het ont werp-grondbelasting met het nieuwe art. 7 naar de afdeelingen te zenden, wordt verworpen met 54 tegen, 28 stemmen. Een voorstel-Wijk, om de militaire en burgerlijke pensioenwetten te plaatsen voor de Zondagswet, wordt verworpen met 44 tegen 38 stemmen. Een voorstel-J. ter Laan, om ook de regeling van de rechtspositie, van ambte- naren voor de Zondagswet te behande- len, wordt verworpen met 45 tegen 36 stemmen. Het legerontwerp. Voortgegaan wordt met de behandeling van het nieuwe ontwerp dienstplichtwet; De motie-Ter Laan (schorsing van de beraadslaging om onvoldoende financi- eele voorbereiding en vragende maatre- gelen, opdat 10.000 lotelingen van de lichting 1921 niet behoeven op te komen) wordt verworpen met 53 tegen 29 stem- men. De motie-Kruyt (schorsing van de be raadslaging om onvoldoende financieele voorbereiding) wordt verworpen met 78( tegen 6 stemmen. DE LICHAMELIJKE OPVOED1NG. lntrekking van het dwangontwerp? Het ontwerp van wet betreffende de li- chamelijke opvoeding van de mannelijke |7) Zij trokken hun jassen uit, vouwden ze met de voering naar buiten en namen ze over den arm, zoo, dat de kleur niet te zien was. lnmiddels betaalde Fifi de vertering. „Nu weg", beval Galgenaas, ,,en van- avond ontmoeten we elkaar in de Gros- Caillon, want de kameraden moeten we-, ten, wat de zaak heeft opgebracht.'' Zij verlieten de herberg en sloegen, buiten gekomen, elk een andere rich- ting in. XIV. Jfe Op de Prejectuur van Politie. In 1838, den tijd, waarin onze roman speelt, was in Frankrijk het koningschap hersteld, maar de monarchale. regeerings- vorm, die met de Groote Revolutie had uitgeleefd, stond zeer zwak en al ster- ker werd de republikeinsche partij, die het koningschap weer omver wilde stor- ten. De nog heerschende partij der konings- gezinden deed haar uiterste best om aan het bewind te blijven en gebruikte daartoe de machtsmiddelen, die haar voor het oogenblik ten dienste stonden: ver- volging en verdrukking van al haar te- genstanders. Dientengevolge trad de politie tegen alle partijen der oppositie en hen, die slechts verdacht werden die partijen aan te hangen, met buitengewone gestreng- heid op, wat wederkeerig weer tot ge- volg had, dat de politie zeer gehaat was jeugd is in de afdeelingen van de Tweede Kamer zeer slecht ontvangen. Algemeen hebben de Kamerleden blijkbaar ingezien, dat dit ontwerp een aanhangsel was van de militaire opleiding, schadelijk voor een inderdaad algemeene lichamelijke opvoe ding. Het Voorloopig Verslag is dan ook ongunstig. Een kenschetsende passage uit dit Verslag is die, waarbij gevraagd wordt of na indiening van het dienstplichUont- werp, dat thans in de Tweede Kamer wordt behandeld, de redenen, die hebben geleid tot het ontwerp op lichamelijke oefening feiteiijk niet zijn vervallen. Bij deze vraag sluit zich dan de verklaring aan, dat groote prijs wordt gesteld op algemeene bevordering, maar niet ge- dwongen, der lichamelijke oefening voor de schoolvrije jeugd, zoowel mannelijke als vrouwelijke. Naar wij uit parlementaire kringen ver- nemen, houdt het Departement van On- derwijs zich ernstig bezig met de vraag ot het geen aanbeveling verdtend net dwang-ontwerp in te trekken en te ver- vangen door een ontwerp van wet tot regeling van de aigemeene vrije lichame lijke opvoeding, zoowel voor de manne lijke als voor de vrouwelijke jeugd. (Tel.) DE STAATSM1JNEN IN 1922. Geen winstuikeering aan den Staat. Naar wij vernemen zal in de Degrooting der Staatsmijnen voor het volgende jaar gewag worden gemaakt van de inoeinjke tijden en groote bnzekerheid betreffende de kolenindustrie. De uiterste