ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 7143 Maandag 9 Mei 1921, 69e Jaar gang. if BUD lien MISM&B. B U iTe nTa N D. BINHENLAND. FETJILLETOH. DE NIEUWE ONGEVALLENWET 1921. Dezer dagen heeft de Eerste Kamer aan- genomen de wet, houdende herziening der Ongevallenwet 1901. Daarbij zoo schrijft het Hand. zijn hoogst belangrijke wijzigingen tot stand gekomen. De meest ingrijpende verandering is de uitbreiding van den verzekeringsplicht- Vroeger was in art. 10 bepaald welke be- drijven verzekeringsplichtig waren: in het gewijzigde artikel is bepaald, dat alle be- Irijven verzekeringsplichtig zijn, voor2oover zij niet bij deze wet van den verzekerings plicht zijn vrijgesteld. Die vrijstelling strekt zich volgens artikel 11 uit tot de landbouw, veehouderij, tuinbouw en boschbouw, scheepvaartbedrijf buitengaats en het vis- schersbedrijf buiten rivieren en binnenwate- ren, dus de z.g. zeevisscherij. Het gevolg hiervan is, dat in elk verzeke ringsplichtig bedrijf voortaan de werklieden zullen zijn verzekerd tegen geldelijke ge- volgen van ongevallen, hun in verband met de uitoefening van het bedrijf overkomen. Een enorrr.e uitbreiding dus van het stel- sel der wet: b:v. de boekhandel, de kruide- nierswinkels, groentewinkels, kortom alle handelsbedrijven vallen er thans onder. Dit gold vroeger alleen, indien daarin een krachtwerktuig werd gebruikt. Verder om nog maar eenige te noemen, barbiers en kapperszaken, schoenmakerijen (vroeger al leen als er arbeidswerktuigen werden ge- bezigd) wissel- en effectenbanken, woning- bureaux enz. enz. Het spreekt van zelf, dat de premie welke over het verdiende loon enz. moet worden betaald (n.l. door den werkgever) niet hocg zal zijn voor deze nieuwe verzekeringsplich- tige bedrijven en wel omdat het risico met groot is en er dus weinig ongevallen met groote geldelijke gevolgen plaats hebben. Een tweede belangrijke uitbreiding is de opneming van het instituut van vrijwillige verzekering van den werkgever. Deze bepaalt zelf het bedrag van het- geen hij verdient doch tot een maximum van acht gulden per dag. De verzekering gaat niet in, voordat de premie voor een vol jaar is betaald (het jaar berekend op 313 vA - dagen). Deze nieuwe verzekering op vrijwillige grandslag is in de wet opgenomen omdat een zeer groot aantal werkgevers denzelfden arbeid als hun werklieden verrichten en dus aan hetzelfde bedrijfsgevaar bloot staan en economisch in denzelfden, ja soms in min der gunstigen toestand dan hun werklieden verkeeren. Ook kleine baasies, die zonder personeel werken kunnen zich dus verzekeren tegen ongevallen. Dit zijn voor het publiek wel de meest belangrijke wijzigingen. INKOMSTENBELASTING EN AFTREK VOOR NOODZAKELIJK LEVENS- ONDERHOUD. Vragen van het Tweede-Kamerlid De Kanter betreffende de gemeentelijke inkom- stenbelastingen heeft Minister Ruys de Bee- renbrouck als volgt beantwoord: Gelijk bekend, is den gemeentebesturen in overweging gegeven, zuivere inkomens tot f 800 buiten de inkomstenbelasting te houden, omdat, naar een door het departe- ment van Financien gemaakte becijfering, de inningskosten de opbrengst der belas- ting zouden overtreffen. Een limiet voor den aftrek voor noodzakelijk levensonder- houd wordt daarmee niet gesteld. Aan de bedoeling van de tot de Gedepu- teerde Staten gerichte circulaire zal voldaan zijn wanneer de marge op zoodanig bedrag gesteld wordt, dat bij toepassing van den V e r v o 1 g. Toen riep zij: „Fifi." Uit het portiek van een huis kwam een jongen van 15 jaar, klein voor zijn leef- tijd, met bleek gelaat, een wipneus, stijle, rossige haren en bijzonder sluwe, staal- grijze oogjes, terwijl een spottende trek voortdurend om zijn dunne, bloedldoze lippen speelde. „Hier ben ik, moeder", zei hij. „Heb je juffrouw Renault gezien?" vroeg de vrouw. „Niet