ALGEMEEN NIEUW8- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Abonnementsprijs. No. 7155 Woensdag 8 Juni 1921. 69e Jaargang. ImTn EHikH o STEIJD TEGEN MISDAAB. "~"™F E PILL E T OM* BUITENLAN D. Voor Ter Neuzen (kom) per 3 maandenj 1,40. Buiten TerNeuzen en overigNederland f 1,80. Voor Amerika en Ned.-lndie (bij voor- uitbetaling)i 2,70. Voor't overig buitenland (idem) f 3,35- Door de hooge jnningskcsten worden onze abonn6's"~m het Buftenia'nd beieefd verzocht het verschuldigde abonnementsgeid per postwissel of cheque te zenden vo6r 1 Juli a.s. DE UJTGEEFSTER. PRACTISCH. Tijdens het bezoek van H. M. de Ko- rijngiin stond a,an het Gasthuisplein ,te Zwolle een oude stadspoort opgericht. Ieder, die die passeerde,, moest aan den poortwachter minstens 1 cent betalen, wil- de h* doorgang verkrijgen., Deze poort- gelden, welke voor het dagsanatorium be- stemd zijn, bedragen ongeveer f2000. NEDERLAND EN BELG1E. De verklaring betreftende de Nederland- sche-Belgische betrekkingen door Minis ter Jasper in de Kamer atgelegd, wordt door Le Reuple, hoofdorgaan van de Bel- gische arbeiderspartij, wegens haar gemis aan duidelijkheid nogal scherp gecritiseerd. Wei was de verklaring aldus het blad, wat trouwens ook door de Nederlandsche pers werd vastgesteld, zeer gematigd en uiterst welwiilend, maar er werd niets zakelijks in gezegd aangaande de hervatting der onder- nandelingen welke een einde moeten stel len aan het geschil, dat de twee buurstaten verdeelt. Aan Minister Jasper werd noch- thans, gelegenheid gegeven om een duide- lijke mededeeling te doen door het socia- listische Kamerlid Fischer, dat hem de vraag stelde, of de geruchten betreffende de hememing der onderhandelingen ge- grond of valsch waren. De heer Jasper antwoordde niet; wij hopen, dat onze par- lementaire fractie met dit stilzwijgen geen genoegen zal nemen. De parti] heeft ver- klaard, in overeenstemming met| onze ka- rheraden uit Nederland, dat in het belang van de goede verstandhouding tusschen de twee naties het wederaanknoopen der afgebroken onderhandelingen een dringeV, de noodzakelijkheid is. Zij heeft zelts de basis aangeduid en dewelke de besprekin- gen konden worden hernomen eh in groo- te trekken de mogelijke, oplossing aange- wezen, maar het volstaat niet resoiuties uit te brengen; men moet zich ook beijve- ren om ze te, doen aanvaarden. De heer Jasper heeft Fischer niet van antwoord ge- diend. Zouden onze vrienden in het par- lement den heer Jasper geen antwoord geven De doorgaans doed ingelichte Brussel- sche correspondent van de Gazette de Ffuy seint aan dit blad: Het Belgische standpunt inzake de Wielingen is het vol- gende: Souvereiniteit van Belgie over het Nauw, vrije doortocht door de Wielingen van de zich naar Vlissingen of andere Ne derlandsche havens begevende schepen, re- geling van deze kwestie te zamen met die van de Westerschelde. Belgie zou niet alleen het vrije gebruik vfan de Schelde voor de handelsschepen, maar ook voor zijn oorlogsflotielje opeischen. In zekere kringen, zoo/ zegt de corres pondent verder, vleit men zich met de hoop, dat waar het gezag van Belgie op intemationaal gebied sedert een jaar heel wat is toegenomen, zijne gematigde en rechtmatige aanspraken thans meer kans Soufflard opende vastberaden de deur en zij traden binnen. Bij het buffet zat een kellner de cou- rant te lezen. „Twee brandewijn, groote glazen, een karat water en suiker,' riep Gatgenaas hem toe. Zij zetten zich in een donkeren hoek van het cafe, tegen een glazen wand, waarachter neteldoeksche gordijnen hm- gen. „Waarom