zumigbeid moet betracht worden om tot eene sluiten- de exploitatie te komen. Op de begroo- ting voor 1922 zal dan ook waarschijnlijk geen winstuitkeering aan de Staat der Ne- derlanden worden geplaatst. De voornaamste nieuwe werken waar- voor gelden uitgetrokken worden zijn de bouw van twee nieuwe ovenbatterijen voor de cokesfabriek, terwijl het volgende jaar ook begonnen zai worden met het bouwen van eene Electrische centrale op de mijn Maurits. (T el.) IN HOLLAND iS HET NOG ZOO KWAAD NIET. In de Hollandsche Lelie schrijft een Hoilandsche vrouw over duurte en woning- nood te Rarijs o.m.: „0, Hollandsche huisvrouw, zeg niet dat het duur is in Holland, 't is er heusch een Eden bij hier. Voor 17,50 heb je hier een stukje vleesch, dat je met heel zuinig snij- den, met je drieljes er van etend, voor twee dagen kunt laten dienen; en wat voor vleesch Een japon uitstoomen kost f 12,50, een kopje thee in een heel eenvoudige tea room in de Rue Royale, zonder muziek of dansen, f 1,75 Hoort men de Franschen praten, dan zijn de belastingen niet te dragen, hoe- wel die, vergeleken met Holland, laag heel laag zijn. Niet een maar tien van die pensions heb ik gezien, op goeden stand, pensions van naam, de loopers gesleten, de meubels ver- schoten, arm, verwaailoosd. Laguerrelal- les die oorlog. En toch vol, tjok vol zijn al die huizen, op de vierde verdieping zijn zuike pensions. De meeste menschen hok- ken in een kamer, een bed in den hoek soms een divan. Soms moest ik door een oude cour, kwam op een plaatsje waar weer deuren en trappen waren donkere vervelooze trappen en met behang afgeschutte kamer- tjes, waar roode, groezilige spreien op de bedden lagen, en dan, als ik huiverend te- rugkeerde, hoorde ik de prijzen: 50 frs. en men niets verzuimde,, om haar in een kwaad daglicht te stellen. De moord in de rue du Temple, die een groote beroering in heel Parijs had te weeg gebracht, bood' daartoe een zeer welkome gelegenheid en in de republi keinsche bladen werd de politie heftig aangevallen en scherp gecritiseerd. Zij somden verscheidene misdaden op, die in den laatsten tijd gepleegd waren en waarvan men de daderst niet had kunnen vinden, beschuldigde daarom de politie van onbekwaamheid en plichtsverzaking, beklaagde de burgers wier leven en eigen- dom niet meer veilig waren om dat de politie te zwak ot te iui was am' hen te beschermen en voerde als bewijs daar- voor aan, den moord in de rue du Tem ple, die had aangetoond hoe het mo- gelijk was, dat op klaarlichten dag, in het midden van een der volkrijkste buur- ten van Parijs, iemand werd vermoord en een woning geplunderd, terwijl voor- spelde men ook ditmaal de moordenaars wel weer straffeloos zt>uden blijven en wellicht morgen reeds in een ander deel der stad hun bloedig handwerk zouden uitoefenen. Daarom hechtte men er op de pretec- tuur van politie groote waarde aan, om die critiek te weerleggen, hetgeen slechts mogelijk zou zijn door een spoedige ar- restatie van de moordenaars, waaraan dan ook met alle kracht moest gewerkt wor den. Het was aan Milloc, dat men deze taak opdroeg, want h ij was bekend als een detective van bijzondere scherpzinnigheid en groote eerzucht. Zeer gevleid met de keuze, die voor zulk een ernstige zaak op hem gevallen j was, maar tevens verontrust over de zwa- 1 re verantwoordelijkheid, die op hem druk- par jour, en de verwarming, en 5 pet. ser vice en 1.50 frs. voor de telefefoon, enz. DE NIEUWE SUCCESS1ERECHTEN. Nu de wijziging der Successiewet tot stand is gekomen, laten wij hier volgen den inhoud der ta.bel, voorkomende in het nieuwe artikel 65. Indien geerfd o,f verkregen wordt: lp. door kinderen of door de(n) echt- genoot, is het percentage 3.50 wanneer het gedeelte der verkrijging f 1000 of minder bedraavt; 4 bij f 5000 let f 10.000; 5.50 bij f lo.ocio tot f 25.000 6 bij f 25.000 tot f 50.000 6.56 bij f 5O.0Q0 tot f 100.000; 7 bij 100.000 tot f 200.01 0; 7,50 bij f 200.000 tot 500.000 en 8 bij raeer dan f 500.000. 