ALGEMEEN NIEUW8- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Abonnementsprijs. *o 7152 Woensdag 1 Juni 1921 89e Jaargang. STEIJD TSiEl M1SBA&B. b ^iTTn Ta n~iT" Bakkersnachtarbeid. SINNENLAKD. F EB11,JLBJTOS. ;v Voor Ter Neuzen (kom) per 3 maanden f 1,40. Buiten Ter Neuzen enoverigNederland f 1,80. Voor Amerika en Ned.-indig (bij voor- j uitbetaling)12,70. Voor't overig buitenland (idem) f 3,35. Door de hooge inningskosten worden onze abonng's in het Buitenland beleefd verzocht het verschuldigde abonnementsgeld per postwissel of cheque te zenden v66r 1 Jul) a.s. DE UITGEEFSTER. NEDERLAND EN BELG1E. Uit Brussel wordt aan de „N. R. Crt." ge- ,meld: De „Nation Beige" meldt, dat j.l. Woens dag tusschen 3 en 5 uur 's namiddags een Nederlandsche torpedoboot ter hoogte van de Belgische badplaats Knocke aan zee tot schietoefeningen overging op een doel, ge- plaatst op slechts enkele kabellengten van het havenhoofd van Zeebrugge. Zou de Bel gische regeering, aldus het annexionistische blad, onze buren niet tot wat meer welvoeg- lijkheid kunnen aanzetten en aan het ver- stand brengen, dat de havendam van Zee brugge, Knocke en de Wielingen Belgisch zijn en niets anders dan Belgisch? Het blad plaatste dit bericht zooals het 't uit Brussel ontvangen had. Maar het lijkt heel onwaarschijnlijk, dat het bericht van het annexionistische Belgische blad overeen- komstig de waarheid is, zegt de „N. R. Crt." Uit Middelburg wordt gemeld: Na informatie te bevoegder plaatse kun nen wij mededeelen, dat het schieten door de Nederlandsche torpedoboot onder de Bel gische kust plaats had drie mijl uit de kust, geheel overeenkomstig de internationale be- palingen en verdragen. Omtrent dit geval verneemt het Ned. Corr. Bureau, dat door de Nederlandsche Marine-autoriteiten reeds een voorloopig on- derzoek is ingesteld en naar het Bureau meent te weten, moet daar uit al overtui- gend gebleken zijn eensdeels, dat de be- doelde schietoefeningen buiten de Belgische territoriale wateren hebben plaats gehad en anderdeels, dat daarbij geschoten is in Ge richting van Walcheren en niet in de richting van Belgie. EEN BELGISCHE FLOTT1LJE DOOR DE SCHELDE. Wij melden onlangs, aldus de corr. van de Tel. te Brussel, dat de Belgische regee ring overweegt, een militaire flottilje van Antwerpen naar Zeebrugge te verplaatsen en deze flottilje daartoe door de binnen- wateren te doen sleepen, om geen gebruik Maar de oude dame was nog slechts een tiental schreden van hem verwijderd, hij moest dus naast maken met den verkoop en eensklaps gaf hij het hondje aan de jonge dame over, greep het goudstuk, dat zij al in de hand hield en zei: „Daar dan, omdat u zoo mooi ben, hij zal u zeker ook geluk aanbrengen en u zal verbaasd staan over de uitwerking, nog eer dan u zelf wel denkt.'' Het was meer dan tijd om zich uit de voeten te maken, want de hond werd hoe langer hoe onrustiger en spartelde in de annen der jonge dame nog heviger dan in de zijne. Hij liep op een drafje weg, maar hij ging niet ver, want om den hoek van de rue Choiseul bleef hij staan en wachtte hiet tooneel af, dat zich nu zou afspelen tus schen de oude en de nieuwe meesteres van den hond. Lang behoefde hij niet te wachten. Na een paar minuten klonken er felle, schrille vrouwestemmen op, in heftig kra- keel, van alle kanten snelden de wande- laars toe en vormden een kring van nieuwsgierige en spottende toeschouwers olml de beide dames, die elkander het bezit van het hondje betwistten, welks blaften en janken nog boven het rumoer uitklonk. Ook politie-agenten kwamen er op at, om de gemoederen te bedaren en spoedig zag Fifi den kring van omstanders zich van het Nederlandsche deel van de Schelde behoeven te maken. Thans verneemt ,,La Politique", dat