zijn wij nu hier binnen ge- gaan? vroeg Lesage aan zijn medeplich- tige. Soufflard liet zijn handen zien, die rood van het bloed waren. „Kijk", zeide hij, „om dit te doen ver- dwijnen." Hij wees naar de jas van Lesage en voegde er bij: „En dat." Eerst nu ontdekte deze, dat daar bloed- vlekken op waren en hij mompelde: „Bloed." „Het zit zelts aan je kin." „Verduiveld, nu begrijp ik wat die jon- gen daar net riep." „StiI." De kellner bracht het bestelde. Ook hem scheen, ondanks de schemer waarin zij zaten, het zonderlinge uiter- lijk van deze twee bezoekers op te val- Ien, want toen hij hen bediend had en weer heenging, keek hij nog twee a drie- maal naar hen om. hebben dan vroeger door zekere groote geallieerden te worden gesteund. In ieder geval kan er nooit aan worden gedacht, het ontwerp van 1920 zonder belangrijke wijzigingen te onderteekenen. DE VOORWAARDEN VOOR RIJKSHULP. Zooals werd medegedeeld heeft de re- geering zich bereid verklaardi aan de ge- meerit; Zaandam op haar gedaan ver- zoek een kasgeldleening ad 12.500.000 op langen termijn te versyekken tegen een rente van 7 pet. 's jaars. De regeering heeft daarbij echter als voorwaarden gesteld. le. niet tot buitengewone uitgaven be- sluiten, zonder dat de zekerheid bestaat dat de leening daarvoor geplaatst zal kun- nen worden; 2e. geen verhooging der gewone uit gaven zonder aanwijzing der middelen tot bestrijding, met zekerheid dat ze voldoen- de zullen zijn ter dekking; 3e. verhooging van de tarieven der ge- nieentebedrijven, zoodat een redelijke winst aan de gemeente konrt. 4e. Dat de gemeente, zoodra het ge- schokt vertrouwen van het publiek in het financieel beleid der gemeente is hersteld een geldleening zal uitgeven ter aflossing van deze kasgeldleening. Verder heeft de regeering zich het recht voorbehouden met inachtneming van 3 maanden, de leening op ,te zeggen, de rentevoet ten alien tijd te verhoogen en een eventueele uitkeering uit de oorlogs- winstbelasting of] andere uitkeeringen in mindering te doen strekken van voormel- de leening. B. en W. stellen voor, gezien de nood zakelijkheid, om deze voorwaarden te aan vaarden. .EEN NIEUWE STAATSLEENING. Naar de Residentiebocle verneemt, wacht ons voor het najaar een meuwe staatsleening. DE TOESTAND. De duodecimo-oorlog in Opper-Silezie woedt voort, het drukke wirseling van pro- testen, ultimatums, besehuldigingen eD af en toe ook schoten uit allerlei schieituig, schrijft de N. R. Crr. Wordt het te erg, dan komen de machinegeweren en de tanks van de geailieerden er aan te pas. Hun troepen zijn thans begoncen met het alba- Is enen van het onzjjdige terreia tusschen de twee linies Ergeland en Frat krijk zpn het over de hoofdkwestie nog even oneens als eenige weken geleden. Bet. eerste is bezig aan een nota, waarin de gegevens van Stuart, den nieuwen Engelschen ver- tegenwoordiger in Opper-Silezie, verwerkt zullen worden, zoodra zp ontvangen zijn. Zoodoeude laat de bijeenkomst van den Oppersten Raad nog op zich wachten. Frankrpk heeft, zooals men weef, voorge- steld, om in Opper-Silezie nog eens degeljjk expertise te laten houden door een com- missie van diplomaten, soldaten, ingenieurs en economen, waartoe Lloyd George zich in beginsel bereid heeft verklaard mee te werken. De Franschen willen de commissie nu uitzenden, maar ditmaal heeft Engeland geen haast. Om drie redenen, naar uit Londen verluidtle. omdat men het. rap port van Sir Harold Stuart, lid van de geallieerde commissie, wil afwachten, voor men nieuwe commissies gaat becoemen 2e. omdat de Engelsche troepen pas aan- Zoodra