thuis." „Dat weet ik." ,#Des te beter." „Heb je wat vernomen?" „Heel veel." „Vertel 't mij dan onder weg maar. Ga mee." „,Ga mee, ga mee", bromde de jongen, ,,'tis nog al lekker weertje om te wan- delen." „Er valt aan jou ook nogal wat te be- derven!" ,,Neen, daar hebt u gelijk in, mama," zei de jongen met een ironischen blik op de lompen, die hem bedekten. „Mevrouw |de weduwe Vollard kleedt haar eenigen zoon en stamhouder van ons achtensWaar- dig geslacht wel zoo, dat hij voor een regenbui niet bang behoeft te zijn." „Ga mee nu en vertel wat je gehoord hebt" aftrek voor noodzakelijk levensonderhoud, die in de gemeente geldt voor gezinshoof- den, een zuiver inkomen beneden f 800 in het algerneen niet in de belasting valt. De circulaire beoogt in geenen deele op- drijving van het minimum voor noodzakelijk levensonderhoud. Wanneer dat minimum op grond van plaatselijke omstandigheden zoo laag behoort te zijn, dat, met een marge zelfs van f 200, zuivere inkomens beneden f 800 in de belasting worden betrokken, dan zal de Rijksadministratie hierin moeten be- rusten, ook uit overweging, dat het getal der aanslagen van zuivere inkomens beneden f 800 althans zooveel mogelijk vermin- derd is. Blijkt in deze gevallen een marge van f 200 bezwaarlijk, dan zal de Minister de beoordeeling van de belastingregeling met de bezwaren ten voile rekening houden. VERHOOGING VAN INVOERRECHTEN. Ingediend is een wetsontwerp tot verhoo- gir.g van het tarief van invoerrechten. Voorgesteld wordt, voor alle met een in- voerrecht van 5 percent naar de waarde be- laste goederen, dit recht te verhoogen tot 7 percent. Als motief wordt genoemd onmidciellii' te innen baten tot dekking van het tekort dat voor dit jaar op 55 miilioen wordt ge- raamd; terwijl binnenkort zal worden ir- gediend een voorstel tot aanzienlijke ver- hooging der jaarlijksche lasten van de In- validiteitswet. Het voornemen is spoedig een algeheele herziening van het tarief van invoerrechten in te dienen. DE VRIJWILLIGE OUDERDOMSVER- ZEKERING EN DE RJJKSAMBTENAREN. Het Nederl. Correspondentiebureau in Den Haag verneemt, dat de bepalingen in het ontwerp der nieuwe pensioenwet, waar- bij samenloop van renten krachtens de In- validiteitswet of de Ouderdomswet 1919 met pensioen wordt uitgesloten, door den Minis ter van Financien in dien zin zullen worden gewijzigd, dat de uitsluiting van samenloop alleen zal betreffen de renten, waarvoor door de betrokkenen geen bijdragen zijn betaald (derhalve de kostelooze ouderdoms- renten). De rijksambtenaar, die een vrijwillige ouderdomsverzekering sluit, zal derhalve. indien hij later in het genot van pensioen wordt gesteld, daarnevens de voile verzeker- de rente genieten, zoodat het in de kringen der rijksambtenaren gevoelde bezwaar tegen het instituut der vrijwillige ouderdomsver zekering, door deze wijziging van het voren- bedoelde wetsontwerp zal zijn ondervangen. PRINS HENDRIK TE BERLIJN. Een Wolff-telegram uit Berlijn d.d. 6 Mei meldt, dat de Prins der Nederlanden daar ter stede is aangekomen, om als voorzitter van het Nederlandsche Roode Kruis aan het Duitsehe Roode Kruis een groot aantal per- soonlijk bijeengebrachte „Liebesgaben'" (er hand te stellen. HEFFING STAT1STIEKRECHT. Bij K. B. van 2 Mei j.l. („St.bl." 706) is bepaald, dat de wet van 31 Dec. 1920 be treffende herziening van de wet van 14 Dec. 1916. tot heffing van statistiekrecht, 16 Mei in werking treedt. VERVOER VAN RIJWIELEN. Het zal den duizenden wielrijders in den lande genoegen doen te vernemen, dat de directie der Nederlandsche Spoorwegen van plan is om in de komende zomermaan- den meer sneltreinen, dan tot dusver, be- schikbaar te stellen voor het goedkoope ver- voer van rijwielen. Bovendien ligt het in de bedoeling om speciaal gedurende den vacan- fietijd, maar ook