2o. door afstammelingen in tweeden en verderen graad, bedraagt het percentage In de bij lo. genoemde tien gevallen respectie- velijk5.25. 6, 6.75, 7.50, 8.25, 9, 9.75. 10.50, 11.25 en 12. 3o. door bloedverwanten in de rechte opgaande lijn: 14.50, 15, 15.50, 16, 16.50, 17. 17.50, 18, 18.50 en 19. 4o. do or broeders en. zusters: 18, 19, 20 21, 22. 23. 24. 25, 26 en 27. So. door kinderen van broeders en zus ters: 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35 en 36. 6o. in alle andere niet voorziene geval len: 38, 39, 40, 41. 42. 43, 44, 45, 46 en 47. Wanneer de erfgenaa.m of legetaris vier of meer kinderen in leven heeft tijdens het openvallen der nalaten9chap, worden de rechten verminderd met 10 pCt. voor ieder kind boven het derde, met dien verstande, dat de vermindering een bedrag van 1000 of 50 pCt. van hetgeen vofgens bovenstaan- de tabel zou zijn verscjuildigd, niet mag overtreffen. HET HOLLANDSCHE DORP IN VER- WOEST FRANKRIJK. Zondag heeft te Lens met eenvoudige plechtigheid de overdracht plaats gehad van het Hollandsche dorpje „la cite hol- landaise" dat daar is opgetrokken onder leiding van den heer Sangster uit jnateriaal van het Belgische vluchtelingenkamp in Nederland. De 340 woningen zijn thans alle bewoond, de 3 scholen in gebruik, het werkliedenhotel, de groote feestzaai, het groote en modeme badhuis konden in gebruik genomen worden. Ook te Lieven vorderen de werkzaam heden goed en binnen c.ikele weken zullen de 500 woningen, 5 scholen en verdere ge- bouwen alle gereed zijn. Minister Loucheur, die zich eerst had voorgenomen zelf het Nederlandsche ge- schenk in ontvangst te komen nemen was door zijn verblijt te Wiesbaden verhinderd. In zijn plaats was de heer Lugol gekomen, de onderstaatssecretaris van de verwoeste gebieden. De overdracht geschiedde door een rede van onzen gazant te Parijs, den heer Lou don. De heer Lugol aanvaardde het ge- schenk met hartelijke woorden. HET HERSTEL VAN HET PARTICULAR BEZIT IN RUSLAND. Een artikel van Krassin. Krassin publiceert een artikel in de „Sun- day Times" waarin hij o.a. zegt: Moskou heeft voor zoover den buiten- landschen handel betreft, het particulier be- zit en eigendom erkend. Moskou heeft de boeren vrijgemaakt en staat hun toe, om als klein bezitters met elkaar te handelen en met grootere buitenlandsche vereenigingen. Moskou heeft een nieuwe bourgoisie in het leven geroepen, zonder de fundamen- teele gebreken van de oude, en met een krachtige democratische basis. Het acht het thans noodzakelijk om han- te, had Milloc begrepen> dat zijn geheele toekomst afhing van de wijze, waarop hij zich van die moeilijke opdracht kweet en met alle voorzichtigheid, welke deze overtuiging hem ingat, had hij de kansen van slagen en mislukken tegen el kaar opgewogen. Het resultaat van zijn overwegingen was niet zeer opwekkend. Welke aanwijzingen had hij om hem te leiden in deze zaak, waar, behalve de drijfveer tot de misdaad, alles in een ge- heimzinnig duister lag? Er waren twee moordenaars, een met een bruine- en een met een blauwe jas aan, dat was al wat men wist. Met deze enkele bijzonderheid: de kleur van 2 kleedingstukken, die morgen natuur- lijk tegen andere verwisseld zouden wor den en die hemf bij zijn nasporingen eer- der konden doen verdwalen