de kellner weg was, zeide Souf flard: „Nu vlug." De brandewijn en de suiker iieten zij onaangeroerd, maar zij bedienden zich van het water uit de karat om hun handen te wasschen en het bloed van hun klee- deren zoo goed mogelijk te doen ver- dwijnen. „Ik had nooit gedacht, dat er zooveel bloed uit het lichaam van een mensch kon komen," mompelde .Lesage huive- rend, terwijl hij aan zijn jas zat te wrijven. „En ik,!" zeide Galgenaas, ,'had mij niet kunnen voorstellen, dat een vrouw ons zooveel werk zou kunneu geven." Hij droogde zijn handen met zijn zak- doek at en voegde er bij: „Dat was geen vrouwi meer, maar een leeuwin." „Weet je wel zeker dat zij dood is? „Geen noodZoo'n snee als ik haar in den nek gegeven heb, daar zal zij niets van navertellen. Nu je ziet wel, dat ik gelijk had, we succes zouden) hebben Lesage bromde voor zich heen: ,,'n Mooi succes! „Wat dan?" „Ik bedoel.ik wil maar zeggen.... dat onze kop geen sou meer waard is." „Jij bent gek met je angst^ De vrouw is dood, niemand heeft ons gezien." „En het meisje dan? Ziji heeft ons ge zien, zij zal ons aan de politie nauwkeurig beschrijven en ons herkennen als wij gepakt worden, wat niet kan, uitblijven." Soufflard keek een oogenblik somber voor zich uit, toen mompelde hij op woes- ten toon: „Wanneer ik maar alleen geweest, was,, zou dat gevaar ook niet bestaan." „Hoe dan?" komea en het noodig zal zijn af (e wachten. wat zij uitrichten 3e. omdat het noodig is. het mar.daat van de nieuwe commissie zeer nauwkeurig te omschrjjven en daarbij hare verhoudiog tot de reeds bestaande internationaie commitsie vast te stellen, daar anders bopelooze verwarring moet ontstaan. Dat zjjn natuurlijk vrij gezochte redenen om het Fransehe voorstci op rie lange baan te schuiven. wont, de geallieerde commissie die er reeds is bestuursoveiheid en de nieuwe corns, rssie slec'jjt® ee.n commissie voor het houden van ev ei quete. Londen betaait alleen Parijs met geljjke munt, omdat dit totdusver de byeenroepiDg van den Oppersten Raad gesaboteerd heeft. De nroeiljjkbeden zullen er nie-t geringer op worden, zoodra de Fransehe en de Engelsche commandanfen het in Opper-Silezie ook nog oneens worden. waarvoor reeds aan wijzingen bestaan. Met twee op elkaar naijverige en elkaar niet vertrouwende brandweercorpsen, kan de brand daar niet gebluscht worden. DE STAKING IN ENGELAND. Het gaat bjj de staking van de Engelsche mijnwerkere nu alleen nog maar om loon- bedragen en niet meer oro deD nationalen pot, waarvan de ooren van het publiek weken lang getuit hebben. Een ongunstige tijd op het geoied van de volkswelvaart is geen tijd waarop stakingen o^er theoretisehe gesehilpunten gewonnen kunnen worden. Het ontbrak er aileen nog aan, dat de leiders van de mjjnwerkers inzagen, dat hun natio nal pot het afgelegd heeft en dat zij dit erkenden. Dit is nu gebeurd. Thomas Spencer, een bestuurslid van den bond van mijnwerkers in Derbyshire, heeft het in een rede open uitgesproken. De tjjd was gekomen om de positie te overzien, meende hij. Nu de mjjnwerkers meer dan negen weken Buitgesloten" waren geweest, moesten hun leiders erkennen. dat zij op de kwestie van den pot de nederlaag geleiien hadden. Zij hadden een dwaal- lichtje nagejaagd, terwijl duizenden mijn werkers en bun gezinnen gebiek leden en het land op weg was naar den ondergang. Noch de natie noch fQ regeering wilden iets van den pot weten, en hoe gauwer men zich dit feit bewust werd, hoe beter het was. Daarom was het hun plicht partjj te trekken van de uitnoodiging van de eigenaars en zich te bepalen tot het naakte