tech- i nici, die deze kwestie onderzochten, hebben uitgemaakt, dat dit transport door de bin- j nenwateren niet mogelijk is, zoodat de re geering in overweging heeft genomen, om aan de Nederlandsche regeering toestem- ming te vragen, de flottilje door de Wester- Schelde te mogen sleepen. Het nationalistische weekblad komt hier- tegen op en betoogt, dat het verdrag van 1839 nooit heeft belet, dat Belgische oor- logsschepen zonder Nederlandsche toestem- ming door de Schelde voeren, omdat de re galing van 1891 eenzijdig is, en Belgie zich daaraan niet behoeft te storen. DE KATHOLIEKE PARTIJ EN HET SOCIALISME. Een schrijven van het Episcopaat. Op de te Utrecht gehouden Aigemeene Vergadering van den algemeenen bond van R. K. Kieskringorganisaties in Nederland las, naar de „Msb." meldt, de voorzitter na zijn openingsrede het volgend schrijven van het Doorluchtig Episcopaat voor: ,,Aan den Algemeenen Bond van R. K. Kiesvereenigingen in Nederland. „Het Doorluchtige Episcopaat. overtuigd, dat het belang van kerk en staat daardoor het best zal worden gediend, verlangt, dat de tot nu toe in de politick gevolgde samenwerking met de Christelijke partijen worde bestendigd en verklaart zich beslist tegen het samengaan met de Sociaal Democratische Partij. Het Doorluchtig Episcopaat richt dit schrijven tot uwen Bond omdat het meent, hier en daar andere stroomingen te hebben waargenomen." DE PERSONEELSTERKTE OP DE POSTKANTOREN. Aan het hoofdbestuur der posterijen en telegrafie is een nieuwe afdeeling opgericht, welke zich uitsluitend zal hebben bezig te houden met na te gaan of de personeels- sterkte op de kantoren wel in overeenstem- ming is met den omvang van het verkeer. Voor de oprichting van de nieuwe afdee ling bestond alle aanleiding, aangezien het verkeer in het laatste jaar beduidend is teruggeloopen, waardoor herziening van de personeelsbezetting op vele kantoren noo- dig is. Door de werking van deze afdeeling zal zeker belangrijke bezuiniging worden ver- kregen. DE ALGEMEENE SCHIPPERSBOND. De Aigemeene Schippersbond zal op Dins- dag 28 Juni een buitengewone aigemeene vergadering houden, waarin aan de orde zal komen, indien het sluiten van een lee- ning van 10,000 niet mocht slagen, een voorstel van het hoofdbestuur, tot liquidatie van den bond over te gaan. VAN HEN DIE GEVALLEN ZIJN. Het Belgische Ministerie voor de spoor- wegen heeft een kaart uitgegeven van de begraafplaatsen in West-Vlaanderen en Lu xemburg, ten dienste van hen, die de laat ste rustplaats van in den oorlog gevallen kingen en vrienden willen bezoekeh. Er zijn niet minder dan 208 begraafplaatsen van Engelsche soldaten alleen op deze kaart aangeteekend. DE GEBEURTENISSEN IN PORTUGAL. Een onbloedige revulutie. Aan de Daily Mail worden uit Vigo na- dere bijzonderheden bericht over den mili- tairen coup in Portugal, waarvan de regee ring van Bernardio Machado het slachtof- fer werd. Een aantal machinegeweeraf- deelingen en een batterij van de Repubii- keinsche Garde nanien aan deze revolutie- openen en de jonge dame, hevig gesticu- leerd, wijzen naar den kanf, dien de ge- legenheids-hondenkoopman was opgegaan. Hoe gaarne hij nog wat was blijven kij- ken om te zien, hoe dat zou afloopen, begreep Fifi toch, dat dat te gewaagd was en hij zeide tot zichzelt: „Neem de kuiten, Fifi, of 'tloopt ver- keerd." En loopen wat hi] ioopen kon, ging het de rue Choiseul door, om niet op te houden, voordat hi] nog eenige straten en dwarsstraten achter zich had en er van overtuigd was, dat men zijn spoor met had gevonden. Toen bleet hij staan om wat op adem te komen en vervolgens weer rustig door te ioopen, de handen in de zakken en met het 20-trancsstuk tusschen de vingers ge- kneld. MIk heb het haar wel