daarvoor en daarna indien Moeder en zoon liepen naast elkaar door den regen en de jongen begon: „Vooreerst dat juftrouw Renault altijd alleen thuis is wanneer haar man en haar dochter in hun kraatn zijn J' „Dat weet ik. Verder?" „Zij heeft heel veel goud en zilverwerk in huis en nog een ronde som aan cbn- tanten." „Gontanten mGeld en bankbiljettenJ" „Veel j.Vijt- a zesduizend francs." ,Wie heeft je dat verteid?" De portierster, wier vertrouwen ik ge- wonnen heb door haar wijs te maken, dat ik een wees ben en dat zij op mijii moeder gelijkt. Zij begon te grienen, 2»o aangedaan was ze." l,,Zou er kans op zijn om juftrouw Renault overdag als zij alleen is, uit haar huis te lokken?" „Geen kans. Zij zou haar huis niet uit gaan, al stond het dak boven haar hoofd in brand." „Danzeide de vrouw op sombe- ren toon. Haar zoon sprak de gedachte uit, die in haar omging: wDan moet zij maar hebben wat er bij staat. Wanneer zij zoo dom is, om in den weg te loopen ,dan schiet er niets anders op over." ,,Dat gaat jou niet aan en mij ook niet. Mijn broer en Micaud moeten dat zaak- je opknappen, zij hebben dus at te spre- ken, hoe zij het zullen aanleggen en dat zullen zij straks wel doen." „lk ben er voor, dat men korte metten van haar maakt en dat zal altijd ma- nier zijn, totdat ik 16 jaar ben." „Tot je 16 jaar bent?" blijkt, dat er behoefte aan bestaat, extra goederenwagens voor het vervoer van rij wielen aan de treinen te koppelen. DRIJVENDE JAARBEURS. Naar wij vernemen heeft het Bureau voor Buitenlandsche Bedrijfsberichten, Stations- weg 89 te 's-Gravenhage, plannen in voor- bereiding tot het houden van een drijvende Nederlandsche Monster-jaarbeurs. (Hbl.) VRIJHEIDSBOND. in de Vrijdag gehouden vergadering van het algemeen bestuur van den Vrijheidsbond werd besloten het dagelijksch bestuur te doen bestaan uittegen leden. Als zoodanig werden aangewezen: mr. H. C. Dresselhuys te 's Gravenhage, voorzitter; mevr. F. S. van BalenKlaar te 's-Gravenhage; mr. G. A. Boon te Leeuvvarden; prof. B. D. Eerd' mans te Leiden; Abr. Staalman te Amster dam; prof. mr. M. W. F. Treub te 's Graven hage; prof. mr. A. C. Visser van IJzendoorn te Leiden; dr. G. J. Wychgel te Hilversum en mevr. W. Wynaendts Francken-Dyse- rinck te 's Gravenhage. Voorts werden benoemd tot onder-voor- zitter prof. mr. M. W. F. Treub te's Graven hage; tot penningmeester P. W. Schilthuis te Rotterdam; tot algemeen secretaris Mr. G. A. Boon te Leeuwarden, en tot secre- tarissen H. P. N. v. d. Kuil te Arnhem, en G. A. de Ridder te Amsterdam. De bureaux van den Vrijheidsbond zijn vanaf heden gevestigd Princessegracht 6a te's Gravenhage, aan welk adres alle stuk- ken gericht kunnen worden. ONDERWIJS-VERBROKKELING. De ..Nederlander" waarschuwt tegen het oprichten van kleine schooltjes. ..Dat is. zegt het Chr. Historisch blad veelal niets dan geldverspilling, mede ver- oorzaakt door de ijdelheid van hen, die in zij het ook, dat dit onder alleriei sehoon- zij het ook, dat dit onder alleriei schoon- schijnende redenen verborgen wordt. Het einde zal trouwens den last dragen. Als ten slotte die kleine schooltjes niet levensvatbaar zullen blijken en als tenge- \-olge van alleriei haarkloverijen de liefde van velen voor de Chr. school verkoeld zal zijn, dan zal menige school weer verdwij- nen, en zal het voorschot, door schoolvrien- den rhans verstrekt, blijken verloren te zijn gegaan". Her blad verm a a nr tegen zulk ..eigenzin- n\g" gedoe, dat zeker in dezen tijd van groote uitgaven niet te pas komt. VLIEGTOCHT NAAR NEDERL.