feit, dat men voor de mjjnwerkers een loon bad te bedingen, waarvan zij konden leven. Voor de leiders van de mijnwerkers zou er geen verontschuldiging zijn, als zij zich nu ter- zijde hielden bij onderhandelingen over de loonskwestie. Praktisch gesproken was de national? pot dood. En aangezien de regee ring nu ook dreigde met de intrekking van haar aanbod van 10 millioen pst., was net van het hoogste belang, dat men een stap deed in de richtiDg van een regdiug. Aldus Spencer. Men wist al uit de uit- lating van Hodges, waarin hij een beroep gedaan had op de mijneigenaars om altbans hun loonaanbod te verbeteren, dat de na- tionale pot dood was. Van den kant der mijnwerkers was er alleen nog geen kennis van gegeven. Men zal wat Spencer zeide gaarne als eenige en algemeene kennis- geving beschouwen. De meerderheid van de in theorieen vastgeroeste leiders heeft echter een zware verantwoordelijkheid op zich genomen, om den strijd over hun dierbare formule zoo lang te rekken. „Ik zou haar binnen gelaten hebben en zij zou op het oogenblik evenmin iets kun nen vertellen als haar moeder." „Dank jeEr was at bloed genoeg, ik dacht dat het nooit zou ophouden te vloei en, ik werd er duizelig van." „Dat zag ik wel err daarom heb ik er maar van atgezien die meid ook haar por- tie te geven. Dat was een domheid, maar daar behoeven we niet meer over te pra- ten, het is gebeurd." „En hoeveel heeft dat alles nu opge- bracht?" „Dat zullen we nu eens kijken, want je begrijpt wel dat ik! daar geen tijd had om het na te tellen." Hij stak zijn hand in zijn zak, die vol geld was, toen hi] eenklaps onbeweeglijk bleef zitten en verbleekte. Lesage bemerkte dadelijk de schrik van zijn medeplichtige en vroeg verbaasd: „Wat scheelt je?" „Verroer je niet, draai je hoofd niet om, laat geen verwondering ot vrees. blijken," fluisterde Galgenaas hem toe, terwijl hij zelt zijn uiterste best deed om kalm te schijnen. Lesage, wiens angst nog meer toenam, hoeveel moeite hij ook deed, om hem te bedwingen, vroeg nauw hoorbaar: ,JMaar wat bedoel je dan toch? Wat is er?" „Jij dacht dat wij hier veilig zaten en dat niemand ons zag?" „Natuurlijk." ,,'t Is niet zoo." „Och kom." „Vlak bij je, achter de neteldoeksche gordijnen van dezen glazen wand, waar we tegenaan zitten, zijn 2 gezichten tegen j de ruit gedrukt, 2 gezichten van vrouwen wier oogen, op ons gericht,, geen enkele DROOGGELEGD AMERIKA. In zijn jaarlijksch rapport zegt de drank- verbodcommissaris voor den staat Ohio, dat volgens ruwe schatting nog 50.000 distilleerderijen in Ohio in werking zijn, terwijl er twee jaiar geleden, dus nog voor de invoering der wet op het drank- verbod slechts 100 waren. Toen waren er, volgens hem, slechts 200 brouwerij- en, terwijl het aantal thans in de hon- derdduizenden loopt. De pol|Rie der Cify of Columbus is van oordeel, dat het vierde gedeelte der huisgezinnen in die stad haar eigen bier brouwt, terwijl sommige vrouwen te- vens voor haar kennissen brouwen. In de kruidenierswinkels worden groote hoe- veelheden gedroogde arbikozen, rozijnen en andere vruchten verkocht, welke ge- schikt zijn om er bedwelmende dranken van te bereiden eni vele huisgezinnen be- schikken over eigen toestellen om likeur te distilleeren. TER NEUZEN, 8 JUNI 1921. VERBETERING. In het bericht betreffende de inschrij- vingen voor verfwerk der woningbouw- vereeniging alhier, zijn twee lnschrijvin- gen onjuist medegedeeld. Deze moesten zijn J. J. Verjaal f 839 en 1693 en P. Kiel f 560 en f 520. EEN KATH. BEWAARSCHOOL. Naar wij vernemen, zal eerlang te Ter Neuzen een Kath. bevvaarschool wor den geopend. Het onderwijs zal worden den gegeven door Zusters Franciscanes- sen. (Zel.) CONCERT, Het muziekgezelschap „De vereenigde werklieden" alhier, is voornemens morgen, Donderdagavond, halt negen uur, op de Markt concert te geven en daarbij het volgende programma uit te voeren 1. Quand Madelon, defilemarsch "C. "Robert. 