gezegd, dat zij verbaasd zou staan over de uitwerking," mompelde het boefje, nog lachend om de poets, die hij de dame had gebakken, „maar intusschen heb ik lekker mijn geel- tje te pakken en daar kan wel een achter- wiel van af, om er eens een vroolijken avond van te nemen met mijn vriend Sidore." Hij begat zich naar de rue du Jardinet, een smal straatje, met zeer weinig voor- bijgangers, dat van de rue de l'Esperon naar de rue Mignon ging. Daar woonde het gezin Pinchard, waar- uit zijn vriend Sidore een zoon was. Juist toen hij de rue du Jardinet insloeg zag hij een vrouw aankomen, die hij ken- de, want hij mompelde: „Kijk, daar is Karnemelk-met-Stroop". Dat was haar bijnaam, dien men haar naire beweging deel. De regeerng trad ten slotte af, om bloedvergieten te voor- komen. Machado dos Santos, een oud-Minister, de ieider van de beweging, bood een lijst kon worden samengestekl, doch bij slaag- de er niet in deze te doen aannemen. De revolutionairen pubiiceerden een proclama- tie, waarin er uitdrukkelijk op werd gewe- zen, dat de revolutie uitsluitend republi- keinsch is, en dat geen enkele monarchis- tisch element achter de beweging staat. Nader wordt gemeuik dat Ne mjllitajret kring en ontstemd den zijn over het optreden der reget g die verscheidene officieren had ontslagen en op wachtgeld gesteid. De troepen verlieten de kazernes en zonden een delegatie naar den Presi dent, welke de ontbinding van het parle- ment en het aftreden van de regeering eischte. Er werd daarop een kabinetsraad gehouden en ten huize van den President, waarna de premier onmiddellijk het aftre den van de regeering mededeelde. De troepen keerden toen in volkomen orde naar de kazernes terug, en de oud-minister van Buiien'andsc'ie Z k n dr. Aug sto Soa- res nam de taak op zich om een nieuwe regeering te vormen. Volgens een bekende Portugeesche pcr- soonlijkheid te London is de geheele be weging voortgevloeid uit de huidige sa- menstelling van het Portugeesche parle- ment, waarin allerlei kie ne partijen verte- genwoordigd zijn, en geen enkele meer- derheid is. Toen de Minister van Finan cial weigerde om de begrooting goed te keuren, stookten de politieke clubs, waar door de oppositie evenals de regeering in de steden vertegenweordigd zijn, de mili- Oiren op, met bet bekende gevolg. A'- les liep zonder bloedvergieten af. UIT DEN BOLSJEW1ST1SCHEN HEILST AAT. Een bericht uit Helsingfors zegt, dat de oommissaris voor intellectueelen ar- beid in sowjet Rusland een njeuwe loon- schaal ontworpen heeft voor de hono raria van schrijvers en journalisten. Deze nieuwe loonschaal, welke 15 Mei jl. in werking getreden is, verdeelt de journalisten in twee groepen. De eerste groep omvat de gewone dag- bladschrijvers. Deze moeten zich tevre- den stellen met een loon van slechts 5 roebels pei regel. De twecde groep om vat de verslaggevers. Deze worden een beetje hooger aangeschreven en krijgen van 7 tot 14 roebels per regel betaald voor hun pennevruchten. De schrijvers van de feuilletons, gedichten en meer dergelijke litteraire bijdragen zijn er het best aan toe, daar ze 35 roebei per regel krijgen, terwijl de schrijvers van de hoofd- artikelen zich met 21 roebei per regel te- vreden moeten stellen. Als men de nieuwe loonschaal verge- lijkt met de salarissen, welke voor den oorlog betaaid werden, dan was een poli- tiek hoofdartikel van ongeveer 100 regels in 1914 15 a 20 roebels waard, dat was voldoende om er 300 pond brood voor te koopen. Thans ontvangt de schrijver van een dergelijk artikel 2100 roebeis, waar- voor hij slechts 21 pond brood kan koo pen. TER NEUZEN, 1 JUNI 1921. EXAMEN TECHNISCH AMBTENAAR BIJ DEN R1JKSWATERSTAAT. Bij het dezer dagen te 's Gravenhage gehouden examen voor technisch