dan op het rechte pad brengen, met deze enkele bij zonderheid had hij opt zich genomen die 2 mannen te zoeken onder het millioen inwoners, dat Parijs destijds felde. Bij die gedachte voelde de ongelukkige dedective zich verpletteren onder het ge- wicht van zijn machtebosheid; duizend hindemissen doemden voor zijn ver- beelding op, toonden hem de onmogelijke heid aan van de taak, waarmee hij zich had durven belasten en wel tienmaal op denzelfden dag stond hij op het punt, van deze onderneming at te zien. Evenwel, zijn ijzere wilskracht en groot zelfvertrouwen behaalden telkens de over- winning, het beset der moeiiijkheid van zijn werk, vuurde zijn moed en eerzucht nog des te sterker aan en hij glimlachte bij het denken, welki een triomt het voor hem mocht gelukken de samenleving van twee zulke monsters te verlossen. In Hie gedachte toog hij vol ijver aan delsovereenkomstcn aan te gaan met de ka- pitalistische buitenwereld. Het wenscht het voorbeeld van Groot-Brittannie gevolgd te zien door Frankrijk, Scandinavie, Italie en 1 Amerika. Moskou is zich er thans van be- wust, dat een communistische revolutie in West-Europa nog in een min of meer ver- wijderde toekomst ligt. DE SCH1PBREUK VAN DE „B0UB0UL1NA". De eerste berichten overdreven. De eerste berichten uit Parijs en Londen j die melding maakten van het verghan van het Grieksche stoomschip ..Bouboulina", waarbij 240 passagiers omgekomen zouden zijn, blijken gelukkig overdreven te zijn. „Havas" heeft thans een telegram uit Athene ontvangen, waaruit blijkt, dat aan boord van den gezonken Griekschen stoo- mer zich slechts 24 man equipage bevond, benevens vilf Grieksche passagiers, officie- ren en soldaten. De boot liep op een mijn en zonk dade- lijk. Door de slechte zee konden alleen de passagiers en drie man der equipage gered worden. Een en twintig manschappen ver- dronken. Den TOen Juni nam de Grieksche kruiser ,,Lemnos" twee matrozen op. Drie andere schipbreukelingen werden gered door ,,Tojas" en de overigen kwamen te Chlo aan land. DE GEVECHTEN TE BELFAST. Zeven dooden, talrijke gewonden. De hevige vechtpartij, welke Zaterdag- avond tusschen unionisten en Sinn Feiners te Belfast heeft plaats gehad, heeft zicti gisteravond en hedenmorgen herhaald. Tot nu toe zijn zeven personen gedood, waar onder een politieagent, en tientallen per sonen gewond. De slachtoffers waren voor het meerendeel onsehuldige voorbijgangers, die op straat tusschen het vuur van beide partijen geraakten, welke elkaar van uit d< huizen beschoten. De Sinn Feiners wierpen eveneens van uit hun schuilplaatsen bom- men op straat. De politie had een moeilijke taak bij haar pogingen om aan het schieten paal en perk te stellen, omdat de schutte. onzichtbaar waren. Bij deze pogingen wen een der politieagenten door een kogel ge dood. Eerst toen militairen in pantserauto's op het tooneel van den strijd verschenen en met niachinegeweren het vuur op de vech- fenden opende. werd er een einde gemaakt aan het gevecht. ENGELAND. Opheffing der weerwraak in lerland? De Daily Mail" bericht, dat de Engel- sche regeering besloot, de weerwraak in lerland te staken. De Engelsche troepen in lerland kregen onlangs versterkingen, maar de troepen zul len alleen gebruikt worden voor het bedwin- gen van onlusten en oproeren. Men verwacht, zegt de „Daily Mail", een spoedige en duurzame verbetering tengevol- ge van bovengenoemd besluit. TER DOOD VEROORDEELD. Het hof van Assizen te Luik heeft zekeren Douhard ter dood veroordeeld, die een der meest actieve agenten der Duitsche politie in Belgie gedurende den oorlog was. Hij had verseheiden Belgen