2. La Dame Blanche, fantaisie Boildieu. 3. Ciel Azure, valse Pr. Francois. 4. La Fee des Alpes, fantaisie Guil. Rodeur. Pauze. 5. Une soiree au village, fantaisie D. Belleflamme. 6. Till we meet again, arr. Douglas. 7. Marche Excentrique. BELGISCHE PAS-VISA. Volgens de Grondwet zullen vermoede- lijk binnen veertien dagen de Belgische visa voor Nederlanders worden opgehe- ven. ONDfER WIJS. De heer J. R. H. de Smidt, eertijdp onderwijzer aan school C te Vlissingen, is met ingang van 1 Sepetmber e.k. be- noemd tot leeraar in het Fransch aan de le H. B. S. met 5j. cursusi te Hajar- lem. COOPER ATI EVE BOERENLEENBANK TE TER NEUZEN. Maandag jl. hield de Cooperatieve Boe- renleenbank te Ter Neuzen hare jaarlijk- sche algemeene vergadering. Bij de opening gat de voorzitter, de heer D. J. Dees, een overzicht van de toename der bank gedurende het atge- loopen jaar. Daarbij bleek o.m. dat het ledental gestegen was van 241 tot 312. Het aantal uitgegeven spaarboekjes klom van 69 tot 230, en beloopt thans 295. Boekjes voor gelden in loopende re- kening werden er in het afgeloopen jaar van onze bewegingen ontgaat en die ons al zoolang bespieden als wij hier zijn. Deze twee vrouwen waren de vrouw van de cafehouder en een naaister, die bij haar werkte. Eerstgenoemde had de beide bezoe kers zien binnenkomen en, getroften door hun bloek en ontdaan uiterlijk, had zij tegen de naaister gezegd: „Kijk me daar eens een paar rare ke- rels binnenkomen." De naaister keek ook door de ruit en sprak „lk geloot nooit, dat die veel goeds in hun schild voeren." Daarom zullen wij 'toog op hen hou den." En beide vrouwen waren achter den glazen wand blijven staan, waarf zij door de neteldoeksche gordijnen heen het' zon derlinge ^weetal bespiedden. Ondanks de waarschuwing, die zijn ka- meraad hem had gegeven, had Lesage toch al zijn zelfbeheersching noodig om niet achter zich te kijken. Nu bepaalde hij er zich toe te vragen: „Weet je dat zeker?" „lk zag haar duidelijk en zelts al kijk ik er niet naar, dab voel ik als 't ware, hoe haar blikken op ons gericht zijn." „Denk je dat zij ons vfrstaan hebben?" „Neen, daarvoor hebben wij aldoor te zacht gesproken, maar zij hebben gezien, hoe ik met het water uit de karal hei bloed van mijn handen heb gewasschen." „Dan zijn wij voor de, haaien." „Neen, als wij maar bedaard blijven." „\Vat te doen?" „Die vrouwen kunnen van de zaak in de rue du Temple nogt niet afweten, zij kijken alleen uit nieuwsgierigheid naar ons en weten niet, dat wij haar gezien heb- 52 uitgegeven en hun! aantal steeg daar- door tot 326. De omzet klom van ruim 5 millioen ;in 1919 tot ruim 8,6 mSiljoen. De balans wijst een, eindcijter aan van 1 1.187.107,96, tegen t 808.115b\?k op 31 Dec. 1919. In de rekining komen' o.a. de volgende cijfers voor: Ontvangen aan spaargeld n f 628.042,870 uitgegeven 1327.055,70yJ/2. f erugbetaa'de voorschotten f 7750, verstrekte voorschotten f 51.150, Ontvangen van de Centrale Bank f 1.139.930,35, gestort bij die instelling 1882.938,32. In loopende rekening van de leden oht- vangen f 2.448.407,35 en aan de leden betaald f 2.899.725,66. Wegens uitgelote deposito-obligaties der Centrale is M6.000,ontvangen, terwijl voor f 53.500,— aan deze stukken is