-INDIE, De voorgenomen vliegtcht van luit. ter zee Goedharl naar Nederl. Indie kan niet doorgaan. De heer Goedhart heeft offi- cieel bericht ontvangen, dat de E*gelsche regeering weigert, vergunning voor het vliegen over Mesopotamie, zelfs op eigen risico, te verleenen. In het najaar denkt de heer Goedhart nogtnaals op de zaak te- rug te komen. DOORN EN ZIJN NATUURSCHOON. Men schrijft uit Doorn aan het Hbl.: De inwoners van Doorn en alien die van nabii bekend zijn met het heerlijke natuur- schoon .in deze gemeente zijn met groote ontsteltenis opgeschrikt door de aankondi- ging van de publieke veiling van het alom bekende ..IJskelderbosch", gelegen in de onmiddellijke nabijheid van 'tdorp aan den Rijksstraatweg Utrecht—Arnhem en geliefd door oud en jong, rijk en arm. Dit bosch behoort tot het landgoed „Hei huis te Doorn" de verblijfplaats en het eigendom van den ex-Keizer en is voor het publiek toegankelijk. Het was voor de vroegere eigenaren een genot dit bosch, ter grootte van ongeveer 2 H.A. ten alge- meene rmtte ten gebruike af te staan en „Ja, want tot zoolang loopt mijn hals er geen gevaar bij." II. De achterdeurtjes van Fifi. Enige oogenblikken Iiep de jongen zWjj. gend voort; toen zeide hij weer: „Zeg eens moeder, als 't niet te veel ge- vraagd is zou ik wel wat te bikken willen hebben." ■uJij denkt aan niets anders dan aan eten". „Ik denk er zoo veel aan, omdat ik er zoo weinig van te doen heb. Den heelen dag heb ik nog geen hap gehad." „Ik zou je graag wat geven, maar ik heb zelt niets". Geen geld meer?" „Geen sou". Weer liepen moeder en zoon eenige stappeS zwijgend naast elkaar, het hootd gebogen tegen den regen in, die met on- verminderde heftigheid neerpletterde, en door het slijk, dat de straten bedekte. Weer vroeg Fifi: ,,Waar gaan we heen?" ,,Naar Gros Gaillon." „Lekker eindje in dit lietelijke Mei- weer en als je dan al den heelen dag op de been bent geweesL, Niks voor mij hoor! Mijnbeenen sleepen me na en dan in 24 uren geen nat of droog over mijn lippen gehad. Dat houd ik niet langer vol." i,Mijn broer heeft vannacht een zaak- je met Micaud. Als dat slaagt dan krij- gen wij ons deel en dan kan je morgen je buikje rond eten." „Jawel, maar als het mislukt... hu, ik krijg al kippenvel als ik er aan denk." Eenklaps slaakte hij een vreugdekreet. „Ha, daar zie 'k wat, hou-je lauw." nimmer is er over gedacht dit stukje na- tuurschoon over te leveren in handen van bouwondernemers en speculanten. De veiling wordt aangekondigd in 16 perceelen, geschikt voor gestichten, winkel- huizen enz. Kan men grooter vanflalisme bedenken? Gelukkig circuleert er met veler instem- ming een adres aan den Minister van Land bouw, Handel en Nijverheid om een kap- verbod op dit perceel te krijgen. We hopen en verwachten, dat de Regeering tijdig zal ingrijpen om Doorn te behoeden voor een onherstelbaar verlies van een zijner schoon- ste plekjes. TEGEN HET VLOEKEN. Het Bestuur van den Bond tegen schenden door het vloeken van Gods heiligen Naam, zendt aan de verschillende gemeente besturen een uitvoerig adres. waarin ver- zocht wordt: 1. In navolging o.a. van de gemeenten Ede, Huizen, Sliedrecht, IJsselstein, Zwijn- drecht, in de politie-verordening een bepa- ling op te nemen, waarbij strafbaar wo- gesteld: den Naam Gods vloekende in het openbaar te gebruiken; 2. Vast te stellen eene verordening van meer in(ern karakter, rakende derhalve meer den inwendigen dienst, zich richtende tot het personeel in dienst van de gemeente, of door haar gesubsidieerde instellingen en de kinderen, die haar scholen bezoeken, tot be- strijding van bedoeld kwaad. ,Wat dan?" DE GEALL1EERDEN EN DUITSCHLAND. Het ultimatum der geallieerden is Don- derdagmorgen aan den Duitschen gezant von Sthamer overhandigd. Het Roergebied zal den 12en Mei wor den bezet, wanneer Duitschiand in gebreke blijft te voldoen aan de verplichtingen, die de commissie van herstel op 6 dezer aan Duitschiand zal mededeelen. De officieele tekst van de verklaring der geallieerden luidt als volgt: De geallieerden mogendheden constatee- ren, dat, in weerwil