amb- tenaar bij den Rijkswaterstaat, slaagden o. m. de heeren H. Hijmans en J. Ver- straatte, beiden wonende te Ter Neuzen. LEERAAR IN DE STAATSWETEN- f SCHAPPEN. Tot tijdelijk leeraar in de staatsweten- gegeven had, om haar donkerbruine ge- laatskleur. Zij was nog jong, van middelbure ge- stalte, maar zeer breed en plomp gebouwd, met grove trekken en laag voorhoofd. Fifi wilde haar voorbijgaan, maar de vrouw hield hem tegen. X. Karnemelk-met-Stroop. „Wat nu, Toinette," vroeg Fiti, ;;rijd je niet meer met je equipage?" De vrouw keek hem aan alsot zij hem niet begreep en vroeg: „Hoe zoo?" „Wel je liep toch altijd met een wagen- tje fruit, ot bioemen, ot visch, al naar de tijd meebracht?" „Ja, maar tegenwoordig niet meer." „Waarom niet? Ging de handet niet goed „Integendeel, het ging wel goed, prach- tig zelfs. Ik liep wel den heelen dag in weer en wind ot in de brandende zon, maar ik bracht geregeid 's avonds 5 francs zuivere winst mee naar huis en soms wel eens 6 of 7." „Kolossaal „Maar weet je, ik had een vrijer." „Een rijken meneer misschien?" „Kan je begrijpen. Hoe hij aan de kost kwam weet ik niet precies en ik w,il 't maar liever niet weten ook, want hij is al eens in Youlon geweest, maar ik kan het niet heipen, ik houd van hem, zooals ik nog nooit van iemand gehouden heb en nooit meer van iemand houden zal,, 't Is treffend", zei Fifi met een spotlach- je, maar ik zie nog niet in wat dat alles met je straatnegotlie te maken heeft." schappen aan de Hoogere Handelsschool te Vlissingen is benoemd de heer J. Wis- se, alhier. ONDERWIJZER. De heer J. C. Deij alhier, is benoemd tot onderwijzer aan de Chr. Herv. school^ Nieuwstraat te Goes. EEN BEKRONING. Bij den dezer dagen gehouden wedstrijd verbonden aan de Internationale Bankei- bakkerij Tentoonstelling in het Paleis voor Voiksvlijt te Amsterdam verwiert on ze vroegere stadgenoot,, de heer Charles A. de Cooker eene eervolle verm elding voor zijn inzending tantasietaarten. MEDAILLE VAN VERDIENSTE. Op 28 Mei j.l. is door het afdeelings- bestuur van het Roode Kruis, in een daar toe expres beiegde vergadering ten stad- huize, met waardeerende toespraak de medaille van verdienste uitgereikt aan onzen stadgenoot, den heer A. J. Jo- chem. RIJKSBELASTINGEN. De kommies bij 's rijksbeiastingen D. J. de Maat is verplaatst van Ter Neuzen naar St. Jansteen, terwijl van Hontenisse naar Ter Neuzen is verplaatst de kommies L. Speijer. j AARWEDDEN DER WETHOUDERS. Ged. Staten van Zeeland hebben in- gaande 1 Januari 1921, de jaarwedden der wethouders ais volgt vastgesteld: Gemeente beneden 800 inwoners f 45 van 801—1200 f 60; van 1201—1600 f 75; van 16012000 f 135; van 20013000 f 160; van 3001—4000 f 190; van 4001 5000 f 300; van 5001—7000 f 36G en van 7001—10.000 f 525. j De jaarwedden worden teikens om de drie jaren in overeenstemming gebracht met het laatst vastgestelde bevolkings- cijfer. Mocht een periodieke herziening in I eenig geval leiden tot vermindering van jaarwedden, dan zal deze nimmer van toe- passing zijn op de in functie zijnde ti- tularissen. j De gemeenten met meer dan 10.000 in- j woners zijn niet onder deze regeling be- grepen. Voor de volgende gemeenten worden af- zonderlijke bedragen vastgesteld: Goes flOOO; Zierikzee f 500; Koudekerke f 200 Graauw en Langendam f 187.50; Kloetinge 1150; Burgh, Kats en 's Heerenhoek f 75; Eilewoutsdijk, Noordwelle, Oudeiande, Renesse, en Serooskerke (S) f50. BOUWEN MET PREMIE. Bij beschikking van den Minister van Arbeid is o.a. aan de hierna volgende per- sonen een bijdrage uit 's Rijks kas verleend: P. A. van Bouchaute alhier, f 1920 voor het bouwen van een woning; J. van Hermon te Zaamslag, f 1200, idem een woning; J. van 't Hoff te Hoek, 6900, idem zes woningen; M. E. M. Waelput