te- ruggenomen van de leden. Op gebouwen en inventaris werd f2348,08tV2 at'geschreven. De gekweekte renten en provisie be- droeg t 57125.32, de uitgegeven rente en provisie, drukwerken, enz. f 49.910,09. Het salaris van den kassier, voor wiens rekening het personeel komt, beliep f 7750,—. De regelimg van dit salaris werd voor 1921 gehandhaafd. De kassier werd bij acclamatie voor 4 jaar herbenoemd. De heeren M. de Jonge te Hoek en F. de Ruijter te Zaamslag, werden met bijna algemeene stemtnen herkozen als bestuursleden. De heer A. Woltert te Hoek werd met bijna algemeene stem- men herbenoemd tot lid van den raad van Toezicht. De vergadering was door ruim 100 le den bezocht. NATIONALE BANKVEREENIGING. Aan het jaarverslag over 1920 der Natio- nale Bankvereeniging ontleeuen wij het navoigende In ons vorig jaarverslag schreven wjj, dat de terugkeer tot normale toestacden binnen afzienbaren tijd niet verwacht tnocht worden. Inderdaad is dit gebleken juist te zyn. Het spreekt van zeif, dat wg bij crediet-verleening rekening hielden met de abnormale tijdsomstacdighedeu. De veelzijdigheid onzer relatien over het geheele land, waardoor ons bedrijf noch bp een bepaalde streek noch bp een specialen tak van handel, landbouw of indnstrie overwegend is betrokken, heeft in dit jaar opnieuw wel zeer duidelijk bewezen een voorname factor te sjjn :n het bereiken onzer winstresultafen. Met voldoening mogen wij dan ook constateeren. dat het afgeloopen jaar weder- om voor otze instelling zeer gunstig is geweest. Worden onze voorstellen aangenomen, dan zal toch naar de toevoeging aan de reserve van 1.050.000.j. 600.000.en na afschrijvicg van f 400 000.(v. j. f 400.000.op de gebouwen, een dividendvan 8 °/0 (v. j. 6 J/o) worden uitgekeerd, een en ander in over eenstemming met betgeen door ons in bet prospectus van 10 December 1920 ;n uitzicht werd gesteld. De voortdurende perfectioneering onzer organisatie, de uitbreiding onzer belacgens- feer, als gevoig van het samengaan met de Zuid-Nederlandsche Bandelsbank, het steeds stijgende aan relatien, doen ons ook in deze moeilijke tijden met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan. ben. Let nu goed op. Dit cafe heeft een achteruitgang, die op de rue( du Vertbois uitkomt en die uitgang is het s,dic(htst| bij ons. Daar. zullen wij hetngaan. Neem je doos met zilverwerk." „Ja." Lesage deed wat hem bevolen werd. „Nu tegelijk opstaan, jij gaat naar bui ten, terwijl ik een franc op het buffet werp en dan volg ik je. Eer die vrouweni uit de achterkamer kunnen komen om den cafehouder of den .kellnqr te waarschu- wen, zijn wij al uit het gezicht. Ben je gereed?" „Ja." „Vooruit dan." De twee bandieten stonden gelijktijdig op, als door een veer bewogen en het voorschrift door Galgenaas ^gegeven, werd letterlijk uitgevoerd. Vijf minuten later hadden zij zich ver- loren in een warnet vanr straten en wis- ten zij zeker, dat zij niet gevolgd werden. Bij den Barbier. XIII. De rue du Vertbois, waar de 2 misda- digers in gegaan ,waren, nadat zij her cafe door de achterdeur hadden verla- ten, kwam uit op een! markt en tusschen die markt en de rue; Turbigo lagen ver- scheidene, elkaar kruisende ^traten, die weer onderling door nauwe, donkere ste- gen waren verbonden, een bij' uitstek ge- schikte buurt voor vluchtelingen, om iuo- gelijke vervolgers hun spoor bijster te maken. Dit was het eerste doet van Soufflard en Lesage. (Wordt vervolgd.) TER ENSCHE COURANT V. il X_- 'At, •:-* - I TilI WW «3£t3 WfMJMMRRWN

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1921 | | pagina 1