van de consessies, (die in het tijdsverloop sedert de onder- teekening van het tractaat van Versailles door de geallieerden zijn gedaan, en in weerwi! van de waarschuwing omtrent de sancties, waartoe te Spa en te Parijs was besloten, alsmede *de sancties, weLke uit Londen aan Duitschiand zijn medegedeeld en die sedert dien in werking zijn getreden, de Duitsehe regeering in gebreke is ge- bleven in zake de vervulling der verplich tingen, die op Duitschiand rusten krach tens de bepalingen van het verdrag van Versailles betreffende: lo. de ontvvapening 2o. het betalen van het bedrag ad 12 mil liard gouden marken, dat volgens art. 235 van het verdrag voor 1 Mei 1921 verschul- digd was en waaromtrent zij reeds door de commissie van herstel werd gesommeerd; 3o. de veroordeeling der oorlogsmisdadi- gers, zooals die werd omschreven in de nota's der geallieerden dd. 13 Februa|ri en 17 Mei 1920 4o. eenige andere belang rijke kwesties, met name die, welke wor den behandejd in de artt. 264, 267, 269, 273 321 en 327 van het verdrag. De geallieerden besluiten, van heden af over te gaan tot het nemen van alle noodzakelijke voorbereidende maatregelen voor de bezetting van het Roer-dal door de gealheerde troepen aan d<fn Rijn. Zij verzoeken de commissie van herstel ingevolge art. 233 van het verdrag de Duitsehe regeering onverwijld de tijdstip- pen en modaliteiten mede te deelen, waar- op Duitschiand zijn schuld moet voldoen en de Duitsehe regeering met haar beslis- sing daaromtrent uiterlijk op 6 Mei in ken- nis te stellen. „Twintig francs." De vrouw keek met gretige blikken over de modderige straat rond, maar zag niets dan slijk. „Waar dan?" „Vlak voor je neus." Zij bukte zich maar zag niets. „Waar dan toch?" „Kijl4 daar recht voor u uit, op het trottojr. „Die oude dame?" ,,Wat heeft zij bij zich?" „Een hondje." ,,Dat is mijn 20 francs." Hij haalde een schaar uit zijn zak. „Wat heb je daar?" „Mijn broodwinning. Die heb ik altijd bij me." Hij Hep vooruit en was weldra dicht ach- tef de oude dame. Het hondje liep op haar hielen aan een koord en trachtte zich onder haar rok tegen den regen te beschutten, hetgejen aan het plan van Fifi juist ten goede kwam. j Een oogenblik bekeek hij het hondje en, na zich te hebben verzekerd dat er niemand anders in den omtrek was, buk te hij zich snel, hield met de eene hand het dier den bek dicht en knipte met de andere het koord door. De dame bemerkte er niets van, zij liep door en het afgesneden koord sleep- te achter haar door de moddelr. Fifi keerde met het hondje onder den arm naar zijn moeder terug en zei: „Hier zijn mijn 20 francs." „Begrepen. Je volgt de dame om haar adres te weten, brengt haar morgen den hond terug en krijgt een belooning;" „Jawel, van een politie-agent, die mij bij mijn kraag pakt. Niet zoo dom. ik Zij sommeereR de Duitsehe regeering, binnen zes dagen na den datum van oht- vangst van bovengenoemde beslissing ca- tagorisch mede te deelen, dat zij; lo. zonder vodrbehoud ot vdorwaarden haar verplichtingen zal nakomen, zooals die door de commissie van herstel zijn vastgesteld 2o. zonder voorbehoud ot voorwaarden de waarborgen voor het nakomen haijer verplichtingen zal aanvaarden, zooals die door de commissie van herstel zijn vast gesteld; 3o. zonder voorbehoud en onverwijld de maatregelen zal nemen, die tot ont- wapening van het leger, de vioot en de luchtvaart bij briet van 19 Januan 1921 door de geallieerde mogendheden aan de Duitsehe regeering zijn medegedeeld; de maatregelen, die reeds uitgevoerd hadden moeten zijn, dienen onmiddelijk genomen te worden, de overige op de daarvoor vast- gestelde tijdstippen; 4o. zonder voorbeboud en onverwijld zal overgaan tot het veroordeelen der oor- misdadigers en tot de uitvoermg van die gedeelten van het vredesverdrag, waaraan zij tot dusver nog niet in voldoende mate uitvoering heeft gegeven en waarvan spra- ke is in het eerste gedeelte van de ond.