te Groede, f 1800, idem een woning; C. M. v. d. Broecke te Aarden- ourg, f 2000, idem een woning; Ph. van Acker te Hulst 1570, idem een woning; J. B. Reuling te IJzendijke, 1650, idem een woning; J. C. Reinhoudt te IJzendijke, f 1175, idem een woning; P. F. de Kock te Hontenisse, f 1600, idem een woning; Th. van Broeck te St. Jansteen, j 1050, idem een woning; H. P. de Waele te Koewacht, 1020, idem een woning; F. Baert te Koewacht, f 1200, idem een woning; L. de Waal te Ossenisse, f 2000, idem een woning en P. J. F. Ferket te St. Jansteen, f 1050, idem een woning. PRGV. STATENVERKIEZ1NG. In de te Middelburg gehouden zitting van het centraal stembureau voor de Prov. Staten werd tot lid der Staten benoemd, in plaats van Jhr. Mr. E. A. G. de Casern- broot, die bedankt heeft, de heer J. G. j van Nieuwenhuijzen te Schore. jrZal ik je vertellen. Op een dag liep ik weer met mijn wagentje met visch, toen ik achter mij een vrouwestem hoorde roe- pen: „Karnemelk-met-Stroop". Woedend keerde ik mij om. Dat mijn vrienden en kennissen mij zoo noemen, kan me niet schelen, maar ik duld niet, dat een vreem- de mij op straat mijn bijnaam achterna schreeuwt. Ik wilde die vrouw daarom eens duchtig de waarheid zeggen, maar eensklaps kon ik van schrik geen woord meer spreken. Die vrouw 't was nog 'n jonge meid liep aan den arm van een man.... en die man..... was hij]" „Je vrijer?" „Ja." „Dat 's gemeen." „Ja, vind je niet? Dat zei ik hem ook» toen hij 's avonds bij mij terugkwam en ik knielde, maar weet je wat hij zei?" „Nu „Dat 't mijn eigen schuld was en hij wees vol afkeer naar mijn bruine kleur, naar mijn vereelte handen, mijn gonje rok, mijn verschoten omslagdoek en zei: „Zijn dat handen voor een vrouw? Is dat een tint voor een vrouw? Zijn dat kleeren voor een vrouw?" „Alsof men met een zijden japon aan een h andwagentje kon loopen en een blank gezicht hebben, wanneer je er iederen dag, weer of geen weer, op uit moestMaar ik houd zooveel van hem, dat ik alles voor hem doen wil en daarom heb ik mijn oude beroep van strijkster weer opgenomen, dat ik vaarwel gezegd had^ omdat mijn ge- zondheid niet tegen den kolendamp kon." „Wat ben je toch 'n goeie meid, Toinet te. En is je vrijer nu aardiger voor je geworden?" MOORD. Verleden week begat zich een inwoner van Gent alleen per auto naar Zeeuwsch- Vlaanderen, op den terugweg werd hij op Belgisch grondgebied, bij Selzaete, door een aan den weg staanden man verzocht te stoppen. Toen hieraan voidaan was, bleek dat de vrager mcde wilde rijden. Hiertoe werd toestemming gegeven. De Gentenaar kwam echter niet thuis en bij nader onderzoek vond men hem vermcord liggend in zijn auto, het noofd door twee revolverschoten doorboord, terwijl 2U.iD0 francs was verdwenen. Twee boeren zijn ieder afzonderlijk de auto gepasseerd, toen daarin de vermoedelijke moordenaar zat, die dan vroeg of zij de motor wilden aandraaien, dit lukte niet en daarop vroeg hij een deskundige te gaan halen, vaar- voor hij direct een belooning gaf. Toen de hulp kwam, was de moordenaar ver dwenen en vond men niets anders dan het lijk onder een kleed liggend achter in de auto. Het signalement van den straat- roover is bekend. HOEK. Tot hoofd der Chr. school te Eede is benoemd de heer L. J. van Hoek, onder wijzer aan de Chr. school alhier. ZAAMSLAG. Maandag kwamen elkaarop den dijk na- bij Othene tegemoet "n motor- en 'n gewoon wielrijder, toen juist ter plaatse ook een rij- tuig passeerde. Een botsing der wielrijders kon niet uitblijven en beiden werden be- nedendijks geslingerd. De rijwielen waren niet noemenswaard beschadigd en ook de motorwielrijder, iemand uit Hengstdijk, kwam er goed af, doch de wielrijder, A. van de Velde te Zaamslag, was ernstig aan