verklikt, die later waren terdoodgebracht. Als typische bij zonderheid zij vermeld, dat de jury die met algemeene stemmen het schuldig uitsprak, tot den koning der Belgen het verzoek heeft gericht, dat het vonnis zal worden uitge- voerd. Het is duidelijk, dat de minister van justitie, Em. Vandervelde het verzoek zal afwijzen, daar hij een overtuigd tegenstander is van de doodstraf. Nu is deze in Belgie niet afgeschaft, maar in de praktijk is het de gewoonte, dat zij niet wordt toegepast doch wordt veranderd in levenslangen dwangar- beid. De laatste terechtstelling heeft ge-:, durende den oorlog in 1917 plaats gevondenT De beul van Frankrijk was speciaal naar Veurne gekomen, om er een onderofficier terecht te stellen, die een bijzonder gruwe- lijken moord had bedreven. Behalve die terechtstelling hadden er sedert 1852 geen terdood brengingen plaatsgevonden. In dat iaar werden drie personen terechtgesteld, die deeluitmaakten van een bende die Vlaan- deren terroriseerde. Het schijnt, dat die drie lieden abnormale individuen zijn geweest. HET M1JNCONFLICT IN ENGELAND. Een weigering om te stemmen. De arbeiders van de steenkolenmijn Moor Green in het graafschap Nottingham hebben besloten niet aan de stemming deel te- nemen. Zij verklaren. dat hun 10 weken ge- leden zonder vooraf geraadpleegd te zijn door het federatiebestuur werd uelast het werk neer te leggen. Zij besloten de stem- briefies naar he* hoofdkwartier van de na- tionale federotie terue te zenden net het volgende biischrift: 10 weken te laat. Zij namen dit besluit na een redevoering van Birkin, een der meestbekende miinwer- kersleiders in Nottinghamshire. Hij :e' e, dat het federatiebestuur er bliikbaar sterk voor is, de laatste voorstellen van de mijn- eigenaars te aanvaarden. Doch waarom is dan het federatiebestuur niet sterk genoeg vroeg hij om dat ronduit te zeggen, inplaats van de verantwoordeliikheid voor een aanvaarding of een verwerping van deze voorstellen op de miinwerkers te le^ge" Hij was overtuigd, dat het werk Maandag overal zal worden hervat onverschillig hoe de stemming moge uitvallen. Het bestuur weet heel goed, dat de strijd niet kan wor den volgehouden. Het geeischte mijnfonds was van het eerste oogenblik af een ooli- tieke kwestie doch de extremisten. die dach- ten, van Engeland een sovjet-Rusland te kunnen maken, zijn daar in gefaald. 5 MILLIOEN FORD-AUTO's. De „Times" verneemt uit New-York: De bekende fabriek van Ford te Detroit heeft haar vijf millioenste auto voltooid. welke met eenige plechtigheid in het Ford-museum werd geplaatst naast de allereerste auto, die ruim twintig jaar geleden door de stra- ten van Detroit hobbelde. BELGISCHE BR1EFPORTO VOOR DE GRENSSTREKEN. Te beginnen met 1 Juli a.s. wordt het ta- rief van de brieven en briefkaarten. uit Bel gie verzonden naar Duitsche. Fransche en Nederlandsche kantoren, welke niet meer dan 30 K.M. van het kantoor van afzending verwiiderd zijn. gewijziffd als volgt: Brie ven 25 centimen per 20 gram of deel van 20 gram, briefkaarten 20 centimen. ERNSTIG SPOORWEGONGELUK IN SPANJE. 14 personen gedood. De exprestrein en een trein van Toledo zijn bij Villaverde in Botsing gekomen. Naar verluidt zijn er 14 personen bij ge dood en een vrij groot aantal gewond. De Minister van Openbare Werken heeft zich met een hulp-trein naar de plaats des on- heils begeven. TEN NEUZEN, 15 JUNI 1921. ZEEUWSCH—VLAAMSCHE TRAMWEG MAATSCHAPPIJ. Zaterdag j. 1. werd in het „Hotel des Pays Bas" .alhier de jaarlijksche gewone alge meene vergadering van aandeelhouders der bovengenoemde maatschappij gehouden. De vergadering werd gepresideerd door den