-r- havige nota. De geallieerden besluiten, op den l2en over te gaan tot de bezettfng van het Roer- Roergebied en het nemen van alle andere militaire maatregelen te land en ter zee, wanneer de Duitsehe regeering in gebreke blijft, aan bovenvermelde eischen te vol doen. Deze bezetting zal zoo lang duren als Duitschiand de voorwaarden, welke in deze nota zijn opgesomd, niet heeft ver- vuld. Londen, 5 Mei 1921. get. Lloyd George, Briand, Sforza, jas- par, Hajasji. De definitieve regeling voor de beta- ling van de schadevergoeding voorziet in het uitgeven van drie soorten van obliga tion: in de eerste plaats van 12 milliard gouden marken tegen 1 Juii; 2o. 38 milliard gouden marken, tegen 1 November; 3o. van 82 milliard gouden marken, uit te geven door de commissie van herstel, wan neer de betalingen die Duitschiand gedaan heeft, voldoende geweest zijn om rente en aflossing te dekken. Duitschiand zal een rente van 5 pet. betalen met nog een percent voor aflossing. Te dien einde zal Duitschiand elk jaar twee mi ard gouden marken betalen en ook 26 pet. van de waarde van den uitvoer ot het bedrag dat daarmee gelijk staat. Er zal een commissie van waarborgen. worden ingesteld om op den dienst der obligatien toezicht te houden, waarvoor als zekerheid zullen dienen: de opbrengst van de Duitsehe in- en uitgaande rechten, een heffing van 25 pet. van den uitvoer en andere belastingen. Duitschiand moet binnen vijf- en-twin- tig dagen een milliard gouden marken in goud of goedgekeurde buitenlandsche wis- selbrieven betalen. Het moet het mate- riaal en de werkkrachten verschaffen die noodig zijn voor het herstel van de ver- woestingen. DE BEZETTING VAN HET ROERBEKKEN. Nopens de toebereidselen der Franscnen voor de bezetting van het Roergebied wordt uit Mainz gemeld, dat de Fransche Rijnvloot bevel gekregen heeft zich ge- reed te houden voor een troepenversche- ping gedurende verscheidene dagen. Te Beriijn wordt van bevoegde zijde meegedeeid, dat Zaterdagiochtend reeds Fransche ruiterafdeelingen het Roergebied binnertgetrokken zijn; met welk doel is niet bekend. zal den hond morgen op de Place de la Conoorde verkoopen„ Een griffon, echt ras. Op het wandeluur, als de fijne da mes op straat zijn, ben ik hem dadelijk kwijt voor een mooi prijsje." Zij sloegen de eerstvolgende zijstraat in en waren zoodoende uit het gezicht van de oude dame, die nog niets van den diefstal had bemerkt. Weldra staken zij de Esplanade des Jn- vaiides over. De wind woei heftig en schudde de boomkruinen dat de takken kraakten, ter wijl meer dan de helft van de straat on der water stond, zooveel regen viel er. De jongen rilde over zijn geheele'li- chaam en zijn tanden klapperden. ,,'t Is ot die regen doordringt tot op mijn botten, moeder." Maar de vrouw, die dikker gekleed was, toonde wejinig medelijden en bromde slechts: „Dat zal wel weer drogent" „En dan te denken, dat er menschen zijn die tweemaal daags eten, die een dak boven hun hoofd hebben en in een lekker zacht bed slapen. „l)ie werken ook." „En ik dan?" „Jij„ luilak?" Wat heb je de heele week meegebracht? Een linnen broek, een kindermutsje en een scheerrmgs. 't Is me ook wat!" „Kan ik het helpen dat er tegenwoordig geen vertrouwen meer in den handel be staat? Ais je maar voor een winkeluit- stalling blijft staan, dan kijkt de winke- lier je aan alsot hij je wil opeten. Er is haast geen kans meer om iets te jatten." De vrouw gat geen antwoord meer. (Wordt vervolgdl. jfRUUHTOX mtz&zszistvnm puiijy.«iPtj^ffBr!^g«gr^TJMpp;grrTri'rayii i rnmai wwip nw hit rf i mum 'iimii 'i111'ln^wr?" 1 »'wiiT xxtr.iz.~KQz?^soojkrwnrc kssobq-<

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1921 | | pagina 1