een zijner beenen gekneusd en moest per as huiswaarts worden gebracht, waar hem door den geneesheer rusthouden is voorge- schreven. AXEL. Zaterdagmiddag werd alhier door Sola ris J. A. Dregmans ten verzoeke van zijn principaal geveild: „Het Beursgebouw" en ert alhier, groac 5 aren 95 c.A. Het hoog- ste bod was f 5800. De herveiling zal plaats hebben Zaterdag 4 Juni a.s. SPUE Zaterdag speelde S. S. C. van Spui tegen Sassing h De stand was bij de rust 30 voor S. S. C. en bij het einde 7i ten gunste van S. S. C. Voor den wedstrijd was uitgeloofd een bronzen medaille, waarvan S. S. C. dus eigenaar werd. CLINGE. Tot voorzitter van den raad van toe- zicht van den Boerenbond en Boerenleen- bank van Clinge is gekozen de heer j. Baart van Kapellebrug en tot lid van dies raad, de heer B. Bieijenberg. KAPELLEBRUG. Tot leden van de oudercominissie voor de school alhier, zijn gekozen de heerea Frans Maes, voorzitter, Ch. Boussen, se- cretaris en Th. v. Gaveren. PHILIPPINE. Zondag 1.1. trok Philippine met twee elf- tallen naar Sas van Gent. Eerst speelde D.O.S, 1 tegen Granje 11, aldaar. D.G.b. doelpuntte even na den aanvang en kort daarop maakte Granje door een kopbal gelijk, waardoor de rust met gelijken stand inging. Doordat de D.G.S.'ers na de rust over- weldigend opzaten, behaalden ze een 41 overwinning. Na afloop van dien wedstrijd speelde D.O.S. II tegen Oranje 111. De rust ging in met 01 in het nadeel van eerstgenoemd elftal en toen de scheidsrechter eindigen blies, had het e r. 0—2 nederlaag te boeken. BIERVL1ET. Verleden Zaterdag werd aihier het Sioi- „Kort daarop werd hij in La Force op- gesloten." „Zeker ook niet voor zijn goed doen." „Iedere week bracht ik hem iets, zooveel als ik van mijn loon kon missen, maar nu is hij er niet meer. Men zei mij, dat hij 8 dagen geleden in vrijheid is gesteld." „En is die schuinmarcheerder dan niet dadelijk bij je teruggekomen, toen hij weer los was?" „Neen, ik heb hem met weergezien en daarom riep ik jou." „Waarom „Om naar hem te vragen." „Ken ik hem dan?" „Dat geloof ik niet, maar je kent een kameraad van hem uit Toulon, want ik heb je met hern in de rue du Temple ge .wn." „Hoe heet hij?" „Micaud." „Ja, dien ken ik, dat is een vriend van mij. Maar hoe heet je vrijer?" „Soufflard." ,.Ken je hem?" „z.eker." „Heb je hem gezien?" „Ja." „Wanneer?" „Gisteren nog." Toinette greep Fifi bij de hand en voeg- de hem verschrikt toe: „Laat je niet in met Soufflard, dat zou je ongeluk zijn." Fifi vond het niet noodig om haar te zeggen, dat hij al deel uitmaakte van de bende van Galgenaas, waarvan Soufflard de hoofdman was. (Wordt vervolgd). iMMiyjataiKmTOaaaaaaima KSnaEZEHSJHOSBSESHJSy UZENSCHE CO U RANT De Borgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat ter gemeentesecretarie ter inzage ligt een aan- traag van FRANCOIS JACOBUS VAN DE PEASSCHE, om v ergunning tot het verrichten van bakkera- arbeid tusschen 8 uur des namiddags en 6 uur des voorraiddags in het perceel Dwarsstrant 2. Op Vrijdag 1 Juli as., des voormiddags tien uur, zal in het raadhuis gelegenbeid bestaan om ten overstaan van den Burgeineester b e z w a r e n tegen de aanvraag in te brengen. Daarbij worden zoowel de aanvrager als zij, die de bezwaren inbrengen, in de gelegenheid gesteld zich naar aanleiding van de bezwaren mondeling en schriftelijk te verkiaren Zoowel de aanvrager als zij. die bezwaren inbrengen, kunnen gedurende acht dagen voor hetboven- gemelde tijdstip, ter secretarie der gemeente, van de ter zake ingekomeri sehrifturen kennis neinen. Ter Neuzen, 1 Juni 1921. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. mCT nouitn aaliy vv uuuu1 wwn iliv-U vv rvcii3inC\ „Hij!"

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1921 | | pagina 1