heer P. F. Fruytier, daar de president-com- missaris, de heer Alaurice Lippens te Gent, den arbeid en deed hij de eerste stappen om het onderzoek voor te bereiden. Des avonds van den dag na den moord liet hij zich aandienen bij den prefect van politie, die zijn bureau had in de rue de Jerusalem. De prefect ontving hem verheugd, in de verwachting, dat de detective hem reeds goed nieuws zou hebben mee te deelen. „WeInu, Milloc," riep hij hem reeds bij het binnentreden toe, „wat heb je mij te rapporteeren De detective nam plaats op den stoel dien zijn chet h&n aanwees en antwoord- de eenigszins neerslachtig: „Niet veel." „Veel behoeft ook niet," hernam de pre fect, als het omf te beginnen maar iets is. Komaan, laat hooren wat je vernomen hebt?" Milloc begon te vertellen: „Ik ben vanmorgen naar de rue du Tem ple gegaan en van het huis no. 91 at heb ik de straat doorgeloopen in de veronder- stelling dat de 2 moordenaars want het staat voor mij vast dat er twee geweest zijn hun weg genomen van den Lebber naar de Cite, waar zooveel bandieten een schuilplaats hebben in rues aux Teves, Cocatrix, des Trois-Canettes en andere en ik heb alle winkeliers in de rue du Temple en alle bestellers, die daar hun standplaats hebben, ondervraagd." Welnu?" „Niets. Het scheen dat ik een valsch spoor gevolgd had." „Dat doet men meermalen als men met een onderzoek begint, net zoolang tot men het goede heeft gevonden." „Ik keerde dus terug naar mijn uitgangs- punt en liep de straat door naar het an dere einde. ,.En daar?" „Van den derden besteller vernam ik iets." ,,Hij had tusschen drieen en halfvier gisteren 2 mannen zien voorbijgaan met de blauwe en de bruine jas aan en een van die mannen droeg een doos." „Dat moeten onze oandieien zijn ge weest." Zij waren het, ik heb er dadelijk het bewijs van gekregen." „Hoe?" „Den besteller was het verdachte uiter- lijk van die 2 mannen opgevallen, hij keek hen daarom na en zag, dat zij de rue Notre-Dame-de-Nazareth insloegen, waar zij een heroerg binnentraden." „Waar zij zich bedronken hebben?" „lntegendeel. Zij bestelden brandewijn met een karaf water en suiker, maar de brandewijn Jieten zij onaangeroerd en zij gebruikten alleen het water." „Om te drinken?" „Neen, mijnheer, om hun handen en hun kleeresn te wasschen, die met b oed bevlekt waren." „Dat veronderstel je althans?" „Neen, mijnheer, ik weet het zeker: hec is mij verteld door de vrouw van den herbergier en een naaister, die bij haar werkte. Deze twee vrouwen zaten in een achtervertrek, dat door een glazen wand van de gelagkamer was gescheiden en waar neteldoeksche gordijnen voor han gen. De 2 mannen hadden voor dien glazen wand plaats genomen en zoodoen- de konden de vrouwen, door het netel- doek heen, hen zien, zonder door hen gezien te worden." (Wordt vervolgd.) mm Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen bij deze ter kennis van de ingezetenen, dat tusschen 20 en 25 Juni a. s. binnen deze gemeente de jaarlijksche collecte zal gehouden worden ten behoeve'van het fonds tot aanmoediging en omler- steuning van den gewapenden dienst in de Neder- landen. welk fonds "uitsluitend strekt tot ondersteu- ning van al de verminkten in eenigerlei strijd, waaronder ook die in Nederland's overzeesche kolo- nien of bezittingen. Zij noodigen een ieder uit om door een milde bijdrage dat fonds in staat te stellen, zijn doel te kunnen verwezenlijken. Ter Neuzen, 13 Juni 1921. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. HUIZINGA, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. .ar 1 „Ha."

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1921 | | pagina 1